Vyhláška ze dne 17.11.1989 o změně vyhlášky č. 27/1981 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky zdravotnických a veterinárních výrobků

30.11.1989 | Sbírka:  142/1989 Sb. | Částka:  31/1989ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb.
Aktivní derogace: 27/1981 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb.
142/1989 Sb.
VYHLÁŠKA
Státní arbitráže Československé socialistické republiky
ze dne 17. listopadu 1989
o změně vyhlášky č. 27/1981 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky zdravotnických a veterinárních výrobků
Státní arbitráž Československé socialistické republiky na základě návrhů ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a po projednání se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 392 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 80/1989 Sb.:
Čl.I
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 27/1981 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky zdravotnických a veterinárních výrobků, se mění takto:
1. § 2 se vypouští; zároveň se vypouštějí poznámky pod čarou č. 4 a 5.
2. V § 3 se vypouštějí odstavce 1 a 2; zároveň se zrušuje číslování odstavců.
3. V § 4 se vypouští odstavec 2; zároveň se zrušuje číslování odstavců.
4. V § 5 se vypouští odstavec 1. Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.
5. V § 6 se z odstavce 2 vypouštějí slova ", které určuje nadřízený orgán odběratele po projednání s nadřízeným orgánem dodavatele".
6. V § 6 se z odstavce 5 vypouští poslední věta.
7. V § 12 odst. 4 se vypouštějí slova "a její nadřízený orgán".
8. V § 12 odst. 5 druhá věta zní:
"Uložil-li příslušný kontrolní orgán opatřením uveřejněným ve "Zprávách o kvalitě léčiv" dodavateli povinnost přetřídit posuzovanou výrobní šarži, má odběratel právo na majetkové sankce podle zákona pouze za ty výrobky, které při přetřídění byly zjištěny jako vadné.".
9. V § 12 odst. 6 se slova "ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky nebo ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky" nahrazují slovy "příslušného kontrolního orgánu".
10. Příloha vyhlášky se zrušuje.
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.
Hlavní arbitr Československé socialistické republiky:
Vaněk v. r.