Vyhláška ze dne 9.4.1981 o podmínkách poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti dopravy

11.5.1981 | Sbírka:  53/1981 Sb. | Částka:  11/1981ASPI

Vztahy

Nadřazené: 42/1980 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb.
53/1981 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva dopravy
ze dne 9. dubna 1981
o podmínkách poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti dopravy
Federální ministerstvo dopravy v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu, s ministerstvem vnitra České socialistické republiky a ministerstvem vnitra Slovenské socialistické republiky stanoví podle § 22 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím:
§ 1
(1) Československé organizace mohou poskytovat zahraničně hospodářské služby v oblasti dopravy v rozsahu vyplývajícím ze zvláštních předpisů 1) nebo v rozsahu určeném v oblasti železniční, letecké, říční a říčně námořní dopravy federálním ministerstvem dopravy, v oblasti silniční dopravy ministerstvem vnitra republiky.
(2) Zahraniční osoby mohou na československém území poskytovat zahraničně hospodářské služby na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Československá socialistická republika vázána, v rozsahu a způsobem stanoveným v oblasti železniční, letecké, říční a říčně námořní dopravy federálním ministerstvem dopravy, v oblasti silniční dopravy ministerstvem vnitra republiky, pokud služby zahraničních osob v oblasti dopravy směřují
a) k zabezpečení provozu dopravních prostředků vlastním a cizím personálem,
b) k zajištění rezervace přepravní kapacity na vlastních spojích a přípojových spojích k nim,
c) k vystavování přepravních dokumentů na jejich dopravní služby včetně odpovídající propagace těchto služeb,
d) k předávání zpráv týkajících se dopravy.
(3) Při poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti dopravy se musí zahraniční osoby řídit platnými československými právními předpisy a mezinárodními smlouvami.
§ 2
K poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti železniční, letecké, říční a říčně námořní dopravy si musí vyžádat československé organizace a zahraniční osoba povolení federálního ministerstva dopravy, v oblasti silniční dopravy ministerstva vnitra republiky, s výjimkou organizací uvedených v § 3 a zahraničních osob uvedených v § 4 této vyhlášky.
§ 3
Zahraničně hospodářské služby v oblasti dopravy mohou poskytovat bez povolení československé organizace určené k provozování veřejné železniční, silniční, vodní nebo letecké dopravy, a to podle zvláštních předpisů.
§ 4
(1) Zahraniční provozovatel dopravy může poskytovat zahraničně hospodářské služby v oblasti dopravy na území Československé socialistické republiky na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Československá socialistická republika vázána, v rozsahu vyplývajícím ze zvláštních předpisů nebo na základě povolení provozu pravidelné mezinárodní dopravní služby podle zvláštních předpisů.2) Rozsah a způsob poskytování zahraničně hospodářských služeb při uskutečňování železniční, letecké, říční a říčně námořní dopravy určí federální ministerstvo dopravy, v oblasti silniční dopravy ministerstvo vnitra republiky.
(2) Pro stanovení rozsahu a způsobu poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti dopravy mohou být požadovány od zahraniční osoby potřebné údaje a podklady v rozsahu požadovaném k udělení povolení k poskytování zahraničně hospodářských služeb podle § 6 této vyhlášky.
§ 5
(1) Povolení k poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti dopravy se dále nevyžaduje, jsou-li tyto služby poskytovány ojediněle a příležitostně.
(2) Nejsou dotčena ustanovení zvláštních předpisů, v nichž se stanoví, kdy je třeba povolení k mezinárodní dopravě.
§ 6
(1) Žádost o povolení k poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti dopravy se podává písemně v jazyku českém nebo slovenském. Údaje uvedené v žádosti musí být doloženy ověřenými listinami připojenými v potřebném rozsahu.
(2) Žádost musí obsahovat:
a) název (jméno) a sídlo (registrace, trvalý pobyt) žadatele,
b) účel, druh a rozsah služeb,
c) počet jízd nebo dobu, na kterou se povolení žádá,
d) doklady o zajištění práv a závazků, jež vzniknou v souvislosti s poskytováním služeb,
e) organizační, věcné, personální a finanční zabezpečení poskytování hospodářských služeb.
(3) Federální ministerstvo dopravy nebo ministerstvo vnitra republiky může požadovat další potřebné údaje a doklady.
(4) Nemá-li žádost předepsané náležitosti nebo není-li dostatečně doložena, vyzve federální ministerstvo dopravy nebo ministerstvo vnitra republiky žadatele, aby ve stanovené lhůtě zjištěné nedostatky odstranil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě ve stanovené lhůtě, může se žádost zamítnout.
§ 7
Povolení k poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti dopravy se může změnit nebo odejmout, jestliže
a) se změnily okolnosti, za kterých bylo uděleno,
b) bylo uděleno na podkladě nesprávných nebo neúplných údajů organizace nebo zahraniční osoby poskytující služby nebo jejího zmocněnce,
c) organizace nebo zahraniční osoba neplní nebo porušuje své povinnosti uložené jí právními předpisy nebo podmínkami stanovenými v povolení.
§ 8
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1981.
Ministr:
Ing. Blažek v. r.
1) Například § 37 zákona č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství.
2) Například § 47 leteckého zákona a § 38 zákona č. 68/1979 Sb.