Opatření ze dne 29.10.1997, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 1998

28.11.1997 | Sbírka:  OP36/97 | Částka:  94/1997ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb., OP09/98
OP36/97
OPATŘENÍ
Českého statistického úřadu
PROGRAM STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVÁNÍ na rok 1998
ze dne 29. října 1997
Změna: OP09/98
Pro statistická zjišťování uvedená v tomto programu jsou zpravodajské jednotky povinny podle § 10 odst. 3 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, poskytovat veškeré požadované údaje.
V popisech jednotlivých statistických zjišťování je bodem "2. Okruh zpravodajských jednotek" stanovena zpravodajská povinnost podle převažující činnosti, charakterizované kódem "Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ)", a počtem zaměstnanců zjištěným při posledním statistickém zjišťování nebo získaným z jiného administrativního zdroje. Tento údaj je rozhodující pro stanovení zpravodajské povinnosti pro rok, ke kterému se vztahuje Program statistických zjišťování.
I. Statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem

 1. P 3-04   Čtvrtletní  výkaz  pro  ekonomické  subjekty
         vybraných produkčních odvětví
 2. P 4-01   Roční  výkaz  pro  malé  ekonomické subjekty
         vybraných produkčních odvětví
 3. P 5-01   Roční  statistické zjišťování  u ekonomických
         subjektů vybraných produkčních odvětví
 4. Zem P 1-12 Měsíční podnikový výkaz v zemědělství
 5. Zem P 7-04 Čtvrtletní podnikový výkaz o prodeji rostlinných
         výrobků
 6. Zem V 6-01 Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin
 7. Les P 8-01 Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví
 8. Prům P 1-12 Měsíční výkaz v průmyslu
 9. Prům P 2-12 Měsíční výkaz o produkci vybraných průmyslových
         výrobků
 10. Prům P 2-01 Roční výkaz v průmyslu
 11. Stav P 1-12 Měsíční podnikový výkaz ve stavebnictví
 12. Stav P 6-04 Čtvrtletní podnikový výkaz stavebních zakázek
 13. Stav 2-04  Čtvrtletní výkaz o vydaných stavebních povoleních
         a stavebních změnách
 14. Stav 4-99  Hlášení o zrušení stavby pro bydlení nebo bytu
 15. Stav P 5-01 Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví
 16. S P 1-12  Měsíční dotazník
 17. Dop P 2-04 Čtvrtletní podnikový výkaz v silniční a městské
         hromadné dopravě
 18. CR 7-99   Dotazník o hostech v ubytovacích zařízeních
 19. CR 9-01   Dotazník o kapacitě ubytovacích zařízení
 20. CR 8-01   Dotazník o činnosti cestovních kanceláří
 21. Zdp P 3-04 Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven
 22. Poj P 3-04 Čtvrtletní výkaz pojišťoven a penzijních fondů
 23. Pen P 3a-04 Čtvrtletní výkaz peněžních institucí
 24. Pen P 3b-04 Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí
 25. Zdp P 5-01 Roční výkaz zdravotních pojišťoven
 26. Poj P 5a-01 Roční výkaz pojišťoven
 27. Poj P 5b-01   Roční výkaz penzijních fondů
 28. Pen P 5a-01   Roční výkaz peněžních institucí
 29. Pen P 5b-01   Roční výkaz nebankovních peněžních institucí
 30. PenPoj P 4-01  Roční dotazník pro podnikatele nezapsané
           v obchodním rejstříku
 31. RO V 1-01    Roční   výkaz   finančních   ukazatelů
           rozpočtových organizací
 32. ROPO V 1-01   Roční   výkaz   finančních   ukazatelů
           příspěvkových  organizací  a  vedlejších
           hospodářství rozpočtových organizací
 33. SONO V 1-01   Roční výkaz finančních ukazatelů soukromých
           nevýdělečných organizací
 34. OPS V 1-01    Roční výkaz obecně prospěšných společností
 35. Kult V 7-01   Roční výkaz o rozhlasovém vysílání
 36. Kult V 8-01   Roční výkaz o televizním vysílání
 37. Práce 2-04    Čtvrtletní výkaz o práci
 38. Práce 3-01    Roční výkaz o práci
 39. Iv 1-04     Čtvrtletní výkaz o investicích
 40. Iv 6-04     Čtvrtletní výkaz o bytové výstavbě
 41. Iv 4-02     Pololetní výkaz o realizaci vybrané stavby
 42. Iv 3-01     Roční výkaz o investicích
 43. Iv 7-99     Hlášení o dokončení stavby pro bydlení
 44. Leasing 1-01   Šetření hmotných investic u leasingových
           společností
 45. EP V 1-12    Měsíční výkaz o ropě a ropných produktech
           pro zpracovatele ropy a výrobce ropných
           produktů
 46. EP S 1-12    Měsíční výkaz o ropě a ropných produktech
           pro     obchodní,     skladovatelské
           a spotřebitelské subjekty
 47. EP 5-01     Roční výkaz o zásobách paliv a spotřebě
           paliv a energie
 48. EP 6-01   Roční výkaz o spotřebě paliv a energie
 49. EP 7-01   Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv
 50. EP 8-01   Roční  výkaz  o  energetických  pochodech
         zušlechťování paliv
 51. EP 9-01   Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu
         vybraných výrobků
 52. EP 10-01   Roční výkaz o  výrobě a rozvodu elektrické
         a tepelné energie
 53. EP 11-01   Roční výkaz o zásobách a prodeji tuhých paliv
         v maloobchodě
 54. Nem Úr 1-01 Roční výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc
         a úraz
 55. Odp P 5-01  Roční výkaz o odpadech
 56. VTR P 5-01  Roční výkaz o výzkumu a vývoji a licencích
 57. VTR P 15-01 Roční výkaz malé organizace ve výzkumu a vývoji
 58. VH P 8a-01  Roční výkaz  o vodních tocích  a dodávkách
         povrchové vody
 59. VH P 8b-01  Roční výkaz o vodovodech a kanalizacích
 60. Obyv 1-12  Hlášení o uzavření manželství
 61. Obyv 2-12  Hlášení o narození
 62. Obyv 3-12  Hlášení o úmrtí
 63. Obyv 4-12  Hlášení o rozvodu
 64. Obyv 5-12   Hlášení o stěhování
 65. Ceny Prům 1-12 Měsíční výkaz o  pohybu cen průmyslových
           výrobců
 66. Ceny Prům 1a-12 Výkaz  parametrického  porovnání  užitných
           vlastností výrobků
 67. Ceny Prům 1b-12 Tabulkový komentář k výkazu Ceny Prům 1-12
 68. Ceny ZO 1-12  Měsíční výkaz o pohybu cen v zahraničním
           obchodě
 69. Ceny D Zem 1-04 Čtvrtletní  výkaz o  cenách dodávek osiv
           a sadby pro zemědělství
 70. Ceny D Zem 2-04 Čtvrtletní výkaz o cenách průmyslových hnojiv
           a agrochemikálií pro zemědělství
 71. Ceny D Zem 3-04 Čtvrtletní  výkaz  o  cenách  služeb pro
           zemědělství
 72. Ceny D Zem 4-04 Čtvrtletní  výkaz o  cenách veterinárních
           a plemenářských služeb pro zemědělství
 73. Ceny Zem 1-12  Měsíční výkaz o cenách zemědělských výrobků
 74. Ceny Les 1-12  Měsíční  výkaz  o  pohybu  cen v lesním
           hospodářství
 75. Ceny Vod 1-12  Měsíční  výkaz o  pohybu cen  ve vodním
           hospodářství
 76. Ceny Spoj 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za služby spojů
 77. Ceny Dop Ž 1-12 Měsíční  výkaz o  pohybu cen  za výkony
           vnitrostátní železniční nákladní dopravy
 78. Ceny Dop S 1-12 Měsíční  výkaz o  pohybu cen  za výkony
           vnitrostátní silniční nákladní dopravy
 79. Ceny Dop L 1-12 Měsíční  výkaz o  pohybu cen  za výkony
           vnitrostátní letecké nákladní dopravy
 80. Ceny Dop Ř 1-12 Měsíční  výkaz o  pohybu cen  za výkony
           vnitrostátní říční nákladní dopravy
 81. Ceny Dop P 1-12 Měsíční  výkaz o  pohybu cen  za výkony
           vnitrostátní potrubní dopravy
 82. Ceny Psn 1-12  Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb
           v oblasti nemovitostí
 83. Ceny Pss 1-12  Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb
           za pronájem strojů a přístrojů
 84. Ceny Psz 1-12  Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb
           v oblasti zpracování  dat a souvisejících
           činností
 85. Ceny Pso 1-12  Měsíční výkaz o cenách jiných obchodních
           podnikatelských služeb
 86. Ceny Poj 1-12  Měsíční výkaz o cenách v pojišťovnictví
 87. Ceny Ban 1-12  Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb
 88. Ceny Ban 2-12  Měsíční výkaz o cenách ostatních bankovních
           služeb
 89. Ceny Leas 1-12 Měsíční výkaz o cenách služeb finančního
           leasingu
 90. Ceny Stav 1-04 Čtvrtletní šetření o pohybu cen stavebních
           prací
 91. Ceny Teplo 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen tepla
 92. Ceny Služ ZO 1-12 Měsíční  výkaz  o  cenách  mezinárodní
            železniční nákladní dopravy
 93. Ceny Služ ZO 2-12 Měsíční výkaz o cenách mezinárodní letecké
            dopravy
 94. Ceny Služ ZO 3-12 Měsíční výkaz o cenách mezinárodní silniční
            nákladní dopravy
 95. Ceny Služ ZO 4-12 Měsíční výkaz o cenách potrubní dopravy ve
            styku se zahraničím
 96. Ceny Služ ZO 5-12 Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb ve
            styku se zahraničím
 97. Ceny Služ ZO 6-12 Měsíční  výkaz o  cenách v zahraničním
            pojištění
 98. Osev 3-01     Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin
 99. Zem V 6 až 10   Odhady sklizně zemědělských plodin
100. Zem HZ 1-01    Soupis hospodářského zvířectva k 1. 3. 1998
101. Zem HZV 1-04   Výběrové šetření o skotu
102. Zem HZV 2-04   Výběrové šetření o prasatech
103. Zem HZV 3-02   Výběrové šetření o drůbeži
104. ÚNP 1998     Šetření úplných nákladů práce za rok 1998
105. TI V 1998     Dotazník o technických inovacích     ve výrobě
106. TI S 1998     Dotazník  o  technických  inovacích  ve
            službách
107. SP-98       Vstupní dotazník pro měsíční zjišťování
108. D OZOČ-04     Dotazník  pro  organizace  provádějící
            zahraniční obchod
109. přímé zjišťování Index světových cen průmyslových surovin
            a potravin ČSÚ
110. přímé zjišťování Měsíční zjišťování  spotřebitelských cen
            zboží a služeb
111. přímé zjišťování Týdenní zjišťování  spotřebitelských cen
            potravinářského zboží
112. EV Prům 1-12   Konjunkturální průzkum v průmyslu
113. EV Stav 1-12   Konjunkturální průzkum ve stavebnictví
114. EV Mob 1-12    Konjunkturální průzkum v obchodě
115. PANEL 1998    Dotazník pro podniky a podnikatele
116. RES 1998     Dotazník  pro  nově  vzniklé  podniky
            a podnikatele

II. Statistická  zjišťování prováděná  ministerstvy a  jinými
  ústředními správními úřady

a) MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
 1. Dop (MDS) 1-04   Čtvrtletní  výkaz  o  přepravě  zboží
            prováděné vnitrozemskou vodní dopravou
 2. Dop (MDS) 2-04   Čtvrtletní  souhrnný výkaz  o činnosti
            dopravců veřejné autobusové dopravy
 3. Dop (MDS) 1-01   Roční výkaz o železniční dopravě
 4. Dop (MDS) 2-99   Výběrové  šetření  vozidel  v silniční
            nákladní dopravě
 5. Dop (MDS) 3-99   Výběrové šetření silničních dopravců na
            hraničních přechodech ČR
 6. Dop (MDS) 4-99   Výběrové šetření o dopravě v Praze
 7. Dop (MDS) 4-01   Roční výkaz o vnitrozemské vodní dopravě
 8. Dop (MDS) 5-01   Roční výkaz o  lodním parku ve vodní
            dopravě
 9. Dop (MDS) 6-01   Roční výkaz o letecké dopravě
10. Dop (MDS) 7-01   Roční výkaz o kombinované dopravě
11. PO (MDS) 1-01    Roční výkaz o technických prostředcích
            pošty
12. PO (MDS) 2-02    Pololetní výkaz o vnitrostátním poštovním
            provozu
13. PO (MDS) 4-02    Pololetní výkaz o ztrátovosti poštovních
            zásilek
14. PO (MDS) 6-02    Pololetní výkaz o mezinárodním poštovním
            provozu
15. TZ (MDS) 1-02    Pololetní  výkaz  o  telekomunikačních
            zařízeních
16. TS (MDS) 1-02    Pololetní  výkaz  o  telekomunikačních
            službách
17. TP (MDS) 1-02    Pololetní výkaz o telekomunikačním provozu
18. TJ (MDS) 1-02    Pololetní    výkaz    o   jakosti
            telekomunikačních služeb
19. TH (MDS) 1-02    Pololetní  výkaz  o  hustotě  hlavních
            telefonních stanic
20. TR (MDS) 1-02    Pololetní výkaz o radiokomunikacích
21. FET (MDS) 1-02   Pololetní výkaz o výnosech, nákladech,
            investicích     a    zaměstnancích
            v telekomunikacích
22. FER (MDS) 1-02   Pololetní výkaz o výnosech, nákladech,
            investicích     a    zaměstnancích
            v radiokomunikacích

b) MINISTERSTVO KULTURY
 1. Kult (MK) V 1-01   Roční výkaz o divadle
 2. Kult (MK) V 2-01   Roční výkaz o hudebních souborech
 3. Kult (MK) V 4-01   Výkaz o repertoáru divadla
 4. Kult (MK) V 5-01   Roční výkaz o periodickém tisku
 5. Kult (MK) V 10-01   Roční výkaz o filmové tvorbě
 6. Kult (MK) V 12-01   Roční výkaz o knihovně
 7. Kult (MK) V 14-01   Roční výkaz o muzeu a galerii (muzeu
             výtvarných umění) a muzeu a galerii
 8. Kult (MK) V 15-01   Roční výkaz o neperiodických publikacích
 9. Kult (MK) V 16-01   Roční výkaz  o hvězdárně, planetáriu
             a astronomické pozorovatelně
10. Kult (MK) V 17-01   Roční výkaz  o památkových objektech
             s kulturním využitím
11. Kult (MK) V 18-01   Roční výkaz o vydavateli
12. Kult (MK) V 19-01   Roční  výkaz  o  výstavní  činnosti
             v oblasti  profesionálního  výtvarného
             umění a architektury
13. Kult (MK) V 20-01   Roční  výkaz o  hudebních aktivitách
             občanských sdružení

c) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
 1. Soc (MPSV) V 1-01   Roční výkaz o zařízeních sociální péče
 2. V (MPSV) 10-01    Roční výkaz o sociální péči a dávkách
             sociálního zabezpečení
 3. V (MPSV) 19a-01    Roční výkaz o zaměstnancích, platech
             a odměnách  za  pracovní  pohotovost
             v oblasti zařízení sociální péče
 4. V (MPSV) 19b-01    Roční výkaz o zaměstnancích, platech
             a odměnách  za  pracovní  pohotovost
             v oblasti   sociálního  zabezpečení,
             zaměstnanosti a bezpečnosti práce
 5. V (MPSV) 20-01    Roční výkaz o výkonu sociálně právní
             ochrany  dětí  a  mládeže,  službách
             a dávkách  sociální péče  pro rodiny
             s nezaopatřenými dětmi
 6. V (MPSV) 26-01    Roční  výkaz  o  sociální  práci
             s příslušníky marginálních skupin
 7. ISPV (MPSV) V 1-04  Čtvrtletní šetření o ceně práce

d) MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
 1. Prům (MPO) P 1-04   Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji
              zbrojní techniky
 2. Prům (MPO) P 2-04   Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji
              vybraných zbrojních výrobků
 3. Prům (MPO) P 1-12   Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení
              paliv Hnědé uhlí a lignit, Brikety
              hnědouhelné;  Černé  uhlí,  Brikety
              černouhelné; Koks
 4. Prům (MPO) P 1a-01   Roční výkaz o zdrojích a rozdělení
              paliv a vybrané technicko-ekonomické
              ukazatele těžby (výroby)
              Hnědé uhlí a lignit, Brikety hnědouhelné
 5. Prům (MPO) P 1b-01   Roční výkaz o zdrojích a rozdělení
              paliv a vybrané technicko-ekonomické
              ukazatele těžby (výroby)
              Černé uhlí, Brikety černouhelné
 6. Prům (MPO) P 1c-01   Roční výkaz o zdrojích a rozdělení
              paliv a vybrané technicko-ekonomické
              ukazatele těžby (výroby)
              Koks
 7. Prům (MPO) P 1d-01   Roční  výkaz  o  výrobě  energie
              z obnovitelných a druhotných zdrojů
 8. Prům (MPO) P 2-12   Měsíční výkaz o dodávkách elektřiny,
              tepla a energetických plynů
 9. Prům (MPO) P 2a-01   Roční výkaz  o dodávkách elektřiny,
              tepla a energetických plynů
10. Prům (MPO) EP 3-04   Čtvrtletní  výkaz o  spotřebě paliv
              a energie a spotřebitelských zásobách
              paliva
11. IC (MPO) 1-01     Roční výkaz  dodavatelů investičních
              celků
12. Res (MPO) P 3-04    Čtvrtletní  výkaz  pro  ekonomické
              subjekty  v  průmyslu, stavebnictví,
              obchodě a vybraných službách
13. Tech (MPO) Ba 1-02   Pololetní výkaz bavlnářského průmyslu
14. Tech (MPO) Lv 1-02   Pololetní  výkaz  průmyslu lýkových
              vláken
15. Tech (MPO) Vl 1-02   Pololetní výkaz vlnařského průmyslu
16. Tech (MPO) Pl 1-02   Pololetní výkaz pletařského průmyslu
17. Tech (MPO) Op 1-02   Pololetní výkaz oděvního průmyslu
18. Tech (MPO) Kž 1-02   Pololetní výkaz kožedělného průmyslu
19. Tech (MPO) Chem 1-01   Roční výkaz chemického průmyslu
20. Tech (MPO) SK 1-01   Roční výkaz sklářského a keramického
              průmyslu
21. Tech (MPO) Dp 1-02   Pololetní  výkaz  dřevozpracujícího
              průmyslu
22. Tech (MPO) Dp 2-02   Pololetní  výkaz  dřevozpracujícího
              průmyslu
23. Stav (MPO) 1-01     Roční podnikový výkaz o regionální
              struktuře stavebních prací

e) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
 1. Škol (MŠMT) V 1-01   Výkaz o mateřské škole
 2. Škol (MŠMT) V 2-01  Výkaz o školní družině-školním klubu
              samostatném, při mateřské škole, při
              víceleté střední škole
 3. Škol (MŠMT) V 3-01   Výkaz o základní škole
 4. Škol (MŠMT) V 3a-01   Příloha k výkazu o základní škole
              o speciálních-specializovaných třídách
 5. Škol (MŠMT) V 4-01   Výkaz o speciálních školách
 6. Škol (MŠMT) V 4a-01   Příloha k výkazu o speciálních školách
              o střední škole, odborném učilišti,
              praktické škole
 7. Škol (MŠMT) V 4b-01   Příloha k výkazu o speciálních školách
              o základní-zvláštní škole
 8. Škol (MŠMT) V 4c-01   Příloha k výkazu o speciálních školách
              o pomocné škole/přípravném stupni
 9. Škol (MŠMT) V 4d-01   Příloha k výkazu o speciálních školách
              o mateřské škole
10. Škol (MŠMT) V 5-01   Výkaz  o přihlášených  a přijatých
              uchazečích do 1.roč. denního studia na
              středních školách
11. Škol (MŠMT) V 6-99   Přijímací řízení ke studiu na vysoké
              škole
12. Škol (MŠMT) V 7-01   Výkaz  o  gymnáziu-střední  odborné
              škole-konzervatoři
13. Škol (MŠMT) V 7d-01   Příloha k výkazu o gymnáziu-střední
              odborné škole-konzervatoři
14. Škol (MŠMT) V 8-01   Výkaz o integrované střední škole,
              centru odborné přípravy
15. Škol (MŠMT) V 8d-01   Příloha k výkazu o integrované střední
                  škole, centru odborné přípravy
16. Škol (MŠMT) V 10-01   Výkaz o vyšší odborné škole
17. Škol (MŠMT) V 11-01   Výkaz o vysoké škole
18. Škol (MŠMT) V 12-01   Roční výkaz o absolventech vysokých škol
19. Škol (MŠMT) V 14-01   Výkaz  o  zařízení  pro  výkon
              ústavní-ochranné výchovy
20. Škol (MŠMT) V 14c-01  Výkaz o středisku výchovné péče o děti
              a mládež
21. Škol (MŠMT) V 15-01   Výkaz o činnosti střediska pro volný
              čas dětí a mládeže
22. Škol (MŠMT) V 16-01   Roční výkaz o menzách
23. Škol (MŠMT) V 17-01   Výkaz o  společném stravování dětí
              a mládeže
24. Škol (MŠMT) V 18-01   Výkaz o státní jazykové škole
25. Škol (MŠMT) V 19-01   Výkaz o domově mládeže
26. Škol (MŠMT) V 20-01   Výkaz o vysokoškolských kolejích
27. Škol (MŠMT) V 21-01   Výkaz o vysokoškolské knihovně
28. Škol (MŠMT) V 23-01   Výkaz  o  pedagogicko-psychologické
              poradně
29. Škol (MŠMT) V 23a-01  Výkaz o speciálně pedagogickém centru
30. Škol (MŠMT) V 24-01   Výkaz o základní umělecké škole
31. Škol (MŠMT) V 25-01   Výkaz o středním odborném učilišti,
              učilišti
32. Škol (MŠMT) V 26-01   Výkaz o sportovní třídě na základní
              škole-gymnáziu, o sportovním gymnáziu
33. Škol (MŠMT) V 27-01   Výkaz  o  středisku  praktického
              vyučování
34. Škol (MŠMT) P 1-04   Čtvrtletní  výkaz  o  pracovnících
              a mzdových prostředcích v regionálním
              školství
35. Škol (MŠMT) P 1a-04   Čtvrtletní  výkaz  o  zaměstnancích
              a mzdových  prostředcích  za vysoké
              školy a přímo řízené organizace

f) MINISTERSTVO VNITRA
 1. Práce (MV) 2-04     Čtvrtletní  výkaz  o  zaměstnancích
              a osobních výdajích okresních úřadů ČR
 2. J (MV MS) 1-01     Roční výkaz o přestupcích projednaných
              orgány místní správy

g) MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
 1. A (MZ) 1-01   Roční  výkaz  o  činnosti  zdravotnických
           zařízení
 2. E (MZ) 1-04   Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického
           zařízení, které vede podvojné účetnictví pro
           rozpočtové organizace
 3. E (MZ) 2-04   Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a o složkách
           mezd ve zdravotnických organizacích podle
           zákona č. 143/1992 Sb., v platném znění
           (s přílohou)
 4. E (MZ) 3-02   Pololetní výkaz o zaměstnancích a o složkách
           mezd ve zdravotnických organizacích podle
           zákona č. 1/1992 Sb., v platném znění
 5. E (MZ) 4-01   Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců
           a zaměstnavatelů
 6. E (MZ) 5-01   Roční  výkaz  o  ekonomice zdravotnického
           zařízení, které vede jednoduché účetnictví
 7. E (MZ) 6-04   Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického
           zařízení, které vede podvojné účetnictví pro
           příspěvkové organizace, rozpočtové organizace
           s hospodářskou  činností  a  podnikatelské
           subjekty
 8. H (MZ) 1-01   Roční výkaz o činnosti orgánů a zařízení
           hygienické služby
 9. H (MZ) 2-01   Roční výkaz za vybrané úseky správní činnosti
           orgánů hygienické služby
10. L (MZ) 1-02   Pololetní  výkaz   o  lůžkovém  fondu
           zdravotnického  zařízení  a  jeho využití
           (s přílohou)
11. L (MZ) 2-01   Roční výkaz o činnosti lázeňských zařízení
           (s přílohou)
12. L (MZ) 3-01   Roční výkaz o činnosti ženských oddělení
           nemocnic
13. O (MZ) 1-01   Roční   výkaz   knihovnicko-informačního
           pracoviště ve zdravotnictví
14. O (MZ) 2-04   Čtvrtletní výkaz o prodeji vyrobených léčiv
           výrobcem
15. O (MZ) 3-04   Čtvrtletní  výkaz  o  prodeji  dovážených
           i tuzemských léčiv distributorem
16. O (MZ) 5-01   Roční  výkaz  o  zacházení  s  omamnými
           a psychotropními látkami, hromadně vyráběnými
           léčivými přípravky a jinými výrobky
17. T (MZ) 1-01   Roční  výkaz  o  přístrojovém  vybavení
           zdravotnického zařízení
18. Z (MZ) 1-99   Hlášení vzniku zdravotnického zařízení
19. Z (MZ) 2-99   Statistické  hlášení  příčin  a okolností
           dokonané sebevraždy
20. Z (MZ) 3-12   Hlášení hospitalizace
21. Z (MZ) 4-12   Statistické hlášení - zpráva o rodičce
22. Z (MZ) 5-12   Statistické hlášení - zpráva o novorozenci
23. Z (MZ) 6-12   Statistické hlášení - vrozená vada plodu nebo
           dítěte

h) MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
 1. SFTR (MZe) 1-12   Měsíční výkaz o zdrojích a užití masa
 2. SFTR (MZe) 2-12   Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení
             výrobků z masa
 3. SFTR (MZe) 3-12   Měsíční výkaz o vývoji průměrných cen
             jatečných zvířat a cen vybraných druhů
             masa a výrobků
 4. Drůb (MZe) 4-12   Měsíční výkaz o nákupu, zásobách, prodeji
             a cenách drůbeže a drůbežích výrobků
 5. SFTR (MZe) 6-99   Ceny placené zemědělcům za dodaná jat.
             zvířata a ceny výrobců a zpracovatelů
             masa, za které prodávají své výrobky
             odběratelům
 6. SFTR (MZe) 6-12   Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě
             a užití vybraných mlékárenských výrobků
 7. SFTR (MZe) 7a-04   Čtvrtletní výkaz zdrojů a užití obilovin
             ve sklizňovém roce 1998-99 v zemědělské
             prvovýrobě
 8. SFTR (MZe) 7b-04   Čtvrtletní výkaz zdrojů a užití obilovin
             ve sklizňovém roce 1998-99 v obchodních
             a zpracovatelských organizacích
 9. Zem (MZe) 8-01    Výkaz osázených ploch raných brambor
10. Zem (MZe) 9-01    Výkaz  ploch osevu  vybraných ozimých
             plodin
11. Zem Vin (MZe) 10-01 Roční výkaz o vinařské produkci
12. Les (MZe) 1-01    Roční výkaz o hospodaření v lesích
13. Les (MZe) 2-01    Roční  výkaz o  nákladech a výnosech
             v lesním hospodářství
14. Mysl (MZe) 1-01   Roční výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře

i) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 1. Vod (MŽP) 1-01   Roční výkaz o placení úplat za vypouštění
            znečištěných odpadních vod
 2. Vod (MŽP) 3-01   Roční výkaz o znečištění vodních toků
 3. Mysl (MŽP) 2-01   Roční výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře
 4. Les (MŽP) 4-01   Roční výkaz o hospodaření v lesích ve
            státním vlastnictví na území národních
            parků ČR a jejich ochranných pásem
 5. Geo (MŽP) V 3-01  Roční výkaz  o pohybu a  stavu zásob
            výhradních ložisek nerostných surovin
 6. Popl (MŽP) 1-01   Roční výkaz o poplatcích za znečišťování
            ovzduší (střední zdroje znečištění)
 7. Popl (MŽP) 2-01   Roční výkaz o poplatcích za odnětí pozemků
            určených  k plnění  funkcí lesů podle
            lesního zákona
 8. Odv (MŽP) 1-01   Roční výkaz o odvodech za odnětí půdy ze
            zemědělského půdního fondu podle zákona
            o ochraně zemědělského půdního fondu
 9. Úhr (MŽP) 1-01   Roční  výkaz o  úhradách z dobývacího
            prostoru
10. Úhr (MŽP) 2-01   Roční  výkaz o  úhradách za  vydobyté
            vyhrazené nerosty
I.
Statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem
1.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
P 3-04 (mutace a, b, bd, c, d)
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání statistických údajů k propočtu základních makroekonomických ukazatelů v oblasti finančního hospodaření a investic a v oblasti zaměstnanosti a mezd pro analytické účely a pro odhad ekonomického vývoje.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Finanční ukazatele - výnosy a náklady v příslušném členění, hospodářský výsledek před zdaněním, účetní přidaná hodnota, zásoby, pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti, vlastní jmění, pasiva, přímý vývoz a dovoz. Základní údaje o investicích, údaje o počtu zaměstnanců a mzdách.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností podle
- OKEČ 01, 02, 05 a počtem zaměstnanců 20 a více
- OKEČ 10 až 41 a počtem zaměstnanců 20 a více
- OKEČ 45 a počtem zaměstnanců 20 a více
- OKEČ 50 až 55 a počtem zaměstnanců 1 a více
- OKEČ 60 až 64 a počtem zaměstnanců 20 a více
- OKEČ 70 až 93 a počtem zaměstnanců 1 a více.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, výběrové zjišťování u subjektů s menším počtem zaměstnanců
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 27 kalendářních dnů po sledovaném čtvrtletí, za 4. čtvrtletí do 29. 1. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
2.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
P 4-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání statistických údajů o ekonomickém vývoji malých ekonomických subjektů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Finanční ukazatele o příjmech, výdajích, majetku a závazcích, základní údaje o investicích, počtu zaměstnanců a mzdách.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty -- fyzické osoby nezapsané do obchodního rejstříku bez omezení na počet zaměstnanců s převažující činností podle odvětvové klasifikace ekonomických činností
- OKEČ 01, 02, 05 (zemědělství, lesnictví, rybářství)
- OKEČ 10 až 41 (průmysl)
- OKEČ 45 (stavebnictví)
- OKEČ 50 až 55 (obchod, pohostinství, ubytování)
- OKEČ 60 až 64 (doprava, spoje)
- OKEČ 70 až 93 (tržní služby, výzkum a vývoj).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování, u subjektů s větším počtem zaměstnanců vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůty k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 4. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
3.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční statistické zjišťování u ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
P 5-01 (mutace a, b, c)
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání statistických údajů k propočtu makroekonomických ukazatelů, pro posuzování celkového ekonomického vývoje ve vybraných produkčních odvětvích, pro analytické účely a pro sestavení národních účtů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Finanční ukazatele - tvorba hospodářského výsledku, náklady a výnosy v položkovém členění, nehmotný a hmotný investiční majetek, pořízení nehmotných a hmotných investic, finanční investice, zásoby, finanční majetek, pohledávky a pasiva, základní údaje o investicích, počtu zaměstnanců a mzdách. Ukazatele charakterizující odvětvová specifika: tržby za vlastní výkony a zboží, aktivace, zásoby, tržby za dodávky na vývoz strukturované podle SKP.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty -- právnické a fyzické osoby zapsané do obchodního rejstříku, s převažující činností podle
- OKEČ 01, 02, 05 (zemědělství, lesnictví, rybářství)
- OKEČ 10 až 41 (průmysl)
- OKEČ 45 (stavebnictví)
- OKEČ 50 až 55 (obchod, pohostinství, ubytování)
- OKEČ 60 až 64 (doprava, spoje)
- OKEČ 70 až 93 (tržní služby, výzkum a vývoj).
Výkaznická povinnost k jednotlivým mutacím výkazu je určena počtem zaměstnanců subjektu, a to
0 - 19 zaměstnanci bez akciových společností pro mutaci P 5-01 (a)
20 - 99 zaměstnanci včetně akciových společností s 0 - 19 zaměstnanci pro mutaci P 5-01 (b)
100 a více zaměstnanci pro mutaci P 5-01 (c).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektr. sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, výběrové zjišťování u subjektů s menším počtem zaměstnanců
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 4. 1999, v případě povinného auditu do 30. 7. 1999.
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
4.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční podnikový výkaz v zemědělství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem P 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů z oblasti tržeb, pracovních sil a odměňování v odvětví zemědělství pro potřeby analýz v komoditním i územním členění.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Tržby za celkový prodej, za prodej zemědělských výrobků celkem a v členění podle vybraných výrobků v hodnotovém vyjádření. Počty zaměstnanců, mzdy.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství s výměrou zemědělské půdy nad 1000 ha a velké specializované podniky s významným rozsahem výroby.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
5.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní podnikový výkaz o prodeji rostlinných výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem P 7-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o úrovni prodeje rostlinných výrobků podle odbytových směrů a úrovni zásob pro analýzy surovinových zdrojů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Objem prodeje vybraných rostlinných výrobků v členění na prodej celkem, prodej obchodním a zpracovatelským organizacím, ostatní prodej, přímý vývoz a stav zásob.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství s rostlinnou výrobou.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
6.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem V 6-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o plochách a výši sklizně jednotlivých plodin v zemědělské výrobě. Informace budou využity k hodnocení úrovně rostlinné produkce, k bilančním a analytickým účelům.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o plochách a výši sklizně zemědělských plodin, údaje o spotřebě hnojiv.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství hospodařící na zemědělské půdě.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 11. 12. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
7.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Les P 8-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů lesní hospodářské evidence u ekonomických subjektů v odvětví lesnictví s rozlohou 200 a více ha lesní půdy.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o bilanci holin, zalesňování, těžbě dřeva, bilanci dříví, nahodilých těžbách a dodávkách dřeva a počtech zaměstnanců v lesnictví.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s počtem zaměstnanců 20 a více osob s převažující činností lesnictví a dále ekonomické subjekty hospodařící na lesních pozemcích s rozlohou 200 a více ha.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 2. 3. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
8.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz v průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům P 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Účelem statistického zjišťování je získání údajů k posouzení vývoje základních ukazatelů podle průmyslových odvětví. Výsledky zabezpečují podklady pro ekonomická rozhodování, slouží k veřejné publikaci ve statistické ročence ČR, mezinárodních ročenkách i dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Tržby z průmyslové činnosti, průměrný evidenční počet zaměstnanců a mzdy.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 10 až 41) zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku s počtem zaměstnanců 20 a více.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: ekonomické subjekty s počtem zaměstnanců 20 až 99 -- výběrové zjišťování; ekonomické subjekty s počtem zaměstnanců 100 a více -- vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 17. kalendářní den po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
9.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o produkci vybraných průmyslových výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům P 2-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Účelem šetření je získat informace o produkci vybraných průmyslových výrobků. Výsledky slouží jako krátkodobé indikátory vývoje pro ekonomická rozhodování, podklady pro výpočet indexu průmyslové produkce, mezinárodní srovnání, analytické práce a k veřejné publikaci ve statistických informacích, ročence a pro mezinárodní statistiky.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Produkce vybraných výrobků ve fyzických měrných jednotkách, příp. Kč, dle Seznamu vybraných výrobků.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty (právnické i fyzické osoby) s převažující průmyslovou činností (OKEČ 10 až 41) zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku s počtem zaměstnanců 20 a více a vybrané ekonomické subjekty (právnické a fyzické osoby) s převažující neprůmyslovou činností (OKEČ 01, 02, 45, 51, 52, 60 až 63) s významným podílem průmyslové činnosti a s počtem zaměstnanců 20 a více.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí informací statistickou jednotkou: 10. kalendářní den po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
10.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz v průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům P 2-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Účelem šetření je získat informace o produkci vybraných průmyslových výrobků v peněžním vyjádření, o hodnotě průmyslové produkce, vlastní produkce, produkce obchodu, spotřeby materiálu, energií a služeb, o manuálních pracovnících a vybraných vodohospodářských ukazatelích. Výsledky slouží jako podklady pro výpočet indexu průmyslové produkce, mezinárodní srovnání, analytické práce a k veřejné publikaci ve statistických informacích, ročence a pro mezinárodní statistiky.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Produkce vybraných výrobků v Kč dle Seznamu vybraných výrobků, hodnota průmyslové produkce, vlastní produkce, obchodní produkce a spotřeby materiálu, energie a služeb. Manuálně pracující zaměstnanci, mzdy, využití pracovní doby. Vybrané vodohospodářské ukazatele.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty (právnické i fyzické osoby) s převažující průmyslovou činností (OKEČ 10 až 41) zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku s počtem zaměstnanců 20 a více a vybrané ekonomické subjekty (právnické i fyzické osoby) s převažující neprůmyslovou činností (OKEČ 01, 02, 45, 51, 52, 60 až 63) s významným podílem průmyslové činnosti a s počtem zaměstnanců 20 a více.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 3. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
11.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční podnikový výkaz ve stavebnictví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Stav P 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zabezpečení základních informací k posouzení vývoje stavební výroby v krátkodobém pohledu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stavební práce provedené podle dodavatelských smluv v tuzemsku a v zahraničí, poddodávky stavebních prací pro jiné organizace, tržby celkem a ze stavební činnosti, počet zaměstnanců a jejich mzdy, počet manuálně pracujících na stavebních pracích a jejich odpracované hodiny.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností stavební (OKEČ 45) a počtem zaměstnanců 20 a více osob.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
12.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní podnikový výkaz stavebních zakázek
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Stav P 6-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjištění informací o podnikatelské sféře odvětví stavebnictví pro posouzení vývoje ekonomiky.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Zakázky stavebních prací v členění na bytové a nebytové budovy, inženýrské a vodohospodářské stavby, opravy a údržbu a v členění na veřejné a soukromé zakázky.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností stavební (jen přípravné práce pro stavby a pozemní a inženýrské stavitelství -- OKEČ 451 a 452) a počtem zaměstnanců 20 a více osob.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 18. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
13.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o vydaných stavebních povoleních a stavebních změnách
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Stav 2-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o počtu a předpokládané hodnotě staveb povolených k zahájení jako podkladu pro posouzení očekávané investiční aktivity.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet a předpokládaná hodnota staveb povolených k zahájení, v třídění na stavby nové, modernizované a rekonstruované a stavby pro ochranu životního prostředí a pro bydlení.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Obce, okresní úřady a jiné orgány, které jsou stavebními úřady ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
14.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Hlášení o zrušení stavby pro bydlení nebo bytu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Stav 4-99
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o úbytku bytového fondu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet zrušených bytových domů nebo bytů a úbytek obytné a užitkové plochy zrušených bytů.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Obce, okresní úřady a jiné orgány, které jsou stavebními úřady ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: hlášení
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 14. kalendářního dne po rozhodnutí o zrušení stavby pro bydlení nebo změně jejího užívání
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
15.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Stav P 5-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání doplňujících údajů o stavební výrobě, využívaných zejména k hodnocení vývoje stavebnictví, pro cenovou statistiku a k mezinárodním srovnáním.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stavební práce provedené podle dodavatelských smluv v tuzemsku -- jejich struktura jednak podle druhů prací a podle směrů výstavby, jednak podle Standardní klasifikace produkce; spotřeba vybraných výrobků pro stavební práce, počet dokončených bytů, počet vybraných stavebních strojů ke konci roku.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností stavební (OKEČ 45) a počtem zaměstnanců 20 a více osob.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. 3. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
16.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční dotazník
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
S P 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zabezpečení základních informací o ekonomické aktivitě ekonomických subjektů a vývoji jejich tržeb v jednotlivých měsících.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb, evidenční počet zaměstnanců.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty (vč. fyzických osob) zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku bez ohledu na počet zaměstnanců, s převažující činností v oblasti prodeje, údržby a opravy motorových vozidel, prodeje pohonných hmot, velkoobchodu, zprostředkování obchodu, maloobchodu, oprav spotřebního zboží, pohostinství a ubytování, dopravy a spojů, služeb v oblasti nemovitostí, zpracování dat a související činnosti, služeb převážně pro podniky a v oblasti ostatních osobních služeb.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník
Použitá metoda: výběrové zjišťování, u ekonomických subjektů s 50 a více zaměstnanci vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
17.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní podnikový výkaz v silniční a městské hromadné dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop P 2-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních přepravních a provozních ukazatelů silniční a městské hromadné dopravy pro analytické účely statistiky.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Základní přepravní a provozní ukazatele silniční a městské hromadné dopravy.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s 20 a více zaměstnanci s převažující činností v silniční dopravě (OKEČ 602).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
18.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Dotazník o hostech v ubytovacích zařízeních
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
CR 7-99
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o počtu hostů a přenocování v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu pro hodnocení vývoje cestovního ruchu a mezinárodní srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Kategorie ubytovacího zařízení, počet hostů a počet přenocování podle měsíců a země stálého bydliště hosta u všech kategorií ubytovacích zařízení. Počet pokojů, celkový počet dnů, během kterých byly v daném měsíci pokoje obsazeny, počet stálých lůžek, zaměstnanců a provozních dnů u kategorií hotel ***** až * a pension.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty provozující ubytovací zařízení sloužící cestovnímu ruchu.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník
Použitá metoda: 50 % výběr u hromadných ubytovacích zařízení 10 % výběr u individuálního ubytování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: 2x ročně
- za období listopad až duben (zimní sezona)
- za období květen až říjen (letní sezona)
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
- do 15. 5. 1998 za zimní období
- do 13. 11. 1998 za letní období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
19.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Dotazník o kapacitě ubytovacích zařízení
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
CR 9-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o kapacitě ubytovacích zařízení cestovního ruchu pro hodnocení vývoje cestovního ruchu a mezinárodní srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Kategorie ubytovacího zařízení, provoz ubytovacího zařízení podle měsíců, kapacita ubytovacího zařízení -- počet lůžek, pokojů, míst na volné ploše, počet zaměstnanců, charakteristika poskytovaných služeb.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty provozující ubytovací zařízení sloužící cestovnímu ruchu.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování u hromadných ubytovacích zařízení, 10 % výběr u individuálního ubytování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: 1 x ročně k 31. 7. 1998
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 14. 8. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
20.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Dotazník o činnosti cestovních kanceláří
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
CR 8-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o účastnících aktivního, pasivního a domácího cestovního ruchu, kteří využili služeb cestovních kanceláří.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Charakteristika činnosti cestovních kanceláří, služby poskytované cestovními kancelářemi, příjezdy zahraničních návštěvníků do České republiky, výjezdy občanů České republiky do zahraničí, účastníci domácího cestovního ruchu, tržby z cestovního ruchu.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku, které jako jednu ze svých ekonomických činností uvádějí činnost cestovní kanceláře (OKEČ 63.3) s počtem zaměstnanců 1 a více.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 2. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
21.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zdp P 3-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů ČR, pro sestavení národních účtů, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele podrobněji specifikující nebo doplňující údaje z účetnictví (finanční ukazatele, aktiva a pasiva) včetně údajů o zaměstnancích, mzdách, investicích, výdajích na zdravotní péči a příjmech z pojistného.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Zdravotní pojišťovny (OKEČ 753) bez ohledu na počet zaměstnanců.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1., 2. a 3.čtvrtletí do 27. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 29. 1. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
22.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz pojišťoven a penzijních fondů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Poj P 3-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů za sektor pojišťovacích institucí, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Jde o ukazatele podrobněji specifikující nebo doplňující údaje z účetnictví (finanční ukazatele, aktiva, pasiva) pro výše uvedené účely včetně údajů o zaměstnancích, mzdách, investicích, rezervách v pojišťovnictví, údajů o pojistném a držbě cenných papírů.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců) zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností pojišťovnictví (OKEČ 66), tj. pojišťovny, které účtují podle účtové osnovy pro pojišťovny, a penzijní fondy, které účtují podle účtové osnovy pro podnikatele.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 27. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 29. 1. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
23.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz peněžních institucí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Pen P 3a-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů za sektor peněžních institucí, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Jde o ukazatele podrobněji specifikující nebo doplňující údaje z účetnictví (finanční ukazatele, aktiva, pasiva) pro výše uvedené účely včetně základních údajů o zaměstnancích, mzdách, investicích.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců) zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností peněžnictví (OKEČ 651, tj. banky, spořitelny atd.). Tyto subjekty účtují podle účtové osnovy pro banky.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 27. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 29. 1. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
24.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Pen P 3b-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů za sektor peněžních institucí, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Jde o ukazatele podrobněji specifikující nebo doplňující údaje z účetnictví (finanční ukazatele, aktiva, pasiva) pro výše uvedené účely včetně údajů o zaměstnancích, mzdách, investicích a držbě cenných papírů. (Investiční společnosti mohou předložit souhrnný výkaz, tj. údaje za vlastní hospodaření sloučené s údaji za hospodaření svých podílových fondů).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců) zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností peněžnictví -- nebankovní instituce (OKEČ 652 a 67, tj. investiční společnosti a jejich podílové fondy, investiční fondy, finanční leasingové společnosti, spořitelní a úvěrní družstva atd.). Tyto subjekty účtují podle účtové osnovy pro podnikatele.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 27. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 29. 1. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
25.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz zdravotních pojišťoven
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zdp P 5-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů ČR, pro sestavení národních účtů, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o investicích a jejich struktuře, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv a pasiv.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Zdravotní pojišťovny (OKEČ 753) bez ohledu na počet zaměstnanců.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 4. 1999, v případě povinného auditu do 30. 7. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
26.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz pojišťoven
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Poj P 5a-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů za sektor pojišťovacích institucí, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o investicích a jejich struktuře, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv a pasiv, rezervy, specifikace přijatého pojistného a vyplacených pojistných náhrad.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců) zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností pojišťovnictví (OKEČ 66.01 a 66.03), tj. komerční pojišťovny, které účtují podle účtové osnovy pro pojišťovny.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 4. 1999, v případě povinného auditu do 30. 7. 1999.
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
27.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz penzijních fondů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Poj P 5b-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů za sektor pojišťovacích institucí, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o investicích a jejich struktuře, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv a pasiv, specifikace přijatého pojistného a vyplacených pojistných náhrad.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců) zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností pojišťovnictví (OKEČ 66.02), tj. penzijní fondy -- účtují podle účtové osnovy pro podnikatele.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 4. 1999, v případě povinného auditu nejpozději do 30. 7. 1999.
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
28.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz peněžních institucí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Pen P 5a-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů za sektor peněžních institucí, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o investicích a jejich struktuře, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv a pasiv.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců) zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností peněžnictví (OKEČ 65), kterým byla v souladu s platným zákonem o bankách udělena licence ČNB působit jako banka.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 4. 1999, v případě povinného auditu do 30. 7. 1999.
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
29.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz nebankovních peněžních institucí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Pen P 5b-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů za sektor peněžních institucí, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o investicích a jejich struktuře, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv a pasiv. (Investiční společnosti mohou předložit souhrnný výkaz, tj. údaje za vlastní hospodaření sloučené s údaji za hospodaření svých podílových fondů).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců) zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností peněžnictví (OKEČ 65.2 a 67).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 4. 1999, v případě povinného auditu do 30. 7. 1999.
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
30.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční dotazník pro podnikatele nezapsané v obchodním rejstříku
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
PenPoj P 4-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhad vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů za sektor peněžnictví a pojišťovnictví, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty zaměstnanců a mzdy, specifikace příjmů a výdajů, majetek a závazky v návaznosti na účetnictví.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců) nezapsané do obchodního rejstříku s převažující činností peněžnictví a pojišťovnictví.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 4. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
31.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz finančních ukazatelů rozpočtových organizací
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
RO V 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Výsledků výběrového šetření bude využito pro potřeby sestavení národních účtů, pro analytickou a publikační činnost ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Finanční ukazatele podrobněji specifikující nebo doplňující údaje z účetního výkaznictví pro výše uvedený účel (struktura vybraných výdajových položek, struktura vybraných příjmových položek).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané rozpočtové organizace patřící do sektoru vlády.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 4. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
32.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz finančních ukazatelů příspěvkových organizací a vedlejších hospodářství rozpočtových organizací
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
ROPO V 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Výsledků výběrového šetření bude využito pro potřeby sestavení národních účtů, pro analytickou a publikační činnost ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Finanční ukazatele podrobněji specifikující nebo doplňující údaje z účetního výkaznictví pro výše uvedený účel (struktura mezispotřeby, resp. nákladových položek, struktura příjmů, resp. výnosů, aktiva a pasiva, vybrané finanční ukazatele).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané příspěvkové organizace s výjimkou malých příspěvkových organizací a vybrané rozpočtové organizace, které provozují hospodářskou činnost.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 4. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
33.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz finančních ukazatelů soukromých nevýdělečných organizací
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
SONO V 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Výsledků výběrového zjišťování bude využito pro potřeby sestavení národních účtů, pro analytickou a publikační činnost ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Finanční ukazatele podrobněji specifikující nebo doplňující údaje z účetního výkaznictví pro výše uvedený účel (struktura mezispotřeby, resp. nákladových položek, struktura příjmů, resp. výnosů, aktiva a pasiva, vybrané finanční ukazatele).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané organizace účtující podle účtové osnovy pro politické strany a hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace, dále vybrané organizace, které vedou jednoduché účetnictví apod.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 4. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
34.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz obecně prospěšných společností
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
OPS V 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Výsledků výběrového zjišťování bude využito pro potřeby sestavení národních účtů, pro analytickou a publikační činnost ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Finanční ukazatele podrobněji specifikující nebo doplňující údaje z účetního výkaznictví pro výše uvedený účel (struktura mezispotřeby, resp. nákladových položek, struktura příjmů, resp. výnosů, aktiva a pasiva, vybrané finanční ukazatele).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané organizace účtující podle účtové osnovy pro obecně prospěšné společnosti.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 4. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
35.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o rozhlasovém vysílání
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult V 7-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Podklady pro statistické informace, ročenku, mezinárodní organizace (UNESCO).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výkony rozhlasu podle typu programu, zahraniční rozhlasové vysílání podle jednotlivých jazyků, národnostní rozhlasové vysílání.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Český rozhlas, držitelé licencí pro rozhlasové vysílání.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 3. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
36.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o televizním vysílání
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult V 8-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Podklady pro statistické informace, ročenku, mezinárodní organizace (UNESCO).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výkony televize podle typu programu a původu pořadu v hod.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Česká televize, držitelé licencí pro televizní vysílání.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 3. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
37.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o práci
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Práce 2-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů charakterizujících vývoj a strukturu zaměstnanosti a mezd pro potřeby analýzy trhu práce, jakož i podkladů pro úpravy v sociální oblasti apod.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty zaměstnanců, jejich mzdy a doplňující ukazatele.
2. Okruh zpravodajských jednotek Zpravodajskou povinnost k výkazu mají subjekty patřící do vládního sektoru, tj. rozpočtové a příspěvkové organizace, které odměňují zaměstnance podle zákona č.143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích a některých dalších organizacích a orgánech. Dále organizace, které účtují podle účtové osnovy pro politické strany a hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace a které odměňují zaměstnance podle zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, a to bez ohledu na počet zaměstnanců [např. nadace, občanská zájmová sdružení (svazy, spolky, společnosti, kluby, hnutí, odborové organizace aj.), polit. strany a polit. hnutí, stavovské organizace, komory, zájmová sdružení právnických osob, soukromé a církevní školy, církevní zdravot. zařízení, obecní úřady a jejich podřízené orgány a příspěvkové organizace].
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, výběrové zjišťování u subjektů s menším počtem zaměstnanců s převažující činností podle OKEČ 75, 80, 91, 92
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 14. kalendářního dne po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
38.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o práci
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Práce 3-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Hodnocení vývoje zaměstnanosti v ČR a oblastech, základní podklad pro kvantifikaci regionálních zdrojů pracovních sil.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Základní ukazatele charakterizující počet zaměstnanců a mzdové prostředky podle okresů.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty (právnické osoby), na které se vztahuje předkládací povinnost k čtvrtletnímu výkazu:
- P 3-04 (b), (bd), (c), (d); Pen P 3a-04; Pen P 3b-04; Poj P 3-04; Zdp P 3-04
- Práce 2-04 a které mají dislokovaná pracoviště mimo okres svého sídla.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. 2. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
39.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o investicích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Iv 1-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o vývoji hmotných a nehmotných investic pro zprávy o vývoji národního hospodářství, mezinárodní srovnání a získání podkladů pro účet kapitálu v národním účetnictví za vládní sektor.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Tvorba hmotného a nehmotného investičního majetku v peněžním vyjádření.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Rozpočtové, příspěvkové a jiné neziskové organizace, případně právnické osoby zřízené pro zvláštní účely zákonem, bez ohledu na počet zaměstnanců a rozsah investic.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
40.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o bytové výstavbě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Iv 6-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o zahájených, dokončených a rozestavěných bytech, o obytné a užitkové ploše dokončených bytů jako podklad k hodnocení výsledků bytové výstavby pro vnitřní ekonomiku i mezinárodní srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Bytová výstavba podle forem a stádia rozestavěnosti bytů, velikostní struktura, obytné a užitkové plochy dokončených bytů, nástaveb, vestaveb nebo přístaveb.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Investoři zabezpečující bytovou výstavbu a obce, okresní úřady a jiné orgány, které jsou stavebními úřady ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších úprav.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
41.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o realizaci vybrané stavby
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Iv 4-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o průběhu realizace rozhodujících staveb a zdrojích financování pro zhodnocení předpokládaných výsledků investiční aktivity.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Základní údaje o stavbě a financování výstavby.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku, které jsou investory staveb ekologického charakteru s celkovými náklady nad 5 mil. Kč, staveb, na které byly poskytnuty individuální dotace ze státního rozpočtu, staveb bytových domů s celkovými náklady nad 50 mil. Kč, ostatních staveb s celkovými náklady nad 100 mil. Kč a staveb charakteru veřejných zakázek.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
42.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o investicích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Iv 3-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání definitivních informací o pořízení hmotných a nehmotných investic, v třídění do různých struktur v průběhu roku nesledovaných (životní prostředí, odvětví, území okresů), o rozestavěnosti staveb, zdrojích financování investic a o způsobech pořízení hmotného investičního majetku uvedeného do užívání. Údaje budou využity při posuzování vývoje investic, jejich územním rozmístění, odvětvovém zaměření.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Tvorba hmotného a nehmotného investičního majetku v peněžním vyjádření, rozestavěnost staveb podle stadií výstavby.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty patřící do sektoru nefinančních podniků s počtem zaměstnanců 20 a více, do sektoru finančních institucí bez ohledu na počet zaměstnanců a dále rozpočtové, příspěvkové a jiné neziskové organizace, případně právnické osoby zřízené pro zvláštní účely zákonem, bez ohledu na počet zaměstnanců a rozsah investic.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 3. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
43.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Hlášení o dokončení stavby pro bydlení
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Iv 7-99
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o nově postavených bytových a rodinných domech a nástavbách, vestavbách nebo přístavbách k nim jako podkladu k hodnocení stavu a vývojových tendencí bytové výstavby ve vnitřní ekonomice i pro mezinárodní srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Základní údaje o stavbě (bytového či rodinného domu, nástavby, vestavby nebo přístavby k nim) a o bytových a nebytových prostorách.
2. Okruh zpravodajských jednotek Obce, okresní úřady a jiné orgány, které jsou stavebními úřady ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších úprav, popř. i přímí investoři u výstavby domů s více než třemi byty.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 14. kalendářního dne po nabytí právoplatnosti kolaudačního rozhodnutí
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
44.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Šetření hmotných investic u leasingových společností
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Leasing 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o rozložení hmotného investičního majetku, pronajatého formou finančního leasingu, v rámci ekonomických činností, ve kterých je skutečně produkčně využíván.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Hmotný investiční majetek leasingové společnosti pořízený a pronajatý v průběhu sledovaného roku, v třídění podle typu a podle charakteru ekonomické činnosti klienta; objem hmotného investičního majetku předaného do vlastnictví uživatelů; hodnota pronajatého hmotného investičního majetku ke konci roku.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Leasingové společnosti, které mají přímo přidělen kód OKEČ 6521, a dále společnosti, které operace spojené s finančním leasingem nevykonávají jako svoji hlavní činnost.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 12. 3. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
45.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o ropě a ropných produktech pro zpracovatele ropy a výrobce ropných produktů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EP V 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjištění informací o těžbě ropy, rafinérském a petrochemickém zpracování ropy, o dovozech a vývozech ropy a ropných produktů pro zpracovatele, dodávkách ropných produktů do hlavních odvětví národního hospodářství (pro potřeby energetické bilance státu a pokrytí potřeb mezinárodní statistiky -- IEA).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Těžba ropy, dovoz a vývoz ropy, zásoby a spotřeba ropy, výroba ropných produktů, zásoby a spotřeba ropných produktů, jejich dodávky (prodej) do hlavních odvětví NH, dovoz a vývoz ropných produktů.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností těžba ropy, rafinérské a petrochemické zpracování ropy, dovozci a vývozci surové ropy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
46.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o ropě a ropných produktech pro obchodní, skladovatelské a spotřebitelské subjekty
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EP S 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjištění informací o dovozu a vývozu ropy a ropných produktů, o zásobách, vnitrostátním prodeji ropných produktů do hlavních odvětví národního hospodářství, o spotřebě ropy a ropných produktů u velkospotřebitelů (pro potřeby energetické bilance státu a pokrytí potřeb mezinárodní statistiky -- IEA).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Dovoz a vývoz ropy a ropných produktů, zásoby, spotřeba ropy a ropných produktů, dodávky (prodej) ropných produktů do hlavních odvětví národního hospodářství.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností obchodní a zprostředkovatelskou s ropou, ropnými palivy a ropnými výrobky, skladovatelské subjekty a významní spotřebitelé ropných výrobků v ČR.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
47.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o zásobách paliv a spotřebě paliv a energie
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EP 5-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjištění informací o zásobách a spotřebě paliv a energií v organizacích zemědělství, lesnictví, průmyslu, stavebnictví a dopravy pro sestavení energetické bilance státu (posouzení energetické situace), potřeby mezinárodní statistiky.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Zásoby paliv podle druhů, spotřeba paliv a energie podle druhů, spotřeba paliv a energie podle druhů v Kč.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty z odvětví zemědělství, lesnictví, rybolovu, průmyslu, stavebnictví a dopravy (kódy OKEČ 01, 02, 05, 10 -- 41, 45, 60 -- 62, 631, 632, 634) s počtem zaměstnanců 20 a více osob.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 3. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
48.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o spotřebě paliv a energie
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EP 6-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjištění informací o spotřebě paliv a elektřiny v organizacích s ostatní činností pro sestavení energetické bilance státu (posouzení energetické situace, potřeby mezinárodní statistiky).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Spotřeba základních druhů paliv a elektrické energie.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s ostatní činností (všechny subjekty, které nemají povinnost předložit výkaz EP 5-01), tj. velkoobchod, maloobchod, pohostinství a ubytování, spoje, peněžnictví, pojišťovnictví, výzkum a vývoj, školství, zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti, rozhlas, televize, služby, rekreační, kulturní a sportovní činnosti, s počtem zaměstnanců 20 a více osob.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 3. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
49.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EP 7-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjištění informací o zdrojích a rozdělení paliv v organizacích, které dobývají, vyrábějí nebo obchodují (provádějí distribuci) s palivy pro sestavení energetické bilance státu (posouzení energetické situace, potřeby mezinárodní statistiky).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Zásoby paliv u dodavatelů, těžba, výroba paliv, dovoz, vývoz paliv, rozdělení prodeje paliv podle odvětví.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s činností dobývání uhlí, plynu a ropy, zpracování ropy, plynných a tuhých paliv, výroby kovů, velkoobchodní organizace vč. zahraničního obchodu (kódy OKEČ 101, 102, 111, 112, 231, 232, 241, 271, 273, 402, 511, 515, 603) s počtem zaměstnanců 20 a více osob, u obchodních organizací 6 a více osob.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. 2. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
50.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o energetických pochodech zušlechťování paliv
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EP 8-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjištění informací o energetické bilanci výroby paliv (brikety, koks, svítiplyn, generátorový plyn, kapalná paliva) pro sestavení energetické bilance státu, posouzení energetické situace, potřeby mezinárodní statistiky.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Položky energetické bilance výroby paliv (vsazené palivo, vyrobené energetické a neenergetické produkty, provozovací spotřeba paliv a energie).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s činností výroba briket, zpracování ropy, plynných a tuhých paliv (výroba kovů), výroba a rozvod plynu a další (výrobci generátorového plynu), s počtem zaměstnanců 20 a více osob.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. 2. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
51.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EP 9-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjištění informací o konečné spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků pro sestavení energetické bilance státu a údajů o energetické náročnosti některých výrob (posouzení energetické situace, potřeby mezinárodní statistiky).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výroba vybraných výrobků v naturální jednotce, konečná spotřeba paliv a tepelné a elektrické energie na výrobu vybraných výrobků, konečná spotřeba paliv podle druhů na výrobu vybraných výrobků.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty se základní výrobní průmyslovou činností, tj. dobývání paliv, rud, výroba potravin, textilní a oděvní průmysl, výroba usní, dřevařský a papírenský průmysl, výroba chemických a pryžových výrobků, výroba ostatních nekovových výrobků, výroba kovů, výroba a rozvod plynu vč. tranzitní dopravy plynu -- kódy OKEČ 101, 102, 111, 13 -- 27, 402, 603, s počtem zaměstnanců 20 a více osob.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. 3. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
52.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EP 10-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjištění informací o výrobě a rozvodu elektřiny a tepla a údajů za některé technickoekonomické ukazatele s touto výrobou spojené v závodní i veřejné energetice (posouzení energetické situace, sestavení energetické bilance státu, potřeby mezinárodní statistiky).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výroba elektřiny a tepla, výkonové ukazatele elektráren, počty a výkony kotlů v elektrárnách, teplárnách a výtopnách, spotřeba paliv podle druhů na výrobu elektřiny a tepla, dovoz, vývoz elektřiny, ztráty a vlastní spotřeba při výrobě elektřiny a tepla.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty, do jejichž činnosti patří výroba a rozvod elektrické a tepelné energie, a to subjekty veřejné energetiky (kód OKEČ 401 a 403) s počtem zaměstnanců 6 a více osob a subjekty ostatních činností s vlastní elektrárnou, teplárnou nebo výtopnou (ostatní kódy OKEČ -- např. průmyslový podnik s vlastní teplárnou apod.) s počtem zaměstnanců 20 a více osob.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 12. 3. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
53.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o zásobách a prodeji tuhých paliv v obchodě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EP 11-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjištění informací o zásobách a prodeji tuhých paliv pro potřeby sestavení energetické bilance státu, zejména pro odhad spotřeby tuhých paliv u podniků s počtem zaměstnanců pod 20 osob a v domácnostech (posouzení energetické situace, potřeby mezinárodní statistiky).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Zásoby a prodej tuhých paliv, rozdělení prodeje podle odvětví.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s činností (hlavní i vedlejší) velkoobchodní i maloobchodní prodej paliv a jiný specializovaný prodej (OKEČ 5113, 5151, 5170, 5248, 5263).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 12. 3. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
54.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Nem Úr 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Sledování vývoje nemocnosti a úrazovosti se zvláštním zřetelem na úrazovost pracovní, zejména pro zajištění potřebného objemu prostředků na dávky nemocenského pojištění; informační zdroj pro potřeby MPSV ČR, MZ ČR, ČÚBP a další rezorty.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatelé charakterizující pracovní neschopnost pro nemoc a úrazy členěné podle druhu, pracovní úrazovost mladistvých, vyplacené náhrady a přirážky, preventivní péče a riziková práce, průměrný počet nemocensky pojištěných osob.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Všechny ekonomické subjekty (bez ohledu na druh vlastnictví), které administrativně provádějí agendu nemocenského pojištění. Požadované ukazatele jsou zjišťovány v územním průřezu (dle okresů). Zpravodajská jednotka proto předloží samostatný výkaz Nem Úr 1-01 za každý okres, v němž má alespoň jednu vnitroorganizační jednotku, na níž probíhá zúčtování dávek nemocenského pojištění. Je-li v jednom okrese více zúčtovacích míst, lze předložit sumář za okres. Kromě toho OSSZ předkládají sumáře za ekonomické subjekty, které si samy nelikvidují nemocenské pojištění.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 12. 1. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
55.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o odpadech
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Odp P 5-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o produkci a způsobu využití a zneškodnění ostatních a nebezpečných odpadů a o nákladech s tím spojených.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Objem produkovaných ostatních a nebezpečných odpadů v členění dle Katalogu odpadů vydaného MŽP ČR, způsob jejich využití nebo zneškodnění a náklady vynaložené na jejich odstranění.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Obecní úřady a ekonomické subjekty s převažující činností zemědělskou, průmyslovou a dalších vybraných odvětví, zejména z oblasti služeb.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 3. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
56.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o výzkumu a vývoji a licencích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
VTR P 5-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních informací o struktuře, činnosti a financování výzkumu a vývoje, o licencích a ukazateli TBP.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Struktura zaměstnanců výzkumu a vývoje, jeho finanční zabezpečení, vnitřní výdaje na výzkum a vývoj včetně rozlišení zdroje financí, nákup a prodej licencí, výdej a příjem technologické platební bilance.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty, rozpočtové a příspěvkové organizace provádějící výzkum a vývoj s počtem zaměstnanců 20 a více osob.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 3. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
57.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz malé organizace ve výzkumu a vývoji
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
VTR P 15-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o základních ukazatelích výzkumu a vývoje malých firem pro doplnění celkového přehledu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Zaměstnanci výzkumu a vývoje, výzkumníci, celkové vnitřní výdaje na výzkum a vývoj, neinvestiční výdaje, hmotné a nehmotné investice.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zabývající se výzkumem a vývojem s počtem zaměstnanců do 19 osob včetně.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 3. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
58.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o vodních tocích a dodávkách povrchové vody
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
VH P 8a-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních údajů o vodních tocích a dodávkách povrchové vody ve struktuře odběratelů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Základní údaje o vodních tocích a dodávkách povrchové vody podle odběratelů v technických jednotkách a Kč.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Podniky povodí a Pražská kanalizace a vodní toky.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 3. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
59.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o vodovodech a kanalizacích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
VH P 8b-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o výrobě a dodávkách pitné a užitkové vody a odvádění a čištění odpadních vod.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o výrobě a dodávkách pitné vody podle odběratelů a údaje o odvádění a čištění odpadních vod.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Provozovatelé vodovodů a kanalizací.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 19. 2. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
60.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Hlášení o uzavření manželství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Obyv 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry, pro potřeby regionálního plánování, k využití ve společenských vědách a pro mezinárodní instituce.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o uzavíraném manželství, osobní údaje ženicha a nevěsty.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Obecní úřady pověřené vedením matrik.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: formulář hlášení
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: průběžné zjišťování s měsíční periodicitou pořízení a zpracování
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. kalendářního dne po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
61.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Hlášení o narození
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Obyv 2-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry, pro potřeby regionálního plánování, k využití ve společenských vědách a pro mezinárodní instituce. Výkaz je zároveň podkladem pro zápis do matriky podle zákona č. 268/1949 Sb., o matrikách.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o narozeném dítěti, rodičích a údaje vztahující se k porodu.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Zdravotnická zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: formulář hlášení
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: průběžné zjišťování s měsíční periodicitou pořízení a zpracování
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 1. pracovní den po narození dítěte obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik, do 5. kalendářního dne po ukončení sledovaného období obecní úřad ČSÚ
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
62.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Hlášení o úmrtí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Obyv 3-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry, pro potřeby regionálního plánování, k využití ve společenských vědách a pro mezinárodní instituce.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Osobní údaje o zemřelém, příčině smrti, podrobné údaje u dětí zemřelých do 1 roku.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Obecní úřady pověřené vedením matrik.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: formulář hlášení
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: průběžné zjišťování s měsíční periodicitou pořízení a zpracování
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. kalendářního dne po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
63.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Hlášení o rozvodu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Obyv 4-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry, pro potřeby regionálního plánování, k využití ve společenských vědách, pro Ministerstvo spravedlnosti a mezinárodní instituce.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o průběhu a výsledku rozvodového řízení, osobní údaje manželů.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Okresní soudy (obvodní, městské).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: formulář hlášení
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. a posledního kalendářního dne v měsíci
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
64.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Hlášení o stěhování
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Obyv 5-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry, pro potřeby regionálního plánování, k využití ve společenských vědách a pro mezinárodní instituce.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Osobní údaje stěhujících se občanů, důvod stěhování, předchozí a nové trvalé bydliště.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Obce a státní orgány, které jsou ohlašovnami pobytu, ohlašovny pobytu, orgány cizinecké policie, orgány správní služby policie.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: formulář hlášení
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 1. pracovní den po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
65.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o pohybu cen průmyslových výrobců
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Prům 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexů cen vybraných průmyslových výrobků a sledování vývoje cenové hladiny v průmyslu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných průmyslových výrobků (reprezentantů); sazby spotřební daně, tržby v tuzemsku za příslušné reprezentanty za minulý rok (ročně).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané průmyslové podniky.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
66.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz parametrického porovnání užitných vlastností výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Prům 1a-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zabezpečení údajů ke kvantifikaci rozdílů užitných vlastností výrobků v případě nahrazení starých výrobků novými s odchylnými parametry. Zabezpečení vyloučení mimocenových vlivů při porovnání cen výrobků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Označení výrobku, cena a skutečné náklady na měrnou jednotku, hodnocení užitných vlastností dosud sledovaného a nově navrhovaného výrobku.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané průmyslové podniky v případě, že provádí záměnu reprezentanta, při které dochází k podstatným změnám jeho užitných vlastností. Mezi výkazem Ceny Prům 1a-12 a Ceny Prům 1b-12 volí organizace dle charakteru reprezentanta.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční (v případě záměny cenového reprezentanta)
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období současně s výkazem Ceny Prům 1-12, ve kterém je navržena záměna reprezentanta
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
67.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Tabulkový komentář k výkazu Ceny Prům 1-12
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Prům 1b-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zabezpečení údajů ke kvantifikaci rozdílů užitných vlastností výrobků v případě nahrazení starých výrobků novými s odchylnými parametry. Zabezpečení vyloučení mimocenových vlivů při porovnání cen výrobků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Označení výrobku, cena a skutečné náklady na měrnou jednotku, charakteristika užitných vlastností dosud sledovaného a nově navrhovaného výrobku.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané průmyslové podniky v případě, že provádí záměnu reprezentanta, při které dochází k podstatným změnám jeho užitných vlastností. Mezi výkazem Ceny Prům 1b-12 a Ceny Prům 1a-12 volí organizace dle charakteru reprezentanta.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční (při záměně cenového reprezentanta)
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období současně s výkazem Ceny Prům 1-12, ve kterém je navržena záměna reprezentanta
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
68.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o poh
ybu cen v zahraničním obchodě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny ZO 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet výběrového indexu nominálních cen dovozu a vývozu a sledování cenového vývoje komodit majících význam v zahraničním obchodě pro Českou republiku.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných komodit (reprezentantů) za sledované období; u reprezentantů určených na export ceny výrobců pro tuzemský trh; objem dovozu či vývozu u sledovaných reprezentantů v tis.Kč za předchozí rok.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané ekonomické subjekty, zabývající se zahraničně obchodní činností.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
69.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o cenách dodávek osiv a sadby pro zemědělství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny D Zem 1-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen dodávek vybraných druhů osiv a sadby pro zemědělskou prvovýrobu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů za sledované období, prodej vybraných výrobků v předchozím čtvrtletí.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané ekonomické subjekty dodávající zemědělským prvovýrobcům uznané osivo a sadbu.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
70.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o cenách průmyslových hnojiv a agrochemikálií pro zemědělství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny D Zem 2-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen dodávek vybraných druhů průmyslových hnojiv a agrochemikálií pro zemědělskou prvovýrobu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů za sledované období, prodej vybraných výrobků v předchozím čtvrtletí.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané ekonomické subjekty dodávající zemědělským prvovýrobcům průmyslová hnojiva a agrochemikálie.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
71.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o cenách služeb pro zemědělství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny D Zem 3-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen dodávek vybraných druhů služeb pro zemědělskou prvovýrobu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů (služeb) za sledované období, hodnota vybraných služeb v předchozím čtvrtletí.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané ekonomické subjekty poskytující zemědělským prvovýrobcům vybrané služby výrobní povahy (bez veterinární péče a plemenářských služeb).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
72.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o cenách veterinárních a plemenářských služeb pro zemědělství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny D Zem 4-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen dodávek vybraných výkonů veterinární péče a plemenářských služeb pro zemědělskou prvovýrobu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů (služeb) za sledované období, hodnota vybraných služeb v předchozím čtvrtletí.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané ekonomické subjekty poskytující zemědělským prvovýrobcům výkony veterinární péče a plemenářské služby.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
73.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách zemědělských výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Zem 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen zemědělských výrobců a pro výpočet průměrných cen vybraných výrobků (cenových reprezentantů).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Realizační ceny vybraných výrobků (cenových reprezentantů), tržby vybraných reprezentantů.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty se zemědělskou výrobou.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 24. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
74.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o pohybu cen v lesním hospodářství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Les 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen v lesním hospodářství (surové dříví) a pro výpočet průměrných cen vybraných výrobků (cenových reprezentantů).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Realizační ceny vybraných výrobků (cenových reprezentantů), roční tržby vybraných reprezentantů.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané ekonomické subjekty, které provádějí těžbu a realizují dodávky surového dříví.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
75.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o pohybu cen ve vodním hospodářství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Vod 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vodním hospodářství a pro výpočet průměrných cen vybraných výrobků (cenových reprezentantů).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Realizační ceny vybraných výrobků (cenových reprezentantů), roční tržby vybraných reprezentantů.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané ekonomické subjekty, které se zabývají jako hlavní činností dodávkami pitné vody a odvodem odkanalizovaných vod.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
76.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o pohybu cen za služby spojů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Spoj 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen spojových tarifů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů za výkony spojů, výnosy za minulý rok (ročně).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané organizace spojů: Česká pošta, s. p., SPT Telecom, a. s., České radiokomunikace, a. s., EuroTel Praha spol. s r. o. a Radiomobil a. s.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
77.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní železniční nákladní dopravy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Dop Ž 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní železniční nákladní dopravě.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Sazby dovozného za vybrané reprezentanty, objem dovozného za minulý rok (ročně).
2. Okruh zpravodajských jednotek
České dráhy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
78.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní silniční nákladní dopravy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Dop S 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen v silniční vnitrostátní nákladní dopravě.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Sazby dovozného za vybrané reprezentanty, tržby za minulý rok (ročně).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností ve vnitrostátní nákladní veřejné dopravě.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
79.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní letecké nákladní dopravy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Dop L 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní letecké nákladní dopravě.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Sazba za přepravu vybraných reprezentantů vzduchem, výkony za minulý rok (ročně).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Air Ostrava, s. r. o., příp. další vybrané ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností v nákladní dopravě vzduchem.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
80.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní říční nákladní dopravy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Dop Ř 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní říční nákladní dopravě.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Sazby přepravy za vybrané reprezentanty, tržby za minulý rok (ročně).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Československá plavba labská, a. s., a další vybrané ekonomické subjekty zabývající se říční dopravou.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
81.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní potrubní dopravy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Dop P 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní potrubní dopravě.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Sazby přepravného za vybrané reprezentanty, přepravné za minulý rok (ročně).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v oblasti potrubní dopravy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
82.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb v oblasti nemovitostí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Psn 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen podnikatelských služeb v oblasti nemovitostí a sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů za podnikatelské služby v oblasti nemovitostí, tržby za minulý rok (ročně).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností služeb v oblasti nemovitostí.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
83.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb za pronájem strojů a přístrojů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Pss 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen podnikatelských služeb za pronájem strojů a přístrojů a sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů za podnikatelské služby za pronájem strojů a přístrojů, tržby za minulý rok (ročně).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností služeb za pronájem strojů a přístrojů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
84.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb v oblasti zpracování dat a souvisejících činností
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Psz 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen podnikatelských služeb v oblasti zpracování dat a souvisejících činností a sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů za podnikatelské služby v oblasti zpracování dat a souvisejících činností, tržby za minulý rok (ročně).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností ve službách v oblasti zpracování dat.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
85.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách jiných obchodních podnikatelských služeb
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Pso 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen jiných obchodních podnikatelských služeb a sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů za jiné obchodní podnikatelské služby, tržby za minulý rok (ročně).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností v jiných obchodních podnikatelských službách.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
86.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách v pojišťovnictví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Poj 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen služeb v pojišťovnictví.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Sazby pojistného za vybrané reprezentanty -- pojistné události, pojistné za minulý rok (ročně).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v oblasti pojišťovnictví.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
87.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Ban 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexů cen bankovních služeb.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Pohyb průměrných měsíčních úrokových sazeb za vybrané reprezentanty, výnosy za minulý rok (ročně).
2. Okruh zpravodajských jednotek
ČNB -- údaje ze zpracování všech komerčních bank za operace s klienty.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
88.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách ostatních bankovních služeb
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Ban 2-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen bankovních služeb.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů za přijaté provize a odměny od klientů, výnosy, náklady za minulý rok (ročně).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v oblasti bankovnictví.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
89.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách služeb finančního leasingu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Leas 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen v peněžnictví.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Pohyb průměrných měsíčních leasingových koeficientů za vybrané reprezentanty, úhrn leasingového navýšení za minulý rok (ročně).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností v oblasti finančního leasingu.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
90.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní šetření o pohybu cen stavebních prací
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Stav 1-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen stavebních prací a cen stavebních objektů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Realizační (smluvní) cena vybraného reprezentanta ve sledovaném období v Kč za měrnou jednotku.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty se stavební výrobou.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne 3. měsíce sledovaného čtvrtletí
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
91.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o pohybu cen tepla
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Teplo 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet agregátní ceny tepla, která bude použita v návazném zpracování indexu cen průmyslových výrobců.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Dvousložková cena tepla (cena za výkon Kč/MW/rok, cena za tepelnou energii Kč/GJ), jednosložková cena tepla (Kč/GJ).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zabývající se výrobou tepla.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
92.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční nákladní dopravy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Služ ZO 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen mezinárodní železniční nákladní dopravy.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Za vybrané přepravní vzdálenosti (trasy) a vozy s vytížením ceny tarifní, smluvní a průměr z tarifních a smluvních cen při vývozu a dovozu (po území ČR), při tranzitu; ceny tarifní mimo hranice ČR; tržby v tis. Kč (ročně).
2. Okruh zpravodajských jednotek
České dráhy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po sledovaném období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
93.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách mezinárodní letecké dopravy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Služ ZO 2-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen mezinárodní letecké dopravy.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny mezinárodní letecké osobní a nákladní dopravy za vybrané trasy a druhy tarifů, tržby v tis. Kč ročně.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané zpravodajské jednotky s převažující činností v rámci OKEČ 62.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
94.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách mezinárodní silniční nákladní dopravy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Služ ZO 3-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen mezinárodní silniční nákladní dopravy.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny mezinárodní silniční nákladní dopravy za vybrané trasy, tržby v tis. Kč ročně.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané zpravodajské jednotky s převažující činností v rámci OKEČ 602.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
95.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách potrubní dopravy ve styku se zahraničím
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Služ ZO 4-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen mezinárodní dopravy.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny potrubní dopravy ropy a zemního plynu ve styku se zahraničím za vybrané cenové reprezentanty a tržby v tis. Kč ročně.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané zpravodajské jednotky s převažující činností v rámci OKEČ 603.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
96.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb ve styku se zahraničím
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Služ ZO 5-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen bankovních služeb ve styku se zahraničím.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny bankovních služeb ve styku se zahraničím za vybrané finanční služby a inkasa v tis. Kč ročně.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Československá obchodní banka, a. s., Živnostenská banka, Komerční banka, a. s., Investiční a Poštovní banka, a. s., Česká spořitelna, a. s., Agrobanka, a. s.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
97.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o cenách v zahraničním pojištění
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Služ ZO 6-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu cen zahraničního pojištění.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny zahraničního pojištění za vybrané cenové reprezentanty a tržby v tis. Kč ročně.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané zpravodajské jednotky s činností pojišťovnictví.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
98.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Osev 3-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o hospodaření na zemědělské půdě; informace budou využity k hodnocení úrovně jednotlivých komodit a pro analytické účely v oblasti vnitřní ekonomiky i v mezinárodním srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o plochách osevů (výsadby) podle struktury jednotlivých plodin a údaje o plochách kultur.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství hospodařící na zemědělské půdě.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 6. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
99.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Odhady sklizně zemědělských plodin
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem V 6, Zem V 7, Zem V 8, Zem V 9, Zem V 10
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání orientačních údajů o produkci zemědělských plodin ve sledovaném roce se zřetelem na eventuální národohospodářská opatření v oblasti dovozu a vývozu. Informace budou využívány k analýzám celkové úrovně zemědělské produkce.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Odhad produkce vybraných zemědělských plodin z jednoho hektaru oseté plochy (event. z jednoho ovocného stromu).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství hospodařící na zemědělské půdě.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování ve výkazech Zem V 7 a Zem V 9, u dalších odhad v odborné skupině
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: 5x ročně
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
Zem V 6 do 22. 6. 1998
Zem V 7 do 15. 7. 1998
Zem V 8 do 17. 8. 1998
Zem V 9 do 15. 9. 1998
Zem V 10 do 15. 10. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
100.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Soupis hospodářského zvířectva k 1.3.1998
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem HZ 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních informací o stavech hospodářských zvířat. Informace budou využity pro analýzy surovinového zajištění výroby masa a ostatních vybraných živočišných výrobků, pro veterinární opatření, pro nezbytná strukturální opatření ve zpracovatelském průmyslu a na vnitřním i zahraničním trhu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet jednotlivých druhů hospodářských zvířat v kusech podle věkových kategorií a pohlaví.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství zabývající se chovem hospodářských zvířat.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, resp. výběr u samostatně hospodařících rolníků a drobných chovatelů
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. 3. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
101.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výběrové šetření o skotu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem HZV 1-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o vývoji chovu skotu pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice i pro mezinárodní potřeby.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stavy skotu a krav, počty narozených a úhyny telat, krmné dny krav, výroba a prodej mléka, celkový prodej jatečného skotu v druhovém členění, hmotnostní kategorie skotu.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství se živočišnou výrobou, zabývající se chovem skotu.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. kalendářního dne po sledovaném období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
102.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výběrové šetření o prasatech
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem HZV 2-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o vývoji chovu prasat pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice i pro mezinárodní potřeby.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stavy prasat a prasnic, počty narozených a úhyny selat, krmné dny prasnic, zapuštění a oprasení prasnic, celkový prodej jatečných prasat, hmotnostní kategorie prasat.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství se živočišnou výrobou, zabývající se chovem prasat.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
103.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výběrové šetření o drůbeži
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem HZV 3-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o vývoji chovu drůbeže pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice i pro mezinárodní potřeby.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stavy drůbeže a slepic, krmné dny slepic, celková roční snáška a prodej vajec, celkový prodej jatečné drůbeže.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství se živočišnou výrobou, zabývající se chovem drůbeže.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. 7. 1998 a do 8. 1. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
104.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Šetření úplných nákladů práce za rok 1998
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE :
ÚNP 1998
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o úplných nákladech na pracovní sílu v detailním členění v jednotlivých odvětvích národního hospodářství, včetně sociálních nákladů práce, a to pro analýzy trhu práce, a podkladů pro úpravy v sociální oblasti a pro mezinárodní srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty zaměstnanců, struktura mezd, využití časového fondu a údaje o sociálních nákladech práce a doplňující údaje z oblasti statistiky práce.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty (právnické osoby) všech odvětví (s výjimkou kódu OKEČ 95 a 99) bez ohledu na počet zaměstnanců.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování u subjektů s 500 a více zaměstnanci v rámci příslušné odvětvové činnosti (OKEČ), ostatní subjekty s menším počtem zaměstnanců v rámci příslušné odvětvové činnosti (OKEČ) výběrovým zjišťováním.
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. 4. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
105.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Dotazník o technických inovacích ve výrobě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
TI V 1998
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o cílech, podnětech, překážkách, nákladech na nové nebo významné technické změny procesů a výrobků zavedených na trh nebo užívaných v komerční výrobě.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o výrobkových a procesních inovacích, cíle a zdroje jejich vzniku, jejich zaměření, faktory překážející inovační činnosti, náklady spojené s inovačními činnostmi.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností zpracovatelský průmysl a s počtem zaměstnanců 20 a více osob.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 5. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování:
Český statistický úřad
106.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Dotazník o technických inovacích ve službách
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
TI S 1998
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o cílech, podnětech, překážkách a nákladech na nové nebo významně zlepšené služby nebo metody pro výkon nebo dodání služeb uvedených na trh.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o technologických inovacích ve službách, cíle a zdroje jejich vzniku, jejich zaměření, faktory překážející inovační činnosti, náklady spojené s inovačními činnostmi.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností ve službách a s počtem zaměstnanců 20 a více osob.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 5. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
107.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Vstupní dotazník pro měsíční zjišťování
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
SP-98
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Jednorázové získání informací o nově vybraných ekonomických subjektech za předchozí rok, které se využijí pro kontrolu a doplnění zpracování měsíčních dotazníků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Charakteristika činnosti, evidenční počet zaměstnanců a tržby docílené v průběhu roku 1996.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty (vč. fyzických osob) zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku bez ohledu na počet zaměstnanců s převažující činností v oblasti prodeje, údržby a opravy motorových vozidel, prodeje pohonných hmot, velkoobchodu, zprostředkování obchodu, maloobchodu, oprav spotřebního zboží, pohostinství a ubytování, dopravy a spojů, služeb v oblasti nemovitostí, zpracování dat a související činnosti, služeb převážně pro podniky a v oblasti ostatních osobních služeb.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník
Použitá metoda: výběrové zjišťování, subjekty s 50 a více zaměstnanci vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: jednorázové
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 26. 1. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
108.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Dotazník pro organizace provádějící zahraniční obchod
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
D OZOČ-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Sledování vývojových tendencí, kontrola údajů získaných z celní statistiky.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Dovoz, vývoz, dovozní a vývozní ceny, skutečnost za skončené období, vývojové tendence v následujícím období.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty provádějící zahraniční obchod.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 7 týdnů po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
109.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Index světových cen průmyslových surovin a potravin ČSÚ
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
přímé zjišťování
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjišťování cen vybraných průmyslových surovin a potravin na světových komoditních burzách pro výpočet indexu světových cen.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů za sledované období; ceny vybraných komodit na světových burzách z denních záznamů.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Centrum vnějších ekonomických vztahů, ČTK, Transgas.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. kalendářního dne sledovaného měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
110.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční zjišťování spotřebitelských cen zboží a služeb
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
přímé zjišťování
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjištění cenové úrovně vybraných druhů zboží a služeb placených obyvatelstvem pro výpočet indexu spotřebitelských cen (životních nákladů).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny zboží a služeb placených obyvatelstvem ve sledovaném měsíci.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Prodejny a provozovny služeb a další vybrané ekonomické subjekty.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne sledovaného měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
111.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Týdenní zjišťování spotřebitelských cen potravinářského zboží
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
přímé zjišťování
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjištění cenové úrovně vybraných druhů potravinářského zboží placeného obyvatelstvem.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny potravinářského zboží placené obyvatelstvem ve sledovaném týdnu.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané prodejny.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: týdenní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: úterý
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
112.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Konjunkturální průzkum v průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EV Prům 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniků pro aktuální informace řídícím a vládním orgánům, veřejnosti atd. jako součást analytických materiálů statistiky a ve zpětné souhrnné informaci pro respondenty.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele produkce, exportu, zaměstnanosti, cen, investic, sledování úrovně a vývoje poptávky, finančních ukazatelů, využití kapacit, bariéry růstu produkce atd., většinou v kvalitativních stupnicích.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty z oblasti průmyslu.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne následujícího měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
113.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Konjunkturální průzkum ve stavebnictví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EV Stav 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniků pro aktuální informace řídícím a vládním orgánům, veřejnosti atd. jako součást analytických materiálů statistiky a ve zpětné souhrnné informaci pro respondenty.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele produkce, cen, zaměstnanosti, hodnocení výrobní kapacity, investic, sledování úrovně a vývoje poptávky, finančních ukazatelů, bariér růstu produkce atd., většinou v kvalitativních stupnicích.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty z oblasti stavebnictví.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne následujícího měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
114.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Konjunkturální průzkum v obchodě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EV Mob 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniků pro aktuální informace řídícím a vládním orgánům, veřejnosti atd. jako součást analytických materiálů statistiky a ve zpětné souhrnné informaci pro respondenty.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele prodeje, zaměstnanosti, cen, dodávek zboží, konkurence, faktory limitující situaci podniků, finančních ukazatelů atd., většinou v kvalitativních stupnicích.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty z oblasti obchodu.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne následujícího měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
115.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Dotazník pro podniky a podnikatele
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
PANEL 1998
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů pro měření kvality statistického registru ekonomických subjektů, pro popsání vývoje (demografie) jednotek zapsaných v registru a pro zhodnocení podmínek při zakládání podniků (firem).
Šetření je koordinováno Eurostatem s cílem provést toto zjišťování a zhodnocení ve všech tranzitivních zemích střední a východní Evropy.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje charakterizující právnické a fyzické osoby -- identifikace, charakteristika vykonávané činnosti, velikost, podmínky založení, rozvoj, základní charakteristika vlastníků firem.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané právnické a fyzické osoby zapsané do statistického registru ekonomických subjektů v roce 1997 s vyloučením odvětví zemědělství a lesnictví a netržních subjektů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník
Použitá metoda: panelové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: zjišťování bude provedeno v období září až prosinec 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
116.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Dotazník pro nově vzniklé podniky a podnikatele
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
RES 1998
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů za nově vzniklé podniky a podnikatele pro statistický registr ekonomických subjektů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje charakterizující právnické a fyzické osoby -- identifikace, charakteristika vykonávané činnosti, velikost, podmínky založení.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané právnické a fyzické osoby zapsané do statistického registru ekonomických subjektů v roce 1998.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: průběžně v závislosti na vzniku podniků a podnikatelů
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: ihned po obdržení dotazníku
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
II.
Statistická zjišťování prováděná ministerstvy a jinými ústředními správními úřady
a)
MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
1.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o přepravě zboží prováděné vnitrozemskou vodní dopravou
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MDS) 1-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Sledování veškerého objemu nákladní dopravy (vnitrostátní i zahraniční) po vnitrozemských vodních cestách a plnění mezivládních dohod o mezinárodní vnitrozemské vodní dopravě mezi ČR a SRN a dopravě mezi ČR a Nizozemským královstvím a Lucemburským velkovévodstvím. Tyto údaje jsou potřebné pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních orgánů EHK/OSN, CEMT a EU.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o přepravě zboží podle jednotlivých přístavů nakládky nebo vykládky a komodit zboží podle klasifikace EU používané pro dopravní statistiku.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností 612000 Vnitrozemská vodní doprava provádějící mezinárodní i vnitrostátní přepravu zboží po vnitrozemských vodních cestách.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po sledovaném období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
2.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní souhrnný výkaz o činnosti dopravců veřejné autobusové dopravy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MDS) 2-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o silniční automobilové dopravě se smíšeným provozem nebo s provozem autobusové dopravy pro výkon státní správy (cenotvorba, dotace).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Šetřením se zjišťují údaje o struktuře výkonů a využití dopravních prostředků, nákladech a tržbách z přepravní činnosti, včetně dalších doplňujících údajů (hospodářská situace dopravců, počty zaměstnanců a průměrné mzdy).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Všichni dopravci provozující vnitrostátní pravidelnou autobusovou dopravu (hlavní činnost podle OKEČ 602110 Městská a příměstská osobní doprava linková nebo 602190 Ostatní pozemní osobní doprava na pravidelných linkách).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po sledovaném období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
3.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o železniční dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MDS) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o stavech lokomotivního a vozového parku, železničních tratí, vybraných provozních ukazatelů a objemech přepravy zboží pro posouzení vývoje ekonomiky a pro splnění statistické povinnosti Ministerstva dopravy a spojů vůči mezinárodním orgánům EHK/OSN, CEMT a EU.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Šetřením se zjišťují údaje o skladbě hnacích vozidel a vozového parku vč. nabízené výkonové kapacity a ložné hmotnosti, o skladbě železničních tratí, vybrané provozní ukazatele železniční dopravy a údaje o železniční přepravě zboží podle komodit používaných EU pro dopravní statistiku.
2. Okruh zpravodajských jednotek
České dráhy, s. o., a ostatní dopravci provozující drážní dopravu na celostátní nebo regionální dráze na základě platné licence podle § 24 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 3. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
4.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výběrové šetření vozidel v silniční nákladní dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MDS) 2-99
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o přepravních proudech komodit zboží v silniční dopravě, zatížení pozemních komunikací veřejnou silniční nákladní dopravou a nákladní dopravou na vlastní účet. Tyto údaje jsou potřebné pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních orgánů EHK/OSN, CEMT a EU.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o práci vozidla nákladní dopravy, o místu přechodu státní hranice při mezinárodní nákladní dopravě a údaje o zásilce -- místo nakládky, vykládky, přepravní vzdálenost zásilky, hmotnost zásilky, druh přepravy (na cizí účet nebo na vlastní účet) a druh zásilky (druh zboží podle komodit používaných EU pro dopravní statistiku, jednotka kombinované dopravy, odpad nebo nebezpečné zboží).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané ekonomické subjekty provádějící jako hlavní činnost OKEČ 602400 Silniční nákladní doprava a vybrané ekonomické subjekty v sektoru průmyslu, stavebnictví a zemědělství, provádějící nákladní dopravu na vlastní účet (závodovou).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: statistické formuláře
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: podle pokynů ke zpracování výkazu
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
5.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výběrové šetření silničních dopravců na hraničních přechodech ČR
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MDS) 3-99
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o přepravních proudech komodit zboží (podle klasifikace používané pro dopravní statistiku EU) v mezinárodní silniční nákladní dopravě (vývoz, dovoz i průvoz) a zatížení hraničních přechodů určených pro silniční nákladní dopravu. Tyto údaje jsou potřebné pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních orgánů EHK/OSN, CEMT a EU.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Šetřením se zjišťují údaje o zemi dopravce, druhu vozidla, hmotnosti nákladu, počtu jednotek kombinované dopravy, zemi započetí a ukončení jízdy, druhu přepravovaného zboží, místě přechodu hranice ČR na vstupu a výstupu z ČR.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybraní tuzemští i cizí dopravci na určitém hraničním přechodu v okamžiku konání výběrového šetření.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: statistické formuláře
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: informace budou získány od vybraných dopravců okamžitě přímo na hraničním přechodu
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
6.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výběrové šetření o dopravě v Praze
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MDS) 4-99
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o zátěžových proudech pražských komunikací. Tyto údaje jsou potřebné pro plánování obnovy a výstavby sítě místních komunikací v obvodu hlavního města.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o zpravodajské jednotce (počet zaměstnanců, zaměření činnosti, údaje o vozidlovém parku).
Údaje o vozidle a jízdách osobního a dodávkového automobilu zpravodajské jednotky.
Údaje o vozidle a jízdách nákladního automobilu zpravodajské jednotky.
Údaje o jízdách autobusu v nepravidelné dopravě.
Údaje o přepravě hromadných přepravních nákladů.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Zpravodajskými jednotkami jsou subjekty se sídlem na území hl. města Prahy mající IČO:
Ekonomické subjekty se sídlem na území hl. města Prahy, tj. všechny právnické osoby se sídlem na území hl. města Prahy a dále fyzické osoby, které mají postavení podnikatele a podnikají na území hl. města Prahy,
- orgány a organizace státní správy a samosprávy,
- spolky a sdružení občanů, církve apod.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: statistické formuláře
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: dle dohody s tazatelem
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
7.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o vnitrozemské vodní dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MDS) 4-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních údajů o nákladním i osobním lodním parku, osobní dopravě a evidenčním počtu zaměstnanců u ekonomických subjektů ve vnitrozemské vodní dopravě. Tyto údaje jsou potřebné pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních orgánů EHK/OSN, CEMT a EU.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o lodním parku, osobní dopravě po vnitrozemských vodních cestách a o počtu zaměstnanců.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností OKEČ 612000 Vnitrozemská vodní doprava.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 3. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
8.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o lodním parku ve vodní dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MDS) 5-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních údajů o struktuře lodního parku ekonomických subjektů ve vodní dopravě určených pro výkon státní správy a pro potřeby plnění statistické služby Ministerstva dopravy a spojů v mezinárodních vládních orgánech EHK/OSN, CEMT a EU.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o lodním parku podle registrované tonáže a podle věkových kategorií.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Výkaz zpracovává Státní plavební správa jako výtah z registru plavidel.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 3. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
9.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o letecké dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MDS) 6-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výkon státní správy a pro splnění statistické služby Ministerstva dopravy a spojů mezinárodním vládním organizacím ICAO, IATA, ECAC a EU.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výkony letecké dopravy, letišť, skladba letadlového parku a jeho úbytky a přírůstky v průběhu sledovaného roku.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností OKEČ
621000 Letecká doprava pravidelná;
622000 Letecká doprava nepravidelná;
632300 Ostatní činnosti v letecké dopravě.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. 3. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
10.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o kombinované dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MDS) 7-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních údajů o objemech kombinované dopravy. Tyto údaje jsou potřebné pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních orgánů EHK/OSN, CEMT a EU.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Přeprava jednotek kombinované dopravy po železnici a vodních cestách.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností OKEČ
601000 Železniční doprava;
612000 Vnitrozemská vodní doprava;
634000 Ostatní služby v dopravě (zprostředkování nákladu),
přepravující jednotky kombinované dopravy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 3. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
11.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o technických prostředcích pošty
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
PO (MDS) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Účelem zjišťování je získání informací o technických prostředcích pro využití v rámci regulačních potřeb a pro splnění mezinárodních informačních závazků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet technických prostředků.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Česká pošta, s. p.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 26. 2. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
12.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o vnitrostátním poštovním provozu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
PO (MDS) 2-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Účelem zjišťování je získání informací o vnitrostátním poštovním provozu pro potřeby makroekonomických rozborů, pro využití v rámci regulačních potřeb a je rovněž základním zdrojem údajů pro splnění mezinárodních informačních závazků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty přepravených poštovních zásilek podle druhů, počty úkonů a výše finančních částek v rámci peněžních služeb vykonávaných poštou.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Česká pošta, s. p.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, eventuálně u vybraných ukazatelů výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 7. 1998 a do 16. 2. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
13.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o ztrátovosti poštovních zásilek
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
PO (MDS) 4-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Účelem zjišťování je získání informací o ztrátovosti poštovních zásilek pro využití v rámci regulačních potřeb.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty ztracených zásilek podle druhů a výše náhrad za ně vyplacených v členění na vnitrostátní a mezinárodní styk.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Česká pošta, s. p.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 7. 1998 a do 16. 2. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
14.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o mezinárodním poštovním provozu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
PO (MDS) 6-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Účelem zjišťování je získání informací o poštovním provozu v mezinárodním styku pro potřeby makroekonomických rozborů, pro využití v rámci regulačních potřeb a je rovněž zdrojem údajů pro splnění mezinárodních informačních závazků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty a hmotnost poštovních zásilek podle druhů přepravených v mezinárodním styku a výše finančních částek v rámci peněžních služeb vykonávaných poštou.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Česká pošta, s. p.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 7. 1998 a do 16. 2. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
15.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o telekomunikačních zařízeních
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
TZ (MDS) 1-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet veřejných a pobočkových telefonních ústředen, počet meziměstských a mezinárodních telefonních ústředen, počty a kapacity spojovacích a přenosových zařízení, rozsah kabelových sítí, datových a mobilních sítí, počet telefonních okruhů ve veřejné telefonní síti.
2. Okruh zpravodajských jednotek
SPT TELECOM, a. s., a další provozovatelé, kteří obdrželi pověření nebo povolení k poskytování telekomunikačních služeb nebo ke zřízení a provozování telekomunikačních zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 31. 7. 1998 a 29. 1. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
16.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o telekomunikačních službách
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
TS (MDS) 1-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty telefonních stanic, počty veřejných telefonních automatů, počty stanic ISDN, počty pronajatých telefonních okruhů, počty faksimilních stanic, počty telegrafních a dálnopisných stanic, počty stanic mobilních telefonních služeb, počty stanic pagingu, počty stanic družicové služby, počty televizních kabelových rozvodů a počty účastnických zásuvek, počty účastníků rozhlasu po drátě, počty stanic přenosu dat, počty stanic služby VIDEOTEX aj.
2. Okruh zpravodajských jednotek
SPT TELECOM, a. s., České radiokomunikace, a. s., a další provozovatelé, kteří obdrželi pověření nebo povolení k poskytování telekomunikačních služeb nebo ke zřízení a provozování telekomunikačních zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 31. 7. 1998 a 29. 1. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
17.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o telekomunikačním provozu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
TP (MDS) 1-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro potřeby regulačního orgánu a pro splnění mezinárodních informačních závazků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Informace o telefonním provozu, o provozu telegrafním a dálnopisném, o provozu služby POST-FAX a veřejné datové služby.
2. Okruh zpravodajských jednotek
SPT TELECOM, a. s., Česká pošta, s. p., a další provozovatelé, kteří obdrželi pověření nebo povolení k poskytování telekomunikačních služeb.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 31. 7. 1998 a 29. 1. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
18.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o jakosti telekomunikačních služeb
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
TJ (MDS) 1-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Jakost telefonních služeb, jakost telefonního provozu, poruchovost hlavních telefonních stanic a veřejných telefonních automatů, reklamace na vyúčtování telefonních poplatků, přihlášky o zřízení a přeložení hlavní telefonní stanice, poruchovost dálnopisných stanic, jakost služby přenosu dat, jakost služby pronájmu okruhů.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Všichni provozovatelé, kteří obdrželi pověření nebo povolení k poskytování telekomunikačních služeb nebo ke zřízení a provozování telekomunikačních zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 31. 7. 1998 a 29. 1. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
19.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o hustotě hlavních telefonních stanic
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
TH (MDS) 1-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních informací pro potřeby makro-ekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací a pro potřeby regulační činnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Sledování hustoty hlavních telefonních stanic podle okresů České republiky.
2. Okruh zpravodajských jednotek
SPT TELECOM, a. s., a provozovatelé místních sítí vlastnící pověření k poskytování telefonní služby.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 31. 7. 1998 a 29. 1. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
20.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o radiokomunikacích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
TR (MDS) 1-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti radiokomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet rozhlasových a televizních vysílačů a převaděčů, jejich využití pro provozovatele ze zákona a držitele licencí, pokrytí území a obyvatelstva rozhlasovým a televizním vysíláním a počet radioreleových tras.
2. Okruh zpravodajských jednotek
České radiokomunikace, a. s., a další provozovatelé, kteří obdrželi pověření nebo povolení k poskytování radiokomunikačních služeb nebo ke zřízení a provozování radiokomunikačních zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 31. 7. 1998 a 29. 1. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
21.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o výnosech, nákladech, investicích a zaměstnancích v telekomunikacích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
FET (MDS) 1-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Vybrané ukazatele výnosů a nákladů za telefonní a další telekomunikační služby, struktura vybraných výnosů z telefonního provozu, počet zaměstnanců a rozsah investic do telekomunikačních sítí a služeb.
2. Okruh zpravodajských jednotek
SPT TELECOM, a. s., a další provozovatelé, kteří obdrželi pověření nebo povolení k poskytování telekomunikačních služeb.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 30. 9. 1998 a 28. 5. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
22.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o výnosech, nákladech, investicích a zaměstnancích v radiokomunikacích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
FER (MDS) 1-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti radiokomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Vybrané ukazatele výnosů a nákladů radiokomunikačních služeb, počet zaměstnanců a rozsah investic do radiokomunikačních sítí a služeb.
2. Okruh zpravodajských jednotek
České radiokomunikace, a. s., a další provozovatelé, kteří obdrželi pověření nebo povolení k poskytování radiokomunikačních služeb.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 30. 9. 1998 a 28. 5. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
b)
MINISTERSTVO KULTURY
1.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o divadle
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) V 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výkony divadla, jeho hospodaření, prostory pro uměleckou činnost a počty zaměstnanců.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Divadla zřizovaná Ministerstvem kultury, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, dalšími orgány státní správy a samosprávou obcí, měst nebo městských částí a dalšími subjekty.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 2. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
2.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o hudebních souborech
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) V 2-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele charakterizují výkony hudebního souboru, jeho hospodaření a podávají informace o počtu zaměstnanců.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Hudební soubory zřizované Ministerstvem kultury, okresními úřady a jinými orgány státní správy, obcemi a dalšími subjekty.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 2. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
3.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o repertoáru divadla
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE
Kult (MK) V 4-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro potřeby orgánů státní správy. Doplněk ročního výkazu o divadle.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty uváděných her a jejich autoři v českých divadlech, počty představení jednotlivých her a jejich návštěvnost.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Divadla zřizovaná Ministerstvem kultury, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, dalšími orgány státní správy a samosprávou obcí, měst nebo městských částí a dalšími subjekty.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 26. 8. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
4.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o periodickém tisku
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) V 5-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Rozsah vydávání novin a časopisů podle periodicity a jazyka vydání. U časopisů též rozdělení podle tématických skupin.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vydavatelé registrovaní na Ministerstvu kultury, okresních úřadech, magistrátech hl. města Prahy, města Plzně a města Ostravy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 13. 1. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
5.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o filmové tvorbě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) V 10-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výkaz zachycuje filmovou tvorbu, výrobu koprodukčních filmů a externí služby produkčních společností.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Filmové a produkční společnosti.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 27. 1. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
6.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o knihovně
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) V 12-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Knihovní fond, počet čtenářů, výpůjčky, další činnosti knihovny, počty zaměstnanců, hospodaření a knihovnická síť.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Národní knihovna České republiky a státní vědecké knihovny zřizované Ministerstvem kultury, knihovny zřizované okresními úřady a jinými orgány státní správy, obcemi. Zpracování sumáře za jednotlivé knihovny provádí okresní knihovny a SVK.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 12. 3. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
7.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění) a muzeu a galerii
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) V 14-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výkony muzea nebo galerie, jejich hospodaření, rozsah sítě zařízení i sbírkových předmětů, počty zaměstnanců a jejich odborná činnost.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Muzea a galerie zřizované Ministerstvem kultury, dalšími orgány státní správy, samosprávou obcí a měst a jinými subjekty.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 2. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
8.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o neperiodických publikacích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) V 15-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Tituly vydaných neperiodických publikací, a to podle tematických skupin i podle jazyka vydání.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vydavatelé neperiodických publikací podléhající zákonné povinnosti zasílání povinných výtisků ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb. a Národní knihovna ČR, která zpracovává sumáře.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. 4. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
9.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o hvězdárně, planetáriu a astronomické pozorovatelně
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) V 16-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Činnost zařízení, jeho hospodaření, počty zaměstnanců i členů zájmových kroužků a sekcí.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny zřizované okresními úřady, jinými orgány státní správy, obcemi a jinými subjekty.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 2. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
10.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o památkových objektech s kulturním využitím
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) V 17-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Síť nemovitých kulturních památek, návštěvnost památkových objektů zpřístupněných za vstupné, mobiliární fond, zaměstnanci a hospodaření, kulturní činnost.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Památkové objekty s kulturním využitím ve správě orgánu a organizací státní památkové péče, okresních úřadů a jiných orgánů státní správy, obcí, památkové objekty ve vlastnictví nebo správě jiných subjektů. Zpracování sumáře za jednotlivé památkové objekty provádí památkové ústavy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 2. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
11.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o vydavateli
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) V 18-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, ČSÚ a mezinárodní organizace.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výkaz zachycuje počty titulů a výtisků vydaných neperiodických a periodických publikací a jejich členění.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vydavatelé zabývající se vydáváním periodických i neperiodických publikací.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 2. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
12.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o výstavní činnosti v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) V 19-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu dotačních rozpočtů v resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výstavní aktivity v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury, tvůrčí sympozia, prostory pro výstavní činnost, počty členů občanských sdružení, počty zaměstnanců, výše dotace z veřejných prostředků a další základní ekonomické ukazatele.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Občanská sdružení, nadace, podnikatelské subjekty -- právnické osoby, podnikatelé -- fyzické osoby, event. další subjekty působící ve sledované oblasti.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 2. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
13.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o hudebních aktivitách občanských sdružení
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) V 20-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů k jednání Ministerstva kultury (vyhlašování programů, grantů, tendrů) a pro potřeby orgánů státní správy.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty hudebních akcí a jejich návštěvnost, stručný přehled o hospodaření.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Občanská sdružení, která jsou zřizovaná na základě zákona č. 83/1990 Sb., v platném znění.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 2. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
c)
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
1.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o zařízeních sociální péče
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Soc (MPSV) V 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání přehledu o počtech a struktuře jednotlivých druhů zařízení sociální péče a skladbě jejich obyvatel a svěřenců. Podklad pro přípravu právních předpisů, pro mezinárodní srovnání a přípravu koncepce rozvoje zařízení sociální péče, včetně jejich finančních dopadů na rozpočty.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Materiálně technická základna zařízení sociální péče včetně složení a charakteristiky zdravotního stavu jejich svěřenců a obyvatel.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Jednotlivá zařízení sociální péče bez ohledu na zřizovatele.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
, technický nosič
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. 2. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo práce a sociálních věcí
2.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o sociální péči a dávkách sociálního zabezpečení
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
V (MPSV) 10-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání přehledu o poskytované sociální péči a dávkách sociálního zabezpečení pro staré občany, občany těžce zdravotně postižené a jednotlivce, podmíněné sociální potřebností. Podklad pro tvorbu právních předpisů v sociální oblasti a pro přípravu rozpočtů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Poskytování služeb a dávek sociální péče starým a těžce zdravotně postiženým občanům.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Okresní úřady, Magistrát hl. města Prahy a magistráty Plzně, Brna a Ostravy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
, technický nosič
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 2. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo práce a sociálních věcí
3.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v oblasti zařízení sociální péče
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
V (MPSV) 19a-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání přehledu o zaměstnancích a jejich platech v zařízeních sociální péče řízených územními orgány, městy a obcemi a v ústavech sociální péče řízených Ministerstvem práce a sociálních věcí. Podklad pro případné platové úpravy zaměstnanců zařízení sociální péče, finančních dopadů těchto úprav na rozpočty.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Jednotlivé kategorie zaměstnanců, jejich počet a struktura jejich platů.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Okresní úřady, Magistrát hl. města Prahy a magistráty Plzně, Brna a Ostravy, ústavy sociální péče přímo řízené Ministerstvem práce a sociálních věcí.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 2. 1999 -- ústavy sociální péče přímo řízené MPSV: do 5. 2. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo práce a sociálních věcí
4.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v oblasti sociálního zabezpečení, zaměstnanosti a bezpečnosti práce
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
V (MPSV) 19b-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání přehledu o zaměstnancích a jejich platech v České správě sociálního zabezpečení, na úřadech práce a v organizacích bezpečnosti práce. Podklad pro případné platové úpravy zaměstnanců těchto organizací a finanční dopady těchto úprav na rozpočty.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Jednotlivé kategorie zaměstnanců, jejich počet a struktura jejich platů.
2. Okruh zpravodajských jednotek
ČSSZ včetně OSSZ, úřady práce, úřady bezpečnosti práce.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 2. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo práce a sociálních věcí
5.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o výkonu sociálně právní ochrany dětí a mládeže, službách a dávkách sociální péče pro rodiny s nezaopatřenými dětmi
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
V (MPSV) 20-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání přehledu o sociální péči poskytované obcemi a okresními úřady rodinám s nezaopatřenými dětmi a osamělým těhotným ženám. Podklad pro přípravu právních předpisů a finančních rozpočtů v oblasti sociální péče, pro mezinárodní srovnání a přípravu koncepce rozvoje sociální péče pro rodiny s nezaopatřenými dětmi.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Evidence rodin s nezaopatřenými dětmi, přehled o umísťování nezaopatřených dětí a mladistvých, o jejich trestné činnosti, o rozhodovací činnosti okresních úřadů a obcí, přehledu o pěstounské péči, o účelových zařízeních, pečovatelské službě a poskytovaných dávkách.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Okresní úřady, Magistrát hl. města Prahy a magistráty Plzně, Brna a Ostravy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
, technický nosič
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 2. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo práce a sociálních věcí
6.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o sociální práci s příslušníky marginálních skupin
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
V (MPSV) 26-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání přehledu o sociální péči poskytované občanům společensky nepřizpůsobeným.
Získání podkladů pro tvorbu právních předpisů v sociální oblasti, pro mezinárodní srovnání a přípravu koncepce rozvoje sociálních služeb.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Evidence a hmotná pomoc poskytovaná občanům společensky nepřizpůsobeným a počet azylových zařízení.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Okresní úřady, Magistrát hl. města Prahy a magistráty Plzně, Brna a Ostravy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 2. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo práce a sociálních věcí
7.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní šetření o ceně práce
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
ISPV (MPSV) V 1-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o úrovni mezd zaměstnanců v detailním členění a o ceně práce vyjádřené průměrným hodinovým výdělkem (zjišťovaným podle § 17 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku) podle jednotlivých profesí, tarifních stupňů, kvalifikace, pohlaví, odvětví a regionů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty zaměstnanců a jejich struktura podle povolání, kvalifikace a pohlaví, počty odpracovaných hodin, úroveň mezd a průměrný hodinový výdělek zaměstnanců podle jednotlivých povolání a tarifních stupňů.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané ekonomické subjekty - podnikatelské i nepodnikatelské sféry bez ohledu na počet zaměstnanců.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: technický nosič, resp. dotazník
Použitá metoda:
výběrové zjišťování u subjektů s počtem zaměstnanců do 999 osob,
vyčerpávající zjišťování u subjektů s počtem zaměstnanců 1000 a více osob
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30 kalendářních dnů po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo práce a sociálních věcí
d)
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
1.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji zbrojní techniky
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům (MPO) P 1-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Hodnocení vývoje výroby zbrojní techniky, její oborové struktury a prodejního umístění.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Finanční ukazatele objemu výroby (výkony, tržby za prodej), počet zaměstnanců, oborová struktura výroby a prodeje.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (oddíly OKEČ 10 až 41), s počtem zaměstnanců 20 a více osob, vyrábějící a prodávající zbrojní techniku označenou v seznamu vojenského materiálu (SVM), který je uveden v částce 30/1997 Sb. jako příloha č. 1 k vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu č. 89/1994 Sb.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. kalendářního dne po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
2.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji vybraných zbrojních výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům (MPO) P 2-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Hodnocení rozsahu výroby a prodejního umístění vybraných tuzemských zbrojních výrobků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele týkající se výroby a prodejního umístění vybraných zbrojních výrobků, převážně v hmotných měrných jednotkách.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (oddíly OKEČ 10 až 41), s počtem zaměstnanců 20 a více osob, vyrábějící a prodávající vybrané zbrojní výrobky uvedené v seznamu Ministerstva průmyslu a obchodu.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. kalendářního dne po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
3.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv Hnědé uhlí a lignit, Brikety hnědouhelné; Černé uhlí, Brikety černouhelné; Koks
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům (MPO) P 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o zásobování hnědým uhlím, lignitem, hnědouhelnými briketami; černým uhlím, černouhelnými briketami a koksem pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Zdroje hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných briket; zdroje černého uhlí, výroba černouhelných briket a koksu a přímé dodávky rozdělené podle oborů.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností průmyslovou (OKEČ 10 až 41) a obchodní (OKEČ 50 až 52).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
4.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv a vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby (výroby) Hnědé uhlí a lignit, Brikety hnědouhelné
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům (MPO) P 1a-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o zásobování hnědým uhlím, lignitem a hnědouhelnými briketami a vybraných technicko- -ekonomických ukazatelů týkajících se těžby hnědého uhlí a lignitu a výroby hnědouhelných briket pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Zdroje hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných briket a přímé dodávky rozdělené podle oborů.
Vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby a parametry paliv:
zaměstnanost, produktivita práce v dolech, skrývka; průměrná výhřevnost, obsah vody, síry a popelovin.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností průmyslovou (OKEČ 10 až 41) a obchodní (OKEČ 50 až 52).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 1. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
5.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv a vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby (výroby) Černé uhlí, Brikety černouhelné
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům (MPO) P 1b-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o zásobování černým uhlím a černouhelnými briketami a vybraných technicko-ekonomických ukazatelů týkajících se těžby černého uhlí a výroby černouhelných briket pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Zdroje černého uhlí, výroba černouhelných briket a přímé dodávky rozdělené podle oborů.
Vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby a parametry paliv: zaměstnanost, produktivita práce v dolech; průměrná výhřevnost, obsah vody, síry a popelovin.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností průmyslovou (OKEČ 10 až 41) a obchodní (OKEČ 50 až 52).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 1. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
6.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv a vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby (výroby) Koks
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům (MPO) P 1c-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o zásobování koksem a vybraných technicko-ekonomických ukazatelů týkajících se výroby koksu pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Zdroje koksu a přímé dodávky rozdělené podle oborů.
Vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby a parametry paliv:
průměrná výhřevnost, obsah vody, síry a popelovin.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností průmyslovou (OKEČ 10 až 41) a obchodní (OKEČ 50 až 52).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 1. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
7.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o výrobě energie z obnovitelných a druhotných zdrojů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům (MPO) P 1d-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o výrobě energie z obnovitelných a druhotných zdrojů pro hodnocení využívání obnovitelných a druhotných zdrojů a pro mezinárodní srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o instalovaných tepelných a elektrických výkonech malých vodních elektráren, větrných elektráren, tepelných čerpadel, solárních a geotermálních zařízeních a o výrobě tepla a elektřiny z těchto zařízení.
Údaje o množství využité biomasy, bioplynu a odpadů, o tepelném a elektrickém výkonu zařízení, která je využívají, a o výrobě tepla a elektřiny z těchto zařízení.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty v zemědělství (OKEČ 01 až 05), průmyslu (OKEČ 10 až 41), stavebnictví (OKEČ 45), dopravě (OKEČ 60 až 63) a obchodě, službách, správě a školství (OKEČ 50 až 52, 55 a 64 až 99).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 1. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
8.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla a energetických plynů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům (MPO) P 2-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o dodávkách elektřiny, tepla a energetických plynů pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o množství dodané elektřiny, tepla, zemního plynu, zkapalněných ropných plynů (LPG) a ostatních energeticky využitelných plynů.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty v zemědělství (OKEČ 01 až 05), průmyslu (OKEČ 10 až 41), stavebnictví (OKEČ 45), dopravě (OKEČ 60 až 63) a obchodě, službách, správě a školství (OKEČ 50 až 52, 55 a 64 až 99).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
9.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla a energetických plynů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům (MPO) P 2a-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o dodávkách elektřiny, tepla a energetických plynů pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o množství dodané elektřiny, tepla, zemního plynu, zkapalněných ropných plynů (LPG) a ostatních energeticky využitelných plynů v podrobném členění oborů.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty v zemědělství (OKEČ 01 až 05), průmyslu (OKEČ 10 až 41), stavebnictví (OKEČ 45), dopravě (OKEČ 60 až 63) a obchodě, službách, správě a školství (OKEČ 50 až 52, 55 a 64 až 99).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 1. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
10.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o spotřebě paliv a energie a spotřebitelských zásobách paliva
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům (MPO) EP 3-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o spotřebě paliv, elektřiny a tepla a spotřebitelských zásobách paliva pro hodnocení vývoje ekonomiky a mezinárodní srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Spotřeba paliv, elektřiny a tepla, spotřebitelské zásoby paliva podle druhů a výhřevnosti použitých paliv.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s počtem zaměstnanců 20 a více v průmyslu (OKEČ 10 až 41), stavebnictví (OKEČ 45), obchodě (OKEČ 50 až 52), dopravě (OKEČ 60 až 62) a činnostech v oblasti nemovitostí (OKEČ 70).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
11.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz dodavatelů investičních celků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
IC (MPO) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání potřebných údajů o stavu a vývoji dodávek v oblasti investičních celků (IC) a jejich váha v rámci strojírenské produkce ČR. Zjištěné informace umožní analyzovat a zhodnotit konkurenční postavení a uplatnění IC na tuzemském a zahraničních trzích, investiční aktivity české ekonomiky a poslouží jako podklad pro systémová opatření umožňující podporu exportu k dosažení aktivní obchodní bilance, rozvoj obchodně-technických služeb (engineeringu) a informační podporu podnikání. Zároveň poslouží výrobním subjektům při zjišťování konkurenceschopnosti metodou "Banch marking" v souvislosti s potřebami modernizace a restrukturalizace některých výrobkových skupin.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Finanční údaje o nehmotných a hmotných dodávkách investičních celků českých producentů jak pro tuzemské, tak i zahraniční investory vhodně doplňující již existující statistické sledování pořízení investičního majetku v ČR.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností v průmyslu (OKEČ 10 až 41) a ve stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 20 a více, uskutečňující přímou dodávku investorovi (do tuzemska, případně na export) spojenou s pořízením hmotných a nehmotných investic.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 26. 2. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
12.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty v průmyslu, stavebnictví, obchodě a vybraných službách
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Res (MPO) P 3-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získané údaje budou sloužit jako nejnutnější informace o finanční situaci průmyslových, stavebních a obchodních organizací ve čtvrtletí pro finanční a další analýzy.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Doplňkové podnikové finanční ukazatele (stavové a tokové).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty účtující v podvojném účetnictví s převažující činností:
- v průmyslu (OKEČ 10 až 41) s počtem zaměstnanců 100 a více,
- ve stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 100 a více,
- v obchodě, pohostinství a ubytování (OKEČ 50 až 52, 55) s počtem zaměstnanců 100 a více,
- v oblasti pronájmu strojů a přístrojů bez obsluhujícího personálu, pronájmu zboží osobní potřeby a pro domácnost (OKEČ 71), zpracování dat (OKEČ 72), výzkumu a vývoje (OKEČ 73), služeb pro podniky (OKEČ 74.1 a 74.84) s počtem zaměstnanců 100 a více.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 27. kalendářního dne po ukončení sledovaného čtvrtletí, za 4. čtvrtletí do 29. 1. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
13.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz bavlnářského průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Tech (MPO) Ba 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů bavlnářského oboru v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výroba mykaných a česaných přízí v tunách a průměrném čm, výroba režných, bavlněných, směsových a hedvábných tkanin v m2 a tunách, jejich úprava v bělidlech, barevnách, tiskárnách v m2 a tunách, kusové výrobky z bavlněných a hedvábných tkanin v kusech a Kč,
stav a vývoj výrobní techniky ve výrobních stupních bavlnářského oboru,
počet zaměstnanců, mzdy v jednotlivých stupních oboru, spotřeba surovin -- materiálů na výrobu a jejich využití, změny v hodnotě hmotného investičního majetku v jednotlivých výrobních stupních oboru,
tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportu za mzdovou práci a tržby ve vlastních prodejnách,
údaje o vlastních vratných odpadech a jejich likvidaci.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 17, 18) a s počtem 20 a více zaměstnanců.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. 1. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
14.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz průmyslu lýkových vláken
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Tech (MPO) Lv 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů oboru průmyslu lýkových vláken v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výroba lněného vlákna a koudele v tunách, výroba lněné příze suchopředené a mokropředené, příze jutové, konopné v tunách a průměrném čm, výroba lnářských a jutařských tkanin režných a jejich úprava v bělidlech, barevnách, tiskárnách v m2 a tunách,
kusové výrobky z lnářských tkanin v kusech a v Kč,
stav a vývoj výrobní techniky ve výrobních stupních oboru lýkových vláken,
počet zaměstnanců, mzdy v jednotlivých stupních oboru,
spotřeba surovin -- materiálů na výrobu a jejich využití,
změny v hodnotě hmotného investičního majetku v jednotlivých výrobních stupních oboru,
tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportu za mzdovou práci a tržby ve vlastních prodejnách,
údaje o vlastních vratných odpadech a jejich likvidaci.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 17, 18) a s počtem 20 a více zaměstnanců.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. 1. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
15.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz vlnařského průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Tech (MPO) Vl 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů oboru vlnařského průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výroba vlněných přízí mykaných, česaných, poločesaných a ostatních v tunách a průměrném čm, výroba tkanin vlnařských, vigoňových, koberců a jejich úprava v bělidlech, barevnách, tiskárnách v m2 a tunách, úprava vlnařských surovin a přízí v prádelnách, bělidlech, barevnách v tunách a kusová výroba z vlnařských tkanin v kusech a Kč,
stav a vývoj výrobní techniky ve výrobních stupních oboru vlnařského průmyslu,
počet zaměstnanců, mzdy v jednotlivých stupních oboru,
spotřeba surovin -- materiálů na výrobu a jejich využití,
změny v hodnotě hmotného investičního majetku v jednotlivých výrobních stupních oboru,
tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportu za mzdovou práci a tržby ve vlastních prodejnách,
údaje o vlastních vratných odpadech a jejich likvidaci.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 17, 18) a s počtem 20 a více zaměstnanců.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. 1. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
16.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz pletařského průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Tech (MPO) Pl 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů oboru pletařského průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výroba osnovních, zátažních a ostatních úpletů v tunách, úprava úpletu bílením, barvením, tiskem v m2 a tunách, úprava bavlněných, vlněných, směsových a hedvábných přízí v tunách, dokončování pletařské výroby v druhových skupinách v kusech, v párech a Kč,
stav a vývoj výrobní techniky ve výrobních stupních oboru pletařského průmyslu,
počet zaměstnanců, mzdy v jednotlivých stupních oboru,
spotřeba surovin -- materiálů na výrobu a jejich využití,
změny v hodnotě hmotného investičního majetku v jednotlivých výrobních stupních oboru,
tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportu za mzdovou práci a tržby ve vlastních prodejnách,
údaje o vlastních vratných odpadech a jejich likvidaci.
2. Okruh zpravodajských jednotek Vybrané ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 17, 18) a s počtem 20 a více zaměstnanců.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. 1. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
17.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz oděvního průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Tech (MPO) Op 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů oboru oděvního průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výroba oděvů dle druhových skupin a ostatních oděvních doplňků v množství, hodnotě a spotřebovaném čase (NMH), výroba prádla dle druhových skupin a doplňků v množství,
hodnotě a spotřebovaném čase (NMH),
obnova výrobních strojů ve sledovaném období,
počet zaměstnanců, mzdy v jednotlivých stupních oboru oděvního průmyslu,
spotřeba materiálů na výrobu z tuzemska a z dovozu,
změny v hodnotě hmotného investičního majetku v oděvním průmyslu ve sledovaném období,
tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportu za mzdovou práci a tržby ve vlastních prodejnách,
údaje o vlastních odpadech a jejich likvidaci.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 18, 19) a s počtem 20 a více zaměstnanců.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. 1. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
18.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz kožedělného průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Tech (MPO) Kž 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů odvětví kožedělného průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výroba v obuvnických a kožešnických koželužnách v tunách, m2, v Kč, výroba obuvi podle hlavních druhových skupin v párech a v Kč, výroba vybraných druhových skupin kožené galanterie v kusech a v Kč, výroba kožešnické konfekce dle druhových skupin v kusech a v Kč,
stav a vývoj výrobní techniky v jednotlivých výrobních stupních oboru,
počet zaměstnanců, mzdy v jednotlivých stupních oboru,
spotřeba surovin a materiálu v množství a hodnotě, změny v hodnotě hmotného investičního majetku v jednotlivých výrobních stupních oboru,
tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportu, za mzdovou práci a tržby ve vlastních prodejnách,
údaje o vlastních vratných odpadech a jejich likvidaci.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 18, 19) a s počtem 20 a více zaměstnanců.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. 1. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
19.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz chemického průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Tech (MPO) Chem 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů chemického průmyslu, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o produkci vybraných chemických produktů a meziproduktů, údaje o produkci skupin chemických produktů, údaje o výdajích na výzkum a vývoj, údaje o výdajích na ochranu životního prostředí, údaje o vlastních odpadech a jejich likvidaci.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 23, 24, 25) s počtem 20 a více zaměstnanců.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. 1. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
20.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz sklářského a keramického průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Tech (MPO) SK 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání doplňujících údajů o výrobě průmyslu skla a keramiky, charakteristika průmyslových pecí a spotřeba paliv a energií. Tyto údaje se používají v agregované formě k mezinárodnímu srovnávání a ke splnění mezinárodních závazků (např. EU, ICG). Jsou publikovány v mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Produkce průmyslu skla a keramiky v technických jednotkách a hodnotových ukazatelích, charakteristika průmyslových spotřebičů pro výrobu skla a keramiky, spotřeba paliv a energií.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s průmyslovou výrobou (OKEČ 26 a 31.50) s počtem 20 a více zaměstnanců.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. 1. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
21.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz dřevozpracujícího průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Tech (MPO) Dp 1-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů dřevozpracujících oborů v jejich výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výroba dřevařských výrobků v množství a hodnotě, obnova výrobních strojů ve sledovaném období, spotřeba materiálů na výrobu z tuzemska a z dovozu, export a import podle druhů výrobků v množství a hodnotě, změny v hodnotě hmotného a nehmotného investičního majetku, údaje o vlastních odpadech a jejich likvidaci.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 20) a s počtem 10 a více zaměstnanců.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za I. pololetí 31. 7. 1998 za rok 29. 1. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
22.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz dřevozpracujícího průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Tech (MPO) Dp 2-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů dřevozpracujících oborů v jejich výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výroba dřevařských výrobků v množství a hodnotě, obnova výrobních strojů ve sledovaném období, spotřeba materiálů na výrobu z tuzemska a z dovozu, export a import podle druhů výrobků v množství a hodnotě, změny v hodnotě hmotného a nehmotného investičního majetku, údaje o vlastních odpadech a jejich likvidaci.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 36) a s počtem 10 a více zaměstnanců.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za I. pololetí 31. 7. 1998 za rok 29. 1. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
23.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční podnikový výkaz o regionální struktuře stavebních prací
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Stav (MPO) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Účelem tohoto šetření je získání základních údajů o stavu a vývoji stavebních prací, stavební výroby v regionálním členění podle místa (okresu) realizace stavebních prací. Získané informace budou sloužit jako nejnutnější informace o regionálním rozložení stavebních aktivit stavebních podniků v daném roce pro analýzu vývoje odvětví, situace na trhu stavebních prací v regionech a další analýzy.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stavební práce podle dodavatelských smluv v okresech místa realizace v členění na veřejné zadavatele a dále pak členění na bytové budovy, nebytové budovy nevýrobní a výrobní, inženýrské a vodohospodářské stavby, opravy a údržbu.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností stavební (OKEČ 45) a počtem zaměstnanců 20 a více osob.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. 1. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
24.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz hutního průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Tech (MPO) HU 1-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání doplňujících údajů o stavu a vývoji produkce a hlavních technicko-hospodářských ukazatelů hutního průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků (např. OECD, EHK OSN, ESUO) a v agregované formě k publikaci v mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o produkci vybraných produktů, meziproduktů a skupin hutních produktů v technických jednotkách, údaje o produkci podle technologií, spotřeba surovin, paliv a energií, struktura odbytu.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 27 a 28) s počtem 20 a více zaměstnanců (ve fyzických osobách)
.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
za 1. pololetí do 31. 7. 1998
za 2. pololetí do 29. 1. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
25.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o síti čerpacích stanic pohonných hmot
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům (MPO) CRS 1-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o síti čerpacích stanic pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Kategorizace sítě čerpacích stanic podle lokalizace, počtu druhů prodávaných pohonných látek, vybavení a výtoče pohonných látek.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty (fyzické a právnické osoby, zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku) zabývající se maloobchodním prodejem pohonných hmot s počtem zaměstnanců 2 a více (OKEČ 50. 5).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
26.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční dotazník o provozu čerpacích stanic pohonných hmot
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům (MPO) CRS 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o provozu a vybavení čerpacích stanic pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Kategorizace čerpacích stanic podle počtu druhů prodávaných pohonných látek, vybavení a výtoče pohonných látek.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty (fyzické a právnické osoby, zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku) zabývající se maloobchodním prodejem pohonných hmot s počtem zaměstnanců 2 a více (OKEČ 50. 5).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. 1. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
e)
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
1.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o mateřské škole
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Třídy a děti podle péče a výchovného jazyka, národnost dětí, evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, žádosti o umístění, školy v přírodě v uplynulém školním roce, věkové složení dětí, třídy se specifickým zaměřením, integrované postižené děti podle druhu postižení.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Mateřské školy zařazené do sítě škol, školských a předškolních zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
2.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o školní družině-školním klubu samostatném, při mateřské škole, při víceleté střední škole
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 2-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Podklady pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Školní družiny a kluby, evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Mateřské školy, při nichž jsou zřízeny školní družiny, víceletá gymnázia a taneční konzervatoře, při nichž jsou zřízeny školní kluby, a samostatné družiny a kluby, zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Netýká se družin a klubů při základních školách a speciálních základních, zvláštních a pomocných školách.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
3.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o základní škole
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 3-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Dodatek za školní rok 1997/98 -- odchody žáků ze základní školy, školy v přírodě.
Školní rok 1998/99 -- třídy a žáci podle ročníků, kursy pro doplnění základního vzdělání, organizace vyučování, školní družiny a školní kluby, národnost žáků, rozšířené vyučování, výuka cizím jazykům, evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, učebny používané školou, integrovaní postižení žáci podle druhu postižení, věkové složení nově přijatých, třídy a žáci podle ročníků a učebního plánu, žáci podle roku školní docházky.
Povinně volitelné předměty podle ročníků, nepovinné předměty podle ročníků.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Základní školy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
4.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Příloha k výkazu o základní škole o speciálních-specializovaných třídách
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 3a-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Třídy a žáci podle druhu postižení a ročníků, žáci podle národností, výuka cizím jazykům, školní družiny a školní kluby, věkové složení nově přijatých, žáci podle roku školní docházky. Dodatek za školní rok 1997/98 -- odchody žáků ze základní školy.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Základní školy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, pokud jsou v nich zřízeny speciální či specializované třídy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
5.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o speciálních školách
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 4-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Charakteristiky internátu, evidenční počty pracovníků vybraných profesních kategorií, školní družiny a školní kluby, učebny používané školou, žáci osvobození od docházky, kursy pro doplnění základního vzdělání a vzdělání poskytovaného zvláštní školou.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ředitelství speciálních škol zařazená do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Diagnostické a výchovné ústavy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, ve kterých jsou zřízeny školy. Dětské domovy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, ve kterých jsou zřízeny mateřské školy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
6.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Příloha k výkazu o speciálních školách o střední škole, odborném učilišti, praktické škole
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 4a-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Národnost žáků, výuka cizím jazykům, třídy podle druhu školy a ročníků, žáci podle studijních/učebních oborů, druhu a formy studia a ročníků (tento oddíl má pohyblivý počet řádků), žáci podle druhu postižení, věkové složení žáků.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Speciální střední školy, odborná učiliště a praktické školy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Diagnostické a výchovné ústavy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, ve kterých jsou zřízena střední odborná učiliště, odborná učiliště nebo praktické školy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
7.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Příloha k výkazu o speciálních školách o základní-zvláštní škole
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 4b-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Dodatek za školní rok 1997/98 -- žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku, školy v přírodě. Školní rok 1998/99 -- třídy a žáci podle ročníků, národnost žáků, výuka cizím jazykům, žáci podle druhu postižení, věkové složení žáků, přípravné třídy.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Speciální základní školy a zvláštní školy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Diagnostické a výchovné ústavy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, ve kterých jsou zřízeny základní či zvláštní školy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
8.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Příloha k výkazu o speciálních školách o pomocné škole/přípravném stupni
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 4c-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Školy v přírodě ve školním roce 1997/98. Třídy podle druhu školy, žáci podle stupňů (u přípravného stupně podle jeho délky), národnost žáků, žáci podle druhu postižení, věkové složení žáků.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Pomocné školy a přípravné stupně zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Diagnostické a výchovné ústavy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, ve kterých jsou zřízeny pomocné školy či přípravné stupně.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
9.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Příloha k výkazu o speciálních školách o mateřské škole
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 4d-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Školy v přírodě ve školním roce 1997/98. Třídy a děti, národnost dětí, děti podle druhu postižení, věkové složení dětí.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Speciální mateřské školy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Dětské domovy a diagnostické ústavy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, ve kterých jsou zřízeny mateřské školy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
10.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. roč. denního studia na středních školách
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 5-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Přihlášení ke studiu podle oborů studia, délky studia a předchozího působiště, přijatí ke studiu podle oborů studia, délky studia a předchozího působiště (oddíl I. výkazu má pohyblivý počet řádků).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Střední školy (gymnázia, střední odborné školy, střední odborná učiliště, integrované střední školy, centra odborné přípravy) kromě středních škol speciálních, zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Netýká se pomaturitního a nástavbového studia a vyššího studia pro absolventy středních škol ani studia při zaměstnání.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 7. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
11.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Přijímací řízení ke studiu na vysoké škole
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 6-99
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby kvantitativního i kvalitativního hodnocení vývoje školské soustavy. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Charakteristiky uchazeče o vysokoškolské studium, absolvovaná střední škola, charakteristiky studia, ke kterému se uchazeč hlásí, výsledky přijímacího řízení.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Fakulty a rektoráty vysokých škol bez ohledu na právní subjektivitu.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: technický nosič
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: 2x ročně
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 4. 1998, do 13. 11. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
12.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o gymnáziu-střední odborné škole-konzervatoři
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 7-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu na oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Třídy podle ročníků a formy, popř. druhu a délky studia, evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, národnost žáků, stipendia v minulém školním roce, kursy v minulém školním roce, školy v přírodě v minulém školním roce, výuka cizím jazykům, učebny používané školou, integrovaní postižení žáci, speciální a specializované třídy podle druhu postižení, žáci podle státního občanství, žáci podle formy studia, studijních oborů, délky a druhu studia a ročníků (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), kursy pro doplnění základního vzdělání.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Gymnázia, střední odborné školy a konzervatoře zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
13.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Příloha k výkazu o gymnáziu-střední odborné škole-konzervatoři
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 7d-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Nově přijatí do 1. ročníku denního studia podle druhu studia a věku, podle druhu studia a předchozího působiště.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Gymnázia, střední odborné školy a konzervatoře zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
14.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o integrované střední škole, centru odborné přípravy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 8-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu na oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Třídy podle ročníků a formy, popř. druhu a délky studia, evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, národnost žáků, stipendia v minulém školním roce, kursy v minulém školním roce, výuka cizím jazykům, učebny používané školou, integrovaní postižení žáci, speciální a specializované třídy podle druhu postižení, žáci podle státního občanství, zabezpečení učebních oborů. Žáci podle formy studia, studijních oborů, délky a druhu studia a ročníků, žáci v oborech SOU, pro které škola zabezpečuje teoretické vyučování, podle formy studia, studijních oborů, délky a druhu studia, žáci v oborech SOU, pro které škola zabezpečuje praktické vyučování, podle formy studia, studijních oborů, délky a druhu studia (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), kursy pro doplnění základního vzdělání.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Integrované střední školy a centra odborné přípravy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Má-li ISŠ/COP a učiliště společné ředitelství, sestaví jen jeden společný výkaz.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
15.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Příloha k výkazu o integrované střední škole, centru odborné přípravy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 8d-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Nově přijatí do 1. ročníku denního studia podle druhu studia a věku, podle druhu studia a předchozího působiště.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Integrované střední školy a centra odborné přípravy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení
.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
16.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o vyšší odborné škole
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 10-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu na oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Studijní skupiny podle ročníků, evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, národnost žáků, stipendia v minulém školním roce, školné v minulém školním roce, výuka cizím jazykům, žáci podle státního občanství, žáci podle formy studia, studijních oborů, délky a druhu studia a ročníků (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), nově přijatí do 1. ročníku denního studia podle věku a podle předchozího působiště.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vyšší odborné školy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 19. 10. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
17.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o vysoké škole
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 11-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a rozdělování státního rozpočtu. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Zapsaní studenti podle studijních oborů, druhu a formy studia (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), studenti českého státního občanství podle národnosti, studenti cizinci podle státního občanství (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), studující ostatních forem studia (další vzdělávání).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Fakulty a rektoráty vysokých škol bez ohledu na právní subjektivitu.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 13. 11. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
18.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o absolventech vysokých škol
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 12-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a rozdělování státního rozpočtu. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Absolventi podle studijních oborů, roku zahájení studia, formy a druhu studia.
Výkaz má pohyblivý počet řádků.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Fakulty a rektoráty vysokých škol bez ohledu na právní subjektivitu.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 11. 1. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
19.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 14-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Dodatek za školní rok 1997/98 -- rozmisťování chovanců, příchody a odchody z domova či ústavu, získaná kvalifikace chovanců.
Školní rok 1998/99 -- základní charakteristiky chovanců, děti předškolního věku podle stáří, děti ve věku povinné školní docházky, mládež po skončení povinné školní docházky podle zařazení, evidenční počet pracovníků vybraných profesních kategorií, vybavení domova či ústavu (lůžková kapacita).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Dětské domovy, výchovné a diagnostické ústavy (dětské i pro mládež), ústavy s výchovně léčebným režimem a další zařízení pro výkon ústavní/ /ochranné výchovy či preventivně výchovné péče zařazená do sítě škol a školských a předškolních zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 19. 10. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
20.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o středisku výchovné péče o děti a mládež
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 14c-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Dodatek za školní rok 1997/98 -- počty klientů středisek výchovné péče o děti a mládež, důvody příchodu, iniciátoři příchodu, aktivity střediska. Školní rok 1998/99 -- evidenční počet pracovníků vybraných profesních kategorií, vybavení střediska (lůžková kapacita).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Střediska výchovné péče o děti a mládež zařazená do sítě škol a školských a předškolních zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 19. 10. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
21.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o činnosti střediska pro volný čas dětí a mládeže
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 15-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi přímo řízené organizace resortu MŠMT a mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Zájmová činnost podle oblastí, tábory v uplynulém školním roce, evidenční počet pracovníků podle kategorií, soutěže a přehlídky v uplynulém školním roce.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Střediska pro volný čas dětí a mládeže (domy dětí a mládeže, samostatné stanice zájmových činností) zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. 11. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
22.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o menzách
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 16-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a rozdělování státního rozpočtu. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výkony (počty vydaných hlavních jídel, počty stravovacích dnů), kapacita a pracovníci menzy, tržby menzy.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vysokoškolské menzy bez ohledu na právní subjektivitu.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. 1. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
23.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o společném stravování dětí a mládeže
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 17-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty strávníků celkem, podle typu školy a podle zřizovatele školy, do které docházejí, kapacitní charakteristiky, počty vydaných jídel v měsíci říjnu a za uplynulý rok, tržby, hospodářská činnost, počty pracovníků podle kategorií.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Školní jídelny a jídelny škol v přírodě, domovů mládeže, zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy a preventivně léčebné péče a školních internátů zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Školy financované MŠMT, které stravují své žáky v závodech veřejného stravování, závodních jídelnách, menzách, jídelnách škol jiných resortů než školství, a na toto stravování přispívají.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 19. 10. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
24.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o státní jazykové škole
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 18-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Posluchači podle vyučovaných jazyků, stupně vyučování a formy studia, absolventi za uplynulý školní rok, evidenční počet učitelů.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Státní jazykové školy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
25.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o domově mládeže
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 19-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Kapacitní charakteristiky domova, ubytovaní žáci podle druhu školy, evidenční počet pracovníků podle kategorií.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Domovy mládeže zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Školy financované MŠMT, které ubytovávají své žáky v domovech mládeže škol jiných resortů než školství, popř. v jiných ubytovacích zařízeních, a na toto ubytování přispívají.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
26.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o vysokoškolských kolejích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 20-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a rozdělování státního rozpočtu. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Kapacita a pracovníci koleje, ubytovaní v koleji a jejich charakteristiky.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vysokoškolské koleje bez ohledu na právní subjektivitu.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. 12. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
27.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o vysokoškolské knihovně
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 21-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a rozdělování státního rozpočtu. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Knihovní fond, uživatelé, výpůjční a další služby, další činnost knihovny, studovny a čítárny, pracovníci knihovny, automatizace knihovny.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Knihovny vysokých škol.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. 1. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
28.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o pedagogicko-psychologické poradně
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 23-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií a podle vzdělání, klienti, jimž byla poskytnuta péče v uplynulém školním roce, aktivity pedagogicko-psychologické poradny v uplynulém školním roce.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Pedagogicko-psychologické poradny (ne však jejich pobočky) zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 6. 1. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
29.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o speciálně pedagogickém centru
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 23a-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií a podle vzdělání, klienti, jimž byla poskytnuta péče v uplynulém školním roce podle postižení a podle péče, aktivity speciálně pedagogického centra v uplynulém školním roce.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Speciálně pedagogická centra (samostatná i přičleněná ke speciálním školám) zařazená do sítě škol a školských a předškolních zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 6. 1. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
30.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o základní umělecké škole
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 24-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty žáků podle druhu a stupně studia, ročníků a oborů, evidenční počet učitelů, učebny používané školou.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Základní umělecké školy (ne však jejich pobočky) zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 19. 10. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
31.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o středním odborném učilišti, učilišti
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 25-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, národnost žáků, třídy podle formy, druhu a délky studia/přípravy a ročníků, výuka cizím jazykům, učebny používané školou, vybavená místa pro praktickou přípravu. Integrovaní postižení žáci podle druhu postižení a podle učebních či studijních oborů. Nově přijatí do 1. ročníku denního studia podle druhu přípravy a věku, podle druhu přípravy a předchozího působiště. Žáci podle formy, druhu a délky studia/přípravy, podle učebních či studijních oborů a podle ročníků, žáci, pro které SOU či učiliště zabezpečuje teoretickou přípravu podle oborů, druhu a délky studia, žáci, pro které SOU či učiliště zabezpečuje praktickou přípravu podle oborů, druhu a délky studia (tento oddíl má pohyblivý počet řádků), kursy pro doplnění základního vzdělání.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Střední odborná učiliště a učiliště zařazená do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Má-li střední odborné učiliště a učiliště společné ředitelství, sestaví jen jeden společný výkaz.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
32.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o sportovní třídě na základní škole-gymnáziu, o sportovním gymnáziu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 26-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet sportovních tříd, žáci podle sportovních odvětví, evidenční počet trenérů podle odvětví.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Základní školy a gymnázia se sportovními třídami a sportovní gymnázia, zařazená do sítě škol a školských a předškolních zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 6. 1. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
33.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz o středisku praktického vyučování
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 27-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, pracovní místa, učni podle studijních a učebních oborů, délky a druhu studia a ročníků, učni podle studijních a učebních oborů a podle školy, která jim zajišťuje teoretické vyučování (2 oddíly mají pohyblivý počet řádků).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Střediska praktického vyučování zařazená do sítě škol a školských a předškolních zařízení
.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
34.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o pracovnících a mzdových prostředcích v regionálním školství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) P 1-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení mzdového vývoje ve školství, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Evidenční počty pracovníků (zaměstnanců, ostatních pracovníků) podle profesí a druhů zařízení, mzdové prostředky podle profesí pracovníků a druhů zařízení. U organizací vyplácejících podle zákona č. 143/1992 Sb. evidenční počty zaměstnanců podle profesí, platových tříd a druhů zařízení, mzdové prostředky (mzdy a ostatní výplaty fyzickým osobám celkem, podle složek, podle zdroje financování) podle profesí zaměstnanců a druhů zařízení, evidenční počty zaměstnanců pobírajících příplatky.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Všechny organizace v regionálním školství (školské úřady a organizace v působnosti školských úřadů) včetně obecních, soukromých a církevních škol a škol zřízených jiným ústředním orgánem státní správy než MŠMT, pokud jsou zařazeny do sítě škol, školských a předškolních zařízení. Netýká se aparátu školských úřadů.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení 1. až 3. čtvrtletí, ve 4. čtvrtletí do 20. 1. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
35.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za vysoké školy a přímo řízené organizace
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) P 1a-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení mzdového vývoje školství, získání podkladů pro sestavování a rozdělování státního rozpočtu. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Zaměstnanci a platové tarify podle platových tříd, zaměstnanci a mzdové prostředky (mzdy a ostatní výplaty fyzickým osobám vč. složek) podle kategorií, zaměstnanci a mzdové prostředky (mzdy a ostatní výplaty fyzickým osobám vč. složek) podle rozpočtové skladby, počty zaměstnanců pobírajících příplatky. Zaměstnanci se ZPS, ženy na MD a další MD.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Všechny vysoké školy a přímo řízené organizace resortu MŠMT (vč. fakult a součástí vysokých škol a vč. vlastního aparátu školských úřadů).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30 kalendářních dnů po uplynutí sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
f)
MINISTERSTVO VNITRA
1.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a osobních výdajích okresních úřadů ČR
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Práce (MV) 2-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání statistických údajů pro plnění úkolů MV, vyplývajících ze zákona ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, v platném znění (§ 16 odst. 2). Jedná se o získání oficiálních statistických údajů za OkÚ v členění podle skupin zaměstnanců, které jsou limitovány a sledovány odděleně. Sumární údaje jsou využívány i pro potřeby MF.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty zaměstnanců a vyplacené mzdy, zjišťované podle jednotlivých skupin zaměstnanců, obsahově odpovídají obecné metodice statistiky z oblasti práce a mezd. Údaje se zjišťují nápočtově od počátku roku.
Struktura vyplacených mezd bez OON (údaje odd. II.) odpovídá členění základních složek platu v zákoně č. 143/1992 Sb. a nařízení vlády ČR č. 253/1992 Sb., v platných zněních. Členění oddílu III. je zpracováno rovněž ve vazbě na citované právní normy.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Okresní úřady ČR.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 14 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo vnitra
2.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o přestupcích projednaných orgány místní správy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
J (MV MS) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání přehledu o počtech a druzích přestupků projednaných orgány místní správy ve správním řízení k rozborové činnosti a opatřením k omezování drobné delikvence. Údaje jsou určeny pro Ministerstvo vnitra a ostatní ústřední orgány státní správy.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Rozsah a způsob vyřízení přestupků, odvolací řízení, druhy projednaných přestupků podle jednotlivých ustanovení zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení dalších zákonů, obsahujících skutkové podstaty přestupků.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Obce, v jejichž působnosti je výkon státní správy na úseku projednávání přestupků, okresní úřady.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: obce do 11. 1. 1999
okresní úřady do 25. 1. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo vnitra
g)
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
1.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
A (MZ) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Výkaz slouží k získání základních informací o zdravotnických zařízeních a o činnosti jednotlivých oborů z hlediska zajištění a potřeby zdravotní péče a pro zjištění vybraných údajů o zdravotním stavu na okresní, regionální a republikové úrovni. Tyto informace slouží pro zpracování podkladů pro stanovení zdravotní politiky státu na různých úrovních řízení a pro hodnocení zdravotní péče o obyvatelstvo. Podklady slouží pro monitoring "Zdraví pro všechny" pro Světovou zdravotnickou organizaci.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty zaměstnanců a zaměstnavatelů -- fyzické osoby a přepočtené počty (např. lékařů, SZP), počty ošetření -- vyšetření v jednotlivých oborech ambulantní léčebně preventivní péče, počet pacientů dispenzarizovaných pro vybranou diagnózu a doplňující údaje (např. vybrané přístroje).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Výkaz vyplňují všechna odborná oddělení (pracoviště) každého zdravotnického zařízení (státního i nestátního) bez ohledu na resort, která poskytují ambulantní péči v těchto oborech: interna, kardiologie, revmatologie, diabetologie, gastroenterologie, endokrinologie, klinická farmakologie, geriatrie, infekční, alergologie, TRN, nervové (neurologie i dětská), psychiatrie, sexuologie, nemoci z povolání, dětské (pediatrické), ženské (gynekologie, porodnice), chirurgie, neurochirurgie, plastická chirurgie, kardiochirurgie, traumatologie, anesteziologicko- resuscitační, ortopedie, urologie, ORL (ušní, nosní, krční), foniatrie, oční, stomatologie, kožní (dermatovenerologie), klinická onkologie, radioterapie, dorostové, tělovýchovné lékařství, lékařská genetika, RZP (rychlá zdravotnická pomoc), dětská chirurgie, nefrologie, klinická biochemie, klinická hematologie, radiodiagnostika, protetika, transfúzní služba, rehabilitace a fyzikální medicína, nukleární medicína, patologie, soudní lékařství, hrudní chirurgie, mikrobiologie (pokud není oddělením hygienické služby), hemodialyzační středisko, koronární jednotka, tkáňová stanice, léčba popálenin, dětské oční, funkční diagnostika, klinická imunologie, angiologie, krevní sklady, klinická psychologie.
Výkaz vyplňují také ordinace praktického lékaře pro dospělé a pro děti a dorost, registrující zubní lékař, registrující ženský lékař, logopedická pracoviště a zdravotnická zařízení zajišťující zvláštní zdravotní péči: lékařská služba první pomoci (zajišťuje OÚ), kojenecký ústav a dětský domov, dětský stacionář, jesle, další dětská zařízení, stacionář pro dospělé, zařízení domácí zdravotní péče, návštěvní služba sestry, zdravotnická záchranná služba, doprava raněných, nemocných a rodiček, zařízení lékárenské péče, výdejny prostředků zdravotnické techniky, AT ordinace, záchytné stanice.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
2.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede podvojné účetnictví pro rozpočtové organizace
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
E (MZ) 1-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zdroj základních ekonomických informací umožňující kvalifikovaný odhad a predikci alespoň nejzákladnějších finančních a materiálových toků v síti zdravotnických zařízení s cílem určit ekonomickou životaschopnost zdravotnických zařízení, nacházejících se v jednotlivých spádových územích. Informace slouží zdravotním referátům okresních úřadů a Ministerstvu zdravotnictví pro účely řízení zdravotnické sítě k zajištění potřebného rozsahu zdravotní péče.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Vybrané položky z investičního majetku, nákladů a příjmů a doplňujících údajů (nesplacený leasing, úvěr, dary, pohledávky a závazky).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Všechna státní a nestátní zdravotnická zařízení (právní subjekty) bez ohledu na resort.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
3.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle zákona č. 143/1992 Sb., v platném znění (s přílohou)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
E (MZ) 2-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjišťování údajů o vývoji a struktuře zaměstnanosti a mezd za účelem analýz vývoje úrovně odměňování a hodnocení účinnosti mzdového systému a jeho jednotlivých složek pro uplatňování mzdové strategie resortu zdravotnictví.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Přehled o složení mezd podle jednotlivých kategorií zaměstnanců, struktura mezd podle platových tříd, počty zaměstnanců v platových třídách a platových stupních, přehled ostatních plateb za provedenou práci, vyplaceno z mimorozpočtových zdrojů, převažující zdroj financování organizace, informace o počtu přijatých absolventů lékařských fakult.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Všechny rozpočtové a příspěvkové zdravotnické organizace -- právní subjekty (státní i nestátní) bez ohledu na resort, které uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců zákon č. 143/1992 Sb. a navazující nařízení vlády ČR v platném znění.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
4.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle zákona č. 1/1992 Sb., v platném znění
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
E (MZ) 3-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjišťování údajů o vývoji a struktuře zaměstnanosti a mezd v podnikatelských subjektech za účelem analýz vývoje úrovně odměňování a hodnocení účinnosti mzdového systému.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Přehled o vyplacených mzdách podle vybraných kategorií zaměstnanců, OON, informace o počtu přijatých absolventů lékařských fakult.
2. Okruh zpravodajských jednotek
a) Vybraná nestátní zdravotnická zařízení ambulantní péče zřízená fyzickou či právnickou osobou, která uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců zákon č. 1/1992 Sb. a navazující nařízení vlády ČR v platném znění. Jde o 5% výběr ambulantních zdravotnických zařízení těchto druhů: ordinace praktického lékaře pro dospělé, ordinace praktického lékaře pro děti a dorost, ordinace lékaře specialisty (vč. gynekologa praktického i odborného), ordinace stomatologa (praktického i odborného), ordinace nelékaře VŠ i SŠ, stomatologické laboratoře, lékárny a výdejny.
b) Všechna nestátní zdravotnická zařízení ústavní péče zřízená fyzickou či právnickou osobou a všechny lázeňské organizace státní i nestátní bez ohledu na resort, které uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců zákon č. 1/1992 Sb. a navazující nařízení vlády ČR v platném znění.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda:
a) výběrové zjišťování u nestátních zařízení ambulantní péče
b) vyčerpávající zjišťování u nestátních zařízení ústavní péče a lázeňských organizací státních i nestátních
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
5.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a zaměstnavatelů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
E (MZ) 4-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjišťování údajů o zaměstnanosti ve zdravotnických zařízeních pro potřeby resortu a plnění závazků ČR vůči Světové zdravotnické organizaci.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty zaměstnanců a zaměstnavatelů (fyzické osoby, z toho ženy, přepočtené počty), v podrobném členění podle kategorií.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Výkaz vyplňují všechna státní i nestátní zdravotnická zařízení bez ohledu na resort. Pokud se zdravotnické zařízení, tj. právní subjekt, člení na jednotlivá začleněná zařízení, pak výkaz vyplňuje každé začleněné zařízení zvlášť. Lázeňské organizace vyplňují výkaz vždy za celý právní subjekt.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
6.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede jednoduché účetnictví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
E (MZ) 5-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zdroj redukovaných ekonomických informací umožňující kvalifikovaný odhad a predikci alespoň nejzákladnějších finančních a materiálových toků v síti zdravotnických zařízení s cílem ověřit ekonomické postavení zdravotnických zařízení, nacházejících se v jednotlivých spádových územích. Informace slouží zdravotním referátům okresních úřadů a Ministerstvu zdravotnictví pro účely řízení zdravotnické sítě k zajištění potřebného rozsahu zdravotní péče.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Příjmové a výdajové položky; stav pohledávek a závazků.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybraná nestátní ambulantní zdravotnická zařízení (právní subjekty), která vedou jednoduché účetnictví. Vybranými zařízeními jsou samostatné ordinace praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost, ženských a zubních praktických lékařů, lékařů -- specialistů pro obor interní, nervový, psychiatrický, chirurgický, ortopedický, ušní-nosní-krční, oční, kožní, radiodiagnostický, rehabilitační a fyzikální medicíny; samostatná zařízení středních zdravotnických pracovníků oboru fyzikální a rehabilitační medicíny; dále lékárny a zařízení pro dopravu raněných, nemocných, rodiček.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
- 5% výběr z vybraných druhů zdravotnických zařízení, je-li jejich celkový počet nad 1 000
- 10% výběr z vybraných druhů zdravotnických zařízení, je-li jejich celkový počet do 1 000
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 90, popř. 181 dnů po skončení sledovaného roku (v souladu s termínem předání daňového přiznání finančnímu úřadu)
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
7.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede podvojné účetnictví pro příspěvkové organizace, rozpočtové organizace s hospodářskou činností a podnikatelské subjekty
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
E (MZ) 6-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zdroj základních ekonomických informací umožňující kvalifikovaný odhad a predikci alespoň nejzákladnějších finančních a materiálových toků v síti zdravotnických zařízení s cílem určit ekonomickou životaschopnost zdravotnických zařízení nacházejících se v jednotlivých spádových územích. Informace slouží zdravotním referátům okresních úřadů a Ministerstvu zdravotnictví pro účely řízení zdravotnické sítě k zajištění potřebného rozsahu zdravotní péče.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Vybrané položky z investičního majetku, nákladů a výnosů a doplňujících údajů (nesplacený leasing, úvěr, dary, pohledávky a závazky).
2. Okruh zpravodajských jednotek
a) všechna státní zdravotnická zařízení (právní subjekty) bez ohledu na resort
b) vybraná nestátní zdravotnická zařízení
- příspěvkové organizace a rozpočtové organizace s hospodářskou činností
- podnikatelské subjekty = zařízení zřizovaná právnickou nebo fyzickou osobou [zařízení ústavní péče, sdružená ambulantní zařízení (polikliniky), zdravotnická střediska, zařízení domácí zdravotní péče, zařízení vedená SŠ odborným pracovníkem].
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda:
a) vyčerpávající zjišťování u státních zdravotnických zařízení
b) výběrové zjišťování u nestátních zdravotnických zařízení
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
8.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o činnosti orgánů a zařízení hygienické služby
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
H (MZ) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Hodnocení vývoje počtu zaměstnanců a zaměstnavatelů z hlediska zabezpečení státního zdravotního dozoru v jednotlivých správních celcích, hodnocení výkonů a účinnosti státního zdravotního dozoru.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Činnost orgánů hygienické služby zaměřená na preventivní a běžný hygienický dozor, činnost laboratoří.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Okresní, obvodní, městské, krajské hygienické stanice včetně HS hl. města Prahy -- právní subjekty (státní i nestátní) bez ohledu na resort.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
9.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz za vybrané úseky správní činnosti orgánů hygienické služby
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
H (MZ) 2-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Hodnocení vývoje sankční činnosti na úseku hygienické služby a úrovně spolupráce OHS s okresními úřady v této oblasti. Přehled o plnění povinností fyzických a právnických osob v oblasti hygienické péče.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Sankční činnost orgánů HS podle jednotlivých oborů jako podklad pro hodnocení intenzity práce HS a stavu kontrolovaných subjektů.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Okresní, obvodní, městské, krajské hygienické stanice včetně HS hl. města Prahy -- právní subjekty (státní i nestátní) bez ohledu na resort.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
10.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Pololetní výkaz o lůžkovém fondu zdravotnického zařízení a jeho využití (s přílohou)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
L (MZ) 1-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Ukazatele pro analýzu využívání lůžek ve zdravotnických zařízeních. Podklad pro řízení zdravotní péče na úrovni okresů, regionů, republiky a Ministerstva zdravotnictví. Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Přepočtený počet zaměstnanců a zaměstnavatelů (lékařů, SZP, NZP, PZP), průměrný počet lůžek, počet pacientů (přijatých, propuštěných a zemřelých, pohyb pacientů mezi jednotlivými odbornými odděleními), ošetřovací dny, počet dnů vyřazení lůžek z provozu, skutečná lůžková kapacita.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Všechna zdravotnická zařízení ústavní péče (státní i nestátní) bez ohledu na resort, tj. nemocnice, porodnice, odborné léčebné ústavy a další lůžková zařízení podle jednotlivých odborných oddělení. Pokud má lůžkové zařízení více oddělení (pracovišť) jednoho oboru, rozepisuje údaje na příloze tohoto výkazu za jednotlivá oddělení nebo pracoviště.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
11.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o činnosti lázeňských zařízení (s přílohou)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
L (MZ) 2-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Sledována je léčebná činnost lázeňských zařízení. Šetření sleduje uplatnění lázeňské péče v léčbě jednotlivých skupin onemocnění a podíl lázeňské péče hrazené ze zdravotního pojištění plně, zčásti, resp. zdravotními pojišťovnami nehrazené včetně léčení cizinců.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet pacientů a ošetřovacích dnů v členění dle indikačních skupin a typů lázeňské péče ve třech věkových kategoriích, počet lůžek pro léčebné účely, počet léčebných výkonů charakteristických pro lázeňskou péči. Na příloze výkazu jsou podrobněji rozvedeny počty přijatých pacientů ke komplexní nebo příspěvkové léčbě podle podrobných indikací dle indikačního seznamu.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Všechna lázeňská zařízení (státní i nestátní) včetně akciových společností bez ohledu na resort.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
12.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o činnosti ženských oddělení nemocnic
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
L (MZ) 3-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Sledování počtu porodů a komplikací v souvislosti s porodem (včetně úmrtí žen), dále počtu gynekologických operací (včetně potratů). Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet porodů celkem, z toho předčasných, počet úmrtí v souvislosti s těhotenstvím, potratem, porodem a šestinedělím.
Dále se sleduje počet žen operovaných v souvislosti s gynekologickým onemocněním a počet zemřelých žen na gynekologicko-porodnickém oddělení v souvislosti s gynekologickým onemocněním nebo porodem.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Zdravotnická zařízení (státní i nestátní) bez ohledu na resort (samostatný výkaz za každé ženské lůžkové oddělení nemocnice, porodnice).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
13.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz knihovnicko-informačního pracoviště ve zdravotnictví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
O (MZ) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Sledování vývoje pracovišť sítě veřejných informačních služeb ve zdravotnictví. Plnění požadavků mezinárodních knihovnických institucí.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Kvantifikovatelné a nekvantifikovatelné ukazatele podávající přehled o podmínkách a výsledcích knihovnických a informačních činností.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Střediska vědeckých informací a odborné knihovny sítě veřejných informačních služeb ve zdravotnictví, jejichž zřizovateli jsou právnické osoby (např. zdravotnická zařízení) nebo fyzické osoby.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
14.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o prodeji vyrobených léčiv výrobcem
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
O (MZ) 2-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o výrobě léčiv pro posouzení vývoje spotřeby léčiv.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Abecední seznam vyráběných vitálních léčiv, velikost balení, kód SÚKL, počet vyrobených (prodaných) balení pro tuzemský trh.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku jako výrobce léčiv.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1 měsíce po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
15.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o prodeji dovážených i tuzemských léčiv distributorem
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
O (MZ) 3-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zabezpečení základních informací o zásobování maloobchodní sítě léčivy v ČR.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Abecední seznam distribuovaných léčiv do ČR a do ciziny, velikost balení, počet balení, kód SÚKL, výrobce, země výrobce.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku zabývající se distribucí léčiv.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1 měsíce po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
16.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o zacházení s omamnými a psychotropními látkami, hromadně vyráběnými léčivými přípravky a jinými výrobky
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
O (MZ) 5-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjišťování vyplývající z mezinárodních úmluv upravujících zacházení s omamnými a psychotropními látkami a prekursory.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Omamné a psychotropní látky podle druhů, množství výchozí suroviny, stavu zásob, použití ve výrobě a dovozu a vývozu OL a PL.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Organizace mající povolení Ministerstva zdravotnictví k zacházení s omamnými a psychotropními látkami.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 2 měsíců po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
17.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
T (MZ) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Sledování rozložení vybrané zdravotnické techniky v rámci sítě zdravotnických zařízení v návaznosti na potřeby rozvoje technizace zdravotnictví. Údaje pro potřebu Ministerstva zdravotnictví a orgánů státní správy (rozdělování investičních prostředků).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet vybraných druhů zdravotnické techniky, stáří techniky.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Všechna zdravotnická zařízení -- právní subjekty (státní i nestátní) bez ohledu na resort.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
18.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Hlášení vzniku zdravotnického zařízení
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Z (MZ) 1-99
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Přehled o síti zdravotnických zařízení, profilu poskytované zdravotní péče na úrovni okresů, regionů i ČR. Využívá se pro racionální a efektivní rozmístění a využívání zdravotnických zařízení. Slouží též pro aktuální informovanost obyvatelstva o nabídce a rozsahu lékařské péče, poskytované ve zdravotnických zařízeních.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Informace o všech státních i nestátních zdravotnických zařízeních, tj. právních subjektech, jejich začleněných zařízeních a detašovaných pracovištích, z hlediska druhu zařízení, zřizovatele a provozovatele, počtu zaměstnanců podle základních kategorií, dále z hlediska rozsahu poskytované péče podle oboru a jeho zajištění lékaři, SZP.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Každé nově zaregistrované zdravotnické zařízení, státní i nestátní, bez ohledu na resort.
Všechna zaregistrovaná zařízení mají povinnost nahlásit jakoukoliv změnu v rozsahu činnosti, skladbě zaměstnanců, identifikaci zdravotnického zařízení okresnímu (regionálnímu) pracovišti ÚZIS ČR.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování:
vstupní údaje -- statistické hlášení
aktualizace údajů -- na magnetických, příp. papírových médiích
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: průběžná
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: nové zdravotnické zařízení při vzniku, změny zaregistrovaného zařízení do 5 dnů
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
19.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Statistické hlášení příčin a okolností dokonané sebevraždy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Z (MZ) 2-99
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Rozbor příčin a trendu sebevražednosti v regionech a ČR. Informace pro Světovou zdravotnickou organizaci.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Základní identifikace a charakteristika osoby, charakteristiky místa činu a jeho motivu, způsobu provedení a další okolnosti sebevraždy.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Každé zdravotnické zařízení (státní i nestátní) bez ohledu na resort, které vystavilo tiskopis "List o prohlídce mrtvého" s uvedením sebevraždy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: statistické hlášení
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: průběžná
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: průběžně -- ihned po události
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
20.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Hlášení hospitalizace
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Z (MZ) 3-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Podklady pro hodnocení zdravotního stavu hospitalizovaného obyvatelstva, kvalitativní a kvantitativní hodnocení činnosti jednotlivých lůžkových zařízení a jejich oddělení. Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet případů hospitalizace, ošetřovací dny, ošetřovací doba ve dnech, počet operovaných podle druhu operace, počet zemřelých -- vše ve vztahu k věku, pohlaví a jednotlivým diagnózám.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Každé lůžkové oddělení zdravotnického zařízení (státního i nestátního), bez ohledu na resort, za každého hospitalizovaného pacienta.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: statistické hlášení
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1 měsíce po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
21.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Statistické hlášení -- zpráva o rodičce
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Z (MZ) 4-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Hodnocení zdravotního stavu rodičky ve všech souvislostech. Nezbytné informace pro gynekologicko-porodnickou péči. Informace pro Světovou zdravotnickou organizaci.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Sledování zdravotního stavu rodičky od těhotenství po porod, průběh porodu, způsob ukončení těhotenství, léčba.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Gynekologicko-porodnická oddělení lůžkových zdravotnických zařízení (státních i nestátních) a dále lůžková zdravotnická zařízení (státní i nestátní), kde byla žena po porodu hospitalizována bez ohledu na resort zdravotnického zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: statistické hlášení
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1 měsíce po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
22.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Statistické hlášení -- zpráva o novorozenci
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Z (MZ) 5-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zajištění informací z oblasti perinatální péče, zdroj hodnocení zdravotního stavu novorozenců. Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Zdravotní stav dítěte, okamžitý stav dítěte po porodu, komplikace, léčba.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Novorozenecké úseky ženských a dětských oddělení a novorozenecká oddělení lůžkových zdravotnických zařízení (státních i nestátních) bez ohledu na resort. Všechna lůžková zdravotnická zařízení (státní i nestátní), kde byl novorozenec hospitalizován do 28. dne svého života.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: statistické hlášení
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1 měsíce po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
23.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Statistické hlášení -- vrozená vada plodu nebo dítěte
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Z (MZ) 6-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Sledování výskytu vrozených vad, vyhodnocování včasného záchytu vrozených vad u živě a mrtvě narozených dětí. K hodnocení zdravotního stavu a kvality nové populace. Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Sledují se vrozené vady zjištěné u plodu, tj. záchyt vrozených vad v prenatální diagnostice, nebo zjištěné u dětí do dokončeného 15. roku života a u mrtvě narozených dětí.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Novorozenecká, gynekologicko-porodnická, genetická, dětská, kardiologická, ortopedická nebo jiná odborná oddělení zdravotnických zařízení (státních i nestátních) bez ohledu na resort, kde byla vrozená vada zjištěna.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: statistické hlášení
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1 měsíce po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
h)
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
1.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o zdrojích a užití masa
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
SFTR (MZe) 1-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjišťování vývoje situace na trhu masa (nabídka -- poptávka) pro potřeby tržní regulace v zemědělství a potravinářství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Hmotnostní ukazatele o porážkách jatečných zvířat, zdroje masa a jeho užití.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty ve výrobě masa a masných výrobků (v masném průmyslu).
Odvětví (OKEČ): 15.1.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10 kalendářních dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
2.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení výrobků z masa
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
SFTR (MZe) 2-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjišťování vývoje výroby a odbytu masa a masných výrobků pro potřeby tržní regulace v zemědělství a potravinářství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Hmotnostní ukazatele zdrojů masa a užití výrobků z masa.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty ve výrobě masa a masných výrobků (v masném průmyslu).
Odvětví (OKEČ): 15.1.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10 kalendářních dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
3.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o vývoji průměrných cen jatečných zvířat a cen vybraných druhů masa a výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
SFTR (MZe) 3-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Sledování měsíčních trendů vývoje průměrných nákupních cen jatečných zvířat a vývoje cen vybraných druhů mas a výrobků pro potřeby tržní regulace v zemědělství a potravinářství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Průměrné nákupní ceny jatečných zvířat (podle druhů a tříd jakosti), jejich porážková hmotnost, ceny výrobců vybraných druhů výsekových mas a masných výrobků.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty ve výrobě masa a masných výrobků (v masném průmyslu).
Odvětví (OKEČ): 15.1.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10 kalendářních dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
4.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o nákupu, zásobách, prodeji a cenách drůbeže a drůbežích výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Drůb (MZe) 4-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Šetření o nákupu, zásobách, prodeji a cenách drůbeže podle jednotlivých kategorií k zabezpečení nezbytných operativních údajů pro využití při projednávání opatření k ochraně vnitřního trhu drůbeže a drůbežích výrobků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Hmotnostní a cenové ukazatele jednotlivých kategorií drůbeže a drůbežích výrobků.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zabývající se chovem a zpracováním drůbeže a výrobou a prodejem drůbežích výrobků.
Odvětví (OKEČ): 15. 1.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8 dnů po ukončení měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
5.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Ceny placené zemědělcům za dodaná jat. zvířata a ceny výrobců a zpracovatelů masa, za které prodávají své výrobky odběratelům
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
SFTR (MZe) 6-99
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Sledování změn ve vývoji nákupních cen jatečných zvířat a obchodních cen vybraných druhů masa a masných výrobků pro tržní regulaci v zemědělství a potravinářství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Průměrné nákupní ceny jatečných zvířat (dle druhů a tříd jakosti) a obchodní ceny vybraných druhů mas a masných výrobků.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty ve výrobě masa a masných výrobků (v masném průmyslu).
Odvětví (OKEČ): 15.1.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtrnáctidenní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: k 13. a 27. dni v měsíci
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
6.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
SFTR (MZe) 6-12
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů k upřesnění odhadu vývoje na trhu mléka pro účely tržní regulace v zemědělství a potravinářství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Nákup mléka v objemovém a hodnotovém vyjádření, tržby a prodané množství u 9 vybraných výrobků k výpočtu průměrných cen výrobců, rozdělení 4 vybraných výrobků a přehled o mlékárenské výrobě v hmotnostním vyjádření.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty v úpravě a zpracování mléka (v mlékárenském průmyslu).
Odvětví (OKEČ): 15.5.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10 kalendářních dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
7.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz zdrojů a užití obilovin ve sklizňovém roce 1998 - 99 v zemědělské prvovýrobě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
SFTR (MZe) 7a-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Šetření zdrojů, odbytových směrů, skladby a rozmístění zásob obilovin dle jejich užití ve sklizňovém roce k zabezpečení nezbytných operativních údajů pro tržní regulaci v zemědělství a potravinářství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Hmotnostní ukazatele jednotlivých druhů obilovin v členění podle jejich zdrojů a účelového užití a zejména dle stavu a skladby jejich zásob.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zabývající se pěstováním obilovin, obchodem s nimi a jejich zpracováním (bez ohledu na resort).
Odvětví (OKEČ): 01.1. -- 01.3.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
(30. 9. a 31. 12. 1998 a dále 31. 3. a 30. 6. 1999)
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
8.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz zdrojů a užití obilovin ve sklizňovém roce 1998 - 99 v obchodních a zpracovatelských organizacích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
SFTR (MZe) 7b-04
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Šetření zdrojů, odbytových směrů, skladby a rozmístění zásob obilovin dle jejich užití ve sklizňovém roce k zabezpečení nezbytných operativních údajů pro tržní regulaci v zemědělství a potravinářství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Hmotnostní ukazatele jednotlivých druhů obilovin v členění podle jejich zdrojů a účelového užití a zejména dle stavu a skladby jejich zásob.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zabývající se nákupem obilovin i dalším obchodem s nimi a jejich zpracováním, včetně osivářských organizací (bez ohledu na resort).
Odvětví (OKEČ): 01.4., 15. 6. -- 15. 9., 51.21.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
(30. 9. a 31. 12. 1998 a dále 31. 3. a 30. 6. 1999)
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
9.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz osázených ploch raných brambor
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem (MZe) 8-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání včasných údajů o předpokládané výrobě brambor pro potřebu analýz, pro potřeby resortní informatiky a informační zabezpečení opatření v zahraničním obchodě MZe i MPO.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o ploše sklizně a ploše osázené ranými odrůdami brambor k 20.4.1998.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty v zemědělství, zabývající se rostlinnou výrobou.
Odvětví (OKEČ): 01. 1. a 01. 3.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 24. 4. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
10.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Výkaz ploch osevu vybraných ozimých plodin
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem (MZe) 9-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Analýza zabezpečení potravinářského průmyslu základními rostlinnými výrobky a úrovně krmivové základny živočišné výroby.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o plochách sklizně a osevu vybraných ozimých plodin ke 30.11.1998, o plochách víceletých pícnin a o výměře obhospodařované orné půdy.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty v zemědělství zabývající se rostlinnou výrobou.
Odvětví (OKEČ): 01.1. a 01.3.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční (ke 30. 11. 1998)
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. 12. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
11.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o vinařské produkci
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem Vin (MZe) 10-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o vinařské výrobě, prodejích a zásobách révových vín ke statistickému zpracování informací pro potřebu analýz k regulaci dotací a licenčních opatření a zejména k potřebě Mezinárodní organizace pro víno (OIV).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Zpracování hroznů, nákup hroznů, moštů a vína (tuzemských i ze zahraničí), prodeje vín v tuzemsku a do zahraničí a dále zásoby vína dle základního zatřídění a barvy.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty ve vinařství, tj. všechny právnické i fyzické osoby -- výrobci uvádějící révové víno do oběhu (bez ohledu na resort).
Odvětví (OKEČ): 01.13., 15.93. a 15.95., 51.34.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční (ke 30. 11. 1998)
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. 1. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
12.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o hospodaření v lesích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Les (MZe) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací pro objektivní rozhodování v dotační politice resortu a pro naplňování cílů státní lesnické politiky.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Základní údaje, které charakterizují hospodaření v lesích.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností lesnictví (OKEČ 02) a dále ekonomické subjekty hospodařící na lesních pozemcích s rozlohou 200 a více ha.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. 4. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
13.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o nákladech a výnosech v lesním hospodářství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Les (MZe) 2-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů o nákladech a výnosech dle hlavních výkonů v lesním hospodářství; údaje budou využity pro objektivní rozhodování v dotační politice na úseku lesního hospodářství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Náklady a výnosy u hlavních výkonů v lesnické činnosti.
2. Okruh zpravodajských jednotek
a) Lesní akciové společnosti, spol. s r. o. s převažující lesnickou činností (OKEČ 02) -- za služby v lesnické činnosti, které provedly pro všechny vlastníky lesa
b) Lesy České republiky Hradec Králové, s. p. -- pouze za přímo řízené lesní závody.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. 4. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
14.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Mysl (MZe) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Ze zjišťovaných údajů vychází orgány státní správy myslivosti (okresní úřady, MZe) při řízení myslivosti, ochraně volně žijících druhů zvěře a při schvalování plánů chovu zvěře v rámci okresů i celé ČR. Vzhledem k významu myslivosti především na úsecích ochrany zvěře a přírody i veterinární medicíny je nezbytné periodické zjišťování vývoje početních stavů jednotlivých druhů zvěře nejen jako ochrana před vyhubením, ale též z důvodu předcházení nekontrolovatelnému nárůstu početních stavů se všemi negativními důsledky (škody v lesnictví a zemědělství, přenášení nebezpečných nákazových onemocnění). Organickou součástí zjišťování jsou i údaje o honitbách, v nichž se zvěř vyskytuje.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o honitbě, stavy psů s loveckou upotřebitelností, počty osob vykonávajících v honitbě právo myslivosti, klasifikace honitby, normované jarní kmenové stavy zvěře, výměra honební plochy dle jakostních tříd, výsledky mysliveckého hospodaření, sčítané jarní kmenové stavy zvěře a výskyt dalších druhů zvěře.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Uživatelé honiteb.
Odvětví (OKEČ): 01.5.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 4. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
i)
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
1.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o placení úplat za vypouštění znečištěných odpadních vod
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Vod (MŽP) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Účelem šetření je sledovat úplaty za znečištění vodních toků, které od znečišťovatelů vybírá podnik Povodí, a. s., jako správce vodních toků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Jedná se o předpisy úplat a jejich doplatky a odvody do SFŽP vč. přirážek a penále.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Podniky Povodí, a. s.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. 1. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo životního prostředí
2.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o znečištění vodních toků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Vod (MŽP) 3-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Účelem šetření je sledovat úplaty za znečištění vodních toků vybranými látkami. Sleduje se jak počet zdrojů znečištění, tak množství látek obsažených ve vodních tocích, včetně náhrad za znečištění celkem, které od znečišťovatelů vybírá podnik Povodí, a. s., jako správce vodních toků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
V první části výkazu se sleduje počet zdrojů znečištění a jeho množství u těchto vybraných látek: BSK 5 -- biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní, NL -- nerozpustné látky, RL -- ropné látky, RAS -- rozpuštěné anorganické soli, Ac -- zjevná acidita a Al -- zjevná alkalita.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Podniky Povodí, a. s.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 3. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo životního prostředí
3.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Mysl (MŽP) 2-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Podklad pro orgány státní správy myslivosti (správy NP, MŽP) při řízení myslivosti, schvalování plánů chovu a lovu a celkovém usměrňování myslivosti na území národních parků v souladu s jejich posláním.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o honitbě, její klasifikaci, normované a sčítané jarní kmenové stavy zvěře, roční plán lovu zvěře, skutečný odstřel, odchyt, úhyn, plán a skutečný počet lovecky upotřebitelných psů, zapojení osob do výkonu práva myslivosti.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Uživatelé honiteb na území NP.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 4. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo životního prostředí
4.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o hospodaření v lesích ve státním vlastnictví na území národních parků ČR a jejich ochranných pásem
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Les (MŽP) 4-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Podklad pro zřizovatele a ústřední orgány státní správy lesního hospodářství, ochrany přírody a krajiny.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o nákladech a výnosech podle hlavních výkonů v lesním hospodářství.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Správy NP.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. 3. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo životního prostředí
5.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o pohybu a stavu zásob výhradních ložisek nerostných surovin
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Geo (MŽP) V 3-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjišťování a sledování stavu a pohybu zásob pro potřeby hodnocení vývoje a stavu zásob nerostných surovin ve vlastnictví ČR jako podklad pro zpracování jejich souhrnné evidence.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Identifikační a základní údaje o ložisku, o jeho těžbě, zásobách a pohybu zásob.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Všechny subjekty zabývající se těžbou a evidencí výhradních ložisek nerostů na území ČR bez ohledu na vlastnické vztahy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 26. 2. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo životního prostředí
6.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o poplatcích za znečišťování ovzduší (střední zdroje znečištění)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Popl (MŽP) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Účelem šetření je sledovat výši předepsaných poplatků, které byly středním znečišťovatelům předepsány okresním úřadem.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ve výkazu se sleduje počet středních zdrojů znečištění ovzduší, množství zpoplatněných látek v tunách, počet odkladů, předepsané poplatky celkem, přirážky k předepsaným poplatkům a odklad předepsaných poplatků v tis. Kč.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Okresní úřady.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 9. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo životního prostředí
7.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o poplatcích za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesů podle lesního zákona
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Popl (MŽP) 2-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Účelem šetření je sledovat výši poplatků za odnětí lesních pozemků, které byly žadateli, jemuž bylo povoleno odnětí lesních pozemků, předepsány orgánem státní správy lesů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ve výkazu se sleduje počet plátců celkem, výměra lesních pozemků v ha trvale a dočasně odňatých podle účelu odnětí a výše poplatků v tis. Kč za trvalé a dočasné odnětí podle účelu odnětí.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Orgány státní správy lesů (okresní úřady, Vojenský lesní úřad a Magistrát hl. města Prahy).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. 1. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo životního prostředí
8.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Odv (MŽP) 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Účelem šetření je sledovat výši odvodů za odnětí půdy, které byly žadateli, jemuž byl vydán souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, předepsány orgánem ochrany zemědělského půdního fondu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ve výkazu se sleduje počet plátců celkem, výměra zemědělských pozemků v ha trvale a dočasně odňatých podle účelu odnětí, pro kterou byl vydán souhlas podle § 9 odst. 6 zákona, výměra zemědělských pozemků v ha trvale a dočasně odňatých podle účelu odnětí, za kterou byl předepsán odvod a výše odvodů za odnětí v tis. Kč za trvalé a dočasné odnětí podle účelu odnětí.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Orgány státní správy na úseku zemědělského půdního fondu (pověřený obecní úřad, na území národních parků správa těchto parků, na území hl. města Prahy obvodní úřady).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. 1. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo životního prostředí
Předseda Českého statistického úřadu:
Ing. Outrata v. r.