Vyhláška ze dne 28.5.1990 kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 193/1989 Sb., kterou se provádí zákon o důchodové dani

29.5.1990 | Sbírka:  214/1990 Sb. | Částka:  36/1990ASPI

Vztahy

Nadřazené: 157/1989 Sb.
Aktivní derogace: 193/1989 Sb.
Pasivní derogace: 586/1992 Sb., 286/1992 Sb.
214/1990 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 28. května 1990,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 193/1989 Sb., kterou se provádí zákon o důchodové dani
Federální ministerstvo financí stanoví podle § 27 zákona č. 157/1989 Sb., o důchodové dani (dále jen "zákon"):
Čl.I
1. V § 2 odst. 3 se vypouštějí slova ", kromě činností uvedených v odstavci 2,".
2. V § 3 se vypouští odstavec 2, zároveň se zrušuje číslování odstavců.
3. V § 4 úvodní část první věty zní: "Zařízením k výkonu činnosti u poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. i) zákona na území České a Slovenské Federativní Republiky ...".
4. V § 5 odst. 2 se slova "v Československé socialistické republice" nahrazují slovy "v České a Slovenské Federativní Republice" a slova "Československá socialistická republika" nahrazují slovy "Česká a Slovenská Federativní Republika".
5. V § 5 odst. 7 se slova "písm. j)" nahrazují slovy "písm. i)" a slova "v Československé socialistické republice" nahrazují slovy "v České a Slovenské Federativní Republice".
6. V § 5 odst. 8 se slova "písm. j)" nahrazují slovy "písm. i)", slova "Československé socialistické republiky" nahrazují slovy "České a Slovenské Federativní Republiky". Poslední věta se vypouští.
7. § 7 odst. 2 zní:
"(2) Za poplatníky podle § 6 odst. 3 zákona se považují poplatníci, u nichž podíl pracovníků se změněnou pracovní schopností činí více než 60 % z průměrného počtu všech pracovníků. Pro stanovení této hranice se pracovník se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením započítává třikrát.".
8. V § 10 odst. 2 se v úvodní větě slova "se sídlem v cizině" nahrazují slovy "uvedení v § 2 odst. 1 písm. i) zákona".
9. § 10 odst. 2 písm. a) zní:
"a) název a sídlo nebo bydliště v cizině a adresu stálé provozovny na území České a Slovenské Federativní Republiky;".
10. V § 10 odst. 2 písm. b), c) a e) se slova "v Československé socialistické republice" nahrazují slovy "v České a Slovenské Federativní Republice".
Čl.II
1. V § 2 se vypouštějí odstavce 2 a 3; zároveň se zrušuje číslování odstavců.
2. § 3 se vypouští.
Čl.III
1. Ustanovení článku I nabývá účinnosti dnem vyhlášení a použije se poprvé pro zdaňovací období roku 1990.
2. Ustanovení článku II nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.
Ministr:
Ing. Klaus CSc. v. r.