Vyhláška ze dne 28.3.1994 o vydání bankovek po 20 Kč

11.4.1994 | Sbírka:  66/1994 Sb. | Částka:  20/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Pasivní derogace: 173/2008 Sb., 17/1996 Sb.
66/1994 Sb.
VYHLÁŠKA
České národní banky
ze dne 28. března 1994
o vydání bankovek po 20 Kč
Změna: 17/1996 Sb.
Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance:
§ 1
Dnem 20. dubna 1994 se vydávají do oběhu bankovky po 20 Kč vzoru 1994 (dále jen "bankovka").
§ 2
(1) Bankovka je 64 mm široká a 128 mm dlouhá. Přípustná tolerance v její šířce a délce je plus minus 1,5 mm. Bankovka je vytištěna na přírodně zbarveném papíru s lokálním stupňovitým vodoznakem a ochranným okénkovým proužkem.
(2) Stupňovitý vodoznak je umístěn na 30 mm širokém nepotištěném okraji bankovky (dále jen "kupon") a tvoří jej portrét Přemysla Otakara I.
(3) Ochranný okénkový proužek o šířce 1,4 mm je zapuštěn do papíru v kolmém směru k delší straně bankovky po celé její šířce, ve vzdálenosti 74 mm, u bankovek vydaných do oběhu po 1. únoru 1996 ve vzdálenosti 50 mm od levého okraje bankovky s tolerancí posunu plus minus 6 mm. Na lícní straně bankovky vystupují vždy po 5 mm na povrch papíru části proužku stříbřité barvy v délce 5 mm, na kterých je ve směru zdola nahoru čitelný negativní mikrotext "20 Kč".
(4) Bankovka je opatřena ochrannou soutiskovou značkou v podobě písmene "C", do kterého je vloženo písmeno "S". Její horní část tištěná v modrošedé barvě je viditelná na lícní straně bankovky v levé horní části tiskového obrazce, spodní část tištěná v barvě modré na rubové straně bankovky v pravé horní části tiskového obrazce. Celá značka je viditelná z obou stran bankovky v průhledu proti světlu. Při pohledu z rubové strany bankovky je ochranná soutisková značka stranově obrácená.
§ 3
(1) Na líci bankovky je v pravé části tiskového obrazce portrét Přemysla Otakara I. Je vytištěn tiskem z hloubky v barvě tmavě modrošedé. Jméno "PŘEMYSL OTAKAR I." je umístěno ve dvou řádcích vpravo od královské koruny na hlavě portrétu. Je vytištěno rovněž tiskem z hloubky v barvě modrošedé. Nad ramenem portrétu je v ornamentech ozdobné stuhy tvořící součást oděvu umístěna plocha pro skrytý obrazec, který při určitém úhlu dopadu světla vytváří tmavé nebo světlé číslo "20". Plocha je vytištěna v barvě modrošedé. Od portrétu vpravo vede souběžně s delšími stranami bankovky sytější pás modré barvy přesahující do 5 mm širokého nepotištěného okraje. Na pásu je shora dolů negativně vyznačeno číslo "20". Pás i číslo jsou tištěny tiskem z plochy. V pravém horním rohu bankovky je hmatová značka pro nevidomé a slabozraké. Značku tvoří dva pod sebou umístěné kroužky o průměru 4 mm, které jsou od sebe vzdáleny 5 mm. Hmatová značka je vytištěna tiskem z hloubky v barvě tmavě modrošedé. Při spodním okraji bankovky vlevo je drobným písmem vytištěno tiskem z hloubky v barvě tmavě modrošedé jméno autora návrhu bankovky "O. KULHÁNEK INV.", vpravo v barvě modrošedé jméno autora ryteckého přepisu portrétu "M. ONDRÁČEK SC.".
(2) V levé části tiskového obrazce je ve dvou řádcích umístěn text slovně označující nominální hodnotu bankovky "DVACET KORUN ČESKÝCH", pod ním je uveden ve dvou řádcích název emisní banky "ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA". Pod názvem emisní banky je označení představitele emisní banky slovem "GUVERNÉR" a faksimile jeho podpisu. Letopočet vydání bankovky "1994" je umístěn vpravo od kuponu pod ochrannou soutiskovou značkou. Všechny uvedené texty jsou vytištěny tiskem z hloubky v barvě tmavě modrošedé. Na pozadí textů je v barvě azurově modré vyobrazena sochařská výzdoba portálu Tišnovského kláštera, do které je v horní části bankovky vložena lícová strana pečeti Přemysla Otakara I. vytištěná v barvě modré. Ve spodní části bankovky je gotickými ornamenty a drahokamy zdobená stuha, která je součástí oděvu Přemysla Otakara I., vytištěná v kombinaci modré a modrošedé barvy. Drahokamy na stuze jsou vytištěny v barvě azurové. Pozadí je vytištěno tiskem z plochy. Podtisk lícní strany bankovky je tvořen drobným rastrem v barvě šedé a světle modré.
(3) V horní části kuponu je vytištěno tiskem z hloubky velké výrazné číslo "20" označující nominální hodnotu bankovky. Plocha číslic je vyplněna drobným rastrem v barvě modrošedé, která ve spodní části přechází do barvy tmavě modrošedé.
§ 4
(1) Na rubu bankovky je v kombinaci tmavě modré a modré barvy vytištěna královská koruna na pozadí široké stuhy zdobené gotickými motivy a drahokamy. Stuha je vytištěna v barvě šedé, která směrem k oběma okrajům bankovky přechází do barvy světle modré, drahokamy na stuze jsou vytištěny v barvě modré. Nad královskou korunou je umístěna lícní strana pečeti Zlaté buly sicilské, vytištěná rovněž v barvě tmavě modré. Po stranách královské koruny v horní části pozadí je vlevo gotický štít s historickým znakem Čech vytištěný v kombinaci šedé a světle modré barvy, vpravo gotický štít s historickým znakem Moravy vytištěný v barvě šedé. V pravé části tiskového obrazce je souběžně s delšími stranami bankovky směrem ke kuponu na široké ozdobné stuze vytištěn pás v modré barvě, na kterém je umístěn velký státní znak České republiky vytištěný rovněž v barvě modré. Podtisk v barvě šedé a světle modré je tvořen drobným rastrem. V levém spodním rohu tiskového obrazce je vytištěno číslo "20", kontury jeho číslic jsou modré. Souběžně se spodní stranou bankovky je vpravo od čísla "20" umístěn nápis "PADĚLÁNÍ BANKOVEK SE TRESTÁ PODLE ZÁKONA". Barva nápisu je modrá. Při spodním okraji bankovky jsou zleva doprava drobným písmem v barvě modré vytištěny nápisy "c ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA", "STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, PRAHA" a jméno autora ryteckého přepisu hlavního motivu rubové strany "V. FAJT SC.". Všechna uvedená zobrazení a texty jsou vytištěny tiskem z plochy.
(2) Označení série bankovky jedním velkým písmenem abecedy a dvojmístným číslem a šestimístné pořadové číslo bankovky je vytištěno ve vodorovném směru vpravo dole pod státním znakem České republiky a ve svislém směru zdola nahoru v polovině kratší strany bankovky při nepotištěném okraji vlevo. Obě označení série a pořadová čísla bankovky jsou vytištěna tiskem z výšky v barvě černé. Číslice vodorovně situovaného pořadového čísla bankovky se směrem zleva doprava zvětšují.
(3) V horní části kuponu je vytištěno tiskem z plochy v barvě modré velké výrazné číslo "20" označující nominální hodnotu bankovky. Plocha číslic je vyplněna drobným rastrem, v horní části v barvě šedé, ve spodní části v barvě modré. V dolní části kuponu je v barvě modročerné vytištěna stylizovaná královská koruna.
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 11. dubna 1994.
Guvernér:
Ing. Tošovský v.r.