Vyhláška ze dne 30.7.1990 kterou se doplňuje vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění vyhlášky č. 14/1982 Sb. a vyhlášky č. 86/1984 Sb.

31.7.1990 | Sbírka:  311/1990 Sb. | Částka:  50/1990ASPI

Vztahy

Nadřazené: 76/1952 Sb.
Aktivní derogace: 161/1976 Sb.
Pasivní derogace: 586/1992 Sb., 286/1992 Sb.
311/1990 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 30. července 1990,
kterou se doplňuje vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění vyhlášky č. 14/1982 Sb. a vyhlášky č. 86/1984 Sb.
Federální ministerstvo financí stanoví v dohodě s ministerstvem financí České republiky a ministerstvem financí a cen Slovenské republiky podle § 22 odst. 3 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, ve znění článku I zákona č. 71/1957 Sb.:
Čl.I
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění vyhlášky č. 14/1982 Sb. a vyhlášky č. 86/1984 Sb., se doplňuje takto:
V § 6 se za odstavec 13 doplňuje odstavec 14, který zní:
"(14) Odstupné poskytované podle příslušného předpisu x) pracovníkům uvolňovaným v souvislosti s prováděním organizačních změn nebo racionalizačních opatření se zdaňuje odděleně od jejich ostatní mzdy, a to paušální sazbou ve výši 15 %.
x) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 195/1989 Sb., o zabezpečení pracovníků při organizačních změnách a občanů před nástupem do zaměstnání, ve znění zákona č. 162/1990 Sb. a vyhlášky č. 312/1990 Sb.".
Dosavadní odstavec 14 se označuje jako odstavec 15.
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1990.
Ministr:
Ing. Klaus CSc. v. r.