Opatření ze dne 27.12.1993, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace

25.1.1994 | Sbírka:  283/69 818/1993 | Částka:  5/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: V/20 531/1992
Pasivní derogace: 283/76 102/2000
FZ04/94
Opatření,
kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace
Referent: Ing. Lehkoživ,
tel. 2454 1111
V. Tuček,
tel. 2454 2672
Č.j.: 283/69 818/1993
ze dne 27. prosince 1993
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
1) Opravují se vysvětlivky odvolávek v textu opatření vydaném pod č.j. V/20 531/1992.
2) Tímto opatřením se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace.
3) Úprava účtové osnovy a postupů účtování vyplývá z přílohy tohoto opatření.
4) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro politické strany, hnutí občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace, vydané FMF čj. V/20 531/1992 ze dne 13. října 1992 a registrované ve Sbírce zákonů č. 123/1993 Sb.
Čl.II
1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
2) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1994.
I. náměstek ministra financí ČR:
Ing. Jan Klak, v.r.
Vysvětlivky odvolávek v textu opatření se upravují takto:
4) se mění na:
- Zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností.
5) se mění a doplňuje takto:
- ruší se odkaz na nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 180/1969 Sb.,
- v odkazu na § 20 občanského zákoníku se vypouštějí první slova "občanského zákoníku",
- doplňují se odkazy na:
- zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi,
- zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu,
- zákon České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád),
- odkaz na vládní nařízení ČSR č. 159/1969 Sb., se ruší a nahrazuje odkazem na:
- zákon č. 318/1993 Sb., kterým se upravuje změna postavení kulturních fondů a mění zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., a zákona č. 468/1991 Sb.
Příl.
Úprava účtové osnovy a postupů účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace
A. Účtová osnova

   1) Název účtu 345- Ostatní nepřímé daně a poplatky se mění
na 345 - Ostatní daně a poplatky.
   2) Z názvu účtové třídy 6 se vypouští slovo "provozních".
Název zní: Výnosy (příjmy) z činností organizace.
   3) Název účtu 491 - Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi
federálními a  republikovými výbory a  nižšími organizačními
složkami se mění na 491 - Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi
organizačními složkami.
   4) Název účtu 691 -  Přijaté příspěvky zúčtované mezi
federálními a  republikovými výbory a  nižšími organizačními
složkami se mění na 691 - Přijaté příspěvky zúčtované mezi
organizačními složkami.
   5) Doplňuje se účet 032 - Umělecká díla a sbírky.

B. Postupy účtování

            Úvodní ustanovení

   1) Čl. I odst. 3
   Konec věty upravit takto: "....popř. umělecká díla, sbírky,
předměty z drahých kovů a pozemky pořízené k dlouhodobému uložení
volných peněžních prostředků a dále soubory movitých a nemovitých
věcí pronajímaných jako celek podle § 28 odst. 2 zákona o daních
z příjmů".

   2) Čl. I odst. 5
   Slova "větší než 20 % a menší než 50 %" se nahradí slovy
"20 % a větší, nejvýše však 50 %".

   3) Čl. V odst. 3
   Text se upravuje: "(3) Na podkladě údajů účtu 962 - Konečný
účet rozvažný, účtu 963 - Účet zisku a ztráty a údajů analytické
evidence se sestaví účetní závěrka".

   4) Čl. VI
   Doplňuje se text: "e) kladných a záporných kurzových rozdílů
u jedné operace. Operací se rozumí např. jedna pracovní cesta".

   5) Čl. VII
   Na konec se doplní text: "Pro výpočet kursových rozdílů je
dnem uskutečnění účetního případu u dodavatele den vystavení
faktury nebo obdobného dokladu, u odběratele den dojití faktury
nebo obdobného dokladu".

   6) Čl. XIV odst. 2 písm. d)
   Celý text se vypouští.

   7) Čl. XVI odst. 5
   Text za středníkem se upravuje: "jde-li o závazek dlouhodobý,
účtuje se ve prospěch účtu 951 - Dlouhodobé bankovní úvěry".

        Účtová třída O - Investiční majetek

   1) Čl. I odst. 3
   První věta se upravuje: "Nehmotným investičním majetkem se
rozumějí složky majetku uvedené v čl. VIII, jejich ocenění je
vyšší než 20 000 Kč v jednotlivém případu a doba použitelnosti
delší než jeden rok".

   2) Čl. I odst. 4
   Text se upravuje: "Drobný nehmotný investiční majetek jsou
složky majetku uvedené v čl. VIII, jejichž ocenění je 20 000Kč
a nižší v jednotlivém případu a doba použitelnosti delší než jeden
rok".

   3) Čl. I odst. 5 písm. a)
   Za slovo "stavby" se doplňuje odkaz na poznámku 6) a pod
čarou na konci účtové třídy O se doplňuje poznámka "6) Vyhláška
č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů".

   4) Čl. I odst. 5 písm. b)
   Text se upravuje: "b) samostatné movité věci, popř. soubory
movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením, jejichž
ocenění je vyšší než 10 000 Kč a doba použitelnosti delší než
jeden rok". Další text za středníkem zůstává beze změny.

   5) Čl. I odst. 5 písm. c)
   Text se upravuje: "c) pěstitelské celky trvalých porostů 1)
s dobou plodnosti delší než tři roky".

   6) Čl. I odst. 5 písm. e)
   Text  se  doplňuje  tímto  zněním:  "Součástí technické
rekultivace mohou být jen stavby (např. komunikace), které svým
provedením, účelem a rozsahem slouží k provedení rekultivace.
   Technická rekultivace není investičním majetkem, pokud tak
stanoví zvláštní zákon 7)".
7) Např. zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů.
   7) Čl. I odst. 6
   Text se upravuje: "(6) Drobný hmotný investiční majetek jsou
samostatné movité věci, jejichž ocenění je 10 000 Kč a méně a doba
použitelnosti delší než jeden rok,
- jde-li o předměty z drahých kovů,
- a další, o kterých účetní jednotka rozhodne, že jsou investičním
majetkem".

   8) Čl. I odst. 8 písm. d)
   Text se nahrazuje novým textem: "d) umělecká díla, sbírky,
předměty z drahých kovů a pozemky, které účetní jednotka pořizuje
za účelem dlouhodobého uložení volných peněžních prostředků,
a dále soubory movitých a nemovitých věcí pronajímaných jako celek
podle § 28 odst. 2 zákona o daních z příjmů".

   9) Čl. I odst. 9
   Doplňují se písmena d) a e) tohoto znění:
   "d) o technické rekultivaci, která není součástí pořizovací
ceny investičního majetku a  účetní jednotka ji provádí na
pozemcích ve vlastnictví jiné osoby",
   "e) o nehmotném majetku, k němuž účetní jednotka nabyla právo
užívání za úplatu",

   10) Čl. II odst. 1
   Za     slova "vlastní činností", se vkládají slova "nabytím práv
k výsledkům duševní tvořivé činnosti".

   11) Čl. III odst. 3 písm. a)
   Za slovo "nehmotný" se doplňují slova " a hmotný".

   12) Čl. IV odst. 4
   Doplňuje se věta: "Tažná zvířata, dostihoví a plemenní koně
se odepisují individuálně, ostatní zvířata základního stáda lze
odepisovat skupinově".

   13) Čl. IV
   Doplňuje se odstavec 7):
   "(7) Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru".

   14) Čl. V písm. 5
   Text u písm. c) se za slovy "jde-li o darování majetku" ruší.
   Text u písm. d) se nahradí takto:
   "d)  účtu 481  - Zůstatková  cena prodaného nehmotného
a hmotného investičního majetku v případě prodeje".

   15) Čl. VI
   Doplňuje se odstavec 3): "(3) Nehmotný investiční majetek,
u kterého nevznikají výdaje spojené s jeho pořízením a který se
ihned uvádí do užívání, je možno účtovat přímo na příslušné účty
účtové skupiny 01 - Nehmotný investiční majetek".

   16) Čl. VII odst. 1 písm. a)
   Slovo "výroby" se nahradí slovem "výstavby".

   17) Čl. VII odst. 2
   Doplňuje text:
   "f) výdaje na opravy a udržování hmotného investičního
majetku. (Opravami se odstraňuje částečně fyzické opotřebení nebo
poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného
stavu. Udržováním se zpomaluje fyzické opotřebení, předchází jeho
následkům a odstraňují drobnější závady),
   g) daně spojené s pořízením hmotného investičního majetku,
které zákon o daních z příjmů neuznává za výdaje na dosažení,
zajištění a udržení příjmů".

   18) Čl. VII
   Doplňuje se odstavec 3):
   "(3) Přípravou a zabezpečením výstavby se rozumí příprava
a zabezpečení všech hmotných investic, nejen tedy budov a staveb".
   Doplňuje se odstavec 4):
   "(4) Hmotný investiční majetek u kterého nevznikají výdaje
spojení s jeho pořízením a který ihned uvádí do užívání, je možno
účtovat přímo na příslušné účty účtové skupiny 02 - Hmotný
investiční majetek - odpisovaný" nebo 03 - Hmotný investiční
majetek - neodpisovaný".

   19) Čl. VIII odst. 1
   V druhé větě se slovo "neúčtuje" nahradí slovem "účtuje".

   20) Čl. VIII odst. 2
   V úvodu věty se vypustí spojka "i". Písmeno b) se nahradí
novým textem: "b) vytvořeno vlastní činností za účelem obchodování
s ním, avšak nejde o software na zakázku nebo součást dodávky
hardware".

   21) Čl. IX odst. 4
   Číselné označení účtu se opravuje na 026.
   Z textu se vypouštějí slova: "dostihoví psi" a "koně pro
sportovní činnost".

   22) Čl.IX
   Doplňuje se odstavec 5):
   "(5) na účtu 032 - Umělecká díla a sbírky se účtují
 a) výtvarná  díla  a  umělecké  předměty  ve smyslu zákona
č. 247/1990 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých
(autorský zákon), pokud nejsou součástí stavebních objektů nebo
finančními investicemi,
 b) sbírky, např. soubor předmětů zobrazující historický nebo
technický vývoj, pokud nejsou finančními investicemi.
   Tento účet používá pouze Česká televize a Český rozhlas.
Pokud v rozvaze není pro něj samostatný řádek, vykazuje se jako
hmotný investiční majetek neodpisovaný společně s účtem 031
- Pozemky. Ostatní účetní jednotky o uměleckých dílech, sbírkách
a věcech zapsaných v seznamu kulturních památek v účetnictví
neúčtují. Evidenci o nich vedou v záznamech operativní evidence".

   23) Čl.X odst. 1 písm. a)
   Druhá věta se nahrazuje textem: "Pokud je k majetku účtována
opravná položka, zruší se".
   Doplňuje se třetí věta: "Dále se majetek se strany Dal )čtu
069 - Ostatní finanční investice vyúčtuje na vrub účtu 378 - Jiné
pohledávky".

   24) Čl. X odst. 1 písm. b)
   Doplňuje se text: " v ocenění majetku u pronajímatele
a uvedeném ve smlouvě".

   25) Čl. X odst. 1 písm. c)
   Text se vypouští a nahrazuje se novým textem:
   "c) majetek vrácený po  zániku nájemní smlouvy nájemce
vyúčtuje ve prospěch účtů účtových skupin 01, 02 a 03, na vrub
účtů účtových skupin 07 a 08 a na vrub účtu 954 - Závazky
z pronájmu".

   26) Čl. X odst. 1 písm. d)
   V prvé větě se vypouští text "popř. 09".

   27) Čl. X odst. 2 písm. b)
   Na  konci  odstavce  se  nahradí  účet  "685 - Výnosy
z krátkodobého  finančního  majetku"  účtuje  "684  - Výnosy
z finančních investic".

   28) Čl. XI odst. 2
   Doplní se tento text: "Dále obsahuje analytická evidence
údaje o výši odpočtu daně z přidané hodnoty. Plátci DPH, kteří ve
smyslu příslušných předpisů neuplatnili nárok na odpočet DPH
a mají uvedený majetek oceněný včetně DPH, sledují částku DPH
v analytické evidenci".

           Účtová třída 1 - Zásoby

   1) Čl. I odst. 2 písm. e)
   Třetí (poslední) věta ve vypouští.

   2) Čl. I odst. 3
   Text odstavce se doplní takto: "Pod pojmem nedokončená výroba
se zahrnují rovněž nedokončené  výkony jiných činností, kde
nevznikají hmotné produkty".

   3) Čl. I odst. 4
   Slovo "skladované" se nahrazují slovem "evidované".

   4) Čl. I odst. 7
   První věta se nahrazuje větou: "Zboží je všechno, co účetní
jednotka pořizuje za účelem prodeje".
   Doplňuje se třetí věta: "Zbožím jsou též pozemky, budovy
a stavby, které účetní jednotka  pořizuje za účelem prodeje
v nezměněné podobě a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na
nich technické zhodnocení".

   5) Čl. II odst. 3.1.2
   Druhá věta se doplňuje takto: "....nákupy") a zboží na vrub
účtu 132 - Zboží na skladě a ve prospěch účtových skupin 40 - 47
Náklady (výdaje) na provozní činnosti organizace (analytická
evidence: "Náklady vynaložené na nákupy").

   6) Čl. III odst. 6
   Text odstavce se nahrazuje textem:
   "(6) Renovace náhradních dílů a úprava zásob prováděná ve
vlastní režii se vyúčtuje jako aktivace a náklady na renovaci
a úpravu jsou složkou ocenění náhradních dílů a zásob na skladě".

   7) Čl. III odst. 7
   Text se doplňuje takto: "....vždy však se zřetelem k tomu, že
spotřeba materiálu vykázaná v účetní závěrce musí odpovídat
skutečné spotřebě materiálu".

   8) Čl. IV odst. 3
   Na konec prvé věty se doplňuje text: "a náklady s pořízením
související".

   9) Čl. VI odst. 5
   Jako druhá věta se vkládá text: "Neznamená to však, že musí
být bezpodmínečná vazba struktury nákladů u nedokončené výroby
a polotovarů".

   10) Čl.VI odst. 6
   Název účtu se opraví na "Výrobky".
   Jako druhá věta se vkládá text: "Neznamená to však, že musí
být bezpodmínečná vazba struktury nákladů u nedokončené výroby
a výrobků".

   11) Čl. VII odst. 1
   Text v závorce se nahrazuje textem: "(v účetních jednotkách
provozujících  maloobchodní  činnost  alespoň  podle  hmotně
odpovědných osob či podle míst uložení)".

   12) Čl. VII odst. 3
   V odstavci se vypouští text: "sazbu daně z přidané hodnoty".

         Účtová třída 2 - Finanční účty

   1) Čl. III odst. 1
   Slova "účtované operace" se nahrazují slovy "účetní případy".

   2) Čl. III odst. 2
   Předposlední věta se doplní takto: ".... vždy však se
zřetelem k tomu, že spotřeba cenin vykázaná v účetní závěrce musí
odpovídat skutečné spotřebě cenin".

   3) Čl. III odst. 5
   Poslední věta se nahrazuje tímto textem: "Na vrub účtu 232 se
účtuje i o vrácení neuhrazené směnky nebo jiného cenného papíru
bankou, a to se souvztažným  zápisem ve prospěch účtu 221
- Bankovní účty (splacení eskontního úvěru)".

        Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy

   1) Čl. V odst. 4
   Název účtu se mění na: 345 - Ostatní daně a poplatky.

   2) Čl. V odst. 4.1
   Závěr odstavce se nahrazuje textem: "nebo při bezúplatném
plnění ve prospěch jiných osob, jakož i při vzniku manka a škody
na vybraných výrobcích".

   3) Čl. V odst. 4.4
   Text se nahrazuje takto: "(4.4) Účtuje se zde i o dalších
daních ve vztahu k příslušným daňovým předpisům, např. o dani
silniční, dani z nemovitostí, dani dědické, ani darovací, dani
z převodu nemovitostí".

   4) Čl. VIII odst. 2
   Poslední pododstavec se nahrazuje textem: "závazek vůči
celnímu orgánu z titulu cel, daně z přidané hodnoty (dále jen DPH)
a závazek ze spotřebních daní při dovozu. V analytické evidenci
vede účetní jednotka zvlášť účtování cel a zvlášť účtování DPH
a jednotlivých spotřebních daní při dovozu. V návaznosti na daňové
přiznání k DPH a ke spotřební dani musí být účtování v rámci
analytické evidence k účtu 379 uspořádáno tak, aby se prokázalo
placení DPH a spotřebních daní celnímu orgánu a nárok na odpočet
DPH a na vrácení spotřebních daní vůči finančnímu orgánu".

   5) Čl. IX odst. 3
   Konec odstavce se doplňuje textem: " a dalších případů
vyplývajících ze smluv, resp. platných předpisů".

   6) Čl. IX odst. 4
   Konec odstavce se mění na: "a odměny zúčtované po uplynutí
roku".

   7) Čl. IX odst. 8.1
   Text druhé věty se upravuje takto: "Jako pasivní kursové
rozdíly se účtují částky zvýšení finančních investic, pohledávek,
jakož i částky snížení zůstatků úvěrů a snížení ostatních závazků,
a to v důsledku přepočtu podle platného kurzu k 31.12. daného
účetního období".

  Účtová třída 4 - Náklady (výdaje) na činnosti organizace

   1) Čl. I
   Doplňuje  se odstavec  4): "(4)  Pokud ve vyúčtováních
(fakturách) za přijaté služby nebo nákladech zúčtovaných podle
jiných dokladů budou zahrnuty také částky, které nepatří do
nákladů  účetní jednotky  (např. soukromé  telefonní hovory,
přepravné, nájemné, elektrický proud apod.), lze postupovat takto:
   a) zjistí-li se před zaúčtováním příslušných vyúčtování
(faktur) nároky, které mají zaměstnanci popř. účetní jednotky
uhradit, částky takových nároků se zaúčtují přímo na příslušné
účty v účtové třídě 3 - Zúčtovací vztahy,
   b) nezjistí-li se tyto částky před zachycením příslušných
vyúčtování (faktur), zaúčtují se částky na příslušné účty účtové
třídy 4. O dodatečně přijaté náhrady nebo vyúčtované     nároky na ně
na účtech v účtové třídě 3 se sníží zachycené náklady v účtové
třídě 4,
   c) u účetních jednotek,  které poskytují služby (např.
v cestovních kancelářích, ve veřejném stravování), se v nákladech
v účtové třídě 4 účtují celé částky faktur či jiných dokladů
a tržby za poskytnuté služby se vyúčtují v účtové třídě 6".

   2) Čl. I
   Doplňuje se odstavec 5): "(5) Analytickou evidenci v účtové
třídě 4 je třeba přizpůsobit ustanovením zákona o daních z příjmů.
Zejména je nutno u účtů, na nichž se zachycují připočitatelné
a odpočitatelné položky pro zjištění základu pro výpočet daňové
povinnosti, sledovat tyto položky odděleně; u položek, které se
z hlediska ovlivnění daňového základu uznávají podle ustanovení
zákona o daních z příjmů jen ve zvlášť stanovených případech
(např. cestovné), je nutné zajistit v účetnictví podklady pro
analýzu těchto položek z hlediska daňového".

   3) Čl. I
   Doplňuje se odstavec 6): "(6) Zdravotní pojišťovny sledují
v analytické evidenci  "náklady na zdravotní  výkony oceněné
v bodech" a "náklady na zdravotní výkony oceněné přímo v Kč".

   4) Čl. II odst. 2 písm. a)
   Za první větu se vloží věta: "Účtuje se zde i úplatné
pořízení uměleckých děl, sbírek apod., pokud nejsou finančními
investicemi".

   5) Čl. II odst. 2 písm. d)
   Text se upravuje takto: "daně a poplatky (jako jsou daň
silniční a z nemovitostí a ostatní daně a poplatky). Účtuje se sem
i daň z přidané hodnoty vyúčtovaná dodavatelem, o kterou již nelze
zvýšit hodnotu majetku, doměrka této daně, kterou již nelze
vyúčtovat odběrateli apod.".

   6) Čl. II odst. 2 písm. h)
   Z textu se vypouští slova "platební slevy".
   Doplňují se další věty: "Účtuje se sem i daň z přidané
hodnoty, kterou nelze při souběhu plnění (zdanitelných plnění
osvobozených  od daňové  povinnosti bez  nároku na odpočet,
zdanitelných plnění s nárokem na odpočet, plnění, která nejsou
zdanitelnými plněními), uplatnit jako  odpočet a která není
součástí pořizovací ceny. Účtují se zde i "změny metody" při
přechodu z jednoduchého účetnictví (Finanční zpravodaj č. 6/93).
Za nedobytnou se považuje pohledávka na základě prohlášení soudu,
resp. potvrzení jiných orgánů činných v trestním či civilně
správním řízení o její nedobytnosti, nebo jestliže náklady na
vymáhání pohledávky by přesáhly její výtěžek. Účtují se sem
i postoupené pohledávky".

   7) Čl. IV odst. 2
   V první větě se za slova "prodaných cenných papírů" doplňují
slova "a ostatních finančních investic".

   8) Čl. V odst. 2
   První část  věty se mění  takto: "Poskytnuté příspěvky
zúčtované mezi  organizačními složkami, pokud  jsou účetními
jednotkami".

   Účtová třída 6 - Výnosy (příjmy) z činností organizace

   1) Čl. I odst. 2
   Text se doplní takto: "Slevy a srážky jsou u dodavatele
součástí tržeb. Za slevy a srážky se považují všechny položky bez
zřetele k tomu, zda odběratel měl předem na slevu nárok, či zda
jde o slevu dodatečně uznanou, např. pro špatnou jakost. Daň
z přidané hodnoty vyznačená na vystaveném daňovém dokladu (např.
faktuře) není součástí tržeb, ale účtuje se přímo ve prospěch účtu
343 - Daň z přidané hodnoty".

   2) Čl. II odst. 2 písm. a)
   V závorce se za  slova "vlastní výrobky" doplní slova
"a zvířata, která nejsou investičním majetkem".
   Na konci textu se zařadí tečka a doplní věta: "Zdravotní
pojišťovny sledují v analytické evidenci "tržby ze zákonného
pojistného  na  všeobecné  zdravotní  pojištění",  "tržby
z připojištění" a "jiné tržby".

   3) Čl. II odst. 2 písm. g)
   Na konec textu se doplní věta: "Účtují se zde i "změny
metody" při přechodu z jednoduchého účetnictví (Finanční zpravodaj
č. 6/93) a výnosy z postoupení pohledávek".

   4) Čl. III odst. 1
   Doplňuje se další věta: "Účtují se sem i tržby z pronájmu
licencí a jiných majetkových práv".

   5) Čl. IV odst. 1
   První část věty se  mění takto: "Přijaté příspěvky od
organizačních složek, pokud jsou účetními jednotkami".
   Mění se název účtu na 691 - Přijaté příspěvky zúčtované mezi
organizačními složkami.

Účtová třída 9 - Jmění, fondy, hospodářský výsledek a dlouhodobé
úvěry a závazky, závěrkové a podrozvahové účty

   1) Čl. II odst. 1.1
   V prvním a čtvrtém pododstavci se slovo "nákup" nahrazuje
slovem "pořízení".
   V posledním pododstavci se text doplní takto: ".... a převod
nerozděleného zisku nebo jeho části z účtu 932, pokud se nepřevádí
do fondů".
   Doplňuje se další pododstavec: " - zrušení nebo snížení
fondů".

   2) Čl. II odst. 1.2
   V prvním pododstavci se text za prvními slovy "snížená
o vyúčtované oprávky" ruší.

   3) Čl. III
   Doplňuje se odstavec 5): "(5) Během roku je možno tvorbu
fondu vyúčtovat na vrub účtu 900 - Základní jmění nebo účtu 932
- Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let".

   4) Čl. III odst. 4
   První pododstavec se doplní takto: ".....nebo zásoby, které
nebudou v témže účetním období vyúčtovány do spotřeby".

   5) Čl. VIII odst. 2
   Uvedený výčet se doplní o " - Směnky k inkasu použité
k úhradě do doby jejich splatnosti".

C. V textu postupů účtování se

   - slova "československá měna" nahradí slovy "česká měna"
   - zkratka "Kčs" nahradí zkratkou "Kč"
   - v čl. XII. odst. 10 Úvodu se slova "federální ministerstvo
financí" nahradí slovy "Ministerstvo financí ČR".