Opatření ze dne 9.7.1993, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro banky

6.8.1993 | Sbírka:  282/41 410/1993 | Částka:  52/1993ASPI
282/41 410/1993
Opatření
ministerstva financí České republiky,
kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro banky
Změna: 282/73 572/1993
Změna: 282/40 517/1994
Změna: 282/70 876/94
Změna: 282/43 182/95
Změna: 282/74 788/95
Změna: 282/44 662/1996
Změna: 282/17 530/1997
Změna: 282/79 783/1997
Změna: 282/64 554/1998
Změna: 282/60 822/1998, 282/93 485/1998
Změna: 282/49 900/1999, 282/83 709/1999
Změna: 282/49 900/1999 (část), 282/65 327/2000
Ministerstvo financí České republiky podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, (dále jen "zákon"), stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro banky 1), pobočky zahraničních bank 1) a Českou národní banku 2) (dále jen "banka").
(2) Účtová osnova a postupy účtování podle odstavce 1 tvoří přílohy tohoto opatření.
(3) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.II
Dnem 31. prosince 1993 pozbývá platnosti účtová osnova a směrnice k ní pro peněžní ústavy FMF č. j. V/2 - 29 490/90 z 10. prosince 1990 ve znění opatření FMF č. j. V/2 - 28 110/92 z 9. listopadu 1992.
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.
Ing. Ivan Kočárník, CSc., v. r.
ministr financí České republiky
Příl.1
Účtová osnova pro banky
Účtová třída 1 - Pokladní a mezibankovní účty
11 - Pokladní hodnoty
111 - Pokladna
113 - Zlato
119 - Jiné pokladní hodnoty
12 - Vklady a úvěry u emisních bank, šekové poštovní účty
121 - Běžné účty u emisních bank
122 - Účty peněžních rezerv u emisních bank
123 - Poskytnuté úvěry emisním bankám
124 - Šekové poštovní účty
125 - Přijaté úvěry od emisních bank
126 - Termínové vklady u emisních bank
127 - Termínové vklady emisních bank
13 - Vklady, úvěry a ostatní pohledávky za jinými bankami
131 - Běžné účty u jiných bank
132 - Termínové vklady u jiných bank
133 - Poskytnuté úvěry jiným bankám
134 - Běžné účty jiných bank
135 - Ostatní pohledávky za jinými bankami
136 - Termínové vklady jiných bank
137 - Přijaté úvěry od jiných bank
138 - Klasifikované úvěry, vklady a ostatní pohledávky za jinými bankami
139 - Opravná položka ke klasifikovaným úvěrům, vkladům a ostatním pohledávkám za jinými bankami
16 - Závazky z jiných hodnot
163 - Závazky ve zlatě
164 - Závazky z jiných hodnot
17 - Závazky z cenných papírů
171 - Závazky ze státních bezkupónových dluhopisů
172 - Závazky z bezkupónových dluhopisů emisních bank
173 - Závazky z kupónových dluhopisů
174 - Závazky z akcií
175 - Závazky z podílových listů
176 - Závazky z ostatních bezkupónových dluhopisů
177 - Závazky ze směnek
178 - Závazky z cenných papírů zajištěných aktivy
Účtová třída 2 - Účty klientů
21 - Standardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty
212 - Ostatní pohledávky za klienty
213 - Spotřební úvěry nekategorizované
214 - Krátkodobé úvěry
216 - Střednědobé úvěry
218 - Dlouhodobé úvěry
219 - Opravná položka ke spotřebním úvěrům nekategorizovaným
22 - Vklady klientů
221 - Běžné účty klientů
223 - Vkladové certifikáty
224 - Termínové vklady klientů s výpovědní lhůtou
225 - Termínové vklady klientů se splatností
226 - Úsporné vklady klientů na požádání
227 - Úsporné vklady klientů se splatností
228 - Úsporné vklady klientů s výpovědní lhůtou
229 - Ostatní krátkodobé závazky vůči klientům
23 - Přijaté úvěry od klientů, orgánů státu a obdobných orgánů
231 - Přijaté úvěry od klientů
232 - Přijaté úvěry od orgánů státu
233 - Přijaté úvěry od územních samosprávných celků
234 - Přijaté úvěry od veřejných fondů
235 - Přijaté úvěry od státních fondů
24 - Klasifikované úvěry a ostatní pohledávky za klienty
241 - Sledované úvěry a ostatní pohledávky
242 - Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky
243 - Pochybné úvěry a ostatní pohledávky
244 - Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky
249 - Opravná položka ke klasifikovaným úvěrům a ostatním pohledávkám za klienty
25 - Agendy z pověření (jen ČSOB)
251 - Vládní úvěry
252 - Krytí vládních úvěrů
253 - Centrální devizový zdroj
254 - Krytí centrálního devizového zdroje
255 - Aktivum nesměnitelným měn
256 - Krytí aktiva nesměnitelných měn
257 - Pasívum nesměnitelných měn
258 - Krytí pasíva nesměnitelných měn
26 - Emitované krátkodobé cenné papíry
262 - Dluhopisy
263 - Vkladní listy
264 - Směnky
27 - Účelové pohledávky a závazky vůči klientům
271 - Účelově vázané vklady
272 - Ostatní účelové pohledávky a závazky
28 - Vklady, úvěry a ostatní pohledávky za orgány státu a obdobnými orgány
281 - Poskytnuté úvěry a ostatní pohledávky za orgány státu
282 - Poskytnuté úvěry a ostatní pohledávky za územními samosprávnými celky
283 - Poskytnuté úvěry a ostatní pohledávky za veřejnými fondy
284 - Vklady veřejných fondů
285 - Vklady mimorozpočtových prostředků orgánů státu
287 - Vklady mimorozpočtových prostředků územních samosprávných celků
288 - Vklady rozpočtových prostředků orgánů územních samosprávných
289 - Opravná položka k úvěrům a ostatním pohledávkám
29 - Zúčtování s orgány státu a obdobnými orgány
291 - Rozpočtové příjmy rozpočtu územních samosprávných celků
292 - Rozpočtové výdaje rozpočtu územních samosprávných celků
297 - Státní fondy a jiná zúčtování s rozpočtem České republiky
Účtová třída 3 - Cenné papíry, deriváty, ostatní pohledávky a závazky a přechodné účty
30 - Pevné termínové operace a opce s úvěrovými nástroji
301 - Pevné termínové operace s úvěrovými nástroji
303 - Nakoupené opce na úvěrové nástroje
304 - Prodané opce na úvěrové nástroje
31 - Pevné termínové operace
311 - Pevné termínové operace s úrokovými nástroji
313 - Pevné termínové operace s měnovými nástroji
315 - Pevné termínové operace s akciovými nástroji
317 - Pevné termínové operace s komoditními nástroji
319 - Zúčtování marží burzovních derivátů
32 - Pohledávky a závazky z inkasa a ze zúčtování
321 - Hodnoty k inkasu přijaté od korespondentů
322 - Hodnoty k inkasu přijaté od klientů
323 - Uspořádací účet pro zúčtování platebního styku
325 - Účty korespondentů s připsáním platby po jejím inkasu
326 - Účty klientů s připsáním platby po jejím inkasu
33 - Pobočky a jednatelství
331 - Tuzemské pobočky a jednatelství
332 - Zahraniční pobočky a jednatelství - provozní prostředky
34 - Různé pohledávky a závazky
341 - Různí dlužníci
342 - Různí věřitelé
343 - Zúčtování se zaměstnanci
344 - Poskytnuté provozní zálohy
345 - Přijaté provozní zálohy
346 - Zúčtování s orgány sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami
347 - Zúčtování se státním rozpočtem
348 - Odložená daňová pohledávka a závazek
349 - Opravná položka k pohledávkám
35 - Časové rozlišení, dohadné položky, uspořádací účet
351 - Náklady příštích období
352 - Příjmy příštích období
353 - Dohadné účty aktivní
354 - Dohadné účty pasivní
355 - Výdaje příštích období
356 - Výnosy příštích období
358 - Uspořádací účet kurzových rozdílů
36 - Cenné papíry k prodeji
361 - Státní bezkupónové dluhopisy
362 - Bezkupónové dluhopisy emisních bank
363 - Kupónové dluhopisy
364 - Akcie
365 - Podílové listy
366 - Ostatní bezkupónové dluhopisy
367 - Směnky
368 - Cenné papíry zajištěné aktivy
369 - Opravná položka k cenným papírům k prodeji
37 - Pohledávky a závazky z obchodování s cennými papíry a z emise vlastních cenných papírů
371 - Zúčtování s trhem cenných papírů
372 - Upsané cenné papíry určené k umístění na veřejnosti
373 - Zúčtování s příkazci
374 - Závazky z cenných papírů klientů svěřených do dispozice banky
375 - Pohledávky za akcionáři
376 - Závazky vůči akcionářům
378 - Závazky z emitovaných dluhopisů
38 - Cenné papíry k obchodování
381 - Státní bezkupónové dluhopisy
382 - Bezkupónové dluhopisy emisních bank
383 - Kuponové dluhopisy
384 - Akcie
385 - Podílové listy
386 - Ostatní bezkupónové dluhopisy
387 - Směnky
388 - Cenné papíry zajištěné aktivy
389 - Opravná položka k cenným papírům k obchodování
39 - Opce
391 - Nakoupené opce na úrokové nástroje
392 - Prodané opce na úrokové nástroje
393 - Nakoupené opce na měnové nástroje
394 - Prodané opce na měnové nástroje
395 - Nakoupené opce na akciové nástroje
396 - Prodané opce na akciové nástroje
397 - Nakoupené opce na komoditní nástroje
398 - Prodané opce na komoditní nástroje
Účtová třída 4 - Nehmotný, hmotný majetek, účasti, cenné papíry držené do splatnosti, zahraniční pobočky a jednatelství
41 - Účasti, cenné papíry držené do splatnosti
411 - Směnky
412 - Účasti s podstatným vlivem
413 - Účasti s rozhodujícím vlivem
414 - Cenné papíry zajištěné aktivy
415 - Kuponové dluhopisy
416 - Státní bezkupónové dluhopisy
417 - Bezkupónové dluhopisy emisních bank
418 - Ostatní bezkupónové dluhopisy
419 - Opravná položka k účastem a cenným papírům drženým do splatnosti
42 - Zahraniční pobočky a jednatelství
421 - Prostředky dlouhodobě poskytnuté pobočkám a jednatelstvím v zahraničí
424 - Poskytnuté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru pobočkám a jednatelstvím v zahraničí
429 - Opravná položka k poskytnutým dlouhodobým úvěrům zvláštního charakteru
43 - Hmotný majetek
431 - Provozní hmotný majetek
432 - Neprovozní hmotný majetek
438 - Oprávky k hmotnému majetku
439 - Opravná položka k hmotnému majetku
44- Pořízení majetku
441 - Pořízení provozního hmotného majetku
442 - Pořízení neprovozního hmotného majetku
445 - Pořízení nehmotného majetku
446 - Poskytnuté zálohy na pořízení majetku
449 - Opravná položka k poskytnutým zálohám
45 - Hmotný majetek v leasingu
451 - Hmotný majetek v leasingu
453 - Hmotný majetek po rozvázání leasingové smlouvy
458 - Oprávky k hmotnému majetku v leasingu
47 - Nehmotný majetek
473 - Goodwill
474 - Software
475 - Zřizovací výdaje
476 - Ostatní nehmotný majetek
478 - Oprávky k nehmotnému majetku
479 - Opravná položka k nehmotnému majetku
48 - Zásoby
480 - Zásoby
Účtová třída 5 - Kapitálové účty, dlouhodobé závazky a závěrkové účty
50 - Dotace a obdobné prostředky
501 - Dotace
507 - Prostředky obdobné dotacím
52 - Emitované dlouhodobé cenné papíry
521 - Kupónové dluhopisy
522 - Hypotéční zástavní listy
524 - Směnky
525 - Bezkupónové dluhopisy
53 - Podřízené finanční závazky
531 - Podřízené přijaté úvěry a vklady od bank
532 - Podřízené přijaté úvěry a vklady od klientů
533 - Podřízené emitované dluhopisy
54 - Rezervy
542 - Rezervy daňově uznané
543 - Rezervy daňově neuznané
55- Fondy ze zisku
552 - Zákonné rezervní fondy
557 - Ostatní fondy ze zisku
56 - Základní kapitál a kapitálové fondy
561 - Základní kapitál
562 - Dlouhodobý závazek zahraniční pobočky vůči centrále
563 - Ažiový fond
564 - Ostatní kapitálové fondy
566 - Vlastní akcie
567 - Rozdíly z přepočtu účastí
569 - Rozdíly z přepočtů zajišťovacích derivátů
57 - Převedený hospodářský výsledek
571 - Nerozdělený zisk z předchozích období
572 - Neuhrazená ztráta z předchozích období
58 - Závěrkové účty
581 - Počáteční účet rozvážný
582 - Konečný účet rozvážný
583 - Účet zisků a ztrát
59 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení
590 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení
Účtová třída 6 - Náklady
61 - Náklady na finanční činnosti
611 - Náklady na pokladní a mezibankovní operace
612 - Náklady na operace s klienty
613 - Náklady na leasing
614 - Náklady na emitované cenné papíry
615 - Náklady na operace s cennými papíry
616 - Náklady na devizové operace
617 - Náklady na ostatní operace
619 - Náklady na derivátové operace
63 - Všeobecné provozní náklady
631 - Náklady na zaměstnance
632 - Sociální náklady
635 - Daně a poplatky
636 - Nakupované výkony
637 - Odpisy hmotného majetku
638 - Odpisy nehmotného majetku
65 - Tvorba rezerv a opravných položek
651 - Tvorba opravných položek daňově neuznaných
652 - Tvorba rezerv daňově uznaných
653 - Tvorba rezerv daňově neuznaných
654 - Tvorba opravných položek daňově uznaných
66- Ostatní provozní náklady
661 - Odepsané pohledávky za bankami
662 - Odepsané pohledávky za klienty a ostatními dlužníky
663 - Náklady z postoupených pohledávek za bankami
664 - Náklady z postoupených pohledávek za klienty
665 - Náklady z převodu účastí
666 - Náklady z převodu ostatního majetku
667 - Jiné provozní náklady
67 - Mimořádné náklady
671 - Mimořádné náklady
68 - Daň z příjmů
681 - Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná
682 - Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená
683 - Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná
684 - Daň z příjmů z mimořádné činnosti - odložená
685 - Dodatečné odvody daně z příjmů
69 - Vnitrobankovní náklady
690 - Vnitrobankovní náklady
Účtová třída 7 - Výnosy
71 - Výnosy z finančních činností
711 - Výnosy z pokladních a mezibankovních operací
712 - Výnosy z operací s klienty
713 - Výnosy z leasingu
714 - Výnosy z držených cenných papírů
715 - Výnosy z operací s cennými papíry
716 - Výnosy z devizových operací
717 - Výnosy z ostatních operací
719 - Výnosy z derivátových operací
75 - Použití rezerv a opravných položek
751 - Použití opravných položek daňově neuznaných
752 - Použití rezerv daňově uznaných
753 - Použití rezerv daňově neuznaných
754 - Použití opravných položek daňově uznaných
76 - Ostatní provozní výnosy
761 - Výnosy z odepsaných pohledávek za bankami
762 - Výnosy z odepsaných pohledávek za klienty a ostatními dlužníky
763 - Výnosy z postoupených pohledávek za bankami
764 - Výnosy z postoupených pohledávek za klienty
765 - Výnosy z převodu účastí
766 - Výnosy z převodu ostatního majetku
767 - Jiné provozní výnosy
77 - Mimořádné výnosy
771 - Mimořádné výnosy
79 - Vnitrobankovní výnosy
790 - Vnitrobankovní výnosy
Účtová třída 8 - Vnitrobankovní účetnictví
Účtová třída 9 - Podrozvahové účty
91 - Pohledávky a závazky z příslibů úvěrů a půjček
911 - Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček
912 - Přijaté přísliby úvěrů a půjček
92 - Pohledávky a závazky ze záruk
921 - Poskytnuté záruky a ručení
922 - Přijaté záruky a ručení
923 - Poskytnutá přijetí směnek
924 - Přijatá přijetí směnek
925 - Poskytnuté záruky z převedených směnek
926 - Přijaté záruky z převedených směnek
927 - Poskytnutá směnečná rukojemství
928 - Přijatá směnečná rukojemství
93 - Pohledávky a závazky z akreditivů
931 - Poskytnuté záruky z otevření akreditivů
932 - Přijaté záruky z otevření akreditivů
933 - Poskytnuté záruky z potvrzení akreditivů
934 - Přijaté záruky z potvrzení akreditivů
94 - Pohledávky a závazky ze spotových operací
941 - Pohledávky ze spotových operací s úrokovými nástroji
942 - Závazky ze spotových operací s úrokovými nástroji
943 - Pohledávky ze spotových operací s měnovými nástroji
944 - Závazky ze spotových operací s měnovými nástroji
945 - Pohledávky ze spotových operací s akciovými nástroji
946 - Závazky ze spotových operací s akciovými nástroji
947 - Pohledávky ze spotových operací s komoditními nástroji
948 - Závazky ze spotových operací s komoditními nástroji
95 - Pohledávky a závazky z pevných termínových operací
951 - Pohledávky z pevných termínových operací s úvěrovými a úrokovými nástroji
952 - Závazky z pevných termínových operací s úvěrovými a úrokovými nástroji
953 - Pohledávky z pevných termínových operací s měnovými nástroji
954 - Závazky z pevných termínových operací s měnovými nástroji
955 - Pohledávky z pevných termínových operací s akciovými nástroji
956 - Závazky z pevných termínových operací s akciovými nástroji
957 - Pohledávky z pevných termínových operací s komoditními nástroji
958 - Závazky z pevných termínových operací s komoditními nástroji
96 - Pohledávky a závazky z opčních operací
961 - Pohledávky z opcí na úvěrové a úrokové nástroje
962 - Závazky z opcí na úvěrové a úrokové nástroje
963 - Pohledávky z opcí na měnové nástroje
964 - Závazky z opcí na měnové nástroje
965 - Pohledávky z opcí na akciové nástroje
966 - Závazky z opcí na akciové nástroje
967 - Pohledávky z opcí na komoditní nástroje
968 - Závazky z opcí na komoditní nástroje
97 - Pohledávky a závazky ze zástav a závazky z kolaterálu
971 - Poskytnuté nemovité zástavy
972 - Přijaté nemovité zástavy
973 - Poskytnuté peněžní zástavy
974 - Přijaté peněžní zástavy
975 - Poskytnuté zástavy - cenné papíry
976 - Přijaté zástavy - cenné papíry
977 - Poskytnuté ostatní zástavy
978 - Přijaté ostatní zástavy
979 - Přijaté kolaterály - cenné papíry
98 - Pohledávky a závazky z hodnot v úschově, správě a uložení
983 - Hodnoty banky předané do úschovy
984 - Hodnoty převzaté do úschovy
985 - Hodnoty banky předané do správy
986 - Hodnoty převzaté do správy
987 - Hodnoty banky předané k uložení
988 - Hodnoty převzaté k uložení
99 - Uspořádací a evidenční účty
991 - Uspořádací účet operací s úrokovými nástroji
992 - Uspořádací účet operací s měnovými nástroji
993 - Uspořádací účet operací s akciovými nástroji
994 - Uspořádací účet operací s komoditními nástroji
995 - Uspořádací účet operací s úvěrovými nástroji
996 - Odepsané pohledávky
997 - Zásoba hodnot v evidenci
998 - Jiné hodnoty v evidenci
999 - Pomocné souvztažné účty
Zvláštní účty emisní banky
011 - Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem
012 - Pohledávky za bankami Evropského systému centrálních bank
013 - Pohledávky za ostatními zahraničními subjekty - vklady
014 - Pohledávky za ostatními zahraničními subjekty - úvěry
015 - Poskytnuté úvěry tuzemským bankám
017 - Ostatní pohledávky za tuzemskými bankami
018 - Klasifikované úvěry a ostatní pohledávky
019 - Opravná položka ke klasifikovaným úvěrům a ostatním pohledávkám
021 - Závazky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu
022 - Závazky vůči bankám Evropského systému centrálních bank
023 - Závazky vůči ostatním zahraničním subjektům - vklady
024 - Závazky vůči ostatním zahraničním subjektům - úvěry
025 - Účty peněžních rezerv
026 - Emitované krátkodobé cenné papíry ČNB
027 - Ostatní závazky vůči tuzemsku
028 - Emitované oběživo
20 - Zvláštní agendy ČNB
29 - Zúčtování s orgány státu a obdobnými orgány
291 - Rozpočtové příjmy rozpočtu republik
293 - Rozpočtové příjmy státního rozpočtu
294 - Rozpočtové výdaje státního rozpočtu
295 - Příjmy územních samosprávných celků spravované finančními úřady
298 - Pohledávky a závazky vlády ve vztahu k zahraničí
299 - Zúčtování prostředků České republiky z minulých let
568 - Fond na nové ocenění zlata
618 - Náklady na tisk bankovek a ražbu mincí
718 - Výnosy z emise bankovek a mincí
981 - Zásoby české měny (Kč)
Příl.2
Postupy účtování pro banky
A.
Obecná ustanovení
Čl.I
Vymezení některých zásad a pojmů pro účely účtové osnovy a postupů účtování pro banky
(1) O skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, je účtováno podle jejich podstaty a ekonomické skutečnosti v návaznosti na zvláštní předpisy, a to zejména obchodní zákoník a občanský zákoník, zákony upravující nakládání s výsledky duševní tvořivé činnosti, zákon o cenných papírech, zákon o daních z příjmů a zákon o účetnictví, který se dále označuje jen jako "zákon". Banka účtuje v souladu s účtovou osnovou a postupy účtování stanovenými tímto opatřením.
(2) Finančním nástrojem se rozumí jakákoliv právní skutečnost, na jejímž základě vzniká finanční aktivum jednoho subjektu a finanční závazek nebo kapitálový nástroj jiného subjektu.
(3) Finančními aktivy se rozumí
a) hotovost (oběživo a jiné peněžní prostředky splatné na požádání),
b) právo na získání hotovosti nebo jiného finančního aktiva jiného subjektu, vzniklé na základě smlouvy,
c) právo na směnu finančních nástrojů za potenciálně příznivých podmínek, vzniklé na základě smlouvy,
d) kapitálový nástroj jiného subjektu.
(4) Finančními závazky se rozumí
a) závazek uhradit hotovost jinému subjektu, vzniklý na základě smlouvy,
b) závazek směnit finanční nástroje za potenciálně nepříznivých podmínek, vzniklý na základě smlouvy.
(5) Kapitálový nástroj představuje zbytkový podíl na aktivech subjektu po odečtení všech jeho závazků (např. akcie, obchodní podíl, opce s akciovým nástrojem).
(6) Finanční činností se rozumí činnost podle § 1 zákona o bankách a § 2 zákona o ČNB.
(7) Poskytnutým nebo přijatým úvěrem se rozumí pohledávka z poskytnutí nebo závazek z přijetí hotovosti podle obchodního zákoníku nebo obdobného zahraničního právního předpisu.
(8) Spotřebním úvěrem se rozumí úvěr poskytnutý fyzické osobě pro osobní účely a pohledávka z karet (např. kreditních). Spotřebním úvěrem není úvěr pro účely podnikání a úvěr hypoteční.
(9) Podřízeným aktivem a podřízeným závazkem se rozumí finanční aktivum a finanční závazek, o kterých bylo smluvně dohodnuto, že v případě likvidace, konkurzu, nuceného vyrovnání nebo vyrovnání dlužníka budou splaceny až po plném uspokojení všech ostatních pohledávek ostatních věřitelů, s výjimkou pohledávek, které jsou vázány stejnou nebo obdobnou podmínkou podřízenosti.
(10) Kapitálovým fondem se rozumí fond, který je tvořen z jiného zdroje než účetního zisku banky. Např. je tvořen emisním ážiem z emise akcií, bezplatným nabytím majetku, dotacemi, popř. přeceněním podle zvláštního právního předpisu.
(11) Fondem ze zisku se rozumí fond, který banka vytváří v průběhu své činnosti výhradně z účetního zisku banky.
(12) Fondy nelze tvořit na vrub nákladů či výnosů.
(13) Dotací a prostředkem obdobným dotaci se rozumí bezúplatné plnění přímo nebo zprostředkovaně poskytované ze státního rozpočtu, ze státních fondů popřípadě z rozpočtů územních samosprávných celků, z rozpočtových prostředků Grantové agentury, z programu PHARE nebo obdobného programu a z veřejného rozpočtu cizího státu. Dotace na pořízení nehmotného nebo hmotného majetku popřípadě technické zhodnocení, nestanoví-li se jinak při jejím poskytnutí, snižuje pořizovací cenu nebo vlastní náklady. O majetku a technickém zhodnocení s takto sníženou cenou nebo vlastními náklady se účtuje na účtech, na kterých se o něm účtuje bez dotace.
(14) Právním předpisem ČNB se řídí:
a) kategorizace poskytnutých úvěrů a ostatních pohledávek za bankami, klienty, za orgány státu a obdobnými orgány,
b) tvorba opravných položek k těmto úvěrům a pohledávkám.
(15) Právním předpisem ČNB se řídí tvorba rezerv
a) k poskytnutým úvěrovým příslibům,
b) k poskytnutým zárukám a ručením,
c) k poskytnutým přijetím cizích směnek,
d) k poskytnutým zárukám z převedených směnek,
e) k poskytnutým směnečným rukojemstvím,
f) k otevřeným akreditivům,
g) k potvrzeným akreditivům.
Čl.II
Účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem
(1) Účastí s rozhodujícím vlivem se rozumí účast v dceřiné společnosti.
(2) Účastí s podstatným vlivem se rozumí účast v přidružené společnosti.
(3) Dceřinou společností (ovládanou osobou) se rozumí společnost, v níž banka fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv (kontrolu) na řízení nebo provozování podniku.
(4) Přidruženou společností se rozumí společnost, která není dceřinou společností a banka v ní vykonává podstatný (významný) vliv.
(5) Rozhodujícím vlivem se rozumí schopnost banky řídit finanční a operativní politiku jiné společnosti, a tak dosahovat prospěchu z jejich aktivit.
(6) Rozhodující vliv banka vykonává vždy, když je
a) většinovým společníkem,
b) disponuje většinou hlasovacích práv na základě dohody uzavřené s jiným společníkem nebo společníky, nebo
c) může prosadit jmenování nebo volbu nebo odvolání většiny osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem anebo většiny osob, které jsou členy dozorčího orgánu právnické osoby, jejímž je společníkem.
(7) Osoby jednající ve shodě, které společně disponují většinou hlasovacích práv na určité osobě, vždy vykonávají rozhodující vliv.
(8) Podstatným vlivem se rozumí schopnost banky podílet se na finanční a operativní politice jiné společnosti, ale bez schopnosti vykonávat rozhodující vliv.
(9) Podstatný vliv banka vykonává, když má přímý nebo nepřímý podíl nejméně 20 % na základním kapitálu nebo hlasovacích právech v jiné společnosti, pokud v této společnosti nevykonává rozhodující vliv. Při menším než 20% podílu se podstatný vliv nepředpokládá, pokud není zřetelné, že existuje.
(10) Podstatný vliv se projevuje zejména
a) zástupcem ve statutárním orgánu přidružené společnosti,
b) účastí při tvorbě politiky přidružené společnosti,
c) významnými operacemi mezi přidruženou společností a bankou, která v ní uplatňuje podstatný vliv,
d) výměnou řídících pracovníků mezi přidruženou společností a bankou, která v ní uplatňuje podstatný vliv,
e) přístupem k podstatným technickým informacím přidružené společnosti.
(11) Akcie, o nichž je účtováno na účtech účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, které byly půjčeny nebo poskytnuty v repo obchodech, a i nadále je vykonáván rozhodující nebo podstatný vliv, se účtují na samostatných analytických účtech syntetických účtů, kde o nich bylo účtováno před půjčením nebo poskytnutím v repu a oceňují se způsobem použitým před jejich půjčením nebo poskytnutím v repu. Jestliže nejsou nadále podmínky pro vykonávání rozhodujícího nebo podstatného vlivu splněny, banka o veškerých akciích daného subjektu účtuje na účtech cenných papírů k prodeji, popř. k obchodování.
Čl.III
zrušen
Čl.IV
Den uskutečnění účetního případu
(1) Dnem uskutečnění účetního případu je zejména den výplaty nebo převzetí hotovosti, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů, den provedení platby, popř. inkasa z účtu klienta, den příkazu na korespondenta k provedení platby, den zúčtování příkazů banky s clearingovým centrem ČNB, den připsání (valuty) prostředků podle zprávy došlé od korespondenta banky (zprávou se rozumí zpráva v systému SWIFT, avízo bonitní banky, převzaté medium, výpis z účtu popř. jiné dokumenty), den sjednání bankovního obchodu s cennými papíry, devizami, opcemi popř. jinými deriváty, den vydání nebo převzetí záruky popř. úvěrového příslibu, den převzetí hodnot do úschovy.
(2) V případech na které se nevztahuje odstavec 1 se tímto dnem rozumí zejména den, ve kterém dojde k nabytí nebo zániku vlastnictví, popř. práv k cizím věcem, ke vzniku pohledávky a závazku, jejich změně nebo zániku, ke zjištění škody, manka, schodku, přebytku, k pohybu majetku uvnitř banky a k dalším skutečnostem, které jsou předmětem účetnictví a které nastaly, popř. o nichž jsou k dispozici potřebné doklady tyto skutečnosti dokumentující, nebo které vyplývají z vnitřních podmínek banky anebo ze zvláštních předpisů.
(3) Účetní případy, k nimž se vztahuje dne uskutečnění účetního případu podle odstavce 1, musí být zaúčtovány týž den, kdy se uskutečnily. V případě, kdy banka nestačí zaúčtovat všechny účetní zápisy ke dni sestavení účetní závěrky, musí být v zájmu věrného zobrazení předmětu účetnictví tyto účetní případy doúčtovány. Účetní závěrka musí obsahovat údaje včetně tohoto doúčtování (dodatků).
(4) Účetní případy týkající se nákupu nebo prodeje finančních aktiv jsou od okamžiku sjednání obchodu do okamžiku vypořádání obchodu zaúčtovány na podrozvahových účtech. Na rozvahových účtech je účtováno při vypořádání obchodu.
Čl.V
Zákaz vzájemného zúčtování (kompenzace)
(1) V účetnictví banky je zakázáno vzájemně zúčtovat (vykazovat) majetek a závazky, náklady a výnosy nebo výdaje a příjmy zejména:
a) úvěry, vklady a jiné pohledávky a závazky různých právnických, popř. fyzických osob,
b) úvěry, vklady a jiné pohledávky a závazky téže právnické, popř. fyzické osoby,
c) nákladové a výnosové úroky téže právnické osoby,
d) tvorbu opravných položek a rezerv s jejich použitím,
e) inventarizační rozdíly zjištěné u hmotného a nehmotného majetku,
f) položky podléhající uzavíracímu započtení.
(2) Banky však mohou vzájemně zúčtovat částky
a) hodnot přijatých při realizaci zajištění úvěrů s poskytnutým úvěrem,
b) dobropisů (refundací) týkajících se konkrétní nákladové, popř. výnosové položky a vztahujících se k účetnímu období, ve kterém byl náklad, popř. výnos zúčtován,
c) nedoplatků a přeplatků daní z příjmů, nepřímých daní a poplatků,
d) pokladních schodků a přebytků, pokud je prokázána jejich vzájemná souvislost (záměna hodnot), a to pouze podle rozhodnutí příslušných orgánů banky podle jejího vnitřního předpisu.
(3) Za porušení zákazu vzájemného zúčtování se nepovažuje způsob účtování prodeje finančních aktiv, při kterém je do nákladů nebo výnosů zahrnut rozdíl mezi prodejní cenou a oceněním v účetnictví k okamžiku vypořádání prodeje (netto způsob).
(4) Ustanovení zvláštních předpisů (např. § 580 a § 581 občanského zákoníku, § 358 až § 364 obchodního zákoníku) nejsou dotčena.
Čl.VI
Hlediska pro vytváření analytické evidence
(1) Při vytváření analytické evidence berou banky v úvahu následující hlediska, pokud tato nejsou již zohledněna přímo syntetickými účty účtové osnovy nebo uvedena v postupech účtování k účtovým třídám.
(2) Účty rozvahové a podrozvahové se člení na rezidenty a nerezidenty (viz Čl. VII) v rozlišení na Kč, konvertibilní a nekonvertibilní měny.
(3) Za konvertibilní měny jsou považovány národní měny zemí MMF, které neuplatňují žádné restrikce na platby v rámci běžného účtu platební bilance v souladu s článkem VIII dohody o MMF. Měny ostatních zemí a clearingové (zúčtovací) měny jsou považovány za nekonvertibilní. Přehled měn a jejich specifikace je obsažena v číselníku, který vydává Česká národní banka jako součást Opatření, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank.
(4) U účtů majetku a závazků, nákladů a výnosů se zásadně uplatňuje jejich účelové popř. druhové členění a časové hledisko (viz čl. VIII).
(5) Vklady a úvěry se člení v souladu s původní (smluvní) splatností na
a) krátkodobé, tj. se splatností do 1 roku včetně,
b) střednědobé, tj. se splatností nad 1 rok do 4 roků včetně,
c) dlouhodobé, tj. se splatností nad 4 roky.
(6) Emitované cenné papíry se člení na krátkodobé, tj. se splatností do 1 roku a dlouhodobé, tj. se splatností nad 1 rok.
(7) Původní splatností vkladu nebo úvěru se rozumí doba, ve které musí být podle smlouvy vklad nebo úvěr splacen.
(8) Zbytkovou (reziduální) splatností vkladu nebo úvěru se rozumí doba ode dne sestavení účetní závěrky ke dni, ke kterému musí být podle smlouvy vklad nebo úvěr splacen. Podle zbytkové doby jsou úvěry a vklady uváděny v příloze.
(9) Členění se provádí též podle položek účetní závěrky (včetně požadavků na sestavení přílohy) a podle požadavků na zveřejňování údajů z ní.
(10) Členění se provádí též pro účely úpravy hospodářského výsledku před zdaněním na základě daně vymezený zákonem o daních z příjmů, zejména pokud jde o výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů a o zdaňované příjmy, a dále pro účely daně z přidané hodnoty, popř. ostatní daňové účely.
(11) Další členění analytické evidence se provádí podle potřeb řízení banky, přitom však nelze měnit hlediska stanovená pro vytváření této evidence tímto opatřením.
Čl.VII
Členění osob na rezidenty a nerezidenty a zařazování účtů 3)
(1) Rezidenty jsou tuzemské a zahraniční právnické a fyzické osoby včetně poboček zahraničních bank a zahraničních vlastníků budov a pozemků, které mají střed ekonomického zájmu na ekonomickém území České republiky, t.j. zejména vyrábějí, poskytují služby, zabývají se financováním, pojišťováním, přerozdělováním prostředků, vystupují na trhu jako spotřebitelé apod. Zahraniční právnické a fyzické osoby s výjimkou poboček zahraničních bank a zahraničních vlastníků budov a pozemků na území České republiky jsou považovány za rezidenty, pokud ekonomicky působí na území České republiky nejméně jeden rok (podle metodiky MMF). Rezidenty jsou např.:
a) tuzemské státní podniky, obchodní společnosti, družstva, banky, pojišťovny, penzijní fondy, nadace, sdružení nebo rozpočtové a jiné organizace,
b) zahraniční právnické osoby, t.j. osoby pod zahraniční kontrolou, jako zahraniční podniky a jejich organizační složky, pobočky zahraničních bank a pojišťoven, reprezentace, agentury ap., které obdržely podle příslušných předpisů povolení k výkonu své činnosti na území České republiky,
c) instituce, které působí mimo geografické území České republiky, ale podle mezinárodního práva jsou umístěny na území nad kterým má Česká republika výhradní pravomoc, zejména zastupitelské úřady a jiné vládní orgány České republiky,
d) fyzické osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem na území České republiky bez ohledu na státní občanství nebo trvalé bydliště, vyvíjející ekonomickou činnost na území České republiky podle živnostenského zákona nebo jiného právního předpisu, např. obchodníci, soukromí lékaři ap. nezapsaní v obchodním rejstříku,
e) občané České republiky, kteří na méně než jeden rok vycestovali do zahraničí např. za prací či z jiných podnikatelských nebo osobních důvodů, zejména obchodníci, turisté, sportovci, studenti, pacienti, umělci ap., s tím, že u studentů a pacientů se časový limit neaplikuje,
f) občané České republiky s trvalým pobytem na území České republiky, zaměstnaní ve veřejných institucích v zahraničí, např. v Mezinárodním měnovém fondu, orgánech Evropské unie, mezinárodních bankách, ale i příslušníci vojenských jednotek, které působí v zahraničí.
(2) Nerezidenty jsou právnické a fyzické osoby, které nesplňují klasifikační kritéria pro rezidenty. Za nerezidenty jsou též považováni:
a) zahraniční studenti a pacienti, i když studují nebo se léčí v České republice déle než jeden rok, jsou-li členy domácnosti v domovské zemi, která je středem jejich ekonomického zájmu,
b) oddělení části národních mateřských institucionálních jednotek, které sídlí a působí zpravidla déle než jeden rok mimo ekonomické území České republiky, např. pobočky peněžních a pojišťovacích společností, zastoupení, reprezentace, agentury nebo oddělené části českých výrobních podniků (které sídlí a působí např. na území Slovenské republiky),
c) subjekty, které sice sídlí a působí na území České republiky zpravidla déle než jeden rok, ale mají statut svrchovanosti (byly založeny a fungují podle mezistátních dohod). Jsou to zastupitelské úřady cizích států a mezinárodní instituce, jejichž členové jsou z různých zemí světa (např. Informační ústředí OSN a jiné),
d) subjekty, které sídlí a působí v České republice, ale na území jiné země vlastní půdu nebo budovy, tj. působí tam ve funkci vlastníka budov a pozemků (jen při transakcích s těmito aktivy).
(3) Banky zařazují pod nerezidenty účty:
a) vkladů a úvěrů přijatých od nerezidentů a ostatních závazků vůči nerezidentům
b) vkladů a úvěrů uložených, popř. poskytnutých nerezidentům a ostatních pohledávek za nerezidenty
c) vlastních poboček v zahraničí, popř. centrály v zahraničí
d) vlastních cenných papírů emitovaných rezidenty v zahraničí bez ohledu na měnu
e) zlata
f) bankovek a mincí v cizí měně, šeků a cenných papírů emitovaných nerezidenty
g) hodnot k inkasu, akreditivů, popř. směnek proplácených nerezidenty
h) budov a pozemků, které vlastní v zahraničí
i) příslibů, akreditivů, záruk, včetně směnečných, a zástav přijatých od nerezidentů nebo poskytnutých nerezidentům
j) pohledávek a závazků ze spotových a termínových operací včetně opčních uzavřených s nerezidenty.
Čl.VIII
zrušen
Čl.IX
Použití cizích měn a kursové rozdíly
(1) Banky vedou účetnictví v peněžních jednotkách české měny. O majetku a jiných aktivech a závazcích a jiných pasivech, jejichž ocenění je vyjádřeno v cizí měně, účtují banky také v cizí měně.
(2) Při přepočtu cizích měn na českou měnu se pro oceňování v účetnictví a v účetní závěrce banky používá kurzů devizového trhu vyhlášených Českou národní bankou.
(3) Kurzové rozdíly vzniklé zpravidla denním přeceňováním cizoměnových aktiv a pasiv se účtují na účty 616 nebo 716 s výjimkou kurzových rozdílů z cizoměnových účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, o nichž se účtuje na účet 567 a na účty 616 nebo 716 jsou zúčtovány při prodeji těchto účastí. Banka může v průběhu účetního období kurzové rozdíly účtovat na účtu 358 s tím, že ke dni sestavení účetní závěrky nebo ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky kurzové zisky nebo kurzové ztráty zúčtuje na účty 616 nebo 716.
(4) Kurzové rozdíly vznikající z přepočtu cizoměnových pohledávek a závazků na podrozvahových účtech účtové skupiny 94 jsou součástí hospodářského výsledku banky a účtuje se o nich na účtech 616 a 716 se souvztažným zápisem na účtu 358.
Čl.X
Použití způsobů ocenění
(1) Způsoby oceňování majetku a závazků stanoví zákon.
(2) Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje (kromě zásob)
a) majetek nabytý darováním nebo jinak bezplatně nabytý,
b) nehmotný majetek vytvořený vlastní činností, pokud je reprodukční pořizovací cena nižší než vlastní náklady,
c) hmotný majetek bezplatně nabytý na základě smlouvy o koupi najaté věci,
d) nehmotný a hmotný majetek nově zjištěný a v účetnictví dosud nezaúčtovaný.
(3) Ocenění hmotného majetku účtovaného v účtové skupině 43, popř. 45 se zvýší o náklady vynaložené na technické zhodnocení v případech, kdy se o technické zhodnocení zvyšuje vstupní cena hmotného nebo nehmotného majetku podle zákona o daních z příjmů.
Dokončení technického zhodnocení, které u jednotlivého majetku nepřevýší zákonem o dani z příjmů stanovenou částku a banka o ně nezvýší náklady na pořízení tohoto majetku, zúčtuje do nákladů na účet 636 - Nakupované výkony.
(4) Dobou použitelnosti majetku, pokud nejde o ocenitelná práva (účet 476) a případy, kdy doba použitelnosti je stanovena právními předpisy, se rozumí doba, po kterou je majetek upotřebitelný pro současnou činnost nebo uchovatelný (netýká se hmotného majetku) pro další činnost popřípadě prodej a může sloužit jako podklad k obdobným nebo jiným řešením. Dobou použitelnosti se rozumí doba pořízení včetně uvádění do stavu způsobilého k užívání a doba osvojení, ověřování a vyhodnocování.
(5) Stav zásob zjištěný fyzickou inventurou se oceňuje i způsoby stanovenými v § 25 odst. 3 zákona.
(6) O zvýšení hodnoty majetku se neúčtuje, pokud tak nestanoví zvláštní předpis.
(7) O trvalém snížení hodnoty nehmotného a hmotného majetku se účtuje formou oprávek (účet 438, 458, 478).
(8) O přechodném snížení hodnoty majetku se účtuje formou opravných položek vytvořených podle Čl. XIII.
(9) Při prodeji či jiném úbytku cenných papírů je lze ocenit způsoby stanovenými v § 25 odst. 3 zákona, a to v případech, že jde o stejný druh cenného papíru, stejného emitenta a stejnou měnu, na kterou cenné papíry znějí. Ocenění podle § 25 odst. 3 není ovlivněno oceněním cenných papírů přijatých do reversního repa, podle smluv o zpětném prodeji, vypůjčených, přijatých jako kolaterál k půjčeným cenným papírům.
(10) Při částečné likvidaci jednotlivého hmotného majetku trvalým vyřazením věci, aniž by se majetek znehodnotil nebo ztratil způsobilost užívání, ocenění majetku se sníží o pořizovací cenu vyřazené věci, která byla součástí ocenění majetku a po vyřazení má povahu samostatné movité věci. Míra odepsanosti vyřazené věci je shodná s mírou odepsanosti původního majetku. Obdobně se postupuje v případě nehmotného majetku.
(11) Deriváty jsou oceňovány reálnou hodnotou.
(12) Reálná hodnota derivátu se stanoví jako tržní cena za podmínek běžných pro daný trh. Není-li k dispozici tržní cena, použije se pro ocenění odborný odhad. Postup pro výpočet reálné hodnoty odborným odhadem si stanoví banka vnitřním předpisem. Pokud je derivát kótován na tuzemské či zahraniční burze, rozumí se tržní cenou cena tohoto trhu, za kterou se na něm v okamžiku ocenění dané derivátu obchoduje. V případě, že veřejný trh k okamžiku ocenění nepracuje, použije se cena platná poslední pracovní den, který předchází okamžiku ocenění.
(13) Rozdíly z přecenění derivátů na reálnou hodnotu jsou účtovány souvztažně s účty nákladů nebo výnosů s výjimkou zajišťovacích derivátů, o nichž je účtováno podle článku XIVa.
Čl.XI
Zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišování
(1) Náklady a výnosy účtují banky podle těchto zásad:
a) náklady a výnosy se účtují zásadně za období, s nímž časově a věcně souvisí,
b) opravy nákladů nebo výnosů minulých účetních období se účtují na účtech mimořádných nákladů nebo výnosů,
c) přijaté náhrady vynaložených nákladů minulých účetních období se účtují do výnosů běžného účetního období,
d) náklady a výdaje, které se týkají budoucích účetních období, je nutno časově rozlišit ve formě
1. nákladů příštích období (účet 351),
2. výdajů příštích období (účet 355),
e) výnosy a příjmy, které se týkají budoucích účetních období, je nutno časově rozlišit ve formě
1. výnosů příštích období (účet 356),
2. příjmů příštích období (účet 352),
(2) Kritériem pro účtování účetních případů časového rozlišení je skutečnost, že je znám jejich titul (věcné vymezení), výše a období, kterého se týkají. Všechna uvedená kritéria musí být splněna současně.
(3) Časové rozlišení není nutno používat v případech, kdy se jedná o nevýznamné částky, kdy jejich zúčtováním do nákladů nebo do výnosů bez časového rozlišení není dotčen účel časového rozlišení a účetní jednotka tím prokazatelně nesleduje záměrnou úpravu hospodářského výsledku, nebo jde-li o pravidelně se opakující výdaje popř. příjmy.
(4) Účetní případy, které se týkají pouze jednoho účetního období se nemusí časově rozlišovat, pokud tím nejsou významně ovlivněny mezitímní výkazy zisků a ztrát".
(5) Účty časového rozlišení podléhají dokladové inventuře a při inventarizaci se posuzuje jejich výše a odůvodněnost.
(6) Postup při časovém rozlišení banka upraví vnitřním předpisem a nesmí jej každoročně měnit. Ke změně může dojít jen zcela výjimečně.
(7) O nabíhajících úrokových výnosech a nákladech vztahujících se k cenným papírům je účtováno na stejných syntetických účtech jako o cenných papírech souvztažně s účty výnosů nebo nákladů.
(8) Banka v pozici věřitele vyúčtuje v běžném účetním období ve prospěch výnosů smluvně stanovené úroky z prodlení a zvýší svoji pohledávku vůči dlužníkovi. Obdobně banka postupuje, pokud uplatnění úroků z prodlení není smluvně podloženo, ale banka své právo uplatnila písemnou formou. Banka může rozhodnout o úrocích z prodlení, že tyto úroky neuplatní nebo je promine, anebo u ohrožených pohledávek nepoužije akruální princip. V případě, že banka úroky z prodlení neuplatní nebo je promine, uvede výši takto neuplatněných nebo prominutých úroků v příloze k účetní závěrce (vliv na výši hospodářského výsledku).
(9) Banka v pozici dlužníka vyúčtuje v běžném účetním období na vrub nákladů smluvně stanovené úroky z prodlení a zvýší svůj závazek vůči věřiteli. Obdobně banka postupuje, pokud uplatnění úroků z prodlení není smluvně podloženo, ale věřitel své právo uplatnil písemnou formou.
Čl.XII
Zásady pro tvorbu a použití rezerv
(1) Rezervy se tvoří v případech, pro které platí následující kriteria:
a) existuje povinnost (právní nebo věcná) plnit, která je výsledkem minulých událostí,
b) je pravděpodobné, že plnění nastane,
c) je možné provést spolehlivý odhad plnění.
(2) Rezervy je možné také tvořit podle zvláštního zákona.
(3) Rezervy, které vytvářejí banky se člení na rezervy,
a) jejichž tvorba (a použití) je zohledněna zákonem o daních z příjmů (rezervy daňově uznané),
b) jejichž tvorba (a použití) není zohledněna zákonem o daních z příjmů (rezervy daňově neuznané).
(4) Pokud zvláštní zákon nestanoví způsob tvorby rezerv jinak, vytvářejí se rezervy procentem z určeného základu nebo v absolutní částce.
(5) Analytická evidence k příslušným syntetickým účtům hmotného majetku, úvěrů a poskytnutých záruk musí být vedena tak, aby bylo možno zjistit základnu pro výpočet rezerv podle zákona ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
(6) Tvorba rezerv se účtuje do nákladů ba vrub účtu 652 nebo 653 se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 541 nebo 542, jejich použití se účtuje výlučně do výnosů ve prospěch účtu 542 nebo 543.
(7) Zůstatky účtů rezerv se převádějí do následujícího účetního období.
(8) Účty rezerv (účty 542 a 543) nesmějí mít aktivní zůstatek. Rezervy lze použít pouze k účelům, ke kterým byly vytvořeny (viz § 4 odst. 1 zákona o rezervách).
(9) Rezervy podléhají dokladové inventuře a při inventarizaci se posuzuje jejich výše a odůvodněnost. Na stejný titul se posuzuje jejich výše a odůvodněnost. Na stejný titul a výši úvěrů a jiných aktiv, které jsou předmětem tvorby rezerv, nelze tvořit opravnou položku.
(10) Banky ve svém vnitřním předpisu (směrnici, příkazu apod.) stanoví tituly, způsob tvorby a použití rezerv.
(11) Rezervy při vkladu majetku v souvislosti se zánikem bez likvidace se zruší ve prospěch výnosů, pokud příslušný zákon, popř. smlouva o přeměně společnosti nestanoví jinak.
Čl.XIII
Zásady pro tvorbu a použití opravných položek
(1) Opravné položky se vytvářejí k účtům majetku v případech, kdy snížení hodnoty majetku v účetnictví prokázané na podkladě údajů inventarizace není trvalého charakteru. Opravné položky k cizoměnovým účtům majetku se účtují v cizích měnách.
(2) Opravné položky u odpisovaného majetku se tvoří v případech, kdy jeho hodnota zjištěná při inventarizaci je nižší než je jeho ocenění v účetnictví (po odečtení oprávek) a toto snížení hodnoty nelze považovat za snížení trvalého charakteru.
(3) Opravné položky je možné také vytvářet na základě zvláštního zákona.
(4) Opravné položky se netvoří k závazkům.
(5) Opravné položky podléhají dokladové inventuře a při inventarizaci se posuzuje jejich výše a odůvodněnost. Na stejný titul a výši úvěrů a jiných aktiv, které jsou předmětem tvorby opravných položek, nelze tvořit rezervu.
(6) Tvořit opravné položky na zvýšení hodnoty majetku je zakázáno, tzn. že opravné položky jsou tvořeny maximálně do výše ocenění v účetnictví snížené o vytvořené oprávky.
(7) Opravné položky se netvoří v případech, kdy se k majetku vztahuje zajišťovací derivát a tímto derivátem je zajištěna hodnota vyšší nebo rovná ocenění majetku v účetnictví.
(8) Tvorba opravných položek se účtuje výlučně na vrub účtů nákladů a ve prospěch příslušného účtu opravných položek; použití opravných položek se účtuje výlučně ve prospěch výnosů a na vrub příslušného účtu opravných položek. Účtování tvorby a použití opravné položky přímo ve prospěch či na vrub příslušného účtu aktiv není dovoleno.
(9) O kurzových rozdílech z přecenění opravných položek účtovaných v cizích měnách je účtováno obdobně jako o kurzových rozdílech z přecenění ostatních cizoměnových aktiv a pasiv (účty 616 a 716 resp. 567).
(10) Účty opravných položek nesmí mít aktivní zůstatek.
(11) K finančním aktivům, o nichž je účtováno v účtové třídě 1, se tvoří opravná položka podle jednotlivých aktiv ke dni sestavení účetní závěrky nebo mezitímní účetní závěrky.
(12) V případě trvalého snížení ocenění majetku se
a) u nehmotného a hmotného majetku provede mimořádný odpis a upraví odpisový plán,
b) nedobytná pohledávka vyúčtuje na vrub účtu nákladů 661 nebo 662. Současně se částka nepromlčené pohledávky, která je předmětem dalšího sledování, upomínání a vymáhání, zúčtuje na vrub účtu 996.
(13) Opravné položky při vkladu majetku, ke kterému se váží, vstupují do ceny pořízení cenných papírů či vkladů. Při přeměně společností ve smyslu obchodního zákoníku se opravné položky neruší a ovlivňují tak hodnotu příslušných aktiv v účetní závěrce a vstupují do rozvahy nástupnické organizace, pokud není dohodnuto jinak. Při prodeji majetku se opravné položky, ke kterému se váží, zruší vyúčtováním ve prospěch výnosů.
(14) Opravná položka
a) k účastem s rozhodujícím vlivem nebo podstatným vlivem, a
b) k podílům nepředstavovaným cennými papíry, které nejsou účastmi s rozhodujícím nebo podstatným vlivem,
se tvoří ke dni sestavení účetní závěrky nebo mezitímní účetní závěrky ve výši rozdílu, o který jejich ocenění v účetnictví převyšuje míru účasti banky na vlastním kapitálu společnosti.
(15) Ustanovení odst. 14 se nepoužije v případech, pokud se jedná o společnost
a) která je v likvidaci,
b) na jejíž majetek byl prohlášen konkurz,
c) u níž byl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku,
d) u níž byl zrušen konkurz z důvodu, že majetek společnosti nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu.
Opravná položka se tvoří ve výši ocenění účasti s rozhodujícím nebo podstatným vlivem v účetnictví, resp. ve výši ocenění podílu nepředstavovaného cennými papíry, který není účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, v účetnictví.
(16) Nemá-li banka pro účely stanovení opravné položky k účastem s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, resp. k podílům nepředstavovaným cennými papíry, které nejsou účastmi s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, k dispozici údaje o vlastním kapitálu společnosti k poslednímu dni měsíce předcházejícího dni stanovení opravné položky, může použít poslední dostupné auditované údaje, pokud nejsou starší než 2 roky. V případě, kdy banka nemá k dispozici žádné výše uvedené údaje, opravná položka se tvoří ve výši ocenění účasti s rozhodujícím nebo podstatným vlivem v účetnictví, resp. ve výši ocenění podílu nepředstavovaného cennými papíry, který není účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, v účetnictví.
(17) K cenným papírům drženým do splatnosti se tvoří opravná položka ke dni sestavení účetní závěrky nebo mezitímní účetní závěrky podle jednotlivých cenných papírů na snížení jejich ocenění v účetnictví podle rizikovosti emitenta. Opravné položky se obvykle netvoří ke státním dluhopisům zemí OECD a dluhopisům centrálních bank zemí OECD. Dále se netvoří na snížení hodnoty cenných papírů v důsledku změn úrokových měr, pokud se současně nezhoršuje rizikovost emitenta.
(18) K cenným papírům k obchodování se tvoří opravná položka podle jednotlivých cenných papírů ve výši rozdílu, o který jejich ocenění v účetnictví převyšuje reálnou hodnotu.
(19) K cenným papírům k prodeji se tvoří opravná položka ke dni sestavení účetní závěrky nebo mezitímní účetní závěrky podle jednotlivých cenných papírů ve výši rozdílu, o který jejich ocenění v účetnictví převyšuje reálnou hodnotu, resp. hodnotu zajištěnou zajišťovacím derivátem, pokud je vyšší než reálná hodnota tohoto cenného papíru.
(20) Povinnost tvorby opravných položek se vztahuje též na cenné papíry poskytnuté bankou v repo obchodech nebo na cenné papíry půjčené jiným osobám. Tato povinnost se nevztahuje na cenné papíry přijaté bankou v repo obchodech nebo na cenné papíry vypůjčené od jiných osob.
(21) Pro účely tvorby opravných položek se reálná hodnota cenného papíru stanoví jako tržní cena vyhlášená ke dni stanovení reálné hodnoty, pokud banka prokáže, že za tržní cenu je možné cenný papír prodat. Není-li možné stanovit reálnou hodnotu jako tržní cenu (např. banka neprokáže, že za tržní cenu je možné cenný papír prodat), reálná hodnota se stanoví jako upravená hodnota cenného papíru.
(22) Tržní cenou se rozumí:
a) cena zveřejněná organizátorem trhu v případě cenného papíru přijatého k obchodování na některém z veřejných trhů zemí OECD nebo zemí, které uzavřely s Mezinárodním měnovým fondem speciální dohody o úvěrech spojené s obecnými dohodami fondu o výpůjčkách (tj. Austrálie, Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Island, Japonsko, Kanada, Korea, Lucembursko, Maďarsko, Mexiko, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Saudská Arábie, SRN, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Řecko, Turecko, USA, Velká Británie),
b) cena cenného papíru vyhlášená tvůrcem trhu, který je buď bankou, nebo je investiční institucí, která má ke své činnosti povolení příslušných orgánů a podléhá regulaci podle směrnice EU č. 93.6.ES nebo obdobné regulaci platné ve státě sídla finanční instituce (tj. členské země EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Austrálie, Japonsko, Kanada, Švýcarsko a USA).
(23) Za důkaz toho, že cenný papír je možné za tržní cenu prodat, se považuje zejména prokázání splnění některé z následujících podmínek:
a) s cenným papírem se obchodovalo za poslední měsíc nebo od data emise, pokud je toto období kratší, minimálně v polovině obchodních dnů a průměrný denní obrat těchto cenných papírů zobchodovaných za všechny obchodní dny v daném období činil alespoň 1.10 objemu těchto cenných papírů, které banka vlastní,
b) není stanoven limit odkupu takového cenného papíru některým z tvůrců trhu nebo limit dosahuje alespoň celkového objemu těchto cenných papírů, které banka vlastní.
(24) Upravená hodnota cenného papíru se rovná:
a) míře účasti na vlastním kapitálu společnosti, pokud se jedná o akcie,
b) míře účasti na vlastním kapitálu podílového fondu, pokud se jedná o podílové listy,
c) současné hodnotě cenného papíru, pokud se jedná o dluhopisy a směnky.
Při stanovení současné hodnoty se bere v úvahu rizikovost emitenta. U směnek je současná hodnota stanovena maximálně do výše rozdílu mezi cenou pořízení směnky (upravenou o nabíhající úroky) a opravnou položkou, kterou by banka tvořila podle právního předpisu ČNB (viz odst. 10 Čl. I Obecných ustanovení) v případě, že by se na směnku nahlíželo jako na pohledávku.
(25) Ustanovení odst. 24 se neuplatní v případech a upravená hodnota cenného papíru se rovná nule, pokud emitent cenného papíru
a) je v likvidaci,
b) na jeho majetek byl prohlášen konkurz,
c) byl u něho zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku,
d) byl u něho zrušen konkurz z důvodu, že majetek společnosti nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu.
(25) Ustanovení odst. 24 písmene b) se neuplatní v případě a upravená hodnota podílového listu se rovná nule, pokud odkup podílového listu byl pozastaven.
(26) Nemá-li banka pro účely stanovení upravené hodnoty cenného papíru k dispozici údaje o vlastním kapitálu společnosti, resp. podílového fondu, k poslednímu dni měsíce předcházejícího dni stanovení upravené hodnoty, může pro účely výpočtu upravené hodnoty cenného papíru použít poslední dostupné auditované údaje, pokud nejsou starší než 2 roky. V případě, kdy banka nemá k dispozici žádné výše uvedené údaje, upravená hodnota cenného papíru se rovná nule.
Čl.XIV
Cenné papíry
(1) Cenné papíry jsou vymezeny zvláštními zákony (zejména zákonem o cenných papírech) a obdobnými zahraničními právními předpisy.
(2) Cenné papíry s pevným výnosem (dluhové cenné papíry) jsou cenné papíry s
a) pevnou úrokovou sazbou,
b) proměnlivou úrokovou sazbou, jestliže její variabilita (proměnlivost) je předem určena ve vztahu k sazbám používaným na trhu k určeným datům nebo obdobím.
Ostatní cenné papíry se zařazují jako cenné papíry s proměnlivým výnosem.
(3) Cenné papíry, o kterých je účtováno v aktivech banky a které nejsou považovány za účasti s rozhodujícím nebo podstatným vlivem (Článek II), se člení na cenné papíry
a) k obchodování,
b) k prodeji,
c) držené do splatnosti.
(4) Cenné papíry, o kterých je účtováno v pasivech banky, se člení na
a) závazky z cenných papírů k obchodování,
b) emitované cenné papíry.
(5) Cenným papírem k obchodování se rozumí cenný papír, který je finančním aktivem drženým za účelem obchodování a dosahování zisku z cenových rozdílů v krátkodobém horizontu.
(6) Závazkem z cenných papírů k obchodování se rozumí finanční závazek vzniklý při přijetí cenného papíru v repo obchodech nebo při výpůjčce cenného papíru.
(7) Cenným papírem drženým do splatnosti se rozumí cenný papír, který je finančním aktivem se stanovenou splatností, u něhož má banka úmysl a schopnost držet jej do splatnosti. Cenným papírem drženým do splatnosti není akcie, zatímní list, podílový list. Na účtech cenných papírů držených do splatnosti se neúčtuje o účastech s rozhodujícím vlivem, o účastech s podstatným vlivem ani o podílech, které nejsou účastmi.
(8) Cenným papírem k prodeji se rozumí cenný papír, který je finančním aktivem a není cenným papírem k obchodování, ani cenným papírem drženým do splatnosti. Na účtech cenných papírů k prodeji se rovněž účtuje o podílech v jiných akciových společnostech, které nejsou účastmi.
(9) Cenným papírem zajištěným aktivy se rozumí cenný papír vzniklý v procesu sekuritizace, tzn. při transformaci různých aktiv, např. úvěrů včetně hypotéčních úvěrů, pohledávek z kreditních karet apod., na cenné papíry. Toto ustanovení se nevztahuje na hypoteční zástavní listy.
(10) Cenným papírem poskytnutým v repo obchodech nebo půjčeným může být cenný papír k obchodování, cenný papír k prodeji nebo cenný papír držený do splatnosti. Cenný papír přijatý v repo obchodech nebo vypůjčený je cenným papírem k obchodování.
(11) Cenné papíry půjčené a cenné papíry poskytnuté v repo obchodech se účtují na samostatných analytických účtech syntetických účtů, kde o nich bylo účtováno před půjčením nebo poskytnutím v repu a oceňují se způsobem použitým před jejich půjčením nebo poskytnutím v repu.
(12) Cenné papíry vypůjčené nebo přijaté v repo obchodech, které jsou následně poskytnuty v repo obchodech nebo jsou půjčeny, zůstávají na účtu cenných papírů k obchodování v analytické evidenci pro cenné papíry vypůjčené nebo přijaté v repo obchodech.
(13) Cenné papíry vypůjčené a cenné papíry přijaté v repo obchodech se účtují na samostatných analytických účtech syntetických účtů cenných papírů k obchodování. Při jejich prodeji se rozdíl mezi oceněním cenných papírů v účetnictví a prodejní cenou zúčtuje souvztažně s příslušným účtem závazků z cenných papírů. Při zpětném nákupu cenných papírů se rozdíl mezi oceněním závazků z cenných papírů v účetnictví a cenou pořízení cenných papírů zúčtuje souvztažně s účtem nákladů resp. výnosů.
(14) Od okamžiku sjednání obchodu do okamžiku vypořádání obchodu je o nákupech a prodejích cenných papírů účtováno na podrozvahových účtech pro spotové operace, resp. termínové operace. Na rozvahových účtech je účtováno při vypořádání obchodu.
V okamžiku vypořádání obchodu jsou
a) nakoupené cenné papíry oceněny cenou pořízení (u kupónových dluhopisů cena pořízení zahrnuje čistou cenu pořízení a naběhlý kupón),
b) prodané cenné papíry odúčtovány v ocenění cenných papírů v účetnictví, resp. naběhlé hodnotě.
U cenných papírů přijatých nebo dodaných v rámci termínové operace je součástí ceny pořízení cenných papírů reálná hodnota pevné termínové operace, resp. vnitřní hodnota opce.
(15) U dluhových cenných papírů je cena pořízení resp. hodnota emitovaných dluhových cenných papírů a závazků z dluhových cenných papírů postupně zvyšována nebo snižována o nabíhající úrokové výnosy nebo náklady.
(16) O úrokových výnosech nebo nákladech se účtuje metodou efektivní úrokové míry. U cenných papírů k obchodování, k prodeji, u závazků z cenných papírů k obchodování a také u cenných papírů držených do splatnosti se zbytkovou dobou splatnosti v okamžiku uskutečnění účetního případu kratší než jeden rok banka může použít lineární metodu.
(17) Úrokovými výnosy nebo náklady se rozumí
a) u kupónových dluhopisů nabíhající rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a čistou cenou pořízení a nabíhající kupón,
b) u bezkupónových dluhopisů a směnek nabíhající rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a cenou pořízení.
(18) K cenným papírům jsou při snížení jejich hodnoty tvořeny opravné položky podle článku XIII.
(19) Pro přesuny mezi jednotlivými skupinami cenných papírů, tzn. pro přesuny mezi cennými papíry k obchodování, k prodeji a drženými do splatnosti, platí následující ustanovení:
a) Přesuny z cenných papírů k obchodování do cenných papírů k prodeji nebo do cenných papírů držených do splatnosti nejsou přípustné.
b) Přesuny z cenných papírů k prodeji do cenných papírů k obchodování jsou uskutečňovány výjimečně, např. při záměru zvýšit objem operací s cennými papíry k obchodování.
c) Přesuny z cenných papírů k prodeji do cenných papírů držených do splatnosti jsou uskutečňovány buď při změně záměru, nebo po uplynutí lhůty podle písm. e), v níž nebylo povoleno zařazovat cenné papíry do cenných papírů držených do splatnosti.
d) Přesuny z cenných papírů držených do splatnosti do cenných papírů k obchodování nebo do cenných papírů k prodeji jsou uskutečňovány, dojde-li ke změně záměru, nebo schopnosti držet cenné papíry do splatnosti.
e) Jestliže dojde k prodeji (včetně prodeje na základě uplatnění opce) nebo k přesunu více než nevýznamné části cenných papírů držených do splatnosti (více než nevýznamné z hlediska objemu cenných papírů držených do splatnosti), banka přesune zbývající část cenných papírů do splatnosti do cenných papírů k prodeji. Do konce účetního období, v němž se uskutečnil prodej (včetně prodeje na základě uplatnění opce) nebo přesun více než nevýznamné části cenných papírů držených do splatnosti do cenných papírů k obchodování nebo k prodeji, a po dobu následujících dvou účetních období nesmí banka zařadit cenné papíry do cenných papírů držených do splatnosti.
f) Ustanovení podle písm. e) se nevztahuje na případy:
1. uskutečněné těsně před splatností, kdy změna úrokových měr by neměla významně ovlivnit hodnotu těchto cenných papírů, nebo
2. ke kterým došlo v důsledku ojedinělé události, jež nemohla být bankou předpokládána nebo kterou banka nemohla ovlivnit (např. v důsledku výrazného zhoršení rizikovosti emitenta, v důsledku změn daňových předpisů, které redukují výhody plynoucí z daňově osvobozených příjmů z těchto cenných papírů).
(20) O vlastních akciích je účtováno v pasivech na samostatném účtu snižujícím vlastní kapitál banky. Rozdíl mezi cenou pořízení a jmenovitou hodnotou vlastních akcií se při snížení základního kapitálu zúčtuje do výnosů (účet 715) resp. do nákladů (účet 615). Rozdíl mezi cenou pořízení a prodejní cenou při jejich následném prodeji se zaúčtuje jako zisk nebo ztráta z prodeje cenných papírů.
Čl.XIVa
Deriváty
(1) Derivátem se rozumí finanční nástroj současně splňující tyto podmínky:
a) Má dva nebo více podkladových nástrojů (pozic) a jeho reálná hodnota se mění v závislosti na změnách hodnot podkladových nástrojů,
b) je smluven a vyrovnán k budoucímu datu; je požadováno či umožněno čisté vypořádání či je umožněna dodávka podkladového nástroje, při které se situace příjemce podstatně neliší od situace při čistém vypořádání,
c) nevyžaduje počáteční čistou investici nebo vyžaduje malou počáteční čistou investici, která je nižší než by se vyžadovalo u jiných druhů nástrojů, které podobně reagují na změny v úvěrových a tržních faktorech.
(2) Doba sjednání obchodu do jeho vypořádání je u derivátů delší než u spotových operací.
(3) Za deriváty se nepovažují repo obchody a smlouvy o nákupu nebo prodeji hmotného majetku, nehmotného majetku, zásob s výjimkou komodit, se kterými se obchoduje nebo může obchodovat na sekundárním trhu, např. zemědělské produkty, nerostné produkty (včetně ropy), drahé kovy a energie.
(4) Deriváty zahrnují pevné termínové operace a opční operace.
(5) Pevnými termínovými operacemi se rozumí swapy, forwardy a futures.
(6) Opcemi se rozumí ujednání, zakládající kupujícímu opce (držiteli) právo na směnu podkladových nástrojů a prodávajícímu opce (výstavci) povinnost směnit podkladové nástroje.
(7) Z hlediska podkladových nástrojů se deriváty člení na deriváty úvěrové, úrokové, měnové, akciové, komoditní.
(8) Derivát s úvěrovými nástroji (úvěrový derivát) se skládá ze dvou či více nástrojů, které jsou buď úrokové, nebo úrokové a akciové (případně měnové) přičemž úrokové, popř. úrokové a akciové nástroje se vztahují k různým subjektům.
(9) Derivát s úrokovými nástroji (úrokový derivát) se skládá pouze ze dvou či více úrokových nástrojů (případně také ze dvou či více měnových nástrojů), přičemž úrokové nástroje se vztahují ke stejnému subjektu a jsou pouze v jedné měně. Za úrokové deriváty se považují i forwardové termínové vklady.
(10) Derivát s měnovými nástroji (měnový derivát) se skládá pouze ze dvou či více úrokových nástrojů, případně také ze dvou či více měnových nástrojů, přičemž úrokové nástroje se vztahují ke stejnému subjektu a jsou alespoň ve dvou měnách.
(11) Derivát s akciovými nástroji (akciový derivát) je složen alespoň z jednoho akciového nástroje, případně také z jednoho či více úrokových či měnových nástrojů, nikoliv však komoditního nástroje. Úrokové a akciové nástroje se vztahují ke stejnému subjektu.
(12) Derivát s komoditními nástroji (komoditní derivát) se skládá alespoň z jednoho komoditního nástroje případně také z jednoho či více úrokových, měnových či akciových nástrojů.
(13) Do finančního nástroje jiného, než je derivát, např. do dluhopisu (tzv. hostitelský nástroj) může být vložen derivát (tzv. vložený derivát), který ovlivňuje peněžní toky nebo z jiného hlediska modifikuje vlastnosti hostitelského nástroje. Vložený derivát se odděluje od hostitelského nástroje a účtuje se podle ustanovení pro deriváty, jestliže jsou splněny současně tyto podmínky:
a) ekonomické vlastnosti a rizika vloženého derivátu nejsou v těsném vztahu s ekonomickými vlastnostmi a riziky hostitelského nástroje,
b) finanční nástroj se stejnými podmínkami jako vložený derivát by jako samostatný nástroj splňoval definici derivátu.
(14) Ekonomické vlastnosti a rizika vloženého derivátu nejsou v těsném vztahu s ekonomickými vlastnostmi a riziky hostitelského nástroje a vložený derivát se od hostitelského nástroje odděluje např. v případě
- prodejní opce vložené do kapitálového nástroje,
- kupní opce vložená do kapitálového nástroje,
- opce na prodloužení splatnosti přesahující splatnost úrokového hostitelského nástroje, pokud při splatnosti úrokového hostitelského nástroje neexistuje korekce na tržní úrokovou míru,
- derivátu, kterým se mění úrokový hostitelský nástroj na nástroj s charakteristikami kapitálového nástroje nebo komodity,
- derivátu, který je vložen do úrokového nástroje, čímž umožňuje konvertovat úrokový nástroj na kapitálový nástroj,
- kupní nebo prodejní opce na úrokový nástroj emitovaný s velkým diskontem či prémií, s výjimkou opcí s realizační cenou rovnající se ceně pořízení úrokového nástroje zvýšené nebo snížené o úrokové výnosy nebo náklady,
- úvěrového derivátu vloženého do hostitelského nástroje.
(15) Ekonomické vlastnosti a rizika vloženého derivátu jsou v těsném vztahu s ekonomickými vlastnostmi a riziky hostitelského nástroje a vložený derivát se od hostitelského nástroje neodděluje např. v případě
- úrokového swapu vloženého do úrokového nástroje,
- úrokové opce vložené do úrokového nástroje, jestliže je na začátku opce mimo peníze,
- měnového swapu vloženého do úrokového nástroje.
(16) Deriváty mohou být sjednávány nejen za účelem obchodování, ale i za účelem zajišťování.
(17) Zajišťovanými nástroji mohou být
a) rozvahová aktiva nebo závazky,
b) právně vynutitelné smlouvy, o níž není účtováno na rozvahových účtech, zavazující obě strany a obsahující všechny významné podmínky včetně stanovení množství, ceny, termínu realizace, sankcí za nedodržení podmínek.
(18) Z hlediska rozdílného zacházení se zisky a ztrátami z přecenění derivátů na reálnou hodnotu se deriváty člení na zajišťovací a ostatní.
(19) Do zajišťovacích derivátů je možné zahrnout z derivátů sjednaných za účelem zajištění ty, které splňují současně tyto podmínky:
a) odpovídající strategii banky v řízení rizik,
b) na počátku zajištění je zajišťovací vztah formálně zdokumentován, dokumentace obsahuje identifikaci zajišťovaných a zajišťovacích nástrojů, vymezení rizika, které je předmětem zajištění, přístup ke zjišťování, zda zajištění je efektivní,
c) zajištění je efektivní, tzn. že v jeho průběhu budou změny reálných hodnot nebo peněžní toky zajišťovaných a zajišťovacích nástrojů téměř vyrovnány a toto vyrovnání bude v rozmezí 80 % -125 %,
d) zajišťované nástroje nejsou přeceňovány na reálnou hodnotu se současným zachycením rozdílů z přecenění na účtech nákladů nebo výnosů, a to z titulu zajišťovaného rizika,
e) zajišťovanými nástroji nejsou cenné papíry k obchodování,
f) nejedná se o deriváty sjednané za účelem zajištění se proti měnovému riziku plynoucímu z nástrojů, u nichž jsou kurzové rozdíly zachyceny na účtech nákladů nebo výnosů.
(20) O derivátech se účtuje na podrozvahových i rozvahových účtech.
(21) Na podrozvahových účtech se účtují od okamžiku sjednání derivátu pohledávky a závazky z úvěrových, úrokových, měnových, akciových a komoditních derivátů v hodnotě podkladového nástroje. Tyto pohledávky a závazky se dále přeceňují z titulu změn cen úvěrových nástrojů, úrokových měr, spotových měnových kurzů, změn cen akcií a změn cen komodit. Banka může rozhodnout, že tyto pohledávky a závazky nebude přeceňovat z titulu změn úrokových měr.
(22) Na rozvahových účtech se deriváty zachycují v reálných hodnotách vyjádřených v Kč.
(23) V případě přijetí nebo dodání podkladového nástroje se účtuje ve sjednané ceně upravené o reálnou hodnotu pevné termínové operace nebo vnitřní hodnotu opce s výjimkou forwardových termínových vkladů, u nichž reálná hodnota je zaúčtována na účty časového rozlišení úroků. Vypořádané změny reálných hodnot burzovních derivátů jsou zachyceny na účtě marží (účet 319).
(24) U derivátů, které jsou zařazeny z hlediska zacházení se zisky a ztrátami z přecenění derivátů na reálnou hodnotu do ostatních derivátů, jsou zisky nebo ztráty vzniklé ze změn reálných hodnot těchto derivátů zúčtovány do nákladů (účet 619) nebo do výnosů (účet 719) v okamžiku přecenění derivátů, které je prováděno zpravidla denně.
(25) U derivátů, které jsou zařazeny z hlediska zacházení se zisky a ztrátami z přecenění derivátů na reálnou hodnotu do zajišťovacích derivátů, jsou zisky nebo ztráty vzniklé ze změn reálných hodnot derivátů ponechány v rozvaze (účty 569, 567). Do nákladů nebo výnosů jsou zúčtovávány ve stejných obdobích, kdy jsou zúčtovávány náklady nebo výnosy spojené se zajišťovanými nástroji, resp. u zajišťovacích derivátů, kdy zajišťovaným nástrojem je právně vynutitelná smlouva, o níž není účtováno na rozvahových účtech, jsou součástí ocenění rozvahových aktiv nebo závazků vzniklých na základě výše uvedené smlouvy.
Čl.XIVb
Repo obchody
(1) Repo obchodem se rozumí repo nebo reverzní repo.
(2) Repem se rozumí poskytnutí finančních aktiv za hotovost nebo jinou formu úhrady se současným závazkem přijmout tato finanční aktiva k přesnému datu za částku rovnající se původní hotovosti nebo jiné formě úhrady a úroku.
(3) Reverzním repem se rozumí přijetí finančních aktiv za hotovost nebo jinou formu úhrady se současným závazkem poskytnout tato finanční aktiva k přesnému datu za částku rovnající se převedené hotovosti nebo jiné formě úhrady a úroku.
(4) Jako o repo obchodu je účtováno o:
a) klasickém repu a klasickém reverzním repu,
b) půjčce cenných papírů zajištěné převodem finančních aktiv a výpůjčce cenných papírů zajištěné převodem finančních aktiv,
c) prodeji cenných papírů se současně sjednaným zpětným nákupem a nákupu cenných papírů se současně sjednaným zpětným prodejem.
(5) Klasickým repem se rozumí přijetí úvěru se zajišťovacím převodem cenných papírů, klasickým reverzním repem se rozumí poskytnutí úvěru se zajišťovacím převodem cenných papírů.
(6) O kolaterálu, tj. finančním aktivu přijatém v reverzním repu, je účtováno na rozvahových účtech, jestliže má banka právo s ním volně nakládat, např. prodat, půjčit. Jestliže toto právo nemá (např. při substituci kolaterálu), účtuje o něm na podrozvahových účtech.
Čl.XV
Inventarizační rozdíly
(1) Za inventarizační rozdíl, jako rozdíl mezi účetním stavem majetku a závazků a skutečným stavem majetku a závazků zjištěným inventurou, se považují výlučně případy, kdy
a) skutečný stav je nižší (manko, popř. schodek u peněžních hotovostí a cenin) než účetní stav a rozdíl mezi těmito stavy nelze doložit účetním zákonem. Rozdíl se dále posuzuje zejména v souladu s příslušnými ustanoveními občanského a obchodního zákoníku, nebo zákoníku práce o odpovědnosti za škodu,
b) skutečný stav je vyšší (přebytek) než účetní stav a rozdíl mezi těmito stavy nelze doložit účetním dokladem nebo prokázat jiným způsobem stanoveným zákonem. Rozdíl se dále posuzuje zejména v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o věci ztracené, skryté, opuštěné, majetkovém prospěchu.
(2) Rozdíly podle odstavce 1 se účtují v souladu s ustanovením § 30 odst. 3 zákona vždy do mimořádných nákladů (účet 671), popř. mimořádných výnosů (účet 771) s výjimkou
a) schodku u pokladní hotovosti, záloh k vyúčtování, cenin a podobně, které se zaúčtují vždy jako pohledávka,
b) chybějících cenných papírů, kdy je nutno úbytek z tohoto titulu uvést v oddělené analytické evidenci "Cenné papíry v umořovacím řízení" a zahájit umořovací řízení,
c) nehmotného majetku a hmotného majetku nově zjištěného a v účetnictví dosud nezaúčtovaného, který se zaúčtuje na vrub příslušného účtu majetku a ve prospěch účtu oprávek.
(3) V případě, že se při inventarizaci závazků zjistí, že jejich částka je vyšší než jejich výše v účetnictví, zvýšení se zaúčtuje přímo na účtu závazků se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu nákladů.
Čl.XVI
Účtování daně z přidané hodnoty
(1) Banka, která je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH), zaúčtuje tuto daň na vstupu za veškerá nakoupená zdanitelná plnění na vrub účtu 347 (v oddělené analytické evidenci) a na vrub příslušných účtů majetku či nakoupených výkonů zaúčtuje cenu bez daně s výjimkou případů, kdy je DPH součástí pořizovací ceny majetku (např. při pořizování osobních automobilů nebo plnění nesouvisejících s podnikáním). DPH na výstupu za uskutečněná zdanitelná plnění zaúčtuje ve prospěch účtu 347 (v oddělené analytické evidenci). Odvod DPH správci daně banka účtuje na vrub účtu 347 a ve prospěch účtu 122.
(2) DPH na vstupu, u níž banka neuplatnila nárok na odpočet, zahrne na vrub účtu 667. V případě, že banka neuplatní nárok na odpočet DPH, postupuje podle následujícího odstavce.
(3) Banka, která není plátcem daně z přidané hodnoty účtuje nakoupený majetek včetně daně z přidané hodnoty na příslušné účty majetku veškeré nakoupené výkony účtuje včetně DPH na účet nakoupených výkonů.
(4) Výnosy z finančních činností a ostatních provozních činností (účtová třída 7) se zásadně účtují bez daně z přidané hodnoty.
Čl.XVII
Daňový náklad - odložený daňový závazek, popř. pohledávka
(1) Daňová povinnost vyplývající z ustanovení zákona o daních z příjmů tvoří složku nákladů banky a účtuje se o ní na účtech účtové skupiny 68 - Daň z příjmů.
(2) Daňová povinnost za běžnou a mimořádnou činnost se člení na:
a) daňovou povinnost splatnou za běžné účetní a zdaňovací období
b) daňovou povinnost odloženou do budoucích účetních a zdaňovacích období.
(3) Pokud v běžném účetním období vznikne bance z běžné činnosti zisk a v mimořádné činnosti ztráta, přičemž banka celkově vytvořila zisk, zaúčtuje se daňová povinnost splatná za činnost, která je zisková na vrub účtu 681 a ve prospěch účtu 347. Za činnost ztrátovou se zaúčtuje záporná daňová povinnost opačným zápisem na účtech 683 a 347 jako snížení závazku ze splatné daně z příjmů. Po tomto zápisu musí zůstatek účtu 347 v analytické evidenci vyjadřovat výsledný zúčtovací vztah banky vůči správci daně z titulu celkového dosaženého zisku.
(4) Výše splatné daňové povinnosti se zjistí na základě základu daně z příjmů a sazby určené zákonem o daních z příjmů s přihlédnutím k odchylkám ve výpočtu daně podle příslušných ustanovení uvedeného zákona; takto zjištěná daňová povinnost se účtuje na vrub účtu 681 nebo 683 a ve prospěch účtu 347.
(5) Daňová povinnost odložená se zjišťuje u banky jako rozdíl mezi daňovým základem a ziskem před zdaněním zjištěným v účetnictví z titulu rozdílu mezi odpisy hmotného a nehmotného majetku podle zákona o daních z příjmů (dále jen "daňový odpis") a odpisy uvedeného majetku podle odpisového plánu banky (dále jen "účetní odpis"), jakož i z ostatních dočasných rozdílů (např. z tvorby rezerv, z tvorby opravných položek vytvářených nad rámec zákona o rezervách. Takto zjištěná daňová povinnost se účtuje na vrub účtu 682 nebo 684 a ve prospěch účtu 348.
(6) Výše odložené daně se zjistí jako součin rozdílu mezi daňovým a účetním odpisem, a sazbou daně z příjmů, která je stanovena zákonem o daních z příjmů pro následující účetní a zdaňovací období; účtuje se na vrub účtu 682 nebo 684 a ve prospěch účtu 348, je-li daňový odpis větší než odpis účetní, nebo zápisem ve prospěch těchto účtů se souvztažným zápisem na vrub účtu 348, je-li daňový odpis menší než odpis účetní. Postup při výpočtu odložené daně se použije i pro ostatní dočasné rozdíly.
(7) Při vyřazení hmotného a nehmotného majetku z důvodu prodeje či likvidace se při výpočtu výše odložené daňové povinnosti v účtové skupině 68 a na účtu 348 vychází z rozdílu mezi zůstatkovou cenou vypočtenou podle ustanovení zákona o daních z příjmů a zůstatkovou cenou zjištěnou v účetnictví.
(8) O odložené daňové pohledávce je účtováno jen v případech, kdy neexistují pochybnosti o jejím uplatnění v následujících účetních obdobích. Tato skutečnost se popíše v příloze účetní závěrky. V prvém roce účtování o odložené dani po změně v Čl. XVII je nutné zohlednit veškeré dočasné rozdíly vzniklé za celou dobu existence banky. Při stanovení dočasných rozdílů se vychází z rozdílu rozvahových stavů, nikoliv jen z příslušných nákladů a výnosů.
Čl.XVIII
Postup při otevírání a uzavírání účetních knih, účetní závěrka
Při otevírání a uzavírání účetních knih podle ustanovení § 17 zákona postupují banky dále uvedeným způsobem. Závěrkové účty (účtová skupina 58) se nepoužijí v případě, že otevírání a uzavírání účetních knih se uskutečňuje jiným průkazným způsobem (např. při použití výpočetní a jiné techniky).
I. Otevírání účetních knih
(1) Syntetické účty hlavní knihy se otevírají účetními zápisy. Stavy jednotlivých rozvahových položek (aktiva a pasíva) vykázané na účtu 582 - Konečný účet rozvažný musí navazovat na stavy jednotlivých rozvahových položek (aktiva a pasíva) účtu 581 - Počáteční účet rozvažný.
(2) Účetními zápisy na vrub účtu 581 a ve prospěch příslušných nově otevíraných účtů pasív a účetními zápisy ve prospěch účtu 581 a na vrub příslušných nově otevíraných účtů aktiv se zaúčtují jejich počáteční zůstatky.
(3) Zisk, popř. ztráta zaúčtovaná ve prospěch, popř. na vrub účtu 582 - Konečný účet rozvažný se při otevírání účtů hlavní knihy zaúčtuje ve prospěch, příp. na vrub účtu 590 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení se souvztažným zápisem na vrub, příp. ve prospěch účtu 581 - Počáteční účet rozvažný.
(4) Po otevření účetních knih se zaúčtují v souladu s ustanovením § 8 odst. 3 zákona případné rozdíly ze změn použitých způsobů oceňování majetku (jako účetní případ běžného účetního období), a to se souvztažným zápisem na vrub mimořádných nákladů (účet 671), popř. ve prospěch mimořádných výnosů (účet 771).
(5) Stav účtu 590 - Hospodářských výsledek ve schvalovacím řízení se vyrovná po schválení návrhu na rozdělení zisku, příp. na úhradu ztráty příslušným orgánem banky.
a) v případě zisku účetními zápisy ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 55 - Fondy ze zisku, popř. 376 - Závazky vůči akcionářům nebo 571 - Nerozdělený zisk předchozích období,
b) v případě ztráty účetními zápisy na vrub příslušných účtů účtové skupiny 55 - fondy ze zisku 56 - Základní kapitál a kapitálové fondy nebo na vrub účtu 572k - Neuhrazená ztráta z předchozích období (pokud se neuhrazená ztráta převádí do dalších let).
(6) Pořadí rozdělení zisku, popř. způsob úhrady ztráty stanoví právní předpis.
II. Uzavírání účetních knih a účetní závěrka
(1) Obsahové vymezení účetní závěrky stanoví § 18 zákona a opatření ministerstva financí o uspořádání položek závěrky a obsahovém vymezení těchto položek.
(2) Uzavírání účetních knih je činnost, při níž se v souladu s ustanovením § 17 odst. 2 zákona:
a) zjišťují obraty stran Má dáti a Dal jednotlivých syntetických účtů,
b) zjišťují konečné zůstatky aktivních a pasívních účtů a konečné stavy účtů nákladů a výnosů,
c) zjistí se základ daně z příjmů a daňová povinnost banky za účetní období (splatná, popř. odložená),
d) zjistí se účetní hospodářský výsledek,
e) uzavřou se účetní knihy převodem zůstatků rozvahových účtů a zůstatku účtu 583 - Účet zisků a ztrát na účet 582 - Konečný účet rozvažný.
(3) Syntetické účty hlavní knihy se uzavírají účetními zápisy.
(4) Konečné stavy účtů nákladů se přeúčtují na vrub účtu 583 - Účet zisků a ztrát, konečné stavy účtů výnosů se přeúčtují ve prospěch účtu 583. Výsledný zůstatek účtu 583 se podle své povahy přeúčtuje ve prospěch, příp. na vrub účtu 582.
(5) Konečné zůstatky aktivních účtů se přeúčtují na vrub účtu 582 - Konečný účet rozvažný, konečné zůstatky pasívních účtů se přeúčtují ve prospěch tohoto účtu. Na vrub účtu 582 se přeúčtuje též zůstatek účtu 583 - Účet zisků a ztrát v případě ztráty. Ve prospěch účtu 582 se přeúčtuje též zůstatek účtu 583 v případě zisku.
(6) Hospodářský výsledek před zdaněním se zjistí jako rozdíl výnosů účtovaných na účtech účtové třídy 7 a nákladů účtovaných na účtech účtové třídy 6 s výjimkou účtů účtové skupiny 68. O nerealizovaných ziscích se zásadně neúčtuje.
(7) Hospodářský výsledek po zdanění - účetní zisk, popř. účetní ztráta - se zjistí jako rozdíl výnosů účtovaných na účtech účtové třídy 7 a nákladů účtovaných na účtech účtové třídy 6.
(8) S použitím účtu 582k- Konečný účet rozvažný a účtu 583 - Účet zisků a ztrát se sestaví účetní závěrka.
Čl.XIX
zrušen
Čl.XX
Vnitrobankovní účetnictví
(1) Formu, organizaci a zaměření vnitrobankovního účetnictví si určí banka sama vnitřním předpisem.
(2) Vnitrobankovní účetnictví lze organizovat
a) přímo v analytické evidenci nákladů a výnosů (účt. tř. 6 a 7),
b) prostřednictvím analytických účtů k syntetickým účtům 690 a 790,
c) kombinací postupu podle písm. a) a b),
d) v samostatném účetním okruhu v účt. tř. 8. Spojovací účty prokazující návaznost mezi účty této účtové třídy a účty účtových tříd 6 a 7 si banka sama určí a uvede je v účtovém rozvrhu.
B.
Zvláštní ustanovení k účtovým třídám
Účtová třída 1 - Pokladní a mezibankovní účty
Čl.I
Úvodní ustanovení
(1) Tato účtová osnova zahrnuje
(1) Tato účtová třída zahrnuje
a) hotové peníze, zlato, jiné pokladní hodnoty (účtová skupina 11)
b) vklady a úvěry u emisních bank (účtová skupina 12)
c) vklady, úvěry a ostatní pohledávky za jinými bankami (účtová skupina 13)
d) závazky z cenných papírů a jiných hodnot (účtové skupiny 16 a 17).
(2) Účetní případy vyplývající z mezibankovních operací se účtují přímo na vrub nebo ve prospěch loro účtu či nostro účtu se souvztažným zápisem ve prospěch nebo na vrub příslušného souvztažného účtu.
(3) Účty třídy 1 se člení na Kč a cizí měnu podle měny, ve které je otevřen účet banky, poskytnout nebo přijat úvěr, zúčtovány závazky z cenných papírů a z jiných hodnot. Pokladní hodnoty se člení na Kč a cizí měnu podle banky emitující bankovky a mince.
Čl.II
Pokladní hodnoty
(1) Bankovky a mince v tuzemské měně a hodnota bankovek a mincí v cizí měně se účtují na účtu 111. Účtují se zde i oběžné zlaté a oběžné stříbrné mince v tuzemské měně.
(2) Zlato ražené a neražené, které je v majetku banky a nejde o sbírku mincí nebo se nejedná o oběžné zlaté mince v tuzemské měně,, se účtuje na účtu 113.
(3) Jinými pokladními hodnotami (účet 119) se rozumí zejména drahé kovy a drahé kameny s výjimkou zlata, nakoupené cestovní šeky bank, hodnoty na cestě, zásoba kolků a známek. O nakoupených ostatních ceninách se účtuje jako o nákladech příštích období (účet 351), nejsou-li přísně zúčtovatelnými tiskopisy. O ceninách, které jsou přísně zúčtovatelnými tiskopisy
(3) Jinými pokladními hodnotami (účet 119) se rozumí zejména drahé kovy a drahé kameny s výjimkou zlata, nakoupené cestovní šeky bonitních bank, hodnoty na cestě, zásoba kolků a známek. O nakoupených ostatních ceninách se účtuje jako o nákladech příštích období (úč. 351), nejsou-li přísně zúčtovatelnými tiskopisy. O ceninách, které jsou přísně zúčtovatelnými tiskopisy (stravenky závodního stravování vlastní závodní jídelny a pod.) se účtuje jako v hodnotách v evidenci na účtu 997. Na tomto účtu se neúčtují bezhotovostní platby na cestě, o kterých se účtuje na účtech 219 popř. 229.
Čl.III
Vklady a úvěry u emisních bank a šekové poštovní účty
(1) Na účtu 121 se účtují prostředky bank na běžných účtech u ČNB a u ostatních emisních bank. Neúčtují se zde peněžní rezervy bank u ČNB (účet 122), šeky (účet 119, popř. 321, 322). Šeky předané ČNB k inkasu se účtují na účtech účtové skupiny 32.
(2) Povinné minimální peněžní rezervy u emisní banky podle zákona o ČNB a peněžní rezervy u ČNB se účtují na účtu 122.
(3) Na účtu 123 se účtuje o úvěrech poskytnutých bankami emisním bankám včetně reverzních rep..
(4) Na účtu 124 se účtuje o prostředcích banky složených na účet u příslušného poštovního úřadu (zpravidla v zahraničí).
(5) Na účtu 125 účtují banky o přijatých úvěrech od emisních bank včetně rep.
(6) Na účtu 126 se účtují termínové vklady u emisních bank.
(7) Na účtu 127 se účtují termínové vklady emisních bank.
Čl.IV
Vklady, úvěry a ostatní pohledávky za jinými bankami
(1) Na účtech účtové skupiny 13 se účtuje o
a) přijatých úvěrech od jiných bank vč. rep a poskytnutých úvěrech jiným bankám vč. reverzních rep (účty 133 a 137),
b) běžných účtech u jiných bank a běžných účtech jiných bank (účet 131 a 134),
c) termínových vkladech u jiných bank a termínových vkladech jiných bank (účty 132 a 136),
d) ostatních pohledávkách za jinými bankami (účet 135), např. z plateb ze záruk,
e) klasifikovaných úvěrech, vkladech a ostatních pohledávkách za jinými bankami a opravné položce k nim (účty 138 a 139).
(2) Pokud se několik bank spojí k poskytnutí úvěru jiné bance (sdružení) s rozdělením peněžní účasti, rizika a úroku, každá z bank (gestor, účastník, spoluúčastník) účtuje poměrnou část své peněžní účasti na příslušném účtu v této účtové skupině.
(3) Na účtech 132 a 133 se v samostatné analytické evidenci účtuje o vkladech a úvěrech, které mají charakter podřízeného aktiva.
(4) Na účtech účtové skupiny 13 se účtují také operace prováděné s následujícími subjekty: European Investment Bank, African Development Bank, Asian Development Bank, Caribbean Development Bank, Council of Europe Resettlement Fund, Council of Europe Social Development Fund, European Bank for Reconstruction and Development, European Investment Fund, Inter-American Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development, Nordic Investment Bank, International Finance Corporation, Inter-American Investment Corporation.
Čl.V
Závazky z cenných papírů a jiných hodnot
(1) Na účtech účtových skupin 16 a 17 se účtuje o závazcích z jiných hodnot a z cenných papírů k obchodování vypůjčených nebo přijatých jako kolaterál v repo obchodech.
(2) Analytická evidence k účtům v účtové skupině 17 se vede v členění na závazky z vypůjčených cenných papírů a závazky z cenných papírů přijatých v repo obchodech.
Čl.VI
zrušen
Čl.VII
zrušen
Účtová třída 2 - Účty klientů
Čl.I
Úvodní ustanovení
V této účtové třídě se účtuje o
a) poskytnutých úvěrech vč. reverzních repo obchodů, spotřebních úvěrech nekategorizovaných a ostatních pohledávkách za subjekty, které nejsou bankami nebo dalšími subjekty podle ustanovení k účtové skupině 13, (účtová skupina 21, 24, 28),
b) vkladech a úvěrech přijatých od subjektů podle odst. a) vč. repo obchodů (účtová skupina 22, 23, 28),
c) emitovaných krátkodobých cenných papírech (účtová skupina 26),
d) účelových pohledávkách a závazcích vůči klientům (účtová skupina 27),
e) zvláštních účtech ČNB a ČSOB (účtová skupina 20, 25),
f) zúčtování s orgány státu a obdobnými orgány (účtová skupina 29).
Čl.II
Standardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty
(1) Na účtech účtové skupiny 21 se účtují standardní úvěry poskytnuté klientům, spotřební úvěry nekategorizované a ostatní pohledávky za klienty.
(2) Na účtu 212 se účtují ostatní pohledávky za klienty, např. ze záruk, akreditivů, faktoringu, forfaitingu. Neúčtují se zde nakoupené směnky, o nich je účtováno na účtech cenných papírů s výjimkou směnek, které může banka použít pro refinancování emisní bankou.
(3) Na účtu 213 se účtují spotřební úvěry nekategorizované poskytnuté klientům, které banka nezařazuje do kategorií podle předpisů ČNB.
(4) Na účtu 214 se účtují krátkodobé úvěry poskytnuté klientům.
(5) Na účtu 216 se účtují střednědobé úvěry poskytnuté klientům. V samostatné analytické evidenci se účtuje o poskytnutých úvěrech, které mají charakter podřízeného aktiva.
(6) Na účtu 218 se účtují dlouhodobé úvěry poskytnuté klientům. V samostatné analytické evidenci se účtuje i o úvěrech poskytnutých podle zákona o stavebním spoření, hypotečních úvěrech a poskytnutých úvěrech, které mají charakter podřízeného aktiva.
(7) Na účtu 219 se účtuje opravná položka ke spotřebním úvěrům neřazeným do kategorií podle předpisu ČNB, kterou banka tvoří ve výši statistického odhadu očekávaného nesplacení tohoto portfolia.
(8) Pokud se několik bank spojí k poskytnutí úvěru klientovi s rozdělením peněžní účasti, rizika a úroku, každá z bank (gestor, účastník, spoluúčastník) účtuje poměrnou část své peněžní účasti na příslušném účtu v této účtové skupině.
Čl.III
Vklady a úvěry přijaté od klientů
(1) Na účtech účtové skupiny 22 se účtují vklady přijaté od klientů.
(2) Za vklady se splatností jsou považovány vklady, jejichž ukončení před dohodnutou splatností není možné, nebo je možné, ale s určitou sankcí.
(3) Za vklady s výpovědní lhůtou jsou považovány vklady bez dohodnuté splatnosti, jejichž ukončení není možné před uplynutím výpovědní lhůty, nebo je možné, ale s určitou sankcí.
(4) Na účtech 226, 227 a 228 se účtuje o úsporných vkladech na vkladních knížkách v členění na fyzické a právnické osoby. Účtuje se zde také o stavebním spoření klientů.
(5) Na účtu 229 se účtují ostatní závazky vůči klientům, např. platby přijaté bankou pro klienty do doby jejich vyplacení nebo připsání na účet. Neúčtuje se zde o závazcích banky, které vyplývají z emise vlastních cenných papírů, a jiných závazcích vůči třetím osobám, o nichž se účtuje v účtové třídě 3.
(6) Na účtech účtové skupiny 23 se účtují přijaté úvěry od klientů, kteří jsou nebankovními subjekty, včetně repo obchodů.
Čl.IV
Klasifikované úvěry a ostatní pohledávky za klienty
(1) Úvěry a ostatní pohledávky účtované v účtové skupině 24 se klasifikují v souladu s opatřením ČNB vydaným podle zvláštních předpisů.
(2) K úvěrům a ostatním pohledávkám v účtové skupině 24 se vytváří opravná položka podle zásad uvedených v čl. XIII Obecných ustanovení.
Čl.V
Agendy z pověření (jen ČSOB)
(1) Na účtu 251 se účtují poskytnuté či přijaté vládní úvěry.
(2) Na účtu 252 se účtuje o devizových účtech vyrovnávacích stav účtů vládních úvěrů v devizové bilanci banky a účtů korunové protihodnoty, a o čerpání a splátkách a vyrovnání se státním rozpočtem.
(3) Na účtu 253 se účtuje o pohledávkách a závazcích centrálního devizové zdroje v konvertibilních cizích měnách.*)
(4) Na účtu 254 se účtuje o pohledávkách a závazcích ministerstva financí v konvertibilních cizích měnách - vyrovnání centrálního devizového zdroje v bilanci ČSOB.*)
(5) Na účtu 255 se účtují pohledávky v nesměnitelných měnách, které souvisí se státními dohodami z období do roku 1991.
(6) Na účtu 256 se účtují závazky vůči ministerstvu financí v nesměnitelných měnách - vyrovnání pohledávek v bilanci ČSOB v souvislosti s jejich převzetím do státních finančních aktiv republiky.
(7) Na účtu 257 se účtují závazky v nesměnitelných měnách, které souvisí se státními dohodami z období do roku 1991.
(8) Na účtu 258 se účtují pohledávky za Ministerstvem financí v nesměnitelných měnách - vyrovnání závazků v bilanci ČSOB po jejich převzetí do státních finančních pasív republiky.
Čl.VI
Emitované krátkodobé cenné papíry
Na účtech účtové skupiny 26 se účtuje o emitovaných dluhopisech, vkladních listech a směnkách (vlastních i akceptovaných cizích, kdy je banka prvním akceptantem) se splatností do 1 roku včetně.
Čl.VII
Účelové pohledávky a závazky vůči klientům
(1) Na účtu 271 se účtují vklady klientů obligatorně vázané bankou podle zvláštních předpisů.
(2) Na účtu 272 se účtují operace vyplývající z mandátních a komisionářských smluv.
Čl.VIII
Vklady, úvěry a ostatní pohledávky za orgány státu a obdobnými orgány
(1) Na účtech účtové skupiny 28 účtují banky o přijatých vkladech, poskytnutých úvěrech a ostatních pohledávkách za orgány České republiky nebo za orgány územních samosprávných celků České republiky. Dále se zde účtují vklady, úvěry a ostatní pohledávky za veřejnými fondy a fondy vzniklými podle zvláštních zákonů (např. Pozemkový fond, Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond). Neúčtuje se zde o prostředcích státních fondů, o nichž se účtuje na účtu 297.
(2) Na účtech 281, 282 a 283 se v samostatné analytické evidenci účtují klasifikované úvěry a ostatní pohledávky za orgány státu a obdobnými orgány. K nim vytvořená opravná položka se účtuje na účtu 289.
Čl.IX
Zúčtování s orgány státu a obdobnými orgány
Na účtech 291 a 292 se účtuje o příjmech a výdajích rozpočtu územních samosprávných celků. Na účtu 297 - Státní fondy a jiná zúčtování s rozpočtem České republiky se účtuje o prostředcích státních fondů.
Účtová třída 3 - Cenné papíry, deriváty, ostatní pohledávky a závazky a přechodné účty
Čl.I
Úvodní ustanovení
Na účtech účtové třídy 3 se účtují
a) pohledávky a závazky z inkasa a ze zúčtování (účtová skupina 32),
b) prostředky přijaté, popř. poskytnuté tuzemským pobočkám a jednatelstvím a provozní prostředky ve vztahu k zahraničním pobočkám a jednatelstvím (účtová skupina 33),
c) různé pohledávky a závazky z nefinančních činností, zúčtování se zaměstnanci, orgány sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami, zúčtování se státním rozpočtem (účtová skupina 34),
d) účetní případy časového rozlišení, dohadné účty a uspořádací účet (účtová skupina 35),
e) pohledávky a závazky z obchodování s cennými papíry a z emise vlastních cenných papírů (účtová skupina 37),
f) cenné papíry k prodeji (účtová skupina 36) a cenné papíry k obchodování (účtová skupina 38),
g) deriváty (účtová skupina 30, 31, 39).
Čl.Ia
Pevné termínové operace a opce s úvěrovými nástroji
(1) Na účtu 301 se účtuje o změnách reálných hodnot pevných termínových operací s úvěrovými nástroji a na účtech 303 a 304 se účtují opční prémie a změny reálných hodnot opcí s úvěrovými nástroji.
(2) Změny v reálných hodnotách se účtují souvztažně u
a) zajišťovacích derivátů s účtem 569,
b) ostatních derivátů s účty 619 resp. 719.
Čl.Ib
Pevné termínové operace
(1) Na účtech 311, 313, 315 a 317 se účtuje o změnách reálných hodnot pevných termínových operací s úrokovými, měnovými, akciovými a komoditními nástroji.
(2) Změny v reálných hodnotách se účtují souvztažně u
a) zajišťovacích derivátů s měnovými nástroji, které zajišťují cizoměnové účasti s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, s účtem 567,
b) zajišťovacích derivátů jiných než uvedených v písm. a) souvztažně s účtem 569,
c) ostatních derivátů s účty 619 resp. 719.
(3) Analytická evidence účtů 311 až 317 se vede v členění na swapy, forwardy a futures, vždy s rozlišením na deriváty zajišťovací a ostatní.
(4) Na účtu 319 se účtují marže složené pro burzovní deriváty v samostatné analytické evidenci pro futures a pro opce. Účtují se zde také vypořádané změny reálných hodnot burzovních derivátů.
Čl.II
Pohledávky a závazky z inkasa a ze zúčtování
(1) Na účtech účtové skupiny 32 se účtuje o šecích, směnkách a ostatních hodnotách přijatých k inkasu od korespondentů nebo klientů. V případě, že uvedené hodnoty jsou účtovány ve prospěch účtu korespondenta nebo klienta okamžitě, jsou souvztažnými účty k účtům 321 a 322 přímo příslušné účty účtové třídy 1 nebo 2. Po dojití platby za hodnoty zaslané k inkasu se účty a 326 vyrovnají s účty 321 nebo 322; částky se účtují s účtem klienta (účt. tř. 2), popřípadě banky (účt. tř. 1).
(2) Na účtu 323 banky vedou uspořádací účty pro zúčtování s clearingovým centrem používané v případě, že banka neúčtuje přímo mezi účtem 122 a příslušnými účty v jednotlivých účtových třídách.
Čl.III
Pobočky a jednatelství
(1) Na účtu 331 se účtují prostředky přijaté od tuzemských poboček a jednatelství nebo svěřené centrálou banky tuzemským pobočkám a jednatelstvím.
(2) Na účtu 332 se účtují krátkodobé a střednědobé prostředky přijaté od zahraničních poboček a jednatelství nebo krátkodobé a střednědobé prostředky svěřené jim centrálou banky v běžném bankovním styku. Neúčtují se zde prostředky dlouhodobě svěřené pobočkám a jednatelstvím v zahraničí, o těchto prostředcích se účtuje na účtech účtové skupiny 42 v centrále banky a na účtu 562 popř. 531 v zahraničních pobočkách nebo jednatelstvích.
Čl.IV
Různé pohledávky a závazky
(1) Na účtu 341 se účtují pohledávky vyplývající z obchodních vztahů, které nejsou finančními činnostmi banky. Na tomto účtu se neúčtují pohledávky za klienty (účtová třída 2) a pohledávky za bankami (účtová třída 1) vyplývající z finančních činností.
(2) Na účtu 342 se účtují závazky vyplývající z obchodních vztahů, které nejsou finančními činnostmi, včetně závazků z cla, poplatků apod., a tantiémy.
(3) Na účtech 344 nebo 345 se účtuje o poskytnutých nebo přijatých provozních zálohách. Neúčtují se zde zálohy na pořízení majetku (účet 446). (4) Na účtu 343 se účtuje o závazcích, popř. pohledávkách, z pracovně právních vztahů. Účtují se zde i poskytnuté zálohy na mzdy a platy. (5) Na účtu 346 se účtuje o závazcích a pohledávkách vyplývajících ze vztahů banky k sociálním institucím (sociální zabezpečení či zdravotního pojištění a pod.). Analytická evidence se vede podle jednotlivých sociálních institucí a pohledávek nebo závazků.
(6) Na účtu 347 se účtuje o závazcích a pohledávkách, které se týkají vztahu banky ke státnímu rozpočtu zejména z titulu platby daně z příjmů. Účtují se zde i záloha na daň z příjmů (srážková daň z kupónů a úroků u dluhopisů ve smyslu zákona o dani z příjmů), závazky z titulu daně z příjmů stanovené zvláštní sazbou (§ 36 zákona o daních z příjmů), jakož i pohledávky a závazky z titulu daně z přidané hodnoty (Čl. XVI Obecných ustanovení).
(7) Na účtu 348 se účtuje o odložené daňové pohledávce nebo závazku daně z příjmů v souladu s ustanoveními odstavců Čl. XVII Obecných ustanovení.
(8) Opravná položka na účtu 349 se účtuje pouze k účtům 341 a 344 v souladu s Čl. XIII Obecných ustanovení.
Čl.V
Účty časového rozlišení a přechodné účty
(1) Na účtech časového rozlišení se účtuje v souladu s Čl. XI Obecných ustanovení.
(2) Náklady příštích období na účtu 351 se rozumí výdaje běžného účetního období, které se týkají nákladů v příštích obdobích (např. nájemné placené předem). Tyto náklady se zúčtují na příslušné účty v účtové třídě 6 v účetním období, s nímž časově a věcně souvisejí.
(3) Na účtu 351 se účtují rovněž zásoby. Při tomto způsobu účtování se pořízení zásob v průběhu roku účtuje na vrub účtu 351 se souvztažným zápisem na účtu 342. Ve prospěch účtu 351 a na vrub účtů nákladů se účtuje spotřeba zásob. Podrobnosti o vedení analytické evidence si upraví banka vnitřním předpisem.
(4) Příjmy příštích období na účtu 352 se rozumí částky bankou nepřijaté (neinkasované) ke dni uzavírání účetních knih, které časově a věcně souvisejí s výnosy běžného účetního období a nejsou zúčtovány přímo na účtech pohledávek (např. bankou splněné služby, které jí dosud nebyly zaplaceny) vůči právnickým a fyzickým osobám.
(5) Výdaji příštích období na účtu 355 se rozumí náklady, které souvisejí s běžným účetním obdobím, avšak výdaj na ně nebyl v tomto období uskutečněn (např. nájemné placené pozadu).
(6) Výnosy příštích období na účtu 356 se rozumí příjmy přijaté v běžném účetním období, které věcně patří do výnosů v příštích obdobích (např. nájemné přijaté předem).
(7) V účtové skupině 35 se neúčtuje o časovém rozlišení úrokových výnosů či nákladů vztahujících se k cenným papírům; je o nich účtováno na příslušných syntetických účtech cenných papírů souvztažně s účty výnosů nebo nákladů.
Čl.VI
Dohadné účty
(1) Na účtu 353 - Dohadné účty aktivní a 354 - Dohadné účty pasívní se účtují při sestavování účetní závěrky položky, které nelze vyúčtovat jako obvyklé pohledávky, resp. závazky z důvodů jejich dohadné výše. Jde například o pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistných událostí v případech, kdy nebyla ještě poskytnuta pojistná náhrada a pojišťovna nepotvrdila do data uzavírání účetních knih konečnou výši této náhrady.
(2) Na účtu 354 se účtují rovněž třetími osobami splněné a nevyúčtované dodávky, které se při uzavírání účetních knih ocení v souladu s uzavřenými smlouvami, popř. odhadem. Po doručení příslušného vyúčtování se v následujícím účetním období uvedený účetní zápis zruší a nahradí se zápisem v účtu 342.
Čl.VII
Uspořádací účty *)
Na účtu 358 se účtují kurzové rozdíly vznikající z přepočtu na podrozvahových účtech v účtové skupině 94. Banka zde také může účtovat v průběhu roku kurzové rozdíly v souladu s Čl. IX Obecných ustanovení. Dále zde mohou banky vést tzv. poziční účty při účetním vedení devizové pozice.
Čl.VIII
Cenné papíry k prodeji
(1) Na účtech účtové skupiny 36 se účtuje o cenných papírech nezařazených do cenných papírů k obchodování nebo držených do splatnosti. V samostatné analytické evidenci se účtují cenné papíry k prodeji, které byly poskytnuty jako kolaterál v repo obchodech nebo byly půjčeny.
(2) Na účtu 361 se účtují bezkupónové dluhopisy k prodeji emitované státem. Účtují se zde rovněž bezkupónové dluhopisy k prodeji emitované FNM.
(3) Na účtu 362 se účtují bezkupónové dluhopisy k prodeji emitované emisními bankami.
(4) Na účtu 363 se účtují kupónové dluhopisy k prodeji včetně státních a komunálních.
(5) Na účtu 364 se účtují nakoupené akcie k prodeji. Účtují se zde také zatímní listy a podíly nepředstavované cennými papíry, které nejsou účastmi s rozhodujícím nebo podstatným vlivem.
(6) Na účtu 365 se účtují podílové listy k prodeji.
(7) Na účtu 366 se účtují ostatní bezkupónové dluhopisy k prodeji.
(8) Na účtu 367 se účtuje o směnkách k prodeji.
(9) Na účtu 368 se účtuje o cenných papírech k prodeji vzniklých v procesu sekuritizace. Neúčtuje se zde o hypotečních zástavních listech.
Čl.IX
Pohledávky a závazky z obchodování s cennými papíry a z emise vlastních cenných papírů
(1) Na účtu 371 se účtují nákupy a prodeje cenných papírů prováděné prostřednictvím burzy nebo jiných subjektů.
(2) Na účtu 372 se účtuje o upsaných cenných papírech určených k umístění na veřejnosti. Jde o cenné papíry, u kterých banka převzala záruku za jejich emisi a umístění na veřejnosti.
(3) Na účtu 373 se zúčtovávají pohledávky a závazky se subjekty (příkazci) z nákupu a prodeje cenných papírů, které daly příkazy k těmto obchodům."
(4) Na účtu 374 se účtuje o závazcích z cenných papírů klientů, kteří je svěřili bance do dispozice (např. k obchodování, inkasu výnosů z těchto cenných papírů apod.).
(5) Na účtu 375 se účtují pohledávky za akcionáři z upsaného základního kapitálu banky se souvztažným zápisem na účtu 376 do doby zapsání základního kapitálu do obchodního rejstříku, nebo se souvztažným zápisem na účtu 561.
(6) Na účtu 376 se účtují závazky z nevyplacených dividend. Účtuje se zde také souvztažně s účtem 375 o upsaném základním kapitálu do okamžiku zapsání základního kapitálu nebo jeho zvýšení do obchodního rejstříku.
(7) Na účtu 378 se účtují závazky z např. vylosovaných nebo splatných dluhopisů a hypotečních zástavních listů a neproplacených kupónů, které nebyly dosud proplaceny věřitelům, a splatných vkladních listů.
Čl.X
Cenné papíry k obchodování
(1) Na účtech účtové skupiny 38 se účtuje o cenných papírech držených za účelem obchodování a dosahování zisku z cenových rozdílů v krátkém časovém období. V samostatné analytické evidenci se účtují cenné papíry k obchodování, které byly poskytnuty jako kolaterál v repo obchodech, přijaty jako kolaterál v repo obchodech, nebo byly půjčeny nebo vypůjčeny.
(2) Na účtu 381 se účtují bezkupónové dluhopisy k obchodování emitované státem. Účtují se zde rovněž bezkupónové dluhopisy k obchodování emitované FNM.
(3) Na účtu 382 se účtuje o bezkupónových dluhopisech k obchodování emitovaných emisními bankami.
(4) Na účtu 383 se účtuje o kupónových dluhopisech k obchodování včetně státních a komunálních. Na tomto účtu se účtuje i o vlastních dluhopisech vykoupených před jejich splatností za účelem dalšího obchodování s nimi. Tyto dluhopisy se vedou v oddělené analytické evidenci.
(5) Na účtu 384 se účtuje o akciích k obchodování. Neúčtuje se zde o vlastních akciích, o kterých se účtuje na účtu 566.
(6) Na účtu 385 se účtuje o podílových listech k obchodování.
(7) Na účtu 386 se účtuje o ostatních bezkupónových dluhopisech k obchodování.
(8) Na účtu 387 se účtuje o směnkách k obchodování.
(9) Na účtu 388 se účtuje o cenných papírech k obchodování vzniklých v procesu sekuritizace. Neúčtuje se zde o hypotečních zástavních listech.
Čl.XI
Opce
(1) Na účtech 391 až 398 se účtují opční prémie z nakoupených a prodaných opcí s úrokovými, měnovými, akciovými a komoditními nástroji. Změny v reálných hodnotách opcí se účtují souvztažně u
a) zajišťovacích opcí s měnovými nástroji, které zajišťují cizoměnové účasti s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, s účtem 567,
b) zajišťovacích opcí jiných než uvedených v písm. a) s účtem 569,
c) ostatních opcí s úrokovými, měnovými, akciovými nebo komoditními nástroji s účtem 619, resp. 719.
(2) Analytická evidence účtů 391 a 398 se vede v členění na opce zajišťovací a ostatní.
(3) Časová hodnota realizované opce se účtuje souvztažně u
a) zajišťovacích opcí s měnovými nástroji, které zajišťují cizoměnové účasti s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, na účet 567,
b) zajišťovacích opcí jiných než uvedených v písm. a) na účet 569,
c) ostatních opcí na účty 619, resp. 719.
(4) V případě prodeje nakoupené opce se rozdíl mezi prodejní cenou a hodnotou opce účtuje u ostatních opcí do nákladů (účet 619), resp.do výnosů (účet 719), u zajišťovacích na účet 569, resp. 567. V případě zpětného nákupu prodané opce se rozdíl mezi prodejní cenou a cenou zpětného nákupu účtuje u ostatních opcí do nákladů (účet 619), resp. do výnosů (účet 719), u zajišťovacích opcí na účet 569, resp. 567.
Účtová třída 4 - Nehmotný, hmotný majetek, účasti, cenné papíry držené do splatnosti, zahraniční pobočky a jednatelství
Čl.I
Úvodní ustanovení
V této účtové třídě se účtují
a) účasti a cenné papíry držené do splatnosti (účtová skupina 41),
b) zahraniční pobočky a jednatelství (účtová skupina 42),
c) hmotný majetek (účtové skupiny 43, 45 a 48),
d) nehmotný majetek (účtová skupina 47),
e) pořízení majetku (účtová skupina 44).
Čl.II
Účasti, cenné papíry držené do splatnosti
(1) Na účtech 412 a 413 se účtuje o účastech banky (viz Čl. II Obecných ustanovení). Analytická evidence se vede v členění na účasti v bankách a nebankovních subjektech.
(2) Na účtech 411, 414 až 418 se účtuje o cenných papírech držených do splatnosti.
Čl.III
Zahraniční pobočky a jednatelství
V účtové skupině 42 se účtují prostředky trvale poskytnuté pobočkám a jednatelstvím v zahraničí (nejde o účasti).
Účtují se zde i prostředky, které poskytla centrála pro jejich prostřednictvím poskytnuté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru.
Čl.IV
Hmotný majetek
(1) V účtových skupinách 43 a 45 se účtuje o hmotném majetku jehož vstupní cena je vyšší než je stanoveno zákonem o dani z příjmů. Ocenění jednotlivého odpisovaného hmotného majetku se zvýší o technické zhodnocení, pokud náklady na něj v úhrnu za účetní období odpovídají částce stanovené zákonem o dani z příjmů a technické zhodnocení je v tomto období uvedeno do užívání. Účtuje se zde popřípadě podle rozhodnutí banky i o hmotném majetku, jehož vstupní cena je nižší než je stanoveno zákonem o dani z příjmů a doba upotřebitelnosti delší než jeden rok, nejde-li o zásoby. Neúčtuje se zde o zásobách. Za hmotný majetek se považují zejména pozemky a stavby (nemovitosti), soubor movitého majetku včetně příslušenství, stroje, přístroje a zařízení, jejich části a součásti, dopravní prostředky, nástroje, světelné reklamy a nábytek. Klasifikace hmotného majetku se provádí podle zvláštních přepisů. Banka svým vnitřním předpisem stanoví soubor movitého majetku a jeho příslušenství. Hmotný majetek se dále člení na provozní a neprovozní.
(2) Pořizovací cena souboru movitého majetku se zvýší o pořizovací cenu věcí do souboru dodatečně zařazených. Při vyřazení části souboru movitého majetku se postupuje podle Čl. X odst. 9 Obecných ustanovení.
(3) Zásobami se rozumí veškeré věci, které nesplňují vymezení uvedené v odstavci 1. O zásobách se může účtovat jako o nákladech příštích období (úč. 351), nebo postupem uvedeným v Čl. VIII Zásoby v této účtové třídě.
(4) Provozním hmotným majetkem (úč. 431) se rozumí majetek banky, který banka využívá pro bankovní provoz. Analytická evidence se vede v členění na odpisovaný a neodpisovaný majetek.
(5) Neprovozním hmotným majetkem (úč. 432) se rozumí majetek banky, který banka nevyužívá k bankovnímu provozu. Analytická evidence se vede v členění na odpisovaný a neodpisovaný majetek a hmotný movitý majetek nabytý bankou od dlužníků v důsledku zajištění jejich závazků z úvěrů (§ 553 obč. zákoníku).
(6) Z hmotného majetku podle odstavců 3 a 4 se neodpisují pozemky a dále umělecká díla a sbírky zejména sbírky mincí a platidel, knihovní sbírky a hmotný movitý majetek nabytý ze zajištění úvěrů.
(7) Na účtu 438 se účtují oprávky k odpisovanému provoznímu či neprovoznímu hmotnému majetku v oddělené analytické evidenci v souladu s odpisovým plánem banky. Hmotný majetek se odpisuje nepřímo.
(8) Na účtu 439 se účtují opravné položky k hmotnému majetku v souladu s postupy účtování v Čl. XIII Obecných ustanovení. Analytická evidence se vede pro opravné položky k provoznímu a neprovoznímu majetku.
Čl.V
Pořízení majetku
V účtové skupině 44 se účtuje o výdajích na pořízení hmotného nebo nehmotného majetku účtovaného v účtových skupinách 43 a 47, popř. 45. Majetek pořízený v dražbě v důsledku nesplněných závazků některými klienty se považuje za neprovozní majetek a účtuje se souvztažně na vrub účtu 432. V této účtové skupině se účtuje i o poskytnutých zálohách na pořízení majetku (úč. 446). Pokud je pořízení majetku dlouhodobé povahy, může dojít k přechodnému snížení hodnoty poskytnutých záloh (účet 449), jde-li o trvalé snížení hodnoty zaúčtuje se na vrub nákladů jako škoda (úč. 671).
Čl.VI
Hmotný majetek v leasingu
(1) Na účtech účtové skupiny 45 se účtuje banka o neprovozním hmotném majetku, který pronajala v leasingu na základě příslušné smlouvy podle obchodního zákoníku (např. § 489 až § 496). Hmotný majetek určený k leasingu se na účet 451 přeúčtuje z účtu 432, popř. 442. V případě ukončení smlouvy o koupi najaté věci bez přechodu vlastnictví věci na nájemce a do doby rozhodnutí banky o dalším využití tohoto majetku se o tomto majetku účtuje na účtu 453. Po rozhodnutí banky se hmotný majetek z účtu 453 přeúčtuje na účet 452 v případě uzavření nové leasingové smlouvy, nebo na účet 432. Hmotný majetek v leasingu (vč. případného technického zhodnocení) odpisuje pronajímatel nebo nájemce podle uzavřené leasingové smlouvy.
(2) V případě, že majetek odpisuje banka jako pronajímatel účtují se oprávky k hmotnému majetku v leasingu v souladu s odpisovým plánem banky ve prospěch účtu 458 a na vrub účtu 613. Pronajímatel (banka) vyúčtuje pohledávku z leasingu na vrub účtu 341 a ve prospěch účtu 713.
(3) V případě, že hmotný majetek v leasingu bude odepisovat nájemce, vyúčtuje tento majetek pronajímatel (banka) jako pohledávku na vrub účtu 341 a ve prospěch účtu 451. V tomto případě se část ceny leasingu odpovídající odpisům, účtuje ve prospěch účtu 341 a část ceny odpovídající nájmu se vyúčtuje ve prospěch účtu 713.
(4) Je-li banka nájemcem a podle smlouvy majetek najatý v leasingu odepisuje, účtuje tento majetek jako závazek ve prospěch účtu 342 a na vrub účtu 431, popř. 432. Odpisy hmotného majetku v leasingu účtuje banka na vrub účtu 637 a ve prospěch účtu 438. Investice, kterou banka jako nájemce podle smlouvy uvádí po skončení pronájmu najatou věc do předešlého stavu, se jednorázově odepíší na vrub účtu 671 - Mimořádné náklady.
Čl.VII
Nehmotný majetek
(1) V účtové skupině 47 se účtuje o nehmotném majetku. Nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší, než je stanoveno zákonem o dani z příjmů v jednotlivém případě a doba použitelnosti delší než 1 rok s výjimkou zřizovacích výdajů. Ocenění jednotlivého nehmotného majetku se zvýší o technické zhodnocení, pokud náklady na něj v úhrnu za účetní období převýší částku 60 000 Kč a technické zhodnocení je v tomto období uvedeno do užívání.
(2) Zřizovacími výdaji (úč. 475) se rozumí výdaje, které jsou vyšší než je 60 000 Kč v jednotlivých případech, které přímo souvisí s obdobím od založení do vzniku banky. Nepatří sem výdaje na pořízení hmotného majetku a nehmotného majetku a výdaje na reprezentaci uskutečněné v tomto období, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.
(3) Goodwill (účet 473) představuje rozdíl mezi účetní a tržní hodnotou banky nebo podniku při jeho koupi.
(4) Software (úč. 474) pořízený samostatně (t.j. ten, který není součástí hardware a jeho ocenění), bez ohledu na to, zda je nebo není chráněn autorským právem.
(5) Za ostatní nehmotný majetek (úč. 476) se považují výsledky výzkumné a vývojové činnosti, a nehmotný majetek např. autorská práva, který nelze zaúčtovat na jiný účet této účtové skupiny.
(6) Nehmotný majetek se odpisuje nepřímo v souladu s odpisovým plánem banky (úč. 478) a je nutno jej odepsat nejpozději do pěti let od jeho pořízení (§ 28 odst. 3 zákona).
(7) Opravná položka k nehmotnému majetku se účtuje na účtu 479.
Čl.VIII
Zásoby
(1) Na účtu 480 se účtuje pouze při inventarizaci.
(2) Pořízení zásob v průběhu běžného účetního období se účtuje přímo na vrub nákladů (úč. 636). Počáteční zůstatek (skutečný stav zásob zjištěný inventurou za předchozí účetní období) se na počátku následujícího účetního období odúčtuje z účtu 480 na vrub účtu 636. Skutečný stav zásob zjištěný inventurou se účtuje ve prospěch účtu 636 a na vrub účtu 480.
Čl.IX
Vyřazování majetku
(1) Účtování o vyřazení hmotného a nehmotného majetku se provede postupy, které odpovídají způsobu vyřazení (prodej, likvidace, bezúplatný převod, škoda apod.)
(2) Zůstatková cena vyřazovaného majetku (účt. skup. 43, 45 a 47), který není plně odepsán, a ostatní náklady spojené s vyřazením majetku se vyúčtují na vrub účtu 666, popř. 671, v oddělené analytické evidenci ve všech případech uvedených v odstavci 1.
(3) V případě zrušení prací spojených s pořizováním majetku (např. zrušení stavebních prací) se výdaje zúčtované na příslušném účtu v účtové skupině 44 jednorázově odepíší na vrub účtu 671.
Čl.X
(1) V analytické evidenci jednotlivých složek nehmotného a hmotného majetku (zejména práv a věcí) včetně hmotného majetku v leasingu banka vede údaje sloužící k identifikaci stavu a pohybu tohoto majetku.
(2) Banka - plátce DPH, která v souladu s příslušnými předpisy neuplatnila nárok na odpočet DPH a má uvedený majetek oceněn cenou včetně DPH, sleduje částku DPH v analytické evidenci.
Účtová třída 5 - Kapitálové účty, dlouhodobé závazky a závěrkové účty
Čl.I
Úvodní ustanovení
Na účtech účtové třídy 5 se účtuje o
a) dotacích a obdobných prostředcích (účtová skupina 50),
b) emitovaných dlouhodobých cenných papírech (účtová skupina 52),
c) podřízených finančních závazcích (účtová skupina 53),
d) rezervách (účtová skupina 54),
e) fondech ze zisku (účtová skupina 55),
f) základním kapitálu, kapitálových fondech a dlouhodobých závazcích zahraniční pobočky k centrále (účtová skupina 56),
g) hospodářském výsledku (účtová skupina 57 a 59),
h) závěrkových účtech (účtová skupina 58).
Čl.II
Dotace a obdobné prostředky
Na účtech účtové skupiny 50 se účtuje o dotacích a obdobných prostředcích, které banky obdržely od státu nebo jiných subjektů. Analytická evidence se vede podle subjektů, které prostředky poskytly a podle účelu, na které byly poskytnuty. Souvztažnými zápisy jsou zápisy na účty účtové skupiny 56, 44 a příslušné účty účtové třídy 7 s případným časovým rozlišením, popř. účtem poskytovatele. Při vrácení prostředků poskytovateli je souvztažným účtem účet 122.
Čl.III
Emitované dlouhodobé cenné papíry
(1) Na účtech účtové skupiny 52 se účtuje o emitovaných cenných papírech se splatností nad 1 rok. Neúčtuje se zde o emitovaných podřízených cenných papírech; o nich je účtováno na účtu 533.
(2) Neprodané listinné cenné papíry se účtují na podrozvahovém účtu 997.
(3) Při splatnosti se dosud neproplacené cenné papíry přeúčtují na vrub účtu v účtové skupině 52 a ve prospěch účtu 378 Závazky z emitovaných dluhopisů.
(4) Na účtu 521 se účtuje o bankou emitovaných kupónových dluhopisech.
(5) Na účtu 522 se účtuje o bankou emitovaných hypotečních zástavních listech.
(6) Na účtu 524 se účtuje o bankou emitovaných směnkách a na účtu 525 o emitovaných bezkupónových dluhopisech.
Čl.IV
Podřízené finanční závazky
Na účtech účtové skupiny 53 se účtují finanční závazky, o kterých bylo smluvně dohodnuto, že v případě likvidace, konkurzu, nuceného vyrovnání nebo jiného vyrovnání banky budou splaceny až po uspokojení pohledávek ostatních věřitelů. Účtují se zde podřízené finanční závazky ve formě přijatých úvěrů, přijatých vkladů nebo emitovaných cenných papírů.
Čl.V
Rezervy
V účtové skupině 54 se účtuje o rezervách, které se člení v souladu s Čl.XII Obecných ustanovení na
a) rezervy daňově uznané (účet 542)
b) rezervy daňově neuznané (účet 543).
Analytická evidence se vede podle účelu, na nějž jsou rezervy tvořeny.
Čl.VI
Fondy ze zisku
(1) Na účtu 552 se účtuje o rezervním fondu vytvářeném podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.
(2) Na účtu 557 se účtuje o ostatních rezervních a účelových fondech vytvářených ze zisku po zdanění v souladu se zvláštními předpisy nebo vnitřními předpisy bank. Analytická evidence se vede v členění podle jednotlivých fondů tvořených podle obchodního zákoníku.
Čl.VII
Základní kapitál a kapitálové fondy
(1) Na účtu 561 se účtuje o základním kapitálu podle obchodního zákoníku, a to od okamžiku zapsání do obchodního rejstříku. Souvztažným účtem je účet 376, na kterém se účtovalo o základním kapitálu v okamžiku upsání základního kapitálu. Analytická evidence se vede v členění na zapsaný nesplacený a základní kapitál zapsaný splacený.
(2) Na účtu 562 účtují pobočky a jednatelství zahraničních bank v tuzemsku a tuzemských bank v zahraničí o zdrojích, které jim byly dlouhodobě svěřeny centrálou, tedy o prostředcích, které jsou obdobou základního kapitálu. Výše těchto zdrojů podléhá zápisu do obchodního rejstříku, jestliže to vyžadují předpisy cizí země.
(3) Na účtu 563 se účtuje o fondu vytvářeném z ážia při emisi cenných papírů představujících základní kapitál banky, popř. z ážia při jeho zvýšení, z aktivního rozdílu při přeměně dluhopisů na akcie.
(4) Na účtu 564 se účtuje o ostatních kapitálových fondech (viz Čl. I Obecných ustanovení).
(5) Na účtu 566 účtuje banka o vlastních akciích, a to v ceně pořízení. Rozdíl mezi cenou pořízení a prodejní cenou vlastních akcií je při jejich následném prodeji zúčtován jako zisk (ztráta) z prodeje cenných papírů souvztažně s účtem 715, resp. 615. Rozdíl mezi cenou pořízení a jmenovitou hodnotou je při snížení základního kapitálu zúčtován souvztažně s účtem 715 resp. 615.
(6) Na účtu 567 se účtují souvztažně s účty 412 a 413 kurzové rozdíly z cizoměnových účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem. Při prodeji nebo jiném úbytku účastí se částka kurzových rozdílů vyúčtuje souvztažně do nákladů (účet 616), nebo do výnosů (účet 716), resp. na účet 358. Na účtu 567 se účtuje také o změnách reálných hodnot zajišťovacích derivátů s měnovými nástroji, které zajišťují cizoměnové účasti s rozhodujícím nebo podstatným vlivem.
(7) Na účtu 569, který je veden v Kč, se účtuje souvztažně s účty 301, 303, 304, 311 až 317 a 391 až 398 o změnách reálných hodnot zajišťovacích derivátů. Účtují se na něm zisky nebo ztráty vzniklé ze změn reálných hodnot zajišťovacích derivátů, a to do doby než budou zaúčtovány do nákladů nebo výnosů společně se zisky nebo ztrátami spojenými se zajišťovanými nástroji. Odložené zisky nebo ztráty jsou zaúčtovány do nákladů nebo výnosů ve stejných obdobích, kdy jsou zúčtovány náklady nebo výnosy spojené se zajišťovanými nástroji, a to u derivátů
a) s úrokovými nástroji souvztažně s účty 611, 612, 614 nebo 711, 712, 714,
b) s měnovými nástroji souvztažně s účty 616 nebo 716 popř. účty z účtových skupin 63, 76,
c) s akciovými nástroji souvztažně s účty 615 nebo 715,
d) s komoditními a úvěrovými nástroji souvztažně s účty 617 nebo 717.
U zajišťovacích derivátů, kdy zajišťovaným nástrojem je právně vynutitelná smlouva, o níž není účtováno na rozvahových účtech, jsou součástí ocenění rozvahových aktiv nebo závazků vzniklých na základě výše uvedené smlouvy.
Čl.VIII
Hospodářský výsledek
(1) Na účtu 571 se účtuje o nerozděleném zisku, vyplývajícím z rozhodnutí valné hromady či jiného statutárního orgánu banky, se souvztažným zápisem na účtu 590.
(2) Na účtu 572 se účtuje o ztrátě, která vznikla v předchozích účetních obdobích a nebyla dosud uhrazena, a to se souvztažným zápisem na účtu 590.
(3) Na účtu 590 se účtuje o hospodářském výsledku ve schvalovacím řízení, který je určen k rozdělení zisku běžného účetního období po zdanění resp. vypořádání ztráty podle pravidel stanovených obchodním zákoníkem, popř. jiným předpisem, nebo rozhodnutím oprávněných orgánů banky. Jde o účetní případy následujícího účetního období.
Čl.IX
Závěrkové účty
Na účtech účtové skupiny 58 se účtuje v souladu s ustanoveními Čl.XVIII Obecných ustanovení.
Účtová třída 6 - Náklady
Čl.I
Úvodní ustanovení
(1) V této účtové třídě se účtují veškeré náklady související s finančními a ostatními činnostmi banky, u nichž se uplatňuje zásadně účelové členění nákladů.
(2) Náklady se účtují časově rozlišené zásadně na účetní období. Zásady časového rozlišování nákladů obsahuje Čl. XI Obecných ustanovení.
(3) V této účtové třídě se účtuje rovněž o tvorbě rezerv, o tvorbě opravných položek, daních a o vnitrobankovních nákladech.
(4) Při prodeji finančních aktiv se za náklady považují rozdíly (ztráty) mezi prodejní cenou a oceněním v účetnictví k okamžiku vypořádání prodeje (netto způsob).
Čl.II
Náklady na finanční činnosti
(1) Na účtu 611 se účtují náklady, které přímo souvisejí s operacemi při vedení účtů a provádění platebního styku na těchto účtech ve vztahu k bankám a zúčtovacím centrům, SWIFT, a které souvisejí s operacemi z pokladního a mezibankovního styku, o nichž se účtuje v účtové třídě 1. Jde zejména o úroky a poplatky z mezibankovních vkladů a úvěrů (včetně konsorcionálních úvěrů a repo obchodů účtovaných v třídě 1). Neúčtují se zde náklady související s operacemi s cennými papíry a devizovými operacemi, o nichž se účtuje na účtech 614, 615 nebo 616. Neúčtují se zde rovněž náklady související s ostatními bankovními obchody, o nichž se účtuje na účtu 617. Na tomto účtu se také účtují úroky z prodlení v souladu s ustanovením odstavce 9 Čl. XI Obecných ustanovení.
(2) Na účtu 612 se účtují náklady, které přímo souvisejí s operacemi s vedením účtů a prováděním platebního styku na účtech klientů, o nichž se účtuje v účtové třídě 2 (včetně konsorcionálních úvěrů a repo obchodů účtovaných v účtové třídě 2), a to zejména úroky, poplatky a provize placené klientům. Neúčtují se zde náklady související s operacemi s cennými papíry a devizovými operacemi, o nichž se účtuje na účtech 614, 615 nebo 616. Neúčtují se zde rovněž náklady související s ostatními bankovními obchody, o nichž se účtuje na účtu 617. Na tomto účtu se také účtují úroky z prodlení v souladu s ustanovením Čl. XI Obecných ustanovení.
(3) Na účtu 613 se účtují odpisy, popř. jiné náklady spojené s leasingem hmotného majetku v případech, kdy banka je pronajímatelem a odepisuje.
(4) Na účtu 614 se účtují úroky z emitovaných směnek a dluhopisů včetně hypotečních zástavních listů. Dále se zde účtují poplatky např. za správu a úschovu cenných papírů a poplatky spojené s emisí cenných papírů.
(5) Na účtu 615 se účtují ztráty z prodeje cenných papírů. Neúčtují se zde náklady repo obchodů a půjček a výpůjček cenných papírů, které se účtují na účtu 611, resp. 612.
(6) Na účtu 616 se účtují náklady na devizové operace, zejména kursové rozdíly a náklady z nákupu a prodeje deviz.
(7) Na účtu 617 se účtují náklady na ostatní finanční operace, o nichž se účtuje na podrozvahových účtech účtové skupiny 91 až 93, 97 a 98 (s výjimkou poplatků za úschovu a správu cenných papírů), popř. v účtové skupině 32, a dále náklady, které nelze zaúčtovat na jiný účet účtové skupiny 61.
(8) Na účtu 619 se účtují náklady na pevné termínové operace, které nejsou zajišťovacími, a o nichž se účtuje na účtech účtových skupin 30, 31 a náklady na opce, které nejsou zajišťovacími, a o nichž se účtuje na účtech v účtových skupinách 30 a 39.
Čl.III
Všeobecné provozní náklady
(1) Na účtu 631 se účtují mzdové náklady zaměstnanců banky a odměny za práce konané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr souvztažně s účtem 343.
(2) Na účtu 632 se účtují sociální náklady, tj. zejména náklady sociálního a zdravotního pojištění, pojištění v nezaměstnanosti, které banka hradí obligatorně nebo fakultativně podle zvláštních předpisů ze svých nákladů. V souladu s tímto členěním se vede analytická evidence.
(3) Na účtu 635 se účtují daně a poplatky placené bankou, místní daně a poplatky clo (není-li součástí ceny), poplatky soudní, správní ap. Souvztažnými účty jsou účty 347 a 342. Daň z přidané hodnoty se účtuje na účtu 667.
(4) Na účtu 636 se účtují nakupované výkony, např. materiál, služby, práce, cestovné a jiné výkony.
(5) Na účtu 637 se účtují odpisy hmotného majetku (účty 431, 432) a odpisy hmotného majetku, který má banka pronajatý v leasingu, pokud podle smlouvy tento majetek odpisuje.
(6) Na účtu 638 se účtují odpisy nehmotného majetku (účtová skupina 47).
Čl.IV
Tvorba opravných položek a rezerv
(1) Na účtu 651 se účtuje tvorba opravných položek daňově neuznaných na snížení hodnoty majetku v souladu s Čl. XIII Obecných ustanovení. Analytická evidence se vede pro opravné položky k účtům finančních a ostatních aktiv podle jednotlivých syntetických účtů v účtových třídách 1 až 4.
(2) Na účtu 652 se účtuje tvorba rezerv podle zvláštních předpisů v částkách, které jsou uznány za výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů.
(3) Na účtu 653 se účtuje tvorba rezerv podle zvláštních předpisů v částkách, které nejsou uznány za daňový výdaj (náklad) a tvorba ostatních rezerv, které rovněž nejsou výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů.
(4) Na účtu 654 se účtuje tvorba opravných položek podle zvláštních předpisů v částkách, které jsou uznány za výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů.
Čl.V
Ostatní provozní náklady
(1) Na účtu 661 se účtují částky odepsaných pohledávek nebo jejich částí za bankami a dále se zde účtují odepsané pohledávky za bankami, na které banka vytvořila dostatečné zdroje. Na tomto účtu se účtují též částky pohledávek za bankami, jejichž odpis uznává zákon o dani z příjmů. Odepsané pohledávky vede banka na podrozvahovém účtu 996 s výjimkou pohledávek, u kterých došlo k jejich zániku.
(2) Na účtu 662 se účtují částky odepsaných pohledávek nebo jejich částí za klienty popř. ostatními dlužníky a dále se zde účtují odepsané pohledávky za klienty, na které banka vytvořila dostatečné zdroje. Na tomto účtu se účtují též částky pohledávek za klienty, jejichž odpis uznává zákon o dani z příjmů. Odepsané pohledávky vede banka na podrozvahovém účtu 996 s výjimkou pohledávek, u kterých došlo k jejich zániku.
(3) Na účtu 663 se účtují ztráty související s postoupením pohledávky za bankami, zejména odpis rozdílu mezi hodnotou pohledávky za bankami a její cenou sjednanou při postoupení postupníkovi.
(4) Na účtu 664 se účtují ztráty související s postoupením pohledávky za klienty, popř. ostatními dlužníky zejména odpis rozdílu mezi hodnotou pohledávky za klienty a její cenou sjednanou při postoupení postupníkovi.
(5) Na účtu 665 se účtují ztráty z převodů (zpravidla prodeje) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem účtovaných v účtové skupině 41 na třetí osoby, tzn. rozdíl mezi hodnotou účasti s rozhodujícím nebo podstatným vlivem a její cenou sjednanou při prodeji. U účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem vedených v cizích měnách se současně zúčtuje částka kurzových rozdílů účtovaných na účtu 567 do nákladů (účet 616) nebo výnosů (účet 716), resp. 358.
(6) Na účtu 666 se účtují náklady včetně zůstatkových cen z titulu převodu (zpravidla prodeje) hmotného a nehmotného majetku banky na třetí osoby.
(7) Na účtu 667 se účtuje zejména daň z přidané hodnoty, pokud ji nemůže banka uplatnit formou odpočtu, příspěvky Fondu pojištění vkladů a jiné provozní náklady, které nelze zaúčtovat v účtových skupinách 66, popř. 63. Na tomto účtu se rovněž účtují úroky z prodlení v souladu s ustanovením odstavce 9 Čl. XI Obecných ustanovení.
Čl.VI
Mimořádné náklady
Na účtu 671 se účtují mimořádné náklady, k nimž patří zejména opravy nákladů minulých let, škody, manka, náklady na změnu účetní metody, pokuty a penále s výjimkou smluvních, o kterých se účtuje na účtu 667 a s výjimkou smluvních vyplývajících ze smlouvy o úvěru, o kterých se účtuje v účtové skupině 61. Analytická evidence se vede podle jednotlivých titulů mimořádných nákladů.
Čl.VII
Daň z příjmů
Na účtech účtové účtové skupiny 68 se účtuje daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti banky (u ČNB odvod volného zůstatku zisku) v členění na daň splatnou a daň odloženou. Na účtu 685 se účtuje o doměrkách a vratkách daně z příjmů za minulá léta. Na vrub účtu se účtuje o doměrkách daně z příjmů za minulá léta, ve prospěch účtu se účtuje o vratkách daně z příjmů za minulá léta.
Čl.VIII
Vnitrobankovní náklady
Na účtu 690 se účtují vnitrobankovní náklady vyplývající z vnitřních vztahů banky (viz Čl. XX Obecných ustanovení). Účet 690 musí mít ke dni sestavení účetní závěrky shodný zůstatek s účtem 790.
Účtová třída 7 - Výnosy
Čl.I
Úvodní ustanovení
(1) V této účtové třídě se účtují veškeré výnosy z finančních a ostatních činností banky, u nichž se uplatňuje zásadně účelové členění výnosů.
(2) Výnosy se účtují časově rozlišené zásadně za účetní období. Zásady časového rozlišování obsahuje Čl. XI Obecných ustanovení.
(3) V této účtové třídě se účtuje rovněž o použití rezerv, o použití opravných položek, mimořádných výnosech a o vnitrobankovních výnosech.
(4) Při prodeji finančních aktiv se za výnosy považují rozdíly (zisky) mezi prodejní cenou a oceněním v účetnictví k okamžiku vypořádání prodeje (netto způsob).
Čl.II
Výnosy finančních činností
(1) Na účtu 711 se účtují výnosy, které přímo souvisejí s operacemi při vedení účtů a provádění platebního styku na těchto účtech ve vztahu k bankám, a které souvisejí s operacemi z pokladního a mezibankovního styku, o nichž se účtuje v účtové třídě 1. Jde zejména o úroky a poplatky z mezibankovních vkladů a úvěrů (včetně konsorcionálních úvěrů a repo obchodů účtovaných v účtové třídě 1). Neúčtují se zde výnosy související s operacemi s cennými papíry a devizovými operacemi, o nichž se účtuje na účtech 714, 715 nebo 716. Neúčtují se zde rovněž výnosy související s ostatními bankovními obchody, o nichž se účtuje na účtu 717. Na tomto účtu se také účtují úroky z prodlení v souladu s ustanovením odstavce 8 Čl. XI Obecných ustanovení.
(2) Na účtu 712 se účtují výnosy, které přímo souvisejí s operacemi s vedením účtů a prováděním platebního styku na účtech klientů,o nichž se účtuje v účtové třídě 2 (vč. konsorcionálních úvěrů a repo obchodů účtovaných v třídě 2). Jde zejména o úroky, poplatky a provize od klientů. Neúčtují se zde výnosy související s operacemi s cennými papíry a devizovými operacemi, o nichž se účtuje na účtech 714, 715 nebo 716. Neúčtují se zde rovněž výnosy související s ostatními bankovními obchody, o nichž se účtuje na účtu 717. Na tomto účtu se také účtují úroky z prodlení v souladu s ustanovením odstavce 8 Čl. XI Obecných ustanovení.
(3) Na účtu 713 se účtuje nájemné z leasingu hmotného majetku v případech, kdy banka je pronajímatelem.
(4) Na účtu 714 se účtují úroky z cenných papírů, dividendy. Dále se zde účtují poplatky za správu a úschovu cenných papírů.
(5) Na účtu 715 se účtují zisky z prodeje cenných papírů. Neúčtují se zde výnosy z repo obchodů a půjček a výpůjček cenných papírů, které se účtují na účtu 711, resp. 712.
(6) Na účtu 716 se účtují výnosy z devizových operací, zejména kursové rozdíly, výnosy z nákupu a prodeje deviz.
(7) Na účtu 717 se účtují výnosy z ostatních bankovních operací, o nichž se účtuje na podrozvahových účtech účtové skupiny 91 až 93, 97 a 98 (s výjimkou poplatků za úschovu a správu cenných papírů), popř. v účtové skupině 32, a dále výnosy, které nelze zaúčtovat na jiný účet účtové skupiny 71.
(8) Na účtu 719 se účtují výnosy z pevných termínových operací, které nejsou zajišťovacími, a o nichž se účtuje v účtové skupině 30 a 31 a výnosy z opcí, které nejsou zajišťovacími, o nichž se účtuje na účtech účtových skupin 30 a 39.
Čl.III
Použití rezerv a opravných položek
(1) Na účtu 751 se účtuje použití opravných položek v souladu s Čl.XIII Obecných ustanovení. Analytická evidence se vede v členění jako u tvorby opravných položek daňově neuznaných.
(2) Na účtu 752 se účtuje použití rezerv osvobozených od daně, jejichž tvorba byla zaúčtována na účtu 652.
(3) Na účtu 753 se účtuje použití rezerv, jejichž tvorba není uznána na daňový výdaj (náklad) a tvorba ostatních rezerv, zaúčtovaných na účtu 653.
(4) Na účtu 754 se účtuje použití opravné položky daňově uznané. Analytická evidence se vede v členění jako u tvorby opravné položky.
Čl.IV
Ostatní provozní výnosy
(1) Na účtu 761 se účtují výnosy z odepsaných pohledávek za bankami, které byly v minulosti odepsány na vrub nákladů, a dále se zde účtují právně zaniklé závazky s výjimkou zaplacených závazků.
(2) Na účtu 762 se účtují výnosy z odepsaných pohledávek za klienty a ostatními dlužníky, které byly v minulosti odepsány na vrub nákladů, a dále se zde účtují právně zaniklé závazky s výjimkou např. splnění, započtení, dohody o nahrazení dosavadního závazku novým, splynutí, narovnání.
(3) Na účtu 763 se účtují pouze zisky související s postoupením pohledávek za bankami, tzn. rozdíl mezi hodnotou pohledávky za bankami a její cenou sjednanou při postoupení postupníkovi.
(4) Na účtu 764 se účtují zisky související s postoupením pohledávek za klienty, popř. ostatními dlužníky, tzn. rozdíl mezi hodnotou pohledávky za klienty a její cenou sjednanou při postoupení postupníkovi.
(5) Na účtu 765 se účtují zisky z převodů (zpravidla prodeje) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem účtovaných v účtové skupině 41 na třetí osoby, tzn. rozdíl mezi hodnotou účasti s rozhodujícím nebo podstatným vlivem a její cenou sjednanou při prodeji. Současně se vyúčtuje částka kurzových rozdílů vedená na účtu 567 do nákladů (účet 616) nebo výnosů (účet 716), resp. účet 358.
(6) Na účtu 766 se účtují výnosy z titulu převodu (zpravidla prodeje) hmotného a nehmotného majetku banky na třetí osoby. Účtují se zde i výnosy z prodeje majetku uskutečněného prostřednictvím realitních kanceláří.
(7) Na účtu 767 se účtují ostatní provozní výnosy, které se neúčtují na jiných účtech účtové třídy 7. Účtují se zde také úroky z prodlení v souladu s ustanovením odstavce 8 Čl. XI Obecných ustanovení.
Čl.V
Mimořádné výnosy
Na účtu 771 se účtují mimořádné výnosy, k nimž patří zejména opravy výnosů minulých let, přijaté náhrady škod a mank, přijaté pokuty a penále s výjimkou smluvních, o kterých se účtuje na účtu 767, a s výjimkou smluvních vyplývajících ze smlouvy o úvěru, o kterých se účtuje v účtové skupině 71. Analytická evidence se vede podle jednotlivých titulů mimořádných výnosů.
Čl.VI
Vnitrobankovní výnosy
Na účtu 790 se účtují vnitrobankovní výnosy vyplývající z vnitřních vztahů banky (viz Čl. XX Obecných ustanovení). Účet 790 musí mít ke dni sestavení účetní závěrky shodný zůstatek s účtem 690.
Účtová třída 9 - Podrozvahové účty
Čl.I
Úvodní ustanovení
(1) Na účtech účtové třídy 9 se účtuje podvojně o majetku a závazcích, o kterých se neúčtuje na rozvahových účtech. Jde o budoucí pevné a potencionální pohledávky a závazky.
(2) Pro oceňování majetku a závazků na podrozvahových účtech se použijí způsoby stanovené zákonem s tím, že se nevytváří opravné položky (viz Čl. XIII Obecných ustanovení). Ceny se stanoví jako smluvní nebo jinak v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
(3) O operacích účtovaných na podrozvahových účtech se účtuje od data vzniku pohledávky nebo závazku do data jejich vypořádání.
(4) U cizoměnových kontraktů se při přepočtu cizí měny na Kč postupuje podle Čl. IX Obecných ustanovení.
(5) V případě, že se několik bank spojí k zajištění pohledávek nebo závazků, každá z nich účtuje poměrný podíl, který na ni připadá z celkové pohledávky nebo závazku.
(6) Na podrozvahových účtech se účtuje podle povahy účetních případů; o pohledávkách se účtuje na účtech aktivních, o závazcích na účtech pasivních.
(7) Pro vedení analytické evidence k podrozvahovým účtům platí hlediska stanovená v Čl. VI Obecných ustanovení. Kromě toho u účtové skupiny 95 je analytická evidence vedena podle forwardů, futures a swapů a u účtové skupiny 96 podle nakoupených a prodaných opcí.
Čl.II
Pohledávky a závazky z příslibů úvěrů a půjček
(1) Na účtu 911 se účtuje o poskytnutých a na účtu 912 o přijatých příslibech úvěrů a půjček podle zvláštních předpisů.
(2) Zůstatek účtu 911 je aktivní a vyjadřuje poskytnuté, ale dosud nečerpané úvěry a půjčky. Zůstatek účtu 912 je pasívní a vyjadřuje přijaté, ale dosud nečerpané úvěry a nečerpané půjčky.
(3) Neúčtuje se zde o povolených částkách přechodných debetních zůstatků na kontokorentních účtech a spotřebních úvěrech obyvatelstvu.
Čl.III
Pohledávky a závazky ze záruk a směnek
(1) Na účtu 921 se účtuje o poskytnutých a na účtu 922 o přijatých zárukách podle obchodního zákoníku, anebo podle jiných obdobných předpisů. Na účtech 921, 922 se účtuje v samostatné analytické evidenci o příslibech k zárukám.
(2) Zůstatek účtu 921 je aktivní a vyjadřuje poskytnuté, ale dosud neplacené záruky. Zůstatek účtu 922 je pasívní a vyjadřuje přijaté, ale dosud nečerpané záruky.
(3) Na účtu 923 se účtuje o poskytnutých a na účtu 924 o přijatých směnkách (akceptech) směnečníkem (zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový zákon, nebo podle jiných obdobných právních předpisů). Na účtu 923 účtuje banka v postavení směnečníka, popř. výstavce (dlužníka), na účtu 924 banka v postavení majitele směnky (věřitele).
(4) Zůstatek účtu je aktivní a vyjadřuje směnky, které kryjí přijatý úvěr. Zůstatek účtu 923 je pasivní a vyjadřuje směnky, které kryjí poskytnutý úvěr.
(5) Na účtu 925 se účtuje o poskytnutých zárukách z indosamentu směnek (prodeje) až do doby možného vymáhání a na účtu 926 se účtuje o přijatých zárukách z nakoupených směnek (směnečný a šekový zákon nebo jiné obdobné předpisy). Na účtech 925 účtuje prodávající (indosant) směnky a 926 nakupující (indosatář) směnky. Při zpětném nákupu směnky účtuje banka na straně dal účtu 925.
(6) Zůstatek účtu 925 je aktivní a vyjadřuje poskytnuté záruky z prodaných (převedených), ale dosud nezaplacených směnek, zůstatek účtu 926 je pasívní a vyjadřuje přijaté záruky z nakoupených (převedených), ale dosud nezaplacených (nebo neprodaných) směnek.
(7) Na účtu 927 se účtuje o poskytnutých směnečných rukojemstvích (avalech) a na účtu 928 se účtuje o přijatých směnečných rukojemstvích (avalech) u vystavených nebo nakoupených směnek podle směnečného a šekového zákona, nebo jiných obdobných právních předpisů.
(8) Zůstatek účtu 927 je aktivní a vyjadřuje poskytnutá směnečná rukojemství do doby možného vymáhání. Zůstatek účtu 928 je pasívní a vyjadřuje přijatá směnečná rukojemství do doby možného vymáhání směnky.
Čl.IV
Pohledávky a závazky z akreditivů
(1) Na účtu 931 se účtuje o otevření akreditivu z příkazu příkazce, na účtu 932 se účtuje o otevření akreditivu z příkazu banky (podle obchodního zákoníku, nebo podle jiných obdobných právních předpisů). Na účtu 931 účtuje banka otevírající akreditiv. Na tomto účtu se neúčtuje o krytých akreditivech. Krytím akreditivu se rozumí převod z účtu klienta popř. příslib úvěru, o němž se účtuje na účtu 911, poskytnutá záruka (účet 921) nebo přímé poskytnutí úvěru (účtové třídy 1, 2). Na účtu 932 účtuje banka, je-li příkazcem (dlužníkem).
(2) Zůstatek účtu 931 je aktivní a vyjadřuje pohledávky z otevřených akreditivů, ale dosud nečerpaných. Zůstatek účtu 932 je pasivní a vyjadřuje závazek z akreditivů otevřených z příkazu banky (dlužníka), ale dosud nečerpaných.
(3) Na účtu 933 se účtuje o potvrzeních otevření akreditivů; neúčtuje se zde o avizovaných akreditivech. Na tomto účtu účtuje banka potvrzující akreditiv. Na účtu 934 se účtuje o přijatých potvrzeních akreditivů ve prospěch banky, je-li oprávněným (věřitelem).
(4) Zůstatek účtu 933 je aktivní a vyjadřuje pohledávky z potvrzení otevřených akreditivů. Zůstatek účtu 934 je pasivní a vyjadřuje závazky z akreditivů potvrzených ve prospěch banky, je-li oprávněným (věřitelem).
(5) Analytická evidence se vede v členění na odvolatelné a neodvolatelné akreditivy.
Čl.V
Pohledávky a závazky ze spotových operací
(1) Spotovými operacemi se rozumí operace nákupu a prodeje, při kterých období od uzavření obchodu do jeho vypořádání není delší než 2 dny (případně jiné období v závislosti na zvyklostech trhu). Účtuje se zde i o operacích s cennými papíry v období mezi dnem sjednání obchodu a dnem vypořádání obchodu.
(2) Na účtech 941, 943, 945 a 947 se účtují pohledávky ze spotových operací, na účtech 942, 944, 946 a 948 se účtují závazky ze spotových operací, s úrokovými, měnovými, akciovými a komoditními nástroji.
(3) Spotové operace s úrokovými nástroji v jedné měně se účtují jako spotové operace s úrokovými nástroji. Spotové operace s úrokovými nástroji ve více měnách se účtují jako spotové operace s měnovými nástroji. Spotové operace s cizoměnovými akciovými nebo komoditními nástroji se účtují jako spotové operace s akciovými nebo komoditními nástroji.
Čl.VI
Pohledávky a závazky z pevných termínových operací
(1) Na účtech 951 až 958 se účtuje o pohledávkách a závazcích z pevných termínových operací s úvěrovými, úrokovými, měnovými, akciovými a komoditními nástroji. Pohledávky a závazky se účtují v dohodnuté hodnotě podkladového nástroje a dále se přeceňují z titulu změn cen úvěrových nástrojů, úrokových měr, spotových měnových kurzů, změn cen akcií a změn cen komodit. Banka může rozhodnout, že tyto pohledávky a závazky nebude přeceňovat z titulu změn úrokových měr.
(2) Analytická evidence se vede v členění na swapy, forwardy, futures. U účtů 951 a 952 se v samostatné analytické evidenci vedou ještě pohledávky a závazky z pevných termínových operací s úvěrovými nástroji.
Čl.VII
Pohledávky a závazky z opčních operací
(1) Na účtech 961 až 968 se účtuje o pohledávkách a závazcích z opcí s úvěrovými, úrokovými, měnovými, akciovými a komoditními nástroji. Pohledávky a závazky se účtují v dohodnuté hodnotě podkladového nástroje a dále se přeceňují z titulu změn cen úvěrových nástrojů, úrokových měr, spotových měnových kurzů, změn cen akcií a změn cen komodit. Banka může rozhodnout, že tyto pohledávky a závazky nebude přeceňovat z titulu změn úrokových měr.
(2) Analytická evidence se vede v členění na nakoupené a prodané opce. U účtů 961 a 962 se v samostatné analytické evidenci vedou ještě pohledávky a závazky z opcí na úvěrové nástroje.
Čl.VIII
Pohledávky a závazky ze zástav
(1) Na účtech 971, 973, 975 a 977 se účtuje o poskytnutých a na účtech 972, 974, 976 a 978 o přijatých nemovitých zástavách, peněžních zástavách, zástavách - cenných papírech a ostatních zástavách (podle občanského zákoníku, obchodního zákoníku, zákona o cenných papírech, popř. jiných obdobných právních předpisů). Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky.
(2) Zůstatky účtů 971, 973,975 a 977 jsou aktivní a vyjadřují poskytnuté zástavy na vzniklé a dosud trvající rozvahové a podrozvahové závazky vykazující banky, zůstatky účtů 972,974,976 a 978 jsou pasívní a vyjadřují přijaté zástavy na vzniklé a dosud trvající rozvahové a podrozvahové pohledávky vykazující banky.
(3) Na účtu 979 se účtuje o cenných papírech přijatých jako kolaterál v repo obchodech, jestliže banka nemá právo s nimi volně nakládat, např. prodat, půjčit (např. při substituci kolaterálu).
Čl.IX
Pohledávky a závazky z hodnot v úschově, správě a uložení
Na účtech 983 až 988 se účtuje o hodnotách banky předaných a převzatých do úschovy, správy a uložení podle obchodního zákoníku, zákona o cenných papírech, nebo podle jiných právních předpisů.
Čl.X
Uspořádací a evidenční účty
(1) Na účtech 991 až 994 se účtují souvztažně s účty v účtových skupinách 95 a 96 pohledávky a závazky z derivátů v hodnotách podkladových nástrojů a rozdíly z přecenění těchto pohledávek a závazků z titulu změn spotových měnových kurzů, změn cen akcií a změn cen komodit. Na účtu 995 se účtuje souvztažně s účty 951, 952, 961, 962 o derivátech s úvěrovými nástroji v hodnotách podkladových nástrojů.
(2) Na účtu 992 se účtuje také přepočet cizoměnových položek účtovaných na příslušných účtech účtové třídy 9.
(3) Na účtu 996 se účtují odepsané pohledávky.
(4) Na účtu 997 banka účtuje o zásobě hodnot v evidenci, t.j. přísně zúčtovatelných tiskopisech, které by bylo možno v případě ztráty zneužít ke škodě banky. Neúčtují se zde nakoupené ceniny, jejichž hodnota se účtuje na rozvahových účtech 119 nebo 351.
(5) Na účtu 998 se účtují jiné hodnoty v evidenci, např. půjčky z FKSP (nejsou-li zúčtovány jako rozvahová položka).
(6) Na účtu 999 se účtují položky vyplývající z podvojného účtování na podrozvahových účtech v případech, pro které nevyplývá souvztažnost s jiným podrozvahovým účtem.
C.
Zvláštní postupy účtování emisní banky
Čl.I
Úvodní ustanovení
Na zvláštních účtech účtuje ČNB o
a) měnových pohledávkách a závazcích včetně emitovaného oběživa (účtová skupina 01 a 02),
b) zvláštních agendách (účtová skupina 20),
c) příjmech a výdajích státního rozpočtu (účty 293, 294, 299) a pohledávkách a závazcích vlády ve vztahu k zahraničí (účet 298),
d) fondu na nové ocenění zlata (účet 568), nákladech a výnosech souvisejících s tiskem, ražbou a emisí oběživa (účty 618, 718),
e) zásobě peněz v tuzemské měně (účet 981).
Čl.II
Měnové pohledávky a závazky
Na účtech účtových skupin 01 a 02 se účtují pohledávky a závazky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu, bankám Evropského systému centrálních bank a ostatním zahraničním subjektům, pohledávky a závazky vůči tuzemským bankám, emitované krátkodobé cenné papíry ČNB a emitované oběživo.
Čl.III
Zvláštní agendy ČNB
Na účtech účtové skupiny 20 účtuje Česká národní banka v souladu se zvláštními předpisy.
Čl.IV
Rozpočtové příjmy a výdaje
(1) Na účtech účtové skupiny 29 se účtují příjmy a výdaje státního rozpočtu, státní finanční aktiva a pasiva. Účtují se zde i pohledávky a závazky vlády ve vztahu k zahraničí (účet 298).
(2) Neúčtuje se zde o mimorozpočtových prostředcích rozpočtových organizací a prostředcích veřejných fondů, o kterých se účtuje v účtové skupině 28.
(3) Na účtu 295 se účtuje o příjmech územních samosprávných celků spravovaných finančními úřady, zejména daň z příjmů fyzických osob, daň z nemovitostí, neoprávněný majetkový prospěch právnických osob zřízených okresními či obecními úřady, pokuty uložené těmto právnickým osobám podle zvláštních předpisů apod.
Čl.V
Emitované oběživo
(1) Na účtu 028 se účtuje o bankovkách a mincích emitovaných ČNB.
(2) Na účtu 568 se účtuje o tvorbě a použití fondu na nové ocenění zlata.
Čl.VI
Náklady a výnosy z tisku, ražby a emise oběživa
(1) Na účtu 618 se účtují náklady na tisk bankovek a ražbu mincí.
(2) Na účtu 718 se účtují výnosy z emise bankovek a mincí a z prodeje mincí.
Čl.VII
Zásoba peněz
Na účtu 981 se účtují bankovky a mince v zásobě a na cestě, vyrobené a zničené bankovky a mince tuzemské měny.
1) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách
2) Zákon České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance.
3) Výklad k tomuto článku podává odbor statistiky ČNB.
*) Podle čl. II odst. 2 opatření MF č. 282/74 788/1995 se znění čl. IX platné od 1.1.1996 kromě ust. odst. 6 použije poprvé při sestavení účetní závěrky za rok 1995.
*) Podle čl. II odst. 2 opatření MF č. 282/74 788/1995 se ust. odst. 3 a 4 ve znění platném od 1.1.1996 použije poprvé již při sestavení účetní závěrky za rok 1995.
*) Podle čl. II odst. 2 opatření MF č. 282/74 788/1995 se ust. čl. VII ve znění platném od 1.1.1996 použije poprvé již při sestavení účetní závěrky za rok 1995.
*) Účetní případy dosud účtované na účtu 973 se účtují na účtech 945, 955 a 965. Účetní případy dosud účtované na účtu 974 se účtují na účtech 946, 956 a 966.