Opatření ze dne 15.11.1994, kterým se mění a doplňuje uspořádání položek rozvahy a výkazu zisků a ztrát a jejich obsahové vymezení pro podnikatele

15.11.1994 | Sbírka:  281/64 287/1994 | Částka:  71/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: V/1-31 388/1992
Pasivní derogace: 281/71 701/95
FZ103/94
Opatření,
kterým se mění a doplňuje uspořádání položek rozvahy a výkazu zisků a ztrát a jejich obsahové vymezení pro podnikatele
Referent: ing. P. Ryneš,
tel.: 2454 2528
Čj.: 281/64 287/94
ze dne 15. 11. 1994
Ministerstvo financí ČR podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
Opatření čj. V/1-31 388/1992 ze dne 29. 12. 1992 ve znění čj. 23 655/1993 ze dne 24. 5. 1993 se mění a doplňuje takto:
(1) Závěr odstavce 3, článku I, příloha 1 se doplňuje takto: "... údaje z účetní závěrky, pokud se podnikatel nerozhodne sestavovat a předkládat rozvahu a výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu."
(2) Odstavec 7, článek I, příloha 1 se ruší a nahrazuje takto:
"(7) Rozvaha a výkaz zisků a ztrát se v jednom vyhotovení předkládá vždy současně s daňovým přiznáním k dani z příjmů příslušnému finančnímu úřadu a v jednom vyhotovení bez daňového přiznání Okresní statistické správě (Městské statistické správě Praha), resp. Krajské statistické správě."
(3) V příloze 1, článku II se doplňují nové odstavce (2) a (3) takto:
"(2) Současně účetní jednotka zveřejní místo uložení výroční zprávy obsahující mj. i přílohu k účetní závěrce. Účetní jednotka je povinna umožnit každému nahlédnout do výroční zprávy.
(3) Zveřejňované údaje z rozvahy a výkazu zisků a ztrát a sdělení podle bodu
(2) tohoto článku účetní jednotka předá redakci Obchodního věstníku do jednoho měsíce po datu konání valné hromady, popř. členské schůze, která schválila účetní závěrku."
(4) V odstavci 3, článku I přílohy 2 se slovo "československé" nahrazuje slovem "české" a slovo "Kčs" slovem "Kč".
(5) Konec odstavce 4, článku I přílohy 2 se doplňuje takto: "... čj. V/20 100/1992 ve znění změn a doplňků.".
(6) V záhlaví vzorů výkazů v článku VIII až XI přílohy 2 se formulace "2x příslušnému finančnímu úřadu (daňovému orgánu)" nahrazuje "1x příslušnému finančnímu úřadu" a slovo "Kčs" slovem "Kč".
Čl.II
Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.*)
*) § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.
Ministr financí ČR:
Ing. Ivan Kočárník, CSc., v.r.