Vyhláška ze dne 30.5.1985 o jednotné soustavě národohospodářských ukazovatelů

10.6.1985 | Sbírka:  47/1985 Sb. | Částka:  11/1985ASPI

Vztahy

Nadřazené: 21/1971 Sb.
Prováděcí: VK 561/86
Pasivní derogace: 89/1995 Sb.
47/1985 Sb.
VYHLÁŠKA
Federálního statistického úřadu
ze dne 30. května 1985
o jednotné soustavě národohospodářských ukazatelů
Federální statistický úřad podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací (dále jen "zákon") stanoví:
§ 1
Touto vyhláškou se zavádí pro oblast sociálně ekonomických informací,1) pro oblast zabezpečování podkladů pro plánování, podkladů pro sestavování státních rozpočtů a pro účely řízení v národohospodářské sféře závazná jednotná soustava národohospodářských ukazatelů (dále jen "soustava ukazatelů") a stanoví se postup při jejím vytváření.
§ 2
(1) Národohospodářskými ukazateli (dále jen "ukazatele") se pro účely této vyhlášky rozumějí charakteristiky sociálně ekonomických jevů sloužící k poznávání stavu a k řízení rozvoje ekonomiky a společnosti na národohospodářské úrovni.
(2) Soustava ukazatelů zahrnuje ukazatele zjišťované u organizací,2) ukazatele ze statistických zjišťování prováděných u obyvatelstva a ukazatele vznikající na úrovni orgánů řízení všech stupňů.
§ 3
Soustavy ukazatelů se používá zejména
a) k zabezpečování podkladů pro sestavení státních plánů rozvoje národního hospodářství a pro kontrolu jejich plnění,
b) k zabezpečování podkladů pro sestavování státních rozpočtů,
c) pro analytické a bilanční práce v oblasti sociálně ekonomických informací a v oblasti plánování,
d) pro hodnocení výsledků činnosti socialistických organizací,
e) pro poznávání a hodnocení stavu a rozvoje ekonomiky a společnosti na základě statistického a účetního výkaznictví a zvlášť organizovaných statistických zjišťování,
f) pro určování obsahové stránky automatizovaných systémů řízení, pro vytváření odpovídajících údajových základen a pro předávání dat mezi orgány a organizacemi na prostředcích výpočetní techniky.
§ 4
Soustava ukazatelů se člení podle jednotné klasifikace národohospodářských ukazatelů. Prvé dva stupně této klasifikace (třídy a skupiny ukazatelů) jsou uvedeny v příloze.3)
§ 5
(1) Soustavu ukazatelů tvoří dva relativně samostatné okruhy ukazatelů.
(2) Prvý okruh ukazatelů zahrnuje ukazatele obsažené ve státních plánech rozvoje národního hospodářství a dále ukazatele obsažené v systému státních statistických zjišťování4) a ve státním účetním výkaznictví a ukazatele vznikající na jejich podkladě nad touto úrovní.
(3) Druhý okruh ukazatelů zahrnuje další ukazatele pravidelně využívané pro řízení v oboru působnosti jednotlivých ministerstev a ostatních ústředních orgánů.
§ 6
(1) Ukazatele prvého okruhu, jejich náplň a popis stanoví Federální statistický úřad, federální ministerstvo financí a Státní plánovací komise v součinnosti s věcně příslušnými ústředními orgány. Za tím účelem vypracují uvedené orgány k jednotlivých ukazatelům, jejichž metodika není dlouhodobě určena jiným způsobem, metodické listy, jež budou obsahovat definice a metodiku tvorby ukazatelů (zejména jejich konstrukci nebo výpočet), popřípadě popis navazujících ukazatelů.
(2) Federální statistický úřad vyhlásí seznam ukazatelů prvého okruhu obsahující název a identifikační kód ukazatelů a vydá tiskem metodické listy ukazatelů.
§ 7
Pro třídění ukazatelů prvého okruhu podle věcných, organizačních, prostorových a dalších hledisek je závazná jednotná soustava sociálně ekonomických klasifikací a číselníků [§ 8 odst. 2 písm. c) zákona]. Podle potřeby zavede Federální statistický úřad speciální číselníky, jimiž bude celostátně sjednoceno třídění ukazatelů podle vybraných hledisek.
§ 8
Ukazatele druhého okruhu stanoví pro obor své působnosti obdobným způsobem (§ 6 a 7) věcně příslušná ministerstva a ostatní ústřední orgány federace a republik (zejména v souvislosti s řešením obsahové stránky jejich automatizovaných systémů řízení), a to ve lhůtě, kterou určí ústřední orgán v dohodě s Federálním statistickým úřadem. Zajistí přitom návaznost na ukazatele prvého okruhu.
§ 9
Orgány uvedené v § 6 a 8 odpovídají též za udržování soustavy ukazatelů v aktuálním stavu, a to v rozsahu jimi stanovených částí této soustavy.
§ 10
Pro federální ministerstvo národní obrany, federální ministerstvo vnitra, ministerstvo vnitra České socialistické republiky, ministerstvo vnitra Slovenské socialistické republiky, Správu sboru nápravné výchovy ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky a pro Správu sboru nápravné výchovy ministerstva spravedlnosti Slovenské socialistické republiky stanoví Federální statistický úřad z ustanovení této vyhlášky výjimky odůvodněné zvláštním charakterem činnosti těchto orgánů.
§ 11
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1985.
Předseda:
Ing. Mička v.r.
Příl.12
Jednotná klasifikace národohospodářských ukazatelů (Třídy a skupiny)
Řada          Třída
metodických      Skupina
listů

A        Obyvatelstvo
AA        Stav obyvatelstva
AB        Reprodukce obyvatelstva
AC        Sňatky a rozvody
AD        Narození a potraty
AE        Zemřelí a délka života
AF        Stěhování obyvatelstva
AG        Sociální kolektivy
AH        Demografická projekce

B        Pracovní síly
BA        Zdroje a potřeba pracovních sil
BB        Stav pracovníků
BC        Pohyb pracovníků
BD        Kvalifikace pracovníků a její zvyšování
BE        Využívání pracovního fondu

C        Přírodní zdroje a životní prostředí
CA        Půdní fond
CB        Zemědělská půda
CC        Nezemědělská půda
CD        Užitné nerosty
    CE        Klimatické podmínky
CF        Životní prostředí

D        Základní prostředky
DA        Stav základních prostředků
DB        Pohyb základních prostředků
DC        Opotřebení základních prostředků
DD        Technickoekonomické charakteristiky
         základních prostředků

E        Zásoby, rezervy a jiný hmotný majetek
EA        Stav zásob
EB        Pohyb zásob
EC        Stav a pohyb rezerv
ED        Stav a pohyb státních zásob drahých kovů
EE        Jiný hmotný majetek a osobní jmění
EF        Technickoekonomické charakteristiky
         zásob a rezerv

F        Vědeckotechnický rozvoj
FA        Úkoly vědeckotechnického rozvoje
FB        Výsledky úkolů vědeckotechnického rozvoje
FC        Vědeckotechnický rozvoj v oblasti řízení
FD        Využívání nových druhů surovin a materiálů
FE        Vynálezy, patenty a zlepšovatelské hnutí
FF        Licence
FG        Vědeckotechnická základna

G        Investiční výstavba
GA        Příprava investiční výstavby
GB        Průběh investiční výstavby
GC        Výsledky investiční výstavby
GD        Technickoekonomické charakteristiky
         investiční výstavby

H        Efektivnost a kvalita
HA        Efektivnost využití pracovní síly
HB        Efektivnost investic
HC        Efektivnost využívání základních prostředků
HD        Efektivnost využívání materiálových prostředků
HE        Efektivnost využívání finančních prostředků
HF        Kvalita

I        Organizační struktura
IA        Ústavodárné sbory a národní výbory
IB        Ústřední orgány federace a republik
IC        Socialistické organizace a jiné právnické osoby
ID        Orgány a organizace Národní fronty
IE        Obce, jejich části a seskupení

J        Výrobní odvětví
JA        Společenský produkt a národní důchod
JB        Zemědělství
JC        Lesnictví
JD        Průmysl
JE        Stavebnictví
JF        Geologická činnost
JG        Projektová činnost
JH        Doprava
JI        Spoje
JJ        Vnitřní obchod a veřejné stravování
JK        Materiálně technické zásobování
JL        Nákup zemědělských výrobků
JM        Jiné výrobní činnosti

K        Nevýrobní odvětví
KA        Bytové hospodářství
KB        Ubytovací služby a cestovní ruch
KC        Komunální služby
KD        Školství
KE        Kultura
KF        Zdravotnictví
KG        Sociální péče
KH        Obchodní a technické služby
KI        Peněžnictví a pojišťovnictví
KJ        Jiné nevýrobní činnosti

L        Náklady, výnosy
LA        Náklady v druhovém členění
LB        Náklady v kalkulačním členění
LE        Výnosy organizací

M        Užití a rozdělení národního důchodu
MA        Užití národního důchodu
MB        Prvotní rozdělení
MC        Znovurozdělení
MD        Společenská spotřeba

N        Finance
NB        Zdroje a potřeby hospodářských organizací
ND        Úvěrové vztahy
NE        Pokladní plán
NF        Pojistné vztahy
NG        Aktiva organizací
NH        Pasíva organizací

O        Ceny
OA        Velkoobchodní ceny průmyslu
OB        Velkoobchodní ceny stavebních konstrukcí
         a prací
OC        Nákupní ceny zemědělských výrobků
OD        Tarify v nákladní dopravě
OE        Tarify spojů za výkony pro socialistické
         organizace
OF        Ceny v zahraničním obchodě
OG        Maloobchodní ceny zboží
OH        Ceny ve veřejném stravování
OI        Ceny služeb placených obyvatelstvem

P        Hmotná a kulturní úroveň obyvatelstva
         (životní úroveň)
PA        Peněžní příjmy a výdaje obyvatelstva
PB        Úplné důchody a životní náklady
PC        Spotřeba nejdůležitějších druhů zboží
PD        Úroveň bydlení
PE        Vybavenost obyvatelstva předměty
         dlouhodobého užívání

R        Sociální rozvoj
RA        Společenská angažovanost obyvatelstva
RB        Pracovní iniciativa obyvatelstva
RC        Pracovní podmínky
RD        Volný čas a jeho využívání
RE        Sociální patologie

S        Vnější ekonomické, vědeckotechnické
         a kulturní vztahy
SA        Smluvní zajištění zahraničního obchodu
SB        Realizace zahraničního obchodu
SC        Platební bilance běžných položek
SD        Platební bilance likvidity
SE        Zahraniční majetková bilance
SF        Vybrané charakteristiky zahraničního obchodu
SG        Mezinárodní hospodářská kooperace a integrace
SH        Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce
SF        Mezinárodní kulturní spolupráce
1) § 1 odst. 2 zákona.
2) Ukazatele vystupující z informační soustavy organizací (vč. ukazatelů zahrnutých do dílčích systémů statistických zjišťování - § 16 odst. 3 zákona), ukazatele obsažené v plánovacích podkladech a v podkladech pro sestavování státních rozpočtů.
3) Jednotnou klasifikaci národohospodářských ukazatelů (do 3. stupně třídění) uveřejní Federální statistický úřad ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů.
4) Včetně těch ukazatelů obsažených v dílčích systémech statistických zjišťování, jež se předkládají orgánům státní statistiky.