Opatření ze dne 16.10.1992 k zamezení tvrdosti při uplatňování cestovních náhrad u podnikatelů

16.10.1992 | Sbírka:  153/43 891/1992 | Částka:  9/1992ASPI

Vztahy

Nadřazené: 157/1989 Sb.
Aktivní derogace: 153/43 891/1992
Pasivní derogace: 153/43 891/1992
153/43 891/1992
Opatření
k zamezení tvrdosti při uplatňování cestovních náhrad u podnikatelů
(Tř. zn. 322)
Ministerstvo financí České republiky podle § 26 odst. 2 písm. e) zákona č. 157/1989 Sb., o důchodové dani ve znění pozdějších předpisů a podle § 27 odst. 3 písm. b) zákona č. 389/1990 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
Čl.1
Podnikatelé zapsaní do obchodního (podnikového) rejstříku při vlastních pracovních cestách a obchodní společnosti při pracovních cestách svých společníků mohou při stanovení základu důchodové daně zahrnovat do nákladů výdaje spojené s těmito cestami:
a) při tuzemských pracovních cestách
- prokázané jízdní výdaje,
- náhrady za použití vlastního motorového vozidla.1)
U nákladních automobilů a autobusů lze do nákladů zahrnout v těchto případech jen sazbu základní náhrady ve výši stanovené pro osobní silniční motorové vozidlo používané zaměstnancem2) a náhrady výdajů za pohonné hmoty.3) Jedná se o vlastní motorová vozidla nezahrnutá do jmění pro podnikání, u kterých nejsou současně uplatňovány odpisy,
- prokázané výdaje za ubytování,
- prokázané nutné vedlejší výdaje;
b) při zahraničních pracovních cestách
- prokázané jízdní výdaje,
- náhrady za použití vlastního motorového vozidla.1)
U nákladních automobilů a autobusů lze do nákladů zahrnout v těchto případech jen sazbu základní náhrady ve výši stanovené pro osobní silniční motorové vozidlo používané zaměstnancem2) a náhrady výdajů za pohonné hmoty.3) Jedná se o vlastní motorová vozidla nezahrnutá do jmění pro podnikání, u kterých nejsou současně uplatňovány odpisy. Náhradu výdajů za pohonné hmoty v cizí měně lze uplatnit za kilometry ujeté v zahraničí nad 350 km,
- prokázané výdaje za ubytování,
- prokázané nutné vedlejší výdaje,
- stravné ve výši nároku zaměstnance,4)
- kapesné do výše 40 % takto stanoveného stravného.5)
Čl.2
U podnikatelů a samostatně výdělečných osob nezapsaných do obchodního (podnikového) rejstříku lze při stanovení základu daně z příjmů obyvatelstva zahrnovat do výdajů částky v rozsahu čl. 1 písm. a) a písm. b).
Čl.3
U podnikatelů zapsaných do obchodního (podnikového) rejstříku a společníků obchodních společností se při zjišťování základu daně z příjmů obyvatelstva považují přijaté náhrady podle čl. 1 za příjem dle § 8 zákona č. 389/1990 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva. Tyto částky jsou zároveň považovány za výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů.6)
Čl.4
(1) Podle tohoto opatření lze postupovat v období od 1. května 1992 do 31. prosince 1992.
(2) Opatření ministerstva financí České republiky k zamezení tvrdosti při uplatňování cestovních náhrad u soukromých podnikatelů čj. 152/53 265/91 ze dne 10. 12. 1991 se v roce 1992 použije jen za dobu před 1. květnem 1992.
Čl.5
Toto opatření nabývá účinnosti dnem uveřejnění ve Finančním zpravodaji.
Náměstek ministra financí ČR:
Ing. Miroslav Téra, v. r.
1) § 7 odst. 1, odst. 2 a odst. 4 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách.
2) § 7 odst. 2 písm. b) zákona č. 119/1992 Sb.
3) § 7 odst. 4 zákona č. 119/1992 Sb.
4) Opatření FMF, kterým se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizině, uveřejněné v částce 36/1992 Sb.
5) § 13 zákona č. 119/1992 Sb.
6) § 9 odst. 1 zákona č. 389/1990 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva.