Opatření ze dne 25.3.1994, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace

29.4.1994 | Sbírka:  283/16 894/1994 | Částka:  23/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: V/20 531/1992
Pasivní derogace: 283/76 102/2000
FZ58/94
Opatření,
kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace
Referent: V. Tuček,
tel.: 2454 2672
Čj.: 283/16 894/1994
ze dne 25. března 1994
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace.
(2) Úprava osnovy a postupů účtování vyplývá z přílohy k tomuto opatření.
(3) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle Účtové osnovy a postupů účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace, stanovené FMF-čj. V/20 531/1992 ze dne 13. října 1992 ze dne 13. října 1992, ve znění Opatření MF ČR čj. 283/69 818/1993 ze dne 27. prosince 1993.*)
Čl.II
(1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(2) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1994.
Ministr financí ČR:
Ing. Ivan Kočárník, CSc., v.r.
Příl.
Úprava postupů účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace
 Účtová třída 4-Náklady (výdaje) na činnosti organizace

 Čl. II odst. 2 písm. h)
 1) Text v závorce se nahradí tímto textem: "(jako jsou
zejména  odpisy nedobytných  pohledávek, úroky, kurzové
ztráty, manka a škody apod.),"

 2) Doplňují se věty: "Až při zaplacení se zde účtují:
  - smluvní pokuty a úroky z prodlení ve smyslu příslušných
ustanovení Obchodního zákoníku s výjimkou úroků z prodlení
podle smlouvy o úvěru,
  - poplatky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení
Občanského zákoníku,
  - penále, popř. jiné sankce ze smluvních vztahů,
  - postižní částky ve smyslu příslušných ustanovení zákona
směnečného a šekového.

   Ostatní pokuty a penále nebo obdobné závazky se zde
účtují podle příslušných dokladů bez ohledu na to, zda byly
zaplaceny či nikoliv."

 Účtová třída 6-Výnosy (příjmy) z činností organizace

 Čl. II odst. 2 písm. g)
 Text se nahrazuje tímto textem:
 "g) ostatní výnosy (jako jsou např.:
  - skutečně přijaté smluvní pokuty a úroky z prodlení ve
smyslu  příslušných  ustanovení  Obchodního  zákoníku
s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, poplatky
z prodlení ve smyslu  příslušných ustanovení Občanského
zákoníku, penále, popř. jiné sankce ze smluvních vztahů,
postižní částky ve smyslu příslušných ustanovení zákona
směnečného a šekového,
  - platby na odepsané pohledávky, výnosy z postoupení
pohledávek,
  - nárok na náhradu za manka a škody,
  - kurzové zisky,
  - aktivace provozních výdajů hrazených na vrub fondů,
  - změny metody při přechodu z jednoduchého účetnictví
(Finanční zpravodaj č. 6/1993). Ostatní pokuty a penále nebo
obdobné nároky se zde účtují podle příslušných dokladů bez
ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv.)"
*) Reg. v částce 5/1994 Sb., Finanční zpravodaj č. 1/1994.