Opatření ze dne 20.5.1993 k zavedení Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění 10. decenální revize

20.5.1993 | Sbírka:  OP04/93 | Částka:  39/1993ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: LP/1-210-19.9.1978
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
OP04/93
OPATŘENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 5. května 1993 k zavedení Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění 10. decenální revize
Český statistický úřad ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví podle § 24 odst. 4 zákona České národní rady č. 278/1992 Sb., o státní statistice, zavádí Mezinárodní statistickou klasifikaci nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění 10. decenální revize (dále jen "klasifikace MKN - 10"), a to s účinností od 1. ledna 1994. Klasifikaci MKN - 10 vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky jako samostatnou publikaci.
Klasifikace MKN - 10 je alfanumerická. Nahrazuje dosavadní Mezinárodní statistickou klasifikaci nemocí, úrazů a příčin smrti ve znění 9. decenální revize, která byla zavedena výnosem ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky ze dne 4. října 1978 (byl uveřejněn v Ústředním věstníku ČSR č. 10 z roku 1978).
Pomocí klasifikace MKN - 10 se vyjadřují a označují čtyřmístným, popř. vícemístným kódem (položkou, podpoložkou):
a) příčiny smrti,
b) povinně hlášená onemocnění,
c) důvody hospitalizace,
d) důvody poskytnutí ambulantních služeb a kontakt s nimi,
e) příčiny pracovní neschopnosti,
f) příčiny invalidity,
g) nemoci nebo stavy nebo povaha poranění a otrav a jiných následků vnějších příčin,
h) vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti,
i) faktory ovlivňující zdravotní stav, a to i v případech, kdy nebyla žádná diagnóza stanovena nebo vyšetřovaná osoba nebyla nemocná, poraněná nebo otrávená.
Třímístní kódy se použijí pouze tehdy, není-li vytvořen čtyřmístný nebo vícemístný kód.
Klasifikaci MKN - 10 je možné obdržet v Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky, Palackého náměstí 4, 120 55 Praha 2.
Předseda Českého statistického úřadu:
Ing. Nápravník v.r.
pověřen výkonem funkce