Zákon ze dne 10.7.1990 o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky

13.7.1990 | Sbírka:  288/1990 Sb. | Částka:  46/1990ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 2/1969 Sb.
Pasivní derogace: 166/1993 Sb., 474/1992 Sb.
288/1990 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 10. července 1990
o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl.I
(1) Zřizují se tyto ústřední orgány státní správy České republiky:
a) ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,
b) ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci,
c) ministerstvo zemědělství,
d) ministerstvo státní kontroly.
(2) Zrušují se tyto ústřední orgány státní správy České republiky:
a) Česká komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj,
b) ministerstvo zemědělství a výživy,
c) ministerstvo lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu,
d) Výbor lidové kontroly České republiky,
e) Český geologický úřad.
(3) Dosavadní působnost vyplývající ze zákonů a dalších obecně závazných právních předpisů přechází
a) z České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,
b) z ministerstva financí ve věcech odstátnění a následné privatizace národního majetku na ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci,
c) z ministerstva výstavby a stavebnictví ve věcech výroby stavebních hmot s výjimkou kamenoprůmyslu, prefabrikovaných výrobků a stavebního strojírenství na ministerstvo průmyslu,
d) z ministerstva zemědělství a výživy
1. ve věcech ochrany zemědělského půdního fondu na ministerstvo životního prostředí,
2. v ostatních věcech na ministerstvo zemědělství,
e) z ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu
1. ve věcech průmyslu papíru a celulózy a dřevozpracujícího průmyslu na ministerstvo průmyslu,
2. ve věcech ochrany lesního půdního fondu a lesního hospodářského plánu na ministerstvo životního prostředí,
3. v ostatních věcech na ministerstvo zemědělství,
f) z ministerstva životního prostředí ve věcech vodního hospodářství, s výjimkou ochrany přirozené akumulace vod a vodních zdrojů a ochrany jakosti povrchových a podzemních vod, na ministerstvo zemědělství,
g) z Výboru lidové kontroly České republiky na ministerstvo státní kontroly,
h) z Českého geologického úřadu na ministerstvo životního prostředí.
(4) Práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných vztahů přecházejí v souvislosti s přechodem působnosti podle tohoto zákona
a) z České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,
b) z ministerstva financí na ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci,
c) z ministerstva výstavby a stavebnictví na ministerstvo průmyslu,
d) z ministerstva zemědělství a výživy na ministerstvo zemědělství a na ministerstvo životního prostředí,
e) z ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu na ministerstvo průmyslu, na ministerstvo zemědělství a na ministerstvo životního prostředí,
f) z ministerstva životního prostředí na ministerstvo zemědělství,
g) z Výboru lidové kontroly České republiky na ministerstvo státní kontroly,
h) z Českého geologického úřadu na ministerstvo životního prostředí.
(5) O přechodu práv a povinností podle odstavce 4 písm. b) až f) uzavřou uvedené ústřední orgány státní správy České republiky dohodu, kterou blíže vymezí mezi sebou tato práva a povinnosti. V dohodě zejména určí, kteří pracovníci přecházejí do pracovního poměru k ústředním orgánům státní správy České republiky, na které přechází působnost podle tohoto zákona.
Čl.II
Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona České národní rady č. 126/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 203/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. § 1 zní:
"§ 1
V České republice působí tyto ústřední orgány státní správy České republiky, v jejichž čele je člen vlády České republiky:
1. ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,
2. ministerstvo financí,
3. ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci,
4. ministerstvo výstavby a stavebnictví,
5. ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
6. ministerstvo kultury,
7. ministerstvo práce a sociálních věcí,
8. ministerstvo zdravotnictví,
9. ministerstvo spravedlnosti,
10. ministerstvo vnitra,
11. ministerstvo průmyslu,
12. ministerstvo zemědělství,
13. ministerstvo obchodu a cestovního ruchu,
14. ministerstvo státní kontroly,
15. ministerstvo životního prostředí.".
2. V § 2 odst. 1 se vypouští bod 4.
3. § 3 odst. 1 zní:
"(1) Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj je ústředním orgánem státní správy na úseku tvorby hospodářské politiky a strategie rozvoje ekonomiky, vědy a techniky.".
4. V § 3 odst. 2 se slova "Česká komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj" nahrazují slovy "Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj".
5. V § 4 se za slova "národním majetkem" vkládají slova "s výjimkou věcí náležejících do působnosti ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci,".
6. Za § 4 se vkládá nový § 5, který zní:
"§ 5
Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci je ústředním orgánem státní správy pro správu, odstátnění a následnou privatizaci národního majetku.".
7. § 6 zní:
"§ 6
Ministerstvo výstavby a stavebnictví je ústředním orgánem státní správy pro investiční rozvoj, stavební výrobu, kamenoprůmysl, prefabrikované výrobky a stavební strojírenství.".
8. V § 13 se na konci tečka nahrazuje čárkou a připojují tato slova: "papíru a celulózy a dřevozpracující a pro výrobu stavebních hmot s výjimkou kamenoprůmyslu, prefabrikovaných výrobků a stavebního strojírenství.".
9. § 15 odst. 1 zní:
"(1) Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy pro zemědělství, lesní a vodní hospodářství s výjimkou věcí náležejících do působnosti ministerstva životního prostředí, dále pro potravinářský průmysl, myslivost a pro rybářství.".
10. V § 15 odst. 2 se slova "Ministerstvu zemědělství a výživy" nahrazují slovy "Ministerstvu zemědělství".
11. § 16 se vypouští.
12. V § 18 se slova "Výbor lidové kontroly České republiky" nahrazují slovy "Ministerstvo státní kontroly" a za slovo "úseku" se doplňuje slovo "státní".
13. § 19 odst. 2 zní:
"(2) Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy pro ochranu přirozené akumulace vod a vodních zdrojů a ochranu jakosti povrchových a podzemních vod, pro ochranu ovzduší, pro ochranu přírody, pro ochranu zemědělského a lesního půdního fondu, pro územní plánování a stavební řád, pro oblast geologického výzkumu a průzkumu, pro ekologický dohled nad těžbou a pro technické a ekonomické otázky nakládání s odpady.".
Čl.III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1990.
Burešová v.r.
Pithart v.r.