Vyhláška ze dne 26.6.1992, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 522/1991 Sb.

21.8.1992 | Sbírka:  411/1992 Sb. | Částka:  83/1992ASPI

Vztahy

Nadřazené: 105/1951 Sb.
Aktivní derogace: 570/1990 Sb.
Pasivní derogace: 85/1994 Sb.
411/1992 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky
ze dne 26. června 1992,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 522/1991 Sb.
Federální ministerstvo financí, ministerstvo financí České republiky a ministerstvo financí Slovenské republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 17 odst. 1 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích:
Čl.I
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 522/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:
§ 8 zní:
"§ 8
Za udržování platnosti autorského osvědčení podle § 81 odst. 6 zákona č. 527/1990 Sb. vyměřuje správní orgán poplatek podle položky 107 sazebníku II vyhlášky č. 570/1990 Sb.".
Čl.II
V sazebníku I a II správních poplatků se provádějí změny a doplňky uvedené v příloze, která je nedílnou součástí této vyhlášky.
Čl.III
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1992.
Ministr financí České a Slovenské Federativní Republiky:
Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr financí České republiky:
Ing. Špaček v. r.
Ministr financí Slovenské republiky:
Tóth v. r.
Příl.
Změny a doplňky sazebníku I správních poplatků
1. Položka 37 se doplňuje o písmena e) a f), která znějí:
  "e) Vydání rozhodnutí o registraci k provozování
  nestátního zdravotnického zařízení
  v České republice ................................ Kčs 1000,-
  f) Vydání povolení na poskytování zdravotnické
   péče v nestátních zařízeních
   ve Slovenské republice ........................ Kčs 2000,-."

2. Ve zmocnění k položce 37 se na konci připojuje věta, která zní:
  "Obdobně se postupuje, jde-li o změny a zrušení registrace
  podle písmene e) a změny nebo zrušení povolení podle písmene
  f).".

3. K položce 37 se doplňují poznámky, které znějí:
              "Poznámky:

  1. Poplatek podle písmene a) a b) této položky se vybere až po
   provedení úkonu; poplatek podle písmene c), d), e) a f) této
   položky se vybere již při podání.

  2. Podle písmene e) a f) této položky se vybere poplatek za
   podání k provedení úkonu, která byla učiněna počínaje dnem
   účinnosti této vyhlášky.".

     Změny a doplňky sazebníku II správních poplatků

1. Položka 56 zní:
  "Položka 56
  a) Vydání povolení k provozování mezinárodní letecké
   dopravy osob nebo nákladů uděleného zahraničnímu
   podniku (podnikateli) ....................... Kčs 10 000,-
  b) Prodloužení povolení podle písmene a)
   této položky ................................ Kčs  3000,-
  c) Vydání souhlasu k provozování
   letecké dopravy ............................. Kčs  2000,-
  d) Vydání souhlasu k vykonávání
   leteckých prací za úplatu ................... Kčs  1000,-
  e) Prodloužení souhlasu podle
   písmene c) této položky ..................... Kčs  500,-
  f) Prodloužení souhlasu podle
   písmene d) této položky ..................... Kčs  300,-".

2. Ve zmocnění k položce 56 se za slova "podle písmene a)"
  vkládají slova "a podle písmene b)".

3. Za zmocnění k položce 58 se připojuje poznámka, která zní:
              "Poznámka:

  Omezení vydaného  povolení z rozhodnutí  správního orgánu
  nepodléhá poplatku.".

4. Za zmocnění k položce 60 se připojuje poznámka, která zní:
              "Poznámka:

  Změna ve vydaném osvědčení letové způsobilosti z rozhodnutí
  správního orgánu nepodléhá poplatku.".

5. Poznámka k položce 75 zní: "Základ poplatku se zaokrouhluje na
  celé koruny nahoru.".

6. Za položku 78 se připojuje položka 78 A, která zní:
  "Položka 78 A
  Za vydání celně tarifního rozhodnutí
  o nomenklaturním a sazebním zařazení
  zboží do položek celního sazebníku ............. Kčs  350,-

              Poznámka:
  Poplatek podle této položky vybírá Ústřední celní správa.".

7. Poznámky k části III znějí:
           "Poznámky k části III

  1. Poplatky za úkony provedené Federálním úřadem pro vynálezy
   se platí ve výši  stanovené vyhláškou platnou v době
   splatnosti poplatku.

  2. Poplatky podle této části sazebníku se platí při podání
   s výjimkou poplatku stanoveného v položce 104 písm. e), 106
   a 109 A písm. c).

  3. Poplatek za prvních pět let udržování patentu se platí ve
   výši stanovené vyhláškou platnou v době rozhodnutí o udělení
   patentu. Rozhodnutí o udělení patentu obsahuje i platební
   výměr na poplatek. Poplatky za udržování patentu pro další
   období se platí bez vyměření ve výši stanovené vyhláškou
   platnou v době placení poplatku. Pokud poplatník zaplatil
   poplatek předem na dobu, kdy začátek lhůty k zaplacení
   poplatku začíná běžet až za platnosti nové vyhlášky, musí
   poplatek platit ve výši stanovené touto vyhláškou. Případný
   nedoplatek bude doměřen a přeplatek vrácen poplatníkovi.
   Platí-li poplatník poplatek v další lhůtě šesti měsíců podle
   poznámky bod 3 k položce 106, použije se vyhlášky platné
   v době splatnosti poplatku  v předchozí (prošlé) lhůtě
   splatnosti.".

8. Položky 102 až 118 znějí:
  "Položka 102
  Vydání stejnopisu, opisu, výpisu z rejstříku, spisů,
  úředních listin a záznamů
  - za každou jen započatou stránku .............. Kčs  100,-

  Položka 103
  Žádost
  - o prodloužení lhůty .......................... Kčs  150,-
  - o prominutí zmeškání lhůty ................... Kčs  800,-

              Vynálezy

  Položka 104
  a) Podání přihlášky vynálezu ................... Kčs  1200,-
   - pokud je (jsou) přihlašovatelem (-li)
    výlučně původce (-i) ...................... Kčs  600,-
  b) Žádost
   - o zveřejnění před zákonem
    stanovenou lhůtou ......................... Kčs  400,-
   - o zapsání převodu přihlášky na
    jiného přihlašovatele nebo převodu
    patentu na jiného majitele ................ Kčs  600,-
   - o zápis dalšího původce nebo
    přihlašovatele vynálezu ................... Kčs  300,-
   - o zápis změny jména, příjmení-názvu,
    bydliště-sídla přihlašovatele nebo původce
    vynálezu, majitele patentu nebo jeho
    zástupce-za každou přihlášku
    nebo patent ............................... Kčs  100,-
   - o utajení nebo odtajnění vynálezu ......... Kčs  500,-
   - o zápis licence k vynálezu do rejstříku ... Kčs  200,-
   - o nucenou licenci k vynálezu .............. Kčs  5000,-
   - o převedení autorského
    osvědčení na patent ....................... Kčs  2000,-
   - o zápis dalšího rozhodného údaje
    do rejstříku .............................. Kčs  100,-
  c) Žádost o provedení úplného průzkumu
   přihlášky vynálezu .......................... Kčs  2500,-
   - za 11. a každý další uplatněný
    patentový nárok ........................... Kčs  400,-
  d) Podání rozkladu proti rozhodnutí
   Federálního úřadu pro vynálezy .............. Kčs  500,-
  e) Vydání patentové listiny do rozsahu
   do 10 stran strojopisu ...................... Kčs  1600,-
   - za každou další stranu .................... Kčs  200,-

              Poznámky:

  1. Poplatek za utajení nebo odtajnění vynálezu podle písmene b)
   této položky se nevztahuje na vynálezy utajované z důvodu
   ochrany státního tajemství.

  2. Podmínkou projednání rozkladu je mimo poplatek zaplacený
   podle písmene d) této položky i složení kauce12)     ve výši
   2500,-Kčs, která se v plné výši vrací, je-li podání rozkladu
   oprávněné.

  Položka 105
  a) Žádost o určení, zda technické řešení
   spadá do rozsahu patentu .................... Kčs  3000,-
  b) Návrh na zrušení patentu po uplynutí
   šesti měsíců od nabytí účinnosti patentu .... Kčs  800,-

              Poznámka:

  Podmínkou projednání návrhu je mimo poplatek zaplacený podle
  písmene b) této položky i složení kauce12) ve výši 2500,-Kčs,
  která se v plné výši vrací, je-li podání návrhu oprávněné.

  Položka 106
  Žádost o udržování patentu v platnosti
  a) za prvních pět let .......................... Kčs  7000,-
  b) za šestý až osmý rok
   (za každý rok) .............................. Kčs  2000,-
  c) za devátý rok a každý další rok se
   poplatek uvedený pod písmenem b)
   zvyšuje ročně vždy o ........................ Kčs  1000,-

              Poznámky:

1. a) Poplatek za prvních pět let platnosti patentu je splatný
   nejdéle do třech měsíců od nabytí účinnosti patentu.
  b) Poplatek za šestý a každý další rok platnosti patentu je
   splatný vždy před uplynutím předcházejícího roku platnosti
   patentu.

2. Jestliže lhůta uvedená pod bodem 1 písm. b) prošla před nabytím
  účinnosti patentu, jsou poplatky v těchto případech splatné ve
  lhůtě stanovené pod bodem 1 písm. a).

3. Nebyl-li poplatek zaplacen ve lhůtách uvedených pod bodem 1
  a 2, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě šesti měsíců.
  V těchto případech se poplatek zvyšuje na dvojnásobek.

4. Za udržování platnosti patentu, k němuž majitel nabídl licenci,
  se platí poplatky v poloviční výši.

  Položka 107
  Vydání osvědčení o právu přednosti
  (prioritní doklad) ............................. Kčs  200,-

  Položka 108
  Za úkony Federálního úřadu pro vynálezy spojené
  s podáním mezinárodní přihlášky podle Smlouvy
  o patentové spolupráci ......................... Kčs  1200,-

             Užitné vzory

  Položka 109
  a) Podání přihlášky užitného vzoru ............. Kčs  1000,-
   - pokud je (jsou) přihlašovatelem (-li)
    výlučně původce (-i) ...................... Kčs  500,-
  b) Žádost
   - o odklad zápisu užitného vzoru
    do rejstříku .............................. Kčs  400,-
   - o zapsání převodu přihlášky na jiného
    přihlašovatele nebo převodu užitného
    vzoru na jiného majitele .................. Kčs  500,-
   - o zápis dalšího původce nebo
    přihlašovatele užitného vzoru ............. Kčs  300,-
   - o zápis změny jména, příjmení-názvu,
    bydliště-sídla přihlašovatele, nebo majitele
    užitného vzoru nebo jeho zástupce za každou
    přihlášku nebo zápis užitného vzoru ....... Kčs  100,-
   - o zápis licence k užitnému
    vzoru do rejstříku ........................ Kčs  200,-
   - o nucenou licenci k užitnému vzoru ........ Kčs  5000,-
   - o zápis dalšího rozhodného údaje
    do rejstříku .............................. Kčs  100,-
  c) Podání rozkladu proti rozhodnutí
   Federálního úřadu pro vynálezy .............. Kčs  500,-

              Poznámka:

  Podmínkou projednání rozkladu je mimo poplatek zaplacený podle
  písmene c) této položky i složení kauce12) ve výši 2500,-Kčs,
  která se v plné výši vrací, je-li podání rozkladu oprávněné.

  Položka 109 A
  a) Žádost o určení, zda technické řešení spadá do
   rozsahu zapsaného užitného vzoru ............ Kčs  3000,-
  b) Návrh na výmaz užitného vzoru z rejstříku ... Kčs  500,-
  c) Za řízení o výmazu užitného vzoru ........... Kčs  2500,-

              Poznámka:

  Podle písmene c) této položky se vybere poplatek za řízení
  o návrhu na výmaz zahájené v důsledku vyjádření majitele
  užitného vzoru.  Poplatek se vybere  po provedeném řízení
  a poplatníkem je ten, kdo neměl v řízení úspěch.

  Položka 109 B
  Žádost o prodloužení platnosti zápisu užitného vzoru
  - poprvé o tři roky ............................ Kčs  3000,-
  - podruhé o tři roky ........................... Kčs  6000,-

              Poznámky:
  1. Dojde-li k zápisu užitného vzoru do rejstříku po uplynutí
   doby jeho platnosti, je poplatek za prodloužení splatný do
   dvou měsíců od vydání osvědčení.

  2. Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej
   zaplatit ještě v další lhůtě šesti měsíců. V tomto případě
   se poplatek zvyšuje na dvojnásobek.

  Položka 109 C
  Vydání osvědčení o právu přednosti
  (prioritní doklad) ............................. Kčs  200,-

            Průmyslové vzory

  Položka 110
  a) Podání přihlášky průmyslového vzoru ......... Kčs  900,-
   - pokud je (jsou) přihlašovatelem (-li)
    výlučně původce (-i) ...................... Kčs  500,-
  b) Podání hromadné přihlášky
   průmyslového vzoru .......................... Kčs  900,-
   - pokud je (jsou) přihlašovatelem (-li)
    výlučně původce (-i) ...................... Kčs  500,-
   - za každé další vyřešení vnější úpravy
    výrobku obsažené v přihlášce .............. Kčs  100,-
   - pokud je (jsou) přihlašovatelem (-li)
    výlučně původce (-i) ...................... Kčs   50,-
  c) Žádost
   - o zápis převodu přihlášky na jiného
    přihlašovatele, nebo převodu zapsaného
    průmyslového vzoru na jiného majitele ..... Kčs  400,-
   - o zápis dalšího původce nebo
    přihlašovatele průmyslového vzoru ......... Kčs  300,-
   - o zápis změny jména, příjmení-názvu,
    bydliště-sídla přihlašovatele, majitele
    nebo původce průmyslového vzoru nebo
    jeho zástupce do rejstříku ................ Kčs  100,-
   - o zápis licence do rejstříku
    průmyslových vzorů ........................ Kčs  200,-
  d) Podání rozkladu proti rozhodnutí
   Federálního úřadu pro vynálezy .............. Kčs  500,-

              Poznámka:

  Podmínkou projednání rozkladu je mimo poplatek zaplacený podle
  písmene d) této položky i složení kauce12) ve výši 2500,-Kčs,
  která se v plné výši vrací, je-li podání rozkladu oprávněné.

  Položka 111
  a) Žádost o určení, zda vyřešení vnější úpravy
   výrobku spadá do rozsahu zapsaného
   průmyslového vzoru .......................... Kčs  1500,-
  b) Návrh na výmaz průmyslového vzoru
   z rejstříku ................................. Kčs  500,-
   - za každé další vyřešení vnější úpravy
    výrobku obsažené v průmyslovém vzoru ...... Kčs  100,-

              Poznámka:

  Podmínkou projednání návrhu je mimo poplatek zaplacený podle
  písmene b) této položky i složení kauce12) ve výši 2500,-Kčs,
  která se v plné výši vrací, je-li podání návrhu oprávněné.

  Položka 112
  Vydání osvědčení o právu přednosti
  (prioritní doklad) ............................. Kčs  200,-

  Položka 113
  Žádost o prodloužení platnosti
  zápisu průmyslového vzoru
  - poprvé o pět roků ............................ Kčs  1000,-
  - podruhé o pět roků ........................... Kčs  2000,-

              Poznámka:

  Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej
  zaplatit ještě v další lhůtě šesti měsíců. V tomto případě se
  poplatek zvyšuje na dvojnásobek.

  Položka 114
  Žádost o odklad zápisu průmyslového vzoru
  do rejstříku ................................... Kčs  500,-

        Ochranné známky a označení původu

  Položka 115
  a) Podání přihlášky
   - individuální ochranné známky do tří
    tříd výrobků nebo služeb .................. Kčs  2000,-
   - kolektivní ochranné známky do tří
    tříd výrobků nebo služeb .................. Kčs  2500,-
   - za každou třídu výrobku nebo
    služeb nad tři třídy ...................... Kčs  100,-
  b) Žádost
   - o obnovu zápisu individuální
    ochranné známky ........................... Kčs  1200,-
   - o obnovu zápisu kolektivní
    ochranné známky ........................... Kčs  1500,-
   - o obnovu zápisu individuální ochranné
    známky, podané po uplynutí ochranné doby,
    nejpozději však do šesti měsíců od
    tohoto data .. ............................ Kčs  1800,-
   - o obnovu zápisu kolektivní ochranné
    známky podané po uplynutí ochranné doby,
    nejpozději však do šesti měsíců od
    tohoto data .. ............................ Kčs  2300,-
   - o zápis převodu přihlášky na jiného
    přihlašovatele nebo převodu či přechodu
    práva k ochranné známce
    na jiného majitele ........................ Kčs  500,-
   - o zápis licence k ochranné
    známce do rejstříku ....................... Kčs  500,-
   - o prohlášení ochranné známky
    za proslulou .............................. Kčs 10 000,-
   - o změnu v ochranné známce, o změnu jména,
    příjmení-názvu, bydliště-sídla, zúžení
    seznamu výrobků a služeb, o zápis nebo
    změnu zástupce, o změnu licenční smlouvy
    nebo smlouvy o přihlášce a užívání
    kolektivní ochranné známky, je-li žádáno
    jen o tento úkon .......................... Kčs  200,-
  c) Návrh na výmaz ochranné známky z rejstříku .. Kčs  600,-
  d) Žádost
   - o mezinárodní zápis ochranné známky ....... Kčs  500,-
   - o obnovu mezinárodního zápisu
    ochranné známky ........................... Kčs  500,-
   - o územní rozšíření nebo zúžení
    mezinárodního zápisu ochranné známky ...... Kčs  200,-
   - o převod mezinárodně zapsané ochranné
    známky, o změnu jména, příjmení-názvu,
    bydliště-sídla majitele mezinárodně
    zapsané ochranné známky, o zúžení seznamu
    výrobků nebo služeb mezinárodně zapsané
    ochranné známky, je-li žádáno
    jen o tento úkon .......................... Kčs  200,-

              Poznámka:

  Podmínkou projednání návrhu je mimo poplatek zaplacený     podle
  písmene c) této položky i složení kauce12) ve výši 2500,-Kčs,
  která se v plné výši vrací, je-li podání návrhu oprávněné.

  Položka 116
  a) Podání přihlášky označení původu ............ Kčs  2000,-
  b) Žádost
   - o zápis dalšího uživatele označení
    původu .................................... Kčs  2000,-
   - o změnu jména, příjmení-názvu,
    bydliště-sídla uživatele označení původu,
    je-li žádáno jen o tento úkon .......... .. Kčs  100,-
   - o převod označení původu .................. Kčs  500,-
  c) Žádost o mezinárodní zápis označení původu .. Kčs  500,-

  Položka 117
  Podání rozkladu proti rozhodnutí
  Federálního úřadu pro vynálezy ................. Kčs  500,-

              Poznámka:

  Podmínkou projednání rozkladu je mimo poplatek zaplacený podle
  této položky i složení kauce12) ve výši 2500,-Kčs, která se
  v plné výši vrací, je-li podání rozkladu oprávněné.

  Položka 118
  Vydání osvědčení o právu přednosti
  (prioritní doklad) ............................. Kčs  200,-

              Poznámka:

  Poplatky podle položky 115 písm. d) a položky 116 písm. c) jsou
  vybírány  za  úkony  prováděné  podle  Madridské  dohody
  o mezinárodním zápisu továrních a obchodních známek, popřípadě
  podle Lisabonské dohody o ochraně označení původu a jejich
  mezinárodním zápisu u Mezinárodního úřadu Světové organizace
  duševního vlastnictví v Ženevě.".
12) Instrukce předsedy Federálního úřadu pro vynálezy č. 456/B ze dne 3.6.1992.