Zákon ze dne 19.4.1990 Novela zákona o důchodové dani

23.4.1990 | Sbírka:  108/1990 Sb. | Částka:  24/1990ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 193/1989 Sb., 157/1989 Sb.
Pasivní derogace: 586/1992 Sb., 286/1992 Sb.
108/1990 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. dubna 1990,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 157/1989 Sb., o důchodové dani
Federální shromáždění Československé federativní republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl.I
Zákon č. 157/1989 Sb., o důchodové dani, se mění a doplňuje takto:
1. § 2 odst. 1 písm. g) zní:
"g) ostatní organizace, jejichž vztah ke státnímu rozpočtu není upraven jinými obecně závaznými právními předpisy, a fyzické osoby provozující soukromé podnikání, zapsané do podnikového rejstříku;3a)".
Slova "v písmenech c), i) a j)" se nahrazují slovy "v písmenech c) a i)".
2. Poznámka 3a zní:
"3a) § 13 zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů.".
3. § 2 odst. 1 písm. i) zní:
"i) subjekty se sídlem v cizině a fyzické osoby provozující soukromé podnikání zapsané do podnikového rejstříku,3a) které mají bydliště v cizině.".
4. V § 2 odst. 1 se vypouští ustanovení písmene j).
5. § 2 odst. 2 písm. a) zní:
"a) ústřední, krajské a okresní orgány a jim na roveň postavené orgány společenských organizací s výjimkou politických stran a politických hnutí, podniky a hospodářská zařízení přímo napojené na rozpočty ústředních orgánů těchto organizací;".
6. V § 2 odst. 2 písm. c) se vypouští slovo "socialistické".
7. § 3 odst. 4 nově zní:
"(4) U bytových družstev, která se zabývají převážně činnostmi pro jiné odběratele než pro bytová družstva, která jsou vlastníky družstevního bytového fondu, je předmětem důchodové daně veškerá činnost a příjmy z ní plynoucí, kromě příjmů z úhrad za užívání družstevních bytů, které jsou ve správě těchto družstev.".
8. V § 3 odst. 6) se na začátku slova "U subjektů se sídlem v cizině" nahrazují slovy "U poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. i)".
9. V § 4 odst. 1 se v úvodní větě slova "až i)" nahrazují slovy "až h)".
10. V § 4 odst. 1 se ve větě následující za písmenem d) slova "v § 2 odst. 1 písm. a) a b)" nahrazují slovy "v § 2 odst. 1 písm. a), b) a g)".
11. V § 4 odst. 3 se slova "až i)" nahrazují slovy "až h)".
12. V § 4 odst. 4 se vypouštějí slova "a u poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. i)".
13. V § 4 odst. 5 se slova "až i)" nahrazují slovy "až h)".
14. V § 4 se vypouští odstavec 6. Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 6.
15. V § 4 odst. 7 úvodní věta zní:
"(7) Základem důchodové daně u poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. i) jsou:".
16. V § 4 odst. 7 písm. d) se za slovy "Československé federativní republiky" nahrazuje čárka tečkou a konec věty se vypouští.
17. V § 4 se vypouští odstavec 8.
18. V § 5 odst. 1 písm. c) se slova "f), g) a i)" nahrazují slovy "f) a g)".
19. V § 5 odst. 1 písm. e) se slova "písm. j)" nahrazují slovy "písm. i)".
20. V § 5 odst. 1 písm. f) se slova "písm. j)" nahrazují slovy "písm. i)".
21. V § 5 odst. 1 písm. g) se slova "písm. j)" nahrazují slovy "písm. i)".
22. V § 5 odst. 1 písm. h) se slovo "organizací" nahrazuje slovem "poplatníků".
23. V § 6 odst. 1 se za slova "bytovým družstvům uvedeným v § 3 odst. 4" vkládají slova "jiným družstvům, fyzickým osobám provozujícím soukromé podnikání uvedeným v § 2 odst. 1 písm. g), s výjimkou těch, pro které je stanovena sazba důchodové daně v § 5 odst. 1 písm. h),".
24. § 7 odst. 2 zní:
"(2) Poplatníky daně z objemu mezd podle odstavce 1 nejsou bytová družstva a jejich svazy s výjimkou bytových družstev uvedených v § 3 odst. 4, církve, církevní organizace, náboženské společnosti, nadace, poplatníci uvedení v § 2 odst. 2 písm. b), umělecké svazy, kulturní fondy a organizace zastupující autory nebo výkonné umělce, podniky a hospodářská zařízení ústředních odborových orgánů a další podniky a hospodářská zařízení ústředních orgánů společenských organizací s činností nakladatelskou a vydavatelskou, které jsou osvobozeny od důchodové daně podle § 2 odst. 2 písm. a), a podnik Sazka.".
25. V § 9 odst. 1 písm. a) se za slova "Ústředí slovenské advokacie," vkládají slova "u podniků a hospodářských zařízení ústředních orgánů společenských organizací s činností nakladatelskou a vydavatelskou", slova "vyšších orgánů" se nahrazují slovy "ústředních orgánů", slova "České socialistické republiky" a "Slovenské socialistické republiky" se nahrazují slovy "České republiky" a "Slovenské republiky" a vypouští se slovo socialistickými.
V § 9 odst. 1 písm. c) doplnit za slova "hospodářských zařízení svazů invalidů" slova "jakož i fyzických osob provozujících soukromé podnikání".
26. V § 10 odst. 1 doplnit za slova "hospodářských zařízení svazu invalidů" slova "jakož i fyzických osob provozujících soukromé podnikání, které zaměstnávají převážně občany se změněnou pracovní schopností".
27. V § 11 odst. 1 se na konci připojují tato slova "nebo od svého zápisu do podnikového rejstříku3a)".
28. V § 11 odst. 4 se slova "písm. j)" nahrazují slovy "písm. i)".
29. V § 14 odst. 7 se slova "písm. j)" nahrazují slovy "písm. i)".
30. V § 18 odst. 4 se slova "písm. j)" nahrazují slovy "písm. i)" a na konci se připojuje tato věta: "U fyzických osob provozujících soukromé podnikání, které se staly poplatníky podle § 2 odst. 1 písm. g) a i) v průběhu zdaňovacího období, stanoví placení záloh orgán vykonávající správu daně.".
31. V § 19 odst. 1 se slova "písm. j)" nahrazují slovy "písm. i)".
32. V § 19 odst. 4 se slova "písm. j)" nahrazují slovy "písm. i)".
33. V § 19 odst. 6 se slova "písm. j)" nahrazují slovy "písm. i)".
34. V § 19 odst. 7 se slova "písm. j)" nahrazují slovy "písm. i)".
35. V § 20 odst. 6 se slova "České socialistické republiky" nahrazují slovy "České republiky" a slova "Slovenské socialistické republiky" nahrazují slovy "Slovenské republiky".
36. V § 26 odst. 2 se v úvodní větě nahrazují slova "a j)" slovy "a i)", slova "České socialistické republiky" slovy "České republiky" a slova "Slovenské socialistické republiky" slovy "Slovenské republiky".
37. V § 26 odst. 3 se slova "v § 2 odst. 1 písm. j)" nahrazují slovy "v § 2 odst. 1 písm. i)".
Čl.II
Zákon č. 157/1989 Sb., o důchodové dani, se mění a doplňuje takto:
1. § 2 odst. 2 zní:
"(2) Od důchodové daně jsou osvobozeny:
a) zařízení zabezpečující výběrovou rekreaci a podnik Sazka;
b) umělecké svazy, kulturní fondy a organizace zastupující autory nebo výkonné umělce, podniky a zařízení provozované těmito svazy, fondy a organizacemi.".
2. § 3 odst. 3 zní:
"(3) Trvalou hospodářskou činností se pro účely tohoto zákona rozumějí:
a) u společenských organizací veškerá činnost, směřující k dosahování zisku, pokud z nich plynoucí hrubé příjmy a výnosy převyšují ve zdaňovacím období v úhrnu částku 500 000 Kčs. Do příjmů z trvalé hospodářské činnosti se nezapočítávají příjmy z činnosti, které se omezují na plnění jejich základního poslání;
b) v organizaci s mezinárodním prvkem3) veškeré činnosti, směřující k dosahování zisku, pokud z nich plynoucí hrubé příjmy a výnosy převyšují ve zdaňovacím období v úhrnu částku 250 000 Kčs. Do příjmů z trvalé hospodářské činnosti se nezapočítávají příjmy z činnosti, které se omezují na plnění jejich základního poslání;
c) u bytových družstev a jejich svazů veškeré činnosti s výjimkou výstavby, provozu a udržování družstevního bytového fondu a družstevních garáží včetně oprav prováděných v bytech členů bytových družstev, pokud z nich plynoucí hrubé příjmy a výnosy převyšují ve zdaňovacím období v úhrnu částku 250 000 Kčs. Do příjmů z trvalé hospodářské činnosti se nezahrnují příjmy z úhrad za užívání družstevních bytů, které jsou ve správě bytových družstev a u lidových bytových družstev ani příjmy z pronájmu nebytových prostor.".
3. § 5 odst. 1 písm. c) zní:
"c) nepřesahujícího 200 000 Kčs 20 % a z částky přesahující tuto částku 55 % u poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) až g). Výjimku tvoří poplatníci, pro které platí sazba důchodové daně uvedená pod písmeny a), d) a h).".
4. § 5 odst. 1 písm. d) zní:
"d) nepřesahujícího 200 000 Kčs 20 % a z částky přesahující tuto částku 40 % u poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. e), u nichž podíl zahraničního účastníka (účastníků) na základním jmění činí více než 30 %, a u poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. h);".
5. V § 6 odst. 3 se za slova "Výrobním družstvům invalidů" vkládají slova "a podnikům a hospodářským zařízením svazů invalidů, jakož i fyzickým osobám provozujícím soukromé podnikání uvedeným v § 2 odst. 1 písm. g) se důchodová daň snižuje o ...".
6. § 7 odst. 2 zní:
"(2) Poplatníky daně z objemu mezd podle odstavce 1 nejsou bytová družstva a jejich svazy s výjimkou bytových družstev uvedených v § 3 odst. 4, církve, církevní organizace, náboženské společnosti, nadace, zařízení zabezpečující výběrovou rekreaci, umělecké svazy, kulturní fondy a organizace zastupující autory nebo výkonné umělce.".
7. V § 9 odst. 1 písm. a) se na konci připojují slova "a u podniků Sazka".
Čl.III
1. Ustanovení článku I nabývá účinnosti dnem vyhlášení a použije se poprvé pro zdaňovací období roku 1990.
2. Poplatníci, u nichž bylo podle článku I zrušeno osvobození od důchodové daně a daně z objemu mezd, zaplatí zálohy na důchodovou daň a daň z objemu mezd splatné od počátku roku nejpozději do jednoho měsíce ode dne vyhlášení tohoto zákona.
3. Ustanovení článku II nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.
4. S účinností od 1. ledna 1991 se zrušuje § 2 a § 3 odst. 1 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 193/1989 Sb., kterou se provádí zákon o důchodové dani.
Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.