Vládní nařízení ze dne 17.2.1927, kterým se provádí zákon ze dne 24. listopadu 1926, č. 218 Sb. z. a n., o původském právu k dílům literárním, uměleckým a fotografickým (o právu autorském)

23.2.1927 | Sbírka:  10/1927 Sb. | Částka:  6/1927ASPI

Vztahy

Nadřazené: 218/1926 Sb.
Pasivní derogace: 115/1953 Sb.
10/1927 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 17. února 1927,
kterým se provádí zákon ze dne 24. listopadu 1926, č. 218 Sb. z. a n., o původském právu k dílům literárním, uměleckým a fotografickým (o právu autorském).
Vláda republiky Československé nařizuje podle §§ 39, 62, 65 a 70 zákona ze dne 24. listopadu 1926, č. 218 Sb. z. a n., o původském právu k dílům literárním, uměleckým a fotografickým (o právu autorském):
A. O původském rejstříku pro literární a umělecká (hudební a výtvarná) díla, na nichž není udáno pravé jméno.
§ 1.
Veřejný původský rejstřík, předepsaný v § 39 zákona, z kterého lze seznati pravé jméno původce literárního neb uměleckého díla (hudebního nebo výtvarného) vyšlého bez udání pravého jména (§§ 12, 13), povede ministerstvo školství a národní osvěty.
§ 2.
Zapsána býti mohou díla bez udání pravého jména (anonymní nebo pseudonymní), která byla vydána (§ 8, odstavec 1., zákona) na území Československé republiky, dále jejichž původci jsou státními občany Československé republiky, nechť byla vydána kdekoliv či vůbec nebyla vydána, a díla cizích státních občanů, chráněná podle § 2 zákona, nebyla-li vydána na území Československé republiky.
§ 3.
(1) Zápis do původského rejstříku stane se na písemnou žádost původce, jeho dědice a s jejich přivolením také jiného právního nástupce. Při zápisu se nezkoumá ani oprávnění přihlašujícího ani správnost přihlášených skutečností.
(2) Kdo však v úmyslu klamati učiní nepravdivou přihlášku do původského rejstříku, dopustí se přečinu trestného podle § 46 zákona, který se stíhá z úřední povinnosti. Úřad vedoucí rejstřík jest proto povinen učiniti oznámení, kdyby zjistil skutkovou podstatu tohoto přečinu.
(3) K žádosti připojiti jest dvojmo řádně vyplněnou přihlášku (§ 4) podle vzorce, který lze obdržeti ve Státní tiskárně v Praze.
§ 4.
(1) V přihlášce do původského rejstříku buďtež uvedeny:
1. původcovo jméno, zaměstnání, bydliště a státní občanství;
2. přesně dílo a jeho druh; u nakladatelských děl zejména úplný titul, počet oddílů (svazků, sešitů) a stránek;
3. jak dílo vyšlo (§ 8, odstavec 2., zákona);
4. kterého roku a v kterém místě vyšlo;
5. původcův pseudonym, pokud se týče údaj, že dílo vyšlo beze jména;
6. nečiní-li přihlášku sám původce, jméno, zaměstnání a bydliště přihlašujícího.
(2) Přihláška buď podepsána od přihlašujícího vlastní rukou a k ní připojen kolku prostý výtisk, rozmnoženina nebo fotografie uměleckého díla.
§ 5.
Za zápis zapraven buď poplatek 50 Kč za každé jednotlivé dílo, které podle § 42 zákona se pokládá za zvláštní dílo. Tento poplatek buď zapraven zároveň s přihláškou kolky, které se nalepí vedle normálního poplatku z podání a znehodnotí úřední pečetí.
§ 6.
(1) Ministerstvo školství a národní osvěty vydá přihlašujícímu o přihlášce kolku prosté potvrzení na jednom ze stejnopisů přihlášky. Druhý stejnopis založí podle časového pořadí pod běžným řádovým číslem a s udáním dne, kdy žádost došla, do tuhých desek; takto založené přihlášky tvoří původský rejstřík a budou podle potřeby v mírně silné svazky zavázány.
(2) Zápisy budou občas vyhlášeny jednou v Úředním listu republiky Československé na náklady přihlašujícího tak, že zápisy přihlášené v kalendářním roce budou uveřejněny nejpozději v lednu následujícího roku.
§ 7.
Do původského rejstříku může kdokoliv nahlédnouti a zapraviv příslušnou dávku za úřední úkon (čl. 6, posl. věta, a pol. 31 sazebníku C vládního nařízení ze dne 22. prosince 1926, č. 254 Sb. z. a n.) žádati, aby byly vyhotoveny úředně ověřené výpisy z něho i vysvědčení, že určitého zápisu v rejstříku není.
§ 8.
Potvrzení přihlášek (§ 6) a ověřené výpisy a vysvědčení z původského rejstříku budou podepsány úředníkem, kterému jest svěřeno vésti rejstřík, a opatřeny úřední pečetí.
§ 9.
Dosavadní původský rejstřík, vedený podle nařízení ministerstva spravedlnosti ve shodě s ministerstvy vnitra a obchodu ze dne 29. prosince 1895, č. 198 ř. z., a vlád. nařízení ze dne 20. února 1920, č. 109 Sb. z. a n., pokud se týče nařízení býv. uh. ministerstva zemědělství, průmyslu a obchodu č. 28.672/1884 (R. T. str. 706), ministerstvem průmyslu, obchodu a živností, přechází dnem účinnosti zákona na ministerstvo školství a národní osvěty, jemuž přísluší vydávati i z něho výpisy a vysvědčení podle § 7.
B. O znaleckých sborech pro posudky ve věcech původského práva.
§ 10.
Pro obor literatury, hudebního umění, výtvarných umění a fotografie se zřizují znalecké sbory, které budou povinny na požádání soudů podávati ve věcech původského práva k dílům příslušného oboru posudky o pochybných anebo sporných otázkách technické povahy, které mají význam pro soudcovské rozhodnutí. Posudek o právních otázkách podávati jim nepřísluší.
§ 11.
Tyto znalecké sbory zřizují se pro obor literatury v Praze a v Bratislavě, pro ostatní obory v Praze. V jiných místech mohou býti zřízeny, ukáže-li se toho potřeba pro četnější vyskytnuvší se případy.
§ 12.
Každý znalecký sbor skládá se z předsedy a šesti až deseti členů.
§ 13.
(1) Předsedu a členy jmenuje ministr školství a národní osvěty dohodna se s ministrem spravedlnosti vždy na šest roků. Při tom označí též člena, který jest povolán zastupovati předsedu. Kdyby mezi obdobím z jakékoliv příčiny některý člen odpadl tak, že by nebylo mimo předsedu šest členů, bude sbor na návrh předsedův nebo jeho náměstka doplněn.
(2) Předsedy a členy sborů mohou býti jmenováni vynikající odborníci příslušných oborů, kteří jsou ochotni tento úřad přijmouti. Při tom bude hleděno k tomu, aby byli, zejména pro podávání posudků z oboru literatury, členy i příslušníci jazyků národních menšin, i znalí jiných jazyků, které by mohly přijíti v úvahu.
(3) Jmenování členů znaleckých sborů bude vyhlášeno v Úředním listě. Předseda a členové, byvše jmenováni, vykonají znaleckou přísahu u sborového soudu I. stolice sídla znaleckého sboru nebo na požádání u sborového soudu I. stolice svého bydliště. Byl-li předseda nebo člen opět jmenován na další některé období, nevykoná přísahy znova.
§ 14.
Podati posudek jsou znalecké sbory povinny jen, jestli dožadující soud:
1. uvede jednotlivě otázky technické povahy, o kterých má býti posudek podán;
2. zašle znaleckému sboru věci, které dlužno porovnati, jakož i soudní spisy potřebné k tomu, aby mohl býti podán posudek.
§ 15.
Soudy zašlou své dožádání s potřebnými spisy a předměty (§ 14, č. 2.) ministerstvu školství a národní osvěty, které je dodá bez prodlení předsedovi příslušného znaleckého sboru. Rovněž vrátí znalecký sbor spisy s posudkem prostřednictvím tohoto ministerstva, a to co možná nejdříve.
§ 16.
Než se znalecký sbor usnese o posudku, ustanoví předseda ze členů dva zpravodaje, kterým náleží, každému o sobě, podati písemně své návrhy.
§ 17.
(1) Návrhy zpravodajů buďtež s vylíčením věci předneseny ve schůzi znaleckého sboru, ke které pozve předseda všechny členy tohoto znaleckého sboru uveda předmět jednání.
(2) K usnesení jest třeba, aby byli přítomni předseda nebo jeho náměstek a alespoň čtyři členové. Usnesení stane se většinou hlasů a, byla-li by rovnost hlasů členů sboru, rozhoduje hlas předsedajícího.
§ 18.
(1) Posudek vyhotoví podle usnesení předseda nebo člen od něho k tomu určený, při čemž buďtež v něm uvedeni členové, kteří se účastnili porady a usnesení. Každý člen, jehož návrh nedosáhl většiny, může však žádati, aby jeho mínění a návrh, které podá písemně, byly připojeny k posudku sboru a s ním zaslány soudu.
(2) Posudek podepíše předseda.
§ 19.
(1) Členové znaleckého sboru, účastnivší se usnesení, mohou žádati podle ustanovení soudních řádů znalecké poplatky, a pokud bydlí mimo sídlo znaleckého sboru, též náhradu jízdného II. třídy na drahách nebo obdobného jízdného na hromadných dopravních prostředcích a stravné 30 Kč denně, vyžaduje-li cesta a pobyt přes 6 hodin. Jsou-li státními úředníky, příslušejí jim cestovné a stravné podle příslušných předpisů.
(2) Znalečné upraví podle předpisů soudních řádů o znalečném dožadující soud, který poukáže vybrané znalečné přímo členům znaleckého sboru. Pro určení těchto poplatků může vydati směrnice ministerstvo spravedlnosti dohodnuvši se s ministerstvy školství a národní osvěty a financí.
C. O sepsání rozmnoženin a napodobenin literárních, uměleckých a fotografických děl a pomůcek k rozmnožování nebo napodobování takových děl a opatření jich razítkem.
§ 20.
Rozmnoženiny a napodobeniny literárních, uměleckých a fotografických děl, které tu byly v čase, kdy zákon nabyl účinnosti, a které zhotoviti jest tímto zákonem zapověděno, kdežto to nebylo dosud zapověděno, a pomůcky k reprodukci (nástroje a zařízení k mechanickému přednesu a kinematografická díla a filmy) a pomůcky určené výhradně k rozmnožování nebo napodobení děl nyní chráněných (§ 65, odst. 3. a 4., zákona) budou sepsány politickým úřadem první stolice místa, kde jsou, na žádost strany.
§ 21.
Strana má s písemnou žádostí předložiti seznam těchto věcí dvojmo a v seznamu jednotlivě a přesně se známkami způsobilými prokázati totožnost uvésti předměty, které mají býti podrobeny úřednímu řízení.
§ 22.
(1) Do seznamu buďtež zapsány všechny rozmnoženiny a napodobeniny, dále nástroje a zařízení k mechanickému přednesu kinematografická díla a filmy již zhotovené, pak všechny pomůcky a úpravy k rozmnožování nebo napodobení (otisky, odlitky, desky, kameny a formy), kterých chce strana podle § 65 zákona dále užívati, jestliže tu byly již dne 1. března 1927 jako dne, kterého zákon o původském právu nabude účinnosti, a nebylo dosud zapověděno je zhotoviti nebo jich užívati.
(2) Strany mohou ohlásiti také později vyrobené rozmnoženiny a napodobeniny, ale toliko tenkráte, byly-li pomůcky určené výhradně k jejich rozmnožování neb napodobení, jichž bylo k tomu upotřebeno, podle ustanovení tohoto nařízení sepsány a razítkem opatřeny.
§ 23.
Politický úřad I. stolice, u kterého byla podána přihláška, přesvědčí se, je-li předložený seznam správný a prozkoumá, vyhovuje-li ustanovením § 22. Předměty, které by byly přihlášeny proti těmto ustanovením, buďte vyloučeny ze seznamu.
§ 24.
Řádně ohlášené rozmnoženiny a napodobeniny, pak pomůcky k reprodukci, k rozmnožování a napodobení buďtež od strany úřadu na jeho vyzvání předloženy a od něho opatřeny jednotlivě vhodným způsobem úřední pečetí k tomu určenou. Stejnopis seznamu, předloženého stranou, a třeba-li, opraveného, buď uschován u úřadu, druhý stejnopis s potvrzením dne, kterého byl podán, vrácen straně.
§ 25.
(1) Rozmnoženiny a napodobeniny, nástroje a zařízení k mechanickému přednesu a kinematografická díla a filmy, pak pomůcky a úpravy k rozmnožování nebo napodobení, vytčené v prvním odstavci §u 22, buďtež ohlášeny nejpozději do 31. května 1927, jinak není dovoleno pod následky stíhání pro zásah do původského práva takové rozmnoženiny a napodobeniny rozšiřovati a nástrojů, zařízení pomůcek a úprav dále užívati k veřejnému provozování, pokud se týče k rozmnožování nebo napodobení děl nyní chráněných.
(2) Rozmnoženiny a napodobeniny zhotovené podle § 65, odst. 4., zákona bude dovoleno dále rozšiřovati, jest-li byly zhotoveny výhradně pomůckami tam uvedenými, které byly k soupisu přihlášeny do dne 31. května 1927, a budou sepsány a k opatření úředním razítkem přihlášeny do dne 28. února 1931.
§ 26.
K opožděným přihláškám nebude hleděno a takové přihlášky budou vráceny stranám jako nezpůsobilé k úřednímu jednání.
§ 27.
Nařízení nabude účinnosti dnem 1. března 1927 a náleží je provésti ministrům školství a národní osvěty a vnitra v dohodě s ministrem spravedlnosti.
Švehla v. r.
Černý v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r.
Dr. Peroutka v. r.
Najman v. r.
Dr. Spina v. r.
Udržal v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Tiso v. r.
Dr. Nosek v. r.
Dr. Gažík v. r.
Vzorec.

Číslo rejstříku:

Den přihlášky:

Původský rejstřík
        
pro literární a umělecká díla vyšlá bez pravého jména.

|Jméno,  |Přesné     |Jak    |Které|Původců|Jméno,     |Značk|Poznám|
|zaměstná|označení   |dílo   |ho   |v      |zaměstnání |a    |ky    |
|ní,     |díla a jeho|vyšlo  |roku |pseudon|a bydliště |přílo|      |
|bydliště|druhu, u   |(§ 8   |a v  |ym neb |přihlašujíc|h,   |      |
|a státní|nakladatels|zákona |které|údaj,  |ího        |pod  |      |
|občanstv|kých děl   |o      |m    |že dílo|           |ktero|      |
|í       |úplný      |původsk|místě|jest   |           |u, a |      |
|původcov|titul,     |ém     |vyšlo|anonymn|           |místo|      |
|o       |počet      |právu) |     |í      |           |, kde|      |
|        |oddílů a   |       |     |       |           |jsou |      |
|        |stránek    |       |     |       |           |ulože|      |
|        |           |       |     |       |           |ny   |      |
|1       |2          |3      |4    |5      |6          |7    |8     |
|        |           |       |     |       |           |     |      |