Opatření ze dne 16.5.1997, kterým se upravuje a doplňuje opatření, kterým se stanoví postupy účtování u malých příspěvkových organizací a u jiných drobných organizací, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví, a u zálohovaných organizací

4.6.1997 | Sbírka:  283/33 165/1997 | Částka:  43/1997ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 283/32 774/96, 283/43 167/1995, 283/25 680/93, 283/25 681/93
Pasivní derogace: 281,283/77 411/2000
283/33 165/1997
Opatření
Ministerstva financí
ze dne 16.května 1997,
kterým se upravuje a doplňuje opatření, kterým se stanoví postupy účtování u malých příspěvkových organizací a u jiných drobných organizací, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví, a u zálohovaných organizací.
Referent: Vladimír Tuček
tel. 2454 2672
Ministerstvo financí podle § 4 odst.2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/94 Sb., (dále jen zákon) stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se doplňuje opatření č.j. 283/32 774/96 ze dne 24.6.1996,1) takto:
- Čl.I. odst.1 - doplňuje se o text "a postupy pro přechod ze soustavy jednoduchého účetnictví do soustavy podvojného účetnictví a naopak.",
- Čl.I. odst.2 - se nahrazuje tímto textem: " Postupy účtování v soustavě jednoduchého účetnictví a postupy pro přechod ze soustavy jednoduchého účetnictví do soustavy podvojného účetnictví a naopak podle odst. 1 tvoří přílohy č. 1, 2 a 3 tohoto opatření.".
(2) Tímto opatřením se také upravují a doplňují postupy účtování u malých příspěvkových organizací a u jiných drobných organizací, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví, a u zálohovaných organizací, stanovené přílohou opatření č.j. 283/32 774/96.
(3) Úprava postupů účtování vyplývá z přílohy č.1 tohoto opatření.
(4) Doplnění o postup přechodu ze soustavy jednoduchého účetnictví na soustavu podvojného účetnictví a naopak vyplývá z příloh č.2 a 3 tohoto opatření.
(5) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky uvedené v § 9 odst. 1 písm. c), d), a e) zákona a obecně prospěšné společnosti podle § 19 zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.
Čl.II
Dnem nabytí účinnosti tohoto opatření pozbývají účinnosti opatření
a) kterým se stanoví postup přechodu z jednoduchého účetnictví na podvojné účetnictví politických stran, hnutí, občanských sdružení a jiných nevýdělečných organizací - čj. 283/25 680/93,2)
b) kterým se stanoví postup přechodu z podvojného účetnictví na jednoduché účetnictví politických stran, hnutí, občanských sdružení a jiných nevýdělečných organizací - čj. 283/25 681/1993,2)
c) kterým se stanoví postup přechodu z jednoduchého účetnictví na podvojné účetnictví příspěvkových organizací - čj. 283/43 167/95,3)
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů a postupuje se podle něj počínaje účetním obdobím 1997. Pokud účetní jednotka do dne vyhlášení postupovala podle opatření uvedených v čl.II, považuje se postup za správný.
Ministr financí České republiky:
Ing. Ivan Kočárník, CSc., v.r.
Příl.1
Příloha opatření MF ČR č.j. 283/32 774/96 ze dne 24.6.1996 se mění a doplňuje takto:
1) Příloha se očísluje poř. č. 1,
2) Čl. II. odst. 2 - doplňuje se písm.f) ložiska nerostných surovin,
3) Čl. II. odst. 2 - za pododstavec o příslušenství se doplňuje nový pododstavec ve znění:
"Hmotným investičním majetkem se stávají věci uvedené do užívání. Uvedením do užívání se rozumí zabezpečení všech technických funkcí potřebných k užívání a splnění všech povinností stanovených právními předpisy, např. stavebními, ekologickými, požárními, bezpečnostními a hygienickými.",
4) Čl. II. odst. 3 - doplňuje se nový pododstavec ve znění:
"Nehmotným investičním majetkem se stávají věci uvedené do užívání. Uvedením do užívání se rozumí zabezpečení všech technických funkcí potřebných k užívání a splnění všech povinností stanovených právními předpisy."
5) Čl. II. odst. 7 - pododstavec začínající slovy "Součástí materiálu" se doplňuje o větu:
"Účetní jednotka určí, které druhy tohoto hmotného majetku, resp. od jaké výše pořizovací ceny za jednu věc se po jeho vydání do užívání musí evidovat ve zvláštní (operativní) evidenci. Příspěvkové organizace takto evidují veškerý tento majetek.
6) Čl. IV odst. 2 - se doplňuje o pododstavec ve znění:
"Pořizovací cena ložiska nerostných surovin pořízeného po 1.1.1997 se určí jako rozdíl mezi pořizovací cenou pozemku s ložiskem a cenou pozemku stanovenou podle právního předpisu platného v době pořízení. Pořizovací cena ložiska se odpisuje postupně po dobu těžby podle odpisového plánu."
7) Čl. VII odst. 2 písm.c) - se doplňuje o "- inventární karty rezervního fondu a dalších fondů.
8) Čl. IX - v odstavci začínajícím slovy "Deník musí obsahovat" se v písm.c) text za slovy "podléhajících dani z příjmů" vypouští.
9) Čl. XIV - odst. 8 - slovo " nepřesáhly" se nahrazuje slovem "nedosáhly".
Příl.2
Postup přechodu ze soustavy jednoduchého účetnictví na soustavu podvojného účetnictví
Čl. I
(1) Před přechodem z jednoduchého účetnictví na podvojné účetnictví je nutno ku dni přechodu provést inventarizaci veškerého majetku a závazků a uzavřít v jednoduchém účetnictví účetní knihy. Pokud se přechod uskutečňuje k jinému termínu než k 1.lednu, v peněžním deníku se neprovedou nepeněžní zápisy (např. kursové rozdíly).
Čl. II.
(1) Na základě výsledků inventarizace se konečné stavy majetku a závazků uvedené v knize pohledávek a závazků a v dalších knihách pomocné evidence převedou jako počáteční zůstatky příslušných syntetických účtů podle druhu použité účtové osnovy takto:
a) stav nehmotného a hmotného investičního majetku v pořizovacích cenách se uvede jako počáteční zůstatek příslušných účtů v účtových skupinách 01 - Nehmotný investiční majetek, 02 - Hmotný investiční majetek - odpisovaný, 03 - Hmotný investiční majetek - neodpisovaný,
b) součet účetních odpisů k nehmotnému a hmotnému investičnímu majetku se uvede jako počáteční zůstatek příslušných účtů v účtových skupinách 07 - Oprávky k nehmotnému investičnímu majetku a 08 - Oprávky k hmotnému investičnímu majetku,
c) stav poskytnutých záloh na pořízení nehmotného a hmotného investičního majetku se uvede jako počáteční zůstatek k příslušným účtům v účtové skupině 05 - Poskytnuté zálohy na nehmotný a hmotný investiční majetek,
d) stav nedokončených investic nehmotné či hmotné povahy se uvede na účtech 041 - Pořízení nehmotných investic a 042 - Pořízení hmotných investic,
e) stav zásob se uvede na příslušných účtech účtové třídy 1 - Zásoby,
f) finanční majetek, peněžní prostředky a ceniny se uvedou na příslušných účtech účtových skupin 06 - Finanční investice, 21 - Peníze, 22 - Účty v bankách, 25 - Krátkodobý finanční majetek, resp. na obdobných účtech u příspěvkových organizací, (např. v účtové skupině 24 - Ostatní vkladové bankovní účty),
g) případný zůstatek (tj. nevyrovnaný rozdíl) průběžných položek peněžního deníku, týkající se převodů mezi pokladnou a bankovními účty, resp. převodů mezi bankovními účty nebo mezi pokladnami, se podle povahy zůstatku (+/-) uvede jako počáteční zůstatek účtu 261 - Peníze na cestě, resp. účtu 262 - Peníze na cestě u příspěvkových organizací,
h) závazky z titulu pořízení majetku a dodaných (externích) služeb se uvedou na příslušných účtech v účtových skupinách 32 - Závazky nebo 36 - Závazky ke sdružení a v účtové skupině 95 - Dlouhodobé bankovní úvěry a závazky,
i) přijaté, resp. poskytnuté zálohy s výjimkou záloh na pořízení investičního majetku se uvedou na příslušném účtu v účtové třídě 3 - Zúčtovací vztahy, a v účtové skupině 95 - Dlouhodobé bankovní úvěry a závazky,
j) závazky a pohledávky vůči zaměstnancům z titulu závislé činnosti a k institucím sociálního zabezpečení se uvedou na příslušných účtech v účtové skupině 33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi,
k) závazky a pohledávky z titulu daní, příp. záloh na daně a z titulu dotací a ostatního zúčtování se státním rozpočtem a s rozpočtem orgánů místní samosprávy se uvedou na příslušných účtech účtových skupin 34 - Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování a 37 - Jiné pohledávky a závazky,
l) ostatní pohledávky a závazky výše neuvedené se uvedou na příslušných účtech v účtové třídě 3 - Zúčtovací vztahy a v účtové skupině 95 - Dlouhodobé bankovní úvěry a závazky,
m) přijaté a poskytnuté půjčky a úvěry ve výši uvedené v knize pohledávek a závazků se uvedou na příslušných účtech v účtových třídách 2, 3 a v účtové skupině 95,
n) zůstatky vytvořených finančních fondů (včetně fondu rezervního u obecně prospěšných společností) se uvedou na příslušných účtech v účtové skupině 91 podle použité účtové osnovy,
o) vytvořené rezervy 1) zachycené v pomocných knihách se uvedou na účtu 941 - Rezervy řízené předpisy (Rezervy zákonné),
p) časové rozlišení, např. dopředu zaplacené nájemné, předplatné, pojistné, nebo dopředu přijaté nájemné, předplatné, členské příspěvky v soustavě jednoduchého účetnictví, se uvede na příslušných účtech účtové skupiny 38 - Přechodné účty aktiv a pasív,
r) ostatní majetek a závazky, výše nejmenované se uvedou na příslušných účtech podle použité účtové osnovy.
(2) Rozdíl mezi součtem počátečních zůstatků syntetických účtů na straně aktiv a součtem počátečních zůstatků syntetických účtů na straně pasív se zachytí na příslušném účtu v účtové skupině 90 - Základní jmění (Fond základního jmění, Majetkové fondy), podle druhu použité účtové osnovy a podle charakteru účetní jednotky. Pokud by byl výjimečně součet aktiv menší než součet pasív (majetek je menší než závazky a jiné zdroje jeho krytí), uvede se rozdíl s přihlédnutím k aktivům, jejichž zdrojem je některý fond, jako počáteční stav účtu 932 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.
Čl.III
Změny metody 2)
(1) Účetní jednotka, u které se vyskytnou případy vzniklé v letech účtování v soustavě jednoduchého účetnictví, které budou mít vliv na zdanitelné příjmy podle zákona o daních z příjmů, proúčtuje tyto případy v knihách podvojného účetnictví na příslušných účtech nákladů a výnosů podle použité účtové osnovy v analytickém členění jako "změna metody" a to v roce přechodu na soustavu podvojného účetnictví takto:
a) částka ve výši přijatých záloh, pokud byly zahrnuty do základu daně jako příjmy, se vyúčtuje na vrub příslušného účtu nákladů podle druhu použité účtové osnovy - jako změna metody a ve prospěch příslušného účtu v účtové skupině 90 nebo v účtové skupině 91, podle charakteru účetní jednotky,
b) částka ve výši poskytnutých záloh, pokud byly zahrnuty do základu daně jako výdaje, se vyúčtuje ve prospěch příslušného účtu výnosů podle druhu použité účtové osnovy - jako změna metody a na vrub příslušného účtu v účtové skupině 90 nebo v účtové skupině 91, podle charakteru účetní jednotky,
c) částka ve výši hodnoty zásob, které byly při úhradě zahrnuty do daňových výdajů a byly ve stavu zásob k 1.1., se vyúčtuje ve prospěch příslušného účtu výnosů podle druhu použité účtové osnovy - jako změna metody a na vrub příslušného účtu v účtové skupině 90 nebo v účtové skupině 91, podle charakteru účetní jednotky. U plátce DPH ale pouze hodnota bez DPH,
d) částka ve výši hodnoty zásob cenin, které byly při úhradě zahrnuty do daňových výdajů a byly ve stavu zásob k 1.1., se vyúčtuje ve prospěch příslušného účtu výnosů podle druhu použité účtové osnovy - jako změna metody a na vrub příslušného účtu v účtové skupině 90 nebo v účtové skupině 91, podle charakteru účetní jednotky. U plátce DPH ale pouze hodnota cenin bez DPH,
e) závazky z titulu dodávek externích služeb pro činnosti, z nichž příjmy podléhají dani z příjmu, se vyúčtují na vrub nákladů na příslušné účty podle druhu použité účtové osnovy jako změna metody a ve prospěch příslušného účtu v účtové skupině 90 nebo v účtové skupině 91, podle charakteru účetní jednotky. U plátce DPH ale pouze hodnota bez DPH,
f) závazky z titulu daní uznaných jako daňový výdaj se vyúčtují na vrub nákladů na příslušné účty podle druhu použité účtové osnovy jako změna metody a ve prospěch příslušného účtu v účtové skupině 90 nebo v účtové skupině 91, podle charakteru účetní jednotky. U plátce DPH pouze hodnota bez DPH,
g) závazky
- vůči zaměstnancům z titulu závislé činnosti,
- vůči institucím sociálního zabezpečení z titulu závislé činnosti
- z titulu srážek z mezd ve prospěch
- jiných fyzických nebo právnických osob,
- zaměstnavatele jako náhrada výdajů,
pokud se týkají činností, z nichž příjmy podléhají dani z příjmů, se vyúčtují na vrub nákladů na příslušné účty podle druhu použité účtové osnovy jako změna metody a ve prospěch příslušného účtu v účtové skupině 90 nebo v účtové skupině 91, podle charakteru účetní jednotky,
h) pohledávky z titulu prodeje majetku a služeb se vyúčtují ve prospěch výnosů jako změna metody na příslušné účty podle druhu použité účtové osnovy a na vrub příslušného účtu v účtové skupině 90 nebo v účtové skupině 91, podle charakteru účetní jednotky. U plátce DPH pouze hodnota bez DPH,
i) závazky z titulu pořízení zásob a cenin, které již nejsou (k 1.1.) v majetku, a které byly použity pro činnost z níž příjmy podléhají dani z příjmů, se vyúčtují na vrub nákladů na příslušné účty podle druhu použité účtové osnovy jako změna metody a ve prospěch příslušného účtu v účtové skupině 90 nebo v účtové skupině 91, podle charakteru účetní jednotky. U plátce DPH pouze hodnota bez DPH,
j) časové rozlišení výdajů s ohledem na daň z příjmů, např. při leasingu se vyúčtuje na vrub účtu 381 a ve prospěch příslušného účtu v účtové skupině 90 nebo v účtové skupině 91,
k) případně další případy výše neuvedené, které mají vliv na základ daně z příjmů.
Pohledávky a závazky, o kterých se takto účtuje musí být obsaženy v počátečních zůstatcích podle čl. II této přílohy.
(2) Účetní jednotka může i z jiných důvodů než je úprava základu daně z příjmů promítnout jako změny metody případy, vyplývající ze změny účetní soustavy .
3) V účetních dokladech na proúčtování změn metody musí být zřejmý důvod, postup výpočtu a přesný propočet částky.
Příl.3
Postup přechodu ze soustavy podvojného účetnictví do soustavy jednoduchého účetnictví
Čl. I
(1) Účetní jednotka - malá příspěvková organizace, jiná drobná organizace nebo obecně prospěšná společnost - může přejít na účtování v soustavě jednoduchého účetnictví pouze k prvnímu dni účetního období.
(2) Před přechodem ze soustavy podvojného účetnictví do soustavy jednoduchého účetnictví je nutno:
a) provést inventarizaci majetku a závazků,
b) uzavřít podvojné účetnictví s tím, že se zruší účty časového rozlišení s výjimkou časového rozlišení výdajů z titulu finančního pronájmu, účty zákonných opravných položek a účty kursových rozdílů aktivních i pasívních.
Čl.II
(1) Na základě inventarizace se zůstatky majetkových účtů a cizích zdrojů (včetně zákonných rezerv) vedených na jednotlivých syntetických účtech převedou do peněžního deníku, popř. do knih pomocné evidence takto:
a) u nehmotného i hmotného investičního majetku se analytická evidence považuje za inventární knihu nehmotného a hmotného investičního majetku,
b) analytická evidence finančních investic se považuje za inventární knihu finančního majetku,
c) analytická evidence pořízení investic se považuje za součást inventární knihy nehmotného a hmotného investičního majetku, pokud se nepřevede do jiné inventární knihy nehmotného a hmotného investičního majetku,
d) poskytnuté zálohy na nehmotný a hmotný investiční majetek se převedou do knihy pohledávek a závazků,
e) analytická evidence zásob se považuje za knihu zásob, případně se zůstatky analytických účtů zásob převedou do jiné knihy zásob,
f) analytická evidence cenin se považuje za knihu pro evidenci cenin, pokud se nepřevede do jiné knihy pro evidenci cenin,
g) zůstatky účtů peněz, bankovních účtů a účtu peněz na cestě se převedou do peněžního deníku,
h) účty pohledávek a závazků včetně účtů úvěrů a účtů dohadných položek se převedou do knihy pohledávek a závazků, popř. do knihy evidence nepřímých daní,
i) zůstatek zákonných rezerv se převede na inventární karty rezerv,
j) zůstatek rezervního fondu a dalších fondů se převede na inventární karty fondů.
(2) Protože postup přechodu z podvojného na jednoduché účetnictví z hlediska daně z příjmů právnických osob není výslovně upraven, musí účetní jednotka upravit základ daně ve smyslu § 23 odst.4 písm. d) a odst. 10 zákona o daních z příjmů.3)
1) Finanční zpravodaj č. 8/1996.
1) zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (úplné znění č. 213/96 Sb.,).
2) Finanční zpravodaj č. 6/1993.
2) § 39 písm.e) zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších změn a doplňků.
3) Finanční zpravodaj č. 7-8/1995.
3) Obdobně jako určuje pokyn D-72 ve FZ č.3/94 pro fyzické osoby.