Vyhláška ze dne 20.1.1983 o udělování, změně a odnímání povolení k poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti lázeňské léčby a kontrole těchto služeb

11.3.1983 | Sbírka:  23/1983 Sb. | Částka:  3/1983ASPI

Vztahy

Nadřazené: 42/1980 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb.
23/1983 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky
ze dne 20. ledna 1983
o udělování, změně a odnímání povolení k poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti lázeňské léčby a o kontrole těchto služeb
Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky stanoví v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu podle § 22 písm. f) zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím:
Udělování, změna a odnímání povolení
§ 1
(1) V žádosti o udělení povolení k poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti lázeňské léčby (dále jen "služby") je žadatel povinen uvést
a) název, sídlo a předmět činnosti,
b) přesné vymezení předmětu, rozsahu a způsobu poskytování služeb,
c) koncepci poskytování služeb, jakož i předpokládané hospodářské výsledky za první rok činnosti,
d) způsob organizačního, personálního, věcného a finančního zabezpečení služeb.
(2) Žádost se podává u ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky (dále jen "ministerstvo zdravotnictví").
(3) Nemá-li žádost předepsané náležitosti, vyzve ministerstvo zdravotnictví žadatele, aby zjištěné nedostatky odstranil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě v určené lhůtě, ministerstvo zdravotnictví žádost odmítne.1)
(4) Za podání žádosti o vydání povolení se vybírá správní poplatek podle zvláštních předpisů.2)
§ 2
(1) Povolení se neudělí, jestliže poskytování služeb
a) je v rozporu se zájmy státní zdravotnické politiky a potřebami národního hospodářství nebo
b) pro něž se povolení žádá, povede k neúčelnému organizačnímu uspořádání služeb stejného nebo obdobného druhu.
(2) Ministerstvo zdravotnictví může v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu udělené povolení změnit, nastanou-li změny v podmínkách, za nichž bylo povolení uděleno.
(3) Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu udělené povolení odejme, jestliže
a) pominul účel pro který bylo povolení uděleno nebo
b) to vyžadují důležité zájmy státní zdravotnické politiky nebo potřeby národního hospodářství.
(4) Ministerstvo zdravotnictví může v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu udělené povolení odejmout, jestliže při poskytování služeb
a) jsou porušovány obecně závazné předpisy nebo
b) nejsou náležitě plněny úkoly nebo dodržovány podmínky stanovené v povolení anebo
c) v určené lhůtě nebyly odstraněny nedostatky zjištěné při kontrole služeb.
§ 3
Československé právnické osoby, které poskytují služby, jsou povinny zabezpečit, aby při jejich poskytování nedošlo k poškození hospodářských a zahraničně politických zájmů ČSSR, zejména jsou povinny chránit devizové zájmy státu, jakož i státní, hospodářské a služební tajemství.
§ 4
Kontrola
Poskytování služeb kontroluje ministerstvo zdravotnictví.3) Při kontrole kontrolní orgány zejména sledují, zda poskytované služby nejsou v rozporu se zájmy státní zdravotnické politiky a potřebami národního hospodářství a zda jsou náležitě plněny úkoly a dodržovány podmínky v povolení stanovené.
Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 5
Povolení k poskytování služeb udělená před nabytím účinnosti této vyhlášky se považují za povolení udělená podle ní.
§ 6
Povolení k poskytování služeb se nevyžaduje, jde-li o zabezpečování a provádění reciproční zahraniční lázeňské léčby nebo léčebné preventivní rehabilitace v působnosti ministerstev národní obrany a vnitra pro příslušníky ozbrojených sil a Sboru národní bezpečnosti.4)
§ 7
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1983.
Náměstek ministra:
MUDr. Harant v. r.
1) Vládní vyhláška č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících.
2) Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 162/1976 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 166/1980 Sb. (příloha-sazebník I položka 67).
3) § 21 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím.
4) § 18 odst. 2 písm. b) zákona č. 42/1980 Sb.