Vyhláška ze dne 8.7.1987 o vydání bankovek po 50 Kčs

17.8.1987 | Sbírka:  68/1987 Sb. | Částka:  15/1987ASPI

Vztahy

Nadřazené: 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 111/1993 Sb.
68/1987 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 8. července 1987
o vydání bankovek po 50 Kčs
Federální ministerstvo financí podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, vyhlašuje:
§ 1
Dnem 1. října 1987 se vydávají bankovky Státní banky československé po 50 Kčs vzoru 1987.
§ 2
(1) 50 Kčs bankovka vzoru 1987 (dále jen "bankovka") je 67 mm široká a 142 mm dlouhá. Je vytištěna na nažloutlém papíru s průběžným tmavočarým vodotiskem s ochrannými modrými a červenými vlákny uloženými v papíru.
(2) Vodotisk vytváří po celé ploše papíru vodorovné řady střídajících se lípových lístků a pěticípých hvězd.
(3) Lícní i rubová strana bankovky je opatřena po celé ploše podbarvujícími ochrannými podtisky.
(4) Na líci bankovky je hlavní tisk proveden tříbarevným liniovým hlubotiskem ve dvou odstínech červené barvy a v barvě modré. Plocha líce je rozdělena na tři nestejná pole; ukončením hlavního tisku cca 4 mm před ořezem bankovky se vytváří u středního a pravého pole náznak orámování. Větší část středního a pravého pole je podložena červeným tečkovaným rastrem.
V levém poli je velké tmavé číselné označení hodnoty"50" situované ve směru kratší strany bankovky. Na jeho pozadí je tmavočará giloše. V dolní části levého pole jsou tři hmatové znaky pro nevidomé provedené v hlubotisku.
V horní části středního pole je v červené barvě státní znak a vlevo od něj letící skalní orel. Pod ním jsou v modré barvě horské štíty Tater. Pozadí střední části tvoří nepravidelné obrazce připomínající stylizovaná oblaka v červené a růžové barvě. Vlevo nahoře je umístěno světlé hodnotové číslo "50" s mikroskopickou výplní složenou z malých čísel "50". Vpravo od státního znaku začíná text
              BANKOVKA
               ŠTÁTNEJ
               BANKY
             ČESKOSLOVENSKEJ
              PÄŤDESIAT
               KORÚN
            ČESKOSLOVENSKÝCH
               1987
a menšími písmeny trestní pohrůžka FALŠOVANIE BANKOVIEK SA TRESCE PODĽA ZÁKONA.
Pravému poli dominuje portrét Ľudovíta Štúra. Jméno "ĽUDOVÍT ŠTÚR" a letopočty narození a úmrtí "1815-1856" jsou vytištěny malými písmeny vpravo od portrétu. V dolní části je umístěno světlé hodnotové číslo "50" s mikroskopickou výplní složenou z malých čísel "50". Pravé pole uzavírá giloše na pozadí nepravidelně zvlněných útvarů. Vnitřní část giloše je vyplněna mikroskopickým opakujícím se textem "PÄŤDESIAT KORÚN".
V náznaku orámování dole jsou drobným písmem vytištěna jména autorů, a to vlevo jméno autora návrhu "A. BRUNOVSKÝ DEL." (navrhl), vpravo jméno rytce "V. FAJT SC." (vyryl), uprostřed je název tiskárny "STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, PRAHA".
Označení série bankovky jedním velkým písmenem abecedy a dvojmístným číslem je umístěno nahoře v levém poli, šestimístné pořadové číslo je nad znaky pro nevidomé dole. V řádce nahoře ve středním poli se opakuje označení série a v pravém poli pořadové číslo. Série i pořadová čísla jsou vytištěna modrou barvou.
(5) Na rubu bankovky je hlavní tisk proveden vícebarevným ofsetem v převládající barvě červené. Plocha je rozdělena na dvě nestejná pole, levé s náznakem orámování.
V levém poli je ve třech odstínech červené barvy zobrazeno hlavní město Slovenské socialistické republiky Bratislava v popředí s Dunajem se zeleným a modrým podbarvením. Vlevo nahoře je na pozadí modré giloše tmavé hodnotové číslo "50", které se opakuje i vpravo dole na pozadí Dunaje. Nahoře je text "BANKOVKY SÚ KRYTÉ ZLATOM A OSTATNÝMI AKTÍVAMI ŠTÁTNEJ BANKY ČESKOSLOVENSKEJ".
V pravém poli je ve směru kratší strany bankovky na pozadí vinného hroznu v barvě červené a zelené velké tmavé hodnotové číslo "50".
V náznaku orámování dole jsou drobným písmem vytištěna jména autorů, a to vlevo jméno autora návrhu "A. BRUNOVSKÝ DEL." a jméno autora rytecké kresby "L. ŠKARBAN SC.", uprostřed je označení "C ŠTÁTNA BANKA ČESKOSLOVENSKÁ".
§ 3
Bankovky po 50 Kčs vzoru 1964 zůstávají i nadále zákonnými penězi.
§ 4
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Žák v. r.