Vyhláška ze dne 21.2.1984, kterou se mění a dopňuje vyhláška č. 134/1964 Sb., o přepravním řádu vodní dopravy, ve znění vyhlášky č. 31/1982 Sb.

16.3.1984 | Sbírka:  23/1984 Sb. | Částka:  4/1984ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb., 40/1964 Sb., 26/1964 Sb.
Aktivní derogace: 31/1982 Sb., 134/1964 Sb.
Pasivní derogace: 114/1995 Sb.
23/1984 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva dopravy
ze dne 21. února 1984,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 134/1964 Sb., o přepravním řádu vodní dopravy ve znění vyhlášky č. 31/1982 Sb.
Federální ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle §19 odst. 3 a § 24 zákona č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 126/1974 Sb., podle § 392 odst. 5 hospodářského zákoníku č. 100/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb. a podle § 319 a § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 70/1983 Sb.:
Čl.I
Vyhláška ministerstva dopravy č. 134/1964 Sb., o přepravním řádu vodní dopravy , ve znění vyhlášky federálního ministerstva dopravy č. 31/1982 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 3 se za slova "co nejhospodárněji " vkládají slova " prosazovat nejprogresivnější způsob přepravy a balení, jako například rychlodopravu sběrného a kusového zboží, kontejnerů, manipulaci kontejnerů, palet a svazkování;".
2. § 23 odst. 10 zní:
"(10) Pokud tento přepravní řád nestanoví jinak, anebo pokud mezi plavebním podnikem a přepravcem nebylo dohodnuto jinak, musí být nakládka nebo vykládka lodí prováděna v kteroukoliv denní i noční dobu v pracovních dnech, dnech pracovního klidu a o sobotách (nepřetržitá nakládka a vykládka).".
3. § 23 odst. 19 zní:
"(19) Provedl-li odesílatel naložení do lodi nebo příjemce vyložení zásilek z lodi v době kratší , než jakou stanoví nakládající nebo vykládající lhůta, poskytne plavební podnik
a) prémie ve výši 50 procent zdrženého u zboží zahraničního obchodu,
b) prémii ve výši 210 Kčs při přepravě energetického uhlí, vyloží-li příjemce v jedné osmihodinové směně více lodí, než je stanoveno plánem obsluh, a to za každou vyloženou loď přesahující plán obsluhy,
c) bonifikaci ve výši 0,50 Kčs ve vnitrostátní přepravě za naložení nebo vyložení zboží o sobotách 1) a ve dnech pracovního klidu odesílateli případně příjemci za každou naloženou popřípadě vyloženou tunu zboží; bonifikace náleží z předpokladu, že
1. plavidlo bylo zcela naloženo a odesílatel odevzdal plavebnímu podniku všechny doklady, které mají provázet zásilku, a podepsal záznam o nakládce do 6 hodin následujícího dne (§ 23 odst. 20), nebo plavidlo bylo zcela vyloženo a příjemce potvrdil příjem zásilek a podepsal záznam o vykládce do 6 hodin následujícího dne (§ 23 odst. 21);
2. byla splněna sjednaná (vyhlášená) denní norma nakládky popřípadě vykládky;
3. byla splněna sjednaná (vyhlášená) denní norma nakládky popřípadě vykládky v den předcházející sobotě nebo dnu pracovního klidu.
Podmínka č. 1 a č. 2 nemusí být splněna, pokud neplnění denní normy nakládky popřípadě vykládky bylo způsobeno plavebním podnikem (nepřistavení plavidla, apod.).
Prémie a bonifikace se neposkytují, jestliže naložení zásilek do lodi nebo vyložení zásilek z lodi bylo prováděno prostřednictvím plavebního podniku anebo jeho zástupcem na účet odesílatele nebo příjemce.".
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1984.
První náměstek:
Ing. Chovan CSc. v. r.
Příl.1
(k vyhlášce č. 134/1964 Sb.)
Příloha k vyhlášce č. 134/1964 Sb. se doplňuje takto:
v části II se za písmeno b) vkládá písmeno c), které zní:
"c) sběrné, kusové zboží a kontejnery v systému rychlodopravy
  Děčín - Hamburk     od 15.4. do 15.9.   72 hodin
               od 16.9. do 14.4.   96 hodin
  Ústí n. L. - Hamburk   od 15.4. do 15.9.  120 hodin
               od 16.9. do 14.4.  144 hodin,
  pokud se plavební podnik a přepravci nedohodnou jinak.".
1) Pokud nejsou pracovním dnem.