Opatření ze dne 22.11.1993, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance

17.12.1993 | Sbírka:  11/1993 (CBN) | Částka:  76/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 120/2010 (TV)
Pasivní derogace: 3/1996 (CBN), 1/1996 (CBN), 6/1994 (CBN)
11/1993
Opatření
České národní banky
ze dne 22. listopadu 1993,
kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance
Změna: Opatření ČNB 6/1994
Změna: Opatření ČNB 1/1996
Česká národní banka podle § 41 odst. 2 zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví stanoví:
§ 1
(1) Jiné osoby než banky, které vykonávají činnost podle zvláštních zákonů1) (dále jen "vykazující jednotka") sestavují a České národní bance předkládají výkazy uvedené v příloze č. 1 tohoto opatření.
(2) Vzory výkazů podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto opatření.
§ 2
Vykazujícími jednotkami jsou pro výkaz:
a) DEV(ČNB-Ds)1-04 tuzemci, od kterých je předložení výkazu vyžádáno Českou národní bankou podle zvláštního zákona,2)
b) zrušeno
c) zrušeno
d) zrušeno
e) E(ČNB)3-04 pojišťovny a právnické osoby vykonávající pro ně zprostředkovatelskou činnost4),
f) E(ČNB)4-04 jiné právnické osoby než banky a pojišťovny, které vykonávají činnost podle příslušných právních předpisů5), statisticky sledovanou v rámci peněžního sektoru,
g) zrušeno
§ 3
(1) Vykazující jednotky předkládají České národní bance výkazy stanovené v § 1 odst. 1 v periodicitě, termínech a formě stanovených v příloze č. 2 tohoto opatření.
(2) Výkazy předkládají vykazující jednotky organizačním útvarům České národní banky uvedeným na formulářích výkazů.
(3) Výkaz o zahraničních aktivech a pasívech Dev(ČNB-Ds)1-04 předávají vykazující jednotky České národní bance na disketě nebo na formulářích pro optické čtení vykazovaných údajů nebo kombinací uvedených způsobů.
(4) Vykazující jednotky podle § 2 písm. a) předkládají u výkazu Dev(ČNB-Ds)1-04 průvodní list výkazu a
a) část 1, 2 a 6 výkazu, pokud splňují podmínku stanovenou v § 2 písm. a) bod 1),
b) část 3, pokud ve vykazovaném období čerpali nebo spláceli úvěr přijatý od devizového cizozemce nebo u nich došlo k jiné změně vykazovaných údajů v této části výkazu,
c) část 4, pokud ve vykazovaném období založili majetkovou účast v zahraničí nebo u nich došlo ke změně vykazovaných údajů v této části výkazu,
d) část 5, pokud se stali ve vykazovaném období českou právnickou osobou s majetkovou účastí zahraničních osob nebo u nich došlo ke změně vykazovaných údajů v této části výkazu.
§ 4
(1) Vykazující jednotky předloží České národní bance výkazy sestavované k 31. prosinci 1993 a předkládané v následujícím čtvrtletí podle opatření České národní banky č. 11/1993, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance v roce 1993, oznámeného v částce 41/1993 Sb. Výkaz Dev (B) 1-12 sestavený k 31. prosinci 1993 předloží vykazující jednotky do 28. února 1994.
(2) Vykazující jednotky, u nichž podmínky stanovené v § 2 písm. a) bod 2, 3 nebo 4 vznikly před 1. lednem 1994 a v I. čtvrtletí 1994 trvaly beze změn, předloží České národní bance výkaz Dev(ČNB-Ds)1-04 sestavený k 31. březnu 1994 minimálně v rozsahu průvodního listu a příslušné části 3, 4 nebo výkazu.
§ 5
V případě, že vykazující jednotka poruší povinnosti stanovené tímto opatřením, je Česká národní banka oprávněna postupovat podle zvláštního zákona6).
§ 6
Zrušuje se opatření České národní banky č. 11 ze dne 23. dubna 1993 (třídící znak 10493611), kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance v roce 1993, oznámené v částce 41/1993 Sb.
§ 7
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.
Guvernér
Ing. Tošovský, v.r.
Odpovědný pracovník:
Ing. Karnet, CSc.,
linka 4446
Příl.1
Seznam výkazů předkládaných jinými osobami než bankami České národní bance
Označení výkazu          Název výkazu
------------------------------------------------------------------
Dev(ČNB-Ds)1-04 Výkaz o zahraničních aktivech a pasivech
 
E(ČNB)3-04    Šetření  o  rozvoji  peněžního  sektoru  -
         pojišťovnictví
E(ČNB)4-04    Šetření  o  rozvoji  peněžního  sektoru  -
         nebankovní peněžní instituce

         Výkazy Světové banky o dlouhodobé zahraniční
         zadluženosti (World Bank Debet Rerting System)
         - formuláře:
					 
Příl.2
Periodicita, termíny a forma předkládání výkazů jiných osob než banky České národní bance
Označení výkazu Periodicita Termín předkládání    Forma
                            předkládání
------------------------------------------------------------------
Dev(ČNB-Ds)1-04 čtvrtletně do 20. kalendářního dne automatizovaně
              následujícího měsíce po písemně
              konci čtvrtletí,     nebo
              výkaz k 31. prosinci do kombinovaně
              28. února násled. roku
									
E(ČNB)3-04  čtvrtletně  do 5. pracovního dne   písemně
              následujícího měsíce
              po konci čtvrtletí
              nebo po vzniku změny

E(ČNB)4-04  čtvrtletně  do 5. pracovního dne   písemně
              následujícího měsíce
              po konci čtvrtletí
              nebo po vzniku změny
									
1) Např. zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, zákon č. 185/1991 Sb. , o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 5 odst. 3 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon.
3 Zákon č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví.
4 Např. zákon č. 248/1992 Sb., zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů.
6) § odst. 2 a § 46 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.