Metodické opatření ze dne 30.4.1998 Jednotné použití účtové osnovy pro zdravotnická zařízení - upravená verze

30.4.1998 | Sbírka:  INF-41239/97.1 | Částka:  6/1998ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: INF-41239/97
INF-41239/97
Metodické opatření
Ministerstva zdravotnictví
Jednotné použití účtové osnovy pro zdravotnická zařízení - upravená verze
dne 30. 4. 1998
ref.:
Ing. Vladimír Přibík
1. Úvod
"Jednotné použití účtové osnovy pro zdravotnická zařízení" respektuje platnou Účtovou osnovu a postupy účtování pro příspěvkové organizace vydanou Ministerstvem financí pod čj. V/20 530/1992, ve znění pozdějších opatření.
Níže uváděné účty mohou být využívány jak pro hlavní činnost organizace, tak i dle potřeby pro hospodářskou činnost, pokud není výslovně uvedeno (v závorce), že se jedná pouze o účty pro hospodářskou činnost jako např. "391 - Opravná položka k pohledávkám (pouze z hospodářské činnosti)". Naproti tomu účet "691 - Provozní dotace" se používá pouze v hlavní činnosti. Organizace musí zabezpečit oddělené sledování nákladů a výnosů spojených s provozováním hlavní a hospodářské činnosti tak, aby ve Výkaze zisku a ztráty (Výsledovka) mohly být uvedeny v příslušných sloupcích.
Kromě zpracování účetních výkazů v souladu s předpisy Ministerstva financí bude možnost využívat výstupů z takto zpracovávaného účetnictví pro další výkazy a přehledy o hospodaření zdravotnických zařízení, které budou vycházet z jednotné a srovnatelné údajové základny.
Všechny organizace musí i nadále přesně dodržovat veškerá ustanovení platné Účtové osnovy a postupů účtování pro příspěvkové organizace vydané Ministerstvem financí pod č.j. V/20 530/1992, ve znění pozdějších opatření.
Stanovené jednotné použití účtové osnovy pro zdravotnická zařízení nebrání jednotlivým organizacím, aby některé položky sledovaly ještě podrobněji ve své analytické evidenci tak, jak to vyhovuje jejich potřebám.
             Účtová osnova

Třída 0 - Investiční majetek

01  Nehmotný investiční majetek

012 Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti
013 Software
014 Ocenitelná práva
018 Drobný nehmotný investiční majetek
019 Ostatní nehmotný investiční majetek

02  Hmotný investiční majetek

021 Budovy, haly a stavby odpisové skupiny 5, 4
021 01 budovy a stavby se zdravotním využitím
   02 budovy a stavby provozní
   03 budovy a stavby sloužící HČ
   04 budovy a stavby nevyužité
   05 budovy a stavby ostatní
022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
022 01 zdravotnická a laboratorní technika - kódy SKP:
      33.10 Zdravotnické a chirurgické přístroje a zařízení,
      přístroje  pro  ortopedické  účely,  jejich  díly,
      instalace.
      33.20.31 Přesné váhy
      33.20.53 Nástroje  a  přístroje pro fyzikální nebo
      chemické rozbory
      33.20.61 Mikroskopy jiné než optické
      33.40.22 Optické mikroskopy
   02 stroje a přístroje provozní z oddílů SKP 29, 31, 32, 33
    (mimo 33.10, 33.20.31, 33.20.53, 33.20.61 a 33.40.22)
   03 dopravní prostředky - kód SKP 34.10 Dvoustopá motorová
    vozidla a jejich motory
   04 výpočetní  technika - kód SKP 30 Kancelářské stroje a
    počítače
   05 inventář - kód SKP 36.1 Nábytek
   06 ostatní samostatné movité věci a soubory movitých věcí
028 Drobný nehmotný investiční majetek od 1000,-- Kč do 20 000,--
   Kč s dobou použitelnosti delší než jeden rok (o kterém účet.
   jednotka rozhodla, že jej provede na bodě 028)
028 01 zdravotnická a laboratorní technika - kódy SKP:
      33.10 Zdravotnické a chirurgické přístroje a zařízení,
      přístroje  pro  ortopedické  účely,  jejich  díly,
      instalace.
      33.20.31 Přesné váhy
      33.20.53 Nástroje  a  přístroje pro fyzikální nebo
      chemické rozbory
      33.20.61 Mikroskopy jiné než optické
      33.40.22 Optické mikroskopy
   02 DHIM provozní z oddílů SKP 29, 31, 32, 33 (mimo 33.10,
    33.20.31, 33.20.53, 33.20.61 a 33.40.22)
   04 výpočetní  technika - kód SKP 30 Kancelářské stroje a
    počítače
   05 inventář - kód SKP 36.1 Nábytek
   06 ostatní samostatné movité věci a soubory movitých věcí
031 Pozemky
031 01 pozemky pod budovami v areálu
   02 pozemky externí
   03 pozemky pronajaté cizím subjektům

04  Pořízení hmotných a nehmotných investic

041 Pořízení nehmotných investic
042 Pořízení hmotných investic
042 01 zdravotnická a laboratorní technika - kódy SKP:
      33.10 Zdravotnické a chirurgické přístroje a zařízení,
      přístroje  pro  ortopedické  účely,  jejich  díly,
      instalace.
      33.20.31 Přesné váhy
      33.20.53 Nástroje  a  přístroje pro fyzikální nebo
      chemické rozbory
      33.20.61 Mikroskopy jiné než optické
      33.40.22 Optické mikroskopy
   02 stroje a přístroje provozní z oddílů SKP 29, 31, 32, 33
    (mimo 33.10, 33.20.31, 33.20.53, 33.20.61 a 33.40.22)
   03 dopravní prostředky - kód SKP 34.10 Dvoustopá motorová
    vozidla a jejich motory
   04 výpočetní  technika - kód SKP 30 Kancelářské stroje a
    počítače
   05 inventář - kód SKP 36.1 Nábytek
   06 ostatní samostatné movité věci a soubory movitých věcí
   07 stavební investice
    Členění:
    00 počáteční stav
    1x způsob pořízení x = 1 koupě nového IM tuzemského původu
                2 koupě  nového IM zahraničního
                 původu
                3 bezúplatné nabytí
                4 vlastní činností
                5 ostatní
    2x změna stavu   x = 1 převod do IM
                2 zvýšené ocenění
                3 snížené ocenění
                4 likvidované investice

05  Poskytnuté zálohy na investiční majetek

051 Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek
052 Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek
052 01 poskytnuté zálohy na zdravotnickou techniku
   02 poskytnuté zálohy na provozní investice
   03 poskytnuté zálohy na výpočetní techniku
   04 poskytnuté zálohy na stavební investice
   05 poskytnuté zálohy - ostatní

06  Finanční investice

07  Oprávky k nehmotnému investičnímu majetku (členění tř. 01)

08  Oprávky k hmotnému investičnímu majetku (členění tř. 02)

Třída 1 - Zásoby

11  Materiál

111 Pořízení materiálu
112 Materiál na skladě
112 01 krev plná a krevní výrobky
   02 speciální zdravotnický materiál
   03 potraviny
   04 pohonné hmoty a mazadla
   05 prádlo
   06 všeobecný materiál
   07 materiál pro údržbu
   08 dentální slitiny
   09 materiál odeslaný ke zpracování
   10 zpracování slitin v laboratořích
   11 zpracování kovů v laboratořích
   12 palivo
   13 drobný  hmotný majetek do 20 000,-- Kč (o kterém účet.
    jednotka rozhodla, že není investičním majetkem)
   14 ostatní
119 Materiál na cestě

12  Zásoby vlastní výroby

121 Nedokončená výroba
122 Polotovary vlastní výroby
123 Výrobky
124 Zvířata

13  Zboží

131 Pořízení zboží
132 Zboží na skladě
132 01 léky
   02 krev a krevní výrobky
   03 SZM
   04 potraviny
   05 vratné obaly
   06 ostatní
   1x inventarizační rozdíly zboží na skladě (v průběhu roku)
      x = 1 léky
      x = 2 krev a krevní výrobky
      x = 3 SZM
      x = 4 potraviny
      x = 5 vratné obaly
      x = 6 ostatní
139 Zboží na cestě

Třída 2 - Vztahy k rozpočtu a ostatní finanční účty

24  Ostatní vkladové bankovní účty

241 Běžný účet
241 01 běžný účet
   02 termínové vklady
243 Běžný účet FKSP
245 Ostatní běžné účty (finanční fondy a jiné účty dle potřeby
   organizace)
   01 fond odměn
   02 fond rezervní
   03 fond reprodukce IM
   04 běžný účet cizích prostředků

25  Krátkodobý finanční majetek

26  Peníze

261 Pokladna
261 01 pokladna - hotovost     - 01 česká měna
                 02 - 99 cizí měny
   02 pokladna - depozita     - 01 česká měna
                 02 - 99 cizí měny
262 Peníze na cestě
262 01 převody mezi bankovními účty
   02 převody mezi bankovními účty a pokladnou
263 Ceniny

28  Krátkodobé bankovní a ostatní přijaté výpomoci
281 Krátkodobé bankovní úvěry
281 01 krátkodobé bankovní úvěry
282 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
289 Jiné krátkodobé finanční výpomoci

Třída 3 - Zúčtovací vztahy

31  Pohledávky

311 Odběratelé
311 01 pohledávky za jednotlivými zdrav. pojišťovnami - za zdrav.
    péči + doprava       01 VZP
                 02 ostatní pojišťovny (rozepsat)
   02 léky na recepty + PZT   01 VZP
                 02 ostatní pojišťovny (rozepsat)
   03 pohledávky za zdravotní péčí   - 01 tuzemci
                      02 cizinci
   04 pohledávky za ostatní zdravotnické služby a dodávky
   05 pohledávky za nezdravotní služby a dodávky
312 Směnky k inkasu
314 Poskytnuté provozní zálohy
314 01 energie
   02 léky
   03 SZM
   04 opravy
   05 ostatní
316 Ostatní pohledávky

32  Závazky

321 Dodavatelé
321 01 neinvestiční
   02 investiční
322 Směnky k úhradě
324 Přijaté zálohy
324 01 přijaté zálohy od ZP - XX jednotlivé ZP
   02 samoplátci
   03 ostatní
325 Ostatní závazky

33  Zúčtování za zaměstnance a instituce

331 Zaměstnanci
    333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům
335 Pohledávky za zaměstnanci
335 01 zálohy na cestovné
   02 zálohy na drobná vydání
   03 zálohy pro dárce (pokud jsou zaměstnanci)
   04 ubytování
   05 stravování
   06 půjčky (z FKSP)
   07 manka a škody, penále
   08 ostatní pohledávky za zaměstnance
336 Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního
   pojištění
336 01 sociální pojištění
   02 zdravotní pojištění
   03 nároky na výplatu sociálních dávek

34  Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování

341 Daň z příjmu
342 Ostatní přímé daně
342 01 daň z příjmu zaměstnanců
343 DPH
343 01 DPH - základní sazba (22 %)
   02 DPH - snížená sazba (5 %)
   03 roční přeúčtování daně do nákladů
345 Ostatní daně a poplatky
345 01 daň silniční
   02 daň z nemovitostí
   03 ostatní nepřímé daně a poplatky
346 Nároky na dotace a ostatní zúčtování ze SR
346 01 provozní dotace
   02 investiční individuální dotace - AÚ jednotlivé akce při FN
   03 systémové investiční dotace
   04 ostatní zúčtování se státním rozpočtem
347 Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se SR
348 Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů
   místní samosprávy
348 01 provozní dotace
   02 investiční individuální dotace - AÚ jednotlivé akce při RN
   03 systémové investiční dotace
   04 ostatní zúčtování se státním rozpočtem
349 Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem
   orgánů místní samosprávy

35  Pohledávky ke sdružení

358 Pohledávky k účastníkům sdružení

36  Závazky ke sdružením

368 Závazky k účastníkům sdružení

37  Jiné pohledávky a závazky

378 Jiné pohledávky
   01 zálohy pro dárce (cizí)
379 Jiné závazky

38  Přechodné účty aktiv a pasív

381 Náklady příštích období
383 Výdaje příštích období
384 Výnosy příštích období
385 Příjmy příštích období
386 Kursové rozdíly aktivní
387 Kursové rozdíly pasívní
388 Dohadné účty aktivní
389 Dohadné účty pasívní

39  Opravné položky k zúčtovacím vztahům, vnitřní zúčtování a
   vyrovnávací účty

391 Opravná položka k pohledávkám (pouze z hospodářské činnosti)
395 Vnitřní zúčtování
396 Spojovací účet při sdružení

Účtová třída 5 - Náklady

50  Spotřebované nákupy   - na účtech této skupiny se účtují
                spotřebovaný  materiál  a  zboží
                dodávané  vlastním  zařízením a
                cizími subjekty

501 Spotřeba materiálu
502 Spotřeba energie
503 Spotřeba ostatních neskladovatelných látek
504 Prodané zboží

51  Služby         - na účtech této účtové skupiny se
                účtují provozní náklady za externí
                služby,  tj.  výkony  od jiných
                subjektů

511 Opravy a udržování
512 Cestovné
513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby

52  Osobní náklady     - na účtech této účtové skupiny se
                účtují veškeré požitky zaměstnanců
                ze  závislých činností.  Zde se
                účtují  mzdy zásadně  v hrubých
                částkách

521 Mzdové náklady
524 Zákonné sociální pojištění
525 Ostatní sociální pojištění
527 Zákonné sociální náklady
528 Ostatní sociální náklady

53  Daně a poplatky     - zde se účtují daně, odvody a platby
                charakteru nákladů v případech, že
                je  účetní  jednotka  daňovým
                poplatníkem (ne daň z příjmu)

531 Daň silniční
532 Daň z nemovitostí
538 Ostatní daně a poplatky

54  Ostatní náklady     - účtují se sem smluvní pokuty a
                úroky z prodlení ve smyslu přísl.
                ustanovení obch. zákoníku
               - poplatky  a   prodlení  podle
                Občanského zákoníku
               - penále,  sankce,  odstupné podle
                § 355 Obch. zákoníku

541 smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Ostatní pokuty a penále
543 Odpis nedobytné pohledávky
544 Úroky
545 Kursové ztráty
546 Dary
548 Manka a škody
549 Jiné ostatní náklady

55  Odpisy, prodaný majetek, rezervy, časové rozlišení a opravné
   položky
   - patří sem odpisy NIM a HIM podle odpis. plánu a zůst. cena
    prodaného hmotného a nehmotného investičního majetku

551 Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku
552 Zůstatková cena prodaného nehmotného a hmotného investičního
   majetku
553 Prodané cenné papíry v ceně pořízení
554 Prodaný materiál
556 Tvorba zákonných rezerv (pouze u hospodářské činnosti)
558 Zúčtování časového rozlišení nákladů
559 Tvorba zákonných opravných položek (pouze u hospodářské
   činnosti)

59  Daň z příjmu      - zde se účtuje výše spl. daní při
                uzávěrce účetního období a výše
                doměření daně za minulé období

Doporučené analytické třídění nákladových SÚ je uvedeno v příloze

Účtová třída 6 - Výnosy z činnosti organizace

60  Tržby za vlastní výkony a za zboží

601 Tržby za vlastní výrobky - příplatky za zpracování krve,
   výroby setů a ostatních zdravotnických provozů
602 Tržby z prodeje služeb  - používá se pro zúčtování výkonů
                 zdravotních  pojišťoven  a  za
                 ostatní  zdravotnické  výkony
                 nehrazené  ZP  (např. kontrola
                 sterility)
   01 tržby od VZP
      01 ambulantní pacienti
      02 hospitalizovaní pacienti
   02 tržby od ost. pojišťoven (rozepsat dle pojišťoven)
      01 ambulantní pacienti
      02 hospitalizovaní pacienti
   03 tržby za zdrav. péči mimo ZP
   04 tržby za ost. zdrav. služby
   05 tržby za ost. nezdravotnické služby
604 Tržby za prodané zboží - týká se prodaného zboží lékárny a
   výdejny receptů
604 01 lékárna (vč. skladu SZM)
      01 tržby od VZP
      02 tržby od ost. ZP (rozepsat)
      03 ostatní tržby
   02 ostatní zboží

62  Aktivace

621 Aktivace materiálu a zboží - zpracování krve ve vlastním
   zařízení
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace nehmotného investičního majetku
624 Aktivace hmotného investičního majetku - tržba za vyrobené
   investice ve vlastní režii

64  Ostatní výnosy

641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
643 Platby na odepsané pohledávky
644 Úroky
644 01 úroky
   02 úroky - termínované vklady
645 Kursové zisky
649 Jiné ostatní výnosy
649 01 použití  fondu reprodukce  IM na opravy a udržování
    investičního majetku
   02 použití rezervního fondu k úhradě zhoršeného hospodářského
    výsledku
   03 použití rezervního fondu k úhradě rozpočtem nezajištěných
    neinvestičních potřeb (v průběhu roku)
   04 převody finančních darů z rezervního fondu
    (pokud byly již nákupy promítnuty v nákladech
   05 použití  fondu  oběžných aktiv  k úhradě  rozpočtem
    nezajištěných neinvestičních potřeb
    (pouze pokud byly do fondu 902 převedeny prostředky ze
    zisku ze zdaňované činnosti)
   06 nárok na náhradu za manka a škody
   07 jiné ostatní výnosy
   Další doporučené členění:
   08 sběr krve, hypofýz, palargen, RTG
   09 ostatní výnosy od zaměstnanců
   10 dopravné, nájemné, telefony, stravné - od cizích
    - doprava pro cizí, rozvoz prádla z prádelny, pronájmy
     prostor včetně energie, ubytování v internátech cizí
     pracovníci. UZ:
         01 doprava sanitky
         02 ubytování
         03 nájemné z nebytových prostor
         04 nájemné z movitých věcí
         05 služby z nájmů (energie + ostatní služby)
         06 stravné
   11 příspěvek FKSP na stravné v ústavní kuchyni
   12 výnosy  ze služeb poskytovaných dodavatelsky - výroba
    kojenecké stravy, praní prádla, spalování odpadu
   13 propagace
   14 mimořádné výnosy - příspěvky od úřadů práce, parkovací
    karty + poplatky, nevrácení OOPP, příjem od sběrných
    surovin, půjčování čistících  přístrojů, dobropisy za
    předchozí léta je možné rozúčtovat na: praní prádla,
    doškolování, prodej vyřazeného materiálu
   15 ostatní pokuty a penále

65  Tržby z prodeje majetku, rezervy, časové rozlišení a opravné
   položky

651 Tržby z prodeje investičního majetku
651 01 movitý majetek
   02 nemovitý majetek
      01 Budovy, haly a stavby
      02 Pozemky
653 Tržby z prodeje cenných papírů
654 Tržby z prodeje materiálu - doporučujeme včlenit v UZ podle
   potřeby organizace
655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku
656 Zúčtování zákonných rezerv (pouze u hospodářské činnosti)
659 Zúčtování zákonných opravných položek (pouze u hospodářské
   činnosti)

69  Provozní dotace

691 Provozní dotace
   01 od zřizovatele
   02 od jiných subjektů (OÚ)

Třída 9 - Fondy, hospodářský výsledek a dlouhodobé úvěry a půjčky,
     rezervy, závěrkové a podrozvahové účty

90  Majetkové fondy

901 Fond investičního majetku
902 Fond oběžných aktiv
902 01 tvorba
   02 čerpání

91  Finanční fondy

911 Fond odměn
911 01 tvorba: 01 převod zůstatku z minulého roku
         02 převod z hospodářského výsledku
         03 ostatní převody
   02 čerpání: 01 odměny a prémie
         02 úhrada překročeného objemu mzdových prostředků
         03 ostatní
912 FKSP - AÚ podle vyhl. č. 310/95
914 Fond rezervní
914 01 tvorba: 01 převod zůstatku z minulého roku
         02 převod z hospodářského výsledku
         03 z darů
         04 ostatní převody
   02 čerpání: 01 úhrada záporného hospodářského výsledku
         02 úhrada rozpočtem nezajištěných neinvestičních
          potřeb v průběhu roku
             03 použití prostředků z darů
          (převodem na účet 649 ve výši uskutečněných
          neinvestičních nákupů)
         04 ostatní
916 Fond reprodukce investičního majetku
916 01 tvorba: 01 převod zůstatku z minulého roku
         02 z odpisů
         03 z hospodářského výsledku
         04 dotace  ze státního rozpočtu a ústředních
          orgánů
         05 z prodeje investičního majetku (pouze do výše
          zůstatkové ceny)
         06 z darů
         07 ostatní
   02 čerpání: 1x - stavební investice   x = 1 vlastní zdroje
                       x = 2 dotace
                       x = 3 státní fondy
                       x = 4 z darů
         2x ostatní hmotné investice x = 1 vlastní zdroje
                       x = 2 dotace
                       x = 3 státní fondy
                       x = 4 z darů
         3x projekty         x = 1 vlastní zdroje
                       x = 2 dotace
                       x = 3 státní fondy
                       x = 4 z darů
         40 splátky úvěrů a půjček
         50 oprava a údržba investičního majetku, drobného
          hmotného investičního majetku a jiného majetku
         6x nehmotné investice
         7x ostatní

93  Hospodářský výsledek  z hospodářské činnosti rozpočtových
   organizací a z činnosti příspěvkových organizací

931 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení
932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let

94  Rezervy spojené s hospodářskou  činností rozpočtových a
   příspěvkových organizací

941 Rezervy zákonné

95  Dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky

951 Bankovní úvěry
   01 konzolidační banka
   02 ostatní banky (rozepsat)
954 Závazky z pronájmu
955 Dlouhodobé přijaté zálohy
958 Dlouhodobé směnky k úhradě
959 Ostatní dlouhodobé závazky

96  Závěrkové účty

961 Počáteční účet rozvažný
962 Konečný účet rozvažný
963 Účet hospodářského výsledku

97 - 99 Podrozvahové účty

Příloha:

     Doporučené analytické třídění nákladových SÚ

50  Spotřebované nákupy

501 Spotřeba materiálu
501 01 Biologický materiál - jedná se o materiály uvedené v
    Číselníku PZT - podskupina 41 - Biologické implantáty
   02 Léky + krevní deriváty (HVLP)

Léky jsou:

* léčivé látky   - chemicky  jednotná  léčiva  (o definované
           struktuře molekuly, která je nositelem jejich
           vlastnosti a účinku)
          - chemicky  nejednotná  léčiva  (směsi nebo
           soustavy látek převážně přírodního původu
           jako např. oleje, silice, hlinky, dehty,
           rostlinné a živočišné drogy)

* léčivé přípravky - produkty  získané  vhodným  technologickým
           zpracováním léčivých a pomocných látek, popř.
           získané z rostlinných a živočišných drog nebo
           orgánů a upravené do určité lékové formy.
           Jsou buď jednoduché nebo složené. Charakter
           léčivého  přípravku mají  kromě přípravků
           určených k terapii a prevenci také přípravky
           diagnostické,  desinfekční  a desinsekční,
           dentální  a  léčebně  kosmetické.  Podle
           číselníku VZP (skupina 13) jsou mezi léčivé
           přípravky řazeny rovněž radiofarmaka.

Základní pomůckou pro třídění zdravotnického materiálu na léky,
krev a SZM (speciální zdravotnický materiál) jsou číselníky VZP:

* pro léky a krevní deriváty a pro krev platí číselník VZP -
 hromadně vyráběné léčivé přípravky HVLP

* pro SZM číselníky VZP - prostředky zdravotnické techniky SZM

   03 Krev, krevní výrobky - zde  se uvádí výrobky transfúzní
                stanice dle Číselníku léčiv VZP
                skupina 12
   04 SZM (speciální zdravotnický materiál)
   04  01 RTG materiál (náklady na RTG a jiný fotomateriál -
       filmy, vývojky, ustalovače, používané ke snímkování
       lidského organismu)
      02 laboratorní  materiál (diagnostické,  testační a
       laboratorní přípravky, živné půdy a suroviny k
       jejich přípravě, laboratorní sklo, filtrační papír)
      03 implantáty  (umělé  tělní  náhrady, endoprotézy,
       chlopně, kardiostimulátory, epitézy, protézy)
      04 obvazový materiál (specifikace dle číselníku VZP
       "Prostředky zdravotnické techniky" díl 1 podskupina
       01)
      1x ostatní celkem
      nezávazné členění:
      x = 1 drenážní systémy
      x = 2 pomůcky k odběru a aplikaci
      x = 3 pomůcky  ke   snímání  biopotencionálů  a
         fyziologických veličin
      x = 4 ostatní (rukavice, odběrové a injekční pomůcky,
         katetry, staplery, sondy, dreny, cévky, tubusy,
         soupravy  a  sety,  gely,  filtry,  zástěry,
         samolepicí elektrody k EKG, senzory k pulsním
         oxymetrům)
      x = 5 nástroje
      x = 6 šicí materiály
      x = 7 pomůcky pro diabetiky sk. 11 číselníku VZP
      x = 8 zubolékařský  materiál (dentální  drahé kovy,
         drobné  zubolékařské   nástroje  spotřebního
         charakteru, licí a zatmelovací hmoty)
      x = 9 medicinální plyny
   05 Pohonné hmoty vč. CCS: motorová nafta používaná pro provoz
    sekaček, multikár apod. se sleduje na přísl. NS, motorové,
    mazací tuky a převodové oleje se sledují na přísl. HS.
   06 Potraviny
      01 potraviny pro pacienty
      02 potraviny  -  cenové  odchylky  -  rozdíl mezi
       fakturovanou cenou a cenou platnou při oceňování
       zásob
      03 potraviny pro zaměstnance (nápoje pro horké provozy)
       - účtují se na NS, kde byly spotřebovány
   07 Všeobecný materiál a náhradní díly
      01 kancelářský materiál
      02 prací prostředky pro  prádelnu - veškeré prací
       prostředky používané ve vlastní prádelně
      03 čisticí prostředky vč. hadrů na úklid
      04 materiál pro údržbu,  stavební materiál (písek,
       cement atd.), kyslík pro údržbu
      05 materiál pro výpočetní techniku, diskety, náhradní
       díly
      06 ostatní materiál - DHM do Kč 1000,--, vybavení
       lékárniček
      07 náhradní díly pro zdravotnické přístroje
      08 náhradní díly ostatní
      09 cenové odchylky
   08 Drobný hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1
    rok  (o kterém  účetní jednotka  rozhodla, že  není
    investičním majetkem)
      01 DHM  do Kč  20 000,-- zdravotní  - patří  sem
       zdravotnické nástroje a zubní přístroje do 20 000,--
       Kč. Jde o nesložitá zařízení ovládaná rukou, kterými
       zdravotní pracovníci působí na pacienta za účelem
       léčby či vyšetření
      02 DHM do Kč 20 000,-- ostatní (nezdravotní)
   09 Prádlo a OOPP
      01 prádlo, oděv a obuv pro pacienty (vč. netkaného
       textilu)
      02 OOPP (vč. netkaného textilu)
   10 Knihy, učebnice, pomůcky, hračky - patří sem knihy,
    periodické a inf. publikace, noviny, časopisy a jejich
    předplatné, ale také instrukční a propagační materiál
    určený pro výuku, hračky pro děti v lékařských zařízeních
   11 Paliva
502 Spotřeba energie
502 01 Spotřeba elektrické energie - zúčtování přímo z faktur na
    jednotlivá HS vč. záloh
   02 Spotřeba vody a stočné
   03 Spotřeba páry a tepla - od cizích dodavatelů zúčtována
    přímo z faktur
   04 Spotřeba plynu - nepatří sem plyny dodávané v bombách,
    které nejsou topivem, nepatří sem krystal na svařování ani
    medicinální plyny
503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
504 Prodané zboží
   - vyčíslení nákladů vynaložených na zboží a vlastní výrobky
    ústavní lékárny, které  jsou poskytovány cizím zdrav.
    zařízením za úplatu
504 01 Prodané zboží - lékárna (vč. skladu SZM)
   02 Jiné prodané zboží

51  Služby

511 Opravy a udržování
   - jde  o údržbu prováděnou  dodavatelsky a náklady na ni
    vynaložené se  vykazují přímo z  faktur na příslušná
    nákladová střediska
511 01 Stavební údržba
   02 Ostatní  (nestavební) údržba (další členění může být
    obdobné jako u SÚ 022)
512 Cestovné
512 01 Zaměstnanci - tuzemské  cesty - náklady na ubytování,
    stravné, ztráta času, jízdenky, letenky při služebních
    cestách, náhrada cestovních  nákladů za osoby, které
    organizace vyzvala k cestě, náhrada za použití vlastního
    vozu
   02 Zaměstnanci - zahraniční cesty
   03 Pacientů - cestovní náklady, které hradí organizace při
    poskytování léčebné péče
513 Náklady na reprezentaci
   - jde o náklady spojené s prezentací vlastní organizace na
    úrovni republikové i mezinárodní
518 Ostatní služby
518 01 Služby spojů
      01 telefonní poplatky - za hovory interní, místní i
       meziměstské a náklady spojené s údržbou telefonní
       ústředny
      02 poštovné - známky, poplatky za paušální poštovné
      03 výkony spojů ostatní - zřízení stanice, ostatní
   02 Dopravné
   03 Nájemné
      01 software
      02 nájemné - nemovitosti
      03 nájemné - movité věci (operativní leasing)
      04 finanční  pronájem s následnou koupí najaté věci
       (finanční leasing)
   04 Projektové práce a inženýrská činnost
      01 průzkumné a projektové práce
          02 inženýrská činnost
   05 Dodavatelský úklid
   06 Praní prádla (dodavatelsky)
   07 Stravování (dodavatelsky)
   08 Likvidace odpadu
   09 Drobný nehmotný majetek do 40 000,-- Kč (o kterém účet.
    jednotka rozhodla, že není investičním majetkem)
   10 Ostatní
521 Osobní náklady
521 01 Mzdové náklady
   02 Osobní náklady - OON
   03 Civilní služba - služné, rizikový příplatek
524 Zákonné sociální pojištění
524 01 Zákonné sociální pojištění
   02 Zákonné zdravotní pojištění
525 Ostatní sociální pojištění
527 Zákonné sociální náklady - FKSP
527 01 FKSP
528 Ostatní sociální náklady
   01 Civilní služba
   02 Ostatní sociální náklady

53  Daně a poplatky

531 Daň silniční
532 Daň z nemovitosti
538 Ostatní daně a poplatky
538 01 Ostatní daně
   02 Poplatky - clo

54  Ostatní náklady

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Ostatní pokuty a penále
543 Odpis nedobytné pohledávky
544 Úroky
545 Kursové ztráty
546 Dary
548 Manka a škody
548 01 Manka a škody - inventury
   02 Manka a škody - ostatní
549 Jiné osobní náklady
549 01 Náklady na finanční služby a poplatky
      01 pojistné - náklady související s pojištěním majetku
       proti ztrátě a poškození, proti živelné pohromě
      02 bankovní výlohy - paušální poplatky
      03 poplatky  za  znečištění  ovzduší,  vystavení
       živnostenského  listu, ostatní  poplatky, úhrada
       cestovních nákladů pro obchodní partnery, vystavení
       karet CCS (soukromé sanitky 10 % účtuje se na přísl.
       HS, fa, které platíme za službu a proti tomu zúčt.
       od ZP)
   02 Finanční náklady spojené s provozem organizace
      01 odměny  dárcům  -  krev,  dárci  kostní  dřeně
       (separátor), testování léků, sběr mateřského mléka
      02 choroby z povolání, bolestné
      03 školení

55  Odpisy, prodaný majetek, rezervy časového rozlišení a opravné
   položky

551 Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku
552 Zůstatková cena prodaného nehmotného a hmotného investičního
   majetku
553 Prodané cenné papíry v ceně pořízení
554 Prodaný materiál
556 Tvorba zákonných rezerv (pouze u hospodářské činnosti)
558 Zúčtování časového rozlišení nákladů
559 Tvorba zákonných opravných položek (pouze u hospodářské
   činnosti)

59  Daň z příjmů

591 Daň z příjmů
595 Dodatečné odvody daně z příjmu
Ing. Jiří Čihař, v. r.
náměstek ministryně zdravotnictví