Opatření ze dne 16.4.1992 o osvobození Československé obce sokolské a ostatních znovu vzniklých dobrovolných tělovýchovných organizací od notářských, soudních a správních poplatků

21.5.1992 | Sbírka:  OP18/92 | Částka:  46/1992ASPI

Vztahy

Nadřazené: 549/1991 Sb., 146/1984 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
OP18/92
OPATŘENÍ
ministerstva financí České republiky
ze dne 16. dubna 1992
o osvobození Československé obce sokolské a ostatních znovu vzniklých dobrovolných tělovýchovných organizací od notářských, soudních a správních poplatků
Ministerstvo financí České republiky stanoví v dohodě s ministerstvem spravedlnosti České republiky podle § 41 odst. 3 písm. a) zákona České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 201/1990 Sb., a podle § 16 odst. 1 zákona České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů:
§ 1
Od notářských poplatků za úkony a z darování a od soudních poplatků jsou osvobozeny úkony a převody majetku, které bezprostředně souvisejí s navrácením původního majetku podle zvláštního předpisu,1) nebo které bezprostředně souvisejí s převodem majetku tělovýchovných a sportovních organizací, popřípadě majetku dalších orgánů a organizací Československé obci sokolské a ostatním znovu vzniklým dobrovolným tělovýchovným organizacím.
§ 2
Obdobně se podle § 10 odst. 2 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 138/1966 Sb., osvobozují od správních poplatků úkony prováděné orgány geodézie a kartografie podle položky 38 A sazebníku I správních poplatků, přílohy k vyhlášce č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 522/1991 Sb., jde-li o úkony související s převody nemovitého majetku podle § 1.
§ 3
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Špaček v.r.
1) Zákon č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací, ve znění pozdějších předpisů.