Opatření ze dne 27.7.1993, kterým se stanoví statistické ukazatele Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží a Změna stavu nedokončené výroby ke konci čtvrtletí proti jeho počátku a způsob jejich získávání

13.8.1993 | Sbírka:  OP10/93 | Částka:  53/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 278/1992 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
OP10/93
OPATŘENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 27. července 1993, kterým se stanoví statistické ukazatele Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží a Změna stavu nedokončené výroby ke konci čtvrtletí proti jeho počátku a způsob jejich získávání
Český statistický úřad podle § 23 odst. 3 zákona České národní rady č. 278/1992 Sb., o státní statistice, ve vztahu k nařízení vlády č. 186/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti, stanoví statistické ukazatele:
1.
Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží
Obsah tohoto ukazatele odpovídá údajům vedeným zpravodajskými jednotkami na účtech 601, 602 a 604 nebo na skupinovém syntetickém účtu 600 a účtu 604.1) Údaje pro tento ukazatel vykazují zpravodajské jednotky, které vyplňují podle programu statistických zjišťování na rok 1993 výkaz P 3-04.2)
Údaje se vykazují v oddílu 177 uvedeného výkazu takto:
a) do řádku 01 se doplní název ukazatele Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží (text je možno zkrátit),
b) v řádku 01, sloupec 1 se uvede údaj v tis. Kč vztahující se ke sledovanému čtvrtletí,
c) v řádku 01, sloupec 2 se uvede údaj v tis. Kč vztahující se ke stejnému čtvrtletí minulého roku.
2.
Změna stavu nedokončené výroby ke konci čtvrtletí proti jeho počátku
Obsah tohoto ukazatele odpovídá údajům vedeným zpravodajskými jednotkami na účtu 611.1) Údaje pro tento ukazatel budou vykazovat pouze zpravodajské jednotky, které realizují dodávky staveb, jejich stavebních a technologických částí, včetně montáže stavebních objektů a provozních souborů a které se zdaňují 5 % sazbou daně z přidané hodnoty.
Údaje se vykazují v oddílu 177 uvedeného výkazu takto:
a) do řádku 02 se doplní název ukazatele Změna stavu nedokončené výroby,
b) v řádku 02, sloupec 1 se uvede údaj v tis. Kč vztahující se ke sledovanému čtvrtletí,
c) v řádku 02, sloupec 2 se uvede údaj v tis. Kč vztahující se ke stejnému čtvrtletí minulého roku.
Při vykazování údajů za stejné čtvrtletí minulého roku zpravodajské jednotky přepočtou tyto údaje do metodiky a organizace sledovaného čtvrtletí.
Údaje pro ukazatele Tržby za prodej vlastních výrobků, tržeb a zboží a Změna stavu nedokončené výroby ke konci čtvrtletí proti jeho počátku vykáží zpravodajské jednotky poprvé za 3. čtvrtletí roku 1993, ve lhůtě k doručení výkazu P 3-04.
Předseda Českého statistického úřadu:
Ing. Outrata v.r.
1) Opatření federálního ministerstva financí č.j. V/20 100/1992 ze dne 15.7.1992, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, vyhlášené v částce 106/1992 Sb.
2) Formuláře výkazu obdržely dotčené zpravodajské jednotky počátkem letošního roku.