Vládne nariadenie ze dne 26.5.1925, ktorým sa vydávajú predpisy o tom, ako sa sriaďujú, užívajú a udržujú zariadenia pre rozvádzanie a upotrebenie horľavých plynov (plynový regulativ)

23.6.1925 | Sbírka:  124/1925 Sb. | Částka:  52/1925ASPI

Vztahy

Nadřazené: 259/1924 Sb.
Pasivní derogace: 1/1952 Sb.
124/1925 Sb.
Vládné nariadenie
zo dňa 26. mája 1925,
ktorým sa vydávajú predpisy o tom, ako sa sriaďujú, užívajú a udržujú zariadenia pre rozvádzanie a upotrebenie horľavých plynov (plynový regulativ).
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 39, 40, 45 a 102, odst. 6., zákona zo dňa 10. októbra 1924, č. 259 Sb. z. a n. (živnostenského zákona pre územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi):
Pri sriaďovaní, užívaní a udržovaní takých zariadení, ktorými horľavé plyny, ako svietiplyn, plyn vodný, acetylén, plyn olejový, generátorový, vzduchový a pod. sa majú rozvádzať a upotrebovať pre osvetlovanie a výrobu tepla i sily, dodržiavané buďte tieto predpisy:
I.
USTANOVENIA VŠEOBECNÉ.
§ 1.
(1) Zariadenie pre rozvádzanie a užívanie horľavých plynov smejú prevádzať len osoby k tomu oprávnené.
(2) Ku živnostenskému zariaďovaniu plynovodov a osvetľovacích zariadení je treba podľa § 22, č. 17., zák. č. 259/1924 Sb. z. a n. koncessie.
(3) Opravy a zmeny takýchto zariadení, ako aj všetky práce pri nich, ktoré môžu mať vliv na ich neprepustnosť, smejú byť prevádzané taktiež len osobami oprávnenými k inštalovaniu.
(4) Plynovody od prístroja uzavieracieho pred regulátorom tlaku alebo od generátoru (vyrábäča plynu) až k motoru môžu byť prevádzané tiež samým výrobcom motoru.
§ 2.
(1) Pri konaní všetkých prác na rozvádzanie a užívanie horľavých plynov dodržiavané buďte presne ustanovenia tohoto nariadenia a ostatných príslušných predpisov.
(2) Pre závody na acetylén zvlášte platia ustanovenia vládneho nariadenia zo dňa 26. mája 1925, č. 123 Sb. z. a n., o výrobe a užívaní acetylénu, ako aj o obchode karbidom.
§ 3.
(1) Osoby oprávnené inštalovať zariadenie na rozvádzanie a užívanie horľavých plynov majú viesť zovrubnú chronologickú a parafovanú knihu záznamov o všetkých prácach k vykonaniu prevzatých, do ktorej politický úrad I. stolice môže kedykoľvek nahliadnuť.
(2) Krem toho sú tieto osoby povinné bez odkladu oznámiť počiatok prác písomným nekolkovaným podaním politickému úradu I. stolice, ktorý môže požiadať, aby plány alebo popisy zariadenia boly predložené.
§ 4.
(1) Zariadenie k rozvádzaniu a užívaniu horľavých plynov musí byť vo všetkých častiach veci primerané a s príslušnou pečlivosťou prevedené.
(2) Zvlášte nech sa sprizerá na to, aby akémukoľvek ohrožovaniu života a zdravia ľudského a každému poškodeniu vecí takouto úpravou a jej prevodzovaním bolo vyvarované.
(3) Materiál pre tieto zariadenia musí byť trvanlivý a proti zovnajšiemu poškodeniu dostatečne bezpečný. Látok, ktoré s užívanými plyny tvoria výbušné slúčeniny (ako na pr. med a živé striebro s acetylénom), a látok, ktoré plynom rýchle sa porušujú alebo ktoré horkom snadno sa tavia, nesmia sa pre súčiastky obsahujúce plyn upotrebiť s výnimkami v §§ 31 a 36 uvedenými.
§ 5.
(1) Všetky zariadenia musia byť vo všetkých častiach bezpečne upevnené a cele neprepustne sriadené. Prepustné miesta nesmejú byť z vonku zatreté tmelom alebo podobnými málo trvanlivými látkami.
(2) Všetky časti zariadenia musia byť tak upravené, že zacpanie vodou, usadzeninami, hrdzou atď., môžu byť snadno odstránené. Tiež buďte všetky časti úprav dostatočne chránené proti vlhkosti, škodlivým plynom, parám a pod., ako aj proti vlivu abnormálnej teploty.
§ 6.
Úpravy pri zariadení použité musia mať spoľahlivú konštrukciu, byť dobre zpracované a zaručovať istú a bezpečnú pôsobnosť.
§ 7.
(1) Politický úrad I. stolice dohliadaj nato, ako úprava k rozvádzaniu a užívaniu horľavých plynov je prevodená a ako sa jej užíva. Úrad tento má menovite právo takéto úpravy vyzkúšať, dohliadať na ich sriadenie, ako aj vôbec spôsobom jemu vhodným prevsedčiť sa o dobrom provedení príslušných prác a nariadiť, aby prípadné vady boly odstránené.
(2) Úrad tento má k príslušným technickým úradným jednaniam zpravidla pribrať úradných orgánov strojného technického odboru a vykonať tieto úradné jednania čo možné za prítomnosti majiteľa a tiež osoby, ktorá zhotovila úpravu.
(3) Strane náleží dodať ku zkúške úpravy potrebné pomôcky a potrebný pomocný personál.
(4) Vyjdú-li pri týchto úradných jednaniach na javo také nedokonalosti úpravy, ktoré ohrožujú bezpečnosť, politický úrad môže zakázať ďalšie jej užívanie, kým vady nebudú odstránené.
II.
ZVLÁSTNÉ USTANOVENIA TECHNICKÉ.
§ 8.
Úpravy k rozvádzaniu a užívaniu horľavých plynov skladajú sa z:
a) hlavných potrubí,
b) prívodov,
c) plynových rozvodov (domovných inštalacií) a spotrebičov plynu.
§ 9.
(1) Hlavné potrubie privádza plyn z výrobne alebo zásobiska do blízkosti miesta spotreby.
(2) Prívody sú odbočky od hlavného potrubia až k pozemku, na ktorom sa má plynu použiť, alebo odbočky od hlavného potrubia k uličným svieteľniam.
(3) Plynovody (domovné inštalácie) zahrňujú v sebe všetky rozvody, ktoré sa k prívodom pripojujú a k miestam spotreby plynu vedú, s patričnými k tomu prístrojami zavieracími, regulačnými a meriacími. Pri ojedinelých zariadeniach s vlastným vyrábäčom plynu považované buďte všetky rozvody, odbočujúce od hlavného kohúta vyrábäča plynu, za plynovody.
(4) k spotrebičom plynu patria osvetľovacie telesá, prístroje na varenie, kúrenie a pod.
A.
Hlavné potrubie.
1.
Materiál.
§ 10.
Pre potrubie pod zemou položené smie sa použiť trúb, tvarovaných kusov a syfonov len so svetlým priemerom prez 20 milimetrov. Sú-li tieto súčiastky zo železnej liatiny, musí tento priemer mať aspoň 40 milimetrov. V pôdach, ktoré sa môžu značne sosadnúť, nebuď liatinových železných trúb pokiaľ možno vôbec užívané, menovite na takých miestach v banských revíroch, v ktorých ťažba ložiska nedeje sa v neškodnej hĺbke.
2.
Rozmery, odbočky, spojky a návrtky.
§ 11.
(1) Trúby a uzavieracie prístroje majú dovoliť privádzanie plynu k miestu spotreby pri tlaku čo možné stálom a spôsobovať čo možné nepatrné ztraty tlaku.
(2) Tĺstka stien liatinových železných trúb nesmie činiť menej než 8 milimetrov a buď vo všetkých častiach čo možné stejnomerná.
§ 12.
(1) Pre odbočky a prípojky buď v hlavnom potrubí pamätované na príslušné tvarové kusy. Musia-li sa odbočky a prípojky výnimečne sriadiť navrtaním hlavného potrubia, buď na príslušnom mieste okolo hlavnej trúby položené púto, proti hlavnej trúbe neprepustne upravené, v ktorého hrdle buď odbočovacia alebo pripojovacia trúba riadne pripevnená; takéto odbočky sú však prípustné len pri hlavných trúbach vo svetlom priemere väčším od 70 milimetrov, len vtedy, neni-li svetlý priemer pripojenej trúby väčší, než tretina svetelného priemeru hlavnej trúby.
(2) Odbočky pomocnou nástavkov (bonnets) smejú byť upravené len pri trúbach svetlým priemerom prez 200 milimetrov. Prierez odbočnej trúby nesmie pri tom, ide-li o trúby svetlého priemeru až 250 milimetrov, činiť viac než šestinu, u trúb svetlého priemeru viac než 250 milimetrov nie viac než tretinu prierezu hlavnej trúby.
(3) Pri hlavných potrubiach so svetlým priemerom prez 200 milimetrov môžu trúby odbočné alebo pripojovacie byť tiež priamo od hlavnej trúby zašraubované, nečiní-li ich svetlý priemer viac ako desatinu svetlého priemeru do hlavnej trúby, žiadnym spôsobom však nie viac ako 50 milimetrov a vyhovuje-li dĺžka závitku ustanoveniam § 38. Pripojovacie otvory s priemerom až do 50 milimetrov musia byť vyvrtané do stien hlavnej trúby; dodatočné vysekávanie dlátkom nie je prípustné.
3.
O ucpávaní spojôk potrubných.
§ 13.
(1) Trúba hrdlové buďte utesnané zpravidla dehtovými povrazy a olovenými kruhy, ktorých hĺbka činiť má 33 až 35 milimetrov.
(2) Aby olovo pri zalievaní trúb okolo nestriekalo, musia konce trúb byť suché a za daždivého počasia buď do otvoru nálevného vložené trochu oleja. Olovené kruhy buďte pečlive zatémované.
(3) Trúby prírubové buďte utesnené olovom, lepenkou, miniovým plátnom alebo látkami rovnocennými.
(4) Utesnenia buďte vo všetkých prípadoch tak uložené, aby nemohly byť von vytlačené.
4.
Prístroje zavieracie.
§ 14.
(1) Konštrukcia a materiál upotrebený pri prístrojoch zavieracích musia trvale zaisťovať neprepustný záver.
(2) Všetky zavieracie kohútky musia byť opatrené zarážkou a tak upravené, aby bolo možné otočiť ich najvýš o 90 stupňov a aby kúžel nemohol z púzdra byť snadno vytiahnutý; krem toho tieto úpravy musia na hlave kúžela (obrtlíku, kolíku) mať ostre vrezanú značku vo smere priechodu, aby postavenie kohútka bolo z vonku viditeľné.
(3) Všetky prístroje zavieracie nove sriaďované buďte tak prevedené, aby, otočila-li sa v pravo, zavieraly, a otočí-li sa v ľavo, otváraly.
5.
Ako sa má hlavné potrubie klásť.
§ 15.
(1) Hlavné potrubie kladené buď podľa klimatických pomerov príslušne hlboko, avšak aspoň 0.8 metru pod zemou a s primeraným spádom.
(2) Hlavné potrubie, ktoré mechanickými vlivy alebo vlivom tepla je vydané zmenám dĺžky, opatrené buď, kde toho je treba, príslušným zariadením vyrovnávacím (dilatačnými kusy).
(3) Ku sbieraniu tekutín, ktoré sa v potrubiach vylučujú, buďte na najnižších miestach vedenia sriadené nádoby na vodu (syfony), ktoré sa dajú snadno a bez nebezpečenstva vyprázdniť.
§ 16.
(1) Dostanú-li sa plynovody do styku so základnými múry stavieb, nesmejú byť s nimi pevne spojené.
(2) Križovania hlavných potrubí s profilami stôk treba čo možné sa vyhýbať; nelzä-li sa takejto križovatke vyhnúť, opatrené buď potrubie v dosahu profilu stoky neprepustnou a pevnou trúbou (trúbou ochrannou), ktorej otvorené konce musia prečnievať zdivo stoky. Vo vnútre tejto ochrannej trúby nesmie byť žiadné spojovacie miesto plynovodu.
(3) Potrubia položené poblíž stôk buďte tak zaistené, aby neboly ohrožené, keby sa stoka sosunúla.
§ 17.
(1) Plynovody buďte kladené čo možné ďaleko od podzemných elektrických vedení a od trúb vodovodných; menovite nesmejú byť kladené do dlabov vodovodných trúb.
(2) Hlavné potrubie kladené buď čo možné do rostlej pôdy priamo na rovnom dne. Pri zlých vlastnostiach pôdy buď škodlivému sosadzovaniu bránené podperami, vymurovaním atď.
6.
Vedenie po mostoch.
§ 18.
(1) Pre vedenie prez mosty treba použiť zpravidla len trúb z plávkového alebo svárkového železa alebo oceli. Liatinové mostné vedenia buďte vsunutím príhodných zariadení zabezpečené proti škodlivému vlivu kolísania mostu.
(2) Všetky mostné vedenia buďte tak upravené, aby boly snadno prístupné, a treba-li toho, buďte chránené proti zime alebo iným zovňajším vlivom.
(3) Ochranný obal (drevená skríňa, krycia trúba a pod.) buď vyplnený látkou, ktorá sa dá ťažko zapáliť, a opatrený dierami pre vzduch, ktorými ani dážď ani snehová voda nemôže vniknúť do vnútorku ochranného obalu.
(4) Na oboch koncov mostov buďte upevnené snadno prístupné zavieracie prístroje.
7.
Trúby buďte pred kladením vyzkúšané.
§ 19.
(1) Každá k vedeniu plynu určená trúba musí pred svojim položením podrobená byť v nenatrenom stave zkúške tlakom vody a vzduchu v trvaní pokaždé aspoň päť minút.
(2) Zkušebný tlak pri zkúške tlakom vody činiť má aspoň šesť atmosfér, pri trúbach pre provodzný tlak väčší než 2 atmosféry aspoň trikrát toľko ako provodzný tlak. Pri zkúške buď trúba železnými kladivy opatrne oklepávaná.
(3) Zkúška tlakom vzduchu buď konaná pod vodou a zkušebný tlak pri tom má činiť aspoň 500 milimetrov vodného stĺpca, pri trúbach pre provodzný tlak väčší než 250 milimetrov vodného stĺpca aspoň dvakráť toľko ako tlak provodzný. Pred zkúškou buď každá trúba vnútorne úplne osušená.
(4) Trúb, ktoré týmto zkúškam nevyhovujú, nesmie byť použité k vedeniu plynu. Vyzkúšané trúby buďte označené ako vyzkúšané.
8.
Ako sa potrubia zkúšajú čo do neprepustnosti.
§ 20.
(1) Každá položená potrubná trať podrobená buď zkúške na neprepustnosť vzdušnou pumpou, pri čom zkušebný tlak činiť má aspoň 300 milimetrov vodného stĺpca, a ide-li o vedenie pre provodzný tlak väčší než 175 milimetrov vodného stĺpca, aspoň dvakráť toľko ako tlak provodzný.
(2) Pri potrubiach pre provodzný tlak najvyš 100 milimetrov vodného stĺpca zkúška na neprepustnosť môže sa vykonať tiež príslušným plynom, dá- li sa vzduchom ťažko previesť.
§ 21.
(1) Zkúška na neprepustnosť buď konaná na vedení nezakrytom. Pri tom, keď všetky zavieracie prístroje a otvory boly pečlive uzavrené a predpísaný zkušebný tlak bol dosiahnutý, buď z klesnutia tlaku a z času vyšetrená ztrata plynu.
(2) Pri vedeniach svietiplynu pre osvetľovanie ztrata plynu nemá na kilometer a za hodinu činiť prez 200 litrov.
(3) Pokiaľ vedenie je podrobné tlaku, buďte medzere trúb a prípadné hrdlové medzere a návrtky natrením mýdlovou vodou zkúšané a treba-li utesnané.
(4) Nevyhovuje-li vedenie pri zkúške na neprepustnosť, buďte príčiny prepustnosti zistené a spozorované vady odstránené, na čo vykonaná buď znova zkúška na neprepustnosť.
§ 22.
Po značnejšej oprave alebo zmene vedenia alebo úprav do neho vstaväných, môže-li to mať na neprepustnosť zariadenia podstatný vliv, vykonaná buď zkúška neprepustnosti obdobne podľa ustanovení § 21.
9.
Ako treba postupovať pri hľadaní prepustných miest a naskytnú-li sa vady.
§ 23.
(1) Pri hľadaní prepustných miest nesmie sa nikto priblížiť k plynovodu s voľnými plameňami, žhavými telesy alebo podobnými vecmi. Je-li potreba umelého osvetlenia, použité buď k tomu len spoľahlivých a nepoškodených lámp bezpečnostných alebo elektrických žiaroviek.
(2) Jestliže sa pre vyhľadanie prepustných miest pri plynovodoch pod zemou položených vyvrtajú diery, prípadné vystupovanie plynu nesmie sa zisťovať zapálením, ale chemickými reagenciami alebo iným bezpečným spôsobom.
(3) Keď miesto, kde plyn uchádza, bolo vyšetrené, príslušný diel vedenia buď odkrytý a príčina prepustnosti odstránená.
(4) Osoby k tomu nepovolané buďte od takýchto prác na plynovodoch príslušne vzdialované.
B.
Prívody.
§ 24.
(1) Pre prevádzanie a vyzkúšanie prívodov platia obdobné ustanovenia, vydané pre hlavné potrubia (§§ 10 až 23).
(2) Prívodom buď zpravidla daný primeraný spád k hlavnému vedeniu; sú-li vedené mimo stavänia (krem odbočiek k uličným svieteľniam), buďte svojim najvyšším bodom položené aspoň 0.5 metrov pod zemou a k tomu primerane pokryté.
(3) Pod zemou ležiace prívody, ktoré nie sú zhotovené zo železnej liatiny, musia byť opatrené obalom chrániacim pred zhrdzavením.
§ 25.
(1) Pri budovách divadeľných prívod plynu pre hľadište musí byť úplne oddelený do prívodu pre javište.
(2) Oba prívody buďte do budovy vedené čo možné ďaleko od seba.
§ 26.
Každý k niektorému staväniu vedúce prívod musí bezprostredne pred plynomerom mať prístroj zavierací. Prívody k budovám v ktorých bývajú väčšie shromaždenia ľudí (divadlá, koncertné siene, zábavné miestnosti, výstavné budovy atď.), majú krem toho mimo budovy na mieste tiež pri požiare snadno prístupnom mať zavierací prístroj.
§ 27.
Pre prívody k uličným svieteľniam smie sa upotrebiť len trúb z plávkového alebo svárkového železa alebo z ocele, ktoré sa položia buď do dutých stĺpov alebo do žlábkov pri drevených stĺpoch alebo murovaných pilieroch. Tento žlábok buď po vykonanej zkúške neprepustnosti príslušne vyplnený a pri drevených stĺpoch okrem toho zakrytý plechovým prúžkom.
C.
O plynových rozvodoch (domovných inštaláciach) a spotrebičoch plynu.
1.
Úprava plynomerov.
§ 28.
Úprava plynomerov skládá sa z prístroja zavieracieho, z jeho spojenia s plynomerom, z plynomeru a z jeho spojenia s vnútorným vedením.
§ 29.
(1) Prístroj zavierací sriadený buď bezprostredne pred plynomerom (§ 26) tak, aby bol pohodlne dosažiteľný a nesmie byť omietnutý, ale musí stáť tak voľno, aby nepatrné správky na ňom sa moly prevádzať a nebolo treba pripojené vedenie odkrývať.
(2) Sú-li plynovody, odo dvoch alebo viac plynomerov odbočujúce, spolu spojené, buď tiež bezprostredne za každým týmto plynomerom sriadený prístroj zavierací.
§ 30.
(1) Miesto, ktoré dodáva plyn, ustanoví veľkosť a stanovisko plynomeru a spôsob, ako sa má plynomer postaviť; tiež postavenie a pripojenie plynomeru k potrubiu stať sa má podľa príkazov tohoto miesta.
(2) Plynomery majú byť postavené v miestnostiach čo možné snadno prístupných, ktoré sú dostatočne osvetlené a suché a môžu byť dostatočne prevetrávané.
(3) V miestnostiach, v ktorých bývajú škodlivé pary alebo plyny, musia plynomery byť príslušne chránené.
(4) Plynomery, pri ktorých merací priestor je obmedzený tekutinou (mokré plynomery), majú na miestach, kde sú vydané poškodeniu, byť opatrené ochranným obalom, ktorý sa dá sojmúť.
(5) Nemôžu-li takéto plynomery byť postavené tak, aby nezamrzly, buďte plnené tekutinou, ktorá ťažko zamrzá, alebo buďte volené plynomery, ktoré vôbec neobsahujú tekutiny (suché plynomery).
(6) Zabaľovanie plynomerov slamou, senom, hnojom, hadrami a pod. buď zabránené.
(7) Plynomery buďte bez škodlivého napiatia s pripojovacím vedením tak spojené, aby sa mohly odniesť bez toho, že by bolo treba dávať preč alebo meniť pripojovacie vedenie, a aby konce tohoto vedenia mohly byť snadno uzavrené.
(8) Umiestia-li sa plynomery v jamkách, buďte tieto sriadené nepromokave a s nepromokavým krytom a musia byť snadno prístupné a dobre pevetrávané.
§ 31.
(1) Spojenie plynomeru s pripojovacím vedením buď zpravidla prevedené trúbami z plávkového alebo svárkového železa alebo z ocele, pri väčších plynomeroch trúbami zo železnej liatiny. Upotrebiť olovených trúb k tomuto účelu dopúšťa sa len tam, kde tieto trúby nie sú vydané žiadnemu zovňajšiemu poškodeniu.
(2) Nepoužívané plynomery buďte z vedenia odstránené alebo vyradené. Vyradenie deje sa zátkami, čapičkami alebo jalovými prírubami, ktoré sa upevnia tak, aby preprepúšťaly plynu; púhé uzavrenie a pevné pritahnutie kohútkov alebo ich ucpanie nie je pre tento účel prípustné.
(3) Vyradí-li sa zo zariadenia s niekoľka plynomerami niektorý plynomer, musí sa uzavrieť za dotyčným plynomerom tiež kohútok.
(4) Jestliže sa niektorý plynomer z vedenia odstráni alebo vyradí, obsažený v ňom plyn musí ihneď byť do voľného vzduchu odvedený tým, že sa plynomer preplní vodou alebo že sa ním prefúkne vzduch, ale iným bezpečným spôsobom.
§ 32.
Prísne sa zakazuje s voľnými plameňmi, žhavými telesy a pod. približovať sa k plynomerom, ktoré obsahujú plyn. Je-li treba umelého svetla, buď k tomuto užité len spoľahlivých a nepoškodených bezpečnostných lámp alebo elektrických žiaroviek.
§ 33.
Osobám povereným odčítať a prehliadať plynomery musí byť prístup k nim kedykoľvek dovolený.
2.
Vnútorné plynovody.
a)
Rozmery a materiál.
§ 34.
(1) Trúby a zavieracie prístroje majú dovoľovať privádzanie plynu k miestom spotrebným pri tlaku pokiaľ možno stálom a spôsobovať pokiaľ možno nepatrné ztraty na tlaku.
(2) Pre rozmery vedenia svietiplynu k osvetľovaniu lzä použiť ako vodítko tejto tabulky:
§ 35.
(1) K vnútorným plynovodom môže byť zpravidla užité len trúb a spojôk z plávkového alebo svárkového železa, ocele lebo z kujnej železnej liatiny. Všetky zemou pokryté vnútorné potrubia, ako aj vedenia vo vlhkých a takých priestoroch, v ktorých vystupujú žieravé plyny a pary, buďte zhotovené z trúb obzvlášte tlstostenným a zabezpečené vhodným náterom alebo obalom proti porušeniu. Ku priechodom múrami dovoľujú sa taktiež len tlstostenné trúby z plávkového alebo svárkového železa alebo z ocele.
(2) Vedenie s vnútorným priemerom pod 20 milimetrov nesmejú byť kladené mimo stavänia.
(3) Užívať olovených trubiek ku vnútorným plynovodom sa nedovoľuje.
§ 36.
(1) Gumové trubky dovoľujú sa len na spojenie s prenosnými spotrebičmi plynu, ako s lampami, varičmi a pod. Každá trubka musí však byť z jedného kusu; na pevnom vedení, kde hadica odbočuje, musí byť ľahko dosažiteľný uzavierací kohútok. Hadicu treba na koncoch upevniť, aby neskĺzla.
(2) Užívať gumových trubiek v priestoroch ohňom zvlášte nebezpečných sa nedovoľuje.
§ 37.
Užívať mäkké pájky ku správkam potrubia a k podobným účelom je zakázané.
b)
O spojovaní plynovodov.
§ 38.
(1) Spojenie súčiastok plynovodov medzi sebou okrem gumových trubiek môže sa stať len zašraubovaním, nýtovaním, svarením alebo tvrdým spájaním.
(2) Spojenie na dĺhý závit musí byť poistené protimatkami. Spojovacie nátrubky musia dobre priliehať a dať sa snadno bez viklania našraubovať na trubku.
(3) Trubky musia do nátrubkov iných kusov spojovacích s použitím vhodných ucpávok (tmela a pod.) byť aspoň tak hlboko zašraubované, ako táto tabulka ukazuje:
(4) Tmel, ktorý vystúpi zo závitov, musí byť čiste utrený. Nekryté časti závitov buďte chránené od hrdze.
c)
Kladenia vnútorných plynovodov.
§ 39.
(1) Plynové trubky buďte vedené čo možné prístupne a viditeľne, priliehajte dobre ku stenám a stropom a buďte riadne pripevnené skobami a háčkami. Treba-li buďte proti poškodeniu chránené príhodnými prostriedky, ako obložením, obalením, náterom, namastením a pod. Aby potrubie sa dalo snadno čistiť, buďte na príslušných miestach vsunuté príhodné kusy trubiek (spojenie na dlhý závit).
(2) Potrubia, ktoré jdú stropnými konštrukciami alebo vodou neprístupnými dutými priestory alebo v ich bezprostrednej blízkosti, nesmejú mať na týchto miestach žiadnych kusov spojovacích a buďte vložené do neprepustných ochranných rúr. Tieto ochranné rúry musia svojimi otvorenými koncami ústiť do voľného priestoru, aby nastalé snáď vady vedenia vnútorne ochrannej rúry mohly byť zpozorované.
(3) Vedú-li trubky múrami, nedovoľujú sa taktiež spoje vo vnutre múra; v múre musia byť trubky dostatočne voľne, aby neboly poškodené.
(4) Kladú-li sa potrubia do dlážok, buď o to postarané, aby dlážka nad miestami spojovacími mohla sa rýchlo a bez ťažkostí vyzdvihnúť.
(5) Zakázané je viesť potrubie komínom, dýmovodom, vzduchovodom a splachovacími stokami, ako aj klásť voľné vedenia na zovňajších stenách budov.
§ 40.
Rozvetvené plynovody buďte zvláštnymi záverkami rozdelené na niekoľko častí. Menovite všetky vedenia do poschodí, a to v prízemí, ako aj vedenia pre každý jednotlivý byt musia sa dať oddelene uzavrieť snadno prístupnými úpravami zavieracími; tieto zavieracie úprava nesmejú byť vo vnútre miestností bytových alebo obchodných. V budovách divadelných plynovody pre hľadište musia byť úplne oddelené od plynovodov pre javište.
§ 41.
Vedenie buď tak kladené, aby vylučujúce sa tekutiny mohly stiekať do určených k tomu, na príhodných miestach upravených vodných smyčiek. Takové smyčky buďte zvlášte upevnené tiež na prechodných miestach plynovodov v miestnostiach so značnými rozdiely teploty.
§ 42.
Vedenie pre stlačený plyn musí odbočovať oddelene od iných plynovodov priamo od hlavného potrubia alebo od prívodu. V plynovodoch k motorom vsunuté buďte na príhodnom mieste samočinné regulátory tlaku, ktoré čo možné zabraňujú zpätnému nárazu. Nie je však dovolené užívať k tomuto účelu gumových vreciek.
d)
O zavieracích prístrojoch, syfonoch a vodných smyčkách.
§ 43.
(1) Všetky kohútky buďte tak upravené, aby kúžele (obrtlíky, kolíky) nemohly sa snadno z púzdra vytiahnúť a dovoľovaly otočenie len na štvrtinu. Zašraubované náhražky nesmejú siahať až do voľného priechodného otvoru v kúžele.
(2) Na všetkých zavieracích prístrojoch musí byť zreteľne vidieť, sú-li otvorené alebo uzavrené.
(3) Užívať ručných a rukovätných kolečiek a krídlových kohútkov pri zavieracích prístrojoch dovoľuje sa len vtedy, keď je vylúčené, aby ich osoby nepovolané zneužily.
§ 44.
Syfonov, ktoré sa samočinne vyprázdňujú, nesmie sa upotrebiť v uzavrených miestnostiach.
§ 45.
(1) Vodné smyčky buďte tak upravené, aby voda mohla snadno a úplne bezpečne byť vypustená, a to i vtedy, je-li vedenie pod tlakom.
(2) Otvor na vyprázdnenie vodnej smyčky smie byť najvýš sedem milimetrov v priemeru.
(3) Upevnia-li sa kohútky na vodných smyčkách, opatrené buďte zvláštnymi čapičkami alebo zavieracími zátkami, ktoré zabraňujú, aby osoby nepovolané smyčky otváraly.
e)
O regulátoroch tlaku a plynových automatoch.
§ 46.
(1) Smie sa upotrebiť len takých regulátorov plynového tlaku, ktorých konštrukcia a prevedenia zabraňuje neprípustnému unikaniu plynu. Spojky naskytujúce sa na regulátoroch plynového tlaku musia byť dôkladne a tak zaletované, aby neprepúšťaly plyn. Tekutina snáď upotrebená k vôli neprepustnosti nesmie ani snadno zamrznúť ani snadno sa vypariť.
(2) Regulátory plynového tlaku musia obdržať kohútok pre vtok a výtok, okrem toho pamätované buď na vedenia okľukové, ktoré dopúšťa úplné vysunutie regulátora.
(3) Regulátory plynového tlaku buďte tak usporiadané, aby sa neprekážalo ani obsluhe ani prehliadke alebo odmontovaniu plynomeru.
(4) Pre postavenie regulátorov tlaku platia ostatne obdobne ustanovenia vydané pre plynomery (§ 30, odst. 2. a násl.).
§ 47.
Plynové automaty (prístroje k samočinnej výrobe a dodávaniu teplej vody a pod.) musia byť spoľahlivej a osvedčenej konštrukcie. Plyny unikajúce z automatov následkom netesnosti alebo iných porúch nesmejú vnikať do miestnosti, kde automat je postavený.
f)
Ako sa trubky zamykajú a zavierajú.
§ 48.
(1) Pri prácach na plynovodoch buď plyn čo možné uzavrený, aby sa vyvarovalo jeho unikaniu. Není-li to možné, buďte drieve všetky voľné horiace plamene a žhavé telesá z príslušného priestoru vzdialené a okná a dvere otvorené.
(2) Musí-li niektorej časti plynovodu byť upotrebené, kdežto ostatné časti jeho ešte nie sú dokončené, alebo keď sa jednotlivé časti vedenia odstránia a inými ihneď nenahradia, musia otvorené konce trubiek, výpustky, strojné nástenky atď. byť pokaždé zátkami, čapičkami alebo jalovými prírubami neprepustne uzavrené. Čo najprísnejšie sa zakazuje uzavierať ich zátkami drevenými, korkovými, papierovými alebo podobnými vecmi.
3.
Spotrebiče plynu.
a)
Osvetľovacie telesá a podobné veci na spotrebu plynu.
§ 49.
(1) K zaveseniu menších telies osvetľovacích (pod 30 kg váhy) použité buď zpravidla stropných násteniek s dostatočne silnými šraubami.
(2) Pri pohyblivých nástenných ramienkach buď použite dobre pripevnených násteniek s liatymi pohyblivými časťmi, alebo buď iným spoľahlivým spôsobom zabránené, aby ramienko nemohlo byť zo závitku vyšraubované.
(3) Osvetľovacie telesá buďte vo všetkých prípadoch tak pripevnené, aby ich pohybovaním nenastalo žiadné uvoľnenie spojôk vedenia.
(4) Lustry a visacie lampy značnejšej váhy (prez 30 kilogramov) nesejú viseť na potrubí samom, ale musia byť zvlášte zavesené reťazmi, železnými týčami, drôtennými provazy, drôtami alebo inými dostatočne pevnými nosnými súčasťmi.
(5) Tieto nosné časti môžu byť vedené tiež svislou plynovou trubkou, je- li miesto vstupu i výstupu tak uzavrené, aby neprepúšťalo plyn, a buďte podrobené zkúške na dvojnásobnú nosnú váhu.
§ 50.
Lustry s viac než 60 plameňami musí byť možné zvláštnými kohútkami snadno prístupnými uzavrieť od vedenia, ktorým sa plyn privádza; okrem toho každé rameno takého lustru musí sa dať uzavrieť pre seba.
§ 51.
Zavieracie kohútky osvetľovacích telies a podobných spotrebičov plynu zasadené buďte v takej vzdialenosti od plameňov, aby neboly týmto rozpálené. Zavieracie prístroje na samočinné zapálenie plameňa buďte tak konštruované, aby zapálenie dialo sa iste a bez nebezpečenstva.
§ 52.
Upotrebí-li sa pri osvetľovacích telesiach vodných uzavierok, buď do vody pridaný glycerín alebo lej a táto tekutina buď zvlášte vo vrelých miestnostiach a v lete častejšie doplňovaná.
§ 53.
(1) Pri pripevňovaní osvetľovacích telies treba dbať, aby plamene zostaly od horľavých látok (stropov, stien, bednenia, nábytku, záclon atď.) tak vzdialené, aby sa zabránilo ich zapáleniu alebo zuhoľneniu. Svislá vzdialenosť zpravidla činiť má aspoň 80 centimetrov, vodorovná vzdialenosť aspoň 30 centimetrov.
(2) Nelzä-li zachovať takúto vzdialenosť plameňov od horľavých látok, ktorá zaručuje úplnú bezpečnosť, buď o dostatočnú bezpečnosť požiarnu postarané príhodnými chránidlami (ochrannými plechy a pod.), alebo iným spôsobom (odvádzacie trubky a pod.). Chránidlá, ochranné plechy a pod. buďte od chráneného stropu alebo steny oddelené vzduchovou vrstvou.
§ 54.
Odňaly-li sa osvetľovacie telesá alebo podobné spotrebiče plynu, buďte otvory trubiek bezpečne uzavrené prírubami, čapičkami alebo zátkami zo železa alebo inou vzdorujúcou látkou, aby neprepúšťaly plynu.
§ 55.
V miestnostiach s väčšimi telesy osvetľovacími, ako aj vo výkladných oknách a pod. pečované buď o dostatočné vetranie.
b)
Prístroje na varenie a kúrenie plynom.
§ 56.
U menších plynových prístrojov k prechodnému užívaniu, ako na príklad varičov čaja, ohrievačov želiezok na žehlenie, réchaud a pod., nemusí byť postarané o zvláštné odvádzanie spálených plynov len vtedy, sú-li v miestnostiach, ktoré sa dajú snadno vetrať.
§ 57.
(1) Väčšie plynové prístroje, ako kachle na kúrenie plynom a plynové kachle v kúpeľniach, ďalej pevné zariadenie na varenie plynom v obytných, obchodných alebo pracovných miestnostiach buďte, činí-li množstvo plynu za hodinu spotrebovaného prez dvadsať litrov na krychlový meter, miestnosti, kde prístroj je postavený, opatrené zariadením pre odvádzanie spálených plynov.
(2) Výpustný otvor odvádzacej trúby pre spálené plyny musí byť neprepustne a pevne spojený s komínom majúcim dobrý ťah, priamo von vedúcim a predpisom stavebného priadku vyhovujúcim. Komín ento nesmie slúžiť zároveň rôznym poschodiam; dovoľuje sa však pripojiť iné ohnište z tohože poschodia.
(3) Nemôže-li u budov už vystavených sriadiť sa murová rúra odvádzacia, môže sa k odvádzaniu spalkov výnimečne upotrebiť tiež neprepustných ohňuvzdorných trúb s dostatočným ťahem, ktoré ústia do voľného priestoru a tam musia byť aspoň dva metry vysoké vedené.
(4) Odvádzacie trúby majú po celej svojej dĺžke až do voľného vzduchu mať svetlý prierez primeraný k odvádzanému množstvu spáleného plynu. Pravidlom buď, že na každých 1000 litrov skutočnej hodinnej spotreby svietiplynu prierez odvádzací činí pri prístrojoch na varenie a kúrenie aspoň 35 štvoročných centimetrov, pri kúpeľových kachliach aspoň 20 štvoročných centimetrov.
(5) Všetky plynové prístroje a odvodné rúry buďte tak prevedené, aby plyn alebo zplodiny horejšie neunikaly do miestnosti, kde prístroje alebo odvádzacie rúry sú postavené, ani do iných uzavrených priestorov.
§ 58.
Plynové prístroje musia dovoľovať snadné a isté zapaľovanie plameňov. Na plynových kohútkoch buďte zvlášte nápadne označené konečné postavenia "otvorené" a "uzavrené".
4.
O zkúšaní plynovodov.
a)
O zkúšaní materiálu pred upotrebením.
§ 59.
(1) Všetky súčiastky plynovodov buďte pred svojim upotrebením vyzkúšané, či vyhovujú účelu; roztrhnuté trubky, poškodené alebo príliš krátke spojky a vôbec všetky predpisom nevyhovujúce súčiastky nebuďte pripustené k upotrebeniu.
(2) V prípadoch, v ktorých je treba zvlášte pečlivého prevedenia plynovodu, buď pri zkúšaní plynových trubiek pred ich položením obdobne šetrené ustanovení § 19.
b)
Ako sa plynovody prehliadajú a zkúšajú.
§ 60.
(1) Každý nove položený plynovod buď prv, než sa pripojí k plynomeru a než trubky a ich spojky budú natrené, zakryté alebo omietnuté, zovrubne prehliadnutý, či upotrebné látky a prevedenie vyhovujú predpisom tohoto nariadenia.
(2) Je-li tomu tak, buď plynovod, keď všetky výpustky a kohútky pred spotrebičami plynu alebo pred hadicami boly uzavrené, podrobený zkúške neprepustnosti vzdušnou pumpou, ktorá sa pripojí k východisku vedenia, pri čom upotrebený zkušebný tlak činiť má aspoň 350 milimetrov vodného stĺpca a pri vedeniach pre provodzovací tlak väčší než 175 milimetrov vodného stĺpca aspoň dvakráť toľko ako provodzovací tlak.
(3) Pokiaľ vedenia je pod tlakom, buď každá výpustka otvorená na zkúšku, aby sa zaistilo, nie sú-li jednotlivé časti vedenia zacpané; pri tom buď zkušebný tlak dodatočným čerpaním udržovaný na predpísanej výške.
(4) Pri úplne uzavrených vedeniach klesnutie tlaku za dobu päť minút nesmie byť prez 20 milimetrov vodného stĺpca.
(5) Vyjde-li na javo, že vedenie neni dostatočne neprepustné, buďte príčiny prepustnosti naslúchaním alebo natrením mydlovou vodou zistené a spozorované vady odstránené, na čo sa vo zkúške neprepustnosti zase pokračuje, po prípade sa táto zkúška znova prevedie. Pripojenie plynovodu k plynomeru smie sa stať teprve po nezávadne prevedenej zkúške neprepustnosti.
(6) Ide-li o rozvetvené plynovody, môže byť zkúška neprepustnosti vykonaná tiež v niekoľko sekciách.
(7) Prísne sa zakazuje zkúšať predbežne plynovody vodou.
§ 61.
Po každej značnejšej oprave alebo zmene plynovodu, ktorá má podstatný vliv na neprepustnosť zariadenia, ako aj vtedy, keď zariadenie po viac ako šesť mesiacov nebolo v činnosti a plynomer bol odmontovaný alebo vyradený, vykonaná buď pred opätným upotrebením zkúška neprepustnosti obdobne podľa ustanovení § 60.
§ 62.
Nekoná-li sa zkúška neprepustnosti plynovodu dodavateľom plynu, buď dodavateľ plynu o tom včas uvedomený, že zkúška sa bude konať.
c)
Ako sa prehliadajú a zkúšajú spotrebiče plynu.
§ 63.
Všetky spotrebiče plynu (lustry, plynové kachle a pod.) buďte, treba-li toho, pred pripojením k plynovodu zvlášte prehliadnuté a vyzkúšané, pri čom buďte obdobne zachovávané predpisy platné pre zkúšky plynovodov.
5.
Ako treba postupovať pri unikaní plynu, zamrznutí plynovodov a pri iných vadách.
§ 64.
(1) Zpozoruje-li sa v uzavrenej miestnosti zápach plynu alebo i keď sa kto len domnieva, že plyn uniká, buďte všetky voľne horiace plamene, žhavé telesá atď. z tejto miestnosti odstránené alebo zhasené, všetky plynové kohútky, ako aj hlavný kohútok uzavrené a dvere i okná miestností otvorené.
(2) Keď sa zamrzlé plynovody roztavujú a keď sa hľadá, kde plyn uniká a jaké sú toho príčiny, ktoré môžu viaznuť v prepustnosti a vadách plynovodu a spotrebičov plynu v príslušnej miestnosti alebo v miestnostiach súsedných, ako aj v poškodení podzemných vedení, nesmie byť použité žiadnych voľne horiacich plameňov, žhavých telies a pod.
(3) Je-li treba umelého svetla, smie sa k tomu užívať len spoľahlivých a nepoškodených bezpečnostných lámp alebo elektrických žiaroviek.
III.
USTANOVENIA TRESNTÉ A ZÁVEREČNÉ.
§ 65.
Prestupky predpisov tohoto nariadenia, pokiaľ nejde o činy prísnejšie trestné, stíhajú sa dľa zákona č. 259/1924 Sb. z. a n.
§ 66.
Ku prozatýmnym nariadeniam na spotrebu plynu pre prechodné použitie (osvetľovacie úpravy k účelom illuminačným a pod.) ustanovenie tohoto nariadenia vôbec sa nevzťahujú. Avšak keď sa počnú takéto práce konať, musí sa to bez odkladu oznámiť politickému úradu prvej stolice, ktorý môže nariadiť potrebné bezpečnostné opatrenia.
§ 67.
(1) Ustanovenia tohoto nariadenia nevzťahujú sa na podniky železničné a paroplavebné [§ 251, odst. 2., pol. 1), zák. č. 259/1924 Sb. z. a n.].
(2) Zmienený dozorčí úrad má právo sveriť zriaďovanie a správky úprav k rozvádzaniu a užívaniu horľavých plynov tiež takým príslušne kvalifikovaným sriadencom železničným ktorí nemajú koncessie v § 1 tohoto nariadenia zmienenej.
§ 68.
(1) K zariadeniu na rozvádzanie a užívanie horľavých plynov pri dolovaní na vyhradené nerasty ustanovenia tohoto nariadenia sa nevzťahujú.
(2) Sriadia-li sa úpravy na rozvádzanie a užívanie horľavých plynov v niektorej bani na vyhradené nerasty, potrebné bezpečnostné opatrenia nariadené buďte, keď úprava sa sriaďuje na povrchu, pri udeľovaní stavebného povolenia politickým úradom vo shode s banskym úradom, a sriaďuje-li sa úprava v bani, banským úradom vykonávajúcim banskú policiu.
§ 69.
Toto nariadenie nabýva účinnosti dňom vyhlásenia.
§ 70.
Prevedením tohoto nariadenia poveruje sa minister priemyslu, obchodu a živností a minister sociálnej pečlivosti v dohode so zúčastnenými ministrami.
Švehla v. r.
Novák v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Hodža v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.
Bečka v. r.
Srba v. r.
Malypetr v. r.
Dr. Markovič v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Kállay v. r.