Opatření ze dne 27.7.1995, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky

31.8.1995 | Sbírka:  282/43 182/95 | Částka:  49/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 282/41 410/1993
Pasivní derogace: 282/73 390/2001
282/43 182/95
Opatření
Ministerstva financí
ze dne 27. července 1995,
kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky
Ministerstvo financí České republiky podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen "zákon"), stanoví:
Čl.I.
(1) Tímto opatřením se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky.1)
(2) Změny a doplňky účtové osnovy a postupů účtování vyplývají z přílohy tohoto opatření.
Čl.II.
(1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(2) Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. srpna 1995 a postupuje se podle něho v účetním období roku 1995.
Ministr financí ČR:
v zast. Ing. Jan Klak, v.r.
I. náměstek ministra
Příl.
Účtová osnova a postupy účtování pro banky - změny a doplňky
1. Příloha č. 1 - Účtová osnova se mění a doplňuje takto:
a) Účtová třída 2 - Účty klientů v účtové skupině 24 - Klasifikované úvěry se mění názvy účtů na
241 - Sledované úvěry
242 - Nestandardní úvěry
243 - Pochybné úvěry
244 - Ztrátové úvěry
b) Účtová třída 5 - Kapitálové účty, dlouhodobé závazky a závěrkové účty v účtové skupině 52 - Emise obligací se mění název na "52 - Emise obligací a obdobných dluhopisů" a zřizuje se účet
522 - Emise hypotéčních zástavních listů,
c) Účtová třída 6 - Náklady se zřizují účty
1. v účtové skupině 65 - Tvorba rezerv a opravných položek
654 - Tvorba zákonných opravných položek,
2. v účtové skupině 68 - Daň z příjmů
685 - Dodatečné odvody daně z příjmů.
d) Účtová třída 7 - Výnosy se zřizuje účet v účtové skupině 75 - Použití rezerv a opravných položek
754 - Použití zákonných opravných položek.
e) Účtová třída 9 - Podrozvahové účty
1. V účtové skupině 97 - Závazky a pohledávky z efektivních hodnot se vypouští "efektivních hodnot" a účet 975 se doplňuje a mění na
975 - Ostatní pohledávky a závazky
2. zřizuje se účet
979 - Odepsané pohledávky.
2. Příloha č. 2 - A. Postupy účtování pro banky
a) V čl. II - Členění majetkových účastí se v odstavci (6) "a" nahrazuje čárkou a za slova "dceřiné společnosti" se doplňuje "a přidružené subjekty".
b) V čl. XII - Zásady pro tvorbu a použití rezerv
1. V odstavci (4) se upravuje text takto "ve prospěch účtu 542 nebo 543".
2. Doplňuje se nový odstavec (9), který zní:
"(9) Banky svým vnitřním předpisem (směrnicí, příkazem apod.) stanoví způsob převodu a použití rezerv vytvořených do 31. 12. 1994 podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to u rezerv vytvořených ve výši 10 % na pohledávky z úvěrů po sjednané lhůtě splatnosti nebo ve výši 2 % na pohledávky z úvěrů se sjednanou lhůtou splatnosti delší než jeden rok. Vytvořené rezervy může banka použít k odpisu nepromlčených pohledávek z úvěrů, nebo je převede do stavu opravných položek ke konkrétním klasifikovaným pohledávkám z úvěrů, či ke skupině pohledávek z úvěrů se stejnou mírou rizika, popř. je použije jako rezervy na standardní pohledávky z úvěrů."
c) V čl. XIII - Zásady pro tvorbu a používání opravných položek se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Zákonné opravné položky se vytvářejí k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů pro úhradu odpisu nepromlčené pohledávky z úvěru či ztráty z postoupení pohledávky z úvěru a k pohledávkám za dlužníky v konkursním a vyrovnacím řízení. Výše vytvořené opravné položky nemůže přesáhnout nominální hodnotu pohledávky z úvěru, k němuž byla opravná položka vytvořena. V případech, ve kterých bude opravná položka vytvořena ve výši 100 % nominální hodnoty pohledávky, může být tato pohledávka odepsána a zákonná opravná položka zrušena."
Dosavadní odstavec (3) se označí jako odstavec (4) a následující odstavce se přečíslují.
V odstavci (6) se doplňuje za slova "účtu 651" "nebo účtu 654" a za slova "účtu 751" "nebo účtu 754".
3. Příloha č. 2 - B. Zvláštní ustanovení k účtovým třídám
a) Účtová třída 3 - Ostatní pohledávky a závazky a přechodné účty V čl. IV - Různé pohledávky a závazky v odstavci (2) ve druhé větě za slovo "klientům" se doplňuje závorka "(s výjimkou závazků ze zajištění)" a na konci odstavce se doplňuje věta "V samostatné analytické evidenci se účtuje o závazcích z nabytého hmotného movitého majetku v důsledku zajištění pohledávek z úvěrů".
b) Účtová třída 4 - Nehmotný, hmotný a ostatní finanční majetek
V čl. IV - Hmotný majetek
1. Na konci odstavce (4) se vypouští tečka a odstavec (4) se doplňuje o "a hmotný movitý majetek nabytý bankou od dlužníků v důsledku zajištění jejich závazků z úvěrů (§ 553 obč. zákoníku)."
2. V odstavci (5) se vypouští tečka a doplňuje se "a hmotný movitý majetek nabytý ze zajištění úvěrů."
c) V účtové třídě 5 - Kapitálové účty, dlouhodobé závazky a závěrkové účty se
1. V čl. I - Úvodní ustanovení písm. b) před závorkou doplňuje "a obdobných dluhopisů".
2. Nadpis čl. III se doplňuje o "a obdobných dluhopisů".
3. Do čl. III se doplňuje nový odstavec (2), který zní:
"(2) Na účtu 522 se účtuje o bankou emitovaných a prodaných hypotéčních zástavních listech. Neprodané hypotéční zástavní listy se účtují na podrozvahovém účtu 985. Umořené a neproplacené hypotéční zástavní listy se účtují na vrub účtu 522 a ve prospěch účtu 362."
Dosavadní text čl. III se označuje jako odstavec (1) a z textu se vypouští druhá věta.
d) Účtová třída 6 - Náklady
1. V čl. IV se doplňuje nový odstavec (4), který zní:
"(4) Na účtu 654 se účtuje tvorba opravných položek podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, které jsou uznány za výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Analytická evidence se vede podle jednotlivých titulů klasifikovaných pohledávek z úvěrů v souladu s opatřeními ČNB."
2. V čl. V - Ostatní provozní náklady se nahrazují texty v odstavcích (1) a (2) takto:
"(1) Na účtu 661 se účtují částky odepsaných pohledávek nebo jejich částí za bankami, ztráty z postoupených pohledávek za bankami, a dále se zde účtují odepsané pohledávky za bankami, na které banka vytvořila dostatečné zdroje. Na tomto účtu se účtují též částky pohledávek za bankami, jejichž odpis uznává zákon o dani z příjmů.
Odepsané pohledávky vede banka na podrozvahovém účtu 979 s výjimkou pohledávek, u kterých došlo k jejich zániku.
(2) Na účtu 662 se účtují částky odepsaných pohledávek nebo jejich částí za klienty, ztráty z postoupených pohledávek za klienty, a dále se zde účtují odepsané pohledávky za klienty, na které banka vytvořila dostatečné zdroje. Na tomto účtu se účtují též částky pohledávek za klienty, jejichž odpis uznává zákon o dani z příjmů.
Odepsané pohledávky vede banka na podrozvahovém účtu 979 s výjimkou pohledávek, u kterých došlo k jejich zániku."
3. Čl. VII - Daň z příjmů se doplňuje takto:
"Na účtu 685 se účtuje o doměrkách a vratkách daně z příjmů za minulá léta. Na vrub účtu se účtuje o doměrkách daně z příjmů za minulá léta, ve prospěch účtu se účtuje o vratkách daně z příjmů za minulá léta."
e) Účtová třída 7 - Výnosy
1. V čl. III se doplňuje nový odstavec (4), který zní:
"(4) Na účtu 754 se účtuje použití zákonné opravné položky. Analytická evidence se vede v členění jako u tvorby opravné položky."
2. V čl. IV - Ostatní provozní výnosy se nahrazují texty v odstavcích (1) a (2) takto:
"(1) Na účtu 761 se účtují pouze výnosy z odepsaných pohledávek za bankami, které byly v minulosti odepsány na vrub nákladů.
(2) Na účtu 762 se účtují pouze výnosy z odepsaných pohledávek za klienty, které byly v minulosti odepsány na vrub nákladů."
f) Účtová třída 9 - Podrozvahové účty
1. V čl. I - Úvodní ustanovení v odstavci (1) písm. e) za slovo "majetek" se doplňuje "včetně odepsaných pohledávek".
2. V čl. VII - Závazky a pohledávky se doplňuje písm. g), které zní:
"g) odepsané pohledávky. V analytické evidenci se samostatně účtují odepsané pohledávky za bankami a odepsané pohledávky za klienty."
1) Účtová osnova a postupy účtování pro banky, vydané Ministerstvem financí České republiky č.j. 282/41 410/1993 ze dne 9. července 1993, ve znění pozdějších předpisů.