Vyhláška ze dne 15.12.1989, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 82/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků, rud, magnezitových výrobků a kovového odpadu

1.2.1990 | Sbírka:  30/1990 Sb. | Částka:  8/1990ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb.
Aktivní derogace: 82/1977 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb.
30/1990 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky
ze dne 15. prosince 1989,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 82/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků, rud, magnezitových výrobků a kovového odpadu
Federální ministerstvo hutnictví, strojírenství a elektrotechniky v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Státní arbitráží Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 80/1989 Sb. (dále jen "zákon"):
Čl.I
Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 82/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků, rud, magnezitových výrobků a kovového odpadu, se mění a doplňuje takto:
1. V § 1 odst. 2 se vypouští slova "a na dodávky kovového odpadu národním podnikům Sběrné suroviny".
2. § 2 odst. 2 se vypouští včetně poznámky č. 1. Současně se dosavadní odstavce 3 a 4 označují jako odstavce 2 a 3.
3. V § 2 odst. 4 se vypouští věta druhá.
4. V § 3 odst. 1 se slova "popřípadě na tiskopisech poskytnutých dodavatelem" nahrazují slovy "pokud nedohodl s dodavatelem jinak".
5. § 3 odst. 2 zní:
"(2) V objednávce uvádí odběratel svou potřebu jednoho druhu výrobku v jedné jakosti a rozměru pro jedno místo určení a zpravidla na jedno kalendářní čtvrtletí. U objednávek předkládaných odbytové organizaci lze na jednu objednávku uvést i různé jakosti a rozměry. Objednávku předkládá odběratel dodavateli nejpozději ve lhůtě uvedené v příloze č. 1 této vyhlášky. Lhůty uvedené v příloze č. 1 nelze prodloužit jednostranným prohlášením. Předkládání objednávek odbytové organizaci na výrobky specifikované v příloze č. 2 není časově omezeno.".
6. V § 3 odst. 3 v první odrážce se vypouštějí slova "nadřízeného středního článku řízení a ústředního orgánu".
7. § 4 se vypouští.
8. V § 7 odst. 1 se odkaz na "§ 201 odst. 3" zákona mění na "§ 201 odst. 5" zákona.
9. V § 8 odst. 1 se v poslední větě vkládají za slova "číslo smlouvy a" nová slova "podle možnosti též číslo".
10. V § 8 se vypouštějí odstavce 3 a 4. Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 3.
11. Poznámka č. 4) k § 14 odst. 3 zní:
"4) ČSN 44 1812 Železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Metody odběru a příprava vzorků pro chemický rozbor a stanovení obsahu vlhkosti.".
12. V § 16 se vypouštějí v první větě slova "nár. podnikem Východoslovenské železiarne Košice" a celá věta druhá.
13. V § 20 se vypouštějí odstavce 1, 2 a 3. Dosavadní odstavce 4, 5, 6, 7 a 8 se označují jako odstavce 1, 2, 3, 4 a 5.
14. V § 20 odst. 4 v první větě se slova "Určené organizace" nahrazují slovy "Organizace oprávněné k výkupu a dodávkám kovového odpadu (dále jen "oprávněné organizace")".
15. V § 20, 22, 23, 25, 26 se slova "určených", "určené", "určená", "určenými" nahrazují slovy "oprávněných", "oprávněné", "oprávněná", "oprávněnými".
16. V § 20 a 26 se slovo "šrot" nahrazuje slovem "odpad".
17. V § 24 odst. 4 poznámka č. 7) zní:
"7) Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 4/1986 Sb., o hospodaření s obaly při dodávkách výrobků.".
18. V § 24 odst. 5 se poznámka č. 8 doplňuje slovy "ocelový a litinový odpad"
19. § 27 odst. 5 zní:
"(5) U velkých spotřebitelů s ročním odběrem převyšujícím 100 000 tun kovového odpadu může ustanovit dodavatel svého stálého zástupce, který má funkci výstupní technické kontroly; za jeho účasti se zjišťují vady dodávek kovového odpadu dodaného některou oprávněnou organizací. Tito spotřebitelé jsou povinni vytvořit podmínky pro řádný výkon stálého zástupce.
Podrobnosti o výkonu této funkce organizace dohodnou.".
20. Příloha k vyhlášce č. 82/1977 Sb. se ruší a nahrazuje se Přílohou č. 1 k vyhlášce č. 30/1990 Sb., jejíž znění se připojuje.
21. Doplňuje se nová Příloha č. 2 k vyhlášce č. 30/1990 Sb., jejíž znění se připojuje.
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1990.
Ministr:
Ing. Vodrážka v. r.
Příl.1
Lhůty pro předkládání objednávek
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Obor podle                                              Lhůta před
  JKPOV             Druh výrobku                             dodávkovým
                                                    čtvrtletím
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
109      Produkty vedlejší při tepelném zpracování tuhých paliv v hutních koksovnách        2 měsíce

121      Rudy železné a manganové včetně rud upravených                      2 měsíce

122      Odpady při výrobě     a zpracování železa, oceli, litiny a feroslitin             2 měsíce

123      Železo surové a feroslitiny vysokopecní                          2 měsíce

124      Feroslitiny vyráběné elektrotermicky nebo metalotermicky, kromě ferovanadu
       a feroslitin ostatních                                  50 dnů

124 9     Ferovanad a feroslitiny ostatní                              2 měsíce

125      Ocel surová                                        2 měsíce

126xx0 až   Předvalky pro válcování profilů a plechů (duplicitní): sochory, bloky, ploštiny,
  xx6    bramy a svitky vč. kontislitků pro válcování profilů a plechů z ocelí
  xx90 až  neušlechtilých, ušlechtilých uhlíkových, kromě ocelí ušlechtilých speciálních,
  xx97    rychlořezných a ocelí přetavovaných                            45 dnů
       U objednávek výrobků určených pro další válcování s kooperací (ploštiny-bramy,
       svitky-bramy) se předkládací lhůta prodlužuje o 5 dnů.

126xx7    sochory, bloky, ploštiny, bramy a svitky vč. kontislitků pro válcování profilů
  xx98    a plechů z ocelí ušlechtilých speciálních, rychlořezných a ocelí přetavovaných.      75 dnů
  xx99    U objednávek výrobků určených pro další válcování s kooperací (ploštiny-bramy,
       svitky-bramy) se předkládací lhůta prodlužuje o 5 dnů.

131xx0 až   Předvalky pro jiné účely než válcování profilů a plechů (distribuční); z ocelí
  xx6    neušlechtilých, ocelí ušlechtilých uhlíkových, legovaných, kromě ocelí
  xx90 až  přetavovaných
  xx97                                                 2 měsíce
131xx7    z ocelí ušlechtilých speciálních, rychlořezných kromě ocelí přetavovaných
  xx98
  xx99                                                 3 měsíce
       z ocelí ušlechtilých uhlíkových a legovaných přetavovaných                4 měsíce
       z ocelí ušlechtilých speciálních a rychlořezných přetavovaných              6 měsíců

132 až    Ocel profilová: ušlechtilá uhlíková a legovaná,

135xxxxxx0 až kromě ocelí přetavovaných a oceli
  xxxxxx5  profilové na duté vrtáky - ve stavu přírodním nebo žíhaném                2 měsíce

132 až    ve stavu zušlechtěném nebo tepelně zpracovaném podle zvláštních
135xxxxxx6 až předpisů2)
  xxxxxx9                                               3 měsíce
       ušlechtilá uhlíková a legovaná přetavovaná                        3 měsíce

132 467    ušlechtilá na duté vrtáky a nožová dvojitě konická                    4 měsíce

132 až    ušlechtilá speciální a rychlořezná,

135 xx7    kromě oceli přetavované a nožové dvojitě
  xx98   konické
  xx99                                                3 měsíce
       ocel profilová ušlechtilá speciální a rychlořezná přetavovaná               4 měsíce

136 a     Plechy ocelové tlusté a tenké: z ocelí neušlechtilých, ušlechtilých uhlíkových
137xxxxxx0 až a legovaných - ve stavu přírodním nebo žíhaném
  xxxxxx5                                               2 měsíce
  xxxxxx6 až ve stavu zušlechtěném nebo tepelně zpracovaném podle zvláštních předpisů1)
  xxxxxx9                                               3 měsíce

136 a     z ocelí ušlechtilých speciálních a rychlořezných

137 xx7
  xx98
  xx99                                                3 měsíce

138 1 až 5  Plechy ocelové pokovované, lakované a potažené plasty, kromě výroby
  7 až 9  Kovohutě Velvary                                     2 měsíce

138 6     ocelové lakované výroby Kovohutě Velvary                         4 měsíce

139      Plechy pro elektrotechniku válcované za tepla a za studena                2 měsíce

141 a     Trubky ocelové bezešvé z ocelí neušlechtilých a ušlechtilých uhlíkových, kromě
142 xx0 až  trubek přesných a z ocelí přetavovaných
  xx2                                                 2 měsíce

141 a     z ocelí ušlechtilých legovaných

142 xx3 až
  xx6                                                 3 měsíce
       z ocelí ušlechtilých uhlíkových a legovaných přetavovaných                5 měsíců

141 a     z ocelí ušlechtilých speciálních, kromě ocelí přetavovaných a trubek vyráběných
142 xx7 a   ve VŽSKG
  xx9                                                 4 měsíce
       z ušlechtilých speciálních přetavovaných a vyráběných ve VŽSKG              7 měsíců

143 2 až   Trubky ocelové svařované z ocelí neušlechtilých, kromě trubek přesných
  6                                                  2 měsíce

143 1     průměru do 152 mm a pro závlahová potrubí                         3 měsíce

143 8     z ocelí ušlechtilých třídy 17                               4 měsíce

144 xx1 a   Trubky ocelové bezešvé přesné z ocelí neušlechtilých a ušlechtilých uhlíkových,
  xx2    kromě z ocelí přetavovaných                                3 měsíce

144 xx3 až  z ocelí ušlechtilých legovaných a speciálních, kromě z ocelí přetavovaných
  xx7    a trubek vyráběných ve VŽSKG                               4 měsíce
       z ocelí ušlechtilých uhlíkových a legovaných přetavovaných                5 měsíců
       z ocelí ušlechtilých speciálních přetavovaných a vyráběných ve VŽSKG           7 měsíců

145      Trubky ocelové svařované přesné z ocelí neušlechtilých včetně tenkostěnných
       profilů uzavřených                                    3 měsíce

146 xx1 a   Trubky ocelové bezešvé naftové a pro geologický průzkum z ocelí neušlechtilých
  xx2    a ušlechtilých uhlíkových, kromě z ocelí ušlechtilých legovaných             2 měsíce

146 xx3 až  z ocelí ušlechtilých legovaných
  xx5                                                 3 měsíce

151 xx0 až  Ocel pásová válcovaná za studena, klasická, z neušlechtilých, ušlechtilých uhlíkových
  xx6    a legovaných ocelí
  xx90 až
  xx97                                                3 měsíce

151 xx7    z ušlechtilých speciálních a rychlořezných ocelí
  xx98
  xx99                                                4 měsíce

152 xx0    Ocel pásová válcovaná za studena, podélně dělená ze širokých pásů z neušlechtilých
  xx1    ocelí                                           2 měsíce

152 xx2    z ušlechtilých ocelí uhlíkových a pro elektrotechniku
  xx3                                                 3 měsíce

153 1 až   Ocel pásová pokovovaná, lakovaná, potažená plasty a plátovaná, kromě oceli
  7     pásové podélně dělené ze širokých pásů, pozinkované nebo pocínované            3 měsíce

153 8     podélně dělená ze širokých pásů pozinkovaná nebo pocínovaná                2 měsíce

154 1 až   Profily ocelové tenkostěnné otevřené, kromě ohýbaných širokých
  7                                                  3 měsíce

154 8     ohýbané široké2)                                     2 měsíce

155 xx0 až  Ocel tažená (včetně loupané, broušené, leštěné, broušené a leštěné, protlačované)
  xx6    z ocelí neušlechtilých, ušlechtilých uhlíkových a legovaných, kromě ocelí ve stavu
  xx90 až  zušlechtěném nebo tepelně zpracovaném podle zvláštních předpisů a z ocelí
  xx97   přetavovaných                                       3 měsíce

155xxxxxx6  z ocelí ušlechtilých uhlíkových a legovaných ve stavu zušlechtěném nebo tepelně
až xxxxxx9  zpracovaném podle zvláštních předpisů3)                          4 měsíce

155 xx7    z ocelí ušlechtilých speciálních a rychlořezných, kromě ocelí přetavovaných        4 měsíce
       z ocelí ušlechtilých uhlíkových a legovaných přetavovaných                5 měsíců
       z ocelí ušlechtilých speciálních a rychlořezných přetavovaných              7 měsíců

156      Drát tažený nepatentovaný z neušlechtilých ocelí                     3 měsíce

157 xx2    Drát tažený nepatentovaný z ocelí ušlechtilých uhlíkových a legovaných
  xx3                                                 3 měsíce

157 xx4    z ocelí ušlechtilých speciálních vč. odporových drátů                   4 měsíce

158      Drát tažený patentovaný                                  3 měsíce

159      Výrobky hutní pro stavby4), kovové tryskací prostředky, tahokov a ostatní hutní
       výrobky                                          2 měsíce

175      Odpady neželezných     kovů a jejich slitin                          2 měsíce

181      Kovy s nízkou teplotou tání a jejich slitiny; zinek, kadmium, cín, antimon, rtuť,
       olovo, vizmut, kromě kovů zvlášť vysoké čistoty                      2 měsíce

181 x1    kadmium, cín, antimon, olovo, vizmut zvlášť vysoké čistoty                do 15. 11. před
                                                    dodávkovým
                                                    rokem na celý
                                                    rok

182      Kovy se střední teplotou tání a jejich slitiny: mangan, kobalt, nikl, měď, mosaz,
       bronz, kromě manganu technické čistoty a mosazného prachu                 2 měsíce

182 12    mangan technické čistoty                                 6 týdnů

182 59    prach mosazný                                       4 měsíce

183 629    prášek molybdenový                                    4 měsíce

183 82    wolfram technické čistoty                                 6 týdnů5)
                                                    3 měsíce6)
                                                    4 měsíce7)

184      Kovy lehké a jejich slitiny: berylium, hořčík, hliník, titan, kromě hliníku zvlášť
       vysoké čistoty, krupice hliníkové a prachu hliníkového                  2 měsíce

184 31    hliník zvlášť vysoké čistoty                               do 15. 11. před
                                                    dodávkovým
                                                    rokem na celý
                                                    rok

184 398    krupice hliníková                                     3 měsíce

184 399    prach hliníkový                                      2 měsíce

185      Kovy ušlechtilé: ruthenium, rhodium, paladium, stříbro, osmium, iridium,
       platina, zlato                                      2 měsíce

189      Kovy polovodičové a metaloidy: křemík, germanium, arsen, selen, telur, bor,
       galium, indium, thalium, kromě křemíku zvlášť vysoké čistoty               2 měsíce

189 11    křemík zvlášť vysoké čistoty (polokrystaly)                        4 měsíce

189 141 až  monokrystaly křemíku
  143                                                 4 měsíce

189 216    germanium zónované                                    6 týdnů

189 81    indium zvlášť vysoké čistoty                               do 15. 11. před
                                                    dodávkovým
                                                    rokem, na celý
                                                    rok

191      Pájka Cd84Zn16, anody z kadmia, pásy, pruhy a anody z cínu, dráty z cínu (kruhové),
       folie z cínu, pájky z cínu tvářené s obsahem cínu nad 50 %, tyče, profily,
       plechy, pásy, pruhy, kotouče, trubky, dráty, folie z olova a z jeho slitin a pájky
       z olova tvářené s obsahem nad 50 % olova, kromě pásů ze slitiny PbIn15Zn1         2 měsíce

191 629    pásy ze slitiny PbIn15Zn1 rozměru 0,13 x 32 mm                      do 15. 11. před
       Dráty ze slitiny SnGa 0,5 průměr 2 mm                           dodávkovým
                                                    rokem, na celý
                                                    rok

192      Tyče, plechy, pásy, pruhy, kotouče, trubky a dráty z niklu a z jeho slitin        3 měsíce

193      Výrobky hutní z tantalu, molybdenu, wolframu a jejich slitin, kromě tyčí a drátů
       z molybdenu, wolframu a jejich slitin8)                          2 měsíce

193 6 až   tyče a dráty z molybdenu, wolframu a jejich slitin8)                   4 měsíce

194      Výrobky hutní z hliníku a jeho slitin, na které jsou k dispozici nástroje         2 měsíce
       z hliníku a jeho slitin, na které se zhotovují nové nástroje               6 měsíců

194 2     plechy, pásy, kotouče z hliníku a z jeho slitin, kromě Cupalových plechů         2 měsíce

194 29    plechy Cupalové                                      3 měsíce

194 71 až   plechy a pásy z hliníku a jeho slitin jednostranně a oboustranně lakované
  74                                                 4 měsíce

195      Výrobky hutní z paladia a jeho slitin, výrobky hutní ze stříbra a jeho slitin,
       výrobky hutní z platiny a jejich slitin, výrobky hutní ze zlata a jeho slitin,
       výrobky hutní dentální                                  2 měsíce

196      Výrobky hutní z mědi, kromě profilů, na které se zhotovují nové nástroje         2 měsíce
       profily měděné, na které se zhotovují nové nástroje                    6 měsíců

197      Výrobky hutní z mosazi, kromě profilů, na které se zhotovují nové nástroje        2 měsíce
       profily mosazné, na které se zhotovují nové nástroje                   6 měsíců

198      Výrobky hutní z bronzu                                  2 měsíce

199 4     Výrobky hutní z titanu a jeho slitin, kromě trubek                    6 měsíců

199 43    trubky bezešvé přesné z titanu a jeho slitin                       7 měsíců

201      Druhovýrobky základní hutní z neželezných kovů a jejich slitin, kromě plechů
       děrovaných z neželezných kovů                               2 měsíce

201 7     plechy děrované z neželezných kovů                            9 měsíců

205 3     karbidy slinuté a jejich polotovary                            3 měsíce

205 5     materiály a výrobky feromagnetické kysličníkové                      3 měsíce

206      Výrobky ze slinutých karbidů opracované                          5 měsíců

211      pyrit, baryt, mastek, kazivec                               2 měsíce

212      Kysličník hlinitý, kysličník antimonitý, kysličník železitý, kysličník Ni a Co,
       hydroxid hlinitý, kysličník galitý                            2 měsíce

214      Soli anorganické, kromě síranu antimonitého                        2 měsíce

214 48    síran antimonitý                                     6 týdnů

226 41    koks smolný                                        2 měsíce

245 19    tavidla pro Ag pájky a As pájky                              2 měsíce

245 9     smáčedla pro dia-pasty                                  4 měsíce

251 11    hnojiva dusíkatá tuhá (síran amonný)                           1 měsíc

253      Chemikálie čisté:
       kysličník stříbrný, kyselina chloroplatičitá R 400, chlorid zlatitý,
       bromid rhoditý, dusičnan rhoditý, chlorid rhoditý R 370, bromičňan stříbrný,
       bromid stříbrný, dusičnan stříbrný, dvojchroman stříbrný, fluorid stříbrný,
       chlorid stříbrný, jodid stříbrný, kyanid stříbrný, manganistan stříbrný, rhodanid
       stříbrný, síran stříbrný, sirník stříbrný, uhličitan stříbrný, bromid zlatitý,
       chlorid zlatitý, dusičnan paladnatý, kyanid stříbrnodraselný, kyanozlatan
       draselný, chlorozlatitan draselný, chlorozlatitan sodný, chloroplatičitan
       amonný, Pd asbest, octan stříbrný, šťavelan stříbrný, kysličník galitý          2 měsíce

309      šrouby z ocele a z neželezných kovů, kromě šroubů 8E a 10 K                3 měsíce

309 4 a    šrouby 8E a 10 K
  7                                                  4 měsíce

311 1 až   Matice, podložky, závlačky, vruty, čepy a kolíky, nýty, kroužky stavěcí
  8     a pojistné, konzoly, podpěry apod., upevňovací části venkovního vedení napětí,
       roubíky                                          3 měsíce

311 9     paprsky kol motocyklů a jízdních kol, matice paprsků kol, vzpěry blatníkové
       motocyklů a jízdních kol                                 4 měsíce

311 98    materiál spojovací pro železniční svršek                             2 měsíce

311 9815   hřeby pro značení dřevěných pražců                            3 měsíce

312      elektrody a dráty svařovací a tavidla                           3 měsíce

313      sítě drátěné, kromě sít papírenských a dialyzátorových                  3 měsíce

313 17    síta papírenská                                      6 měsíců
       síta dialyzátorová                                    4 měsíce

314 1 až   hřebíky ocelové
  3                                                  2 měsíce

314 4 až   drát vázací, lanka plombovací, lana ocelová, kordy ocelové, praménce ocelové
  8     pro elektrická vedení jako duše do ocelohliníkových lan, dvojdráty a trojdráty,
       praménce ocelové pro předpínací výztuž, úvazky pytlové, hřebíky mosazné,
       měděné a ze slitin hliníku, kromě ohebných hřídelů, ostnatého drátu a ocelo-
       hliníkového lana                                     3 měsíce

314 721    hřídele ohebné                                      4 měsíce

314 785    drát ostnatý                                       2 měsíce

314 863    ocelohliníková lana                                    4 měsíce

315 1 až   Pružiny šroubovité, kuželové, spirálové, tvarové, kroužky a torzní tyče, pružiny
  9     talířové, kromě pružin z dováženého ocelového drátu, z neželezných kovů
       a profilových ocelí                                    4 měsíce

315 12 a   z dovezeného ocelového drátu
  15                                                 8 měsíců

315 18    pružiny a pružnice z neželezných kovů, kromě pružin vláskových              3 měsíce
  25
  35
  45
  55
  68
  88

315 78    pružiny vláskové z neželezných kovů                            2 měsíce

316 11    tvarovky z trubek bezešvých k trubkám hladkým, kromě výrobků z VŽSKG           3 měsíce
       tvarovky z trubek k trubkám hladkým výroby VŽSKG                     6 měsíců

316 2     tvarovky z trubek tavně svařovaných z ocelí ušlechtilých speciálních           4 měsíce

316 31 až   oblouky trubkové z neušlechtilých ocelí, kromě oblouků lisovaných z plechu
  35                                                 3 měsíce

316 33    oblouky trubkové lisované z plechu z ocelí ušlechtilých tř. 17 mořené (90 st. a 180 st. -
       - vnější průměr 14 až 318 mm)                               4 měsíce

316 41    trubky ocelové žebrové                                  3 měsíce

316 51 a 52  láhve ocelové bezešvé a svařované                             3 měsíce

316 53    nádrže ocelové                                      4 měsíce

316 61    trubky ohýbané, kromě trubek vyráběných ve VŽSKG                     3 měsíce
       trubky ohýbané vyráběné ve VŽSKG                             3 měsíce
       z ocelí neušlechtilých a ušlechtilých uhlíkových                     6 měsíců
       z ocelí ušlechtilých tř. 15 a 17                             7 měsíců

316 62    hady                                           3 měsíce

316 63    kompenzátory                                       3 měsíce

316 71    stožáry napínací (pro trakční vedení)                           4 měsíce

316 81    sloupy nosné                                       4 měsíce

317      řetězy a výrobky řetězářské ostatní, kromě řetězů kloubových, kovových
       drobných a řetízků z plastů                                3 měsíce

318      řetězy kloubové dopravní                                 5 měsíců

323      ložiska kluzná:
       pouzdra silnostěnná ložisková, pouzdra přírubová ložisková a pánvice
       tenkostěnné ložiskové                                   4 měsíce

325      kola disková a jiná                                    3 měsíce

344      uhlíky odporové                                      2 měsíce

346      články - akumulátory olověné vratné, díly zdrojů proudu elektrochemických,
       nerozbíratelné                                      2 měsíce

372 71    termistory běžného typu                                  3 měsíce
       termistory průmyslové                                   9 měsíců

374 99    obvod feritový reproduktorový                               4 měsíce

395 13    hroty diamantové na měření tvrdosti                            6 měsíců

403 31 a   matice paměťové a bloky a plovoucí hlavy pro diskové paměti
  94                                                 6 měsíců

411 46    pily a frézy diamantové                                  6 měsíců

411 48    orovnávače prachové diamantové                              4 měsíce

411 511    korunky jádrovací diamantové                               6 měsíců

411 515    dláta vrtací diamantová                                  6 měsíců

411 516    přiběráky diamantové                                   6 měsíců

411 775    průvlaky diamantové                                    6 měsíců

415 8     nástroje diamantové:
       kotouče diamantové brousicí, vrtáky, orovnávače, bloky orovnávací prachové,
       pilníky prachové, trny zabrušovací, lišty honovací prachové, orovnávače
       několikakrystalové, destičky orovnávací několikakrystalové nebroušené, tablety
       brousicí prachové                                     4 měsíce

421 8     pasty brusné diamantové                                  4 měsíce

432 91    díly zařízení chladicích a mrazicích rozebíratelné:
       trubky žebrové ocelové a mosazné9)                            2 měsíce

437 71    pražce ocelové pro železniční svršek                           3 měsíce

437 73    kolejivo drobné pro svršek železniční a městské pouliční dráhy              2 měsíce

437 74    kolejivo drobné pro svršek důlní a polní dráhy                      3 měsíce

484 1     kotle článkové litinové                                  3 měsíce

484 5     tělesa otopná článková pro soustavy ústředního vytápění
       litinová a ocelová                                    3 měsíce
       desková a panelová a typu FONAL                              2 měsíce

429      oblouky ocelové důlní                                   3 měsíce

552 51    trouby a tvarovky litinové tlakové                            2 měsíce

553 21    dílce stavební obvodové rámové kovové mimo FEAL                      15 měsíců

553 28    dílce stavební obkladové vnitřní (optické podhledy)                    5 měsíců

553 41    výplně otvorů staveb kovové (kovová křídla a obklady rámů k oknům a balkónovým
       dveřím v kombinaci dřevo a slitina hliníku, hliníková křídla a rámy pro
       zdvojená dřevohliníková okna a balkónové dveře)                      6 měsíců

553 42    příslušenství stavební kovové (žaluzie)                          2 měsíce

553 51    soubory kombinované z dílců FEAL                             9 měsíců

553 53    pláště střešní FEAL (COVERVAR)                              9 měsíců

553 55    pláště fasádní FEAL (SIDALVAR, kovové fasády a kamenné obklady, svislé
       a vodorovné alunolamy)                                  9 měsíců
       okna a dveře FEAL, osazení hliníkových stavebních prvků, okna otočná
       čtyřlištová, prosklené dílce portálové příčkové                      15 měsíců

553 56    podhledy FEAL (podhledy lamelové ALPO 249 a ALSTROP, podhledy kazetové
       FEAL)                                           5 měsíců
       podhledy lamelové š. 75 a 150                               6 měsíců

553 57    příčky FEAL                                        9 měsíců

553 23    tuby hliníkové                                      2 měsíce

598 1 až   výrobky šamotové kromě tvarovek
  4                                                      3 měsíce

598 18    tvarovky šamotové                                     4 měsíce

598 5     výrobky dinasové, kromě tvarovek                             3 měsíce

598 58    tvarovky dinasové                                     4 měsíce

598 7     výrobky žárovzdorné korundové a výrobky z karbidu křemíku                 3 měsíce

598 9     zásypy izolační, exosměsi a exotermické zásypy                      2 měsíce

599 1     hmoty žárovzdorné zásadité zrněné                             2 měsíce

599 4     staviva žárovzdorná zásaditá tvarová                           2 měsíce

599 6     výrobky žárovzdorné tubové a uhlíkové, kromě hmoty elektrodové a anodové         3 měsíce

       hmota elektrodová a anodová                                2 měsíce

745      výrobky zlatnické a šperkařské                              2 měsíce

748 11    hliníkové COMBI a MONTI stánky                              6 měsíců

792 21    prášek diamantový syntetický a kubický nitrid boru                    3 měsíce
------------------------------------------------------------------
1) Jedná se o stav materiálu podle příslušných technických norem,
  který se vyjadřuje v číselné značce materiálu první doplňkovou
  číslicí 6 až 9
2) Výroba: Východoslovenské železiarne, Košice
3) Jedná se o stav materiálu podle příslušných technických norem,
  který se vyjadřuje v číselné značce materiálu první doplňkovou
  číslicí 6 - 9
4) (štetovnice rohové)
5) Výroba: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, Ústí nad Labem
6) Výroba: Rudné doly Jeseník, Zlaté hory
7) Výroba: Tesla Rožnov
8) Výroba: Tesla Rožnov
9) Výroba: Kovohutě Příbram
Příl.2
Seznam výrobků objednávaných bez lhůt (průběžně) u odbytové organizace Ferona1)
  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obor podle
JKPOV              Druh výrobku                  Poznámka
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
132 11    Tyče ocelové jemné kruhového průřezu do průměru 32 mm    Výrobky oborů JKPOV
                                     132 až 134 se dodávají ve
                                     výrobních
132 2     Tyče ocelové jemné ploché                  délkách, obvyklých jakostech
                                     oceli, v přírodním
       Tyče ocelové jemné průřezu L                nebo normalizačně žíhaném
                                     stavu materiálu2)

132 31    rovnoramenného L do 45 x 45 mm

132 32    nerovnoramenného L do 56 x 36 mm

132 8     Tyče ocelové pro výztuž do betonu (betonářská ocel)

133 11    Tyče ocelové střední kruhového průřezu o průměru nad 32 mm
       pod 100 mm

133 2     Tyče ocelové střední ploché
       Tyče ocelové střední průřezu L

133 31    rovnoramenného L 50 x 50 až 110 x 110 mm

133 32    nerovnoramenného L 60 x 40 až 140 x 90 mm

133 5     Ocel pásová za tepla válcovaná ve svitcích

133 8     Tyče ocelové střední průřezu I a U do 160 mm

133 92    Kolejnice důlní

134 11    Tyče ocelové hrubé kruhového průřezu o průměru od 100
       do 210 mm

134 3     Tyče ocelové hrubé průřezu L

134 8     Tyče ocelové hrubé průřezu I a U nad 160 mm

138 1     Plechy hladké pozinkované v tabulích

138 6     Plechy pocínované v tabulích

143 2     Trubky ocelové svařované závitové              Dodávají se ve výrobních
                                     délkách

151 4     Ocel pásová válcovaná za studena, klasická obalová
       Šrouby hrubé

309 001    se šestihrannou hlavou

309 003    se šestihrannou hlavou
       se závitem k hlavě

311 1011   Matice hrubé korunové

311 13    Matice hrubé šestihranné

311 21    Podložky ocelové

314 110    Hřebíky stavební

------------------------------------------------------------------
1) Týká se objednávek, jejichž objem obsahuje maximálně horního
  množstevního pásma "b" dle ceníku OPS 22/5/89. Objednávky
  s vyšším  objemem je  nutno předkládat  ve lhůtách podle
  přílohy č. 1.
2) Jedná se o stav materiálu podle příslušných technických norem,
  který se vyjadřuje v číselné značce materiálu první doplňkovou
  číslicí 0 a 1.