Opatření ze dne 7.12.1993, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele s platností od 1. ledna 1994

31.12.1993 | Sbírka:  281/69 810/93 | Částka:  83/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: V/20 100/1992
Pasivní derogace: 281/89 759/2001, 281/73 574/1993
FZ82/93
Opatření,
kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele
Referent:
Ing. Jeřábek,
tel. 2454 2289
Čj. 281/69 810/93
ze dne 7. prosince 1993
(Tř. zn. 91)
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele.
(2) Úprava účtové osnovy a postupů účtování vyplývá z přílohy tohoto opatření.
(3) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle Účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele, vydané FMF č.j. V/20 100/1992 ze dne 15. července 1992.
Čl.II
(1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(2) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1994.
Ministr financí České republiky
Ing. Ivan Kočárník, CSc., v. r.
Příl.
Úprava účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele
A.
Účtová osnova pro podnikatele
1/ Název účtu 345 - Ostatní nepřímé daně a poplatky se mění na 345 - Ostatní daně a poplatky.
2/ Název účtu 538 - Ostatní nepřímé daně a poplatky se mění na 538 - Ostatní daně a poplatky.
3/ Název účtu 546 - Odpis nedobytné pohledávky se mění na 546 - Odpis pohledávky.
4/ Název účtu 640 - Ostatní provozní výnosy se mění na 640 - Jiné provozní výnosy.
B.
Postupy účtování pro podnikatele
Úvodní ustanovení
1/ Čl. I odst. 2 Konec věty se upraví takto:
"....popř. umělecká díla, sbírky, předměty z drahých kovů a pozemky pořízené k dlouhodobému uložení volných peněžních prostředků, a dále soubory movitých a nemovitých věcí pronajímaných jako celek podle § 28 odst. 2 zákona o daních z příjmů".
2/ Čl. I odst. 4 Slova "větší než 20% a menší než 50 %" nahradit slovy "má 20% a větší, nejvýše však 50 %".
3/ Čl. I odst. 8 Text odstavce se nahrazuje zněním:
"Individuálním podnikatelem se rozumí fyzická osoba, která ve smyslu příslušných předpisů účtuje v soustavě podvojného účetnictví".
4/ Čl. IX odst. 8 V textu se vypouští slovo "ostatních".
5/ Čl. XIV odst. 2 písm. e) Text se upravuje takto:
"e) přirozených úbytků zásob v rámci norem".
6/ Čl. XVI odst. 5 Text za středníkem se upravuje:
"jde-li o závazek dlouhodobý, účtuje se ve prospěch účtu 461 - Bankovní úvěry".
Účtová třída 0
1/ Čl. I odst. 3 První věta se upravuje:
"Nehmotným investičním majetkem se rozumějí složky majetku uvedené v čl. VIII, jejichž ocenění je vyšší než 20 000,-Kč v jednotlivém případu a doba použitelnosti delší než jeden rok".
2/ Čl. I odst. 4 Text odstavce se upravuje:
"(4) Drobný nehmotný investiční majetek jsou složky majetku uvedené v čl. VIII, jejichž ocenění je 20 000,- Kč a nižší v jednotlivém případu a doba použitelnosti delší než jeden rok".
3/ Čl. I odst. 5 písm. a) Výraz "stavby" se upravuje takto: "stavby 6)" a pod čarou se doplňuje poznámka "6) vyhláška č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů".
4/ Čl. I odst. 5 písm. b) Ustanovení se upravuje takto:
"b) samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technicko ekonomickým určením, jejichž ocenění je vyšší než 10 000,- Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok;".
Další text zůstává beze změny.
5/ Čl. I odst. 5 písm. c) Text se upravuje takto:
"c) pěstitelské celky trvalých porostů1) s dobou plodnosti delší než tři roky,".
6/ Čl. I odst. 5 písm. e) Text se doplňuje tímto zněním:
"Součástí technické rekultivace mohou být jen stavby (např. komunikace), které svým provedením, účelem a rozsahem slouží k provedení rekultivace. Technická rekultivace není investičním majetkem, pokud tak stanoví zvláštní zákon7)".
Znění odvolávky se doplní takto:
"7) Např. zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů".
7/ Čl. I odst. 6 Text odstavce se upravuje:
"(6) Drobný hmotný investiční majetek jsou samostatné movité věci, jejichž ocenění je 10 000,-Kč a méně a doba použitelnosti delší než jeden rok,
- jde-li o předměty z drahých kovů,
- a další, o kterých účetní jednotka rozhodne, že jsou investičním majetkem.
8/ Čl. I odst. 8 písm. d) Text se nahrazuje novým textem:
"d) umělecká díla, sbírky, předměty z drahých kovů a pozemky, které účetní jednotka pořizuje za účelem dlouhodobého uložení volných peněžních prostředků, a dále soubory movitých a nemovitých věcí pronajímaných jako celek podle § 28 odst. 2 zákona o daních z příjmů".
9/ Čl. I odst. 9 V odstavci se doplňují písmena d) a e) tohoto znění:
"d) o technické rekultivaci, která není součástí pořizovací ceny investičního majetku a účetní jednotka ji provádí na pozemcích ve vlastnictví jiné osoby,
e) o nehmotném majetku, k němuž účetní jednotka nabyla právo užívání za úplatu".
10/ Čl. II odst. 5 Článek se doplňuje tímto textem: Majetek nabytý státním podnikem delimitací se vyúčtuje na příslušný účet majetku a ve prospěch účtu 411 - Základní jmění".
11/ Čl. IV odst. 4 Odstavec se doplňuje větou:
"Tažná zvířata, dostihoví a plemenní koně se odpisují individuálně, ostatní zvířata základního stáda lze odpisovat skupinově".
12/ Čl. IV V článku se doplňují další body, a to:
"(7) Hmotný investiční majetek, který byl pořízen družstevní bytovou výstavbou a neslouží podnikání, se neodpisuje.
(8) Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru".
13/ Čl. V odst. 5 Odstavec se doplňuje písmenem f) s tímto textem:
"f) 411 - Základní jmění v případě delimitace, popř. restituce majetku státního podniku".
14/ Čl. VII odst. 2 V odstavci se doplňuje text:
"f) výdaje na opravy a udržování hmotného investičního majetku. (Opravami se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Udržováním se zpomaluje fyzické opotřebení, předchází jeho následkům a odstraňují drobnější závady),
g) daně spojené s pořízením hmotného investičního majetku, které zákon o daních z příjmů neuznává za výdaje na dosažení zajištění a udržení příjmů".
15/ Čl. VIII odst. 3 písm. b) Text se nahrazuje novým textem:
"b) vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním, avšak nejde o software na zakázku nebo o součást dodávky hardware".
16/ Čl. X odst. 1 V odstavci se doplňuje text: "Majetek na příslušných majetkových účtech je přitom oceněn zůstatkovou cenou z účetnictví privatizovaného subjektu nebo prodávajícího".
17/ Čl. X odst. 2 Odstavec 2 se vypouští bez náhrad a čísla dalších odstavců se upraví.
18/ Čl. X odst. 3 Odstavec se doplňuje textem: "Dodatečné přecenění se musí týkat veškerého takto nabytého majetku s výjimkou pohledávek, částek na přechodných účtech aktiv a účtů peněžních prostředků."
19/ Čl. XI odst. 1 písm. a) Druhá věta se nahrazuje textem: "Pokud je k majetku účtována opravná položka, zruší se". Ve třetí větě se vypouští text "popř. ze strany MD účtu 096 - Opravná položka k finančním investicím,".
20/ Čl. XI odst. 1 písm. d) V prvé větě se vypouští text: "popř. 09".
21/Čl. XII odst. 2 Odstavec se doplňuje textem: "Plátci DPH, kteří ve smyslu příslušných předpisů neuplatnili nárok na odpočet DPH a mají uvedený majetek oceněný včetně DPH, sledují částku DPH v analytické evidenci".
Účtová třída 1 - Zásoby
1/ Čl. I odst. 2 písm. e) Třetí věta se vypouští.
2/ Čl. I odst. 3 Text odstavce se doplní takto: "Pod pojem nedokončená výroba se zahrnují rovněž nedokončené výkony jiných činností, kde nevznikají hmotné produkty".
3/ Čl. I odst. 4 V textu se slovo "skladované" nahrazuje slovem "evidované".
4/ Čl. I odst. 7 Text odstavce se doplní takto: "Zbožím jsou též pozemky, budovy a stavby, které účetní jednotka pořizuje za účelem prodeje v nezměněné podobě a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení."
5/ Čl. III odst. 6 Text odstavce se nahrazuje textem:
"(6) Renovace náhradních dílů a úprava zásob prováděná ve vlastní režii se vyúčtuje jako aktivace a náklady na renovaci a úpravu jsou složkou ocenění náhradních dílů a zásob na skladě."
6/ Čl. III odst. 8 Text odstavce se doplňuje takto: "vždy však se zřetelem k tomu, že spotřeba materiálu vykázaná v účetní závěrce musí odpovídat skutečné spotřebě materiálu."
7/ Čl. IV odst. 3 Na konec prvé věty se doplňuje text: "a náklady s pořízením související.
8/ Čl. VI odst. 5 Jako druhá věta se vkládá text: "Neznamená to však, že musí být bezpodmínečná vazba struktury nákladů u nedokončené výroby a polotovarů."
9/ Čl. VI odst. 6 Jako druhá věta se vkládá text: "Neznamená to však, že musí být bezpodmínečná vazba struktury nákladů u nedokončené výroby a výrobků".
10/ Čl. VII odst. 1 Text v závorce se nahrazuje textem: "(v účetních jednotkách provozujících maloobchodní činnost alespoň podle hmotně odpovědných osob či podle míst uložení)."
11/ Čl. VII odst. 3 V odstavci se vypouští text: "sazbu daně z přidané hodnoty".
Účtová třída 2 - Finanční účty
1/ Čl. III odst. 5.2 Poslední věta se nahrazuje tímto textem: "Na vrub účtu 232 se účtuje i o vrácení neuhrazené směnky nebo jiného cenného papíru bankou, a to se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 221 - Bankovní účty (splacení eskontního úvěru)".
Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy
1/ Čl. V odst. 4.1 Závěr odstavce se nahrazuje textem: "jakož i při vzniku manka a škody na vybraných výrobcích".
2/ Čl. V odst. 4.4 Odstavec se nahrazuje tímto textem:
"(4.4) Účtuje se zde i o dalších daních ve vztahu k příslušným daňovým předpisům, např. o dani silniční, dani z nemovitostí, dani dědické, dani darovací, dani z převodu nemovitostí."
3/ Čl. V odst. 4.5 V textu se upraví název účtu 538 - Ostatní daně a poplatky.
4/ Čl. VIII odst. 3 V druhém pododstavci se text "582 - Manka a škody" nahrazuje textem "588 - Ostatní mimořádné náklady".
Poslední pododstavec se nahrazuje textem: "- závazek vůči celnímu orgánu z titulu cel, daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a závazek ze spotřebních daní při dovozu. V analytické evidenci vede účetní jednotka zvlášť zúčtování cel a zvlášť zúčtování DPH a jednotlivých spotřebních daní při dovozu. V návaznosti na daňové přiznání k DPH a ke spotřební dani musí být účtování v rámci analytické evidence k účtu 379 uspořádáno tak, aby se prokázalo placení DPH a spotřebních daní celnímu orgánu a nárok na odpočet DPH a na vrácení spotřebních daní vůči finančnímu orgánu."
5/ Čl. IX odst. 2.1 V odstavci se vypouští slovo "investičního".
6/ Čl. IX odst. 2.2 Konec tohoto odstavce se doplňuje textem: "a dalších případů vyplývajících ze smluv, resp. platných předpisů."
Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
1/ Čl. II odst. 8 Za druhou větu se vkládá text: "Změna hodnoty majetku se během roku nemusí účtovat v případech, kdy tyto změny jsou samostatně běžně sledovány v operativním informačním systému účetní jednotky."
Konec odstavce od věty začínající slovy "Při vyřazení majetku..." se nahrazuje textem: "Při vyřazení majetku se ve prospěch, resp. na vrub tohoto samostatného analytického účtu k syntetickému účtu majetku vyúčtuje část přírůstku, resp. úbytku hodnoty majetku, a to souvztažně s účtem 414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku. Podíl oceňovacího rozdílu se rozpouští způsobem závazně stanoveným účetní jednotkou."
2/ Čl. II odst. 11 Odstavec se doplní tímto textem: "Na vrub účtu 431 se účtují i tantiémy a dividendy k výplatě podle příslušných rozhodnutí o rozdělení zisku v případech, kdy se na uvedené tituly netvoří zvláštní fondy ze zisku."
Účtová třída 5 - Náklady
1/ Čl. II odst. 4.2 V textu se upraví název účtu 538 - Ostatní daně a poplatky.
2/ Čl. II odst. 5.5 Text odstavce se nahrazuje tímto zněním:
"(5.5) Na vrub účtu 546 - Odpis pohledávky se účtují případy odpisu pohledávky při trvalém upuštění od jejího vymáhání. Trvale lze upustit od vymáhání pohledávky, jestliže:
a) dlužník zemřel a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích dlužníka,
b) podle sdělení příslušného orgánu (policie, soudy apod.) je dlužník neznámého pobytu,
c) ze všech okolností případu je zřejmé, že náklady na vymáhání pohledávky by přesáhly její výtěžek.
Na tento účet se účtují i postoupené pohledávky z provozní činnosti. Odpis pohledávek podle zákona o konkurzu a vyrovnání se na účet 546 neúčtuje."
3/ Čl. IV odst. 1.2 Konec odstavce se doplní textem: "respektive příslušného účtu v účtové skupině 07 - Oprávky k nehmotnému investičnímu majetku a 08 - Oprávky k hmotnému investičnímu majetku."
4/ Čl. IV odst. 1.3 Poslední tři věty odstavce se nahrazují textem: "Jsou-li stanoveny normy přirozených úbytků zásob, o těchto úbytcích se neúčtuje na účtu 582. Úbytky zásob v rámci stanovených norem přirozených úbytků se účtují podle charakteru zásob na vrub účtů 501 - Spotřeba materiálu, 504 - Prodané zboží, nebo na vrub příslušného účtu v účtové skupině 61 - Změny stavu vnitropodnikových zásob."
5/ Čl. V odst. 1.5 Z odstavce se vypouští text: "581 - Náklady na změnu metody, popř. účtu."
Účtová třída 6 - Výnosy
1/ Čl. II odst. 4.3 V odstavci se doplňuje text: "Na tento účet se účtují i výnosy z postoupení pohledávek z provozní činnosti."
2/ Čl. V odst. 1 V odstavci se nahrazuje text "účtů 681 - Výnosy ze změny metody", textem "účtu".