Vládní nařízení ze dne 26.4.1928, jímž se provádí zákon ze dne 14. července 1927, č. 117 Sb. z. a n., o potulných cikánech

5.5.1928 | Sbírka:  68/1928 Sb. | Částka:  25/1928ASPI

Vztahy

Nadřazené: 117/1927 Sb.
Prováděcí: 756/1947 Ú.l.I
Pasivní derogace: 88/1950 Sb.
68/1928 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 26. dubna 1928,
jímž se provádí zákon ze dne 14. července 1927, č. 117 Sb. z. a n., o potulných cikánech.
Vláda republiky Československé nařizuje podle §§ů 2, 12, 17, 20 a 21 zákona ze dne 14. července 1927, č. 117 Sb. z. a n., o potulných cikánech:
Soupis a evidence potulných cikánů.
§ 1.
(1) Veškeří potulní cikáni ve smyslu §u 1 zák. č. 117/1927 Sb. z. a n., kteří jsou státními občany republiky Československé nebo oprávněně se tu zdržují (§ 9 zákona) a jsou starší 14 let, vedou se v patrnosti; děti do 14 let vedou se v patrnosti spolu s osobou, s níž žijí.
(2) Podle potřeby mohou býti vedeni v patrnosti též potulní cikáni cizozemští, nemající povolení ku pobytu v tuzemsku, pokud byli na území republiky Československé přistiženi.
(3) Vedením potulných cikánů v patrnosti podle předchozích odstavců pověří ministerstvo vnitra některý úřad nebo orgán jemu přidělený nebo služebně podléhající (ústředí pro evidenci potulných cikánů), jehož působnost bude se vztahovati na celé území státní. Podle potřeby bude lze vedle něho pověřiti další orgány nebo úřady, podléhající služebně ministerstvu vnitra, pomocnými pracemi v oboru evidence potulných cikánů, prováděnými podle pokynů ústředí pro evidenci potulných cikánů.
(4) Bližší předpisy o způsobu vedení potulných cikánů v patrnosti vydá ministerstvo vnitra, jež upraví též poměr ústředí pro evidenci potulných cikánů k úřadu vedoucímu ústřední sbírku otisků prstů (§ 40 vládního nařízení ze dne 14. července 1922, č. 198 Sb. z. a n., o evidenci soudních provinilců a sbírání dat pro účely kriminální statistiky). Ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvem spravedlnosti upraví též styk úřední pro evidenci potulných cikánů s úřadem vedoucím ústřední rejstřík trestů cikánů (§ 14 cit. vlád. nař.).
§ 2.
(1) Za účelem vedení potulných cikánů v patrnosti a vydání cikánských legitimací, po případě vyhoštění potulných cikánů cizozemských, nemajících povolení k pobytu v tuzemsku, proveden bude soupis všech potulných cikánů, zdržujících se na území republiky Československé.
(2) Soupis provedou politické (státní policejní) úřady I. stolice za pomoci četnictva a za přispění obcí. Počátek soupisu a způsob jeho provádění bude vyhlášen v Úředním listě republiky Československé, po případě též jiným vhodným způsobem.
(3) Každý potulný cikán, zdržující se v době soupisu na území republiky Československé, jest povinen podle pokynů, obsažených ve zmíněné vyhlášce, dostaviti se k soupisu a udávati při něm správná osobní data svá i osob, s nimiž se potuluje.
(4) Ustanovení §u 3 zák. č. 117/1927 Sb. z. a n. vztahují se i na zjišťování totožnosti při provádění tohoto soupisu.
(5) Odvolání proti pojetí do soupisu nemá odkladného účinku.
Cikánská legitimace.
§ 3.
(1) Při soupisu v předchozím paragrafu zmíněném budou vydávány cikánské legitimace (§ 4 zákona) sepisovaným osobám starším 14 let, pokud jsou oprávněny v tuzemsku se zdržovati.
(2) Cikánské legitimace vydává z moci úřední politický (státní policejní) úřad I. stolice, provádějící soupis, v dorozumění s ústředím pro evidenci potulných cikánů, za pomoci četnictva a za přispění obcí.
(3) Osoby, při nichž až po provedení všeobecného soupisu podle předchozího paragrafu vzejde povinnost míti cikánskou legitimaci, jsou povinny hlásiti se do osmi dnů o její vydání u nejbližšího politického (státního policejního) úřadu I. stolice. Tento úřad, po případě politický (státní policejní) úřad I. stolice, v jehož obvodu byly osoby takové přistiženy bez cikánské legitimace, vydá jim po zjištění totožnosti (§ 3 zákona) cikánskou legitimaci, dorozuměv se dříve s ústředím pro evidenci potulných cikánů.
§ 4.
(1) Každý držitel cikánské legitimace jest povinen ohlásiti nejbližšímu politickému (státnímu policejnímu) úřadu I. stolice nebo nejbližší četnické stanici ve lhůtě osmi dnů veškeré změny v osobních datech svých i v osobních datech osob s ním žijících a samostatné cikánské legitimace nemajících, jakož i každé rozšíření nebo zmenšení okruhu těchto osob. Změnu zápisu v cikánské legitimaci provede politický (státní policejní) úřad I. stolice sám nebo z jeho zmocnění četnická stanice. O provedené změně zápisu jest zpraviti ústředí pro evidenci potulných cikánů.
(2) Ztrátu cikánské legitimace jest ohlásiti do tří dnů nejbližšímu politickému (státnímu policejnímu) úřadu I. stolice nebo nejbližší četnické stanici, která ohlásí to ihned politickému úřadu I. stolice svého obvodu. Politický (státní policejní) úřad I. stolice vydá po ujištění totožnosti dotčené osoby (§ 3 zákona) novou cikánskou legitimaci, dorozuměv se dříve s ústředím pro evidenci potulných cikánů. Novou legitimaci jest označiti jako duplikát. Zároveň jest učiniti opatření, aby bylo zabráněno zneužití ztracené legitimace.
(3) Cikánská legitimace bude potulnému cikánu odňata politickým (státním policejním) úřadem I. stolice, příslušným podle místa dočasného jeho pobytu, zjistí-li se dodatečně, že není státním občanem republiky Československé. Rovněž bude odňata cikánská legitimace potulnému cikánu cizozemskému, jemuž nebude další pobyt na území republiky Československé povolen (§ 9 zákona). O odnětí cikánské legitimace budiž zpraveno ústředí pro evidenci potulných cikánů.
§ 5.
(1) Cikánská legitimace má formu knížky v tuhých deskách vázané, obsahující příslušné rubriky pro zapsání okolností uvedených v §u 4 zák. č. 117/1927 Sb. z. a n., po případě dalších důležitých okolností. Každá cikánská legitimace bude opatřena číslem, shodujícím se s číslem, pod nímž jest držitel její veden v patrnosti u ústředí pro evidenci potulných cikánů. V cikánské legitimaci bude otištěn podstatný výtah ze zák. č. 117/1927 Sb. z. a n. a z tohoto nařízení.
(2) Bližší úpravu cikánských legitimací zařídí ministerstvo vnitra.
Kočovnické listy.
§ 6.
(1) Za vydání kočovnického listu (§ 5 zákona) může žádati jen osoba, mající cikánskou legitimaci. Odnětím cikánské legitimace (§ 4, odst. 3.) pozbude platnosti též kočovnický list osobě té vydaný a jest jej rovněž odníti.
(2) Kočovnický list vydává k žádosti strany politický (státní policejní) úřad I. stolice příslušný podle místa dočasného pobytu žadatelova, přihlížeje k poměrům žadatelovým a maje na zřeteli veřejný zájem. Při podávání žádosti jest se vykázati cikánskými legitimacemi žadatele a členů jeho rodiny (§ 7 zákona). Úřad pořídí si z nich pro svou potřebu výpisy a legitimace jich držitelům ihned vrátí. O vydání kočovnického listu jest zpraviti ústředí pro evidenci potulných cikánů.
(3) Povolení ke kočování vydává se nejdéle na dobu jednoho roku. Za udělení nového povolení má se žádati alespoň 14 dnů před uplynutím období, na něž bylo vydáno povolení dřívější, a to u politického (státního policejního) úřadu I. stolice příslušného podle místa dočasného pobytu. Udělení nového povolení ke kočování zapíše se do téhož kočovnického listu. O udělení nového povolení jest zpraviti ústředí pro evidenci potulných cikánů. Nebylo-li uděleno nové povolení ke kočování, jest kočovnický list odníti po uplynutí doby, na kterou znělo dříve udělené povolení ke kočování.
§ 7.
(1) Osoba, na jejíž jméno kočovnický list zní (v případě jejího úmrtí pak nejstarší člen rodiny), jest povinna ohlásiti nejbližšímu politickému (státnímu policejnímu) úřadu I. stolice nebo nejbližší četnické stanici veškeré změny v okolnostech zapsaných v kočovnickém listu. Opravu zápisů těch provede politický (státní policejní) úřad I. stolice sám nebo - pokud by nešlo při tom o rozšíření povolení v kočovnickém listě obsažených (§ 5, odst. 2., zákona) - z jeho zmocnění četnická stanice.
(2) Každý politický (státní policejní) úřad I. stolice, v jehož obvodu se držitel kočovnického listu - třeba jen přechodně - zdržuje, jest oprávněn měniti rozsah povolení ke kočování (§ 5, odst. 2. až 4., zákona), po případě kočovnický list z důležitých důvodů vůbec odníti. O odnětí kočovnického listu nebo o změně rozsahu povolení ke kočování jest zpraviti ústředí pro evidenci potulných cikánů a politický (státní policejní) úřad, který kočovnický list vydal.
(3) Ztrátu kočovnického listu jest ohlásiti do tří dnů nejbližšímu politickému (státnímu policejnímu) úřadu I. stolice nebo nejbližší četnické stanici, která ohlásí to ihned politickému úřadu I. stolice svého obvodu. Politický (státní policejní) úřad I. stolice vydá po zjištění totožnosti dotčené osoby (§ 3 zákona) a po případném dotazu u úřadu, který vydal ztracený kočovnický list, nový list kočovnický, obsahující povolení ke kočování na zbývající dobu. Nový kočovnický list jest označiti jako duplikát. Zároveň jest učiniti opatření, aby bylo zabráněno zneužití ztraceného kočovnického listu. O vydání duplikátu kočovnického listu jest zpraviti ústředí pro evidenci potulných cikánů a politický (státní policejní) úřad, který vydal ztracený kočovnický list.
§ 8.
(1) Kočovnický list má formu knížky v tuhých deskách vázané, obsahující příslušné rubriky pro zapsání okolností v §u 5 zák. č. 117/1927 Sb. z. a n. uvedených, po případě dalších důležitých okolností.
(2) Bližší úpravu kočovnických listů zařídí ministerstvo vnitra.
Odnětí dětí potulným cikánům.
§ 9.
(1) Děti, odňaté potulným cikánům podle §u 12, odst. 1. a 4., zák. č. 117/1927 Sb. z. a n., odevzdá příslušný soud nebo poručenský (sirotčí) úřad buď do péče řádných rodin nebo do vhodných vychovatelských ústavů (§ 10). Před rozhodnutím o jich umístění vyslechne podle možností Okresní péči o mládež, působící v jeho obvodu, nebo - není-li tam zřízena - nejbližší místní odbor Československého Červeného kříže nebo jinou podobnou instituci, která v jeho obvodu pečuje o mládež.
(2) Stejným způsobem postupuje politický (státní policejní) úřad I. stolice při prozatímním umístění takových dětí podle §u 12, odst. 6., zák. č. 117/1927 Sb. z. a n.
§ 10.
(1) K výchově dětí, odňatých potulným cikánům, v ústavech slouží v prvé řadě vychovávací ústavy státní a za souhlasu vydržovatelů též vychovávací ústavy zemí a Zemských komisí pro péči o mládež (Zemských péčí o mládež).
(2) Jiné ústavy vychovávací mohou sloužiti k výchově dětí odňatých potulným cikánům jen tehdy, když kromě vydržovatele ústavu projeví s tím souhlas i místně příslušný politický úřad I. stolice, jemuž náleží zkoumati, vyhovuje-li takový ústav tomuto účelu. Z výchovy těchto dětí vyloučeny jsou ústavy, sledující cíle výdělečné.
(3) Seznam ústavů, kterých se týkají předchozí odstavce tohoto paragrafu, jakož i jeho změny budou uveřejňovány v Úředním listě republiky Československé.
Spolupůsobení obcí.
§ 11.
(1) Obcím, jež jsou povinny spolupůsobiti při provádění zákona č. 117/1927 Sb. z. a n., příslušejí zejména tato oprávnění, po případě tyto povinnosti:
a) V místech, na něž nevztahuje se působnost státních úřadů policejních, udílí starosta obce potulným cikánům povolení k táboření v rodině nebo ku přenocování jednotlivců (§ 8 zákona). Povolení to musí zníti pro určitou rodinu nebo osobu, na určité místo a na určitou dobu. Za tím účelem je starosta obce povinen vyžádati si od hlavy rodiny kočovnický list a ode všech členů rodiny, jakož i ode všech osob samostatně se potulujících jich cikánské legitimace, po případě - pokud jde o cikány cizozemské - též zvláštní povolení ministerstva vnitra ku pobytu v tuzemsku. Údaje, obsažené v kočovnickém listě, buďtež porovnány s cikánskými legitimacemi jednotlivých osob a se skutečným stavem. Cikánské legitimace (po případě zvláštní povolení pro cikány cizozemské) musí starosta obce ihned vrátiti, kdežto kočovnický list podrží v úschově po celou dobu táboření a vydá o tom hlavě rodiny potvrzení.
b) V případě nutné potřeby může starosta obce naříditi vhodná opatření zdravotní nebo veterinární, týkající se potulných cikánů a jich zvířat nebo jiného movitého majetku (§ 11 zákona). Opatření zdravotní jest naříditi a provésti zpravidla za účasti příslušného obecního (obvodního) lékaře, opatření veterinární pak zpravidla za účasti příslušného orgánu pro prohlídku dobytka.
c) Obce jsou povinny spolupůsobiti při soupisu a zjišťování totožnosti potulných cikánů a zajistiti vhodným způsobem, aby zjišťované osoby v obvodu obce přistižené nevzdalovaly se z obce po dobu, než bude jich totožnost zjištěna, nejdéle však po dobu 14 dnů (§§ 2, 3 a 17 zákona). Zajištění to jest provésti podle pokynů úřadu nebo bezpečnostního orgánu, provádějícího soupis nebo zjišťování, na př. tím způsobem, že se nařídí každodenní osobní hlášení zjišťovaných osob u obecného (notářského) úřadu, nebo se vezmou v úschovu jejich průkazy totožnosti nebo jejich povozy nebo dopravní zvířata, nebo jiným vhodným způsobem zajistí se jich pobyt v obci po uvedenou dobu.
d) Obec jest povinna postarati se o uschování vozidel a tažných zvířat nebo soumarů potulných cikánů, přistižených při neoprávněném kočování (§ 5, odst. 1., a § 13 zákona), až do skončení příslušného trestního řízení. Nedojde-li k odsouzení držitele těchto věcí pro uvedený přestupek, musí mu věci ty býti vráceny; v opačném případě prodají se veřejnou dražbou, pokud s nimi odsouzený sám jinak nenaloží způsobem, jímž by nebyl obcházen účel ustanovení §u 13, odst. 2., zák. č. 117/1927 Sb. z. a n. Stržený peníz vydá se bývalému držiteli prodaných věcí, nebyly-li věci ty odcizeny. O pravoplatném výsledku trestního řízení, zavedeného pro přestupek neoprávněného kočování, bude obec příslušným soudem nebo úřadem zpravena. Uschované věci, pokud nepocházejí z trestného činu, jest vrátiti jich původnímu držiteli též tehdy, vykáže-li se dodatečně kočovnickým listem, opravňujícím ho k jich používání.
(2) V místech, na něž se vztahuje působnost státního úřadu policejního, přísluší povolovati táboření rodin potulných cikánů nebo přenocování jednotlivých potulných cikánů příslušnému státnímu úřadu policejnímu.
(3) Na Slovensku a v Podkarpatské Rusi jsou obecní (obvodní) notáři povinni spolupůsobiti - pokud je toho třeba - při výkonu shora uvedených úkolů starostů obcí.
§ 12.
(1) Starostové obcí, pokud se týče obecní (obvodní) notáři, jsou povinni hlásiti místně příslušnému politickému (státnímu policejnímu) úřadu I. stolice:
a) případy odůvodňující potřebu, aby byla provedena u potulných cikánů vhodná opatření zdravotní nebo veterinární, jakož i výsledek naléhavých opatření provedených v tom směru z rozkazu starosty obce (§ 11 zákona),
b) v případech, kde se odporučuje odníti potulným cikánům děti (§ 12 zákona),
c) výsledek případné dražby na vozidla a tažná zvířata nebo soumary, jsoucí v držení potulných cikánů odsouzených pravoplatně pro neoprávněné kočování (§ 13, odst. 2. zákona).
(2) Starostové obcí, pokud se týče obecní (obvodní) notáři, jsou povinni zpraviti místně příslušnou četnickou stanici (státní úřad policejní):
a) o každém utáboření nebo přenocování potulných cikánů v obvodu obce, a to o jeho počátku i konci, s uvedením hlavních dat (jména, pohlaví a věk jednotlivých osob nebo jméno hlavy rodiny a počet jejích členů s bližšími údaji o mužích ve věku podléhajícím branné povinnosti, čísla cikánských legitimací a kočovnického listu, počet vozidel a tažných zvířat nebo soumarů, a pod.),
b) o každém přestupku ustanovení zákona o potulných cikánech, jejž zjistili nebo o němž se dozvěděli,
c) o jiných důležitých událostech, týkajících se potulných cikánů, tak na př. o jejich chování po dobu pobytu v obci, o úmrtí nebo o narození takové osoby na území obce, a j.
Ustanovení závěrečná.
§ 13.
Ustanovení §§ů 4 a 5 zák. č. 117/1927 Sb. z. a n. nabývají účinnosti dnem 1. července 1928 (§ 20 zákona). Pro přestupky těchto ustanovení a ustanovení tohoto nařízení k nim se pojících lze však stíhati (§ 13 zákona) toliko ty osoby, kterým byla cikánská legitimace již vydána nebo které byly povinny dostaviti se k soupisu (§ 2, odst. 3.) nebo hlásiti se o vydání cikánské legitimace (§ 3, odst. 3.) a neučinily tak bez postačujících omluvných důvodů.
§ 14.
(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení mimo ustanovení, týkající se cikánských legitimací a kočovnických listů, jež nabudou účinnosti dnem 1. července 1928.
(2) Nařízení to provede ministr vnitra v dohodě s ministry financí, spravedlnosti, sociální péče, školství a národní osvěty, veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy a zemědělství.
Dr. Šrámek v. r.
Černý v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Peroutka v. r.
Dr. Spina v. r.
Udržal v. r.
Dr. Nosek v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r.
Najman v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Dr. Tiso v. r.
Dr. Gažík v. r.