Vyhláška ze dne 19.11.1993 o vydání bankovek po 5000 Kč

30.11.1993 | Sbírka:  289/1993 Sb. | Částka:  72/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
289/1993 Sb.
VYHLÁŠKA
České národní banky ze dne 19. listopadu 1993 o vydání bankovek po 5000 Kč
Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance:
§ 1
Dnem 15. prosince 1993 se vydávají do oběhu bankovky po 5000 Kč vzoru 1993 (dále jen "bankovka").
§ 2
(1) Bankovka je 74 mm široká a 170 mm dlouhá. Přípustná tolerance v její šířce a délce je plus minus 1,5 mm. Bankovka je vytištěna na přírodně zbarveném papíru s lokálním stupňovitým vodoznakem a ochranným okénkovým proužkem.
(2) Stupňovitý vodoznak je umístěn na 44 mm širokém nepotištěném okraji bankovky (dále jen "kupón") a tvoří jej portrét Tomáše Garrigua Masaryka.
(3) Ochranný okénkový proužek o šířce 1,4 mm je zapuštěn do papíru v kolmém směru k delší straně bankovky po celé její šířce, ve vzdálenosti 99 mm od levého okraje bankovky s tolerancí posunu plus minus 6 mm. Na lícní straně bankovky vystupují vždy po 5 mm na povrch papíru části proužku stříbřité barvy v délce 5 mm, na kterých je ve směru zdola nahoru čitelný negativní mikrotext "5000 Kč".
(4) Bankovka je opatřena ochrannou soutiskovou značkou v podobě písmene "C", do kterého je vloženo písmeno "S". Její horní část tištěná v šedomodré barvě je viditelná na lícní straně bankovky v levé horní části tiskového obrazce, spodní část tištěná rovněž v barvě šedomodré na rubové straně bankovky v pravé horní části tiskového obrazce. Celá značka je viditelná z obou stran bankovky v průhledu proti světlu. Při pohledu z rubové strany bankovky je ochranná soutisková značka stranově obrácená.
§ 3
(1) Na líci bankovky je v pravé části tiskového obrazce portrét Tomáše Garrigua Masaryka. Je vytištěn tiskem z hloubky v barvě šedočerné a šedomodré. Jméno "TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK" je umístěno ve třech řádcích nad ramenem portrétu. Je vytištěno rovněž tiskem z hloubky v barvě šedočerné. Na rameni portrétu je ve dvou lipových lístcích umístěna plocha pro skrytý obrazec, který při určitém úhlu dopadu světla vytváří tmavé nebo světlé číslo "5000", vytištěná v barvě šedomodré. Od portrétu vpravo vede souběžně s delšími stranami bankovky sytější pás šedomodré barvy přesahující do 5 mm širokého nepotištěného okraje. Na pásu je shora dolů negativně vyznačeno číslo "5000". Vlevo od čísla jsou na pásu rovněž negativně vyobrazeny lipové lístky a plody. Pod pásem je při pravém okraji bankovky položena růžice z šedomodrobílé stuhy. Pás, číslo, lipové lístky a plody i růžice jsou tištěny tiskem z plochy. V pravém horním rohu bankovky je hmatová značka pro nevidomé a slabozraké. Značku tvoří tři pod sebou umístěné vodorovné proužky o stranách 1 x 8 mm, které jsou od sebe vzdáleny 5 mm. Hmatová značka je vytištěna tiskem z hloubky v barvě modročerné. Při spodním okraji bankovky vlevo je drobným písmem vytištěno tiskem z hloubky v barvě šedočerné jméno autora návrhu bankovky "O. KULHÁNEK INV.", vpravo v barvě šedomodré jméno autora ryteckého přepisu portrétu "M. ONDRÁČEK SC.".
(2) V levé části tiskového obrazce je ve dvou řádcích umístěn text slovně označující nominální hodnotu bankovky "PĚT TISÍC KORUN ČESKÝCH", pod ním je uveden ve dvou řádcích název emisní banky "ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA". Vlevo od názvu emisní banky je letopočet vydání bankovky "1993" a vpravo faksimile podpisu guvernéra České národní banky. Označení představitele emisní banky slovem "GUVERNÉR" je umístěno pod faksimile jeho podpisu. Všechny uvedené texty jsou vytištěny tiskem z hloubky v barvě šedočerné. Na pozadí textů jsou v horní části bankovky v barvě šedomodré vyobrazeny lipové lístky a plody, ve spodní části tmavorůžová a bílá stuha, která prochází za hlavou portrétu až do pravého horního rohu tiskového obrazce. Pozadí je vytištěno tiskem z plochy. Nad slovním označením nominální hodnoty bankovky je při jejím horním okraji vytištěna opticky proměnlivou barvou šestiúhelníková ploška, ve které je negativní vyobrazení hlavy lva s korunkou. Barva šestiúhelníkové plošky je závislá na úhlu dopadu světla, mění se od barvy fialové přes barvu zlatou po barvu zelenou. Ze šestiúhelníkové plošky vycházejí směrem k lipovým lístkům a plodům paprsky vytištěné v barvě růžové a modrošedé. Podtisk lícní strany bankovky je tvořen drobným rastrem v barvě modrošedé a růžové.
(3) V horní části kupónu je vytištěno tiskem z hloubky velké výrazné číslo "5000" označující nominální hodnotu bankovky. Kontury číslic jsou vytištěny v barvě šedomodré, která ve spodní části přechází do barvy šedočerné.
§ 4
(1) Na rubu bankovky je v několika odstínech šedomodré barvy vyobrazeno seskupení nejznámějších pražských gotických a barokních staveb v perspektivě, s dominantou katedrály sv. Víta uprostřed. V horní části tiskového obrazce jsou v barvě tmavorůžové vytištěny dva gotické štíty s historickými znaky Prahy (vlevo) a Čech (vpravo). Ve spodní části tiskového obrazce je vyobrazení Prahy doplněno pražskými domovními znameními a náhrobními kameny ze židovského hřbitova. V pravé části tiskového obrazce je souběžně s delšími stranami bankovky směrem ke kupónu vytištěn pás v šedomodré barvě, na kterém je umístěn velký státní znak České republiky vytištěný rovněž v barvě šedomodré. Pod pásem je položena růžice z tmavorůžové a šedomodré stuhy. V pravém horním rohu tiskového obrazce je nad růžicí vytištěn v barvě šedomodré rostlinný motiv, ve kterém je umístěna soutisková značka. Podtisk v barvě šedomodré a tmavorůžové je tvořen drobným rastrem. V levém spodním rohu tiskového obrazce je vytištěno číslo "5000", kontury jeho číslic jsou šedomodré. Souběžně se spodní stranou bankovky je vpravo od čísla "5000" umístěn nápis "PADĚLÁNÍ BANKOVEK SE TRESTÁ PODLE ZÁKONA". Barva nápisu je šedomodrá. Při spodním okraji bankovky jsou drobným písmem v barvě šedomodré vytištěny nápisy "(C) ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA" (vlevo), "STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, PRAHA" (uprostřed) a jméno autora ryteckého přepisu hlavního motivu rubové strany "V. FAJT SC.". Všechna uvedená zobrazení a texty jsou vytištěny tiskem z plochy.
(2) Označení série bankovky jedním velkým písmenem abecedy a dvojmístným číslem a šestimístné pořadové číslo bankovky je vytištěno ve vodorovném směru vpravo dole pod státním znakem České republiky a ve svislém směru zdola nahoru v polovině kratší strany bankovky při nepotištěném okraji vlevo. Obě označení série a pořadová čísla bankovky jsou vytištěna tiskem z výšky v barvě černé. Číslice vodorovně situovaného pořadového čísla bankovky se směrem zleva doprava zvětšují.
(3) V horní části kupónu je vytištěno tiskem z plochy v barvě šedomodré velké výrazné číslo "5000" označující nominální hodnotu bankovky. Plocha číslic je vyplněna drobným rastrem v kombinaci šedé a šedomodré barvy.
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1993.
Guvernér:
Ing. Tošovský v.r.