Vyhláška ze dne 24.11.1997, kterou se stanoví maximální výše nákladů na činnost a maximální výše výdajů na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku zdravotních pojišťoven

9.12.1997 | Sbírka:  301/1997 Sb. | Částka:  100/1997ASPI

Vztahy

Nadřazené: 280/1992 Sb., 551/1991 Sb.
Aktivní derogace: 220/1996 Sb.
Pasivní derogace: 227/1998 Sb.
301/1997 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 24. listopadu 1997,
kterou se stanoví maximální výše nákladů na činnost a maximální výše výdajů na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku zdravotních pojišťoven
Ministerstvo financí stanoví podle § 5 písm. d) zákona České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 149/1996 Sb., a podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 149/1996 Sb.:
§ 1
Maximální výše nákladů na činnost1) a maximální výše výdajů na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku (dále jen "provozní režie") zdravotní pojišťovny se stanoví procentem ze souhrnu příjmů pojistného veřejného zdravotního pojištění po přerozdělení2) a z příjmů plynoucích z pokut,3) penále,4) náhrad škod5) a přirážek k pojistnému6) se zřetelem na počet pojištěnců a vypočte se podle následujícího vzorce:
 
         MVN = (PC : 100) x PLN,      
kde:
MVN    představuje provozní režii v tis. Kč,
PC    představuje příjmy  za kalendářní rok  z veřejného
     zdravotního pojištění po přerozdělení a příjmy plynoucí
     z pokut, penále, náhrad škod a přirážek k pojistnému
     v tis. Kč,
PLN    představuje koeficient v procentech vypočtený podle vzorce:

                 -0,009(p-50)
     PLN = 3,5 + 2,2 x 1,072      ,
kde:
p     představuje jednu tisícinu průměrného počtu pojištěnců
     propočteného z měsíčních údajů pro přerozdělování za
     hodnocené období zaokrouhlenou směrem nahoru na celé
     číslo.
§ 2
Zrušuje se vyhláška Ministerstva financí č. 220/1996 Sb., kterou se stanoví maximální výše nákladů na činnost a maximální výše výdajů na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.
Ministr:
Ing. Pilip v. r.
1) § 2 odst. 1 a § 5 zákona ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb.
§ 8 a § 13 odst. 1 zákona ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb. a zákona č. 48/1997 Sb.
2) § 21 zákona ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 59/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb.
3) § 44 a § 45 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
§ 26 zákona ČNR č. 592/1992 Sb.
4) § 18 zákona ČNR č. 592/1992 Sb., ve znění zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 59/1995 Sb. a zákona č. 48/1997 Sb.
5) § 55 zákona č. 48/1997 Sb.
6) § 45 zákona č. 48/1997 Sb.