Zákon ze dne 7.8.1925, ktorým sa zmeňujú niektoré ustanovenia uhorského obchodného zákona zák. čl. XXXVII/1875 o poistení proti škodám a o životnom poistení

15.10.1925 | Sbírka:  202/1925 Sb. | Částka:  84/1925ASPI

Vztahy

Pasivní derogace: 189/1950 Sb.
202/1925 Sb.
Zákon
zo dňa 7. augusta 1925,
ktorým sa zmeňujú niektoré ustanovenia uhorského obchodného zákona zák. čl. XXXVII/1875 o poistení proti škodám a o životnom poistení.
Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:
Čl. I.
§ 485 bod 4, zák. čl. XXXVII/1875 sa zrušuje.
Čl. II.
Za § 473 zák. čl. XXXVII/1875 nech sa vpíše:
§ 473 a.
(1) Nasledujúce premie sú splatné, ak nie je nič iného ujednané, prvým dňom poisťovacieho obdobia, pre ktoré sú určené.
(2) Nebude-li takáto premia v deň splatnosti zaplatená, má poistený na svoje vlastné útraty písomne byť napomenutý, aby platil, a zároveň upovedomený o právnych následkoch ďalšieho meškania v platení, pri čom mu bude ustanovená dodatočná lehota najmenej jedného mesiaca. Tohoto napomenutia neni treba, keď bol poistený najskôr osem dní pred splatnosťou písomne napomenutý na platenie a zároveň upovedomený o právnych následkoch meškania v platení, a keď mu bola povolená dodatočná lehota najmenej jedného mesiaca odo dňa splatnosti.
(3) Zameškal-li poistený pri uplynutí dodatočnej lehoty platenie premie, môže poisťovateľ, pokiaľ nebolo zaplatené, zrušiť smluvu s okamžitým účinkom (vypovedať bez výpovednej lehoty). Za výpoveď sa považuje, nebude- li uplatňovaný u súdu nárok na premiu behom troch mesiacov po uplynutí dodatočnej lehoty.
(4) Nastúpi-li poistná príhoda po uplynutí dodatočnej lehoty, a poistený v tej dobe je v meškaní s platením premie, je poisťovateľ oslobodený od plnenia záväzkov.
(5) Ak ale poisťovateľ behom trojmesačnej lehoty (odst. 3.) uplatňoval nárok u súdu, je poisťovateľ povinný plniť, keď poistná udalosť nastala v dobe, pre ktorú premiu vymáha, i vtedy, keď premia v dobe udalosti nebola zaplatená. Poisťovateľ je však plnenia prostý, vzdal-li sa nároku ešte pred poistnou udalosťou.
(6) Napomenutia a oznámenia vyše uvedené pôsobia voči poistenému dobou, kedy ho dôjdu. Ak poistený zmenil svoje bydlisko a zmenu neoznámil poisťovateľovi, stačí zaslať tieto napomenutia a oznámenia poistenému do jeho posledného poisťovateľovi známeho bytu. Účinnosť napomenutí a oznámení nastáva v dobe, v ktorej by došly poistenému pri pravidelnej doprave, keby nebolo zmeny bydliska.
Čl. III.
§ 505 bod 3. zák. čl. XXXVII/1875 bude znieť takto:
Nebude-li premia, ktorá sa má platiť po uplynutí prvého smluvného roku v občasných periodách, za tridsať dní po sroku, alebo pred uplynutím dlhšej lehoty povolenej k tomu účelu, zaplatená; výnimka je vtedy možná, keď opozdenie zapríčiní vyššia moc alebo nehoda.
Čl. IV.
(1) Zákon tento nabýva účinnosti dňom vyhlásenia; ustanovenia jeho majú sa užiť tiež na platenie premií splatných po tomto dni v poisťovacích pomeroch v dobe vyhlásenia zákona už platných. Poisťovacie smluvy však, ktoré boly zjednané pred 1. januárom 1923, môže poistený do jedného mesiaca po účinnosti tohoto zákona vypovedať doporučeným (rekomandovaným) dopisom, takže poisťovacie smluvy takto vypovedané zaniknú uplynutím poisťovacieho obdobia, pre ktoré má poistený poistenie zaplatené.
(2) Prevedením tohoto zákona poverujú sa ministri spravedlnosti a vnútra.
T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Malypetr v. r.