Nařízení ze dne 21.3.1991 kterým se stanoví případy, kdy může podnik se zahraniční majetkovou účastí vzniknout bez povolení

15.4.1991 | Sbírka:  132/1991 Sb. | Částka:  26/1991ASPI

Vztahy

Nadřazené: 173/1988 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb.
132/1991 Sb.
Nařízení vlády
České a Slovenské Federativní Republiky
ze dne 21. března 1991,
kterým se stanoví případy, kdy může podnik se zahraniční majetkovou účastí vzniknout bez povolení
Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařizuje podle § 28 zákona č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí, ve znění zákona č. 112/1990 Sb. (dále jen "zákon"):
§ 1
(1) Podnik se zahraniční majetkovou účastí (dále jen "podnik") může vzniknout bez povolení,1) jestliže
a) podnik zakládá nebo na jeho podnikání se podílí výlučně zahraniční účastník,2) nebo
b) československým účastníkem na podniku je vedle zahraničního účastníka fyzická osoba nebo československá obchodní společnost, jejímiž účastníky jsou výlučně československé fyzické osoby nebo zahraniční osoby, nebo
c) československým účastníkem je družstvo založené po 1. červenci 1988.
(2) Povolení podle § 5 zákona je nadále třeba pro podniky vyvíjející činnost v oblasti bankovnictví.
(3) Podniky vzniklé podle odstavce 1 nemohou vyvíjet činnost, pro kterou nemůže být povolení podle § 5 zákona vydáno.3)
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. dubna 1991.
Čalfa v.r.
1) § 5 zákona.
2) § 2 odst. 4 zákona.
3) § 7 odst. 2 zákona.