Vyhláška ze dne 16.12.1982, kterým se provádí zákon o odvodech do státního rozpočtu

16.12.1982 | Sbírka:  163/1982 Sb. | Částka:  34/1982ASPI

Vztahy

Nadřazené: 161/1982 Sb.
Pasivní derogace: 156/1989 Sb.
163/1982 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 16. prosince 1982,
kterou se provádí zákon o odvodech do státního rozpočtu
Federální ministerstvo financí stanoví podle § 23 zákona č. 161/1982 Sb., o odvodech do státního rozpočtu (dále jen "zákon"):
Čl.1
(k § 2 zákona)
Pro posouzení, zda výrobní hospodářská jednotka podléhá odvodu ze zisku nebo dani ze zisku podle zákona o zemědělské dani, je rozhodná převážná činnost organizací uspořádaných do výrobní hospodářské jednotky.
Čl.2
(k § 3 zákona)
(1) Podléhá-li odvodu ze zisku výrobní hospodářská jednotka jako celek, je základem odvodu ze zisku zisk z veškeré činnosti výrobní hospodářské jednotky jako celku upravený o částky uvedené v § 3 odst. 1 a 2 zákona, popřípadě je to základ uvedený v § 3 odst. 4 a 5 zákona.
(2) Částkou, o kterou byly zvýšeny náklady v rozporu s právními předpisy je i daň vybíraná v Československé socialistické republice, která byla zaplacena za subjekty se sídlem nebo bydlištěm na území států, s nimiž Československá socialistická republika sjednala smlouvy o zamezení dvojího zdanění, pokud byla zahrnuta do nákladů.
Čl.3
(k § 4 zákona)
Pro posouzení, jde-li o převážnou činnost podle § 4 odst. 1 písm. a), d), f) a h) zákona, je rozhodná skutečnost, zda u organizace převyšují tržby z činnosti rozhodující pro určení sazby odvodu ze zisku polovinu celkových tržeb, dosažených v předcházejícím odvodovém období. U organizací, jejichž povinnost odvodu ze zisku vznikla v průběhu odvodového období, je rozhodný poměr těchto tržeb v plánu organizace.
Čl.4
(k § 10 zákona)
Dojde-li při změně sídla organizace, koncernového podniku a koncernové účelové organizace ke změně v místní příslušnosti orgánu vykonávajícího správu odvodů, je organizace, koncernový podnik a koncernová účelová organizace povinna oznámit tuto změnu oběma orgánům vykonávajícím správu odvodů.
Čl.5
(k § 12 zákona)
(1) Lhůtu pro podání vyúčtování odvodu ze zisku a příspěvku může prodloužit orgán vykonávající správu odvodů organizacím, kterým bylo povoleno předkládat účetní závěrku po lhůtě stanovené v § 12 odst. 1 zákona, a to nejdéle do 5. března po uplynutí odvodového období.
(2) Pro povinnost podat dodatečné vyúčtování odvodu ze zisku a příspěvku není rozhodné zda zjištění, která mají vliv na výši odvodu ze zisku nebo příspěvku jsou výsledkem vnitropodnikové kontroly, kontroly nadřízených orgánů nebo orgánů vnější kontroly (výbory lidové kontroly, cenové orgány apod.). Dodatečné vyúčtování odvodu ze zisku a příspěvku se však nepodává v případech, kdy rozdíly zjistí finanční orgány republik nebo federální ministerstvo financí.
Čl.6
(k § 15 zákona)
(1) Podkladem pro výpočet lednové zálohy na odvod ze zisku, odvod volného zůstatku zisku a měsíčních záloh na příspěvek je schválený roční plán organizace, koncernového podniku a koncernové účelové organizace. Do doby, než schválí tento plán nadřízený orgán, platí předběžný plán.
(2) Organizace, koncernový podnik a koncernová účelová organizace je povinna nejpozději do 29. ledna každého roku předložit orgánu vykonávajícímu správu odvodů výpočet plánovaného ročního odvodu ze zisku, odvodu volného zůstatku zisku a příspěvku. Případné změny výpočtu jsou povinny předložit do 8 dnů po schválení změny finančního plánu a dále platit zálohy podle nového výpočtu. Výše záloh do té doby splatných se nemění, pokud úpravu nepovolí orgán vykonávající správu odvodů.
(3) Za organizace se značně diferencovanou tvorbou zisku se považují ty, u nichž zisk plánovaný na první čtvrtletí činí méně než 15 % nebo více než 40 % plánovaného ročního zisku.
(4) Při výpočtu záloh na odvod ze zisku včetně rentability rozhodné pro výši sazby se nepřihlíží k částkám uvedeným v § 3 odst. 1 až 3 ani k ustanovení § 5 zákona. Přihlíží se však k částkám přijatým nebo poskytnutým v rámci přerozdělení prostředků v důsledku rozdílných přírodních a polohových podmínek u organizací uhelného průmyslu.
Čl.7
(k § 17 zákona)
(1) Penále podle § 17 odst. 2 zákona se předepíše i z rozdílů mezi nově upravenou výší odvodu ze zisku, popřípadě příspěvku, sdělenou organizaci, koncernovému podniku a koncernové účelové organizaci dodatečným platebním výměrem a již vyměřenou výší odvodu ze zisku a příspěvku.
(2) Veškeré rozdíly zjištěné v průběhu kontroly prováděné orgány vnější kontroly se považují za rozdíly zjištěné těmito orgány.
Čl.8
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1983.
Ministr:
Ing. Lér CSc. v. r.