Pokyn ze dne 18.8.1995 k § 40 odst. 2 k zákonu č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném od 1.1.1995

18.8.1995 | Sbírka:  D-123 | Částka:  7/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 588/1992 Sb.
Pasivní derogace: MF-11
D-123
Metodický pokyn
Ministerstva financí
k § 40 odst. 2 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném od 1. 1. 1995
Ministerstvo financí v souladu s ustanovením § 11 písm. a) zákona ČNR č. 331/1990 Sb., o územních finančních orgánech, kterým je stanoveno řízení finančních ředitelství, předává k dalšímu zajištění tento pokyn:
pokud plátce DPH nesprávně uplatní doklady z časového hlediska ve smyslu § 40 odst. 2, správce daně za období, ve kterém daňová povinnost vznikla, daň dodatečně nevyměří.
Vzhledem k tomu, že se daň dodatečně nevyměřuje, není nesprávné uplatnění dokladů z časového hlediska považováno za zkrácení daňové povinnosti, ale za daňový nedoplatek. Penále se počítá za každý den prodlení sazbou 0,1 % z nedoplatku daně počínaje dnem následujícím po dni původní splatnosti až do dne platby včetně.
V případě dřívějšího uplatnění nároku na odpočet, pokud byl jako vratitelný přeplatek vrácen, se za den vrácení přeplatku považuje den, kdy došlo k odepsání z účtu správce. Od tohoto dne se počítá penále sazbou 0,1 % až do dne vzniku nároku na odpočet.
Z uvedeného vyplývá, že plátce nemůže tento časový nesoulad v přiznání daňové povinnosti opravit předložením dodatečného daňového přiznání.
Jestliže plátce předloží dodatečné přiznání, správce daně zastaví řízení podle § 27 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, jako nepřípustné. Pokud správce daně při kontrole zjistí, že plátce tento nesoulad opravil podáním dodatečného přiznání, zvýší penále vyměřené sazbou 0,05 % na penále se sazbou 0,1 %.
I. náměstek ministra financí:
Ing. Jan Klak, v.r.