Pokyn ze dne 4.4.1995 Uplatňování DPH v celních skladech, svobodných celních skladech a svobodných celních pásmech

4.4.1995 | Sbírka:  D-118 | Částka:  4/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 588/1992 Sb.
Pasivní derogace: D-165
D-118
Uplatňování DPH v celních skladech, svobodných celních skladech a svobodných celních pásmech
Referent: JUDr. Galočík,
tel. 2454 2575
Č. j. 181/20 495/1995 ze dne 4. dubna 1995
I.
Celní sklady
Propuštění zboží do režimu uskladnění zboží v celním skladu (dále jen "CS") znamená, že zahraniční zboží je dovezeno a v tuzemsku uskladněno nebo české zboží je propuštěno do CS. Soukromý i veřejný CS je tuzemskem.
a)
Zahraniční zboží
(1) Při prodeji zahraničního zboží další osobě, který uskutečňuje ve veřejném CS plátce daně, neuplatní prodávající daň na výstupu, protože jde o zahraniční zboží a z důvodů dovozu nedošlo ke vzniku celního dluhu. Povinnost uplatnit daň je vázána na vznik celního dluhu.
(2) Při prodeji zahraničního zboží ve veřejném CS neuplatní prodávající plátce daně daň na výstupu ani u obchodní přirážky (marži) ze stejných důvodů jako v odst. 1.
(3) Je-li provozovatelem soukromého CS více osob a bude-li zahraniční zboží prodáno mezi nimi, daň na výstupu se neuplatní se stejných důvodů jako v odst. 1.
(4) Při prodeji zahraničního zboží uskladněného v CS, který je uskutečňován plátcem daně a takové zboží je prodáno provozovateli dalšího CS, do kterého bude zboží v režimu tranzit přepraveno, daň na výstupu se neuplatní ze stejných důvodů jako v odst. 1.
b)
České zboží
(1) České zboží, které je propuštěno do režimu uskladnění v CS je zbožím pod celním dohledem, které se nachází v tuzemsku. Pokud je na propuštění českého zboží použito tiskopisu JCD, nemůže být daňovým dokladem, protože nejde o vývoz zboží.
(2) Při prodeji českého zboží ve veřejném CS, který uskutečňuje plátce daně, uplatní daň na výstupu, protože uskutečňuje tuzemské zdanitelné plnění.
(3) Plátce daně, který nakoupil české zboží ve veřejném CS má nárok na uplatnění odpočtu za tuzemské zdanitelné plnění podle § 19 odst. 1 zákona o DPH.
(4) Pokud je provozovatelem soukromého CS více osob a dojde-li mezi nimi k prodeji českého zboží, které je tam uskladněno, uplatní se daň na výstupu z důvodů uvedených v odst. 2.
(5) Plátce daně, který nakoupil české zboží podle odst. 4, má nárok na uplatnění odpočtu daně z důvodů uvedených v odst. 3.
(6) Při prodeji českého zboží, které je uskladněno v jednom CS a je prodáno provozovatelem, plátcem daně dalšímu provozovateli CS, kdy takové české zboží je přepraveno v režimu tranzit, uplatní se daň na výstupu z důvodů uvedených v odst. 2.
(7) Provozovatel CS, který nakoupil české zboží podle odst. 6 má nárok na uplatnění odpočtu daně z důvodů uvedených v odst. 3.
(8) Při uskutečněném zdanitelném plnění podle odst. 1 - 7 je daňovým dokladem běžný daňový doklad podle § 12 odst. 2 zákona o DPH a takové plnění uvede plátce v daňovém přiznání jako tuzemské zdanitelné plnění.
(9) Plátce daně, kterému bylo české zboží propuštěno do CS a uskuteční následně vývoz českého zboží, postupuje podle § 45 odst. 1 a 2 zákona o DPH.
(10) Daňovým dokladem o vývozu českého zboží, který plátce uskuteční podle odst. 9 je pouze tiskopis Jednotné celní deklarace, potvrzený pohraničním celním úřadem.
(11) Plátce daně, který české zboží nakoupil v CS a následně bude takové zboží vyvážet, uplatní postup podle odst. 9 a 10.
(12) Neuskuteční-li plátce daně vývoz českého zboží podle odst. 9 - 11 a české zboží mu bude propuštěno zpět do režimu volného oběhu, neuskutečňuje zdanitelné plnění.
c)
Služby
(1) Služby, které jsou poskytovány provozovatelem veřejného CS u zahraničního zboží propuštěného do veřejného CS a souvisejí bezprostředně s mezinárodní přepravou, jsou osvobozeny od povinnosti uplatnit daň na výstupu jako služby související s mezinárodní přepravou podle § 47 odst. 3 zákona o DPH.
(2) Za služby související s mezinárodní přepravou podle odst. 1 je považována zejména vykládka zboží a uložení zboží, které bezprostředně souvisí s vykládkou zboží.
(3) Službami, poskytovanými podle odst. 2 je mezinárodní přeprava ukončena, protože je ukončen režim tranzit.
(4) Za služby související s mezinárodní přepravou nejsou považovány ostatní služby, které poskytuje provozovatel veřejného CS ostatním ukladatelům v průběhu uskladnění zboží a podléhají zdanění jako tuzemské plnění.
(5) Ostatní služby, které jsou uskutečňovány ve veřejném CS provozovatelem podle odst. 4, jsou zdanitelným plněním a podléhají zdanění jako tuzemské plnění.
(6) Za služby podle odst. 4 se považuje zejména skladné, balení, třídění, nutná údržba zboží a veškeré další služby, které jsou poskytovány provozovatelem, plátcem daně, v režimu uskladnění v celním skladu.
(7) Plátce daně, který nakupuje služby podle odst. 5 má nárok na uplatnění odpočtu daně za uskutečněné zdanitelné plnění v tuzemsku podle § 19 odst. 1 zákona o DPH.
II.
Svobodné celní sklady a svobodná celní pásma
Zahraniční zboží nebo české zboží, které je umístěno do svobodného celního skladu (dále jen "SCS") nebo svobodného celního pásma (dále jen "SCP"), je zboží nacházející se mimo tuzemsko.
a)
Zahraniční zboží
(1) Při prodeji zahraničního zboží, které je umístěno ve SCS nebo SCP, a který je uskutečňován plátcem daně nebude uplatněna daň na výstupu, protože zboží je prodáváno mimo tuzemsko a nedochází ke zdanitelnému plnění.
(2) Při prodeji zahraničního zboží, které je umístěno ve SCS nebo SCP, kdy prodávající je plátcem daně a takové zboží je prodáváno provozovateli dalšího SCS nebo SCP nebude uplatněna daň na výstupu, protože zboží je prodáváno ze zahraničí do zahraničí.
(3) Přeprava zahraničního zboží, které je prodáváno podle odst. 2, kdy takové zboží je propuštěno do režimu tranzit, je považována za vnitrostátní přepravu zboží a podléhá povinnosti uplatnit daň podle přílohy č. 2 zákona o DPH.
b)
České zboží
(1) Při umístění českého zboží do SCS nebo SCP je daňovým dokladem pouze tiskopis Jednotné celní deklarace, potvrzený celním úřadem, v jehož územním obvodu se SCS nebo SCP nachází.
(2) Při prodeji českého zboží, které je umístěno ve SCS nebo SCP, kdy prodávající je plátcem daně, nebude uplatněna daň na výstupu, protože zboží je prodáváno mimo tuzemsko a nedochází k uskutečnění zdanitelného plnění.
(3) Plátce daně, který vyveze české zboží do zahraničí až následně po jeho umístění do SCS nebo SCP, neuvede již tento vývoz do daňového přiznání, protože umístěním do SCS nebo SCP bylo zboží již vyvezeno.
(4) Plátce daně, který nakoupil české zboží podle odst. 2 a následně zboží vyveze, neuvede vývoz takového zboží do daňového přiznání z důvodů uvedených v odst. 3.
(5) Plátce daně, který nakoupil české zboží podle odst. 2, ale takové zboží nevyveze, a je mu propuštěno zpět do režimu volného oběhu, je povinen zaplatit daň vyměřenou celním úřadem.
(6) Plátce daně, kterému je české zboží propuštěno zpět do režimu volného oběhu podle odst. 5 má nárok uplatnit odpočet daně podle § 19 odst. 1 zákona o DPH.
(7) Plátce daně, který umístí české zboží do SCS nebo SCP z důvodů uvedených v § 44 odst. 2 zákona o DPH a takové zboží je následně propuštěno zpět do volného oběhu, je povinen zaplatit daň vyměřenou celním úřadem.
(8) Základem pro výpočet daně podle odst. 7 je celní hodnota (cena) zboží, která je zvýšena o náklady vynaložené na zpracovatelské operace.
c)
Služby
(1) Veškeré služby a zušlechťovatelské nebo zpracovatelské operace, které poskytuje nebo uskutečňuje plátce daně u českého nebo zahraničního zboží, které je umístěno ve SCS nebo SCP, nepodléhají dani.
I. náměstek ministra financí:
Ing. Jan Klak, v. r.