Vyhláška ze dne 8.2.1990 o přechodné odchylné úpravě hospodářských závazků od ustanovení - 295 odst. 2 hospodářského zákoníku pro odvětví federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, ministerstva výstavby a stavebnictví České socialistické republiky a ministerstva výstavby a stavebnictví Slovenské socialistické republiky

6.3.1990 | Sbírka:  57/1990 Sb. | Částka:  13/1990ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb.
57/1990 Sb.
VYHLÁŠKA
Státní arbitráže Československé socialistické republiky
z 8. února 1990
o přechodné odchylné úpravě hospodářských závazků od ustanovení § 295 odst. 2 hospodářského zákoníku pro odvětví federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, ministerstva výstavby a stavebnictví České socialistické republiky a ministerstva výstavby a stavebnictví Slovenské socialistické republiky
Státní arbitráž Československé socialistické republiky na základě zásad schválených usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 8. února 1990 č. 75 stanoví podle § 394 odst. 2 písm. b) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 80/1989 Sb. (dále jen "hospodářský zákoník"):
§ 1
U dodávek uskutečňovaných na základě hospodářských smluv podle § 299, 301, 318a a § 318b odst. 8 hospodářského zákoníku a u dodávek oprav strojírenských a elektrotechnických zařízení uskutečňovaných na základě hospodářských smluv podle § 356 hospodářského zákoníku, s vyloučením dodávek pro stavby budov pro bydlení,1) je dodavatel, který plnil vadně, povinen zaplatit odběrateli penále podle § 295 odst. 2 hospodářského zákoníku ve výši 0,1 % z ceny dodávky, nejvýše však 15 000,- Kčs za každou oprávněnou reklamaci.
§ 2
Vyhláška se vztahuje na dodavatelské organizace z odvětví železa - odvětví 23 Jednotné klasifikace odvětví národního hospodářství (dále jen "JKONH"), strojírenství - odvětví 26 JKONH elektrotechnického a elektronického průmyslu - odvětví 27 JKONH v působnosti federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky a stavební výroby - odvětví 41 JKONH v působnosti ministerstva výstavby a stavebnictví České socialistické republiky a ministerstva výstavby a stavebnictví Slovenské socialistické republiky.
§ 3
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí do 31.prosince 1994.
Hlavní arbitr Československé socialistické republiky:
Faldyna v.r.
1) Část pododvětví 411 Jednotná klasifikace odvětví národního hospodářství - stavební objekty 803.1 - 803.5 Jednotné klasifikace stavebních objektů.