Pokyn ze dne 30.11.1996 Uplatňování daně z přidané hodnoty v podmínkách organizačních složek zahraničních osob působících na území České republiky

30.11.1996 | Sbírka:  D-149 | Částka:  12/1996ASPI

Vztahy

Nadřazené: 588/1992 Sb., 337/1992 Sb.
Aktivní derogace: D-96
Pasivní derogace: MF-11
D-149
POKYN
Ministerstva financí
Uplatňování daně z přidané hodnoty v podmínkách organizačních složek zahraničních osob působících na území České republiky
Č.j. 181/2177/96
Vyřizuje
Ing. Ilovičný,
JUDr. Galočík
V Praze dne 30. listopadu 1996
Při uplatňování daně z přidané hodnoty v podmínkách organizačních složek zahraničních osob, ( dále jen "organizační složka"), působících na území ČR se vychází z jednotlivých ustanovení zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona o DPH"). V tomto metodickém pokynu jsou vymezeny pouze otázky vyplývající ze specifických podmínek organizačních složek zahraničních osob, které se odrážejí i v systému uplatňování daně z přidané hodnoty.
1. Základní pojmy
a) organizační složkou zahraniční osoby se rozumí její organizační jednotka zřízena na území ČR podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník"),
b) příspěvkem na činnost se rozumí finanční prostředky, které poskytuje své organizační složce zřizovatel.
2. Plátci daně z přidané hodnoty
Pokud organizační složka provádí zdanitelná plnění (§ 2 odst.1 zákona o DPH), je osobou podléhající dani, která se musí zaregistrovat povinně nebo se může zaregistrovat na vlastní žádost (§ 5 zákona o DPH). Za zdanitelná plnění se považují i plnění poskytovaná zřizovateli.
V případě zdanitelných plnění poskytovaných zřizovateli, kdy organizační složka tato zdanitelná plnění nefakturuje, ale jsou hrazena formou příspěvku na činnost, ( k úhradě např. nájmu, nákladů na topení, el. energii, poštovních a telekomunikačních služeb apod. ),je tento příspěvek součástí obratu rozhodného pro účely registrace. Nezapočítávají se zde prostředky, které obdrží organizační složka prokazatelně k jiným účelům než k dosažení obratu za svá zdanitelná plnění.
Plátcem daně může být pouze organizační složka.
3. Základ daně
Základem daně je cena za zdanitelné plnění, která neobsahuje daň, pokud zákon o DPH nestanoví jinak.
V případě zdanitelných plnění uskutečňovaných organizační složkou zřizovateli, kdy organizační složka tato zdanitelná plnění nefakturuje, přičemž se jedná ve smyslu § 46 zákona o DPH o poskytování služeb do zahraničí, se finanční prostředky obdržené od zřizovatele uvedou do příslušného řádku daňového přiznání (vývoz služeb). Nevchází sem část příspěvku určená k jiným účelům, než k dosažení obratu za svá Pokud je příspěvek na činnost vyšší (po odečtení prostředků obdržených k jiným účelům než k dosažení obratu za svá zdanitelná plnění), než jsou prokazatelné náklady na činnost organizační složky, je považován rozdíl těchto částek za zdanitelné plnění v tuzemsku podléhající DPH.zdanitelná plnění.
4. Vznik daňové povinnosti
Daňová povinnost vzniká dnem uskutečnění zdanitelného plnění. V případech, kdy se jedná o nefakturovaná zdanitelná plnění uskutečněná pro zřizovatele, za něž obdržela organizační složka příspěvek na činnost, uvede se základ daně do daňového přiznání ve zdaňovacím období, v němž organizační složka obdržela příspěvek. Pokud je příspěvek poskytován zálohově s vyúčtováním za určené období, uvede se do daňového přiznání ve zdaňovacím období, v němž bylo vyúčtování uskutečněno, nejpozději však za poslední zdaňovací období příslušného kalendářního roku.
5. Služby poskytované zřizovateli
Pro služby poskytované organizační složkou zřizovateli platí ustanovení § 46 zákona o DPH.
6. Nárok na odpočet daně
Nárok na odpočet daně vzniká organizační složce pouze u těch přijatých zdanitelných plnění, která použije k dosažení obratu za svá zdanitelná plnění.
7. Poskytování služeb ze zahraničí
Zdanitelným plněním podle § 2 zákona o DPH není poskytování služeb v tuzemsku zahraniční osobou, která nemá na území ČR sídlo ani bydliště a jejíž činnost nesplňuje znaky podnikání podle § 2 obchodního zákoníku.
8. Záznamní povinnost
K zajištění efektivní správy a kontroly daně z přidané hodnoty může stanovit finanční úřad organizační složce vedení záznamní povinnosti ve smyslu § 39 zákona ČNR č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Správce daně zaregistruje osobu podléhající dani jako plátce daně z přidané hodnoty pouze tehdy, je-li zapsána v obchodním rejstříku. U osob, které již jsou registrovanými plátci daně a nejsou zapsány v obchodním rejstříku, bude správce daně vyžadovat dodatečně zápis do obchodního rejstříku a tyto osoby jsou povinny předložit správci daně žádost o zápis do obchodního rejstříku, a to nejpozději do 31. ledna 1997. Pokud osoba podléhající dani neprokáže v této lhůtě, že požádala o zápis do obchodního rejstříku, zruší správce daně její registraci k 1. lednu 1997.
Účinnost pokynu:
Od 1. ledna 1997
Vydáním tohoto pokynu pozbývá platnost pokyn č. D-96 vydaný pod č.j. 181/59277/1994.
I. náměstek ministra financí:
Ing. Jan Klak