Opatření ze dne 25.1.1994, kterým se stanoví postup účtování zdravotního zařízení

15.2.1994 | Sbírka:  283/3 149/1994 | Částka:  10/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb., RS06/94
FZ42/94
OPATŘENÍ
ministerstva financí, kterým se stanoví postup účtování zdravotních zařízení
Referent:
ing. Prokůpková,
tel.: 2454 2652
Čj.: 283/3 149/94
Ministerstvo financí České republiky podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se v souladu s Účtovou osnovou a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce čj. V/20 530/1992 ze dne 30. 7. 1992, stanovuje postup pro účtování vykázaných výkonů zdravotních zařízení zdravotním pojišťovnám v souvislosti s účetní závěrkou.
(2) Pokud je předmětem zúčtování zdravotního zařízení přesně vypočtená částka zdravotních výkonů, zaúčtuje se jako obvyklá pohledávka na vrub účtu 311-Odběratelé a ve prospěch účtu 600-Tržby za vlastní výkony.
(3) V případě, že úplnou výši nároku na úhradu vykázaných bodů nelze z objektivních příčin přesně stanovit, použije se pro vyčíslení nároku v tomto případě dohadná položka aktívní. V souladu s postupy účtování se tato předmětná částka zaúčtuje na vrub účtu 388-Dohadné účty aktivní a ve prospěch příslušných výnosových účtů.
Čl.II
Zálohy přijaté v průběhu roku budou mít příspěvkové organizace zaúčtovány na straně Dal účtu 324-Přijaté zálohy a straně Má dáti účtu 241-Běžný účet. Jejich konečné vypořádání se provede v roce 1994 účetním zápisem zaúčtovaným na straně Má dáti účtu 324-Přijaté zálohy a ve prospěch účtu 316-Ostatní pohledávky nebo účtu 389-Dohadné účty pasívní. Případný rozdíl vzniklý mezi dohadnými položkami aktivními a přijatými zálohami ovlivní výsledek hospodaření za rok 1994.
Čl.III
(1) Toto opatření bude vyhlášeno Oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(2) Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení a postupuje se podle něho při účetní uzávěrce a sestavení účetní závěrky za účetní období roku 1993.
Ministr financí ČR:
Ing. Ivan Kočárník, CSc. v.r.