Opatření ze dne 25.3.1998, kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1998

10.4.1998 | Sbírka:  OP09/98 | Částka:  29/1998ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: OP36/97
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
OP09/98
OPATŘENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 25. března 1998,
kterým se mění a doplňuje Program statistických zjišťování na rok 1998
Český statistický úřad podle § 10 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, mění a doplňuje Program statistických zjišťování na rok 1998 1) takto:
1. V části I. Statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem
a) poř. č. 53 - Roční výkaz o zásobách a prodeji tuhých paliv v maloobchodě, EP 11-01, se v názvu výkazu mění slovo "maloobchodě" na "obchodě", dále v bodě 1. se vypouští v prvním odstavci slova "v maloobchodě" a ve druhém odstavci slova "u maloobchodních ekonomických subjektů" a bod 2. zní: "Ekonomické subjekty s činností (hlavní i vedlejší) velkoobchodní i maloobchodní prodej paliv a jiný specializovaný prodej (OKEČ 5113, 5151, 5170, 5248, 5263).";
b) poř. č. 54 - Roční výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz, Nem Úr 1-01, v bodě 4. se mění lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou na "12. 1. 1999";
2. V části II. písm. a) Statistická zjišťování prováděná Ministerstvem dopravy a spojů, statistický výkaz poř. č. 9 - Roční výkaz o letecké dopravě, Dop (MDS) 6-01, v bodě 4. se mění lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou na "do 10. 3. 1999";
3. V části II. písm. d) Statistická zjišťování prováděná Ministerstvem průmyslu a obchodu se
a) mění pro statistické výkazy poř. č. 13 až 18
 aa) názvy  statistických zjišťování  a značky statistických
   formulářů na
   poř. č. 13. "Roční výkaz bavlnářského průmyslu, Tech (MPO)
         Ba 1-01";
   poř. č. 14. "Roční výkaz průmyslu lýkových vláken, Tech
         (MPO) Lv 1-01";
   poř. č. 15. "Roční výkaz vlnařského průmyslu, Tech (MPO) Vl
         1-01";
   poř. č. 16. "Roční výkaz pletařského průmyslu, Tech (MPO) Pl
         1-01";
   poř. č. 17. "Roční výkaz oděvního průmyslu, Tech (MPO) Op
         1-01";
   poř. č. 18. "Roční výkaz kožedělného průmyslu, Tech (MPO) Kž
         1-01";
 ab) v bodech 4. Periodicita statistického zjišťování na "roční"
   a lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou na "do
   29. 1. 1999";
b) doplňují další statistická zjišťování č. 24 - 26 takto:
"24.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz hutního průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Tech (MPO) HU 1-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání doplňujících údajů o stavu a vývoji produkce a hlavních technicko-hospodářských ukazatelů hutního průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků (např. OECD, EHK OSN, ESUO) a v agregované formě k publikaci v mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o produkci vybraných produktů, meziproduktů a skupin hutních produktů v technických jednotkách, údaje o produkci podle technologií, spotřeba surovin, paliv a energií, struktura odbytu.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 27 a 28) s počtem 20 a více zaměstnanců (ve fyzických osobách).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
za 1. pololetí do 31. 7. 1998
za 2. pololetí do 29. 1. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
25.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz o síti čerpacích stanic pohonných hmot
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Prům (MPO) CRS 1-02
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o síti čerpacích stanic pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Kategorizace sítě čerpacích stanic podle lokalizace, počtu druhů prodávaných pohonných látek, vybavení a výtoče pohonných látek.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty (fyzické a právnické osoby, zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku) zabývající se maloobchodním prodejem pohonných hmot s počtem zaměstnanců 2 a více (OKEČ 50. 5).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
26.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční dotazník o provozu čerpacích stanic pohonných hmot
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Prům (MPO) CRS 1-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o provozu a vybavení čerpacích stanic pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Kategorizace čerpacích stanic podle počtu druhů prodávaných pohonných látek, vybavení a výtoče pohonných látek.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty (fyzické a právnické osoby, zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku) zabývající se maloobchodním prodejem pohonných hmot s počtem zaměstnanců 2 a více (OKEČ 50. 5).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. 1. 1999
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu".
4. V části II. písm. i) Statistická zjišťování prováděná Ministerstvem životního prostředí se zrušují statistická zjišťování poř. č. 9 - Roční výkaz o úhradách z dobývacího prostoru, Úhr (MŽP) 1-01 a poř. č. 10 - Roční výkaz o úhradách za vydobyté vyhrazené neros-ty, Úhr (MŽP) 2-01.
Předseda:
Ing. Outrata v. r.
1) Program statistických zjišťování na rok 1998 byl uveřejněn v částce 94/1997 Sb.