Vyhláška ze dne 30.6.1980, kterou se mění vyhláška č. 118/1972 Sb. o pokladních operacích v socialistických organizacích

30.7.1980 | Sbírka:  91/1980 Sb. | Částka:  23/1980ASPI

Vztahy

Nadřazené: 21/1971 Sb., 144/1970 Sb.
Aktivní derogace: 118/1972 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb.
91/1980 Sb.
VYHLÁŠKA
předsedy Státní banky československé a federálního ministerstva financí
ze dne 30. června 1980,
kterou se mění vyhláška č. 118/1972 Sb., o pokladních operacích v socialistických organizacích
Předseda Státní banky československé podle § 7 odst. 5 písm. f) zákona č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé, a federální ministerstvo financí v dohodě s Federálním statistickým úřadem podle § 35 odst. 3 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, stanoví:
Čl.I
Vyhláška předsedy Státní banky československé a federálního ministerstva financí č. 118/1972 Sb., o pokladních operacích v socialistických organizacích se mění takto:
1. V § 4 odst. 1, v § 5 odst. 1 a v § 11 odst. 3 se vypouštějí slova "(příloha č. 3)".
2. Zrušuje se příloha č. 3.1)
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1981.
Předseda Státní banky československé:
Ing. Potáč v. r.
Ministr financí ČSSR:
Ing. Lér CSc. v. r.
1) Vzory formulářů pro provádění pokladních operací vyhlásí Federální statistický úřad a federální ministerstvo financí jako součást vzorů prvotních záznamů a běžných zápisů stanovených pro oblast "finanční operace" ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů a ve Finančním zpravodaji (§ 4 odst. 2 vyhlášky Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí č. 78/1977 Sb., o zavádění sjednocených vzorů prvotních záznamů a běžných zápisů v informační soustavě organizací).