Opatření ze dne 2.9.1993 o rozšíření úhrad ve volně směnitelných měnách u reexportních operací na základě Dodatku č. 1 k Platební smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou

14.10.1993 | Sbírka:  259/1993 Sb. | Částka:  63/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb., 528/1990 Sb.
Aktivní derogace: 66/1993 Sb.
Pasivní derogace: 311/1996 Sb.
259/1993 Sb.
OPATŘENÍ
České národní banky
ze dne 2. září 1993
o rozšíření úhrad ve volně směnitelných měnách u reexportních operací na základě Dodatku č.1 k Platební smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
Česká národní banka podle ustanovení § 36 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, a podle § 13 odst. 3 devizového zákona č. 528/1990 Sb., ve znění zákona č. 228/1992 Sb. (úplné znění č. 457/1992 Sb.), určuje podmínky pro usměrňování platební bilance a postup devizových bank při provádění volnoměnových úhrad u reexportních operací podle Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou takto:
§ 1
V souladu s článkem 2 Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, ve znění Dodatku č. 1 k této smlouvě, (dále jen "smlouva") platby za dodávky zboží a služeb, které byly nakoupeny subjektem jedné ze smluvních stran v třetí zemi a prodané bez následné úpravy a změny vlastní kvality dodaného zboží a služeb subjektu druhé smluvní strany, a platby za dodávky zboží a služeb nakoupené subjektem jedné smluvní strany od subjektu druhé smluvní strany a odprodané bez následné úpravy a změny kvality zboží a služeb do třetí země budou uhrazeny ve volně směnitelných měnách, pokud z jiné dohody, kterou jsou obě smluvní strany vázány, nevyplývá něco jiného.
§ 2
Za následnou úpravu a změnu vlastní kvality zboží a služeb se pro účely provádění uvedené smlouvy nepovažují zejména:
- změna balení, balení do menších i větších celků, přebalení do jiných forem obalů,
- manipulační operace,
- nálepkování a značkování,
- prosté míšení výrobků,
- konzervace a podobné postupy k ochraně zboží,
- kombinace předchozích postupů.
§ 3
Ustanovení § 1 se nevztahuje na dodávky zboží nebo poskytování služeb, které nakupuje jedna smluvní strana od druhé smluvní strany a které použije pro kompletaci finálních výrobků nebo komplexních služeb určených pro export do třetích zemí. V těchto případech bude úhrada subdodávek zboží nebo služeb prováděna podle článku 1 Platební dohody mezi Českou republikou a Slovenskou republikou.
§ 4
Pro zúčtování inkas a plateb za dodávky zboží a služeb*) podle tohoto opatření je stanoven platební titul č. 132 - reexportní operace ve vztahu ke Slovenské republice. Tímto platebním titulem označí subjekt České republiky svůj vývoz a inkaso, resp. dovoz a platby ve vztahu k subjektům Slovenské republiky.
§ 5
Devizové banky jsou povinny při provádění zúčtování podle § 4 ověřit správnost použití platebního titulu na základě předložených dokumentů.
§ 6
Zrušuje se opatření České národní banky č. 66/1993 Sb., k postupu při provádění úhrad ve volně směnitelných měnách u reexportních operací dle Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou.
§ 7
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Guvernér:
Ing. Tošovský v.r.
*) Opatření SBČS ze dne 28. 2. 1992, kterým se určují podmínky pro usměrňování platební bilance České a Slovenské Federativní Republiky, vyhlášené v částce 29/1992 Sb.