Vyhláška ze dne 22.12.1992 o uplatnění nároku na odpočet daně z obratu a dovozní daně u zásob materiálu a zboží při přechodu na systém daně z přidané hodnoty

31.12.1992 | Sbírka:  44/1993 Sb. | Částka:  12/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 588/1992 Sb.
Pasivní derogace: 59/1993 Sb.
44/1993 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva financí České republiky
ze dne 22. prosince 1992
o uplatnění nároku na odpočet daně z obratu a dovozní daně u zásob materiálu a zboží při přechodu na systém daně z přidané hodnoty
Změna: 59/1993 Sb.
Ministerstvo financí České republiky podle § 52 odst. 3 zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, stanoví:
§ 1
(1) Má-li osoba podléhající dani, která je plátcem daně z přidané hodnoty k 1. lednu 1993 (dále jen "plátce"), zásoby materiálu a zboží (dále jen "zásoby zboží") pořízené oprávněně za cenu včetně daně z obratu nebo dovozní daně, může uplatnit v příloze k daňovému přiznání 1) za první zdaňovací období vrácení zaplacené nebo zaúčtované daně z obratu nebo dovozní daně. Nárok na vrácení podle tohoto odstavce se nevztahuje na zboží podléhající spotřební dani.
(2) U zboží podléhajícího spotřební dani má plátce nárok na vrácení daně z obratu a dovozní daně ve výši 23 % zaplacené nebo zaúčtované částky daně.
(3) Podmínkou pro uplatnění postupu podle odstavců 1 a 2 je, že plátce daně doloží nárok na vrácení daně z obratu nebo dovozní daně fakturami nebo jinými doklady o prodeji přijatými od plátců daně z obratu, hlášeními o dovozní dani nebo doklady o odvodu daně z obratu z vnitropodnikového použití zboží popřípadě doklady přijatými od neplátců daně z obratu, které byly zaúčtovány nejpozději do 22. ledna 1993.
§ 2
Plátce vypočte částku nároku na vrácení daně z obratu nebo dovozní daně u zásob zboží podle účetního stavu k 31. prosinci 1992 takto:
a) zjistí objem veškerých nákupů zboží a materiálů a to jak od plátců i neplátců daně z obratu, převodů zboží do vlastní maloobchodní prodejny a vnitropodnikového použití zboží podléhajícího dani z obratu 2) a dovozní dani, v cenách pořízení včetně daně, s výjimkou zboží a materiálu podléhajícího spotřebním daním a s výjimkou zboží a materiálu podléhajícího nulové sazbě daně z obratu nebo dovozní dani podle sazeb platných k 31. prosinci 1992, a to zaúčtovaných v období od 1. července 1992 do 22. ledna 1993, cenu pořízení je možné určit snížením prodejní ceny o průměrnou obchodní přirážku plátce uplatňujícího nárok na odpočet daně; propočet této přirážky musí plátce prokázat finančnímu úřadu,
b) zjistí z dokladů přijatých od plátců daně z obratu, z dokladů o zaplacené dovozní dani a z dokladů vystavených v tomto období, s výjimkou nákupu zboží podléhajícího spotřebním daním, částku zaplacené, zaúčtované nebo odvedené daně z obratu nebo dovozní daně,
c) určí průměrné daňové zatížení jako podíl, v jehož čitateli je částka podle písmene b) a ve jmenovateli částka podle písmene a) zaokrouhlená na tři desetinná místa,
d) provede inventarizaci zásob zboží k 31. prosinci 1992,3) v cenách pořízení, u něhož prokáže pořízení doklady podle § 1 odst. 3, s vyloučením zboží zdaněného nulovou sazbou daně z obratu nebo dovozní daně a zboží podléhajícího spotřebním daním,
e) nárok na vrácení daně z obratu nebo dovozní daně vypočte jako součin částky zjištěné podle písmene d) a průměrného daňového zatížení vypočteného podle písmene c),
f) celkový nárok na vrácení daně z obratu nebo dovozní daně uvede plátce v příloze k daňovému přiznání, na tiskopisu vydaném ministerstvem financí České republiky, za první zdaňovací období po účinnosti zákona,4)
g) částka vypočteného nároku na vrácení daně z obratu nebo dovozní daně u materiálu a zboží se plátci vrátí postupem podle § 103a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb.
§ 2a
Nárok na odpočet daně z obratu a dovozní daně může plátce stanovit i následujícím postupem:
a) zjistí účetní stav zásob zboží k 31. prosinci 1992,3) u něhož prokáže pořízení doklady podle § 1 odst. 3, s vyloučením zboží zdaněného nulovou sazbou daně z obratu nebo dovozní daně a zboží podléhajícího spotřebním daním v cenách pořízení a zboží pořízeného od neplátců daně; cenu pořízení je možné určit snížením prodejní ceny o průměrnou obchodní přirážku plátce uplatňujícího nárok na odpočet daně; propočet této přirážky musí plátce prokázat finančnímu úřadu,
b) zjištěný účetní stav zásob zboží rozdělí podle položek sazeb daně z obratu platných k 31. prosinci 1992,
c) z cen pořízení vypočte s použitím sazeb daně z obratu platných k 31. prosinci 1992 částku nároku na odpočet daně z obratu nebo dovozní daně,
d) pro uplatnění nároku platí postup podle § 2 písm. f) a g).
§ 3
(1) Správce daně vrátí plátci částku stanovenou podle § 2 písm. g) nebo h) do 15 dnů od lhůty pro předložení daňového přiznání za příslušné zdaňovací období nebo do 15 dnů od data skutečného předložení daňového přiznání za příslušné zdaňovací období, pokud plátce nepředloží daňové přiznání včas.
(2) Pro vracení částek podle § 2 písm. g) nebo h) platí přiměřeně postup pro vracení daňových přeplatků podle zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb.
§ 4
Neuplatní-li plátce nárok na vrácení daně z obratu nebo dovozní daně předložením přílohy k daňovému přiznání podle § 2 písm. f), nárok zaniká.
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Kočárník v.r.
1) § 38 zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty.
2) § 3 vyhlášky č. 560/1990 Sb., kterou se provádí zákon o dani z obratu.
3) § 52 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 588/1992 Sb. § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
4) § 36 zákona ČNR č. 588/1992 Sb.