Sdělení ze dne 30.8.1994 k vedení účetnictví politických stran a politických hnutí

30.8.1994 | Sbírka:  283/47 312/94 | Částka:  9/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 117/1994 Sb., 563/1991 Sb., 424/1991 Sb.
Pasivní derogace: 283/76 102/2000
283/47 312/94
Sdělení
Ministerstva financí
ze dne 30. srpna 1994
k vedení účetnictví politických stran a politických hnutí
Referent: V. Tuček,
tel.: 2454 2672
Sdělení k vedení účetnictví politických stran a hnutí v důsledku novely zákona o politických stranách, kterou byl změněn i § 9 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví:
Zákonem č. 117/1994 Sb., kterým byl s účinností od 1. 7. 1994 změněn a doplněn zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), došlo i ke změně zákona o účetnictví.
Zákon mění ustanovení § 9 odst. 1 písm. d) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví tak, že politické strany a politická hnutí již nemohou účtovat v soustavě jednoduchého účetnictví. K tomu doporučuje, aby účetní jednotky, které dosud účtovaly v soustavě jednoduchého účetnictví přešly na soustavu podvojného účetnictví již od 1. ledna 1994. Pokud tak neučiní, přejdou na soustavu podvojného účetnictví až dnem 1. července 1994. To pro ně znamená zpracování dvou účetních závěrek, a to sestavení výkazu o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích k 30. 6. 1994 a rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy k 31. 12. 1994 (§ 18 zákona o účetnictví).
Pro přechod ze soustavy jednoduchého účetnictví na soustavu podvojného účetnictví použije účetní jednotka opatření MF ČR čj. 283/25 680/93 uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 6/1993.
Pro podvojné účetnictví použijí účetní jednotky účtovou osnovu a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace čj. V/20 531/92 (vydané v Bilanci, s.r.o., účelové organizaci Svazu účetních), ve znění opatření MF ČR čj. 283/69 818/1993 a 283/16 894/1994 (Finanční zpravodaj č. 1 a 5/1994).
Dále zákon dnem 1. 7. ruší možnost, aby organizační jednotky mohly jednat svým jménem. Pokud tyto organizační jednotky byly účetními jednotkami a vedly účetnictví, postupují jako při zrušení bez likvidace a ke dni 30. 6. sestaví účetní závěrku. Stavy majetku a závazků převezme ústřední orgán dnem 1. 7. do svého účetnictví, a to na základě údajů rozvahy za předpokladu, že účetní jednotka účtovala v soustavě podvojného účetnictví. Pokud účtovala v soustavě jednoduchého účetnictví, využije k převodu na podvojné účetnictví opatření MF ČR čj. 283/25 680/1993.
Pro účetní závěrku při soustavě jednoduchého účetnictví není stanovena její forma. Zákon ukládá předložit výroční finanční zprávu, která by měla obsahovat mimo jiné i roční účetní závěrku. Proto pro případy, kdy bude v prvním pololetí účtováno v soustavě jednoduchého účetnictví, bude opatřením MF ČR stanoven jednoduchý výkaz k 30. 6., aby bylo snadnější zpracování výroční finanční zprávy za rok 1994. Protože ani výkaz pro účetní závěrku pro podvojné účetnictví SONO Úč 1-01 neobsahuje potřebné ukazatele, bude vydána opatřením MF ČR samostatná příloha k němu pouze pro politické strany a politická hnutí.
Ředitel odboru 28:
Ing. František Havel, v.r.