Vyhláška ze dne 4.6.1998, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona

29.6.1998 | Sbírka:  135/1998 Sb. | Částka:  47/1998ASPI
135/1998 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 4. června 1998,
kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
Změna: OP29/98
Změna: OP07/99
Změna: 124/1999 Sb.
Změna: OP19/99
Změna: OP36/99
Změna: 15/2000
Změna: 32/2000
Změna: 39/2000
Změna: 59/2000
Změna: 17/2001
Změna: 24/2001
Změna: 29/2001
Změna: 36/2001
Změna: 51/2001
Změna: 13/2002
Ministerstvo financí stanoví podle § 1 odst. 4, § 46 odst. 2, § 48 odst. 4, § 50 odst. 4, § 56 odst. 3 a 4, § 65 odst. 4, § 65 odst. 6, § 75 odst. 5, § 76 odst. 2, § 79 odst. 3, § 85, § 95 odst. 4, § 102 odst. 4, § 105 odst. 5, § 124 odst. 4, § 152 odst. 2, § 164 odst. 2, § 180, § 192 odst. 2, § 200 odst. 2, § 234 odst. 5, § 235, § 258 odst. 3, § 316 odst. 3, v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem průmyslu a obchodu podle § 56 odst. 4 a v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 319 odst. 2 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. a zákona č. 113/1997 Sb., (dále jen "zákon"):
DÍL PRVNÍ
§ 1
Průběh celního pohraničního pásma ve vnitrozemí
(K § 1 odst. 4 zákona)
Hranici celního pohraničního pásma ve vnitrozemí tvoří myšlená čára spojující podle terénních bodů nebo vzdušnou čarou obce nebo jiná místa uvedená v Seznamu obcí (míst) tvořících průběh hranice celního pohraničního pásma ve vnitrozemí, který je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Obce, jimiž probíhá hranice celního pohraničního pásma ve vnitrozemí, jsou součástí celního pohraničního pásma.
DÍL DRUHÝ
§ 2
Náležitosti žádostí o závaznou informaci
(K § 46 odst. 2 zákona)
(1) Žádost o závaznou informaci o sazebním zařazení zboží obsahuje
a) obchodní jméno a sídlo nebo jméno, příjmení a bydliště žadatele a daňové identifikační číslo1) žadatele, nebo nemá-li je přiděleno, jeho osmimístné identifikační číslo;2) je-li žadatel fyzickou osobou, která nemá přiděleno daňové identifikační číslo1) ani osmimístné identifikační číslo,2) uvádí se jeho rodné číslo,3)
b) přesný popis zboží a další údaje nezbytné pro zařazení zboží, zejména jeho složení, způsob zpracování, funkce, účel použití a druh balení,
c) obchodní název zboží a jeho výrobce,
d) druh a počet dokladů přiložených k žádosti,
e) místo a datum podání žádosti.
(2) Pro správné sazební zařazení zboží se žádost podle odstavce 1 dokládá podle povahy zboží fotografiemi, vzorky, plány, technickou dokumentací a podobnými podpůrnými doklady obsahujícími údaje nezbytné pro zařazení zboží. Vyžadují-li zvláštní předpisy3a) vzhledem k nebezpečnosti zboží vyhotovení bezpečnostního listu,3b) předkládá se spolu se vzorkem zboží i bezpečnostní list.
(3) Vzor závazné informace o sazebním zařazení zboží je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(4) Žádost o závaznou informaci o původu zboží musí obsahovat
a) obchodní jméno nebo jméno a příjmení, sídlo nebo bydliště žadatele a daňové identifikační číslo1) žadatele, nebo, nemá-li je přiděleno, jeho osmimístné identifikační číslo;2) je-li žadatel fyzickou osobou, která nemá přiděleno daňové identifikační číslo1) ani osmimístné identifikační číslo,2) uvádí se jeho rodné číslo,3)
b) přesný popis a obchodní název zboží, sazební zařazení zboží, případně cenu zboží ze závodu, je-li rozhodující pro stanovení původu,
c) zemi (skupinu zemí) určení zboží,
d) přesný popis a zemi původu použitých materiálů, případně sazební zařazení a hodnotu zboží, jsou-li tyto údaje rozhodující pro stanovení původu,
e) popis výroby nebo zpracování zboží,
f) odkazy na související závazné informace o původu zboží a závazné informace o sazebním zařazení zboží.
(5) Pro správné určení původu zboží musí být žádost podle odstavce 4 doložena fotografiemi, vzorky, plány, dokumenty o složení zboží a materiálů a podobnými podpůrnými doklady.
(6) Vzor závazné informace o původu zboží je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(7) Pro účely vydání závazných informací se jedním druhem zboží rozumí zboží, které má stejné složení, shodné technické parametry a stejný účel použití.
DÍL TŘETÍ
§ 3
Způsob provádění osobní prohlídky
(K § 48 odst. 4 zákona)
(1) Osobní prohlídka se provádí
a) v místnostech nebo vyhrazených prostorách (oddíl vlaku nebo lodi) zajištěných proti vstupu nepovolaných osob, které jsou osvětleny, mají dostatečnou teplotu, jsou vybaveny na odkládání oděvu a věcí osoby, u které je osobní prohlídka prováděna, a dosažitelným příslušenstvím umožňujícím umytí po provedené osobní prohlídce,
b) celníkem stejného pohlaví a za přítomnosti nezúčastněné osoby stejného pohlaví jako osoba prohlížená, pokud o přítomnost nezúčastněné osoby kontrolovaná osoba požádala.
(2) Osobní prohlídka se provádí nejdříve prohlídkou pokrývky hlavy, obuvi a částí svrchního ošacení. Má-li celník důvodné podezření, že se ukrývané zboží nachází v konkrétní části oděvu nebo v obuvi, provede nejdříve prohlídku této části oděvu nebo obuvi.
(3) Po prohlídce pokrývky hlavy, obuvi a částí svrchního ošacení pokračuje celník prohlídkou prádla.
(4) Prohlídka tělních dutin a míst těla zakrytých obvazy může být provedena pouze lékařem přivolaným celním úřadem za přítomnosti celníka.
(5) Osobní prohlídku osoby nezletilé, osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům nebo osoby, jejíž způsobilost k právním úkonům byla omezena, lze provést jen za přítomnosti jejího zákonného zástupce nebo osoby, která tuto osobu doprovází.
DÍL ČTVRTÝ
POSTUP PŘI CELNÍM DOHLEDU ZBOŽÍ DOPRAVOVANÉHO DOPRAVCI A POŠTOU A PODROBNOSTI O VYBAVENÍ ZAŘÍZENÍ URČENÝCH K DOPRAVĚ NEBO DOČASNÉMU USKLADNĚNÍ ZBOŽÍ PODLÉHAJÍCÍHO CELNÍMU DOHLEDU, JAKOŽ I O MÍSTNOSTECH A PROSTORÁCH POTŘEBNÝCH K PROVÁDĚNÍ CELNÍHO DOHLEDU
(K § 50 odst. 4 zákona)
§ 4
Dovoz poštovních zásilek
Zásilky, u nichž pošta neučinila celní prohlášení, budou vydány až po jejich propuštění celním úřadem do navrženého celního režimu.
§ 5
Vývoz poštovních zásilek
(1) Poštovní zásilky obsahující zboží, které nemá obchodní charakter, nemusí odesílatel před podáním k poštovní přepravě do zahraničí předložit celnímu úřadu, nepodléhá-li vyvážené zboží zákazům a omezením stanoveným právními předpisy3c) a nebrání-li tomu poštovní předpisy.3d)
(2) Poštovní zásilky obsahující zboží, které má obchodní charakter, předkládá odesílatel před jejím podáním k poštovní přepravě do zahraničí celnímu úřadu, není-li pošta jeho zástupcem v celním řízení.
Vybavení zařízení určených k dočasnému uskladnění zboží podléhajícího celnímu dohledu a místnosti a prostory potřebné k provádění celního dohledu
§ 6
(1) Místnosti a prostory potřebné k provádění celního dohledu budou na takovém místě, aby pracovní postup celního úřadu a orgánů s ním spolupracujících byl účelný.
(2) Místnosti sloužící k provádění celního dohledu uzavírá dopravce a pošta.
(3) Místnosti a prostory dopravce a pošty, v nichž se provádí celní dohled, budou řádně osvětleny a podle potřeby vybaveny zařízením určeným k dopravě nebo k dočasnému uskladnění zboží, např. nástroji, žebříky, pojízdnými schody, váhami, lampami, bezpečnostními lampami.
§ 7
(1) Místnosti, uzavřené nebo neuzavřené prostory schválené příslušným celním úřadem4) pro dočasné uskladňování zboží se viditelně označují jako dočasný sklad.
(2) K zabezpečení řádného uplatňování celních předpisů může celní úřad požadovat, aby
a) dočasný sklad byl opatřen zámkem se dvěma klíči, přičemž jeden klíč bude mít v držení celní úřad,
b) osoba provozující dočasný sklad vedla evidenci zboží umožňující sledovat jeho pohyb.
Zvláštní ustanovení týkající se zboží přepravovaného v letecké dopravě
Obecná ustanovení
§ 8
Je-li zboží dopraveno do tuzemska v letecké dopravě a má být na základě jediného přepravního dokumentu přepraveno stejným dopravním prostředkem bez překládky na jiné celní letiště, předkládá se k provedení celního řízení pouze celnímu úřadu na letišti, kde je vykládáno.
§ 9
Celní kontrola a celní řízení turistických a podnikových letadel
Celní kontrola a celní řízení týkající se turistických nebo podnikových letadel se provádí
a) na prvním celním letišti,5) kde letadlo přilétající ze zahraničí poprvé přistálo a odkud pokračuje na další letiště v tuzemsku,
b) na posledním celním letišti, kde má letadlo mezipřistání a odkud pokračuje v letu do zahraničí.
§ 10
Celní kontrola a celní řízení zavazadel cestujících přepravovaných v zavazadlovém prostoru letadla
(1) Celní kontrola a celní řízení týkající se zavazadel nacházejících se v zavazadlovém prostoru a patřících osobám přepravujícím se letadlem přilétajícím ze zahraničí, které po mezipřistání v tuzemsku pokračuje v letu na další letiště, se provádí na druhém letišti pouze tehdy, je-li toto letiště celním letištěm. V tomto případě se na zavazadla vztahují právní předpisy upravující dovoz zavazadel osob přilétajících ze zahraničí; to neplatí, prokáže-li příslušná osoba, že zboží obsažené v zavazadle bylo nabyto v tuzemsku.
(2) Celní kontrola a celní řízení týkající se zavazadel nacházejících se v zavazadlovém prostoru a patřících osobám přepravujícím se letadlem, které po mezipřistání na letišti v tuzemsku dále pokračuje v letu do zahraničí, se provádí na tomto letišti pouze tehdy, je-li celním letištěm.
(3) Na celním letišti se provede celní kontrola zavazadel dopravených ze zahraničí v zavazadlovém prostoru letadla
a) překládaných do zavazadlového prostoru jiného letadla odlétajícího na jiné celní letiště, nebo
b) překládaných na palubu letadla, která budou přepravena na jiné celní letiště a zde opět přeložena na palubu letadla odlétajícího do zahraničí.
§ 11
Dopravce přijme opatření k zajištění toho, aby
a) při příletu bylo zabráněno předání zboží dříve, než bude u zavazadel nacházejících se v zavazadlovém prostoru provedeno celní řízení,
b) při odletu bylo zabráněno předání zboží poté, co bylo u zavazadel nacházejících se v zavazadlovém prostoru provedeno celní řízení.
§ 12
Celní kontrola a celní řízení zavazadel cestujících dopravovaných na palubě letadla
(1) Jsou-li zavazadla, která byla do tuzemska dopravena na palubě letadla, které přiletělo ze zahraničí, přeložena na letišti do jiného letadla zajišťujícího let v tuzemsku a kterým budou přepravena dále, provádí se celní kontrola a celní řízení
a) na cílovém celním letišti, jedná-li se o zavazadla nacházející se v zavazadlovém prostoru; na prvním celním letišti se celní kontrola a celní řízení provedou pouze tehdy, je-li to z důvodů hodných zřetele nutné,
b) na prvním celním letišti, jedná-li se o palubní zavazadla; na cílovém celním letišti může být provedena další kontrola.
(2) Jsou-li zavazadla naložena na palubu letadla zajišťujícího let v tuzemsku, kterým budou přepravena na jiné letiště a zde přeložena na palubu letadla odlétajícího do zahraničí, budou celní kontrola a celní řízení provedeny na výchozím letišti, jedná-li se o zavazadla nacházející se v zavazadlovém prostoru a toto letiště je celním letištěm; na posledním letišti bude celní kontrola provedena pouze tehdy, je-li to z důvodů hodných zřetele po celní kontrole palubních zavazadel nutné.
(3) Jsou-li zavazadla, která byla dopravena ze zahraničí na palubě letadla pravidelného nebo charterového letu, přeložena na letišti do turistického nebo podnikového letadla, která odlétají na jiné letiště, budou celní kontrola a celní řízení provedeny na cílovém letišti pravidelného nebo charterového letu.
(4) Jsou-li zavazadla naložena na palubu turistického nebo podnikového letadla zajišťujícího let v tuzemsku, kterým budou přepravena na jiné letiště a zde přeložena na palubu letadla zajišťujícího pravidelný nebo charterový let a odlétajícího do zahraničí, budou celní kontrola a celní řízení provedeny na výchozím letišti pravidelného nebo charterového letu.
DÍL PÁTÝ
§ 13
Jednotná celní sazba u zboží, které nemá obchodní charakter
(K § 56 odst. 3 zákona)
(1) Jednotná celní sazba ve výši 5 % celní hodnoty se použije v případě, kdy celní hodnota nebo úhrnná celní hodnota zboží, které nemá obchodní charakter, je dováženo v cestovním styku cestujícími nebo je dováženo pro fyzické osoby v zásilkách, nepřesahuje částku 8000 Kč.
(2) Jednotné celní sazby podle odstavce 1 se nepoužije, navrhne-li deklarant, aby celní úřad clo vyměřil podle sazeb stanovených v celním sazebníku.
DÍL ŠESTÝ
§ 14
Použití smluvních sazeb při dovozu zboží pocházejícího ze států, s nimiž nebyla uzavřena smlouva o vzájemném poskytování celních výhod
(K § 56 odst. 4 zákona)
Smluvní celní sazba se použije i na zboží pocházející ze států uvedených v příloze č. 4 k této vyhlášce.
DÍL SEDMÝ
§ 15
Osoby, které jsou považovány za členy stejné rodiny
(K § 65 odst. 4 zákona)
Osoby se považují za členy stejné rodiny pouze tehdy, jsou-li k sobě v poměru
a) rodiče a děti,
b) sourozenci,
c) bratranci a sestřenice,
d) prarodiče a vnuci,
e) strýc nebo teta a synovec nebo neteř,
f) tchán nebo tchýně a zeť nebo snacha,
g) švagr a švagrová,
h) manžel a manželka.
DÍL OSMÝ
CELNÍ HODNOTA
§ 16
Postup při určování celní hodnoty
(K § 65 odst. 6 zákona)
Vysvětlivky k jednotlivým metodám určování celní hodnoty, které celní úřady použijí při určování celní hodnoty, jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce. Při použití jednotlivých metod určování celní hodnoty se postupuje v souladu se všeobecně platnými účetními zásadami pro určování celní hodnoty, které jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce.
Náklady na dopravu zboží
(K § 75 odst. 5 a § 76 odst. 2 zákona)
§ 17
Neprokáže-li deklarant skutečnou výši nákladů na dopravu dováženého zboží na místo, kde toto zboží vstupuje do tuzemska, určí je celní úřad takto:
a) je-li zboží dopravováno stejným dopravním prostředkem do místa v tuzemsku, které je za místem vstupu do tuzemska, oceňují se náklady na dopravu v poměru ke vzdálenosti v zahraničí a v tuzemsku,
b) je-li zboží fakturováno za dodací podmínky "Přeprava placena do závodu" za jednotkovou cenu, která odpovídá ceně na místo vstupu do tuzemska, neodečítají se od této ceny náklady na dopravu v tuzemsku; odečtení je však možné, je-li celnímu úřadu předložen důkaz, že cena na místo vstupu do tuzemska by byla nižší než jednotková cena za dodací podmínky "Přeprava placena do závodu",
c) je-li doprava provedena bez úplaty nebo zajišťuje-li si ji kupující, zahrnují se do celní hodnoty náklady na dopravu do místa vstupu do tuzemska vypočítané podle sazebníku za dopravu obvykle používaného pro stejný dopravní prostředek.
§ 18
(1) Poštovné zaplacené za dopravu zboží až do místa určení v tuzemsku se připočte k ceně skutečně placené nebo která má být za dovezené zboží zaplacena, s výjimkou poplatků vybíraných po propuštění zboží do celního režimu za úkony provedené v tuzemsku.
(2) Poštovné za dopravu zboží v zahraničí se nezapočítává do celní hodnoty zboží, které nemá obchodní charakter.
(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nepoužijí pro zboží přepravované poštovními expresními kurýrními službami.
§ 19
Náklady na leteckou dopravu, které se připočtou k ceně skutečně placené nebo ceně, která má být za dovezené zboží zaplacena, se vypočtou podle procent uvedených v příloze č. 7 k této vyhlášce.
Prokazování ceny zboží a deklarace údajů o celní hodnotě
(K § 79 odst. 3 zákona)
§ 20
Prokazování ceny zboží
(1) Cena dováženého zboží se prokazuje zejména fakturou, smlouvou nebo jiným dokladem, který se týká daného převodu.
(2) Celní prohlášení na propuštění zboží, které je prodáváno do tuzemska, do volného oběhu je pro účely určení celní hodnoty zboží podle § 66 a 67 zákona považováno za důkaz prokazující, že zboží bylo prodáno na vývoz do tuzemska. V případě postupných prodejů se tento údaj týká posledního prodeje, který vedl k dovozu zboží do tuzemska, nebo prodeje, ke kterému došlo v tuzemsku před propuštěním zboží do volného oběhu.
(3) Je-li prohlašována cena týkající se jiného než posledního prodeje, na jejímž základě bylo zboží dovezeno, musí být celním orgánům uspokojivě prokázáno, že k takovému prodeji zboží došlo za účelem vývozu do tuzemska.
Deklarace údajů o celní hodnotě
§ 21
(1) Je-li celní hodnota určována podle § 65 až 79 zákona, předkládá deklarant spolu s celním prohlášením vztahujícím se na dovážené zboží také Deklaraci údajů o celní hodnotě (dále jen "deklarace hodnoty"). Deklarace hodnoty se předkládá na tiskopise D. V. 1, jehož vzor je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce; vztahuje-li se celní prohlášení na zboží, které je zařazeno do více podpoložek celního sazebníku, předkládá se s deklarací hodnoty Doplňkový list D. V. 1BIS (dále jen "doplňkový list"), a to na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce.
(2) Údaje potřebné k určení celní hodnoty a způsob jejich uvádění v deklaraci hodnoty a doplňkovém listu jsou upraveny v příloze č. 10 k této vyhlášce.
(3) Deklarace hodnoty nemusí být předložena, nemůže-li být celní hodnota určena podle § 66 zákona; deklarant pro účely celního hodnocení podle jiného ustanovení zákona předloží celnímu úřadu informace, které mohou být požadovány pro účely celního hodnocení podle jiného ustanovení zákona, a to ve formě a způsobem určeným celním úřadem.
(4) Předložením deklarace hodnoty celnímu úřadu podle odstavce 1 odpovídá deklarant za
a) přesnost a úplnost údajů uvedených v deklaraci hodnoty,
b) autentičnost dokladů, které jsou předloženy jako důkaz těchto údajů,
c) předložení dodatečných informací nebo dokladů, které jsou potřebné pro určení celní hodnoty zboží.
(5) Tiskopisy deklarace hodnoty vydané nebo schválené před účinností této vyhlášky mohou být používány do 30. června 1999.
§ 22
(1) Deklarace hodnoty se nepředkládá
a) nepřesáhne-li celní hodnota zboží dováženého v jedné zásilce částku 175 000 Kč, za podmínky, že se nejedná o rozdělené zásilky nebo o zásilky postupně dovážené od stejného odesilatele stejnému příjemci,
b) při dovozu zboží, které nemá obchodní charakter,
c) při dovozu zboží, které nepodléhá clu a daním vybíraným při dovozu nebo které je plně osvobozeno od cla, nebo
d) při dovozu zboží, na které se nevyžaduje písemné celní prohlášení.
(2) Z důvodů hodných zřetele mohou celní úřady vyžadovat předložení deklarace hodnoty i v případech uvedených v odstavci 1, je-li to nutné pro správné určení celního dluhu.
§ 23
Deklarant předkládá celnímu úřadu fakturu, na jejímž základě je deklarována celní hodnota dováženého zboží. Je-li celní hodnota deklarována písemně, ponechá si celní úřad kopii faktury ve své evidenci.
DÍL DEVÁTÝ
ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVA POSTUPU PŘEDLOŽENÍ ZBOŽÍ K CELNÍMU ŘÍZENÍ
(K § 85 a § 105 odst. 5 zákona)
§ 24
Systém červená - zelená
(1) Systém červená - zelená je zvláštním způsobem provádění celního dohledu v cestovním styku, který může být použit u pohraničních celních úřadů na celních letištích nebo u silničních celních přechodů včetně dálničních.
(2) Zelený pruh je určen pro cestující, kteří dovážejí nebo vyvážejí jen zboží, které nepodléhá clu a daním nebo je od nich osvobozeno a nepodléhá zákazům a omezením stanoveným zvláštními předpisy. Ostatním cestujícím je vyhrazen červený pruh. Červený pruh je vyhrazen rovněž pro cestující, kteří musí splnit oznamovací povinnost podle devizových předpisů.6)
(3) Zelený pruh je označen zelenou značkou tvaru pravidelného osmiúhelníku s nápisem: "Nic k proclení".
(4) Červený pruh musí být označen červenou značkou čtvercového tvaru s nápisem: "Zboží k proclení".
§ 25
Volný oběh
Není-li celní prohlášení podáváno písemně nebo ústně, může být celní prohlášení na propuštění zboží do režimu volného oběhu učiněno jiným úkonem podle § 28, jde-li o
a) zboží, které nemá obchodní charakter, dovážené cestujícím, které nepodléhá zákazům a omezením stanoveným zvláštními předpisy a je při dovozu osvobozeno od dovozního cla,7)
b) zemědělské výrobky a zboží používané v zemědělství, které nepodléhá zákazům a omezením stanoveným právními předpisy a které je osvobozeno od dovozního cla,8)
c) dopravní prostředky, které jsou při zpětném dovozu jako zboží původně české osvobozeny od dovozního cla.
§ 26
Vývoz
Není-li celní prohlášení podáváno písemně nebo ústně, může být celní prohlášení na propuštění zboží do režimu vývozu učiněno jiným úkonem podle § 28, jde-li o
a) zboží, které nemá obchodní charakter, vyvážené cestujícím, které nepodléhá zákazům a omezením stanoveným zvláštními předpisy,
b) dopravní prostředky registrované v tuzemsku, které budou dovezeny zpět,
c) materiál určený k upevnění a ochraně zboží při dopravě.
§ 27
Režim dočasného použití
(1) Není-li celní prohlášení podáváno písemně nebo ústně, může být celní prohlášení na propuštění zboží do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla učiněno jiným úkonem ve smyslu § 28, jedná-li se o
a) osobní svršky cestujících a zboží dovážené ke sportovním účelům,9)
b) dopravní prostředky,10)
c) kontejnery, palety a obaly.11)
(2) Učinil-li deklarant při dovozu zboží uvedeného v odstavci 1 celní prohlášení jiným úkonem, činí se celní prohlášení při jeho zpětném vývozu rovněž jiným úkonem podle § 28.
§ 28
Jiný úkon podle § 25 až 27 lze pohraničnímu celnímu úřadu učinit při přepravě zboží
a) průjezdem zeleného pruhu "Nic k proclení", jsou-li u příslušného celního úřadu oddělené vstupy zřízeny,
b) průjezdem celního prostoru pohraničního celního úřadu, kde není zřízen systém "Červená - zelená", samočinným učiněním celního prohlášení.
§ 29
(1) Jestliže bylo celní prohlášení učiněno jiným úkonem podle § 28 a zboží splňovalo podmínky uvedené v § 25 až 27, považuje se zboží za předložené pohraničnímu celnímu úřadu v okamžiku, kdy byl tento jiný úkon učiněn.
(2) Zjistí-li celní úřad při kontrole provedené po úkonu učiněném podle § 28, že dovážené nebo vyvážené zboží nesplňovalo podmínky uvedené v § 25 až 27, považuje se zboží za nezákonně dovezené nebo vyvezené.
DÍL DESÁTÝ
§ 30
Sazebník skladného
(K § 95 odst. 4 zákona)
Za dočasné uskladnění zboží ve skladech celního úřadu se platí skladné ve výši:
a) 5 % z hodnoty uskladněného zboží, nejméně však 100 Kč, nepřesahuje-li doba uskladnění 5 dnů včetně dne uskladnění,
b) 10 % z hodnoty uskladněného zboží, nejméně však 200 Kč, nepřesahuje-li doba uskladnění 30 dnů včetně dne uskladnění,
c) 100 Kč za každou skladovou položku, jde-li o listiny, doklady, dokumentaci a jiné písemnosti, nepřesahuje-li doba uskladnění 30 dnů včetně dne uskladnění,
d) dvojnásobku skladného uvedeného v písmenech b) a c), přesahuje-li doba uskladnění 30 dnů včetně dne uskladnění.
DÍL JEDENÁCTÝ
§ 31
Celní řízení mimo celní prostor
(K § 102 odst. 4 zákona)
(1) Celní řízení mimo celní prostor se provede za podmínky, že deklarant požádá o provedení celního řízení mimo celní prostor včas, oznámí celnímu úřadu přibližné množství zboží a jeho druh podle pojmenování obvyklého v obchodě a navrhne dobu, kdy má být celní řízení provedeno, a bez zbytečného odkladu oznámí celnímu úřadu dodatečné změny v těchto údajích.
(2) Celní řízení mimo celní prostor se provede, je-li to odůvodněno hospodárností, zejména usnadní-li se tím doprava zboží, nebo je-li to jinak naléhavé, a nenaruší-li se tím pravidelná činnost celního úřadu.
(3) Celní řízení mimo celní prostor se neprovede, určí-li celní úřad, že celní dohled provede jen kontrolou dokladů a písemností.
(4) Celní řízení mimo celní prostor se provede za předpokladu, že v době navržené deklarantem budou potřebné doklady, zboží a případně dopravní prostředek, v němž se zboží dopravuje, připraveny tak, aby bylo možno celní řízení bezodkladně zahájit a bez průtahů ukončit.
(5) Provede-li se celní řízení mimo celní prostor, hradí deklarant náklady tohoto řízení takto:
a) za každou započatou hodinu celního řízení a cesty nutné k dostavení se na místo celního řízení a zpět v pracovní době celního úřadu 200 Kč,
b) za každou započatou hodinu celního řízení a cesty nutné k dostavení se na místo celního řízení a zpět v pracovních dnech mimo pracovní dobu celního úřadu 300 Kč,
c) za každou započatou hodinu celního řízení a cesty nutné k dostavení se na místo celního řízení a zpět ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu 400 Kč.
(6) Kromě nákladů za provedení celního řízení mimo celní prostor uvedených v odstavci 5 hradí deklarant
a) náklady prokázaných jízdních výdajů,12) nebo
b) náhradu za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách.13)
(7) Je-li celní řízení mimo celní prostor prováděno v jednom místě u více deklarantů, hradí náklady na cestu nutné k dostavení se na místo celního řízení podle odstavce 5 a náklady podle odstavce 6 s tím spojené deklarant, u kterého bylo provedeno první celní řízení mimo celní prostor, náklady na cestu zpět podle odstavce 5 a náklady podle odstavce 6 s tím spojené hradí deklarant, u kterého bylo provedeno poslední celní řízení mimo celní prostor.
DÍL DVANÁCTÝ
FORMA, OBSAH A NÁLEŽITOSTI CELNÍHO PROHLÁŠENÍ, ÚKON POVAŽOVANÝ ZA VYJÁDŘENÍ VŮLE K PROPUŠTĚNÍ ZBOŽÍ A CELNÍ STATISTIKA
(K § 105 odst. 5 a § 319 odst. 2 zákona)
Oddíl první
Písemné celní prohlášení
§ 32
(1) Není-li touto vyhláškou nebo zvláštním předpisem dále stanoveno jinak, podává se písemné celní prohlášení, jímž deklarant navrhuje propuštění zboží do celního režimu, na tiskopise Jednotná celní deklarace (dále jen "Deklarace"), jehož vzor je uveden v přílohách č. 11 a 13 k této vyhlášce, a v případě, že je více položek zboží, předkládá se rovněž na tiskopise Jednotná celní deklarace doplňková (dále jen "Doplňková deklarace"), jehož vzor je uveden v přílohách č. 12 a 14 k této vyhlášce. V režimu tranzitu, je-li více položek zboží, lze místo Doplňkové deklarace použít ložný list na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 15 k této vyhlášce, (dále jen "Ložný list").
(2) V režimu tranzitu, kdy celním úřadem odeslání i celním úřadem určení jsou české celní úřady a není překročena státní hranice (dále jen "národní tranzit"), do něhož je propouštěno zboží cizích ozbrojených sil v souvislosti s jejich vysláním na území České republiky a ozbrojených sil České republiky v souvislosti s jejich vysláním na území jiných států na základě mezinárodní smlouvy14) (dále jen "zboží ozbrojených sil"), a které je určeno výhradně pro jejich potřebu, může být Ložný list nahrazen seznamem zboží, který tyto ozbrojené síly obvykle v Evropských společenstvích používají pro celní řízení na propuštění zboží do režimu tranzitu (dále jen "Seznam zboží"), obsahujícím údaje nutné k identifikaci zboží, zejména značky, čísla, počet a druh nákladových kusů, označení zboží a jeho hrubou nebo vlastní hmotnost. Vysláním cizích ozbrojených sil na území České republiky se pro účely této vyhlášky rozumí také jejich průjezd územím České republiky.
(3) Způsob uvádění údajů v Deklaraci, Doplňkové deklaraci a Ložném listu, jakož i další náležitosti související s podáváním celního prohlášení na těchto tiskopisech, je uveden v části I přílohy č. 16 k této vyhlášce, není-li v odstavci 4 nebo 5 stanoveno jinak.
(4) Deklarant, který je fyzickou osobou, uvádí v Deklaraci a Doplňkové deklaraci, jimiž navrhuje propuštění zboží, které nemá obchodní charakter, do celního režimu, jiného než národního tranzitu anebo režimu tranzitu ve smyslu Úmluvy o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropským hospodářským společenstvím15) (dále jen "společný tranzit"), údaje v rozsahu uvedeném v části II přílohy č. 16 k této vyhlášce.
(5) Bude-li předloženo prohlášení, že zásilka, která má být propuštěna do národního tranzitu, je přepravována pro ozbrojené síly vysílajícího státu a obsahuje pouze zboží pro jejich potřebu, a toto prohlášení bude opatřeno datem vystavení a ověřeno podpisem vystavujícího důstojníka s uvedením jeho jména a příjmení, hodnosti a jednotky (dále jen "Prohlášení"), vyplní se v Deklaraci údaje v rozsahu uvedeném v části III. přílohy č. 16 k této vyhlášce.
(6) Písemné celní prohlášení na propuštění zboží ozbrojených sil do národního tranzitu lze podat též na tiskopisu, který má formát A3 a jehož vzor je uveden v příloze č. 16a k této vyhlášce. Tento tiskopis je nutno předepsaným způsobem vyplnit v souladu s uvedenými pokyny a opatřit požadovanými náležitostmi.
(7) V příloze č. 17 k této vyhlášce je uveden seznam doplňkových kódů a seznam zboží, jehož sazební zařazení se uvádí v písemném celním prohlášení desetimístným číselným kódem. Číslice na devátém a desátém místě označují doplňkový kód.
§ 33
(1) Pro účely společného tranzitu se rozumí
a) smluvní stranou Evropská společenství, Maďarská republika, Republika Island, Norské království, Polská republika, Slovenská republika, Švýcarská konfederace a Česká republika,
b) členským státem Belgické království, Dánské království, Spolková republika Německo, Řecká republika, Španělské království, Francouzská republika, Irsko, Italská republika, Velkoknížectví Lucembursko, Nizozemské království, Rakouská republika, Portugalská republika, Finská republika, Švédské království, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Maďarská republika, Republika Island, Norské království, Polská republika, Slovenská republika, Švýcarská konfederace a Česká republika,
c) třetím státem stát, který není členským státem.
(2) Pro účely společného tranzitu se celním statutem zboží Evropských společenství (dále jen "celní statut Společenství") rozumí postavení zboží vyjadřující, že se jedná o zahraniční zboží, které
a) bylo zcela získáno nebo vyrobeno na celním území Evropských společenství, aniž k němu bylo přidáno zboží dovezené ze států nebo územních celků, které nejsou součástí celního území Evropských společenství,
b) bylo dovezeno na celní území Evropských společenství ze států nebo územních celků, které nejsou součástí celního území Evropských společenství, a bylo zde propuštěno do volného oběhu,
c) bylo získáno nebo vyrobeno na celním území Evropských společenství buď zcela ze zboží uvedeného pod písmenem a), nebo ze zboží uvedeného pod písmeny a) a b).
§ 34
V písemném celním prohlášení na propuštění zboží do společného tranzitu se celní statut deklarovaného zboží označuje kódem
a) T1, jedná-li se o české zboží nebo o zboží zahraniční jiné než uvedené pod písmenem b),
b) T2, jedná-li se o zboží, které má celní statut Společenství, bylo dopraveno do tuzemska ve společném tranzitu spolu s rozhodnutím o propuštění zboží do režimu tranzitu vydaném na tiskopisu písemného celního prohlášení (dále jen "tranzitní doklad"), v němž je deklarované zboží označeno kódem T2, a jsou-li splněny podmínky uvedené v § 35.
§ 35
(1) Bez dotčení ustanovení § 34 písm. b) může být celní statut zpět vyváženého zahraničního zboží označen v písemném celním prohlášení na propuštění zboží do společného tranzitu kódem T2, podléhalo-li zboží po jeho dopravení do tuzemska nepřetržitě celnímu dohledu, jehož cílem bylo zejména zajistit totožnost a nezměněný stav zboží, a nebylo-li v tuzemsku propuštěno do jiného celního režimu než
a) národního tranzitu,
b) uskladňování v celním skladu, pokud
1. doba uskladnění nepřesáhla 6 měsíců u zboží kapitoly 1 až 24 celního sazebníku nebo 5 let u ostatního zboží,
2. zboží bylo uskladněno odděleně od ostatního zboží a bylo podrobeno pouze takové manipulaci, která je nutná k zajištění jeho uchování nebo která spočívá v dělení zásilky, aniž by byl nahrazen nebo změněn její obsah,
3. manipulace se zbožím byla prováděna pouze s povolením celního úřadu, ve stanoveném rozsahu, a pod celním dohledem,
c) dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla za účelem vystavení nebo předvedení zboží na výstavě nebo podobné akci; zboží může být podrobeno pouze takové manipulaci, která je nutná k zajištění jeho uchování nebo která spočívá v dělení zásilky, aniž by byl nahrazen nebo změněn její obsah.
(2) V písemném celním prohlášení na propuštění zpět vyváženého zahraničního zboží, jehož celní statut je označen kódem T2, do společného tranzitu je nutno uvést veškeré odkazy, zvláštní záznamy a poznámky z tranzitního dokladu, na jehož základě bylo předmětné zboží dopraveno do tuzemska, nebo připojit jeho ověřený opis nebo fotokopii.
§ 36
(1) Není-li zpětný vývoz zahraničního zboží, které má celní statut Společenství, uskutečněn ve společném tranzitu nebo byl ve společném tranzitu uskutečněn, ale v písemném celním prohlášení na propuštění zboží do společného tranzitu nebyl uveden kód, i když uveden býti mohl, lze osvědčit celní statut Společenství dokladem T2L vystaveným v tuzemsku, pokud
a) předmětné zboží
1. bylo do tuzemska dopraveno ve společném tranzitu a v tranzitním dokladu bylo deklarované zboží označeno kódem T2, nebo
2. nebylo do tuzemska dopraveno ve společném tranzitu a celní statut Společenství byl prokázán dokladem T2L, fakturou nebo přepravním dokladem, které byly opatřeny kódem T2L ověřeným celním úřadem členského státu, z něhož bylo zboží odesláno,
b) jsou splněny podmínky uvedené v § 35,
c) zboží není určeno pro vývoz do třetího státu,
d) je splněna podmínka přímé přepravy zboží, kterou se rozumí přeprava, během níž zboží neopustí celní území smluvních stran, s výjimkou případů, kdy přeprava mimo území smluvních stran je uskutečněna s jediným přepravním dokladem vyhotoveným v některé ze smluvních stran,
e) zboží je vyváženo zpět v obalech, které mají celní statut Společenství,
f) zboží není vyváženo zpět na podkladě karnetu TIR s výjimkou případů, kdy
1. zboží, které má být vyloženo na celním území členského státu, je dopravováno společně se zbožím, které má být vyloženo na celním území třetího státu, nebo
2. zboží je dopravováno mezi smluvními stranami přes celní území třetího státu.
(2) Je-li zboží vyváženo zpět na podkladě karnetu TIR nebo karnetu ATA a jsou splněny podmínky pro osvědčení dokladem T2L, že deklarované zboží má celní statut Společenství, může deklarant uvést do příslušných oddílů použitého karnetu, určených pro označení zboží, kód T2L, který potvrdí svým podpisem. Tento zápis učiní deklarant ještě před předložením karnetu celnímu úřadu odeslání, kde bude každý zapsaný kód T2L ověřen otiskem služebního razítka a podpisem pověřeného zaměstnance celního úřadu. V případech, kdy je na podkladu jednoho karnetu TIR nebo jednoho karnetu ATA spolu s jiným zbožím přepravováno také zboží, které má celní statut Společenství, musí být v karnetu oba druhy zboží uvedeny odděleně a kód T2L umístěn tak, aby se jednoznačně vztahoval pouze na zboží, které má celní statut Společenství.
§ 37
(1) Doklad T2L se vyhotovuje na tiskopise, kterým je list číslo 4 nebo 4/5 Deklarace, který může být v případě více položek zboží doplněn listy číslo 4 nebo 4/5 Doplňkové deklarace nebo Ložným listem.
(2) Doklad T2L se vyplňuje v jazyce českém nebo slovenském a údaje v něm obsažené lze opravit způsobem uvedeným v § 40 odst. 5. Nevyplňují se odstavce 2, 6 až 13, 15, 15a, 15b, 16, 17a, 17b, 17 až 30, 34a, 34b, 36, 37, 39, 41 až 43 a 45 až 53 Deklarace, popřípadě Doplňkové deklarace, které deklarant proškrtne tak, aby případné další zápisy byly znemožněny.
(3) Doklad T2L nemusí doprovázet zásilku zpět vyváženého zboží a může být vystaven dodatečně. Doklad T2L spolu s předchozím celním dokladem označeným kódem T2 nebo T2L předkládá deklarant v jednom vyhotovení k ověření celnímu úřadu, v jehož územním obvodu byl nebo je zpětný vývoz uskutečněn.
(4) Údaje do dokladu T2L uvádí osoba osvědčující stanoveným způsobem statut zboží Společenství podáním dokladu T2L, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v části IV přílohy č. 16 k této vyhlášce.
§ 38
(1) Celní statut Společenství, který lze podle § 36 a 37 osvědčit dokladem T2L, lze osvědčit také fakturou nebo přepravním dokladem, vztahují-li se tyto doklady pouze na zboží, které má celní statut Společenství, a jsou-li splněny podmínky uvedené v odstavcích 2 až 4.
(2) Na faktuře nebo přepravním dokladu, které mají nahradit doklad T2L, musí být kromě ostatních předepsaných náležitostí uveden počet, druh, značky a čísla nákladových kusů, označení zboží, hrubá hmotnost v kilogramech, popřípadě čísla kontejnerů a dále obchodní jméno a sídlo nebo jméno, příjmení a adresa trvalého bydliště deklaranta nebo odesilatele, není-li deklarant odesilatelem, který na tento doklad zřetelně a viditelně uvede zkratku "T2L", k níž připojí svůj vlastnoruční podpis.
(3) Faktura nebo přepravní doklad vyplněné způsobem uvedeným v odstavci 2 se předkládají k ověření celnímu úřadu, v jehož územním obvodu byl nebo je zpětný vývoz realizován.
(4) Na fakturu nebo přepravní doklad, kterými má být osvědčen celní statut Společenství, není nutno uvádět odkazy, zvláštní záznamy a poznámky z předchozího tranzitního dokladu T2 nebo celního dokladu T2L, kterým může být i faktura nebo přepravní doklad nahrazující doklad T2L, pokud je přiložen jejich ověřený opis nebo fotokopie.
§ 39
(1) Deklarace a Doplňková deklarace se v úplné sadě skládá
a) z osmi listů označených čísly 1 až 8, nebo
b) ze čtyř listů označených čísly 1/6, 2/7, 3/8 a 4/5, které se používají zejména k vyhotovení Deklarace a Doplňkové deklarace výpočetní technikou.
(2) Deklarace s případně přiloženými Doplňkovými deklaracemi se používají v sadách skládajících se z listů označených čísly
a) 1, 2 a 3 k podávání celních prohlášení na propuštění zboží do režimu vývozu a režimu pasivního zušlechťovacího styku nebo na ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku a režimu dočasného použití, je-li v souvislosti s ukončením těchto režimů zboží vyváženo zpět do zahraničí,
b) 1, 4, 5 a 7 k podávání celních prohlášení na propuštění zboží do režimu tranzitu,
c) 6, 7 a 8 k podávání celních prohlášení na propuštění zboží do režimu volného oběhu, režimu uskladňování v celním skladu, režimu aktivního zušlechťovacího styku, režimu přepracování pod celním dohledem a do režimu dočasného použití nebo na ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku a režimu dočasného použití, není-li v souvislosti s ukončením těchto režimů zboží vyváženo zpět do zahraničí,
d) 1, 2, 3, 4, 5 a 7 k podávání celních prohlášení na propuštění zboží do režimu vývozu nebo režimu pasivního zušlechťovacího styku a současně do režimu tranzitu,
e) 1, 2, 3, 4, 5 a 7 k podávání celních prohlášení na ukončení režimu dočasného použití a současně na propuštění zboží do režimu tranzitu.
(3) Je-li k podání celního prohlášení použita Deklarace, případně Doplňková deklarace v sadě skládající se z listů označených čísly 1/6, 2/7, 3/8 a případně 4/5, deklarant proškrtne nehodící se číselné označení na Deklaraci a v Doplňkové deklaraci tak, aby číslování listů v sadě odpovídalo ustanovením uvedeným v odstavci 2 pod písmeny a) až e).
(4) Deklarace a Doplňková deklarace se zhotovuje zeleným tiskem na bílý samopropisovací papír, který je bez vlastní fluorescence pod UV světlem a jehož hmotnost je nejméně 40g/m2. Rozměr tiskopisu je 210 x 297 mm, přičemž v odůvodněných případech může ministerstvo povolit odchylku v rozsahu - 5 až + 8 mm. Jednotlivé listy jsou opatřeny samopropisovací vrstvou tak, aby se údaje uváděné na první list složky přímo propisovaly na ostatní listy, na kterých mají být uvedeny, a aby údaje uvedené na jedné straně listu neztěžovaly nebo neznemožňovaly čitelnost údajů uvedených na jeho druhé straně. Tiskopis se nesmí při běžném používání trhat a mačkat. Pravidla pro vyhotovení tiskopisu Deklarace a Doplňkové deklarace jsou uvedena v příloze č. 18 k této vyhlášce. Tiskopis Deklarace a Doplňkové deklarace může být nahrazen počítačovou sestavou, která splňuje všechny předepsané náležitosti, zejména musí odpovídat předepsanému vzoru tiskopisu, formátu, požadavku na vlastnosti použitého papíru, a obsahovat všechny předepsané údaje.
(5) Jednotlivé listy Deklarace a Doplňkové deklarace jsou číselně a barevně odlišeny. List s číslem 1 nebo 6 s červeným označením je určen pro celní úřad, který rozhoduje o propuštění zboží do navrženého režimu. List s číslem 2 nebo 7 se zeleným označením je využíván pro statistické účely a list s číslem 3 nebo 8 se žlutým označením je předáván deklarantovi nebo jeho zástupci jako rozhodnutí o propuštění zboží a vyměření cla, daní a poplatků vybíraných při dovozu. Listy s čísly 4 a 5 s modrým označením a list s číslem 7 se zeleným označením doprovázejí zásilku zboží propuštěnou do režimu tranzitu od celního úřadu odeslání k celnímu úřadu určení. Je-li zboží propuštěno do režimu vývozu nebo režimu pasivního zušlechťovacího styku, doprovází list s číslem 2 zásilku zboží k pohraničnímu celnímu úřadu, a je-li zboží propuštěno do režimu vývozu s umístěním do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu, také k celnímu úřadu, v jehož územním obvodu je zboží do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu umístěno. List s číslem 3 je celním úřadem, který zboží do režimu vývozu nebo pasivního zušlechťovacího styku propustil, předáván deklarantovi nebo jeho zástupci po potvrzení výstupu zboží do zahraničí nebo umístění zboží do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu.
(6) Pro účely celního řízení se vyplňuje Deklarace podle přílohy č. 16 k této vyhlášce, přičemž dovozem se rozumí propuštění do režimu volného oběhu, aktivního zušlechťovacího styku, uskladňování v celním skladu, přepracování pod celním dohledem, dočasného použití a ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku a režimu dočasného použití, není-li v souvislosti s ukončením těchto režimů zboží vyváženo zpět do zahraničí. Vývozem se rozumí propouštění zboží do režimu vývozu a režimu pasivního zušlechťovacího styku nebo ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku a režimu dočasného použití, je-li v souvislosti s ukončením těchto režimů zboží vyváženo zpět do zahraničí. Tranzitem se rozumí propuštění do národního tranzitu nebo společného tranzitu.
(7) Deklarace, kterou se navrhuje pouze ukončení režimu, se podává, je-li ukončován režim aktivního zušlechťovacího styku nebo režim dočasného použití a předmětnému zboží je přidělováno jiné celně schválené určení s výjimkou režimu volného oběhu.
(8) Zpětný vývoz zahraničního zboží, které bylo rozhodnutím v celním řízení na základě písemného celního prohlášení propuštěno do režimu aktivního zušlechťovacího styku, dočasného použití, uskladňování v celním skladu nebo přepracování pod celním dohledem, se uskutečňuje v režimu tranzitu.
(9) Požaduje-li deklarant pro svoji potřebu další list Deklarace, příp. Doplňkové deklarace, může přiložit k předepsaným listům shodně vyplněný další list, a to při vývozu list číslo 3, při dovozu list číslo 8 a při tranzitu list číslo 1. Přiložený list pověřený zaměstnanec celního úřadu doplní a potvrdí stejným způsobem jako předepsaný list stejně číselně označený; při vývozu a dovozu s tímto listem zaměstnanec celního úřadu nakládá stejně jako s listem předávaným deklarantovi. Při tranzitu přiložený list předá pověřený zaměstnanec celního úřadu deklarantovi po propuštění zboží do režimu tranzitu. Jako další list určený pro potřebu deklaranta může být použit pouze list tiskopisu Deklarace nebo Doplňkové deklarace, případně jeho čitelná fotokopie, přičemž v odstavci B dalšího listu Deklarace bude zřetelně uvedena poznámka "Určeno pro deklaranta", která nesmí být vyhotovena v červené barvě.
(10) Jedna Deklarace je určena pouze k vykázání jedné položky zboží. Je-li zásilka, na kterou se celní prohlášení vztahuje, složena z více položek zboží, přikládá se k tiskopisu Deklarace jeden nebo více tiskopisů Doplňkových deklarací. Na jednu Deklaraci s přiloženými Doplňkovými deklaracemi lze deklarovat pouze položky zboží, u nichž je údaj uváděný do levé části odstavce 37 Deklarace a Doplňkových deklarací shodný. Je-li na poslední přiložené Doplňkové deklaraci deklarována pouze jedna nebo dvě položky zboží, nevyužité místo pro uvedení případných dalších položek se proškrtává. Využití i oběh Doplňkových deklarací je totožný s využitím a oběhem Deklarace, se kterou jsou předkládány a jejíž přílohu tvoří.
(11) V tranzitu může být Doplňková deklarace nahrazena Ložným listem a v národním tranzitu i Seznamem zboží, který se vyhotovuje při dopravě zboží pro potřebu ozbrojených sil ve stejném počtu výtisků jako Ložný list a manipuluje se s ním shodným způsobem. K jedné Deklaraci nelze současně přikládat Ložný list nebo Seznam zboží, vztahující se na část zboží, a Doplňkovou deklaraci vztahující se na další část zboží.
(12) Tiskopis Ložného listu může být vyhotoven tiskárnou počítače nebo jiným strojovým způsobem tak, aby byly zachovány obsahové náležitosti a jejich předepsané prostorové umístění. Orámovaný prostor vpravo nahoře musí mít rozměr 70 x 55 mm s rozdělením na horní část o velikosti 70 x 15 mm a dolní část o velikosti 70 x 40 mm. Celkový rozměr tiskopisu je 210 x 297 mm, přičemž je nutno používat papír s hmotností nejméně 40 g/m2, který bude tak pevný, že se při normálním používání ani netrhá, ani nemačká. Šířku sloupců v Ložném listu může deklarant přizpůsobovat podle potřeby, s výjimkou sloupce "Místo pro úřední záznamy", který musí být široký nejméně 30 mm. Tiskopis Ložného listu může být nahrazen počítačovou sestavou, která obsahuje všechny předepsané údaje.
(13) Ložný list se přikládá ke každému listu Deklarace a stává se jeho nedílnou přílohou; vyplněna může být pouze přední strana tiskopisu.
§ 40
(1) Deklarace, Doplňkové deklarace a Ložné listy se vyplňují strojem, mechanograficky nebo jiným podobným způsobem. Vypsat je lze i ručně tiskacím písmem, ne však obyčejnou nebo inkoustovou tužkou. Vyplněné údaje v nich musí být napsány modrou nebo černou barvou tak, aby byly nesmazatelné a co nejvíce čitelné. Údaje lze uvádět pouze do předepsaných částí a není možné je doplňovat jinými údaji, pro které nejsou příslušné odstavce vyhrazeny. Při vyplňování strojem s typy podle mezinárodních norem je vhodné využít pro přesné umístění údajů nastavovací okénko v odstavci 2 Deklarace nebo Doplňkové deklarace.
(2) Deklarant v souladu s přílohou č. 16 k této vyhlášce vyplní v Deklaraci, případně Doplňkové deklaraci údaje nebo zajistí vyplnění údajů do odstavců
a) 1 až 3, 5 až 9, 11, 14, 15a, 19 až 25, 31 až 34a, 35 až 38, 41, 44, 46, 47, 49 a 54 při dovozu,
b) 1 až 3, 5 až 9, 11, 14, 15a, 17, 17a, 19 až 25, 31 až 34a, 35, 37, 38, 41, 44, 46, 47, 49 a 54 při vývozu,
c) 1, 3 až 6, 8, 15, 17, 18, 21, 25, 31 až 33, 35, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 a 56 (odstavce se zeleným podtiskem) při tranzitu.
(3) Je-li podáváno celní prohlášení na propuštění zboží, u něhož je třeba v Deklaraci vyjádřit více různých údajů (kódů), zejména v odstavcích 1, 7, 11, 15a, 17, 17a, 20, 22, 23 a 24 Deklarace, musí být tyto údaje rozepsány do více Deklarací. Například při placení jedné zásilky dvěma různými měnami je nutné ji poměrně rozdělit do dvou Deklarací; jedná-li se o nedělitelnou zásilku, lze podat jednu Deklaraci, v níž se jako měna, kterou je za zboží placeno nebo inkasováno, uvede měna, kterou je v přepočtu na Kč placena větší část celkové částky, nebo měna dle výběru deklaranta, jedná-li se o shodné částky.
(4) Je-li pro vývoz a tranzit použita jedna sada listů Deklarace (Doplňkové deklarace), odpovídá deklarant za údaje, které se vztahují k režimu nebo k ukončení režimu, který sám nebo prostřednictvím svého zástupce navrhuje. Použije-li deklarant jako celní prohlášení příslušnou část sady listů Deklarace, která již byla vyplněna v souvislosti s jiným celním režimem, než který navrhuje, je povinen prověřit před jeho podáním správnost a platnost již v Deklaraci uvedených údajů, které se jej týkají, zejména údajů o deklarovaném zboží a o navrhovaném režimu. Zjištěné rozdíly, nejasnosti nebo nepřesnosti deklarant neprodleně oznámí celnímu úřadu. Případné propsání údajů, vyžadovaných pro tranzit, na listy číslo 2 a 3 se nepovažuje za závadu, i když při vývozu se tyto údaje neuvádějí.
(5) Číselné a kódované údaje uvedené v Deklaraci a Doplňkové deklaraci nesmějí být mazány ani přepisovány. Před přijetím celního prohlášení na propuštění zboží do navrženého režimu může deklarant provádět změny škrtnutím chybných údajů při zachování jejich čitelnosti a doplněním nových správných údajů do stejného odstavce vedle, nad nebo pod chybný údaj. Nelze-li takto změnu provést, musí být vyhotovena nová Deklarace nebo Doplňková deklarace. Po přijetí celního prohlášení musí být oprava v souladu s ustanovením § 109 zákona provedena podáním nového celního prohlášení.
§ 41
(1) Žádost o opravu nebo zrušení Deklarace se dokládá napadnutým rozhodnutím (list číslo 3 nebo 8 Deklarace), které po skončení řízení celní úřad vrátí žadateli s poznámkou, např. o jeho opravě nebo zrušení.
(2) Rozhodne-li celní úřad o určení celní hodnoty v jiné výši, než byla prohlášena deklarantem v přijatém písemném celním prohlášení, pověřený zaměstnanec celního úřadu opraví původní údaj o celní hodnotě tak, že jej přeškrtne a vedle, nad nebo pod něj uvede celním úřadem určenou celní hodnotu deklarovaného zboží.
§ 42
(1) Při propouštění zboží do společného tranzitu se celnímu úřadu odeslání předkládá spolu s listy 1, 4, 5 a 7 Deklarace i přepravní doklad, požaduje-li celní úřad jeho předložení. Přepravní doklad se na požádání předkládá i každému celnímu úřadu kdykoliv během přepravy.
(2) Je-li zboží přepravováno ve společném tranzitu jinak než po železnici, odevzdává se tranzitnímu celnímu úřadu Potvrzení o přestupu hranice na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 19 k této vyhlášce. Tranzitním celním úřadem je
a) vstupní celní úřad na území jiné smluvní strany, než ze které je zboží ve společném tranzitu odesíláno,
b) výstupní celní úřad smluvní strany, jejíž celní území zboží v průběhu tranzitní operace opouští přes její hranici se třetím státem.
(3) Je-li ve společném tranzitu zboží přepravováno jinak než po železnici a celním prohlášením na propuštění zboží byla Deklarace, odevzdává se na tranzitních celních úřadech uvedených v odstavci 2 písm. a) kopie listu 4 Deklarace.
(4) Osobě, která předložila ve společném tranzitu zboží spolu s připojenými celními doklady celnímu úřadu určení, vystaví na její žádost celní úřad určení Potvrzení o dodání, jehož vzor je uveden v příloze č. 20 k této vyhlášce. Pro tento účel může být v režimu tranzitu použito i Potvrzení o předložení na zadní straně listu 5 Deklarace. Potvrzení o dodání nebo Potvrzení o předložení musí být předem vyplněno osobou, která o jeho vystavení žádá. V Potvrzení o dodání mohou být uvedeny i jiné než předepsané údaje týkající se zásilky zboží, avšak závaznost potvrzení celního úřadu určení se vztahuje pouze na údaje v tiskopisu předepsané.
(5) Pro tiskopis Potvrzení o přestupu hranice, který má formát 210 x 148 mm, a pro tiskopis Potvrzení o dodání, který má formát 148 x 105 mm, se používá bílý papír o hmotnosti nejméně 40 g/m2, který musí být tak pevný, že se při normálním používání netrhá ani nemačká. Tiskopisy se vyplňují buď na psacím stroji nebo jiným mechanografickým způsobem, nebo čitelně rukou inkoustem nebo kuličkovým perem, a to tiskacím písmem.
§ 43
Propuštění zboží do režimu tranzitu při dopravě po vodní cestě
Při dopravě po vodní cestě, má-li být zboží dopraveno k jednomu celnímu úřadu určení, může být písemné celní prohlášení na propuštění zboží do národního tranzitu podáno také na Seznamu nákladu (Manifest). Seznam nákladu předkládá deklarant celnímu úřadu ve trojím vyhotovení.
§ 44
Propuštění zboží do národního tranzitu při dopravě po železnici
(1) Při dopravě po železnici může být podáno písemné celní prohlášení na propuštění zboží neobchodního charakteru do národního tranzitu také na zavazadlovém lístku stanoveném mezinárodní smlouvou16) (dále jen "zavazadlový lístek CIV"), jsou-li splněny tyto podmínky:
a) hlavním povinným je osoba provozující za podmínek stanovených mezinárodní smlouvou17) mezinárodní železniční přepravu cestujících a zavazadel, jakož i mezinárodní železniční přepravu zboží (dále jen "železniční společnost"), která má sídlo v tuzemsku,
b) jedná se o přepravu cestovních zavazadel ze zahraničí do tuzemska nebo v tranzitu přes území České republiky prováděnou železniční společností na podkladě zavazadlového lístku CIV,
c) zboží je navrhováno do režimu tranzitu do vnitrozemí nebo do přímého tranzitu,
d) zavazadlový lístek CIV je polepen na rubu zelenou nálepkou nebo zeleným otiskem razítka podle vzoru uvedeného v příloze č. 21 k této vyhlášce (dále jen "zelená nálepka"), pod níž hlavní povinný uvede celní úřad určení, číslo vlaku a datum podání celního prohlášení.
(2) Režim tranzitu do vnitrozemí se ukončuje u celního úřadu, v jehož územním obvodu je železniční stanice uvedená v příloze č. 22 k této vyhlášce.
§ 45
Propuštění cestovních zavazadel přepravovaných v zavazadlových vozech při dopravě po železnici
(1) Celní prohlášení o cestovních zavazadlech, jehož vzor je uveden v příloze č. 23 k této vyhlášce, vyplněné a podepsané cestujícím, předané současně s cestovním zavazadlem železniční společnosti některého ze států uvedených v příloze č. 24 k této vyhlášce k dopravě po železnici, má stejné právní účinky, jako ústní celní prohlášení na propuštění zboží do režimu vývozu, dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla nebo režimu volného oběhu s úplným osvobozením od dovozního cla nebo jako ústní žádost o zpětný vývoz zahraničního zboží dovezeného do tuzemska, podané cestujícím u pohraničního celního úřadu, jsou-li splněny tyto podmínky:
a) přeprava má být uskutečněna do některého ze států uvedených v příloze č. 24 k této vyhlášce,
b) cestovní zavazadlo je dopravováno železniční společností na podkladě zavazadlového lístku CIV,
c) cestovní zavazadlo obsahuje pouze zboží, jež je v souladu s prohlášením cestujícího, které je součástí Celního prohlášení o cestovních zavazadlech,
d) cestujícím vyplněné a podepsané Celní prohlášení o cestovních zavazadlech a cestovní zavazadlo bude železniční společností na požádání předloženo celním orgánům v rámci provádění celního dohledu.
(2) Mezinárodní jízdenka pro jízdní kola (dále jen "jízdenka"), na jejímž podkladě bude jízdní kolo dopravováno železniční společností jako cestovní zavazadlo, má stejné právní účinky jako ústní celní prohlášení podané cestujícím u pohraničního celního úřadu na propuštění zboží do režimu vývozu, dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla, volného oběhu s úplným osvobozením od dovozního cla nebo jako žádost o zpětný vývoz zahraničního zboží dovezeného do tuzemska, bude-li obsahovat prohlášení, že jízdní kolo bude nebo bylo použito pouze k cestovním účelům a při jeho zpětném dovozu se požaduje osvobození od dovozního cla, a budou-li zároveň splněny tyto podmínky:
a) cestující oba díly jízdenky, v nichž uvede své jméno, příjmení a bydliště, opatří vlastnoručním podpisem,
b) první díl jízdenky cestující na požádání předloží celním orgánům v rámci provádění celního dohledu,
c) druhý díl jízdenky cestující připevní na jízdní kolo, z něhož až do výdeje jízdního kola cestujícímu v cílové železniční stanici nebude sejmut.
(3) Pro účely odstavců 1 a 2 se cestujícím rozumí fyzická osoba
a) při dovozu
1. dočasně vstupující do tuzemska, která zde nemá trvalé bydliště,
2. vracející se do tuzemska po dočasném pobytu v zahraničí,
b) při vývozu
1. dočasně opouštějící tuzemsko, kde má trvalé bydliště,
2. opouštějící po dočasném pobytu tuzemsko, kde nemá trvalé bydliště.
Propuštění zboží do společného tranzitu při dopravě po železnici
§ 46
Při dopravě zboží po železnici lze při splnění podmínek uvedených v § 47 až 52 podat písemné celní prohlášení na propuštění zboží do společného tranzitu také na nákladním listu stanoveném mezinárodní smlouvou18) (dále jen "mezinárodní přepravní list CIM").
§ 47
(1) Železniční společnost se sídlem v tuzemsku uchovává v centrálním zúčtovacím místě záznamy týkající se přepravy zboží propuštěného do společného tranzitu včetně listu č. 2 mezinárodního přepravního listu CIM tak, aby byly k dispozici celním orgánům pro kontrolní účely.
(2) Železniční společnost se sídlem v tuzemsku na požádání předloží celním orgánům všechny podklady, záznamy nebo informace, které se vztahují na již uskutečněné nebo probíhající přepravy zboží a které jsou potřebné pro provádění celního dohledu.
§ 48
(1) Železniční společnost se sídlem na území smluvních stran, která přijala k přepravě zboží spolu s mezinárodním přepravním listem CIM, který je celním prohlášením na propuštění zboží do společného tranzitu nebo tranzitním dokladem T1 nebo T2, je pro tuto tranzitní operaci hlavním povinným.
(2) Železniční společnost se sídlem na území členského státu, přes jehož území vstupuje na území smluvních stran zásilka zboží, která byla přijata k přepravě železniční společností jiného než členského státu spolu s mezinárodním přepravním listem CIM, který je celním prohlášením na propuštění zboží do společného tranzitu, je pro tuto tranzitní operaci hlavním povinným.
§ 49
Železniční společnost se sídlem v tuzemsku zajistí, aby jednotlivé nákladové kusy nebo, v případě celovagónových zásilek, vagóny propouštěné v České republice do společného tranzitu byly označeny zelenou nálepkou. Zelenou nálepkou budou rovněž označeny listy č. 1 a 2 mezinárodního přepravního listu CIM.
§ 50
(1) Dojde-li ke změně přepravní smlouvy, podle níž přeprava,
a) která by měla končit mimo území smluvních stran, končí na území smluvních stran, nebo
b) která by měla končit na území smluvních stran, končí mimo území smluvních stran,
může železniční společnost se sídlem v tuzemsku tuto změněnou přepravní smlouvu plnit pouze se souhlasem celního úřadu odeslání.
(2) V ostatních případech může železniční společnost se sídlem v tuzemsku plnit změněnou přepravní smlouvu za předpokladu, že o provedené změně bude bezodkladně informovat celní úřad odeslání.
§ 51
(1) České zboží, které bylo propuštěno do režimu vývozu nebo do režimu pasivního zušlechťovacího styku, se považuje za propuštěné do režimu společného tranzitu, je-li přepravováno železniční společností se sídlem v tuzemsku na mezinárodní přepravní list CIM, který je celním prohlášením na propuštění zboží do společného tranzitu nebo tranzitním dokladem T1.
(2) S výjimkou případů uvedených v odstavci 1 předkládá železniční společnost se sídlem v tuzemsku při zahájení tranzitní operace společného tranzitu v tuzemsku listy č. 1, 2 a 3 mezinárodního přepravního listu CIM celnímu úřadu odeslání. Do odstavce 35 listu č. 3 mezinárodního přepravního listu CIM se označuje celní statut deklarovaného zboží kódem T2, k němuž se připojuje otisk služebního razítka a podpis zaměstnance celního úřadu odeslání, nebo se zde žádný kód neuvádí. Není-li žádný kód uveden, má se za to, že se jedná o zboží, jehož celní statut se označuje kódem T1.
(3) Po propuštění zboží do společného tranzitu se všechny listy mezinárodního přepravního listu CIM vrací hlavnímu povinnému nebo osobě hlavním povinným pověřené.
§ 52
(1) Je-li ukončována tranzitní operace společného tranzitu v tuzemsku, předkládá železniční společnost se sídlem v tuzemsku listy č. 2 a 3 mezinárodního přepravního listu CIM celnímu úřadu určení, kterým se rozumí celní úřad, v jehož územním obvodu se nachází železniční stanice určení podle mezinárodního přepravního listu CIM nebo jiná železniční stanice, v níž je společný tranzit ukončen a přiděleno celně schválené určení.
(2) Není-li na listech č. 1, 2 a 3 mezinárodního přepravního listu CIM označen kódem celní statut deklarovaného zboží, které je do tuzemska dopraveno z Evropských společenství, má se za to, že se jedná o zboží, které má celní statut Společenství.
(3) Není-li na listu č. 3 mezinárodního přepravního listu CIM označen kódem celní statut deklarovaného zboží, které je do tuzemska dopraveno z jiných smluvních stran než z Evropských společenství, má se za to, že se jedná o zboží, které nemá celní statut Společenství.
(4) Je-li do tuzemska dopraveno zboží z třetích států, má se za to, že se jedná o zboží, které nemá celní statut Společenství, není-li dodatečně prokázán opak.
(5) Celní úřad určení vrátí hlavnímu povinnému nebo osobě hlavním povinným pověřené list č. 2 mezinárodního přepravního listu CIM ihned poté, co jej opatřil úředním záznamem, a list č. 3 si ponechá.
Propuštění zboží do společného tranzitu při přepravě ve velkých kontejnerech po železnici
§ 53
(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) dopravním podnikem osoba provozující mezinárodní přepravu zboží ve velkých kontejnerech na podkladu předávacího listu TR,
b) velkým kontejnerem přepravní jednotka
1. trvalé povahy a dostatečně pevná, schopná opětovného použití,
2. speciálně konstruovaná tak, aby byla usnadněna přeprava více dopravními prostředky bez překládky obsahu,
3. zkonstruovaná tak, aby mohla být na dopravním prostředku zajištěna a snadno překládána,
4. uzpůsobená tak, aby mohly být účinně přiloženy závěry; to platí pouze tehdy, vyžaduje-li se přiložení závěr za účelem zajištění totožnosti,
5. jejíž plocha, vymezená čtyřmi vnějšími rohy dna, je minimálně 7 m2.
c) předávacím listem TR doklad Intercontaineru - Interfrigo (ICF) S. C. se sídlem v Basileji, na jehož základě je přepravován jeden nebo více velkých kontejnerů přes státní hranice od jednoho odesilatele k jednomu příjemci; předávací list se skládá z následujících listů s uvedeným určením:
1 : list pro generální ředitelství dopravního podniku,
2 : list pro národního zástupce dopravního podniku v místě určení zásilky,
3A: list pro celní orgány,
3B: list pro příjemce zásilky,
4 : list pro generální ředitelství dopravního podniku,
5 : list pro národního zástupce dopravního podniku v místě odeslání zásilky,
6 : list pro odesilatele zásilky,
d) soupisem velkých kontejnerů (dále jen "Soupis") doklad připojený k předávacímu listu TR, na který je přepravováno více velkých kontejnerů z jedné stanice odeslání do jedné stanice určení. Soupis tvoří s příslušným předávacím listem TR nedílnou součást; do odstavce pro údaj o počtu Soupisů v pravém horním rohu předávacího listu TR uvádí deklarant počet připojených Soupisů, do pravého horního rohu každého Soupisu uvádí sériové číslo příslušného předávacího listu TR.
(2) Při dopravě zboží železničními společnostmi smluvních stran prostřednictvím dopravního podniku ve velkých kontejnerech lze při splnění podmínek uvedených v § 54 až 60 podat písemné celní prohlášení na propuštění zboží do společného tranzitu také na předávacím listu TR. Přeprava velkého kontejneru může být ze stanice určení nebo do stanice odeslání provedena jinou dopravou než železniční.
(3) V příloze č. 25 k této vyhlášce je uveden seznam států, jejichž celní orgány jsou oprávněny schvalovat série kontejnerů pro přepravu zboží pod celní závěrou.
§ 54
(1) Dopravní podnik nebo jeho národní zástupce v tuzemsku uchovává v centrálním zúčtovacím místě nebo centrálních zúčtovacích místech záznamy týkající se přepravy zboží propuštěného do společného tranzitu tak, aby byly k dispozici celním orgánům pro kontrolní účely.
(2) Dopravní podnik nebo jeho národní zástupce v tuzemsku na požádání předloží bezodkladně celním orgánům všechny podklady, záznamy nebo informace, které se vztahují na již uskutečněné nebo probíhající přepravy zboží a které jsou potřebné pro provádění celního dohledu.
(3) Je-li předávací list TR celním prohlášením na propuštění zboží do společného tranzitu nebo tranzitním dokladem T1 nebo T2, informuje dopravní podnik nebo jeho národní zástupce v tuzemsku
a) celní úřad určení, byl-li dopravnímu podniku doručen list č. 1 předávacího listu TR nepotvrzený tímto celním úřadem,
b) celní úřad odeslání, nebyl-li dopravnímu podniku vrácen list č. 1 předávacího listu TR a nelze zjistit, zda zásilka byla dopravena k celnímu úřadu určení nebo zda opustila území smluvních stran.
§ 55
(1) Železniční společnost se sídlem na území členského státu, v němž dopravní podnik přijal k přepravě zásilku zboží spolu s předávacím listem TR, který je celním prohlášením na propuštění zboží do společného tranzitu nebo tranzitním dokladem T1 nebo T2, je pro tuto tranzitní operaci hlavním povinným.
(2) Železniční společnost se sídlem na území členského státu, přes jehož území vstupuje na území smluvních stran zásilka zboží, která byla přijata k přepravě dopravním podnikem v jiném než členském státě, je pro tuto tranzitní operaci hlavním povinným.
§ 56
Je-li v průběhu tranzitní operace část přepravy uskutečněna jiným způsobem než po železnici, je možno s jedním předávacím listem TR přepravovat pouze jeden velký kontejner.
§ 57
Dopravní podnik zajistí, aby v souvislosti se zahájením tranzitní operace v tuzemsku byly velké kontejnery označeny zelenou nálepkou. Zelenou nálepkou budou rovněž označeny listy č. 1 předávacího listu TR.
§ 58
(1) Dojde-li ke změně přepravní smlouvy, podle níž přeprava, která by měla končit
a) mimo území smluvních stran, končí na území smluvních stran, nebo
b) na území smluvních stran, končí mimo území smluvních stran, může dopravní podnik tuto změněnou přepravní smlouvu plnit pouze se souhlasem celního úřadu odeslání.
(2) V ostatních případech může dopravní podnik plnit změněnou přepravní smlouvu za předpokladu, že o provedené změně bude bezodkladně informovat celní úřad odeslání.
§ 59
(1) České zboží, které bylo propuštěno do režimu vývozu nebo do režimu pasivního zušlechťovacího styku, se považuje za propuštěné do režimu společného tranzitu, je-li přepravováno železniční společností se sídlem v tuzemsku prostřednictvím dopravního podniku na předávací list TR, který je celním prohlášením na propuštění zboží do společného tranzitu nebo tranzitním dokladem T1.
(2) S výjimkou případů uvedených v odstavci 1 se při zahájení tranzitní operace společného tranzitu v tuzemsku předkládají listy č. 1, 2, 3A a 3B předávacího listu TR celnímu úřadu odeslání.
(3) Do odstavce určeného pro celní záznamy listu č. 3A předávacího listu TR se uvádí celní statut deklarovaného zboží kódem T2, k němuž se připojuje otisk služebního razítka a podpis pověřeného zaměstnance celního úřadu odeslání, nebo se žádný kód neuvádí. Není-li žádný kód uveden, má se za to, že se jedná o zboží, jehož celní statut se označuje kódem T1.
(4) Jestliže se předávací list TR vztahuje současně na velký kontejner se zbožím, jehož celní statut se označuje kódem T1, a na velký kontejner se zbožím, jehož celní statut se označuje kódem T2, uvádí se do odstavce určeného pro celní záznamy listů č. 1, 2, 3A a 3B čísla kontejnerů s příslušným kódem T1 nebo T2.
(5) Budou-li spolu s předávacím listem TR použity Soupisy, uvádí se do odstavce určeného pro celní záznamy listů č. 1, 2, 3A a 3B předávacího listu TR sériová čísla Soupisů s příslušným kódem T1 nebo T2. Soupisy se vyhotovují samostatně pro zboží označené kódem T1 a samostatně pro zboží označené kódem T2.
(6) Po propuštění zboží do společného tranzitu se všechny listy předávacího listu TR vrací hlavnímu povinnému nebo osobě hlavním povinným pověřené.
§ 60
(1) Je-li ukončována tranzitní operace společného tranzitu v tuzemsku, předkládají se listy č. 1, 2 a 3A předávacího listu TR celnímu úřadu určení.
(2) Není-li na listech č. 1, 2 a 3A předávacího listu TR označen kódem celní statut deklarovaného zboží, které je do tuzemska dopraveno z Evropských společenství, má se za to, že se jedná o zboží, které má celní statut Společenství.
(3) Budou-li při dopravě zboží z Evropských společenství do tuzemska spolu s předávacím listem TR použity Soupisy a u odkazů na Soupisy v odstavci určeném pro celní záznamy listů č. 1, 2 a 3A předávacího listu TR nebude označen celní statut zboží, má se za to, že kódem neoznačený Soupis se týká zboží, které má celní statut Společenství.
(4) Není-li na listu č. 3A předávacího listu TR označen kódem celní statut deklarovaného zboží, které je do tuzemska dopraveno z jiných smluvních stran než Evropských společenství, má se za to, že se jedná o zboží, které nemá celní statut Společenství.
(5) Je-li do tuzemska dopraveno zboží z třetích států, má se za to, že se jedná o zboží, které nemá celní statut Společenství, není-li dodatečně prokázán opak.
(6) Celní úřad určení vrátí dopravnímu podniku listy č. 1 a 2 předávacího listu TR ihned poté, co je opatřil úředním záznamem, a list č. 3A si ponechá.
§ 61
K mezinárodnímu přepravnímu listu CIM nebo k předávacímu listu TR, které jsou celním prohlášením na propuštění zboží do společného tranzitu, mohou být podle potřeby přiloženy Ložné listy, jejichž počet bude uveden v příslušné části mezinárodního přepravního listu CIM nebo předávacího listu TR. Ložný list, jehož způsob vyplnění a manipulace s ním jsou uvedeny v příloze č. 16 k této vyhlášce a který tvoří nedílnou součást celního prohlášení se stejnými právními účinky, musí obsahovat číslo železničního vagónu, jehož se předmětný mezinárodní přepravní list CIM týká, nebo číslo velkého kontejneru, v němž je zboží přepravováno. Byla-li přeprava zahájena na území smluvních stran a je-li přepravováno společně zboží, jehož celní statut je označen kódem "T1" a zboží, jehož celní statut je označen kódem "T2", je nutno pro každou tuto kategorii zboží použít samostatné Ložné listy. Při přepravě zboží ve velkých kontejnerech na podkladu předávacího lis- tu TR je nutno použít samostatné Ložné listy pro každý kontejner, ve kterém se nachází zboží obou kategorií. Veškeré Ložné listy musí být opatřeny úředním záznamem železniční stanice odeslání.
§ 62
(1) Celní prohlášení na propuštění zboží, přepravovaného po železnici nebo ve velkých kontejnerech, do společného tranzitu může být rovněž podáno na tiskopisu Deklarace případně doplněném Doplňkovými deklaracemi nebo Ložnými listy. V těchto případech se při zahájení přepravy uvádí železniční společnost se sídlem v tuzemsku v příslušné části mezinárodního přepravního listu CIM nebo předávacího listu TR odkaz na Deklaraci, která je tranzitním dokladem. Odkaz bude obsahovat označení celního úřadu odeslání, datum propuštění zboží do společného tranzitu, evidenční číslo uvedené celním úřadem odeslání v tranzitním dokladu a označení celního statutu deklarovaného zboží kódem T1 nebo T2.
(2) Je-li celním prohlášením na propuštění zboží do společného tranzitu předávací list TR, uvede se do odstavce pro údaj o přílohách mezinárodního přepravního listu CIM, který je pouze přepravním dokladem, odkaz na předávací list TR poznámkou "Předávací list TR" doplněnou sériovým číslem tohoto dokladu. Mezinárodní přepravní list CIM se v těchto případech zelenou nálepkou neoznačuje.
(3) V případech uvedených v odstavci 1 platí ustanovení § 47 a 49 nebo § 54 a 57. Bude-li doprava po železnici ve společném tranzitu ukončena v železniční stanici v tuzemsku, železniční společnost se sídlem v tuzemsku umožní pokračování tranzitní operace jiným druhem dopravy na celní doklad, uvedený v mezinárodním přepravním listu CIM nebo předávacím listu TR, poté, co ověřila, že je zajištěn celní dluh pro Českou republiku, a opatřila list č. 1 mezinárodního přepravního listu CIM nebo listy č. 1 a 2 předávacího listu TR úředním záznamem, ve kterém osvědčí, že tranzitní operace pokračuje a zboží se dále dopravuje s jedním nebo několika tranzitními doklady. Není-li pro Českou republiku zajištěn celní dluh, železniční společnost se sídlem v tuzemsku neumožní pokračování tranzitní operace a o této skutečnosti bezodkladně uvědomí místně příslušný celní úřad.
(4) Převezme-li železniční společnost se sídlem v tuzemsku k dopravě po železnici zboží, které bylo jednou nebo několika Deklaracemi propuštěno do společného tranzitu a je přepravováno v kombinované dopravě silnice - železnice - silnice, odpovídají železniční společnosti za úhradu celního dluhu, který vznikne porušením celních předpisů při dopravě po železnici, za předpokladu, že celní dluh nebyl zajištěn nebo je u hlavního povinného nebo ručitele nedobytný.
Propuštění zboží do společného tranzitu při letecké dopravě
§ 63
(1) Při letecké dopravě může být podáno celní prohlášení na propuštění zboží do společného tranzitu na tiskopisu leteckého manifestu, jehož obsah odpovídá dodatku 3 přílohy 9 Dohody o mezinárodní civilní letecké dopravě19) Úmluva o mezinárodním civilním letectví, vyhlášená pod č. 147/1947 Sb. (dále jen "letecký manifest").
(2) Vyplněný letecký manifest, který obsahuje název letecké společnosti přepravující zboží, číslo letu, datum letu a letiště nakládky nebo vykládky zboží, je ověřen leteckou společností uvedením data, podpisu oprávněné osoby a případně otisku razítka, a který je označen kódem T1 nebo T2, lze přijmout jako celní prohlášení na propuštění zboží do společného tranzitu. Ke každé zásilce se v leteckém manifestu uvede číslo leteckého nákladního listu, počet nákladových kusů, označení zboží nebo v případě hromadných zásilek údaj "consolidated", který lze uvést i ve zkrácené formě, a hrubou hmotnost. Letecké manifesty se samostatně vyhotovují pro zboží, jehož celní statut se označuje kódem T1, a samostatně pro zboží, jehož celní statut se označuje kódem T2.
(3) Letecká společnost, která bude přepravovat zboží ve smyslu ustanovení odstavců 1 a 2, se pro tyto operace stává hlavním povinným.
(4) Hlavní povinný předkládá letecké manifesty ve dvou vyhotoveních celnímu úřadu odeslání, který je opatří úředním záznamem a jedno vyhotovení si ponechá. Při provádění celního dohledu může celní úřad odeslání požadovat předložení všech leteckých nákladních listů k zásilkám uvedeným na leteckém manifestu.
(5) Hlavní povinný předkládá letecký manifest opatřený úředním záznamem celního úřadu odeslání celnímu úřadu určení a oznamuje název letiště nakládky. Celní úřad určení může od oznamování letiště nakládky upustit, není-li o tomto letišti vzhledem k trasám letů pochyb. Při provádění celního dohledu může celní úřad určení vyžadovat předložení všech leteckých nákladních listů k zásilkám uvedeným na leteckém manifestu a dále všech manifestů, které se týkají vykládaného zboží.
(6) Hlavní povinný zpracovává a předává celnímu úřadu určení seznam leteckých manifestů, které mu v průběhu předchozího měsíce předal k ukončení společného tranzitu. V tomto seznamu, který celní úřad určení potvrzuje a měsíčně zasílá celnímu úřadu odeslání, se ke každému leteckému manifestu uvádí jeho číslo, název letecké společnosti, číslo letu a datum letu. Při zjištění nesrovnalostí v leteckých manifestech uvedených v seznamu informuje celní úřad určení celní úřad odeslání.
(7) Leteckým společnostem, které mají sídlo nebo stálé zastoupení v tuzemsku, používají k výměně informací mezi letišti nakládky a vykládky zařízení pro zpracování a přenos údajů na nosičích informací a splňují podmínky uvedené v odstavci 10, může být postup stanovený v odstavcích 1 až 6 na jejich žádost zjednodušen. České celní orgány budou o podání žádosti informovat celní orgány ostatních členských států, na jejichž území se nacházejí letiště nakládky a vykládky, která jsou navzájem propojena systémy pro zpracování a přenos údajů na nosičích informací.
(8) Zjednodušený postup dle odstavce 7 se povolí leteckým společnostem, které
a) provozují značný počet leteckých linek mezi státy smluvních stran,
b) často odesílají a přijímají letecké zásilky,
c) vedou evidenci, která umožní celním orgánům provádět na letištích nakládky i vykládky účinné kontroly,
d) nebyly pravomocně postiženy za závažné nebo opakované porušení celních nebo daňových předpisů,
e) umožní celním orgánům přístup ke svým evidencím týkajícím se společného tranzitu,
f) souhlasí s tím, že budou v plné míře odpovědné vůči celním orgánům za plnění svých povinností a že s nimi budou spolupracovat při řešení případných nesrovnalostí a porušení předpisů,
g) povedou evidenci celního statutu všech zásilek ve svých obchodních záznamech,
h) budou uvádět u každé položky leteckého manifestu příslušný celní statut kódem T1, T2 nebo C, který je ekvivalentní kódu T2L,
i) budou odpovídat za identifikaci a oznámení všech odchylek zjištěných na letišti vykládky celnímu úřadu určení,
j) budou zjištěné odchylky a nesrovnalosti řešit na základě postupů dohodnutých mezi leteckou společností a celními orgány na letišti nakládky a letišti vykládky.
§ 64
Je-li celní prohlášení na propuštění zásilek přepravovaných leteckou dopravou do společného tranzitu podáno na tiskopisu Deklarace případně doplněném Doplňkovými deklaracemi nebo Ložnými listy, ustanovení § 63 se nepoužijí.
§ 65
Tranzit při dopravě zboží potrubím nebo vedením
(1) Zboží dopravované potrubím se v tuzemsku považuje za navržené na propuštění do společného tranzitu a za propuštěné
a) přivedením do tuzemska z území nebo přes území smluvní strany, která společný tranzit používá,
b) zavedením do potrubí v tuzemsku za účelem jeho následného dopravení na nebo přes území smluvní strany, která společný tranzit používá, nebo
c) přivedením do tuzemska z území smluvní strany, která společný tranzit nepoužívá, za účelem jeho následného dopravení na území smluvní strany, která společný tranzit používá.
(2) Hlavním povinným se při dopravě zboží potrubím stává provozovatel tohoto zařízení, který má sídlo na území členského státu,
a) kde doprava ve společném tranzitu započala, nebo
b) přes jehož území vstupuje zboží na území smluvních stran a doprava dále pokračuje ve společném tranzitu.
(3) Provozovatel potrubí se sídlem v tuzemsku se pro účely plnění podmínek uvedených v § 140 odst. 2 zákona považuje za dopravce zboží.
(4) Společný tranzit při dopravě zboží potrubím se považuje za ukončený
a) zapsáním zboží do účetních dokladů příjemce v tuzemsku a jeho dodáním do zařízení nebo rozvodných sítí užívaných tímto příjemcem, nebo
b) při dopravě zboží do smluvní strany, která společný tranzit nepoužívá, vstupem zboží na území této smluvní strany.
(5) Dopravuje-li se zboží potrubím ve společném tranzitu mezi dvěma smluvními stranami přes území smluvní strany, která společný tranzit nepoužívá, je společný tranzit během přepravy přes její území přerušený.
(6) Dopravuje-li se zboží potrubím ze smluvní strany, která společný tranzit nepoužívá, začíná společný tranzit vstupem zboží na území následující smluvní strany, která společný tranzit používá.
(7) Kontrolu společného tranzitu provádějí celní orgány podle záznamů a obchodních dokladů provozovatele potrubí, které provozovatel vede a které na žádost předkládá celním orgánům.
(8) Není-li doprava zboží potrubím uskutečněna ve společném tranzitu nebo je-li zboží dopravováno vedením, použijí se ustanovení odstavců 1 až 7 pro národní tranzit přiměřeně.
§ 66
Poštovní styk
(1) Zboží dovážené v poštovním styku se považuje za navržené na propuštění do volného oběhu
a) v okamžiku vstupu do tuzemska, jedná-li se o poštovní zásilky obsahující pouze
1. osobní sdělení,
2. písemnosti pořízené hmatovým písmem, štočky se slepeckými značkami a zvukové záznamy a zvláštní papíry pro potřebu nevidomých (slepecké zásilky),
3. tiskoviny nepodléhající dovoznímu clu a daním nebo osvobozené od dovozního cla a daní.
b) v okamžiku dodání celnímu úřadu, jedná-li se o zboží dovážené v poštovních zásilkách, které není uvedeno v písmenu a), a zásilky jsou opatřeny celním prohlášením o obsahu.20)
(2) Zboží vyvážené v poštovním styku se považuje za navržené do režimu vývozu
a) v okamžiku podání k poštovní přepravě do zahraničí, jedná-li se o zboží nepodléhající vývoznímu clu, daním a poplatkům, vyvážené v poštovních zásilkách opatřených nebo neopatřených celním prohlášením o obsahu,20)
b) v okamžiku dodání celnímu úřadu, jedná-li se o zboží podléhající vývoznímu clu, daním a poplatkům vyvážené v poštovních zásilkách, opatřených celním prohlášením o obsahu.20)
(3) V případech uvedených v odstavci 1 je dlužníkem adresát zásilky a v případech uvedených v odstavci 2 odesilatel zásilky.
(4) Jsou-li celnímu úřadu dodány poštovní zásilky neopatřené celním prohlášením o obsahu20) nebo je-li toto prohlášení neúplné, stanoví celní úřad deklarantovi formu, v níž je třeba celní prohlášení podat nebo je doplnit.
§ 67
Ustanovení § 66 odst. 1 až 3 se nepoužije, jestliže
a) celková celní hodnota zboží, které má obchodní charakter, dováženého v poštovních zásilkách je vyšší než 30 000 Kč, nebo jedná-li se o opakované zásilky nebo jde o dílčí zásilku od téhož odesilatele témuž příjemci,
b) celní prohlášení bylo podáno písemně, ústně nebo prostředky výpočetní techniky,
c) se na poštovní zásilky vztahuje ustanovení § 83 nebo § 84.
Národní tranzit na podkladě karnetu TIR a ATA
§ 68
(1) Za písemné celní prohlášení na propuštění zboží do národního tranzitu se považuje také písemné celní prohlášení podané podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.21)
(2) Přepravuje-li se zboží na podkladě karnetu TIR (Transport international routier), může hlavní povinný prohlásit statut deklarovaného českého zboží tím, že uvede do sloupce určeného pro popis zboží na všech příslušných listech použitého karnetu před jeho předložením celnímu úřadu k ověření označení "české" a připojí svůj podpis. Na listech karnetu, na nichž je uvedeno označení "české", ověří toto označení pověřený zaměstnanec celního úřadu odeslání otiskem služebního razítka a svým podpisem.
(3) Vztahuje-li se karnet TIR na české i zahraniční zboží, uvede hlavní povinný každou kategorii zboží samostatně a označení "české" umístí tak, aby bylo zřejmé, že se vztahuje pouze na české zboží.
§ 69
(1) Zboží přepravované v tuzemsku na podkladě karnetů TIR a ATA (Admission temporaire/Temporary admission) je považováno za zahraniční zboží, není-li prokázáno, že jde o české zboží.
(2) Skutečnost, že jde o české zboží, může hlavní povinný prokázat
a) údajem ve sloupci určeném pro popis zboží na všech příslušných listech použitého karnetu,
b) celním prohlášením, na jehož podkladě bylo předmětné zboží propuštěno do režimu vývozu.
§ 70
(1) Je-li při tranzitní operaci prováděné na podkladu karnetu TIR nebo karnetu ATA nebo v souvislosti s těmito operacemi zjištěno, že došlo k porušení celních předpisů nebo k závadě, oznámí to celní úřad držiteli karnetu a ručiteli ve lhůtě stanovené mezinárodní smlouvou.22)
(2) Důkaz o řádném uskutečnění tranzitní operace provedené na podkladu karnetu TIR nebo ATA předloží hlavní povinný celnímu úřadu odeslání ve lhůtě stanovené mezinárodní smlouvou.23) Takovým důkazem je zejména doklad potvrzený celními orgány, prokazující, že předmětné zboží bylo dodáno celnímu úřadu určení v tuzemsku, nebo doklad osvědčující dodání zboží, vystavený v zahraničí celními orgány nebo jiným státním orgánem, pokud uvedené doklady obsahují údaje umožňující ztotožnění předmětného zboží.
§ 71
Vznikl-li celní dluh proto, že zboží propuštěné na podkladě karnetu ATA nebylo vyvezeno zpět nebo s ním bylo nakládáno v rozporu s celními předpisy nebo nebyly dodrženy podmínky stanovené celním úřadem, oznámí celní úřad tuto skutečnost ručiteli nejpozději do tří měsíců od uplynutí platnosti karnetu. V oznámení celní úřad uvede výši celního dluhu.
§ 72
(1) Clo, daně a poplatky, jejichž výše se rovná výši celního dluhu uvedenému v § 71, vyměří celní úřad na tiskopisu Celní výměr, jehož vzor je uveden v příloze č. 26 k této vyhlášce, a podle pokynů v něm uvedených. Celní úřad zašle celní výměr po uplynutí lhůty 6 měsíců po doručení oznámení; na žádost ručitele může celní úřad zaslat celní výměr po uplynutí lhůty 3 měsíců po doručení oznámení.
(2) Celní výměr se vyhotovuje ve dvou výtiscích. Originál je určen ručiteli, kopii si ponechává celní úřad, který oznámení vyhotovil.
Dočasný vývoz s použitím karnetu ATA
§ 73
Karnet ATA lze pro dočasný vývoz zboží použít tehdy, jestliže karnet ATA
a) je vydán v tuzemsku a potvrzen tuzemským ručitelem, který je součástí mezinárodního záručního systému,
b) se týká pouze českého zboží,
1. při jehož vývozu z tuzemska nebylo provedeno řízení na vyplacení náhrad nebo jiných částek vyplácených na základě zemědělské politiky při vývozu,
2. při jehož vývozu z tuzemska nevznikl na základě zemědělské politiky žádný finanční nárok či prospěch podmíněný povinností toto zboží vyvézt,
3. při jehož vývozu nebo v souvislosti s vývozem nebyla nebo nebude předložena žádost o vyplacení jakékoliv náhrady vyplývající z vývozu tohoto zboží,
c) je doložen přepravními doklady, požaduje-li je celní úřad,
d) je vystaven na zboží, které má být dovezeno zpět.
§ 74
Způsob uvádění údajů v karnetu ATA pro propuštění zboží k dočasnému vývozu je uveden v příloze č. 27 k této vyhlášce.
Zpětný dovoz s použitím karnetu ATA
§ 75
(1) Bylo-li české zboží dočasně vyvezeno na podkladě karnetu ATA podle § 73, může být toto zboží na základě tohoto dokladu propuštěno do volného oběhu.
(2) Má-li být dočasný vývoz původně českého zboží ukončen propuštěním zboží do volného oběhu jiným celním úřadem než celním úřadem vstupním, k přepravě předmětného zboží od vstupního celního úřadu k celnímu úřadu, kde celní řízení bude provedeno, se neprovádí žádné další řízení.
(3) Způsob uvádění údajů v karnetu ATA pro propuštění zboží ve zpětném dovozu je uveden v příloze č. 27 k této vyhlášce.
§ 76
(1) Nemá-li být zboží, které vystoupilo do zahraničí na podkladě karnetu ATA, dovezeno zpět do tuzemska, předkládá deklarant dodatečně celnímu úřadu celní prohlášení na propuštění tohoto zboží do režimu vývozu na tiskopisu Deklarace, které obsahuje údaje uvedené v příloze č. 16 k této vyhlášce.
(2) Celní úřad, kterému byl předložen předmětný karnet ATA, potvrdí Deklaraci do režimu vývozu a současně zruší údaje o zpětném dovozu v kmenovém listu pro zpětný dovoz a v útržkovém listu pro zpětný dovoz karnetu ATA.
Režim dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla s použitím karnetu ATA
§ 77
(1) Předložení karnetu ATA za účelem propuštění zboží do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla se považuje za podání žádosti o povolení režimu; přijetí karnetu ATA (dovozního listu) se považuje za vydání povolení k použití uvedeného režimu.
(2) Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla podle odstavce 1 lze propustit zboží pouze v případech uvedených v příloze č. 28 k této vyhlášce.
(3) Karnet ATA celní úřad přijme pouze tehdy, je-li
a) vydán v zemi, která je
1. smluvní stranou Úmluvy ATA, nebo
2. smluvní stranou Istanbulské Úmluvy přijetím Doporučení Rady pro celní spolupráci dne 25. června 1992, týkající se karnetu ATA pro režim dočasného použití v rámci lhůt a za podmínek uvedených v tomto Doporučení, které potvrdilo a ručí za ně sdružení, které tvoří součást mezinárodního záručního systému,
b) v příslušném odstavci na první stránce potvrzen celním úřadem,
c) v tuzemsku platný.
§ 78
(1) Nemůže-li vstupní celní úřad kontrolovat plnění všech podmínek, jimiž je použití režimu dočasného použití podmíněno, lze uskutečnit přepravu předmětného zboží k vnitrozemskému celnímu úřadu v národním tranzitu na podkladě karnetu ATA jako celního prohlášení (§ 80 a 81).
(2) Způsob uvádění údajů v karnetu ATA pro propuštění zboží do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla je uveden v příloze č. 27 k této vyhlášce.
§ 79
Zpětný vývoz s použitím karnetu ATA
(1) Při ukončení režimu dočasného použití předloží hlavní povinný karnet ATA před zpětným vývozem zboží celnímu úřadu, který zboží do tohoto režimu propustil, nebo kterémukoliv vnitrozemskému celnímu úřadu.
(2) Způsob uvádění údajů v karnetu ATA pro propuštění zboží ke zpětnému vývozu je uveden v příloze č. 27 k této vyhlášce.
Národní tranzit s použitím karnetu ATA
§ 80
(1) Karnet ATA může být předložen jako celní prohlášení na propuštění zboží do národního tranzitu, obsahuje-li nejméně jeden pár dosud nepoužitých tranzitních listů.
(2) Způsob uvádění údajů v karnetu ATA pro propouštění zboží do režimu národního tranzitu je uveden v příloze č. 27 k této vyhlášce.
§ 81
Způsob uvádění údajů v karnetu ATA pro ukončení národního tranzitu ke zpětnému vývozu nebo k jeho dodání je uveden v příloze č. 27 k této vyhlášce.
§ 82
Prodloužení platnosti karnetu ATA
(1) Je-li zřejmé, že režim dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla může přesáhnout lhůtu platnosti karnetu ATA, protože držitel nemůže zboží vyvézt zpět, může záruční sdružení, které tento karnet ATA vydalo, vydat následný karnet ATA. Původní karnet se vrátí vydávajícímu sdružení.
(2) Následný karnet ATA se předkládá celnímu úřadu, v jehož územním obvodu se zboží nachází, který
a) v původním karnetu ATA potvrdí útržkový list pro zpětný vývoz a neprodleně jej zašle celnímu úřadu, který zboží propustil do režimu dočasného použití,
b) přijme následný karnet ATA a ponechá si dovozní útržkový list poté, co v něm uvede konečnou lhůtu, která byla uvedena v původním karnetu ATA, a případné prodloužení a číslo původního karnetu ATA.
(3) Za vydaný následný karnet ATA odpovídá vydávající sdružení. Jestliže uplynula doba platnosti karnetu ATA, i když držitel karnetu ATA nemůže zboží zpětně vyvézt a vydávající sdružení odmítá vydat následný karnet ATA, celní úřad vyžaduje provedení úkonů uvedených v § 34 až 44 a § 79.
Oddíl druhý
Ústní celní prohlášení
§ 83
Volný oběh
(1) Celní prohlášení na propuštění zboží, které nemá obchodní charakter, do volného oběhu lze podat ústně, jde-li o
a) zboží dovážené cestujícím,
b) zboží v zásilkách, které jsou určeny fyzickým osobám,
c) v jiných případech než uvedených pod písmeny a) a b), zejména při dovozu zboží pro potřebu cizích ozbrojených sil a při zpětném dovozu zboží ozbrojených sil České republiky do tuzemska, je-li ústní celní prohlášení doloženo Prohlášením.
(2) Celní prohlášení k propuštění zboží, které má obchodní charakter, do volného oběhu lze podat ústně, jde-li o
a) zboží, jehož celková hodnota v jedné zásilce pro jednoho příjemce nepřesahuje 30 000 Kč a nejedná se o rozdělené zásilky nebo o zásilky postupně dovážené od stejného odesilatele stejnému příjemci,
b) zboží uvedené v § 75, které je při zpětném dovozu osvobozeno od cla, nebo
c) zboží uvedené v § 25 písm. b) a c).
Režim vývozu
§ 84
Celní prohlášení k propuštění zboží do režimu vývozu lze podat ústně, jde-li o
a) zboží, které nemá obchodní charakter,
1. vyvážené cestujícím,
2. v zásilkách určených fyzickým osobám, nebo
3. zboží ozbrojených sil, které je vyváženo v souvislosti s jejich vysláním na území jiných států, je-li ústní celní prohlášení doloženo Prohlášením,
4. v ostatních případech, kdy vyvážené zboží nepodléhá zákazům nebo omezením,
b) zboží, které má obchodní charakter a jehož celková hodnota v jedné zásilce pro jednoho příjemce nepřevyšuje 30 000 Kč za předpokladu, že se nejedná o rozdělené zásilky nebo o zásilky postupně vyvážené od stejného odesilatele stejnému příjemci,
c) zboží uvedené v § 26 písm. b) a c).
§ 85
Podléhá-li zboží, na které bylo podle § 83 a 84 podáno ústní celní prohlášení, dovoznímu nebo vývoznímu clu, daním nebo poplatkům vybíraným při dovozu nebo vývozu, vydá celní úřad dlužníkovi potvrzení o zaplacení cla, daní nebo poplatků.
§ 86
Režim dočasného použití
(1) Ústní celní prohlášení, kterým se navrhuje propuštění zboží do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla lze podat tehdy, jedná-li se o
a) zařízení k výkonu povolání dovážené za účelem pořízení rozhlasových a televizních reportáží a vozidla speciálně upravená pro rozhlasové a televizní reportáže a jejich vybavení, dovezené se souhlasem celního úřadu zahraničními veřejnými nebo soukromými společnostmi,24) a ústní celní prohlášení bude doloženo seznamem tohoto zařízení ve dvojím vyhotovení,
b) kontejnery, palety a obaly,11)
c) osobní svršky cestujících a zboží dovážené ke sportovním účelům,9)
d) zboží dovážené v pohraničním styku,25)
e) zboží k humanitárním účelům,26)
f) dopravní prostředky,10)
g) zvířata,27)
h) zboží dovážené pro potřebu cizích ozbrojených sil, je-li ústní celní prohlášení doloženo Prohlášením.
(2) Je-li zboží uvedené v odstavci 1 po skončení režimu dočasného použití vyváženo zpět do zahraničí, lze celní prohlášení podat ústně také.
(3) Kontejner se propustí do režimu dočasného použití s podmínkou, že se osoba, které se kontejner propouští, písemně zaváže, že na výzvu celního úřadu poskytne celnímu úřadu na jeho žádost podrobné informace o pohybu každého kontejneru, který byl propuštěn do režimu dočasného použití, včetně času a místa vstupu do tuzemska a místa výstupu z tuzemska, nebo seznam kontejnerů s prohlášením, že budou vyvezeny zpět.
(4) Palety a obaly se propustí do režimu dočasného použití s podmínkou, že se osoba, které se palety a obaly propouští, celnímu úřadu písemně zaváže, že budou vyvezeny zpět.
(5) Osoba, která zboží v pohraničním styku dováží, předloží jeho seznam a písemně se zaváže, že toto zboží vyveze zpět.
(6) Celní úřad může požadovat, aby osoba, které bylo zboží dovážené k humanitárním účelům propuštěno do režimu dočasného použití, předložila jeho soupis a písemně se zavázala, že toto zboží vyveze zpět.
(7) Celní úřad může požadovat, aby osoba, které byla zvířata propuštěna do režimu dočasného použití, předložila jejich soupis a písemně se zavázala, že tato zvířata vyveze zpět.
§ 86a
Národní tranzit
Celní prohlášení na propuštění zboží do přímého tranzitu lze podat ústně, jedná-li se o zboží cizích ozbrojených sil dopravované přes území České republiky při přesunu jejich pravidelných jednotek či formací nebo jednotlivých příslušníků těchto ozbrojených sil na základě kolektivních nebo individuálních rozkazů k přesunu,27a) které musí být předloženy na požádání celnímu úřadu.
DÍL TŘINÁCTÝ
FORMA A OBSAH DODATEČNÉHO CELNÍHO PROHLÁŠENÍ A PODMÍNKY POVOLENÍ ZJEDNODUŠENÉHO POSTUPU
(K § 124 odst. 4 zákona)
Oddíl první
Volný oběh
Povolení zjednodušeného postupu
§ 87
(1) Žádost na zjednodušení postupu se podává písemně. Žádost o propuštění zboží na základě zjednodušeného celního prohlášení může být nahrazena globální žádostí vztahující se na veškeré zboží propouštěné do volného oběhu ve stanovené době; odkaz na udělené povolení uvádí deklarant ve zjednodušeném celním prohlášení.
(2) Dodatečné celní prohlášení se podává na tiskopisech Deklarace a Doplňkové deklarace, jejichž vzor je uveden v přílohách č. 11, 12, 13 a 14 k této vyhlášce, a přikládají se k němu zjednodušená celní prohlášení za období povolené celním úřadem.
§ 88
Podmínkou pro povolení zjednodušeného postupu je, že osoba, která podala žádost podle § 87, bude celní prohlášení na propuštění zboží do volného oběhu podávat jako deklarant a bude zajištěno dodržování zákazů a omezení a jiných předpisů, které upravují propuštění zboží do volného oběhu, a jestliže žadatel
a) nebyl pravomocně postižen za závažné nebo opakované porušení celních nebo daňových předpisů,
b) nenavrhuje propuštění zboží do volného oběhu pouze jednorázově.
§ 89
Povolení udělené podle § 87 obsahuje vždy
a) celní úřad, který může přijímat zjednodušená celní prohlášení,
b) zboží, na které se povolení vztahuje,
c) údaje, které není třeba ve zjednodušeném celním prohlášení uvádět,
d) doklady, které nemusejí být připojeny nebo předloženy,
e) způsob zajištění celního dluhu,
f) podmínku, že toto povolení platí za předpokladu, že deklarant nebude navrhovat propuštění zboží do volného oběhu pouze jednorázově,
g) podmínku, že toto povolení platí za předpokladu, že deklarant nebude pravomocně potrestán za závažné nebo opakované porušení celních nebo daňových předpisů,
h) lhůtu, v jejímž průběhu je třeba dodatečné celní prohlášení u stanoveného celního úřadu podat.
Zjednodušené celní prohlášení
§ 90
Zjednodušené celní prohlášení, kterým se navrhuje propuštění zboží do volného oběhu, celní úřad přijme, obsahuje-li údaje o deklarantovi, označení celního režimu, místo a podpis deklaranta a tyto další údaje:
a) přesné označení a popis zboží, aby bylo možno určit, do které podpoložky celního sazebníku se zboží zařazuje,
b) značky, čísla, počet, druh a hrubou hmotnost jednotlivých nákladových kusů,
c) identifikační znaky dopravního prostředku, kterým bylo zboží dopraveno,
d) místo naložení zboží do dopravního prostředku,
e) datum vstupu do tuzemska,
f) převodní hodnotu zboží, uvádí-li se převodní hodnota v písemném celním prohlášení, nebo předběžný odkaz na převodní hodnotu, kterou celní úřad, v souvislosti s údaji, které má deklarant k dispozici, považuje za přijatelnou, nemůže-li deklarant převodní hodnotu zjistit,
g) všechny údaje potřebné pro zjištění kvality a povahy zboží a pro použití celních předpisů a zajištění celního dluhu.
§ 91
(1) Ke zjednodušenému celnímu prohlášení deklarant přikládá doklady potřebné k posouzení, zda zboží může být propuštěno do volného oběhu.
(2) Zjednodušené celní prohlášení však může být přijato i bez předložení potřebných dokladů, jestliže deklarant celnímu úřadu prokáže, že
a) předmětný doklad existuje a je platný,
b) tento doklad nemohl být předložen z důvodů, které nelze přičítat deklarantovi,
c) opožděné přijetí celního prohlášení by znemožnilo propuštění zboží do volného oběhu nebo by způsobilo, že by byla uplatněna vyšší celní sazba.
Deklarant musí ve zjednodušeném celním prohlášení uvést, které doklady chybí.
§ 92
(1) Lhůta, kterou celní úřad stanoví deklarantovi k doplnění údajů nebo předložení potřebných dokladů, nesmí přesáhnout jeden měsíc od okamžiku přijetí zjednodušeného celního prohlášení. Jedná-li se o doklad, na jehož základě má být uplatněna snížená celní sazba nebo osvobození od dovozního cla, může celní úřad na žádost deklaranta stanovenou lhůtu prodloužit, lze-li důvodně předpokládat, že zboží uvedené ve zjednodušeném celním prohlášení lze skutečně dovézt za sníženou celní sazbu nebo s osvobozením od dovozního cla; prodloužená lhůta však nesmí být delší než 3 měsíce. Vztahují-li se chybějící údaje nebo doklady k celní hodnotě, může být stanovena lhůta delší.
(2) Uplatňuje-li se snížená celní sazba nebo osvobození od dovozního cla na zboží propuštěné do volného oběhu pouze v rámci celních kontingentů nebo celních kvót, může být clo vyměřeno až v okamžiku skutečného předložení potřebného dokladu a dodatečného celního prohlášení.
(3) Bez ohledu na ustanovení odstavců 1 a 2 může být doklad, který je potřebný pro uplatnění snížené sazby nebo pro osvobození od dovozního cla, předložen i po uplynutí stanovené lhůty, jestliže celní úřad v průběhu této lhůty zjednodušené celní prohlášení přijal.
(4) Přijetí zjednodušeného celního prohlášení má stejné právní účinky jako přijetí písemného celního prohlášení, je-li předloženo dodatečné celní prohlášení.
§ 93
(1) Nebrání-li tomu jiné důvody, nesmí být přijetí zjednodušeného celního prohlášení důvodem pro nepovolení nakládat se zbožím nebo jeho pozdější propuštění.
(2) Nemá-li dodatečné doplnění chybějících údajů nebo předložení potřebného dokladu vliv na výši částky cla, která má být zaplacena, zapíše ihned celní úřad zjištěnou částku do účetních dokladů.
(3) Je-li podle § 90 použit předběžný odkaz na převodní hodnotu, celní úřad
a) ihned zapíše částku cla vyměřenou podle tohoto odkazu do účetních dokladů, a
b) vyžádá si zajištění celního dluhu ve výši rozdílu mezi touto částkou a částkou, která bude po určení celní hodnoty ze zboží vybrána.
(4) Může-li mít doplnění chybějících údajů nebo předložení potřebného dokladu, v jiných případech než uvedených v odstavci 3, vliv na výši cla vyměřovaného z dováženého zboží, postupuje celní úřad takto:
a) může-li mít doplnění chybějících údajů nebo předložení potřebných dokladů vliv na uplatnění snížené celní sazby,
1. celní úřad ihned zapíše částku cla, vyměřenou podle této snížené celní sazby, do účetních dokladů, a
2. vyžádá si od deklaranta zajištění celního dluhu ve výši rozdílu mezi touto částkou a částkou, která by byla vyměřena při uplatnění celní sazby na toto zboží,
b) může-li mít doplnění chybějících údajů nebo předložení potřebných dokladů vliv na přiznání úplného osvobození od dovozního cla, vyžádá si od deklaranta zajištění celního dluhu ve výši částky cla, které by mu bylo vyměřeno podle celní sazby na toto zboží.
(5) Bez ohledu na pozdější změny, zejména změny v důsledku konečného určení celní hodnoty, může deklarant žádat, aby celní úřad, namísto zajištění celního dluhu podle odstavce 3 písm. b) nebo odstavce 4 písm. a) bodu 2 a odstavce 4 písm. b), zanesl do účetních dokladů částku cla, která by měla být vybrána.
§ 94
Jestliže deklarant po uplynutí lhůty uvedené v § 92 neposkytl celnímu úřadu údaje potřebné pro konečné stanovení celní hodnoty nebo nepředložil potřebný doklad, vyměří celní úřad ihned clo a daně ve výši, ve které byl celní dluh zajištěn podle § 93 odst. 3 písm. b), § 93 odst. 4 písm. a) bodu 2 nebo § 93 odst. 4 písm. b).
§ 95
Zjednodušené celní prohlášení, které celní úřad přijal podle § 90 až 93, může deklarant doplnit nebo s vědomím celního úřadu nahradit novým celním prohlášením. Podal-li deklarant nové celní prohlášení, je rozhodující pro vyměření dovozního cla a daní a pro uplatnění celních předpisů upravujících režim volného oběhu okamžik, kdy celní úřad přijal zjednodušené celní prohlášení.
Oddíl druhý
Uskladňování v celním skladu
§ 96
(1) Žádost na zjednodušení postupu se podává písemně. Žádost o propuštění zboží na základě zjednodušeného celního prohlášení může být nahrazena globální žádostí vztahující se na veškeré zboží propouštěné do režimu uskladňování v celním skladu ve stanovené době; odkaz na udělené povolení uvádí deklarant ve zjednodušeném celním prohlášení.
(2) Dodatečné celní prohlášení se podává na tiskopisech Deklarace a Doplňkové deklarace, jejichž vzor je uveden v přílohách č. 11, 12, 13 a 14 k této vyhlášce, a přikládají se k němu zjednodušená celní prohlášení za období povolené celním úřadem.
§ 97
Podmínkou pro povolení zjednodušeného postupu je, že osoba, která podala žádost podle § 96, bude celní prohlášení na propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu podávat jako deklarant a bude zajištěno dodržování zákazů a omezení a jiných předpisů, které upravují propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu, a jestliže žadatel
a) nebyl pravomocně postižen za závažné nebo opakované porušení celních nebo daňových předpisů,
b) je zaručeno řádné provádění režimu uskladňování v celním skladu,
c) nenavrhuje propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu pouze jednorázově.
§ 98
Povolení udělené podle § 96 obsahuje vždy
a) celní úřad, který může přijímat zjednodušená celní prohlášení,
b) zboží, na které se povolení vztahuje,
c) údaje, které není třeba ve zjednodušeném celním prohlášení uvádět,
d) doklady, které nemusejí být připojeny nebo předloženy,
e) způsob vedení evidence zboží navrhovaného do režimu uskladňování v celním skladu,
f) způsob zajištění celního dluhu,
g) podmínku, že toto povolení platí za předpokladu, že deklarant nebude navrhovat propuštění zboží do volného oběhu pouze jednorázově,
h) podmínku, že toto povolení platí za předpokladu, že deklarant nebude pravomocně potrestán za závažné nebo opakované porušení celních nebo daňových předpisů,
i) lhůtu, do které je třeba dodatečné celní prohlášení podat u stanoveného celního úřadu.
Zjednodušené celní prohlášení
§ 99
Zjednodušené celní prohlášení, kterým se navrhuje propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu, celní úřad přijme, obsahuje-li údaje o deklarantovi, označení celního režimu, místo a podpis deklaranta a tyto další údaje:
a) přesné označení a popis zboží, aby bylo možno určit, do které podpoložky celního sazebníku se zboží zařazuje,
b) značky, čísla, počet, druh a hrubou hmotnost jednotlivých nákladových kusů,
c) identifikační znaky dopravního prostředku, kterým bylo zboží dopraveno,
d) místo naložení zboží do dopravního prostředku,
e) datum vstupu do tuzemska,
f) převodní hodnotu zboží, uvádí-li se převodní hodnota v písemném celním prohlášení, nebo předběžný odkaz na převodní hodnotu, kterou celní úřad, v souvislosti s údaji, které má deklarant k dispozici, považuje za přijatelnou, nemůže-li deklarant převodní hodnotu zjistit,
g) všechny údaje potřebné pro zjištění kvality a povahy zboží a pro použití celních předpisů a zajištění celního dluhu.
§ 100
(1) Ke zjednodušenému celnímu prohlášení deklarant přikládá doklady potřebné k posouzení, zda zboží může být propuštěno do režimu uskladňování v celním skladu.
(2) Zjednodušené celní prohlášení však může být přijato i bez předložení potřebných dokladů, jestliže deklarant celnímu úřadu prokáže, že
a) předmětný doklad existuje a je platný,
b) tento doklad nemohl být předložen z důvodů, které nelze přičítat deklarantovi.
Deklarant musí ve zjednodušeném celním prohlášení uvést, které doklady chybí.
§ 101
(1) Nebrání-li tomu jiné důvody, nesmí být přijetí zjednodušeného celního prohlášení důvodem pro nepovolení nakládat se zbožím nebo jeho pozdější propuštění.
(2) Zjednodušený postup nemůže být použit na zboží, na které se vztahuje právní předpis o tržní regulaci v zemědělství.
§ 102
Bylo-li zboží předloženo celnímu úřadu, může být na základě žádosti a za podmínek uvedených v § 97 navrženo do režimu uskladňování v celním skladu podáním zjednodušeného celního prohlášení.
§ 103
Propuštění zboží bez předložení celnímu úřadu
(1) Osoba, které bylo uděleno povolení nepředkládat zboží celnímu úřadu, po dodání zboží do prostor celního skladu
a) sdělí bez zbytečného odkladu celnímu úřadu dodání zboží ve formě a za podmínek jím v povolení stanovených,
b) zapíše dodané zboží do své evidence, která musí obsahovat zejména údaje umožňující zjistit povahu zboží a datum zápisu do evidence,
c) připraví doklady, které jsou potřebné pro propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu.
(2) Osobě, která o to požádala, lze povolit, nebude-li tím narušeno řádné provádění celního dohledu, aby
a) sdělení uvedené v odstavci 1 písm. a) učinila již v době, kdy je dodání zboží bezprostředně očekáváno,
b) ve zvláštních případech, daných druhem zboží a četností dovozů, nemusela celní úřad informovat o každém dodání zboží, poskytne-li mu veškeré údaje, které celní úřad považuje za potřebné k provedení případné celní kontroly.
(3) Případná následná celní kontrola zboží se provádí na základě údajů zapsaných v evidenci deklaranta. Zápis zboží do evidence deklaranta se v těchto případech považuje za propuštění zboží.
Oddíl třetí
Aktivní zušlechťovací styk, pasivní zušlechťovací styk, přepracování pod celním dohledem a dočasné použití
§ 104
(1) Zjednodušený postup na propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku, pasivního zušlechťovacího styku, k přepracování pod celním dohledem a k dočasnému použití se povolí za obdobných podmínek uvedených v ustanoveních § 87 až 89.
(2) Zjednodušené celní prohlášení na propuštění zboží do režimu s ekonomickým účinkem, jiného než uskladňování v celním skladu, může celní úřad na žádost deklaranta přijmout, aniž by obsahovalo všechny stanovené údaje. Zjednodušené celní prohlášení však musí obsahovat údaje o deklarantovi, režimu, do kterého má být zboží propuštěno, údaje uvedené v souhrnném celním prohlášení, místo a podpis deklaranta.
(3) Ustanovení § 103 se použijí přiměřeně.
(4) Při propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení se ustanovení § 91 až 94 použijí přiměřeně.
§ 105
Při propuštění do režimu aktivního zušlechťovacího styku, přepracování pod celním dohledem a dočasného použití se přiměřeně použijí ustanovení § 90 až 95 a § 97. Ustanovení § 107 se použijí přiměřeně na zboží navržené k propuštění do režimu pasivního zušlechťovacího styku.
Oddíl čtvrtý
§ 106
Ukončení režimu s ekonomickými účinky
(1) Při ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku, přepracování pod celním dohledem a dočasného použití zpětným vývozem nebo propuštěním do volného oběhu nebo do režimu vývozu lze použít zjednodušený postup.
(2) Při ukončení režimu pasivního zušlechťovacího styku lze zjednodušený postup použít pouze při propuštění zboží do volného oběhu; ustanovení § 90 až 95 se použijí přiměřeně.
(3) Při ukončení režimu uskladňování v celním skladu lze při propuštění zboží do volného oběhu, do režimu vývozu a ke zpětnému vývozu zjednodušený postup použít přiměřeně podle ustanovení § 90 až 95 a § 107, nejedná-li se o zboží, na které se vztahuje právní předpis o tržní regulaci v zemědělství.
Oddíl pátý
§ 107
Režim vývozu
(1) Zjednodušený postup na propuštění zboží do režimu vývozu povolí celní úřad obdobně za podmínek uvedených v ustanoveních § 87 až 89.
(2) Zjednodušené celní prohlášení na propuštění zboží do režimu vývozu může celní úřad na žádost deklaranta přijmout, aniž by obsahovalo všechny stanovené údaje.
(3) Zjednodušené celní prohlášení, kterým se navrhuje propuštění zboží do režimu vývozu obsahuje
a) údaje o deklarantovi,
b) přesné označení a popis zboží, aby bylo možno určit, do jaké podpoložky celního sazebníku je zboží zařazeno,
c) značky, čísla, počet, druh a hrubou hmotnost jednotlivých nákladových kusů,
d) identifikační znaky dopravního prostředku, kterým má být zboží přepraveno, nebo údaj o poštovní přepravě,
e) všechny údaje potřebné pro zjištění kvality a povahy zboží a pro použití celních předpisů,
f) další údaje uvedené v povolení zjednodušeného postupu pro režim vývozu,
f) místo a podpis deklaranta.
Oddíl šestý
Režim tranzitu
§ 108
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) schváleným odesílatelem osoba, které bylo příslušným celním úřadem povoleno používat zjednodušený postup při propouštění zboží do režimu tranzitu,
b) schváleným příjemcem osoba, které bylo příslušným celním úřadem povoleno používat zjednodušený postup při dodání zboží v souvislosti s ukončením režimu tranzitu,
c) závěrou prostředek k zajištění totožnosti zboží používaný celními orgány nebo schválenými odesilateli.
Schválený odesilatel
§ 109
Zjednodušený postup může být povolen na žádost osobě, která
a) bude hlavním povinným v režimu tranzitu,
b) nenavrhuje propuštění zboží do režimu tranzitu pouze jednorázově,
c) povede evidenci umožňující celnímu úřadu kontrolovat pohyb zboží,
d) zajistí celní dluh globální zárukou,
e) nebyla pravomocně postižena za závažné nebo opakované porušení celních nebo daňových předpisů,
f) bude ve stanovené lhůtě a požadovanou formou oznamovat odesílání zásilek,
g) bude požadovaným způsobem zajišťovat totožnost zboží,
h) bude požadovaným způsobem vyplňovat odstavce C a D Deklarace,
i) bude ověřovat Deklarace zvláštním kovovým razítkem, jehož vzor je uveden v příloze č. 29 k této vyhlášce, nebude-li používat Deklarace, které byly předem zaevidovány a ověřeny otiskem razítka celního úřadu odeslání.
§ 110
(1) Před zahájením tranzitní operace doplní schválený odesilatel řádně vyplněnou Deklaraci tak, že na listy 1 a 4 Deklarace do odstavce D uvede lhůtu k předložení zboží celnímu úřadu určení, opatření k zajištění totožnosti zboží, poznámku "Zjednodušený postup" a do odstavce 44 Deklarace poznámku "Povolení č. j. . . .".
(2) Po zahájení tranzitní operace se list č. 1 Deklarace předá celnímu úřadu k odeslání. Celní úřad může v povolení stanovit, že se list č. 1 Deklarace předává ihned po vyplnění celního prohlášení.
(3) Provede-li celní úřad odeslání v souvislosti s propuštěním zboží do režimu tranzitu kontrolu zboží, zaznamená tuto skutečnost a výsledek kontroly v odstavci D na listech č. 1 a 4 Deklarace.
§ 111
Bude-li celní prohlášení podáváno prostřednictvím zařízení pro zpracování a přenos údajů na nosičích informací a podpis osoby bude nahrazen kódem stanoveným celním úřadem, uvádí schválený odesilatel v odstavci 50 Deklarace poznámku "Osvobození od podpisu".
§ 112
Bude-li schválený odesilatel v rámci povolení dopravovat ve společném tranzitu zboží po železnici, zajistí, aby listy č. 1, 2 a 3 mezinárodního přepravního listu CIM nebo listy č. 1, 2, 3A a 3B předávacího listu TR byly opatřeny příslušným kódem "T1" nebo "T2", kterým se označuje celní statut deklarovaného zboží.
§ 113
(1) Schválený odesilatel učiní veškerá opatření, aby nedošlo ke zneužití
a) zvláštního kovového razítka,
b) Deklarací, které jsou opatřeny otiskem razítka celního úřadu odeslání nebo zvláštního kovového razítka.
(2) Dojde-li ke zneužití Deklarace, která byla předem ověřena otiskem razítka celního úřadu odeslání nebo zvláštního kovového razítka, odpovídá schválený odesilatel za úhradu cla, daní a poplatků, které v souvislosti s tímto zneužitím vznikly v České republice nebo při společném tranzitu i ve smluvních stranách, nebude-li celnímu úřadu odeslání prokázáno, že učinil veškerá opatření ve smyslu odstavce 1.
Schválený příjemce
§ 114
(1) Zjednodušený postup může být povolen na žádost osobě, která
a) dopravuje nebo pro niž je dopravováno do tuzemska zboží v režimu tranzitu, nikoliv jen jednorázově,
b) povede evidenci a záznamy umožňující celnímu úřadu kontrolovat pohyb zboží,
c) nebyla pravomocně postižena za závažné nebo opakované porušení celních nebo daňových předpisů,
d) bude ve stanovené lhůtě a požadovaným způsobem oznamovat
1. porušení přiložených závěr,
2. nadbytečné nebo chybějící množství zboží, záměnu zboží nebo jiné nesrovnalosti týkající se příslušné tranzitní operace.
(2) Schválený příjemce prokazuje udělení povolení ke zjednodušenému postupu při dodání zboží v souvislosti s ukončením režimu tranzitu dokladem "Osvědčení o povolení schváleného příjemce", jehož vzor je uveden v příloze č. 30 k této vyhlášce, vystaveným celním úřadem.
(3) "Osvědčení o povolení schváleného příjemce" se předkládá dopravci nebo hlavnímu povinnému k prokázání, že v souvislosti s ukončením tranzitní operace bylo zboží dopraveno oprávněné osobě.
(4) Při vystavení "Osvědčení o povolení schváleného příjemce" nebo kdykoliv později během jeho platnosti jmenuje schválený příjemce osoby, které jsou oprávněny podepisovat a jeho jménem vystavovat potvrzení o dodání zboží podle § 116 odst. 2. Jmenování spočívá v uvedení jména, příjmení a podpisového vzoru oprávněné osoby v odstavci 7 na zadní straně tiskopisu, přičemž každý záznam schválený příjemce potvrzuje svým podpisem v odstavci 8 na zadní straně tiskopisu. Nepoužité rubriky na zadní straně tiskopisu může schválený příjemce proškrtnout. Zápis o oprávnění osoby může schválený příjemce kdykoliv zrušit přeškrtnutím jména a příjmení oprávněné osoby s uvedením data a poznámky "Zrušeno".
(5) Doba platnosti "Osvědčení o povolení schváleného příjemce" nesmí být delší než 2 roky. Dobu platnosti lze jednou prodloužit, a to nejvýše o další 2 roky.
(6) Bude-li povolení schválenému příjemci odejmuto, vrátí neprodleně celnímu úřadu všechna "Osvědčení o povolení schváleného příjemce", jejichž doba platnosti ve smyslu odstavce 6 ještě neuplynula.
(7) Tiskopis "Osvědčení o povolení schváleného příjemce" má formát 210 x 148 mm a je opatřen gravírovaným podtiskem v barvě žluté, na kterém je viditelné každé mechanické nebo chemické padělání. Pro výrobu tiskopisu se používá bílý bezdřevý papír o hmotnosti nejméně 100 g/m2. Tiskopis obsahuje název nebo značku tiskárny a označení tiskopisu.
(8) "Osvědčení o povolení schváleného příjemce" se vyplňuje na psacím stroji nebo jiným mechanografickým způsobem, nikoliv ručně. Není přípustné zapsaný text gumovat ani přepisovat. Změnu lze výjimečně provést škrtnutím chybného údaje při zachování jeho čitelnosti a doplněním nového správného údaje do stejného odstavce vedle, nad nebo pod chybný údaj. V každém odstavci lze provést pouze jednu změnu. Každá změna musí být potvrzena celním úřadem. Nelze-li změnu provést uvedeným způsobem, použije se nový tiskopis a původní "Osvědčení o povolení schváleného příjemce" se vrátí celnímu úřadu. Záznamy lze provádět pouze do předepsaných odstavců "Osvědčení o povolení schváleného příjemce" a není dovoleno je doplňovat jinými údaji, než pro které jsou příslušné odstavce vyhrazeny.
§ 115
Bude-li schválenému příjemci dopravováno ve společném tranzitu zboží po železnici, může příslušný celní úřad stanovit, že listy č. 2 a 3 mezinárodního přepravního listu CIM nebo listy č. 1, 2 a 3A předávacího listu TR budou bezodkladně předkládány železniční společností nebo národním zástupcem dopravního podniku celnímu úřadu určení.
§ 116
(1) Hlavní povinný splní svoji povinnost vyplývající z režimu tranzitu, dopraví-li zboží ve stanovené lhůtě, v nezměněném stavu, s neporušenou celní závěrou a s připojenými doklady schválenému příjemci.
(2) Na požádání dopravce vydá schválený příjemce na každou zásilku, která byla dopravena v souladu s ustanovením odstavce 1, potvrzení o dodání, ve kterém prohlásí, že zboží spolu s celními doklady bylo dodáno na stanovené místo, přičemž vždy uvede druh tranzitního dokladu a jeho číslo.
DÍL ČTRNÁCTÝ
§ 117
Lhůty skladování zboží v celním skladu
(K § 152 odst. 2 zákona)
České zboží, pro které zvláštní předpisy28) stanoví jako důsledek uskladnění výhody, které se obvykle vztahují k vývozu zboží, může být uskladněno v celním skladu (soukromém i veřejném) nejdéle 3 měsíce.
DÍL PATNÁCTÝ
§ 118
Pomocné zboží
(K § 164 odst. 2 zákona)
Za pomocné zboží se považuje zboží, které není v zušlechtěném výrobku obsaženo, avšak umožňuje nebo usnadňuje výrobu tohoto výrobku, i když je ve výrobě zcela nebo zčásti spotřebováno, s výjimkou
a) zdrojů energie, jiných než pohonných hmot potřebných k nezbytnému vyzkoušení zušlechtěných výrobků nebo k zjištění vad zboží dovezeného na opravu,
b) mazadel, jiných než potřebných k vyzkoušení zušlechtěných výrobků, kalibraci, zaměření apod.
DÍL ŠESTNÁCTÝ
§ 119
Přepracování pod celním dohledem
(K § 180 zákona)
(1) Do režimu přepracování pod celním dohledem lze propustit pouze zboží uvedené ve sloupci 1 Seznamu zpracovatelských operací, který je uveden v příloze č. 31 k této vyhlášce, a to k provedení zpracovatelských operací uvedených ve sloupci 2 tohoto seznamu.
(2) Je-li před položkou nebo podpoložkou celního sazebníku uvedeno "ex", znamená to, že zboží uvedené ve sloupci 1 Seznamu zpracovatelských operací může být přepracováno pouze na zboží, které je uvedeno ve sloupci 2 tohoto seznamu a uvedené u této položky nebo podpoložky.
DÍL SEDMNÁCTÝ
§ 120
Zboží, které nelze propustit do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla
(K § 192 odst. 2 zákona)
(1) Do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla nelze propustit spotřebitelné zboží.
(2) Zboží, jehož používání by mohlo způsobit újmu hospodářství České republiky, zejména z důvodů jeho hospodářské stability, s přihlédnutím ke lhůtě předpokládaného používání zboží.
DÍL OSMNÁCTÝ
§ 121
Pasivní zušlechťovací styk
(K § 200 odst. 2 zákona)
(1) Povolení k propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku udělí celní úřad, pokud je možné prokázat skutečnost, že zušlechtěné výrobky jsou vyrobeny z dočasně vyvezeného zboží, zejména
a) uvedením zvláštních označení nebo výrobních čísel výrobce nebo popisem,
b) plombou, pečetí, svorkou nebo jiným zvláštním označením,
c) vzorkem, ilustrací nebo technickým popisem,
d) analýzou,
e) přezkoumáním podkladové dokumentace týkající se předmětné obchodní operace (např. kontraktů, korespondence nebo faktur), která prokazuje, že zušlechtěné výrobky mají být vyrobeny z dočasně vyvezeného zboží,
f) informačním dokladem, usnadňujícím dočasný vývoz zboží zasílaného z jedné země za účelem provedení výrobních či zpracovatelských operací nebo opravy do druhé země, jehož vzor je uveden v příloze č. 32 k této vyhlášce.
(2) Je-li účelem zpracovatelské operace oprava zboží, bez ohledu na to, zda se jedná o prostou výměnu nebo ne, musí být celnímu úřadu prokázáno, že dočasně vyvážené zboží lze opravit. Nebude-li tato skutečnost prokázána, celní úřad povolení k propuštění zboží do pasivního zušlechťovacího styku neudělí.
(3) Je-li požadována prostá výměna, celní orgány využijí mimo jiné ověřovacích postupů uvedených v odstavci 1 pod písmeny a), c), d) nebo e). Z podkladové dokumentace musí být zřejmé, že náhrada bude mít stejnou obchodní kvalitu a stejnou technickou charakteristiku, jakou by mělo dočasně vyvážené zboží, kdyby bylo zušlechtěno.
(4) Celní úřad při rozhodování o povolení systému prosté výměny zkoumá zejména, zda zpracovatelská operace zahrnuje pouze opravu českého zboží. Za tímto účelem kontroluje zejména
a) kontrakty a ostatní podklady týkající se opravy,
b) prodejní nebo nájemní smlouvy a faktury týkající se dočasně vyváženého zboží nebo zboží, které obsahuje dočasně vyvezené zboží, zejména lhůty, které jsou v těchto dokladech uvedeny.
DÍL DEVATENÁCTÝ
Vrácené zboží
§ 122
(K § 234 odst. 5 zákona)
(1) Osvobození od dovozního cla se přizná na zboží,
a) které bylo předtím vyvezeno z tuzemska a u něhož bylo provedeno řízení směřující k vrácení subvencí nebo jiných částek vyplácených na základě zemědělské politiky při vývozu,
b) u něhož byla na základě opatření vztahujících se na vývoz zboží do jiných států poskytnuta jiná finanční výhoda, než jsou subvence nebo jiné částky uvedené v písmenu a), která je podmíněna závazkem předmětné zboží vyvézt, bude-li celnímu úřadu doloženo, že tato finanční výhoda byla vrácena nebo že příslušný orgán podnikl kroky k zadržení výplaty této finanční výhody a že toto zboží
1. nemůže být dovezeno a použito na území státu, kam bylo původně vyvezeno, na základě zákonů a předpisů platných v tomto státě,
2. bylo vráceno příjemcem jako závadné nebo neodpovídající ustanovením smlouvy,
3. bylo dovezeno zpět do tuzemska, protože nemůže být použito k zamýšlenému účelu v důsledků okolností, které nemůže vývozce ovlivnit.
(2) K okolnostem uvedeným v odstavci 1 písm. b) bodu 3 patří
a) vrácení zboží z důvodů jeho poškození nebo poškození dopravního prostředku, jímž bylo přepravováno, před doručením příjemci,
b) vrácení zboží původně vyvezeného za účelem spotřeby nebo prodeje na obchodním veletrhu nebo obdobné akci, které nebylo spotřebováno či prodáno,
c) vrácení zboží, které nemohlo být doručeno příjemci z důvodů jeho fyzické či právní nezpůsobilosti dodržet ustanovení smlouvy, na jejímž základě bylo původně vyvezeno,
d) vrácení zboží, které nemohlo být z důvodů nepříznivých přírodních podmínek, politických nebo sociálních nepokojů doručeno příjemci nebo které bylo doručeno až po uplynutí dodací lhůty uvedené ve smlouvě, na jejímž základě bylo původně vyvezeno,
e) vrácení zboží krytého společnou organizací trhu ovoce a zeleniny, vyvezeného a odeslaného za účelem prodeje při dodání, jehož prodej se však na trhu cílové třetí země neuskutečnil.
(3) Zboží vyvážené v rámci zemědělské politiky na základě vývozního povolení nebo předem uděleného osvědčení nebude osvobozeno od dovozního cla, pokud nebude doloženo, že příslušná ustanovení právních předpisů byla dodržena.
(4) Zboží uvedené v odstavci 1 nebude osvobozeno od dovozního cla, pokud nebude propuštěno do volného oběhu v tuzemsku do 12 měsíců ode dne vydání rozhodnutí, kterým bylo propuštěno do režimu vývozu.
§ 123
Osvobození od dovozního cla se přizná i na vrácené
a) zboží, které je pouze částí zboží původně vyvezeného z tuzemska,
b) součásti nebo příslušenství strojů, přístrojů, zařízení a podobné zboží původně vyvezené z tuzemska.
§ 124
(K § 235 zákona)
(1) Osvobození od dovozního cla se přizná na vrácené zboží, s nímž
a) nebylo po vývozu z tuzemska, s výjimkou manipulací potřebných k udržení jeho dobrého stavu nebo manipulací měnící pouze jeho vzhled, žádným způsobem nakládáno,
b) bylo po vývozu z tuzemska nakládáno jiným způsobem než uvedeným v písmenu a), ale které bylo uznáno jako vadné nebo jako nevhodné pro zamýšlený účel, za předpokladu, že
1. účelem tohoto nakládání byla výhradně oprava předmětného zboží nebo obnova jeho původního dobrého stavu,
2. jeho nevhodnost pro zamýšlený účel vyšla najevo až v době, kdy toto nakládání již započalo.
(2) Bylo-li se zbožím nakládáno způsobem uvedeným v odstavci 1 písm. b) a tento způsob nakládání by v případě, že by toto zboží zpět dovážené do tuzemska po ukončení režimu pasivního zušlechťovacího styku podléhalo dovoznímu clu, vyměří a vybere celní úřad clo, které by bylo vyměřeno a vybráno z dovážených zušlechtěných výrobků. Jestliže však bylo zboží opraveno nebo byl obnoven jeho původní stav, které bylo nutno provést v důsledku nepředvídaných okolností, které se vyskytly v zahraničí a které byly uspokojivým způsobem doloženy celnímu úřadu, osvobození od dovozního cla se přizná tehdy, jestliže hodnota zpět dováženého zboží není v důsledku provedené operace vyšší než jeho hodnota v době vývozu z tuzemska. Hodnota zpět dováženého opraveného zboží nebo které bylo obnoveno do původního stavu, se nepovažuje za vyšší než hodnota v době vývozu z tuzemska, nepřesáhne-li tato operace rozsah prací bezpodmínečně nutných k tomu, aby zboží mohlo být i nadále používáno stejným způsobem jako v době vývozu.
(3) Pro účely odstavce 2 se rozumí opravou nebo obnovou původního stavu, kterou bylo potřeba provést, jakákoliv operace, jejímž cílem je náprava funkčních závad nebo materiálového poškození zboží, k nimž došlo v zahraničí, a bez níž by předmětné zboží nemohlo být obvyklým způsobem použito k zamýšleným účelům. Je-li při opravě zboží nebo obnově jeho původního stavu třeba použít náhradní díly a součástky, přizná celní úřad osvobození od dovozního cla pouze na díly bezpodmínečně nutné k tomu, aby zboží mohlo být i nadále používáno stejným způsobem jako v době vývozu.
§ 125
(1) Osvobození od dovozního cla se přizná na vrácené zboží
a) na které bylo podáno celní prohlášení na propuštění do volného oběhu, doložené kopií vývozního celního prohlášení, kterou celní orgány vrátily vývozci. Má-li celní úřad důkazy o tom, že zboží navržené do volného oběhu bylo původně vyvezeno z tuzemska a splňuje podmínky pro přiznání osvobození od dovozního cla, nebo si může určité skutečnosti ověřit u deklaranta, kopii vývozního celního prohlášení nevyžaduje,
b) propuštěné k dočasnému vývozu s použitím karnetu ATA vydaného v tuzemsku; osvobození od dovozního cla celní úřad přizná i tehdy, kdy platnost příslušného karnetu ATA již uplynula.
(2) Ustanovení odstavce 1 písm. a) se nevztahuje na obalové materiály, dopravní prostředky a jiné zboží propuštěné ve vývozu na základě zvláštních podmínek, stanoví-li celní předpisy nebo mezinárodní smlouva, že se celní doklady v těchto případech nevyžadují. Ustanovení odstavce 1 písm. a) se nevztahuje rovněž na případy, kdy celní prohlášení na propuštění zboží do volného oběhu může být podáno ústně nebo jiným úkonem.
(3) Z důvodů hodných zřetele se osvobození od dovozního cla přizná za podmínky, že deklarant za účelem ztotožnění vráceného zboží předloží další důkazy.
DÍL DVACÁTÝ
PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ CELNÍHO DLUHU RUČENÍM, OBSAH A NÁLEŽITOSTI ZÁRUČNÍCH LISTIN A ZÁRUČNÍCH DOKLADŮ
(K § 258 odst. 3 zákona)
Oddíl první
Globální zajištění celního dluhu
§ 126
Vzor záruční listiny pro globální zajištění celního dluhu (dále jen "globální záruka") je uveden
a) pro národní tranzit v příloze č. 33 k této vyhlášce,
b) pro společný tranzit v příloze č. 34 k této vyhlášce,
c) pro jiné operace než režim tranzitu v příloze č. 35 k této vyhlášce.
§ 127
(1) Je-li u určitého zboží mimořádné riziko podvodu, může být ve společném tranzitu dočasně zakázáno používání globální záruky pro toto zboží. Seznam zboží, které je vyloučeno z používání globální záruky, se oznamuje ve Sbírce zákonů sdělením Ministerstva zahraničních věcí.29)
(2) Je-li do společného tranzitu propouštěno zboží, které je vyloučeno z používání globální záruky, uvádí hlavní povinný na listech č. 1, 4, 5 a 7 Deklarace
a) v odstavci 33 minimálně čtyřmístné číslo deklarované podpoložky zboží,
b) úhlopříčně jednotlivými listy červeným písmem poznámku "Článek 34b Přílohy II", která bude ve formátu nejméně 100 x 10 mm.
(3) List č. 5 Deklarace, který je označen poznámkou podle odstavce 2 písm. b), se zasílá celnímu úřadu odeslání nejpozději následující pracovní den po dnu, kdy byla zásilka spolu s doklady dopravena k celnímu úřadu určení.
(4) Má-li být dopravováno zboží, které je podle odstavce 1 dočasně vyloučeno z používání globální záruky, nebo pokládá-li to celní úřad odeslání za nezbytné, může být stanovena dopravní trasa. Stanovenou trasu může na žádost hlavního povinného změnit celní úřad členského státu, ve kterém se zásilka v době podání žádosti na stanovené trase nachází. Povolenou změnu celní úřad zaznamená v tranzitním dokladu a sdělí ji neprodleně celnímu úřadu odeslání.
(5) Z důvodu vyšší moci se může dopravce od stanovené trasy odchýlit. Zboží je nutno bez zbytečného odkladu dopravit k nejbližšímu celnímu úřadu členského státu, ve kterém se zásilka nachází, který změnu stanovené trasy zaznamená do tranzitního dokladu a neprodleně informuje celní úřad odeslání.
§ 128
(1) Používání globální záruky se povolí pouze osobám se sídlem v tuzemsku,
a) které nebyly pravomocně postiženy za závažné nebo opakované porušení celních nebo daňových předpisů,
b) jejichž finanční situace je taková, že mohou splnit svoje závazky.
(2) Používání globální záruky v režimu tranzitu se povolí za splnění podmínek uvedených v odstavci 1 osobám, které pravidelně používaly režim tranzitu během posledních 6 měsíců jako hlavní povinný nebo ve společném tranzitu i jako odesilatel.
§ 129
(1) Není-li dále stanoveno jinak, stanoví se výše globální záruky pro režim tranzitu v částce odpovídající 100 % cel, daní a poplatků vybíraných při dovozu, nejméně však
a) ve společném tranzitu v částce v korunách českých odpovídající ekvivalentu 7000 ECU v přepočtu podle kurzu devizového trhu České národní banky platného první pracovní den v měsíci říjnu roku, který předchází roku, v němž je poskytnutá záruka přijata,
b) v národním tranzitu v částce 250 000 Kč.
(2) Příslušný celní orgán může stanovit výši globální záruky pro režim tranzitu v částce odpovídající nejméně 30 % cel, daní a poplatků vybíraných při dovozu, nejméně však v minimálních částkách uvedených v odstavci 1 osobě, která
a) jako hlavní povinný provádí tranzitní operace pravidelně s použitím globální záruky nejméně po dobu posledních 6 měsíců,
b) v tomto časovém úseku plní řádně povinnosti vyplývající z režimu tranzitu,
c) v tranzitu nedopravuje zboží, které je uvedeno v příloze č. 36 k této vyhlášce.
(3) Příslušný celní orgán změní výši globální záruky na částku odpovídající 100 % cel, daní a poplatků vybíraných při dovozu, nesplňuje-li již hlavní povinný podmínky stanovené v odstavci 2.
(4) Příslušný celní orgán stanoví výši globální záruky podle odstavců 1 až 3 podle počtu uskutečněných přeprav a celkové výše celního dluhu, která by byla stanovena z přepravovaného zboží, a to za období jednoho týdne. Výše záruky se stanoví na základě podkladů hlavního povinného a celních orgánů, které se vztahují na přepravu zboží v předchozím roce, a výsledek se vydělí 52. Žádá-li hlavní povinný o globální záruku poprvé, stanoví příslušný celní orgán společně s hlavním povinným počet přeprav a souhrnnou výši celního dluhu během stanoveného časového období z údajů, které jsou k dispozici. Statistickým výpočtem se stanoví výše celního dluhu pro zboží, které se přepraví v období jednoho týdne.
(5) Příslušný celní orgán provádí roční přezkoumání výše globální záruky a s ohledem na skutečnosti, zjištěné zejména od celních úřadů odeslání, stanoví případně jinou výši záruky.
(6) Výše globální záruky pro jiné operace než režim tranzitu se stanoví součtem částek, které odpovídají
a) výši neuhrazených celních dluhů, které vzniknou ze zajištěných operací při propuštění zboží do volného oběhu, nejméně však 250 000 Kč,
b) výši celních dluhů, které by mohly vzniknout ze zajištěných operací při nakládání se zbožím dle ustanovení § 123 celního zákona anebo v režimu pasivního zušlechťovacího styku, bude-li povolen dovoz náhrad ještě před dočasným vývozem dle ustanovení § 206 celního zákona,
c) 10 % z celních dluhů, které vzniknou ze zajištěných operací v režimu dočasného použití nebo by mohly vzniknout ze zajištěných operací v režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému, přepracování pod celním dohledem, uskladňování v celním skladu nebo při dočasném uskladnění, nejvýše však 10 000 000 Kč.
§ 130
(1) Osoba, které bylo celními orgány České republiky povoleno uskutečňovat tranzitní nebo jiné operace s globální zárukou, prokazuje tuto skutečnost
a) "Osvědčením o globální záruce v režimu tranzitu", jehož vzor je uveden v příloze č. 37 k této vyhlášce, které má modrý podtisk, jedná-li se o národní tranzit,
b) "TC 31 - Osvědčením o záruce", jehož vzor je uveden v příloze č. 38 k této vyhlášce, které má zelený podtisk, jedná-li se o společný tranzit, nebo
c) "Osvědčením o globální záruce", jehož vzor je uveden v příloze č. 39 k této vyhlášce, které má modrý podtisk, jedná-li se o jiné operace než režim tranzitu,
která mohou být opatřena bezpečnostním prvkem.
(2) Bylo-li používání globální záruky povoleno celním úřadem, prokazuje se tato skutečnost dokladem uvedeným v odstavci 1 písm. a) nebo c), který bude mít v odstavci 7 uvedeno "c) celní úřad................. ".
§ 131
(1) Osvědčení uvedená v § 130 (dále jen "Osvědčení") se předkládají při podání celního prohlášení na propuštění zboží do
a) režimu tranzitu celnímu úřadu odeslání a číslo Osvědčení se uvádí do odstavce 52 Deklarace,
b) jiného režimu než tranzitu celnímu úřadu, který zboží do navrženého režimu propouští, a číslo Osvědčení se uvádí do odstavce 44 Deklarace.
(2) Osvědčení se rovněž předkládá celnímu úřadu, který povoluje nakládat se zbožím, používat režim s ekonomickým účinkem, provozovat celní sklad nebo který stanoví podmínky pro dočasné uskladnění zboží.
(3) Celní úřad, kterému bylo Osvědčení předloženo, je po ověření platnosti a správnosti vrací zpět.
(4) Tiskopisy Osvědčení vydané před účinností této vyhlášky mohou být používány do 31. prosince 1998.
§ 132
Při vystavení Osvědčení nebo kdykoliv později během jeho platnosti určí deklarant nebo hlavní povinný (dále jen "zúčastněný") osoby, které jsou oprávněny podepisovat a jeho jménem podávat celní prohlášení nebo žádosti o povolení nakládat se zbožím, povolení režimů s ekonomickým účinkem, provozovat celní sklad nebo o stanovení podmínek pro dočasné uskladnění zboží. Oprávnění osoby činit tyto úkony jménem zúčastněného se potvrdí tak, že v odstavci 10 na zadní straně Osvědčení se uvede jméno a příjmení oprávněné osoby a její podpisový vzor a zúčastněný každý takovýto záznam opatří svým podpisem v odstavci 11 na zadní straně Osvědčení. Nepoužité rubriky na zadní straně Osvědčení může zúčastněný proškrtnout. Zápis o oprávnění osoby může zúčastněný kdykoliv zrušit přeškrtnutím jména a příjmení oprávněné osoby s uvedením data a poznámky "Zrušeno". Předložením Osvědčení prokazují oprávněné osoby, uvedené zúčastněným na jeho zadní straně, že jsou oprávněny za zúčastněného jednat v rozsahu uvedených právních úkonů a zajišťovat celní dluh globální zárukou.
§ 133
Doba platnosti Osvědčení nesmí být delší než 2 roky. Platnost Osvědčení lze jednou prodloužit, a to nejvýše o další 2 roky.
§ 134
Bude-li povolení zajišťovat celní dluh globální zárukou odejmuto, zúčastněný neprodleně vrátí celnímu orgánu, který povolení odejmul, všechna Osvědčení, jejichž doba platnosti ve smyslu ustanovení § 140 ještě neuplynula.
§ 135
Tiskopis Osvědčení má formát 210 x 148 mm a je opatřen gravírovaným podtiskem v barvě dle § 130, na kterém je viditelné každé mechanické nebo chemické padělání. Pro výrobu tiskopisu se používá bílý bezdřevý papír o hmotnosti nejméně 100 g/m2. Tiskopis Osvědčení obsahuje název nebo značku tiskárny a označení tiskopisu.
§ 136
Osvědčení se vyplňuje psacím strojem nebo jiným mechanografickým způsobem, nikoliv ručně. Není přípustné zapsaný text gumovat ani přepisovat. Změnu lze výjimečně provést škrtnutím chybného údaje při zachování jeho čitelnosti a doplněním nového správného údaje do stejného odstavce vedle, nad nebo pod chybný údaj. V každém odstavci Osvědčení lze provést pouze jednu změnu. Každá změna musí být potvrzena celním orgánem, který Osvědčení vydal. Nelze-li změnu provést uvedeným způsobem, použije se nový tiskopis Osvědčení a původní se vrátí celnímu orgánu, který ručení povolil. Záznamy lze provádět pouze do předepsaných odstavců Osvědčení a není dovoleno je doplňovat jinými údaji, než pro které jsou příslušné odstavce vyhrazeny.
§ 137
V době trvání ručitelského vztahu lze výši zaručené částky měnit dodatkem k záruční listině, který se stává nedílnou součástí záruční listiny a jehož vzor je uveden
a) v příloze č. 40 k této vyhlášce, jedná-li se o národní tranzit,
b) v příloze č. 41 k této vyhlášce, jedná-li se o společný tranzit,
c) v příloze č. 42 k této vyhlášce, jedná-li se o jiné operace než režim tranzitu.
Oddíl druhý
Paušální zajištění celního dluhu
§ 138
Vzor záruční listiny pro paušální zajištění celního dluhu (dále jen "paušální záruka") je uveden pro
a) národní tranzit v příloze č. 43 k této vyhlášce,
b) společný tranzit v příloze č. 44 k této vyhlášce,
c) jiné operace než režim tranzitu v příloze č. 45 k této vyhlášce.
§ 139
(1) Byl-li ručitel povolen celními orgány České republiky, předává se celnímu úřadu jako doklad o zajištění celního dluhu paušální zárukou
a) "Záruční doklad (paušální záruka) pro režim tranzitu", jehož vzor je uveden v příloze č. 46 k této vyhlášce, který má modrý podtisk, jedná-li se o národní tranzit,
b) "T.C.32 - Záruční doklad (paušální záruka)", jehož vzor je uveden v příloze č. 47 k této vyhlášce, který má červený podtisk, jedná-li se o společný tranzit, nebo
c) "Záruční doklad (paušální záruka)", jehož vzor je uveden v příloze č. 48 k této vyhlášce, který má zelený podtisk, jedná-li se o jiné operace než režim tranzitu, které mohou být opatřeny bezpečnostním prvkem.
(2) Záruční doklad se v souvislosti se zajištěním celního dluhu odevzdává celnímu úřadu.
(3) Celní úřad si předložený Záruční doklad po ověření jeho platnosti a správnosti ponechává.
(4) Ručitel je celním orgánům odpovědný za každý Záruční doklad, který celní úřady přijaly v souvislosti se zajištěním celního dluhu, a to až do částky v tomto dokladu uvedené.
(5) Tiskopis Záručního dokladu je formátu 148 x 105 mm a je opatřen gravírovaným podtiskem v barvě dle odstavce 1, na kterém je viditelné každé mechanické nebo chemické padělání. Pro výrobu tiskopisů se používá bílý bezdřevý papír o hmotnosti nejméně 55 g/m2. Tiskopis Záručního dokladu obsahuje název nebo značku tiskárny, označení tiskopisu a sériové číslo pro rozlišení jednotlivých tiskopisů.
(6) Tiskopisy Záručního dokladu vydané před účinností této vyhlášky mohou být používány do 31. prosince 1998.
§ 140
(1) Na zboží propouštěné do společného tranzitu jedním celním prohlášením se předkládá jeden Záruční doklad, ve kterém je uvedena paušální částka 7000 ECU, a to bez ohledu na výši cla, daní a poplatků vybíraných při dovozu zboží propuštěného na toto celní prohlášení.
(2) Představuje-li přeprava určitého zboží ve společném tranzitu zvýšené riziko a paušální záruka ve výši 7000 ECU je nedostačující s ohledem na přesnou nebo celními orgány odhadnutou nejvýše možnou výši celního dluhu, může celní úřad odeslání k zajištění cel, daní a poplatků vybíraných při dovozu zboží požadovat odpovídající záruku ve výši násobku paušální částky 7000 ECU. Přeprava zboží ve společném tranzitu se považuje za spojenou se zvýšeným rizikem zejména tehdy, jedná-li se o zboží vyloučené ve smyslu § 127 z použití globální záruky.
(3) Je-li propouštěno do společného tranzitu zboží, které je uvedeno v příloze č. 36 k této vyhlášce a jehož množství překročilo stanovené množstevní limity odpovídající paušální částce 7000 ECU, požaduje vždy celní úřad odeslání zvýšenou záruku, a to ve výši násobku částky 7000 ECU, který odpovídá množství přepravovaného zboží.
(4) V případech uvedených v odstavcích 2 a 3 odevzdá hlavní povinný celnímu úřadu odeslání potřebný počet Záručních dokladů znějících na částku 7000 ECU.
(5) Pro přepočet ECU na koruny české se použije kurz devizového trhu České národní banky platný první pracovní den v měsíci říjnu roku, který předchází roku, v němž bylo přijato celní prohlášení, se kterým je předkládán Záruční doklad.
§ 141
Ručitel může omezit rozsah použití jím vydávaných Záručních dokladů tím, že je opatří úhlopříčně poznámkou "OMEZENÁ PLATNOST". Takto označené Záruční doklady
a) pro společný tranzit
1. neplatí pro tranzitní operace se zbožím uvedeným v příloze č. 36 k této vyhlášce,
2. mohou být použity pro jiné zboží než uvedené v příloze č. 36 k této vyhlášce v počtu maximálně 7 Záručních dokladů na každý dopravní prostředek; jedním dopravním prostředkem se pro účely tohoto ustanovení rozumí kontejner30) nebo silniční motorové vozidlo, za které může být připojen přívěs (resp. přívěsy) nebo návěs,
b) neplatí pro národní tranzit a pro jiné operace než režim tranzitu pro operace se zbožím podléhajícím spotřební dani.
Oddíl třetí
Individuální zajištění celního dluhu
§ 142
(1) Vzor záruční listiny pro individuální zajištění celního dluhu je uveden pro
a) národní tranzit v příloze č. 49 k této vyhlášce,
b) pro společný tranzit v příloze č. 50 k této vyhlášce,
c) pro jiné operace než režim tranzitu v příloze č. 51 k této vyhlášce.
(2) Záruční listina se předkládá celnímu úřadu při podání celního prohlášení na propuštění zboží do příslušného celního režimu včetně společného tranzitu. Záruční listina se předkládá rovněž celnímu úřadu, který povoluje nakládat se zbožím, používat režim s ekonomickým účinkem, provozovat celní sklad nebo který má stanovit podmínky pro dočasné uskladnění.
(3) Celní úřad si předloženou záruční listinu po ověření její platnosti a správnosti ponechává.
(4) Je-li do společného tranzitu propouštěno zboží, které je vyloučeno ve smyslu ustanovení § 127 z použití globální záruky a které je uvedeno v příloze č. 36 k této vyhlášce, stanoví celní úřad výši individuální záruky v částce odpovídající násobku částky 7000 ECU způsobem uvedeným v § 140 odst. 3.
Oddíl čtvrtý
Povolení nezajišťovat celní dluh
§ 143
(1) Osoba, které bylo uděleno povolení nezajišťovat celní dluh,31) prokazuje tuto skutečnost dokladem "Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh", jehož vzor je uveden v příloze č. 52 k této vyhlášce, který má hnědý podtisk a může být opatřen bezpečnostním prvkem.
(2) Skutečnost, že celní dluh nemusí být zajišťován, se prokazuje celnímu úřadu při podání celního prohlášení na propuštění zboží do režimu volného oběhu, národního tranzitu, uskladňování v celním skladu, aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému, přepracování pod celním dohledem, při stanovení podmínek k dočasnému uskladnění zboží, při povolování nakládat se zbožím, povolování provozovat celní sklad, povolování ulehčení platby a při povolování systému prosté výměny. Osoba, která předkládá "Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh" celnímu úřadu, uvede jeho číslo do
a) odstavce 52 Deklarace při propouštění zboží do národního tranzitu,
b) odstavce 44 Deklarace při propouštění zboží do volného oběhu, do celního režimu s podmíněným osvobozením od cla jiného než tranzitu.
(3) Celní úřad, kterému bylo "Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh" předloženo, je po ověření platnosti a správnosti vrátí zpět deklarantovi.
(4) Při vystavení "Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh" nebo kdykoliv později během jeho platnosti určí deklarant (hlavní povinný) osoby, které jsou oprávněny podepisovat a jeho jménem podávat celní prohlášení. Oprávnění osoby činit tyto úkony jménem deklaranta (hlavního povinného) se potvrdí tak, že v odstavci 10 na zadní straně "Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh" se uvede jméno a příjmení oprávněné osoby a její podpisový vzor a deklarant (hlavní povinný) každý takovýto záznam opatří svým podpisem v odstavci 11 na zadní straně "Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh". Nepoužité rubriky na zadní straně "Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh" může zúčastněný proškrtnout. Zápis o oprávnění osoby může deklarant kdykoliv zrušit přeškrtnutím jména a příjmení oprávněné osoby s uvedením data a poznámky "Zrušeno". Předložením "Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh" prokazují oprávněné osoby, uvedené deklarantem (hlavním povinným) na jeho zadní straně, že jsou oprávněny za deklaranta (hlavního povinného) jednat v rozsahu uvedených právních úkonů, a to bez zajištění celního dluhu dle uděleného povolení.
§ 144
Doba platnosti "Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh" nesmí být delší než 2 roky. Dobu platnosti lze jednou prodloužit, a to nejvýše o další 2 roky.
§ 145
Bude-li povolení nezajišťovat celní dluh odejmuto, vrátí příslušná osoba bez zbytečného odkladu ministerstvu všechna "Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh", jejichž doba platnosti ve smyslu § 144 ještě neuplynula.
§ 146
Tiskopis "Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh" má formát 210 x 148 mm a je opatřen gravírovaným podtiskem v barvě hnědé, na kterém je viditelné každé mechanické nebo chemické padělání. Pro výrobu tiskopisu se používá bílý bezdřevý papír o hmotnosti nejméně 100 g/m2. Tiskopis obsahuje název nebo značku tiskárny a označení tiskopisu.
§ 147
"Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh" se vyplňuje psacím strojem nebo jiným mechanografickým způsobem, nikoliv ručně. Není přípustné zapsaný text gumovat ani přepisovat. Změnu lze výjimečně provést přeškrtnutím chybného údaje při zachování jeho čitelnosti a doplněním nového správného údaje do stejného odstavce vedle, nad nebo pod chybný údaj. V každém odstavci lze provést pouze jednu změnu. Každá změna musí být potvrzena ministerstvem. Nelze-li změnu provést uvedeným způsobem, použije se nový tiskopis a původní "Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh" se vrátí ministerstvu. Záznamy lze provádět pouze do předepsaných odstavců Osvědčení a není dovoleno je doplňovat jinými údaji, než pro které jsou příslušné odstavce vyhrazeny.
DÍL DVACÁTÝ PRVNÍ
§ 148
Postup při jiném nakládání se zbožím než prodeji zboží
(K § 316 odst. 3 zákona)
Zboží, u něhož bylo vysloveno propadnutí nebo které bylo zabráno v řízení konaném o celních přestupcích nebo v řízení konaném o celních deliktech, zboží, u něhož bylo vysloveno propadnutí nebo které bylo zabráno v trestním řízení o trestných činech spáchaných při dovozu, vývozu, tranzitu nebo jiném nakládání se zbožím, jakož i zboží, které deklarant přenechal státu, je v prozatímní správě32) celního úřadu, nebylo-li prodáno.
DÍL DVACÁTÝ DRUHÝ
§ 149
Závěrečná ustanovení
Zrušují se:
1. Vyhláška č. 47/1993 Sb., kterou se stanoví územní působnost celních úřadů a průběh hranice celního pohraničního pásma ve vnitrozemí.
2. Vyhláška č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona.
3. Vyhláška č. 54/1994 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona.
4. Vyhláška č. 145/1994 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky Ministerstva financí č. 54/1994 Sb.
5. Vyhláška č. 75/1995 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 54/1994 Sb. a vyhlášky č. 145/1994 Sb.
6. Vyhláška č. 8/1996 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 54/1994 Sb., vyhlášky č. 145/1994 Sb. a vyhlášky č. 75/1995 Sb.
7. Vyhláška č. 230/1996 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 54/1994 Sb., vyhlášky č. 145/1994 Sb., vyhlášky č. 75/1995 Sb. a vyhlášky č. 8/1996 Sb.
8. Vyhláška č. 46/1997 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona.
9. Opatření Ministerstva financí ze dne 2. září 1997, kterým se stanovují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení, uveřejněné v částce 79/1997 Sb.
10. Opatření Ministerstva financí ze dne 27. ledna 1998, kterým se stanovují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení, uveřejněné v částce 9/1998 Sb.
§ 150
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1998.
Ministr:
Ing. Pilip v. r.
Příl.1
Seznam
obcí (míst) tvořících průběh hranice celního pohraničního pásma ve vnitrozemí
I.
Hranice celního pohraničního pásma ve vnitrozemí na úseku státních hranic se Spolkovou republikou Německo
Po silnici - Chroboly - Prachatice - Husinec - Vlachovo Březí - Zálezly - Lčovice - Čkyně - Dolany - Nespice - Vacov - Vrbice - Maleč - Strašín - Rozsedly - Dražovice - Podmokly - Chmelná - vzdušnou čarou - Dobršín - Čejkovy - Čermná - po silnici - Kolinec - Mlázovy - Mochtín - Kydliny - Čínov - Slavošovice - vzdušnou čarou - Štěpánovice - Malechov - po silnici - Chlumská - Trnčí - Kámen - Křenice - Přetín - Těšovice - Srbice - Holovčice - Staňkov - Křenovy - vzdušnou čarou - Doubrava - Pocínovice - po silnici -Semněvice - Mezholezy - Darmyšl - Prostiboř - vzdušnou čarou - Holostřevy - Lobzy - Ošelín - Třebel - Lestkov - po silnici - Hanov - Křepkovice - Klášter - Teplá - Mnichov - Louka - Nová Ves - vzdušnou čarou - Nadlesí - Loket - Olšová Vrata - Lučina - trig. 927,6 Pustý zámek - Doupov - po silnici - Radonice - vzdušnou čarou - Hrušovany - Velemyšleves - po silnici - Blažim - Bečov - Lužice - Razice - Lukov - Velemín - vzdušnou čarou - Žarnoseky - Hlinná - Homole - po silnici - Touchořiny - Mukařov - Verneřice - Heřmanice - vzdušnou čarou - Zahrádky - po silnici - Jestřebí-Provodín - vzdušnou čarou - k. 474 Velká Buková - Židlov - Přibyslavice.
II.
Hranice celního pohraničního pásma ve vnitrozemí na úseku státních hranic s Polskou republikou
Přibyslavice - po silnici - Vrtky - Malčice - Všelidice - Český Dub - Hodkovice nad Mohelkou - Frýdštejn - Voděrady - Dolanky - Turnov - Chutnovka - Lestkov - Žlábek - Stružinec - Košťálov - vzdušnou čarou - Kruh - Studenec - po silnici - Horka u Staré Paky - Borovnice - Borovničky - Debrné - Vitězná - Dvůr Králové nad Labem - Kuks - Jaroměř - Nový Ples - Libřice - Výrava - Jílovice - Ledce - Bolehošť - Křivice - Lično - Častolovice - Kostelec nad Orlicí - vzdušnou čarou - Suchá Rybná - Nové Litice - po silnici - Polom - Rozsocha - Rviště - Dobrá Voda - Ústí nad Orlicí - Skuhrov - Rudoltice - vzdušnou čarou - Žichlínek - Tatenice - po silnici - Kosov - Zábřeh - Postřelmov - Bludov - Šumperk - Rapotín - Sobotín - Vernířovice - vzdušnou čarou - trig. 1342,7 Mravenečník - trig. 1159,8 Medvědí hora - k.1491, 3 Praděd - po silnici - Karlova Studánka - Malá Morávka - Václavov u Bruntálu - vzdušnou čarou - Valšov - Karlovec - Roudno - Bílčice - Svatoňovice - po silnici - Vítkov - Větřkovice - Březová - Leskovec - Nový Dvůr - Bravinné - Bílovec - Bravantice -Jistebník - Košatka - Petřvald - Trnávka - Brušperk - Ptáčník - Frýdek-Místek - Pržno.
III.
Hranice celního pohraničního pásma ve vnitrozemí na úseku státních hranic se Slovenskou republikou
Pržno - vzdušnou čarou - Lhotka - po silnici - Kozlovice - Frenštát pod Radhoštěm - vzdušnou čarou - k. 918 Velký Javorník - k. 86O Dlouhá - k. 641 Ostrý Vrch - Valašské Meziříčí - Jarcová - k. 578 Píšková - k. 569 Kuželek - k. 6O8 Chladná - k. 659 Bludný - k. 7O4 Humenec - Podkopná Lhota - po silnici - Slušovice - Lípa - vzdušnou čarou - Obůrky - Nové Paseky - po silnici - Březůvky - Doubravy - Zlámanec - Březolupy - Bílovice - Uherské Hradiště - Buchlovice - Skelná Huť - Koryčany - Jestřabice - vzdušnou čarou - Ždánice - po silnici - Archlebov - Žarušice - vzdušnou čarou - Kašnice - Klobouky - Boleradice.
IV.
Hranice celního pohraničního pásma ve vnitrozemí na úseku státních hranic s Rakouskou republikou
Boleradice - Diváky - Nikolčice - Křepice - Velké Němčice - vzdušnou čarou - Žabčice - Medlov - Jezeřany - Vedrovice - Kadov - Skalice - po silnici - Višňové - Medlice - Přeskače - Újezd - Rozkoš - Příštpo - Jaroměřice nad Rokytnou - Dolné Lažany - Lesonice - Horky - Želetava - Zdeňkov - Nová Říše - Vystrčenovice - Zvolenovice - Telč - Krahulčí - Mrákotín - Studená - Domašín - Panské Dubenky - Popelín - Vlčetín - Zdešov - Nová Včelnice - vzdušnou čarou - Najdek - Pluhův Žďár - Višňová - Drahov - Vlkov - po silnici - Ponědraž - Zablatí - vzdušnou čarou - Smržov - Štěpánovice - po silnici - Vlkovice - Zvíkov - Zaliny - Ledenice - Strážkovice - Dolní Stropnice - Římov - Svince - Dolní Třebonín - Přísečná - Český Krumlov - Křenov - Chvalšiny - Smědeč - Záhoří - Chroboly.
V.
Hranice celního pohraničního pásma ve vnitrozemí okolo celních letišť
1. Letiště BRNO-TUŘANY:
Od západu - Vedrovice na hranici celního pohraničního pásma ve vnitrozemí (dále jen "VH CPP") - ve směru pohybu hodinových ručiček - Budkovice - Oslavany - Zakřany - Říčky - Holasice - Sentice - Drásov - Lažany - Blansko - Senetářov - Podomí - Drnovice - Kučerov - Bohaté Málkovice - Bučovice - Žarošice - Krumvíř - Boleradice (na hranici CPP SH).
2. Letiště HRADEC KRÁLOVÉ:
Od severovýchodu - Častolovice (na VH HCP) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Zdelov, Horní Jelení, Vysoká u Holic, Čeradice, Dvakačovice, Bořice, Medlešice, Barchov, Bezděkov, Přelouč, Újezd, Chlumec nad Cidlinou, Nepolisy, Smidary, Ohnišťany, Chodovice, Trotina, Dvůr Králové nad Labem (na VH CPP).
3. Letiště HOLEŠOV:
Od severozápadu - Těšánky (na VH CPP Kunovice) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Tetětice - Vrchoslavice - Tovačov - Brodek u Přerova - Tršice - Bohuslávky - Drahotuše - Skalička - Komárovice - k. 578 Píšková (na VH CPP).
4. Letiště KARLOVY VARY:
Od severozápadu - Doupov (na VH CPP) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Konice - Velký Hlavákov - Žlutice - Štědrá - Nežichov - Bezděkov - Teplá (na VH CPP).
5. Letiště KUNOVICE:
Od západu - Koryčany (na VH CPP) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Kožušice - Těšánky (styk s CPP Holešov) - Pradlisko (styk s CPP Holešov) - Obůrky (na VH CPP).
6. Letiště LIBEREC:
Od jihovýchodu - Lestkov (na VH CPP) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Hnanice - Mladostov - Žehrov - Olšina - Jivina - Židlov (na VH CPP).
7. Letiště OSTRAVA-MOŠNOV:
Od jihu - Valašské Meziříčí (na VH CPP) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Juřinka - Hustopeče nad Bečvou - Hranické Loučky - Bělotín - Dobešov - Kamenka - Větřkovice (na VH CPP).
8. Letiště PLZEŇ-LÍNĚ:
Od jihozápadu - Semněvice (na VH CPP) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Mezholesy, Prostiboř, Benešovice, Svojšín, Slavice, Krasov, Budeč, Dražeň, Rybnice, Dobříč, Kříše, Osek, Rokycany, Spálené Poříčí, Blovice, Chocenice, Měčín, Kokšín, Malechov (na VH CPP).
9. Letiště PRAHA-KBELY:
Od severovýchodu - Radouň (na VH CPP Aero Vodochody) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Vrutice, Benátky nad Jizerou, Milovice, Klučov, Kostelec nad Černými lesy, Mnichovice, Kamenice, Jílové u Prahy(na VH CPP Praha - Ruzyně).
10. Letiště PRAHA-RUZYNĚ:
Od jihu - Řitka - ve směru pohybu hodinových ručiček - Králův Dvůr - Lány - Kutrovice - Zlonice - Nová Ves - Neratovice - Mratín - Horní Počernice - Průhonice - Jesenice - Březová - Řitka.
11. Letiště AERO VODOCHODY:
Od severozápadu - Zlonice (VH CPP Letiště Praha - Ruzyně) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Hradešín - Roudnice nad Labem - Bechlín - Liběchov - Střednice - Řepín - Košátky - Podbrahy - Čelákovice - Jirny - Újezd nad lesy - Uhřiněves - Průhonice (VH CPP Letiště Praha - Ruzyně).
12. Letiště OTROKOVICE:
Celní pohraniční pásmo je uvnitř celního pohraničního pásma okolo celního letiště Kunovice a Holešov a celního pohraničního pásma podél státních hranic se Slovenskou republikou.
13. Letiště HOSÍN U ČESKÝCH BUDĚJOVIC
od jihu - Přísečná (na VH CPP) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Albertov - Smědeč - Vadkov - Třebanice - Žitná - Velký Bor - Dlouhá Ves - Vodňany - Radčice - Libochov - Pařezí - Pašovice - Vesce - Židova struha kóta 383,5 - Jamník - Komárov - kóta 435,4 Borkovická blata - Polívkův rybník - Veselí nad Lužnicí - Zlukov - Drahov (na VH CPP).
14. Letiště KLATOVY
od severu - Blovice ( na VH CPP letiště Plzeň Líně) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Ždár - Vrčeň - Trojice - Bezděkovec - Černice - Malý Bor - Rabí - Dobršín (na VH CPP ).
15. Letiště PARDUBICE
od východu - Včelákov (na VH CPP letiště Vysoké Mýto) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Rohozná - Javorné - Proseč (na VH CPP letiště Čáslav).
16. Letiště ČESKÉ BUDĚJOVICE
Celní pohraniční pásmo je uvnitř celního pohraničního pásma okolo letiště Hosín u Českých Budějovic a celního pohraničního pásma podél státních hranic s Rakouskou republikou.
17. Letiště ČÁSLAV
od severovýchodu Proseč (na VH CPP letiště Pardubice) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Nová Ves - Kámen - Malčín - Ledeč nad Sázavou - Zruč nad Sázavou - Mitrov - Cirkvice - Velim - Velký Osek - Chlumec nad Cidlinou (na VH CPP letiště Hradec Králové).
18. Letiště VYSOKÉ MÝTO
od severovýchodu - Rudoltice (na VH CPP s Polskou republikou) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Semanín - Gajer - Karle - Borová - Čachnov - Holetín - Včelákov (na VH CPP - letiště Pardubice).
19. Letiště NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
od jihozápadu - Jaroměřice nad Rokytnou (na VH CPP s Rakouskou republikou) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Kojetice - Čihalín - Pavlinov - Bory - Strážek - Borač - Štěpánovice - Drásov (na VH CPP letiště Brno-Tuřany).".
20. Letiště PŘEROV
od severozápadu - Těšánky (na VH CPP letiště Kunovice) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Tištín - Kobeřice - Čelechovice - Horká nad Moravou, Velká Střelná - Potštát - Hranice - Komárovice (na VH CPP letiště Holešov).
Příl.2
Závazná informace o sazebním zařazení zboží
Příl.3
Závazná informace o původu zboží
Příl.4
Seznam států, s nimiž nebyla uzavřena smlouva o vzájemném poskytování celních výhod a na zboží pocházející z těchto států se použijí smluvní celní sazby
1. Alžírská demokratická a lidová republika
2. Bahamské společenství
3. Kapverdská republika
4. Kiribatská republika
5. Korejská lidově demokratická republika
6. Království Saudské Arábie
7. Království Svazijsko
8. Papua - Nová Guinea
9. Republika Guinea Bissau
10. Republika rovníková Guinea
11. Seychelská republika
12. Stát Bahrajn
13. Stát Katar
14. Stát Spojených Arabských Emirátů
15. Svatá Lucie
16. Svatý Kryštof a Nevis
17. Svatý Stolec
18. Šalamounovy ostrovy
19. Tchaiwan - Čína
20. Tuvalu
Příl.5
Vysvětlující poznámky k celní hodnotě
K § 66 odst. 2 zákona
Cenou skutečně placenou nebo která má být zaplacena se rozumí cena dovezeného zboží. Proto převod dividend nebo jiných plateb kupujícím prodávajícímu, který se nevztahuje k dovezenému zboží, netvoří součást celní hodnoty.
K § 66 odst. 2 a 3 zákona
Příkladem takových omezení může být případ, kdy prodávající požaduje, aby kupující automobilů je neprodával nebo je nevystavoval před určitým datem, které je začátkem modelového roku.
K § 66 odst. 2 písm. b)
Může se jednat například o tyto případy:
a) prodávající stanoví cenu dováženého zboží s podmínkou, že kupující koupí i jiné zboží v určitém množství;
b) cena dováženého zboží je závislá na ceně nebo cenách, za které kupující dováženého zboží prodá jiné zboží prodávajícímu dováženého zboží;
c) cena je stanovena na základě způsobu placení, který nemá vztah k dováženému zboží: například, když dovážené zboží je polotovarem, které prodávající dodal za podmínky, že dostane určité množství hotových výrobků. Nicméně podmínky nebo plnění, které se týkají výroby nebo způsobu prodeje dováženého zboží, nebudou však důvodem pro odmítnutí převodní hodnoty. Například skutečnost, že kupující opatří prodávajícímu technické práce nebo plány v zemi dovozu, nebude důvodem pro odmítnutí převodní hodnoty pro účely § 66 odst. 2.
K § 66 odst. 3 zákona
1. Odstavce 3 a 4 předvídají odlišné prostředky pro zjištění přijatelnosti převodní hodnoty.
2. Odstavec 3 stanoví, že v případech, kdy kupující a prodávající jsou ve spojení, vlastní okolnosti prodeje budou přezkoumány a převodní hodnota bude přijata jako celní hodnota za předpokladu, že spojení neovlivnilo cenu. Není třeba, aby okolnosti byly přezkoumány vždy, kdy kupující a prodávající jsou ve spojení. Takové přezkoumání se vyžaduje pouze tehdy, jsou-li tu pochybnosti o přijatelnosti ceny. Nemá-li celní úřad pochybnosti o přijatelnosti ceny, měla by být přijata bez požadování dalších informací od dovozce. Například celní úřad mohl již dříve přezkoumat spojení nebo mít již podrobné informace o kupujícím a prodávajícím a mohl se již tímto přezkoumáním nebo těmito informacemi přesvědčit, že spojení neovlivnilo cenu.
3. Nemůže-li celní úřad přijmout převodní hodnotu bez dalšího vyšetření, má poskytnout dovozci možnost, aby předložil další podrobné informace, jichž by bylo třeba, aby mohla přezkoumat okolnosti prodeje. K tomuto cíli by celní úřad měl být připraven přezkoumat příslušné stránky převodu včetně způsobu, jakým kupující a prodávající organizují své obchodní vztahy a způsobu, jakým se dospělo k ceně, o kterou jde, za tím účelem, aby se rozhodlo, jestli spojení ovlivnilo cenu. Ukáže-li se, že kupující a prodávající, ačkoliv jsou ve spojení podle ustanovení § 65 odst. 3 zákona, kupují a prodávají jeden od druhého, jako kdyby nebyli ve spojení, je to důkazem toho, že cena nebyla ovlivněna spojením. Byla-li například cena dohodnuta způsobem, který odpovídá běžné praxi stanovení ceny v dotyčném odvětví výroby nebo způsobem, jimž prodávající sjednává ceny v prodejích s kupujícími, kteří s ním nejsou ve spojení, je to důkazem toho, že cena nebyla ovlivněna spojením. Jestliže se ukázalo, že cena je dostatečná k zajištění úhrady všech nákladů a k dosažení zisku, který odpovídá celkovému zisku dosaženému podnikem za reprezentativní období (například za roční období) při prodejích zboží stejné kategorie nebo druhu, je to důkazem toho, že cena nebyla ovlivněna.
4. Odstavec 4 poskytuje dovozci možnost, aby prokázal, že převodní cena je velmi blízká ceně "měřítku", která byla předtím přijata celním úřadem, a proto je přijatelná podle § 66 zákona. Odpovídá-li některému z měřítek uvedených v odstavci. 4, není třeba zkoumat otázku ovlivnění podle odstavců 3 a 4 písm. b) zákona. Má-li celní úřad již dostatek informací, aby se ujistil bez dalšího podrobného vyšetření, že některé z měřítek uvedených v odstavci 4 bylo splněno, není důvodu, aby požadoval od dovozce průkaz, že měřítko může být splněno.
K § 66 odst. 4 zákona
K určení, že nějaká hodnota je "velmi blízká" druhé, je nutno vzít v úvahu určitý počet prvků. Jde zejména o povahu dováženého zboží, povahu výrobního odvětví, o které jde, období, v němž se zboží dováží a o to, zda rozdíl hodnot je význačný z obchodního hlediska. Poněvadž se tyto prvky mohou případ od případu lišit, nelze na každý případ uplatnit jednotnou normu, jako například pevné procento. Například k určení, zda převodní hodnota je velmi blízká hodnotě "měřítku" uvedenému v § 66 odst. 4 zákona, malý rozdíl v hodnotě jednoho druhu zboží může být nepřijatelný, zatímco velký rozdíl u jiného druhu zboží může být přijatelný.
K § 67 odst. 1 zákona
Za nepřímé placení se považuje například úplné nebo částečné vyrovnání dluhu prodávajícího kupujícím.
K § 68 a 69 zákona
1. Při uplatňování těchto ustanovení se celní úřad pokud možno v každém případě odvolá na prodej stejného zboží, uskutečněný na stejné obchodní úrovni a v podstatě stejném množství jako zboží, které má být hodnoceno. Nenajde-li se takový prodej, může se odvolat na prodej stejného zboží uskutečněný za jedné z těchto tří situací:
a) prodej na stejné obchodní úrovni, ale v odlišných množstvích,
b) prodej na odlišné obchodní úrovni, ale v podstatě stejných množstvích, nebo
c) prodej na odlišné obchodní úrovni a v odlišných množstvích.
2. Zjistí se prodej podle jedné z těchto tří situací, provedou se úpravy za tím účelem, aby se přihlédlo:
a) pouze k činiteli množství,
b) pouze k činiteli obchodní úrovně, anebo
c) jak k činiteli obchodní úrovně, tak i k činiteli množství.
3. Výraz "anebo" připouští možnost odvolat se na prodeje a provedení potřebných úprav v každé ze tří výše popsaných situací.
4. Podmínkou pro jakoukoliv úpravu odůvodněnou odlišnou obchodní úrovní nebo odlišným množstvím je, že taková úprava, ať již má za následek zvýšení nebo snížení hodnoty, se provede pouze na základě průkazů, které zřejmě zajišťují, že je rozumná a přesná, například podle platných ceníků, které obsahují ceny týkající se různých úrovní nebo různých množství. Skládá-li se dovážené zboží, které má být hodnoceno, například ze zásilky o 10 jednotkách a jediné stejné zboží, pro které existuje převodní hodnota, bylo prodáno v množství 500 jednotek, a bylo uznáno, že prodávající poskytuje slevy podle množství, může se potřebná úprava provést s použitím ceníku a ceny platné pro 10 jednotek. Není třeba, aby prodej 10 jednotek se uskutečnil, pokud bude zjištěno podle prodejů jiných množství, že ceník je skutečný a pravdivý. Není-li tu však takové objektivní měřítko, není určení celní hodnoty podle ustanovení § 68 a 69 vhodné.
K § 71 zákona
1. Celní hodnota se podle tohoto ustanovení určuje zpravidla na základě informací, které jsou snadno dostupné v zemi dovozu. Za účelem určení vypočtené hodnoty však může být třeba přezkoumat náklady na výrobu zboží, které má být hodnoceno, nebo jiných informací, které je nutno opatřit mimo zemi dovozu. Mimo to ve většině případů výrobce zboží nebude podléhat pravomoci orgánů země dovozu. Použití metody vypočtené hodnoty bude vůbec omezeno na případy, kdy jsou kupující a prodávající ve spojení a prodávající je ochoten sdělit údaje potřebné ke zjištění nákladů orgánům země dovozu a poskytnout jim v případě potřeby možnost pozdějšího ověření.
2. "Cena nebo hodnota" zmíněná v § 71 odst. 1 písm. a) zákona se určí na základě údajů týkajících se výroby hodnoceného zboží, které budou předloženy výrobcem nebo jeho jménem. Bude založena na obchodním účetnictví výrobce, pokud toto účetnictví je slučitelné se všeobecně přijatými zásadami účetnictví uplatňovanými v zemi výroby zboží.
3. "Částka pro zisk a všeobecné výlohy" zmíněná v § 71 odst. 1 písm. b) se určuje na základě informací poskytnutých výrobcem nebo jeho jménem, ledaže by jeho číselné údaje byly neslučitelné s číselnými údaji, které obvykle odpovídají prodejům zboží stejné kategorie nebo stejného druhu jako hodnocené zboží, uskutečňované v zemi vývozu pro vývoz do země dovozu.
4. Rozumí se, že žádná cena nebo hodnota prvků zmíněných v tomto odstavci nesmí být při určování vypočtené hodnoty započítána dvakrát.
5. V této souvislosti je nutno poznamenat, že "částku pro zisk a všeobecné výlohy" je třeba brát jako celek. Vyplývá z toho, že jestliže v některém zvláštním případě zisk výrobce je nízký, a všeobecné výlohy vysoké, jeho zisk a všeobecné výlohy vzaty dohromady jako celek mohou být přesto slučitelné s částkami, které obvykle odpovídají prodejům zboží stejné kategorie nebo stejného druhu. To se může například stát, uvádí-li se výrobek v zemi dovozu a výrobce se spokojil s žádným nebo nízkým ziskem, aby vyrovnal vysoké všeobecné výlohy spojené se zaváděním. Může-li výrobce prokázat, že se spokojuje s nízkým ziskem při prodejích dováženého zboží za zvláštních obchodních okolností, je třeba vzít v úvahu jeho skutečné částky pro zisk za předpokladu, že je prokáže platnými obchodními důvody a jeho cenová politika odpovídá obvyklé cenové politice tohoto výrobního odvětví. To se může například stát, byli-li výrobci donuceni snížit dočasně ceny v důsledku nepředvídaného poklesu poptávky nebo prodávají-li zboží na doplnění řady druhů zboží vyráběných v zemi dovozu a spokojují se s nízkým ziskem, aby si zachovali schopnost soutěže. Nejsou-li částky pro zisk a všeobecné výlohy poskytnuté výrobcem slučitelné s těmi, které obvykle odpovídají prodejům zboží stejné kategorie nebo stejného druhu jako hodnocené zboží, uskutečňovanými výrobci v zemi vývozu pro vývoz do země dovozu, částka pro zisk a všeobecné výlohy může být založena na případných informacích, jiných než na informacích poskytnutých výrobcem zboží nebo jeho jménem.
6. Při určování, zda některé zboží je "stejné kategorie nebo stejného druhu", je nutno postupovat případ od případu s přihlédnutím k daným okolnostem. Při určování obvyklého zisku a všeobecných výloh podle ustanovení § 70 odst. 1 písm. a) zákona je nutno postupovat zkoumáním prodeje na vývoz do země dovozu u nejužší skupiny nebo řady zboží zahrnující hodnocené zboží, pro které je možno získat nutné informace. Pro účely § 71 odst. 1 písm. b) zákona musí být "zboží stejné kategorie nebo stejného druhu" ze stejné země jako zboží, které má být hodnoceno.
K § 72 zákona
1. Celní hodnoty určované podle ustanovení § 72 by měly být založeny v největší možné míře na dříve určených celních hodnotách.
2. Metody hodnocení používané podle § 72 by měly být metody vymezené v § 66 až 71 zákona, avšak určitá rozumná pružnost při uplatňování těchto metod bude v souladu s cíli a s ustanoveními § 66 odst. 2 zákona.
3. Některé příklady ukáží, co nutno rozumět rozumnou pružností:
a) Stejné zboží - požadavek, aby stejné zboží bylo vyvezeno ve stejnou nebo skoro stejnou dobu jako zboží, které je hodnoceno, může být vykládán pružně; stejné dovážené zboží vyrobené v jiné zemi než v zemi vývozu zboží, které je hodnoceno, může být podkladem pro celní hodnocení; mohou být použity celní hodnoty stejného dovezeného zboží, které již byly určeny podle ustanovení § 70 a 71 zákona;
b) Podobné zboží - požadavek, aby podobné zboží bylo vyvezeno ve stejnou nebo skoro stejnou dobu jako zboží, které je hodnoceno, může být vykládán pružně; podobné dovážené zboží vyrobené v jiné zemi než v zemi vývozu, které je hodnoceno, může být podkladem pro celní hodnocení; mohou být použity celní hodnoty podobného dovezeného zboží, které již byly určeny podle ustanovení § 70 a 71 zákona;
c) Odvozující metoda - požadavek, aby zboží bylo prodáno "ve stavu, v němž bylo dovezeno", který je obsažen v § 70 odst. 2 zákona, může být vykládán pružně; lhůta "90 dnů" může být uplatňována pružně.
K § 75 odst. 1 písm. b) bod 2 zákona
1. Do přičítání prvků uvedených v § 75 odst. 1 písm. b) zákona k dovezenému zboží zasahují dva zřetele, totiž hodnota samotného prvku a způsob, jakým se tato hodnota přičítá k dovezenému zboží. Přičítání těchto prvků by se mělo provádět rozumným způsobem, přiměřeným okolnostem a v souladu s všeobecně přijatými zásadami účetnictví.
2. Pokud jde o hodnotu prvku, získá-li dovozce prvek za danou cenu od prodávajícího, který s ním není ve spojení, je tato cena hodnotou prvku. Byl-li prvek zhotoven dovozcem nebo osobou, která s ním je ve spojení, jeho hodnotou budou náklady na jeho zhotovení. Byl-li prvek předtím používán dovozcem, ať již byl nebo nebyl získán nebo zhotoven tímto dovozcem, bude nutno původní náklady na získání nebo zhotovení snížit přiměřeně jeho použití, aby se dospělo k hodnotě tohoto prvku.
3. Jakmile byla hodnota prvku určena, je nutno tuto hodnotu přičíst k dovezenému zboží. Jsou tu různé možnosti. Například hodnota může být přičtena k první zásilce, chce-li dovozce zaplatit clo z celé hodnoty najednou. Jiný příklad: dovozce může požádat, aby hodnota byla přičtena k počtu jednotek vyrobených až do doby první zásilky. Ještě další příklad: dovozce může žádat, aby hodnota byla přičtena na celou předvídanou výrobu, existují-li smlouvy nebo pevné závazky na tuto výrobu. Metoda přičtení bude závislá na listinách poskytnutých dovozcem.
4. Pro ilustraci uvedeného lze zkoumat případ dovozce, který dodá výrobci formu k použití při výrobě dováženého zboží a sjedná s ním kupní smlouvu na 10.000 jednotek. Když přijde první zásilka o 1.000 jednotkách, výrobce již vyrobil 4.000 jednotek. Dovozce může požádat celní úřad, aby přičetl hodnotu formy na 1.000 jednotek, 4.000 jednotek nebo 10.000 jednotek.
K § 75 odst. 1 písm. b) bod 4 zákona
1. Hodnoty k přičtení za prvky uvedené v § 75 odst. 1 písm. b) bod 4 mají být založeny na objektivních a vyčíslitelných údajích. Aby se co nejvíce usnadnil úkol, který jak pro dovozce, tak pro celní úřad představuje určování hodnot, které mají být přičteny, mělo by se pokud možno použít snadno použitelných údajů z obchodních písemností kupujícího.
2. Pro prvky poskytnuté kupujícím a které zakoupil nebo najal, hodnotou k přičtení bude kupní cena nebo nájemné. Za veřejně přístupné prvky se přičtou pouze náklady na kopii.
3. Hodnoty k přičtení mohou být vypočteny celkem snadno podle struktury daného podniku, zběhlosti jeho řízení a na jeho metodách účetnictví.
4. Například je možné, že podnik, který dováží různé výrobky pocházející z různých zemí, vede účetnictví svého střediska designu mimo zemi dovozu, aby se ukázaly přesně náklady připočítatelné k danému výrobku. V takových případech se může patřičná úprava provést přímo podle ustanovení § 75 zákona.
5. V jiném případě může podnik přenést náklady na středisko designu, umístěné mimo zemi dovozu, do všeobecných výloh, aniž by je přičítal k jednotlivým výrobkům. V takovém případě je možno podle ustanovení § 75 zákona provést patřičnou úpravu, pokud jde o dovážené zboží tím, že se celkové náklady na středisko designu přičtou na celou výrobu, která používá služeb tohoto střediska, a takto přičtené náklady se přičtou k hodnotě dovozu podle počtu jednotek.
6. Změny v uvedených okolnostech budou samozřejmě vyžadovat, aby při určování přiměřené metody přičítání byly vzaty v úvahu rozličné činitele.
7. V případě, kdy zhotovení dotyčného prvku zasahuje do několika zemí a delší období, úprava by se měla omezit na hodnotu k tomuto prvku skutečně přidanou mimo zemi dovozu.
K § 75 odst. 1 písm. c) zákona
Poplatky za používání patentů a licenční doplatky zmíněné v § 75 odst. 1 písm. c) zákona mohou mimo jiné zahrnovat platby týkající se patentů, výrobních nebo obchodních známek a autorských práv. Poplatky za právo reprodukovat dovezené zboží v zemi dovozu se však při určování celní hodnoty nepřičítají k ceně skutečně placené nebo která má být zaplacena za dovezené zboží.
K § 75 odst. 3 zákona
Neexistují-li objektivní a vyčíslitelné údaje týkající se přirážek, které mají být přičteny podle ustanovení § 75, nemůže být převodní hodnota určena podle ustanovení § 66 zákona. Tak tomu bude například v tomto případě: poplatek za použití patentu na základě prodejní ceny litru určitého výrobku v zemi dovozu, který byl dovezen v kilogramech a po dovozu změněn v roztok. Zakládá-li se poplatek za použití patentu částečně na dovezeném zboží a částečně na jiných prvcích, které nijak nesouvisejí s dováženým zbožím (je-li například dovezené zboží smícháno s domácími přísadami a nedá se již samostatně ztotožnit, nebo nedají-li se poplatky za použití patentu odlišit od zvláštních finančních ujednání mezi kupujícím a prodávajícím), bylo by nevhodné pokoušet se přičítat prvek odpovídající tomuto poplatku za použití patentu. Zakládá-li se však poplatek za použití patentu pouze na dováženém zboží a dá-li se snadno vyčíslit, může se tento prvek přičítat k ceně skutečně placené nebo která má být zaplacena.
K § 65 odst. 3 zákona
Pro účely tohoto ustanovení je osoba v postavení, kdy kontroluje druhou, může-li ji právně nebo fakticky donucovat nebo usměrňovat.
K § 70 odst. 1 písm. a) zákona
1. "Zisk a všeobecné výlohy" je třeba brát jako celek. Číselný údaj pro účely této srážky by se měl určit na základě informací poskytnutých dovozcem nebo jeho jménem, ledaže by jeho údaje byly v rozporu s číselnými údaji vyplývajícími z prodejů dovezeného zboží stejné kategorie nebo druhu v zemi dovozu. Jsou-li číselné údaje dovozce neslučitelné s těmito číselnými údaji, může být obnos pro zisk a všeobecné výlohy založen na jiných platných informacích než na informacích poskytnutých dovozcem nebo jeho jménem.
2. Při určování provizí nebo obvyklých zisků a všeobecných výloh musí být otázka, je-li určité zboží "stejné kategorie nebo stejného druhu" rozhodnuta případ od případu s ohledem na dané okolnosti. Je třeba zkoumat prodeje nejužší skupiny nebo řady dovezeného zboží stejné kategorie nebo stejného druhu v zemi dovozu, která zahrnuje zboží, jež má být hodnoceno a pro které je možno opatřit potřebné informace. Pro účely tohoto ustanovení "zboží stejné kategorie nebo stejného druhu" zahrnuje zboží dovezené ze stejné země jako zboží, které má být hodnoceno, tak i zboží dovezené z jiných zemí.
K § 70 odst. 2 zákona
1. Použije-li se tato metoda, budou srážky za hodnotu přidanou dalším zpracováním nebo přepracováním založeny na objektivních a vyčíslitelných údajích týkajících se nákladů na takovou práci. Výpočty se provedou na podkladě vzorců, návodů, výpočetních metod přijatých v tomto výrobním odvětví a jiných praktik v tomto odvětví.
2. Tato metoda určení celní hodnoty nemůže být zpravidla uplatněna, ztratí-li zboží dalším zpracováním nebo přepracováním svou povahu. Přesto se mohou vyskytnout případy, kdy sice dovezené zboží ztratí svou totožnost, ale hodnota přidaná zpracováním nebo přepracováním se dá zjistit přesně bez přílišných potíží. Naproti tomu se také mohou vyskytnout případy, kdy dovezené zboží si zachová svou totožnost, ale tvoří tak malý prvek zboží prodávaného v zemi dovozu, že použití této metody hodnocení by bylo neodůvodněné. Vzhledem k předchozímu je nutno každou situaci tohoto druhu posuzovat případ od případu.
3. Například: zboží se prodává podle ceníku, který poskytuje výhodné jednotkové ceny pro nákupy ve větších množstvích:
  Prodané    Jednotková  Počet prodejů Celkové množství
  množství     cena           prodané za
                       jakoukoliv cenu
-------------------------------------------------------------
  1 - 10     100    10 prodejů po     65
  jednotek          5 jednotkách
                5 prodejů po
                3 jednotkách
  11 - 25      95    5 prodejů po     55
  jednotek          11 jednotkách
 více než 25    90    1 prodej za     80
  jednotek          50 jednotek
                1 prodej za
                30 jednotek
      
Největší počet jednotek prodaných za jednu cenu je 80; jednotková cena za největší úhrnné množství je tedy 90.
4. Jiný příklad: došlo ke dvěma prodejům. V prvním prodeji se prodá 500 jednotek za cenu 95 měnových jednotek za kus. V druhém prodeji se prodá 400 jednotek za cenu 90 měnových jednotek za kus. V tomto příkladu největší počet je 500 prodaných jednotek; jednotková cena největšího úhrnného množství je tedy 95.
5. Třetí příklad: za této situace, kde se různé množství prodá za různé ceny.
  - Prodeje

   Prodané množství        Jednotková cena
   ------------------------------------------------
     40 jednotek            100
     30 jednotek            90
     15 jednotek            100
     50 jednotek            95
     25 jednotek            105
     35 jednotek            90
     5 jednotek            100

  - Celkem

   Celkové prodané množství     Jednotková cena
  --------------------------------------------------
       65              90
       50              95
       60              100
       25              105
   
V tomto případě je největší počet prodaných kusů za konkrétní cenu 65, takže cena za jednotku za největší úhrnné množství je 90.
Příl.6
Použití všeobecně platných účetních zásad pro určování celní hodnoty
1. "Všeobecně přijaté účetní zásady" 1) se odvolávají na uznaný konsensus nebo významnou autoritativní podporu v dané zemi a v daném čase, které stanoví jak mají být evidovány hospodářské zdroje a povinnosti ve formě aktiv a pasiv, jaké změny v aktivech a pasivech je třeba evidovat, jak se mají aktiva a pasiva a jejich změny měřit, jaké informace je třeba zveřejňovat a jakým způsobem a jaké finanční výkazy je třeba připravovat. Tyto normy mohou mít jak formu širokých návodů ke všeobecnému uplatňování tak i podrobných praktik a postupů.
2. Pro účely používání ustanovení o určení celní hodnoty budou příslušné celní orgány používat informace, které jsou připravené způsobem, který je v souladu se všeobecně přijatými účetními zásadami, které jsou příslušné pro dané ustanovení právního předpisu. Například určení obvyklých zisků a režijních nákladů podle ustanovení § 70 odst. 1 písm. a) zákona by se provedlo za použití informací připravených způsobem, který je v souladu se všeobecně přijatými účetními zásadami v České republice. Na druhé straně stanovení obvyklého zisku a režijních nákladů podle ustanovení § 71 zákona by se provedlo za použití informací, které by byly připraveny způsobem, který je v souladu se všeobecně přijatými účetními zásadami v zemi výroby. Jako další příklad, stanovení součásti, o kterém hovoří § 75 odst. 1 písm. b) bod 2 zákona provedené v tuzemsku by se provádělo za použití informací způsobem, který by byl v souladu se všeobecně přijatými účetními zásadami v tuzemsku.
Příl.7
Procentní část nákladů na dopravu, zahrnovaná do celní hodnoty.
                       Česká republika
  Třetí země     Letiště odletu     Letiště příletu
                      Praha  Brno  Ostrava
    1.          2.       3.   4.    5.
-------------------------------------------------------------------
I.  EVROPA
-------------------------------------------------------------------
   Albánie    všechna letiště      86   91    94
   Arménie    všechna letiště      90   97    98
   Rakousko    Innsbruck         65   82    61
          Klagenfurt        57   81    64
          Linz           19   61    37
          Salzburg         46   73    50
              Wien           36   55    31
   Bělorusko   všechna letiště      87   85    98
   Bosna a
   Hercegovina  všechna letiště      82   91    89
   Bulharsko   Sofia           83   92    91
          všechna ostatní      85   93    94
          letiště
   Chorvatsko   všechna letiště      70   86    75
   Kypr      viz Asie
   Slovensko   Bratislava        29   26    34
          Košice, Prešov      43   70    85
   Estonsko    všechna letiště      92   89    99
   Faerské ostr. všechna letiště      96   88    99
   Finsko     Helsinky,         92   90    99
          Lappeenranta,
          Jyvaskyla, Pori,
          Tampere,
          Ivalo, Kemi,       95   93    99
          Rovaniemi,
          Maarianhamina, Turku   93   89    99
   Gruzie     všechna letiště      88   97    99
   Gibraltar   všechna letiště      94   97    91
   Maďarsko    Budapešť         43   71    80
          všechna ostatní      64   82    86
          letiště
   Island     všechna letiště      97   90    99
   Lotyšsko    všechna letiště      90   86    99
   Litva     všechna letiště      87   85    99
   Makedonie,   všechna letiště      84   91    94
   Republika
   bývalé
   Jugoslávie
   Malta     všechna letiště      91   97    95
   Moldávie    všechna letiště      73   91    97
   Černá Hora   všechna letiště      85   90    93
   Norsko     Alesund, Bodo,      94   91    99
          Trondheim, Alta
          Kirkenes
          Bergen          94   86    99
          Kristiansand       92   81    99
          Oslo           93   87    99
          Stavanger         92   83    99
   Polsko     Wróclaw          44   50    85
          Gdansk          79   77    99
          Poznaň          63   71    97
          Szczecin         73   66    96
          Varšava          74   73    98
          Kraków          42   39    89
          Bydgoscz         76   70    98
          Rzeszów          60   59    95
   Rumunsko    Bukurešť         76   93    95
          všechna ostatní      64   85    89
          letiště
   Rusko     Gorkij, Kujbyšev,     94   92    99
          Perm, Rostov
          Volgograd
          Petrohrad         93   91    99
          Moskva, Orel       91   90    99
          Irkutsk, Kerensk,     98   99    99
          Krasnojarsk
          Novosibirsk,
          Chabarovsk
          Vladivostok
          Omsk, Sverdlovsk     96   95    99
   Srbsko     všechna letiště      74   87    90
   Slovinsko   všechna letiště      71   89    65
   Švédsko    Gothenberg, Halmstad,   90   84    98
          Ronneby
          Kalmar, Karlstad,     91   90    98
          Linkoping,
          Norrkoping, Visby
          Kiruna, Lulea,      95   91    99
          Sundsvall
          Kristinstad        85   76    98
          Malmo           85   76    98
          Stockholm         92   91    99
   Švýcarsko   Basel           74   69    55
          Bern           77   73    58
          Ženeva          81   77    66
          Zürich          73   68    55
   Turecko
   (Evropská   všechna letiště      73   95    97
   část)

   Turecko
   (Asijská    Adana, Afyon, Analya,   80   97    98
   část)     Elazig,
          Gaziantep,
          Iskenderun,
          Kastamonu, Konya,
          Malatya,
          Samsun, Trabzon
          Agri, Diyarbakir,     82   97    98
          Erzurum, Kars
          Van Akhisar, Ankara,
          Balikezir
          Bandirma,
          Bursa, Kutahya,      79   97    98
          Zonguldak
          Izmir           89   96    97
   Ukrajina    Kijev           81   92    98
          Lvov, Oděsa,       77   94    98
          Simferopol
   Německo    Berlín          72   50    39
          Brémy           86   59    56
          Drážďany         29   25    21
          Düsseldorf/Kolín n/R.   76   56    53
          Frankfurt n/M.      64   42    39
          Hamburk          84   62    58
          Hanover          78   55    51
          Lipsko          60   44    39
          Mnichov          56   33    30
          Norimberk         71   49    45
          Rostock          83   65    57
          Stuttgart         74   54    51
   Belgie     všechna letiště      79   62    58
   Nizozemí    všechna letiště      81   64    61

   Lucembursko  všechna letiště      75   55    52

   Francie    Ajaccio          88   75    72
          Bordeaux         90   78    76
          Lyon           85   69    66
          Marseilles        88   73    71
          Nantes          89   77    74
          Paříž           85   69    66
          Strasbourg        81   63    59
          Toulouse         89   76    74

   Itálie     Alghero          89   45    73
          Brindisi         72   49    61
          Florencie / Pisa     85   44    66
          Milano          80   60    57
          Neapol          65   36    53
          Palermo          70   46    59
          Řím            57   24    45
          Benátky          78   20    55

   Spojené    Belfast          91   80    78
   království
   Velké     Londýn          86   72    69
   Británie a
   Severního
   Irska
          Manchester        88   76    73
          Prestwick         90   79    77
   Dánsko     všechna letiště      88   75    73
   Irsko     všechna letiště      91   81    79

   Řecko     Atény           93   83    81
          Heraklion         94   86    84
          Corfu           91   80    78
          Rhodos          94   86    85
          Soluň           92   81    78

   Španělsko   Barcelona         89   86    77
          Bilbao          90   87    80
          Las Palmas        96   94    90
          Madrid          92   89    82
          Oporto          92   90    83
          Palma           90   87    79
          Valencia         91   88    81
          Sevilla          93   91    85
          Santiago         92   84    84
   Portugalsko  Funchal          95   94    90
          Lisabon          93   91    85
          Ponta Delgada       96   94    91
          Porto           92   90    83
-------------------------------------------------------------------
II. Afrika
-------------------------------------------------------------------
   Alžírsko    Alžír           93    97   91
          Annaba, Constaine     93    97   91
          El Golea         97    98   94
   Angola     všechna letiště      98    99   99
   Benin     všechna letiště      98    99   98
   Botswana    všechna letiště      99    99   99
   Burkina Faso  všechna letiště      98    99   98
   Burundi    všechna letiště      97    99   99
   Kamerun    všechna letiště      98    99   99
   Republika
   Kapverdy    všechna letiště      97    99   98
   Středoafrická
   republika   všechna letiště      97    99   99
   Čad      všechna letiště      97    99   99
   Komory     všechna letiště      98    99   99
   Kongo     všechna letiště      98    99   99
   Džibuti    všechna letiště      98    99   99
   Egypt     všechna letiště      95    99   98
   Rovníková
   Guinea     všechna letiště          98    99   99
   Etiopie    všechna letiště      97    99   99
   Gabun     všechna letiště      98    99   99
   Gambie     všechna letiště      98    99   98
   Ghana     všechna letiště      98    99   98
   Guinea     všechna letiště      98    99   97
   Guinea     všechna letiště      98    99   97
   Bissau
   Pobřeží
   Slonoviny   všechna letiště      98    99   98
   Keňa      všechna letiště      98    99   99
   Lesotho    všechna letiště      99    99   99
   Libérie    všechna letiště      98    99   98
   Libye     Benghazi         92    98   97
          Sebha           95    99   98
          Tripoli          91    98   95
   Madagaskar   všechna letiště      98    99   99
   Malawi     všechna letiště      98    99   99
   Mali      všechna letiště      98    99   97
   Mauretánie   všechna letiště      98    99   97
   Mauritius   všechna letiště      99    99   99
   Maroko     Casablanca        95    97   92
          Fez, Rabat, Ifni,     94    97   92
          Tanger, Tetuan
   Mosambik    všechna letiště      98    99   99
   Namibie    všechna letiště      98    99   99
   Niger     všechna letiště      98    99   98
   Nigérie    všechna letiště      98    99   98
   Rwanda     všechna letiště      98    99   99
   Svatý Tomáš
   a Princip   všechna letiště      98    99   96
   Senegal    všechna letiště      98    99   99
   Seychely    všechna letiště      98    99   98
   Sierra     všechna letiště      98    99   99
   Leone
   Somálsko    všechna letiště      98    99   99
   Jihoafrická  všechna letiště      99    99   99
   republika
   Svatá     všechna letiště      98    99   99
   Helena
   Súdán     všechna letiště      97    99   99
   Svazijsko   všechna letiště      99    99   99
   Tanzanie    všechna letiště      98    99   99
   Togo      všechna letiště      98    99   98
   Tunisko    Džerba          92    98   95
          Tunis           91    97   93
   Uganda     všechna letiště      98    99   99
   Zair      všechna letiště      98    99   99
   Zambie     všechna letiště      98    99   99
   Zimbabwe    všechna letiště      98    99   99
-------------------------------------------------------------------
III. Amerika
-------------------------------------------------------------------
1. Severní
  Amerika
-------------------------------------------------------------------
   Kanada     Edmonton, Vancouver,
          Winipeg, Gander,     98    95   95
          Moncron
          Halifax, Montreal,
          Ottawa
          Quebec, Toronto      98    94   94
   Grónsko    všechna letiště      97    91   91
   Spojené
   státy
   americké    Akron, Albany,
          Atlanta,
          Baltimore, Boston,
          Buffalo,
          Charleston, Chicago,
          Cincinnati, Columbus,
          Detroit,
          Indianopolis,
          Jacksonville,
          Kansas City, New
          Orleans,
          Lexington,
          Louisville, Memphis
          Milwaukee,
          Minneapolis
          Nashville, New York
          Philadelphia,
          Pittsburgh
          St. Louis, Washington   98    95   95
          D. C.
          Albaquerque, Austin,
          Billings
          Dallas, Denver,
          Houston,
          Las Vegas, Los
          Angeles,
          Oklahoma, Phoenix,
          Portland,
          Salt Lake City, San
          Francisco
          Seattle          99    96   96
          Anchorage, Fairbanks,   98    95   95
          Juneau
          Honolulu         99    97   95
          Miami           98    95   95
          Puerto Rico        98    97   95
-------------------------------------------------------------------
2. Střední
  Amerika
-------------------------------------------------------------------
   Bahamy     všechna letiště      98    95   95
   Belize     všechna letiště      99    97   97
   Bermudy    všechna letiště      98    95   94
   Costa Rica   všechna letiště      99    97   97
   Kuba      všechna letiště      98    95   95
   Curacao    všechna letiště      98    99   97
   Dominikánská
   republika   všechna letiště      98    97   95
   Salvador    všechna letiště      99    97   97
   Guatemala   všechna letiště      99    97   97
   Haiti     všechna letiště      98    97   95
   Honduras    všechna letiště      99    97   97
   Jamajka    všechna letiště      98    97   95
   Mexiko     všechna letiště      99    96   96
   Nikaragua   všechna letiště      99    97   97
   Panama     všechna letiště      99    97   97
   Viržinské o.  viz Západní Indie    98    97   95
   Západní    všechna letiště      98    99   97
   Indie
-------------------------------------------------------------------
3. Jižní Amerika
-------------------------------------------------------------------
   Argentina   všechna letiště      99    99   99
   Aruba     všechna letiště      98    99   97
   Bolívie    všechna letiště      99    99   99
   Brazílie    všechna letiště      99    99   99
   Chile     všechna letiště      99    99   99
   Kolumbie    všechna letiště      99    99   97
   Ecuador    všechna letiště      99    99   97
   Guyana     všechna letiště      98    99   97
   Paraguay    všechna letiště      99    99   99
   Peru      všechna letiště      99    99   99
   Surinam    všechna letiště      98    99   97
   Trinidad
   a Tobago    všechna letiště      98    99   97
   Uruguay    všechna letiště      99    99   99
   Venezuela   všechna letiště      98    99   97
-------------------------------------------------------------------
IV. AUSTRÁLIE A
  OCEÁNIE     všechna letiště      99    99   99
-------------------------------------------------------------------
V. ASIE
-------------------------------------------------------------------
   Afghánistán  všechna letiště      95    99   99
   Ázerbájdžán  všechna letiště      91    98   98
   Bahrajn    všechna letiště      96    99   99
   Bangladéš   všechna letiště      97    99   99
   Bhútán     viz Nepál
   Brunei     viz Malajsie
   Myanmar    všechna letiště      98    99   99
   Čína      všechna letiště      98    99   99
   Kypr      všechna letiště      90    98   98
   Hong Kong   všechna letiště      99    99   99
   Indie     všechna letiště      96    99   99
   Indonésie   všechna letiště      99    99   99
   Irán      všechna letiště      93    99   99
   Irák      všechna letiště      92    99   99
   Izrael     všechna letiště      91    98   98
   Japonsko    všechna letiště      99    99   99
   Jordánsko   všechna letiště      91    98   98
   Kambodža    všechna letiště      98    99   99
   Kazachstán   všechna letiště      97    99   99
   KLDR      všechna letiště      99    99   99
   Korejská    všechna letiště      99    99   99
   rep.
   Kuvajt     všechna letiště      93    99   99
   Kirgistán   všechna letiště      97    99   99
   Laos      všechna letiště      98    99   99
   Libanon    všechna letiště      91    98   98
   Macao     všechna letiště      99    99   99
   Malajsie    všechna letiště      98    99   99
   Maledivy    všechna letiště      97    99   99
   Mongolsko   všechna letiště      98    99   99
   Muskat a    všechna letiště      95    99   99
   Omán
   Nepál     všechna letiště      98    99   99
   Omán      viz Muskat a Omán
   Uzbekistán   všechna letiště      97    99   99
   Pákistán    všechna letiště      95    99   99
   Filipíny    všechna letiště      99    99   99
   Katar     všechna letiště      94    99   99
-------------------------------------------------------------------
Příl.8
Deklarace údajů o celní hodnotě
Příl.9
Doplňkový list
Příl.10
ÚDAJE POTŘEBNÉ K URČENÍ CELNÍ HODNOTY A ZPŮSOB JEJICH UVÁDĚNÍ V DEKLARACI ÚDAJŮ O CELNÍ HODNOTĚ DV.1 A V DOPLŇKOVÉM LISTU DV.1 BIS
I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
(1) Deklarace údajů o celní hodnotě DV.1 (dále jen "D.V.1"), a Doplňkový list D.V.1 BIS (dále jen "D.V.1BIS"). D.V.1 má formu oboustranně tištěného listu (SEVT 29 285 2), stejně jako D.V.1BIS (SEVT 29 285 3); údaje 1. strany D.V.1 jsou společné pro vyplnění údajů na druhé straně D.V.1 a na D.V.1BIS. Přikládá se k JCD/JCDd a je součástí jejich dílu 6; deklarant může předložit tyto deklarace hodnoty dvojmo, požaduje-li, aby tyto deklarace hodnoty se staly součástí i dílu 8 JCD/JCDd.
(2) Jedna D.V.1 je určena pouze k vykázání tří podpoložek zboží. Je-li zásilka, na kterou se celní prohlášení vztahuje, složena z více než tří podpoložek zboží, přikládá se k deklaraci hodnoty jedna nebo více D.V.1BIS; každá D.V.1BIS slouží k vykázání šesti podpoložek zboží (z každé strany po třech podpoložkách).
(3) Deklarant je povinen v souladu s pravidly uvedenými v této příloze vyplnit všechny údaje, týkající se daného dovezeného zboží; pokud vyplnění některého odstavce konkrétním údajem nepřichází v úvahu, deklarant příslušný odstavec DV.1/ DV.1BIS proškrtne.
(4) D.V.1 a D.V.1BIS, se vyhotovují tiskárnou počítače nebo jiným podobným strojovým způsobem. Vypsat je lze i ručně, ne však obyčejnou nebo inkoustovou tužkou. Vyplněné údaje v nich musí být napsány modrou nebo černou barvou tak, aby byly nesmazatelné a co nejvíce čitelné. Údaje lze uvádět pouze do předepsaných částí a není možné je doplňovat jinými údaji, pro které nejsou příslušné odstavce vyhrazeny. Při vyplňování strojem nebo tiskárnou s typy podle mezinárodních norem je vhodné využít pro přesné umístění údajů nastavovací okénko v odstavci 1 na líci deklarace hodnoty nebo v odst. 11 na rubu D.V.1 nebo v D.V.1BIS.
(5) Číselné a kódované údaje uvedené v D.V.1 a v D.V.1BIS nesmějí být mazány ani přepisovány. Případné opravy se provádějí škrtnutím chybných údajů při zachování jejich čitelnosti, nad nebo pod chybný údaj, nebo do odstavce 24 D.V.1 nebo D.V.1BIS v části nazvané "Doplňkové údaje". Nelze-li opravu chybných údajů provést těmito způsoby, musí být vyhotovena nová deklarace hodnoty, případně deklarace hodnoty doplňková.
II.
VYKAZOVANÉ ÚDAJE
Odstavec 1 D.V.1
(6) Do tohoto odstavce se uvádí jméno a příjmení nebo firma a úplná adresa prodávajícího nebo osoby, s níž byla uzavřena jiná než kupní smlouva (např. pronajímatel při režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla).
Odstavec 2(a) D.V.1
(7) Do tohoto odstavce se uvádí jméno a příjmení nebo firma a úplná adresa kupujícího nebo osoby, která uzavřela jinou než kupní smlouvu (např. nájemce při režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla).
Odstavec 2(b) D.V.1
(8) Do tohoto odstavce se uvádí jméno a příjmení nebo firma a úplná adresa deklaranta (kupujícího) nebo osoby, která ho zastupuje.
Odstavec 3 D.V.1
(9) Do tohoto odstavce se uvádí ve zkratce sjednaná dodací podmínka podle INCOTERMS 1990 (viz též příloha 16 k této vyhlášce, část VII.).
Odstavec 4 D.V.1
(10) Do tohoto odstavce se uvádí číslo a datum vystavení faktury, bez ohledu na prostředek, jímž byla vystavena. Nebylo-li mezi kupujícím a prodávajícím nebo účastníky jiné smlouvy sjednáno vystavování faktur, je třeba uvést odkaz na odst. 5 D.V.1 a v něm uvést číslo a datum sjednání takové smlouvy.
Odstavec 5 D.V.1
(11) Do tohoto odstavce se uvádí číslo a datum uzavřené smlouvy, týkající se dovezeného zboží, které je ohodnocováno.
Odstavec 6 DV.1
(12) Do tohoto odstavce se uvádí číslo jednací a datum vyhotovení rozhodnutí celního úřadu, pokud bylo vydáno, jehož předmětem bylo posouzení:
a) vlivu spojení prodávající a kupujícího (odstavec 7 D.V.1), nebo
b) existujících omezení týkajících se použití a užití zboží ze strany kupujícího (odstavec 8 D.V.1),
c) placení licenčních poplatků (odstavec 9 D.V.1).
Odstavec 7(a) D.V.1
(13) Do tohoto odstavce se uvádí v úvahu přicházející odpověď vyznačením značky X do čtverečku ANO nebo NE.
Odstavec 7(b) D.V.1
(14) Do tohoto odstavce se uvádí v úvahu přicházející odpověď vyznačením značky X do čtverečku ANO nebo NE.
Odstavec 7(c) D.V.1
(15) Do tohoto odstavce se uvádí v úvahu přicházející odpověď vyznačením značky X do čtverečku ANO nebo NE. Pokud v tomto odstavci bude uvedena kladná odpověď (ANO), je třeba ve volném prostoru uvést podrobnosti uvedením rozhodnutí odpovídajícím kritériím uvedeným v § 66 odst. 4 a 5 celního zákona (návaznost na odpověď v odstavci 6 D.V.1).
Odstavec 8(a) D.V.1
(16) Do tohoto odstavce se uvádí v úvahu přicházející odpověď vyznačením značky X do čtverečku ANO nebo NE.
Odstavec 8(b) D.V.1
(17) Do tohoto odstavce se uvádí v úvahu přicházející odpověď vyznačením značky X do čtverečku ANO nebo NE. Pokud lze hodnotu vzhledem k ohodnocovanému zboží zjistit, uvede se tato částka v odstavci 11b) D.V.1/D.V.1 BIS.
Odstavec 9(a) D.V.1
(18) Do tohoto odstavce se uvádí v úvahu přicházející odpověď vyznačením značky X do čtverečku ANO nebo NE.
Odstavec 9(b) D.V.1
(19) Do tohoto odstavce se uvádí v úvahu přicházející odpověď vyznačením značky X do čtverečku ANO nebo NE.
Odstavec 9(a) a (b) D.V.1 volné pole
(20) Pokud jste v odstavci 9(a) nebo i v odstavci 9(b) uvedli ANO, uveďte okolnosti a pokud možno zapište částky v odstavcích 15 a 16.
Odstavec 10(a) D.V.1
(21) Do tohoto odstavce se uvádí počet připojených D.V.1BIS. Odstavec 10(b) D.V.1
(22) Do tohoto odstavce se uvádí Místo a datum podání D.V.1 a podpis deklaranta (kupujícího) nebo jeho zástupce. Nečíslovaný odstavec v horní volné části na rubu D.V.1/D.V.1BIS před odstavcem 11(a) D.V.1/D.V.1BIS
(23) Do tohoto odstavce se uvádí podpoložka kombinované nomenklatury celního sazebníku, ke které se vztahují předepsané údaje o celní hodnotě.
Odstavec 11(a) DV.1/D.V.1BIS
(24) Do tohoto odstavce se uvádí čistá cena ve fakturované měně (cena skutečně placená nebo která má být zaplacena - převodní hodnota). Před uvedením částky se uvede kód měny, v níž je ohodnocované zboží fakturováno.
Nečíslovaný odstavec za odstavcem 11(b) D.V.1/D.V.1BIS
(25) Do tohoto odstavce se uvádí kurs devizového trhu platný v den podání D.V.1/D.V.1BIS (viz § 78 celního zákona) - viz též odstavec 24 D.V.1/D.V.1BIS.
Odstavec 11(b) D.V.1/D.V.1BIS
(26) Do tohoto odstavce se uvádí částka, o niž jste učinili prohlášení v odstavci 8b D.V.1.
Odstavec 12 D.V.1/D.V.1BIS
(27) Do tohoto odstavce se uvádí celková částka převodní hodnoty (součet částek z odstavců 11 přepočtená na Kč).
Odstavec 13(a) D.V.1/D.V.1BIS
(28) Do tohoto odstavce se uvádí celková částka uhrazená jako provize, s výjimkou nákupních provizí (viz § 65 odst. 1 písm. f) celního zákona). Byla-li částka uhrazena v Kč, uvede se částka v Kč; byla-li částka uhrazena v zahraniční měně, uvede se její devizový přepočet v odstavci za odstavcem 24 D.V.1/D.V.1BIS.
Odstavec 13(b) D.V.1/D.V.1 BIS
(29) Do tohoto odstavce se uvádí celková částka uhrazená jako odměna za zprostředkování. Byla-li částka uhrazena v Kč, uvede se částka v Kč; byla-li částka uhrazena v zahraniční měně, uvede se její devizový přepočet v odstavci za odstavcem 24 D.V.1/D.V.1BIS.
Odstavec 13(c) D.V.1/D.V.1BIS
(30) Do tohoto odstavce se uvádí celková částka výloh spojených s pořízením nádob a obalů použitých při dovozu ohodnocovaného zboží, s výjimkou nákladů na vratné obaly, bylo-li mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno, že obaly mají být po vybalení dovezeného zboží vráceny. Byla-li částka uhrazena v Kč, uvede se částka v Kč; byla-li částka uhrazena v zahraniční měně, uvede se její devizový přepočet v odstavci za odstavcem 24 D.V.1/D.V.1BIS.
Odstavec 14(a) D.V.1/D.V.1BIS
(31) Do tohoto odstavce se uvádí celková částka nákladů na pořízení materiálů a součástek, dílů a podobných položek, začleněných do zboží, které byly kupujícím dodány či poskytnuty zdarma nebo za sníženou cenu k použití při výrobě a prodeji při vývozu dováženého zboží. Byla-li částka uhrazena v Kč, uvede se částka v Kč; byla-li částka uhrazena v zahraniční měně, uvede se její devizový přepočet v odstavci za odstavcem 24 D.V.1/D.V.1BIS.
Odstavec 14(b) D.V.1/D.V.1BIS
(32) Do tohoto odstavce se uvádí celková částka nákladů na pořízení nářadí, matric, slévačských forem a jiných předmětů, použitých k výrobě dovezeného zboží, které byly kupujícím dodány či poskytnuty zdarma nebo za sníženou cenu k použití při výrobě a prodeji při vývozu dovezeného zboží. Byla-li částka uhrazena v Kč, uvede se částka v Kč; byla-li částka uhrazena v zahraniční měně, uvede se její devizový přepočet v odstavci za odstavcem 24 D.V.1/D.V.1BIS.
Odstavec 14(c) D.V.1/D.V.1BIS
(33) Do tohoto odstavce se uvádí celková částka nákladů na pořízení materiálů spotřebovaných při výrobě dovezeného zboží, které byly kupujícím dodány či poskytnuty zdarma nebo za sníženou cenu k použití při výrobě a prodeji při vývozu dovezeného zboží. Byla-li částka uhrazena v Kč, uvede se částka v Kč; byla-li částka uhrazena v zahraniční měně, uvede se její devizový přepočet v odstavci za odstavcem 24 D.V.1/ D.V.1BIS.
Odstavec 14(d) D.V.1/D.V.1BIS
(34) Do tohoto odstavce se uvádí celková částka vynaložených nákladů na techniku, vývoj, uměleckou práci, design, plány a nákresy potřebné k výrobě dovezeného zboží a provedené jinde než v tuzemsku, které byly kupujícím dodány či poskytnuty zdarma nebo za sníženou cenu k použití při výrobě a prodeji při vývozu dovezeného zboží. Byla-li částka uhrazena v Kč, uvede se částka v Kč; byla-li částka uhrazena v zahraniční měně, uvede se její devizový přepočet v odstavci za odstavcem 24 D.V.1/D.V.1 BIS.
Odstavec 15 DV.1/DV.1BIS
(35) Do tohoto odstavce se uvádí celková částka licenčních poplatků, týkajících se ohodnocovaného zboží a jejichž úhrada je podmínkou prodeje ohodnocovaného zboží, které musí platit kupující, ať již přímo nebo nepřímo, pokud tato cena není zahrnuta v ceně skutečně placené nebo která má být zaplacena (viz též údaje v odstavci 9a) D.V.1). Byla-li částka uhrazena v Kč, uvede se částka v Kč; byla-li částka uhrazena v zahraniční měně, uvede se její devizový přepočet v odstavci za odstavcem 24 D.V.1/D.V.1BIS.
Odstavec 16 DV.1/DV.1BIS
(36) Do tohoto odstavce se uvádí celková částka výnosů pozdějšího dalšího prodeje, postoupení nebo pozdějšího použití, které připadnou přímo nebo nepřímo prodávajícímu (viz též odstavec 9b) D.V.1). Byla-li částka uhrazena v Kč, uvede se částka v Kč; byla-li částka uhrazena v zahraniční měně, uvede se její devizový přepočet v odstavci za odstavcem 24 D.V.1/D.V.1BIS.
Odstavec 17 D.V.1/D.V.1BIS
(37) Do tohoto odstavce se uvádí celková částka nákladů na dopravu - dovozné, nákladů za nakládání, vykládání a manipulaci a pojištění až na místo, kde dováženého zboží vstupuje do tuzemska. Byla-li částka uhrazena v Kč, uvede se částka v Kč; byla-li částka uhrazena v zahraniční měně, uvede se její devizový přepočet v odstavci za odstavcem 24 D.V.1/D.V.1BIS.
Odstavec 17(a) D.V.1/D.V.1BIS
(38) Do tohoto odstavce se uvádí celková částka nákladů na dopravu-dovozné dováženého zboží až na místo, kde dovezené zboží vstupuje do tuzemska. Byla-li částka uhrazena v Kč, uvede se částka v Kč; byla-li částka uhrazena v zahraniční měně, uvede se její devizový přepočet v odstavci za odstavcem 24 D.V.1/D.V.1BIS.
Odstavec 17(b) D.V.1/D.V.1BIS
(39) Do tohoto odstavce se uvádí celková částka nákladů za nakládání, vykládání a manipulaci s dovezeným zbožím až na místo, kde dováženého zboží vstupuje do tuzemska. Byla-li částka uhrazena v Kč, uvede se částka v Kč; byla-li částka uhrazena v zahraniční měně, uvede se její devizový přepočet v odstavci za odstavcem 24 D.V.1/D.V.1BIS.
Odstavec 17(c) D.V.1/D.V.1BIS
(40) Do tohoto odstavce se uvádí celková částka nákladů za pojištění dovezeného zboží až na místo, kde dováženého zboží vstupuje do tuzemska. Byla-li částka uhrazena v Kč, uvede se částka v Kč; byla-li částka uhrazena v zahraniční měně, uvede se její devizový přepočet v odstavci za odstavcem 24 D.V.1/D.V.1BIS.
Odstavec 18 D.V.1/D.V.1BIS
(41) Do tohoto odstavce se uvádí součet prvků uvedených v odstavcích 13 až 17 D.V.1/ D.V.1BIS.
Odstavec 19 D.V.1/D.V.1 BIS
(42) Do tohoto odstavce se uvádí celková částka nákladů na dopravu - dovozné dováženého zboží za místem, kde dovezené zboží vstupuje do tuzemska (tuzemské dovozné). Byla-li částka uhrazena v Kč, uvede se částka v Kč; byla-li částka uhrazena v zahraniční měně, uvede se její devizový přepočet v odstavci za odstavcem 24 D.V.1/ D.V.1BIS.
Odstavec 20 D.V.1/D.V.1BIS
(43) Do tohoto odstavce se uvádí celková částka nákladů na konstrukci, postavení, montáž, údržbu nebo technickou pomoc po dovozu (v tuzemsku). Byla-li částka uhrazena v Kč, uvede se částka v Kč; byla-li částka uhrazena v zahraniční měně, uvede se její devizový přepočet v odstavci za odstavcem 24 D.V.1/D.V.1BIS.
Odstavec 21 DV.1/DV.1 BIS
(44) Do tohoto odstavce se uvádějí jiné platby s uvedením jejich druhu, provedené kupujícím ať přímo nebo nepřímo prodávajícímu. Byla-li částka uhrazena v Kč, uvede se částka v Kč; byla-li částka uhrazena v zahraniční měně, uvede se její devizový přepočet v odstavci za odstavcem 24 D.V.1/D.V.1BIS.
Odstavec 22 D.V.1/D.V.1BIS
(45) Do tohoto odstavce se uvádějí cla a daně, které je třeba platit v tuzemsku z důvodu dovozu nebo prodeje zboží. Byla-li částka uhrazena v Kč, uvede se částka v Kč; byla-li částka uhrazena v zahraniční měně, uvede se její devizový přepočet v odstavci za odstavcem 24 D.V.1/D.V.1BIS.
Odstavec 23 D.V.1/D.V.1BIS
(46) Do tohoto odstavce se uvádí v Kč součet prvků uvedených v odstavcích 19 až 22 D.V.1/D.V.1BIS.
Odstavec 24 D.V.1/D.V.1BIS
(47) Do tohoto odstavce se uvádí v Kč součet prvků uvedených v odstavcích 12 a 18 a od této částky se odečte prvek uvedený v odstavci 23 D.V.1/D.V.1BIS.
Nečíslovaný odstavec za odstavcem 24 D.V.1/D.V.1BIS
(48) Do tohoto odstavce se uvádí odkaz na prvek uvedený v odstavcích 13 až 17 D.V.1/D.V.1 BIS pod nadpisem "Vztah", částka v zahraniční měně pod nadpisem "Částka" a kurs devizového trhu pod nápisem "Kurs devizového trhu".
Poslední nečíslovaný odstavec na rubu D.V.1/D.V.1BIS (Doplňkové údaje)
(49) Do tohoto odstavce se uvádí
a) rozvržení společných nákladů, které je třeba v rámci jedné zásilky různě zařadit,
b) rozvržení účtované ceny zkompletovaného zboží a zboží v rozloženém stavu,
c) připojené podklady (důkazy).
d) s odkazem na odstavec D.V.1/D.V.1BIS se uvede správný údaj, namísto nesprávného údaje uvedeného v příslušném odstavci D.V.1/D.V.1 BIS (viz odst. 5 této přílohy).
Příl.11
Příl.12
Příl.13
Příl.14
Příl.15
Ložný list
Příl.16
ÚDAJE POTŘEBNÉ K CELNÍMU PROHLÁŠENÍ A ZPŮSOB JEJICH UVÁDĚNÍ V DEKLARACI A DEKLARACI DOPLŇKOVÉ; CELNÍ STATISTIKA
I.
VYKAZOVÁNÍ ÚDAJŮ
(1) Použití Deklarace a Doplňkové deklarace v sadách složených z listů označených čísly 1/6, 2/7, 3/8 nebo 4/5 je shodné s použitím Deklarace a Doplňkové deklarace v sadách složených z listů označených čísly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nebo 8 za předpokladu, že deklarant nebo hlavní povinný upraví číselné označení jednotlivých listů způsobem stanoveným v § 39 odst. 3 této vyhlášky.
(2) Je-li jako součást celního prohlášení na propuštění zboží do režimu tranzitu použit Ložný list, uvádí hlavní povinný do Ložného listu
a) do horní části orámovaného prostoru vpravo nahoře
1. v národním tranzitu údaj z pravé části odstavce 1 Deklarace a za lomítko pořadové číslo příslušného listu,
2. ve společném tranzitu kód "T1" nebo "T2" jako označení celního statutu deklarovaného zboží ve smyslu § 34 této vyhlášky a za lomítko pořadové číslo příslušného listu; v jednom Ložném listu lze deklarovat pouze zboží jehož celní statut je označen buď kódem "T1" nebo kódem "T2",
b) do sloupce označeného "Poř. číslo" pořadové číslo příslušné položky deklarovaného zboží,
c) do sloupce "Značky, čísla, množství a druh nákladových kusů, označení zboží" údaje uváděné do odstavců 31, 33 a 44 Deklarace,
d) do sloupce "Země odeslání/vývozu" údaje uváděné do odstavce 15 Deklarace,
e) do sloupce "Hrubá hmotnost" údaj uváděný do odstavce 35 Deklarace; je-li při společném tranzitu uveden kód "T" v pravé části odstavce 1 Deklarace, uvádí se hrubá hmotnost ke každé položce zboží, v ostatních případech pouze k první deklarované položce zboží za celou zásilku,
f) pod nadpis "Potvrzení (podpis):" podpis oprávněné osoby, která podepisuje odstavec 50 Deklarace.
Poslední uvedenou položku zboží hlavní povinný vodorovně podtrhne a zbývající prostor proškrtne.
(3) Použije-li hlavní povinný Ložný list, proškrtává v Deklaraci odstavce 15, 33, 35, 38 a případně 44 a do odstavce 31 neuvádí žádné údaje. Je-li však ve společném tranzitu v pravé části odstavce 1 Deklarace, ke které se přikládají Ložné listy, uveden kód "T" uvádí se do odstavce 31 Deklarace pořadová čísla všech přiložených Ložných listů s označením "T1" nebo "T2" a současně se proškrtává i odstavec 32 Deklarace.
(4) Sloupec "Místo pro úřední záznamy" a dolní část orámovaného prostoru vpravo nahoře v Ložném listu jsou určeny pro poznámky celních orgánů. Do dolní části orámovaného prostoru vpravo nahoře uvádí pověřený zaměstnanec celního úřadu evidenční číslo z odstavce C Deklarace a otisk služebního razítka. Využití i oběh Ložného listu je totožný s využitím a oběhem Deklarace, se kterou je předkládán a jejíž přílohu tvoří.
Odstavec 1 Deklarace a Doplňkové deklarace
(5) Při dovozu se do tohoto odstavce uvádí
a) do levé části kód
"EU" - při dovozech, kdy bylo zboží odesláno z Evropské unie, členského státu Evropského sdružení volného obchodu, Maďarské republiky, Polské republiky nebo Slovenské republiky, nebo
"IM" - při dovozech, kdy bylo zboží odesláno z ostatních států.
b) do střední části kód
"0" - k propuštění zboží do volného oběhu, které vývozem z tuzemska ztratilo statut českého zboží a ve lhůtě tří let se vrací zpět a deklarant žádá o osvobození od dovozního cla (kódu nelze použít při zpětném dovozu zboží v rámci pasivního zušlechťovacího styku - viz kód "6"),
"4" - k propuštění zboží do volného oběhu, vyjma zpětné dovozy zboží, při kterých se používá kód 0 nebo 6,
"5" - k propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku a režimu dočasného použití,
"6" - při propuštění zboží do volného oběhu, kterým je ukončován režim pasivního zušlechťovacího styku,
"7" - k propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu, nebo
"9" - k propuštění zboží do režimu přepracování pod celním dohledem,
"X" - v ostatních případech.
c) pravá část se nevyplňuje.
(6) Při vývozu se do tohoto odstavce uvádí
a) do levé části kód
"EU" - při vývozech, kdy je zboží odesíláno do Evropské unie, členského státu Evropského sdružení volného obchodu, Maďarské republiky, Polské republiky nebo Slovenské republiky, nebo
"EX" - při vývozech, kdy je zboží odesíláno do ostatních států,
b) do střední části kód
"1" - k propuštění zboží do režimu vývozu za účelem jeho trvalého ponechání v zahraničí,
"2" - k propuštění zboží do režimu vývozu, jehož účelem není trvalé ponechání zboží v zahraničí, nebo k propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku,
"3" - při zpětném vývozu,
"Y" - v ostatních případech.
c) pravá část se nevyplňuje.
(7) Při tranzitu se
a) levá a střední část nevyplňují,
b) v národním tranzitu do pravé části uvádí kód
"TA" - tranzit do vnitrozemí,
"TP" - přímý tranzit,
"TT" - vnitrozemský tranzit, nebo
"TV" - tranzit z vnitrozemí,
c) ve společném tranzitu se do pravé části uvádí v Deklaraci kód "T1", "T2" nebo "T" a v Doplňkové deklaraci kód "T1" nebo "T2". Kódem "T1" nebo "T2" se označuje celní statut deklarovaného zboží ve smyslu § 34 této vyhlášky. V jedné Doplňkové deklaraci lze deklarovat pouze zboží jehož celní statut je označen buď kódem "T1", nebo kódem "T2". Kód "T" se v Deklaraci uvádí v případech, kdy zásilka obsahuje jak zboží označené kódem "T1", tak zboží označené kódem "T2". Při uvedení kódu "T" se volný prostor za tímto kódem proškrtává.
Odstavec 2 Deklarace
(8) Při dovozu se do tohoto odstavce uvádí obchodní jméno a sídlo nebo jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu (bydliště) vývozce, kterým je prodávající. Je-li zásilka od více vývozců, uvádí se do tohoto odstavce poznámka "Ruzni" a jejich seznam se přikládá v příloze každého z listů Deklarace. Není-li zboží ze zahraničí nakupováno, je vývozcem osoba, která je jako odesilatel uvedena v dokladech přiložených k zásilce anebo ve státu odeslání vystupovala jako deklarant.
(9) Při vývozu se do tohoto odstavce uvádí obchodní jméno a sídlo nebo jméno a příjmení a adresa trvalého pobytu (bydliště) vývozce, kterým je prodávající ve vztahu k zahraničí. Není-li zboží do zahraničí prodáváno, je vývozcem odesilatel zboží. Do pravého horního rohu se uvádí jeho daňové identifikační číslo (dále jen "DIČ) nebo, nemá-li je přiděleno, jeho osmimístné identifikační číslo (dále jen "IČO"). Je-li vývozce fyzickou osobou, která nemá přiděleno DIČ ani IČO, uvádí se jeho rodné číslo. Je-li vývozce zahraniční osobou, která nemá přiděleno DIČ, IČO ani rodné číslo, uvádí se celní registrační číslo ve smyslu bodu 29. Osoba, která ve vztahu k deklarovanému zboží působí pouze jako speditér nebo přepravce, nebo zboží pouze dopravuje, není vývozcem. Je-li zásilka od více vývozců, uvádí se do tohoto odstavce poznámka "Ruzni" a jejich seznam se přikládá v příloze každého z listů Deklarace, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.1a)
(10) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.
Odstavec 3 Deklarace a Doplňkové deklarace
(11) Do levé části tohoto odstavce se uvádí pořadové číslo předkládané sady listů Deklarace, resp. sad listů Doplňkových deklarací a do pravé části celkový počet použitých sad. Deklarace se v daném pořadí uvádí vždy první. Např. při předložení Deklarace a dvou Doplňkových deklarací se v Deklaraci do odstavce 3 uvede vlevo číslo "1", vpravo číslo "3", v první Doplňkové deklaraci vlevo "2" a vpravo "3" a v druhé Doplňkové deklaraci vlevo "3" a vpravo "3". Bude-li Deklarace podána pouze na jednu položku deklarovaného zboží (v odstavci 5 Deklarace se uvádí číslo "1"), nebo bude-li přiložen Ložný list , zůstává odstavec 3 prázdný.
Odstavec 4 Deklarace
(12) Při tranzitu se do tohoto odstavce uvádí počet přiložených Ložných listů.
(13) Při dovozu a vývozu se tento odstavec nevyplňuje.
Odstavec 5 Deklarace
(14) Do tohoto odstavce se uvádí celkový počet položek zboží uvedených v Deklaraci a ve všech k ní přiložených Doplňkových deklaracích nebo Ložných listech.
Odstavec 6 Deklarace
(15) Do tohoto odstavce se v rozsahu maximálně šestimístného čísla uvádí celkový počet nákladových (obalových) kusů v zásilce, bez ohledu na jejich druh např. bedny, pytle. Za nákladový kus je třeba považovat i volně ložený stroj, přístroj apod. Údaje o celkovém počtu nákladových kusů se zde neuvádějí v případech, kdy je deklarováno zboží hromadné povahy, které je volně loženo, např. uhlí, obilí.
Odstavec 7 Deklarace
(16) Při dovozu a při vývozu se do tohoto odstavce uvádí číslo obchodního případu nebo jiný rozeznávací numerický nebo alfanumerický údaj, pod kterým si deklarant příslušný dovoz nebo vývoz zásilky eviduje ve své evidenci. Uvedený údaj může být maximálně dvanáctimístný a může zahrnovat pouze velká tiskací písmena latinské abecedy bez diakritických znamének nebo arabské číslice nebo kombinaci těchto písmen a číslic. Nesmí obsahovat pomlčky, lomítka, nebo jiná interpunkční znaménka.
(17) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.
Odstavec 8 Deklarace
(18) Při dovozu se do tohoto odstavce uvádí obchodní jméno a sídlo nebo jméno a příjmení a bydliště dovozce, kterým je kupující ve vztahu k zahraničí. Není-li zboží v zahraničí kupováno, je dovozcem příjemce zboží. Do pravého horního rohu se uvádí jeho DIČ, nebo nemá-li je přiděleno, jeho IČO. Je-li dovozce fyzickou osobou, která nemá přiděleno DIČ ani IČO, uvádí se zde jeho rodné číslo. Je-li dovozce zahraniční osobou, která nemá přiděleno DIČ, IČO ani rodné číslo, uvádí se zde celní registrační číslo ve smyslu bodu 29. Je-li zásilka pro více dovozců, uvádí se do tohoto odstavce poznámka "Ruzni" a jejich seznam se přikládá v příloze každého z listů Deklarace, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.1b)
(19) Při vývozu se do tohoto odstavce uvádí obchodní jméno a sídlo nebo jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu (bydliště) příjemce. Příjemcem se rozumí osoba, které je zboží určeno. Zpravidla je jím konečný příjemce v zemi určení. Je-li zásilka pro více příjemců, uvádí se do tohoto odstavce poznámka "Ruzni" a jejich seznam se přikládá v příloze každého z listů Deklarace.
(20) Při tranzitu se do tohoto odstavce uvádí jméno a příjmení nebo obchodní jméno a adresa příjemce zásilky zboží, to je osoby, které má být deklarované zboží doručeno a která je jako příjemce uvedena v dokladech přiložených k zásilce zboží např. v přepravní listině. Je-li příjemcem česká osoba, uvede se do pravého horního rohu tohoto odstavce její DIČ nebo, nemá-li je přiděleno, její IČO nebo, nemá-li přiděleno ani DIČ ani IČO, její rodné číslo, je-li při podání Deklarace známo.
(21) Je-li při tranzitu do vnitrozemí určena zásilka zboží pro více příjemců, uvádí se do tohoto odstavce poznámka "Různí" a seznam příjemců se přikládá v příloze každého z listů Deklarace.
Odstavec 9 Deklarace
(22) Při dovozu a vývozu se do tohoto odstavce uvádí bankovní spojení a číslo účtu deklaranta bez ohledu na to, zda clo, daně a poplatky budou hrazeny z tohoto účtu. Z uvedeného údaje musí být zřejmá banka, u které je účet veden.
(23) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.
Odstavec 10 Deklarace
(24) Nevyplňuje se.
Odstavec 11 Deklarace
(25) Do levé části tohoto odstavce se uvádí velkými tiskacími písmeny kód státu obchodu podle Seznamu kódů států z části VI. této přílohy. Je jím stát, kde má své sídlo nebo bydliště
a) při vývozu kupující nebo příjemce, není-li zboží do zahraničí prodáváno,
b) při dovozu prodávající nebo odesilatel, není-li zboží do zahraničí prodáváno.
(26) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.
Odstavec 12 Deklarace
(27) Nevyplňuje se.
Odstavec 13 Deklarace
(28) Nevyplňuje se.
Odstavec 14 Deklarace
(29) Do pravého horního rohu tohoto odstavce se uvádí DIČ deklaranta. Nemá-li deklarant přiděleno DIČ, uvádí se zde jeho IČO. Je-li deklarantem fyzická osoba, která nemá přiděleno DIČ ani IČO, uvádí se zde její rodné číslo. Zahraniční osoby, které nemají přiděleno DIČ, IČO ani rodné číslo, uvádějí do pravého horního rohu tohoto odstavce celní registrační číslo, které jim na žádost přidělí celní úřad v místě jejich sídla nebo trvalého pobytu v tuzemsku. Se žádostí o přidělení celního registračního čísla, která se podává na tiskopise poskytovaném celními úřady, se předkládá výpis z obchodního nebo podobného rejstříku, ze kterého je zřejmé, že tato osoba může v tuzemsku provádět podnikatelskou činnost.
(30) Při dovozu se do tohoto odstavce uvádí obchodní jméno a sídlo nebo jméno a příjmení a adresa trvalého pobytu (bydliště) deklaranta. Je-li deklarant totožný s dovozcem uvedeným v odstavci 8 Deklarace, uvádí se do tohoto odstavce pouze "DOVOZCE". Je-li dovoz uskutečňován zástupcem v zastoupení nepřímém, uvádí se zde také údaje o zastoupené osobě včetně jejího identifikačního čísla.
(31) Při vývozu se do tohoto odstavce uvádí obchodní jméno a sídlo nebo jméno a příjmení a adresa trvalého pobytu (bydliště) deklaranta. Je-li deklarant totožný s vývozcem uvedeným v odstavci 2 Deklarace, uvádí se do tohoto odstavce pouze "VÝVOZCE". Je-li vývoz uskutečňován zástupcem v zastoupení nepřímém, uvádí se zde také údaje o zastoupené osobě včetně jejího identifikačního čísla.
(32) Kromě údajů uvedených v bodech 30 a 31 se při dovozu a vývozu do tohoto odstavce uvádí telefonní, faxové, dálnopisné nebo podobné spojení deklaranta.
(33) Nelze-li z prostorových důvodů uvést při dovozu a vývozu údaje o zastoupené osobě dle bodů 30 a 31, uvedou se při dovozu do odstavce C Deklarace a při vývozu do odstavce 28 Deklarace.
(34) Správnost uvedených identifikačních čísel se prokazuje celnímu úřadu dokladem o přidělení DIČ, IČO nebo celního registračního čísla. Správnost uvedeného rodného čísla se prokazuje předložením občanského průkazu nebo z něj úředně ověřeného výpisu. Doklady předkládané spolu s Deklarací celnímu úřadu ke kontrole údajů v tomto odstavci se vrací zpět osobě, která je předložila.
(35) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.
Odstavec 15 Deklarace
(36) Při dovozu, vývozu a vnitrozemském tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.
(37) Při tranzitu, s výjimkou vnitrozemského tranzitu, se do tohoto odstavce uvádí název státu, ze kterého je zboží odesíláno nebo bylo odesláno. Bylo-li zboží před vstupem do tuzemska dopraveno do jednoho nebo více států a zdrželo se zde z jiných důvodů než přepravních, je státem odeslání poslední stát, ve kterém k tomuto zdržení došlo. Například u zboží, které bylo dopraveno do tuzemska a je dále přepravováno v režimu tranzitu z vnitrozemí, aniž mu bylo přiděleno jiné celně schválené určení s výjimkou režimu tranzitu, se uvádí původní stát odeslání, nikoliv Česká republika; bylo-li však k zásilce přiloženo ještě jiné zboží, uvádí se Česká republika. Název lze srozumitelně zkrátit nebo nahradit nebo doplnit kódem z části VI. této přílohy.
Odstavec 15a Deklarace
(38) Při dovozu a při vývozu se do tohoto odstavce uvádí velkými tiskacími písmeny kód státu odeslání podle Seznamu kódů států z části VI. této přílohy. Pro určení státu odeslání se přiměřeně použije ustanovení bodu 37. Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.
Odstavec 15b Deklarace
(39) Nevyplňuje se.
Odstavec 16 Deklarace
(40) Nevyplňuje se.
Odstavec 17a Deklarace
(41) Při vývozu se do tohoto odstavce uvádí velkými tiskacími písmeny dvoumístný alfabetický kód státu určení podle Seznamu kódů států z části VI. této přílohy. Státem určení je stát, kde má být zboží používáno, spotřebováno nebo zpracováváno anebo poslední známý stát, do kterého má být zboží dopraveno.
(42) Při dovozu a při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.
Odstavec 17b Deklarace
(43) Nevyplňuje se.
Odstavec 17 Deklarace
(44) Při vývozu a společném tranzitu se do tohoto odstavce uvádí název státu určení, který lze nahradit kódem z části VI. této přílohy.
(45) Při dovozu a při národním tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.
Odstavec 18 Deklarace
(46) Při tranzitu se do levé části tohoto odstavce uvádí státní poznávací značka, lomítko a za lomítko druh dopravního prostředku, kterým je zboží dopravováno od celního úřadu odeslání, kódem
"NA" - pro nákladní silniční vozidlo,
"OA" - pro osobní silniční vozidlo,
"AB" - pro autobus,
"VG" - pro železniční vagón,
"LE" - pro letadlo,
"LO" - pro loď,
"OS" - pro ostatní druhy dopravních prostředků.
Do pravé části tohoto odstavce se do předtištěného okénka kód státu, ve kterém je dopravní prostředek imatrikulován, a to podle Seznamu kódů států z části VI. této přílohy.
(47) Je-li k dopravě použito tažné nebo tlačné zařízení, které je imatrikulováno v jiném státu než přívěs, návěs nebo tlačený prostředek, uvádí se do okénka v pravé části tohoto odstavce kód státu, ve kterém je imatrikulováno tažné nebo tlačné zařízení.
(48) Odchylně od ustanovení bodu 46 se poznávací značka a státní příslušnost dopravního prostředku neuvádí při poštovní dopravě a dopravě potrubím nebo vedením. Při dopravě po železnici se neuvádí údaj o státní příslušnosti dopravního prostředku.
(49) Při dovozu a při vývozu se tento odstavec nevyplňuje.
Odstavec 19 Deklarace
(50) Při dovozu a při vývozu se do tohoto odstavce uvádí kód "1", byla nebo bude-li alespoň část zásilky zboží dopravována přes státní hranice v kontejneru1), nebo kód "0" v ostatních případech, a to podle znalostí v okamžiku podání celního prohlášení. V případě pochybností se uvádí kód "0".
(51) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.
Odstavec 20 Deklarace
(52) Při dovozu a při vývozu se do první části tohoto odstavce zleva uvádí velkými tiskacími písmeny třímístný alfabetický kód dodací podmínky. Kódy dodacích podmínek jsou vyznačeny v části VII. této přílohy.
(53) Do druhé části tohoto odstavce zleva se při dovozu a při vývozu uvádí název místa, kde náklady dopravy, přepravy a pojištění dováženého nebo vyváženého zboží přecházejí z prodávajícího na kupujícího (např. místopisný název přístavu nalodění, přístavu určení). Je-li místem přechodu nákladů státní hranice, je dostatečné pouze označení této hranice (např. státní hranice ČR). Do třetí části tohoto odstavce zleva se kódem vyznačí, kde se uvedené místo přechodu nákladů nachází, a to kód
"Z" - nachází-li se v zahraničí,
"H" - nachází-li se na státní hranici České republiky, nebo
"V" - nachází-li se ve vnitrozemí České republiky.
(54) Je-li v první části tohoto odstavce zleva uveden kód "XXX" uvádí se do druhé části zleva mimo údajů stanovených v bodě 53 i stručný popis (název) dodací podmínky.
(55) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.
Odstavec 21 Deklarace
(56) Při dovozu, vývozu i tranzitu se do levé části tohoto odstavce uvádí kódem uvedeným v bodě 46 druh dopravního prostředku, který má být nebo byl, podle znalostí deklaranta nebo hlavního povinného v okamžiku podání celního prohlášení, použit při dopravě zboží přes státní hranice jako aktivní dopravní prostředek, lomítko a za lomítko jeho státní poznávací značka, jsou-li tyto údaje známy. Aktivním dopravním prostředkem je vagón v železniční dopravě nebo dopravní prostředek, který pohání soupravu, použije-li se k dopravě zboží souprava složená z více druhů dopravních prostředků anebo jedná-li se o kombinovanou dopravu. Např. při přepravě nákladního automobilu na železničním vagónu je aktivním dopravním prostředkem vagón, při použití tahače s návěsem je aktivním dopravním prostředkem tahač. Při železniční dopravě se státní poznávací značka aktivního dopravního prostředku neuvádí.
(57) Do pravé části tohoto odstavce se uvádí kódem státu, dle části VI. této přílohy, státní příslušnost aktivního dopravního prostředku, který byl nebo má být použit při dopravě zboží přes státní hranice. Tato část se nevyplňuje při železniční dopravě nebo není-li státní příslušnost aktivního dopravního prostředku předem známa.
(58) Tento odstavec se nevyplňuje při poštovní dopravě, dopravě potrubím nebo vedením nebo nepřekračuje-li zboží státní hranice.
Odstavec 22 Deklarace
(59) Při dovozu, s výjimkou případů, kdy je zboží propouštěno do režimu volného oběhu v souvislosti s ukončením režimu dočasného použití, a při vývozu, se do levé části tohoto odstavce uvádí velkými tiskacími písmeny třímístný alfabetický kód měny, ve které je za zboží placeno nebo inkasováno ve vztahu k zahraničí a která je dohodnuta v kupní smlouvě, nebo je vyznačena v průvodním dokladu o ceně zboží (např. v proformafaktuře). Není-li za zboží placeno nebo inkasováno a není-li ani v průvodním dokladu o ceně měna uvedena, uvádí se kód "XXX". Kódy měn jsou uvedeny v části VIII. této přílohy.
(60) Do pravé části tohoto odstavce se nepovinně uvádí cena obchodní parity v měně, vyjádřené kódem v levé části tohoto odstavce.
(61) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.
Odstavec 23 Deklarace
(62) S výjimkou případů, kdy je ukončován režim dočasného použití, se při dovozu a při vývozu uvádí kurz měny, jejíž kód je uveden v odstavci 22 Deklarace, a to kurz ke koruně české vyhlášený Českou národní bankou a platný druhou středu v měsíci, který předchází měsíci, v němž bylo celní prohlášení přijato. Uvedený kurz se používá zejména k přepočtu statistických hodnot a celní hodnoty.
(63) Kurz se uvádí se s přesností na dvě desetinná místa. K případným dalším místům za desetinnou čárkou se nepřihlíží. Pokud je za zboží placeno nebo inkasováno v korunách českých, uvádí se zde "1". Tento odstavec se nevyplňuje, je-li v odstavci 22 Deklarace uveden kód "XXX".
(64) U zahraničních měn, které nejsou uváděny v kurzech devizového trhu České národní banky, se do tohoto odstavce uvádí, způsobem stanoveným v bodech 62 a 63, kurz stanovený opatřením Ministerstva financí.
(65) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.
Odstavec 24 Deklarace
(66) Při dovozu a při vývozu se do tohoto odstavce uvádí do okénka vlevo dvoumístný číselný kód obchodní operace. Naznačené rozdělení okénka není třeba při uvádění údaje brát v úvahu. Seznam kódů je uveden v části IX. této přílohy.
(67) Při režimu tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.
Odstavec 25 Deklarace
(68) Při dovozu a při propouštění zboží do režimu vývozu nebo pasivního zušlechťovacího styku se do levé části tohoto odstavce uvádí dvoumístný číselný kód druhu dopravy dle bodu 70 při přechodu aktivního dopravního prostředku přes státní hranice, nebo nejsou-li státní hranice překračovány, druh dopravy při vstupu do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu. Nemůže-li deklarant na listy 1, 2 a 3 Deklarace, kterou podává u vnitrozemského celního úřadu, uvést druh dopravy, může tento údaj uvést do listu 2 Deklarace až před předložením vývozních dokladů celnímu úřadu, který bude potvrzovat výstup zboží do zahraničí nebo umístění zboží do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu. Nelze-li při dovozu druh dopravy zjistit, uvádí se zde kód "99".
(69) Při tranzitu se do levé části tohoto odstavce uvádí dvoumístný číselný kód druhu dopravy dle bodu 70, ve kterém je zboží dopravováno od celního úřadu odeslání.
(70) Druh dopravy se do tohoto odstavce vyznačuje některým z následujících kódů:
"20" - při železniční nákladní dopravě
"23" - při dopravě silničními dopravními prostředky přepravovanými po železnici
"29" - při železniční osobní dopravě
"30" - při silniční nákladní dopravě
"39" - při silniční osobní dopravě
"40" - při letecké nákladní dopravě
"49" - při letecké osobní dopravě
"50" - při poštovní dopravě
"70" - při dopravě potrubím a vedením
"80" - při říční nákladní dopravě
"83" - při dopravě silničními dopravními prostředky přepravovanými na říčních lodích
"89" - při říční osobní dopravě
"90" - ostatní druhy dopravy
"99" - neznámý druh dopravy (lze uvést pouze při dovozu)
Odstavec 26 Deklarace
(71) Nevyplňuje se.
Odstavec 27 Deklarace
(72) Nevyplňuje se.
Odstavec 28 Deklarace
(73) Při dovozu, je-li na Deklaraci anebo Doplňkové deklaraci vyměřován celní dluh, uvádí celní úřad do horní poloviny tohoto odstavce své bankovní spojení a číslo účtu. Do dolní poloviny pak číslo variabilního symbolu, který je plátce povinen uvést do příkazu k platbě nebo do zprávy pro příjemce na poukázce.
(74) Při dovozu, kdy není vyměřován celní dluh, při vývozu a při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje a může být celním úřadem využit pro uvedení poznámek.
Odstavec 29 Deklarace
(75) Nevyplňuje se.
Odstavec 30 Deklarace
(76) Nevyplňuje se.
Odstavec 31 Deklarace a Doplňkové deklarace
(77) Při dovozu, vývozu a tranzitu je tento odstavec určen pro uvedení názvu zboží a údajů o značkách, číslech, počtech a druzích nákladových kusů, kontejnerů a obalů; není-li zboží baleno, uvede se počet kusů, případně údaj "VOLNĚ". V případě nedostatku místa lze údaje o značkách, číslech, počtech a druzích nákladových kusů, kontejnerů a obalů uvést do přílohy Deklarace.
(78) Název zboží je nutno uvést označením v dostatečně přesných termínech, které umožňují zajištění totožnosti a zařazení do odpovídající podpoložky celního sazebníku.2) Označení zboží musí být uvedeno v českém nebo slovenském jazyce a pro upřesnění může být doplněno i o cizojazyčný název, chemickou značku, obchodní označení, ochrannou značku apod..
(79) Má-li deklarované zboží dle zvláštního zákona při dovozu, vývozu nebo tranzitu charakter odpadů, 3) musí být označení zboží doplněno kódem
"WCE" - je-li zboží uvedeno v červeném seznamu odpadů, 4)
"WZL" - je-li zboží uvedeno ve žlutém seznamu odpadů ,5)
"WZE" - je-li zboží uvedeno v zeleném seznamu odpadů, 6)
"WAX" - není-li zboží, které má povahu odpadů, 3) zařazeno v žádném z uvedených seznamů.
(80) Stanoví-li celní úřad v povolení režimu s ekonomickými účinky uvádění jiné měrné jednotky, než jaká je k deklarované položce zboží určena v celním sazebníku nebo v seznamu doplňkových kódů v příloze č.17 této vyhlášky, uvádí se při dovozu a vývozu do levého dolního rohu tohoto odstavce kód této měrné jednotky dle seznamu kódů měrných jednotek uvedeného v části X. této přílohy a množství zboží v této měrné jednotce.
(81) Při tranzitu hlavní povinný do levého dolního rohu tohoto odstavce uvádí k deklarované položce zboží cenu placenou za zboží v souvislosti s prodejem z jednoho státu do druhého, který se uskutečnil jako poslední před propuštěním zboží do režimu tranzitu. Pro přepočet ceny vyjádřené v zahraniční měně na koruny české se použije kurz vyhlášený Českou národní bankou a platný druhou středu v měsíci, který předchází měsíci, v němž bylo celní prohlášení přijato. Není-li dále stanoveno jinak, uvádí se "0" v případech, kdy zboží není prodáváno nebo za zboží není placeno.
(82) Při zpětném vývozu zboží v souvislosti s ukončením režimu aktivního zušlechťovacího styku, který se realizuje v národním tranzitu, se do levého dolního rohu tohoto odstavce uvádí celní hodnota dovezeného zahraničního zboží.
(83) Za údaj uvedený ve smyslu bodu 81 nebo 82 uvede pověřený zaměstnanec celního úřadu kód "D" a celkovou výši zajišťovaného celního dluhu v celých korunách českých zaokrouhleně směrem nahoru, bez desetinné čárky či tečky, bez desetinných míst a v rozsahu maximálně desetimístného čísla. Je-li v souvislosti s ukončením režimu dočasného použití s částečným osvobozením od cla zboží propuštěno do národního tranzitu, výše zajištěného celního dluhu odpovídá částce, kterou tvoří rozdíl mezi částkou celního dluhu, který by vznikl, kdyby zboží v okamžiku propuštění do režimu dočasného použití bylo propuštěno do volného oběhu a částkou dovozního cla, daní a poplatků vybraných v souvislosti s ukončením režimu dočasného použití.
(84) Při tranzitu, podléhá-li zboží spotřební dani, uvádí hlavní povinný do pravého dolního rohu tohoto odstavce údaje o množství deklarovaného zboží v měrné jednotce určené k příslušné podpoložce zboží v celním sazebníku s výjimkou případů, kdy je podpoložce zboží určena jiná měrná jednotka uvedená v příloze 17 této vyhlášky, která má přednost před jednotkou stanovenou v celním sazebníku. Údaj o množství musí být uveden s přesností na dvě desetinná místa, včetně případných nul za desetinnou čárkou.
(85) Je-li při společném tranzitu uveden kód "T" v pravé části odstavce 1 Deklarace, ke které se přikládají Doplňkové deklarace, uvádí se v odstavci 31 Deklarace pouze pořadová čísla přikládaných Doplňkových deklarací spolu s příslušným kódem "T1" a "T2".
Odstavec 32 Deklarace a Doplňkové deklarace
(86) Do tohoto odstavce uvádí deklarant nebo hlavní povinný pořadová čísla položek deklarovaného zboží tak, jak jsou za sebou uvedeny na Deklaraci a na Doplňkových deklaracích v návaznosti na pořadí jejich přiložení k Deklaraci. Při vykazování pouze jedné položky zboží se odstavec nevyplňuje. Při deklarování více položek zboží na Deklaraci s přiloženými Doplňkovými deklaracemi se do tohoto odstavce uvede číslo "1" a u ostatních položek v jedné nebo více přiložených Doplňkových deklaracích další pořadová čísla; je-li při společném tranzitu uveden kód "T" v pravé části odstavce 1 Deklarace, ke které se přikládají Doplňkové deklarace, odstavec 32 na Deklaraci se proškrtává.
Odstavec 33 Deklarace a Doplňkové deklarace
(87) Při dovozu, vývozu a tranzitu, s výjimkou případů uvedených v bodu 90, je první a druhá část tohoto odstavce zleva vyhrazena pro uvedení osmimístného číselného kódu podpoložky zboží dle celního sazebníku. Do první části zleva deklarant nebo hlavní povinný uvádí šest číslic z tohoto kódu, které vyjadřují položku Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží. 8)
(88) Při dovozu a při vývozu uvádí deklarant do třetí části tohoto odstavce zleva doplňkový kód deklarovaného zboží dle Seznamu doplňkových kódů k číselným kódům podpoložek zboží, který je uveden v příloze 17 této vyhlášky, nebo kód "00", není-li pro deklarované zboží v příloze 17 této vyhlášky doplňkový kód uveden. Je-li nutno k jedné podpoložce zboží přiřadit více doplňkových kódů, musí být každá podpoložka s doplňkovým kódem uváděna do samostatného odstavce 33 Deklarace nebo Doplňkové deklarace.
(89) Podléhá-li při dovozu a při ukončování režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo dočasného použití zpětným vývozem deklarované zboží
a) prozatímnímu antidumpingovému clu,9)
b) konečnému antidumpingovému clu,10)
c) prozatímnímu vyrovnávacímu clu,11)
d) konečnému vyrovnávacímu clu,12)
e) odvetnému clu,13)
f) jednostrannému sazebnímu opatření poskytujícímu snížení dovozního cla u některého zboží,14)
g) sazebnímu opatření vyplývajícímu z jiných právních předpisů než z celního sazebníku vydaného nařízením vlády,15)
h) vyhlášenému embargu,16)
i) dodatečnému clu,16a) nebo
j) obchodně-politickému opatření,17)
uvádí deklarant do čtvrté části tohoto odstavce kód stanovený právním úkonem, jímž bylo některé z uvedených cel nebo opatření uloženo.
(90) Při tranzitu, nepodléhá-li deklarované zboží spotřební dani nebo nejedná-li se o zboží, které je uvedeno v příloze č. 36 k této vyhlášce, uvede hlavní povinný namísto osmimístného číselného kódu podpoložky zboží dle celního sazebníku pouze šest číslic zleva tohoto kódu.
(91) Při použití ustanovení bodu 89 uvádí deklarant do čtvrté části tohoto odstavce zleva příslušný čtyřmístný číselný kód vyhlášený ve Sbírce zákonů v souvislosti s uložením některého z uvedených cel nebo jiného opatření.
(92) Při dovozu a vývozu uvádí deklarant do páté části tohoto odstavce zleva velkým tiskacím písmenem kód "R" v případech, kdy jsou v odstavci 44 a 46, resp. 47, Deklarace nebo Doplňkové deklarace vyjádřeny celkové údaje za více dílčích, samostatně neocenitelných zásilek propuštěných na několik samostatných dokladů, je-li zboží dováženo nebo vyváženo v rozebraném stavu. Kód "R" se současně uvádí i v Deklaracích a Doplňkových deklaracích, ve kterých jsou v odstavcích 46 a 44, resp. 47, uvedeny nuly.
(92a) Do páté části zleva odstavce 33 Deklarace uvádí deklarant kód "SL", má-li být do režimu volného oběhu nebo režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení propuštěn líh,16b) včetně neodděleného lihu vzniklého kvašením, obsažený ve zboží
a) jiném než uvedeném pod položkami 2203, 2204, 2205 a 2206 celního sazebníku, činí-li celkový obsah lihu v tomto zboží více než 1,2 % objemových alkoholu, nebo
b) uvedeném pod položkami 2204, 2205 a 2206 celního sazebníku, činí-li celkový obsah lihu v tomto zboží více než 22 % objemových alkoholu.
(93) Je-li při společném tranzitu v pravé části odstavce 1 Deklarace, ke které se přikládají Doplňkové deklarace, uveden kód "T", odstavec 33 Deklarace se proškrtává.
Odstavec 34a Deklarace a Doplňkové deklarace
(94) Při dovozu a vývozu do tohoto odstavce deklarant velkými tiskacími písmeny uvádí dvoumístný alfabetický kód státu původu zboží k příslušné položce zboží. V případech, kdy z předkládaného osvědčení o původu, vystaveného podle platných předpisů, je zřejmý pouze kód integračního seskupení (celní unie), uvádí se kód tohoto integračního seskupení. Seznam kódů států a integračních seskupení je uveden v části VI. této přílohy. Není-li možné stát původu zboží zjistit nebo prokázat, uvede se zde kód "UN".
(95) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.
Odstavec 34b Deklarace a Doplňkové deklarace
(96) Nevyplňuje se.
Odstavec 35 Deklarace a Doplňkové deklarace
(97) Do tohoto odstavce Deklarace uvádí deklarant nebo hlavní povinný hrubou hmotnost deklarovaného zboží uvedeného v Deklaraci nebo celkovou hrubou hmotnost veškerého deklarovaného zboží uvedeného v Deklaraci a k ní přiložených Doplňkových deklaracích. Hrubá hmotnost se zde uvádí v celých kilogramech s případným zaokrouhlením. Je-li hrubá hmotnost menší než 1 kg, zaokrouhluje se směrem nahoru na 1 kg. Hrubá hmotnost vyšší než 1 kg se zaokrouhluje tak, že se desetinná místa pod 0,5 zaokrouhlují směrem dolů a desetinná místa od 0, 5 směrem nahoru. Uvádí se zde maximálně devítimístný údaj. Není dovoleno uvádět zkratku "kg", desetinnou čárku nebo tečku a desetinná místa. Je-li při společném tranzitu uveden kód "T" v pravé části odstavce 1 Deklarace, ke které se přikládají Doplňkové deklarace, proškrtává se odstavec 35 Deklarace a hrubá hmotnost se uvádí ke každé položce zboží; je-li více položek zboží zabaleno do jednoho společného přepravního obalu, započítává se celková hmotnost tohoto obalu do hrubé hmotnosti pouze u první z těchto položek zboží.
(98) Hrubá hmotnost je hmotnost zboží s obaly nutnými pro jeho přepravu (přepravní obaly) a všemi ostatními obaly (vnitřní a obchodní), včetně obalů vratných. Do hrubé hmotnosti se nezahrnuje hmotnost dopravních prostředků, přepravních pomůcek a přepravních zařízení, např. kontejnerů, přepravních skříní.
Odstavec 36 Deklarace a Doplňkové deklarace
(99) Při dovozu, uplatňuje-li deklarant nárok na osvobození od cla v rámci všeobecného systému celních preferencí 2), 17) nebo nárok na přiznání celních preferencí vyplývajících z mezinárodních dohod o celní unii nebo oblasti volného obchodu 18), se do tohoto odstavce uvádí dvoumístný kód státu původu zboží (velkými tiskacími písmeny k příslušné položce deklarovaného zboží) nebo kód integračního seskupení, se kterým má Česká republika uzavřenou příslušnou mezinárodní dohodu.Obdobně se postupuje při vývozu, je-li v souvislosti s ukončováním celního režimu požadováno přiznání celních preferencí, přičemž příslušný dvoumístný kód státu původu nebo integračního seskupení uvádí deklarant do neoznačeného odstavce umístěného na listech 1, 2 a 3 Deklarace nad odstavcem 39 Deklarace. Seznam kódů států a integračních seskupení je uveden v části VI. této přílohy.
(100) Nepřizná-li celní úřad celní preferenci, kterou deklarant v tomto odstavci uplatnil, uvede pověřený zaměstnanec celního úřadu do odstavce 44 Deklarace anebo Doplňkové deklarace důvod nepřiznání preference a do odstavce 45 Deklarace anebo Doplňkové deklarace kód "NP".
(101) Při vývozu, není-li v souvislosti s ukončováním režimu požadováno přiznání celních preferencí, a při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.
Odstavec 37 Deklarace a Doplňkové deklarace
(102) Při dovozu a při vývozu se do levé části tohoto odstavce uvádí čtyřmístný číselný kód, který blíže vymezuje celně schválené určení vyjádřené obecně kódem uvedeným ve střední části odstavce 1 Deklarace. Seznam dvoumístných kódů je uveden v části XI. této přílohy. Prvním dvojčíslím tohoto kódu zleva se vyznačuje navrhovaný režim nebo ukončení režimu dočasného použití nebo aktivního zušlechťovacího styku. Druhým dvojčíslím tohoto kódu se vyjadřuje
a) režim pasivního zušlechťovacího styku, jsou-li do režimu volného oběhu propouštěny výrobky zušlechtěné v pasivním zušlechťovacím styku,
b) režim vývozu, je-li do režimu volného oběhu propouštěno dříve české zboží, které se ve lhůtě tří let po vývozu z tuzemska vrací zpět,
c) režim dočasného použití nebo aktivního zušlechťovacího styku, jsou-li tyto režimy ukončovány, nebo
d) v ostatních případech celně schválené určení, uvedené v části XI. této přílohy, bezprostředně předcházející navrhovanému režimu; jde-li o režim tranzitu, uvede se kód "99".
(103) Nepředchází-li navrhovanému režimu žádný režim, uvádí se na třetím a čtvrtém místě tohoto čtyřmístného číselného kódu číslice "0" (např. kód "4000" vyjadřuje propuštění zboží do režimu volného oběhu po jeho přímém dovozu ze zahraničí).
(104) V Doplňkové deklaraci se údaj do levé části tohoto odstavce neuvádí.
(105) Při dovozu se do pravé části tohoto odstavce uplatňuje uvedením dvoumístného číselného kódu nárok na celní výhody a uvedením alfabetického kódu (velkým tiskacím písmenem) nárok na daňové výhody. Žádá-li deklarant současně celní i daňové výhody, použije příslušnou kombinaci číselného i alfabetického kódu s tím, že na prvním místě se uvádí dvoumístný číselný kód a za ním kód alfabetický (např. kódem "02A" se vyjadřuje nárok na současné osvobození od cla i od daně z přidané hodnoty, kódem "51E" se vyjadřuje nárok na současné osvobození od cla, od daně z přidané hodnoty i od spotřební daně, kódem "F" se vyjadřuje pouze nárok na osvobození od spotřební daně).
(106) Seznam číselných kódů na přiznání celních výhod je uveden v části XII. této přílohy, seznam alfabetických kódů na přiznání daňových výhod v části XIII. této přílohy.
(107) Důvod nepřiznání celní anebo daňové výhody poznamená pověřený zaměstnanec celního úřadu do odstavce 44 Deklarace, resp. Doplňkové deklarace, s uvedením příslušného kódu v odstavci 45 Deklarace.
(108) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje. Při vývozu a při dovozu, kdy není uplatňován nárok na celní a daňové výhody se nevyplňuje pravá část tohoto odstavce.
Odstavec 38 Deklarace a Doplňkové deklarace
(109) Při dovozu a při vývozu se do tohoto odstavce uvádí vlastní hmotnost příslušné položky zboží uvedené v odstavci 33 Deklarace a Doplňkové deklarace. Vlastní hmotnost se uvádí v celých kilogramech s případným zaokrouhlením. Je-li vlastní hmotnost menší než 1 kg, zaokrouhluje se směrem nahoru na 1 kg. Vlastní hmotnost vyšší než 1 kg se zaokrouhluje tak, že se desetinná místa pod 0,5 zaokrouhlují směrem dolů a desetinná místa od 0,5 směrem nahoru. K jedné podpoložce lze uvést maximálně devítimístný údaj. Není dovoleno zde uvádět zkratku "kg", desetinnou čárku nebo tečku a desetinná místa. U radioaktivních látek se do tohoto odstavce uvádí "0". Vlastní hmotnost je hmotnost zboží bez jakéhokoliv obalu. V případech, kdy je obtížné vlastní hmotnost přesně určit, může celní úřad povolit, aby byl údaj o vlastní hmotnosti nahrazen údajem o čisté hmotnosti. Čistá hmotnost je vlastní hmotnost zboží s komerčním obalem. Do čisté hmotnosti se zahrnuje hmotnost všech obalů, které přímo chrání zboží.
(110) Při národním tranzitu se tento odstavec nevyplňuje. Při společném tranzitu se vlastní hmotnost uvádí pouze u zboží, jehož celní statut je označen kódem T2 a byla-li u tohoto zboží vlastní hmotnost uvedena v předchozím tranzitním dokladu. Je-li v pravé části odstavce 1 Deklarace uveden kód "T", odstavec 38 této Deklarace se proškrtává.
Odstavec 39 Deklarace a Doplňkové deklarace
(111) Nevyplňuje se.
Odstavec 40 Deklarace a Doplňkové deklarace
(112) Do pravé poloviny tohoto odstavce uvádí pověřený zaměstnanec celního úřadu údaje o předchozích celních dokladech, které mají vztah k propuštění deklarovaného zboží, a jejich evidenční čísla.
(113) Při vnitrozemském tranzitu a tranzitu z vnitrozemí uvádí hlavní povinný do levé poloviny tohoto odstavce číselný kód
"1" - předcházel-li režimu tranzitu jiný režim tranzitu,
"2" - předcházelo-li režimu tranzitu umístění zboží do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu,
"3" - předcházel-li režimu tranzitu režim dočasného použití,
"5" - předcházel-li režimu tranzitu režim aktivního zušlechťovacího styku,
"7" - předcházel-li režimu tranzitu režim uskladňování v celním skladu,
"9" - předcházel-li režimu tranzitu režim přepracování pod celním dohledem, nebo
"0" - v ostatních případech.
Odstavec 41 Deklarace a Doplňkové deklarace
(114) Při dovozu a při vývozu se do tohoto odstavce uvádí údaj o množství zboží příslušné podpoložky (odstavec 33 Deklarace a Doplňkové deklarace) v měrné jednotce určené k této podpoložce v celním sazebníku s výjimkou případů, kdy je podpoložce zboží určena v příloze 17 této vyhlášky jiná měrná jednotka, která má přednost před jednotkou stanovenou v celním sazebníku. Údaj o množství musí být uveden v celých měrných jednotkách se zaokrouhlením směrem nahoru. Jestliže je k dané podpoložce zboží v celním sazebníku určen kód měrné jednotky "UNS" (nespecifikováno), uvádí se zde "0". Nula se zde uvádí i při vývozu nebo dovozu zboží v rozebraném stavu, kdy je třeba k jedné zásilce přiřadit celkové množství v kusech a u ostatních zásilek je již nevyjadřovat. Obdobně se postupuje v případech, kdy je nutno údaje rozepsat do více Deklarací.
(115) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.
Odstavec 42 Deklarace a Doplňkové deklarace
(116) Nevyplňuje se.
Odstavec 43 Deklarace a Doplňkové deklarace
(117) Nevyplňuje se.
Odstavec 44 Deklarace a Doplňkové deklarace
(118) Do tohoto odstavce uvádí deklarant nebo hlavní povinný záznamy o předkládaných dokladech, údaje pro účely statistického sledování, údaj o zajištění celního dluhu, je-li zboží propouštěno do režimu volného oběhu a kódem vyjadřuje, že clo, daně a poplatky byly již částečně nebo úplně vyměřeny jiným rozhodnutím. Je-li při společném tranzitu uveden kód "T" v pravé části odstavce 1 Deklarace, ke které se přikládají Doplňkové deklarace, odstavec 44 Deklarace se proškrtává. Celní úřad do tohoto odstavce uvádí údaj o zajištění celního dluhu, není-li zboží propuštěno do režimu volného oběhu, lhůtu ke zpětnému vývozu a dovozu a důvod nepřiznání celní anebo daňové výhody. Údaje společné pro celou zásilku zboží lze uvést pouze v Deklaraci, údaje vztahující se k jednotlivé podpoložce zboží se v tomto odstavci uvádějí u příslušné podpoložky zboží.
(119) Do levého horního rohu uvádí deklarant nebo hlavní povinný kód (číslo) dovozní nebo vývozní licence (úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb) vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu, je-li k dovozu nebo vývozu zboží vyžadována 19). V případě využití všeobecné licence19a) se do levého horního rohu uvádí namísto čísla licence číslo vyhlášky,19b) kterou byla příslušná všeobecná licence vydána, která se zapisuje způsobem "vyhláška č. .../.... Sb. Není-li k dovozu nebo vývozu licence vyžadována, uvádí deklarant nebo hlavní povinný do levého horního rohu tohoto odstavce kód
"5" - jedná-li se o dovoz nebo vývoz vzorků zboží, u kterého by jinak byla licence vyžadována,
"6" - jedná-li se o dovoz nebo vývoz zboží, které je součástí investičních celků a u kterého by jinak byla licence vyžadována,
"7" - jedná-li se o dovoz nebo vývoz zboží náhradou za reklamované vadné zboží, u kterého by jinak byla licence vyžadována,
"8" - jedná-li se o dovoz nebo vývoz zboží, u kterého by jinak licence vyžadována byla a její nevyžadování je upraveno jinými ustanoveními právních předpisů, 19) než které umožňují použití výše uvedených kódů 5, 6 nebo 7, nebo
"9" - v ostatních případech.
(120) Do tečkovaně vyznačeného okénka v pravém dolním rohu tohoto odstavce uvádí pověřený zaměstnanec celního úřadu, je-li to třeba, poslední den lhůty ke zpětnému vývozu nebo dovozu zboží, a to způsobem "rok, rok, měsíc, měsíc, den, den" (např. 990403 = 3. dubna 1999).
(121) V režimu vývozu a v režimu pasivního zušlechťovacího styku uvádí deklarant před okénko označené "Kód ZZ" nad tečkovaně vyznačené okénko v pravém dolním rohu cenu franko české hranice příslušné podpoložky zboží dle odstavce 33 Deklarace nebo Doplňkové deklarace, a to v celých korunách českých zaokrouhleně směrem nahoru, bez desetinné čárky či tečky, bez desetinných míst a v rozsahu maximálně desetimístného čísla. Cenou franko české hranice je pro účely vyplňování tohoto odstavce cena obchodní parity uvedená v odstavci 46 Deklarace a Doplňkové deklarace, snížená o přímé obchodní náklady zahraniční, do nichž se pro účely stanovení tohoto statistického údaje zahrnují i zastupitelské provize, odměny za zprostředkování obchodu, náhrady skutečných nákladů zástupců a bankovní poplatky související s uskutečňovaným vývozem, i když jsou hrazeny tuzemské bance. Není-li za zboží propouštěné do režimu vývozu inkasováno, ale naopak placeno, uvádí se namísto ceny franko české hranice kód "0".
(122) Je-li ukončován režim aktivního zušlechťovacího styku a zboží je přidělováno jiné celně schválené určení s výjimkou režimu volného oběhu, uvádí deklarant před okénko označené "Kód ZZ" nad tečkovaně vyznačené okénko v pravém dolním rohu cenu franko české hranice v korunách českých, kterou se rozumí součet ceny obchodní parity deklarovaného zahraničního zboží při jeho propuštění do režimu aktivního zušlechťovacího styku a zpracovatelských nákladů na deklarované zušlechtěné výrobky, snížený o přímé obchodní náklady zahraniční. Zpracovatelskými náklady se pro účely statistického sledování aktivního zušlechťovacího styku rozumí cena fakturovaná tuzemským zpracovatelem zahrnující cenu za vynaloženou práci bez přídavků českého zboží, která je snížená o přímé obchodní náklady, které vznikly tuzemskému zpracovateli v zahraničí. Pro přepočet ceny vyjádřené v zahraniční měně na koruny české se používá kurz uvedený v odstavci 23 Deklarace.
(122a) Je-li propouštěno zboží do režimu volného oběhu z režimu pasivního zušlechťovacího styku, uvádí deklarant před okénko označené "Kód ZZ" nad tečkovaně vyznačené okénko v pravém dolním rohu zpracovatelské náklady na zušlechtěné deklarované výrobky v korunách českých. Zpracovatelskými náklady se pro účely statistického sledování režimu pasivního zušlechťovacího styku rozumí cena fakturovaná zahraničním zpracovatelem zahrnující cenu za vynaloženou práci a přidané zahraniční zboží, která je snížena o přímé obchodní náklady, které vznikly zahraničnímu zpracovateli v tuzemsku.
(123) Při dovozu, je-li deklarantovi povoleno nezajišťovat celní dluh podle § 254 odst. 4 zákona, uvede se do levého dolního rohu tohoto odstavce kód "8" a za něj kód "GRC" a číslo "Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh". Je-li celní dluh zajišťován, uvádí se kód
"1" - při globálním zajištění celního dluhu,
"2" - při individuálním zajištění celního dluhu ručením,
"3" - při individuálním zajištění celního dluhu celní jistotou,
"4" - při paušálním zajištění celního dluhu.
(124) Je-li při dovozu v tomto odstavci uváděn kód "1" (viz bod 123), uvede se do levého dolního rohu tohoto odstavce kód celního orgánu, který zajištění povolil, a to
"GRC" - při povolení Ministerstvem financí - Generálním ředitelstvím cel,
"CR" - při povolení celním ředitelstvím,
"OCU" nebo "CU" - bude-li k zajištění celního dluhu použita dosud platná záruka, přijatá v souladu s dřívějšími právními předpisy oblastním celním úřadem nebo celním úřadem.
(125) Za kód celního orgánu se uvede číslo Osvědčení.
(126) Je-li při dovozu v tomto odstavci uváděn kód "2", uvede se vedle tohoto kódu kód "ZL".
(127) Je-li při dovozu v tomto odstavci uváděn kód "3", uvede se vedle tohoto kódu kód "CJ- " a za něj částka celní jistoty v celých korunách českých bez desetinné čárky a tečky, bez desetinných míst a v rozsahu maximálně desetimístného čísla.
(128) Je-li při dovozu v tomto odstavci uváděn kód "4", uvede se vedle tohoto kódu kód záručního dokladu, resp. dokladů. Záruční doklady se přikládají k Deklaraci.
(129) Deklarant nebo hlavní povinný do odstavce 44 Deklarace a Doplňkové deklarace uvádí rovněž názvy a čísla dalších předkládaných dokladů, vztahujících se ke zboží, zejména certifikátu, 20) koncesní listiny, 21) povolení Ministerstva zemědělství, povolení Ministerstva životního prostředí, povolení Ministerstva financí, 22) osvědčení, 23) povolení celního orgánu 24) a pověřený zaměstnanec celního úřadu uvádí důvod nepřiznání celní anebo daňové výhody.
(130) Do okénka označeného "Kód ZZ" tohoto odstavce uvádí deklarant kód
"UV" - byla-li výše celního dluhu z předmětného zboží určena v plné výši jiným rozhodnutím, nebo
"CV" - byla-li výše celního dluhu z předmětného zboží určena pouze částečně jiným rozhodnutím.
Při použití těchto kódů se s Deklarací předkládá rozhodnutí, jímž byla výše celního dluhu určena.
Odstavec 45 Deklarace a Doplňkové deklarace
(131) Nepřizná-li celní úřad při dovozu celní nebo daňovou výhodu nebo celní preferenci, uvede zaměstnanec celního úřadu do levé poloviny tohoto odstavce kód nebo kombinaci kódů
"NC" - nepřizná-li celní výhodu,
"ND" - nepřizná-li daňovou výhodu,
"NZ" - nepřizná-li současně celní ani daňovou výhodu, nebo
"NP" - nepřizná-li celní preferenci.
(132) Nebude-li celní úřad akceptovat sdělení deklaranta, že celní dluh byl již v plné výši nebo částečně splněn, uvede do pravé poloviny odstavce 45 Deklarace nebo Doplňkové deklarace kód "NV".
Odstavec 46 Deklarace a Doplňkové deklarace
(133) Při vývozu a dovozu se do tohoto odstavce uvádí cena obchodní parity deklarované položky zboží, a to v celých korunách českých zaokrouhleně směrem nahoru, bez desetinné čárky či tečky, bez desetinných míst a v rozsahu maximálně desetimístného čísla.
Cenou obchodní parity je pro účely vyplňování tohoto odstavce cena skutečně placená nebo která má být zaplacena za zboží prodané do tuzemska nebo za zboží prodané do zahraničí, včetně přímých obchodních nákladů prodávajícího, do níž se nezapočítávají úroky placené do zahraničí nebo inkasované ze zahraničí při úvěrových dodavatelských obchodech; při dovozu a vývozu nosičů informací obsahujících data nebo instrukce pro zařízení na zpracování dat (dále jen "programové vybavení") je součástí ceny obchodní parity i cena programového vybavení. Pro přepočet ceny vyjádřené v zahraniční měně na koruny české se používá kurz uvedený v odstavci 23 Deklarace.
(134) Není-li za zboží nebo službu placeno nebo inkasováno, vyjádří se cena obchodní parity podle stejného nebo podobného zboží, dováženého nebo vyváženého za stejných nebo podobných dodacích podmínek.
(135) Je-li ukončován režim aktivního zušlechťovacího styku a zboží je přidělováno jiné celně schválené určení s výjimkou režimu volného oběhu, jsou cenou obchodní parity zpracovatelské náklady na deklarované zušlechtěné výrobky.
(136) V Deklaraci a Doplňkové deklaraci předkládané při ukončení režimu dočasného použití se uvádí cena obchodní parity vykázaná při propuštění zboží do tohoto režimu.
(137) V Deklaraci a Doplňkové deklaraci předkládané k propuštění zboží do režimu volného oběhu v souvislosti s ukončením režimu pasivního zušlechťovacího styku, při kterém byla zpracovatelskou operací oprava prováděná bezplatně, se uvádí "0".
(138) V Deklaraci a Doplňkové deklaraci předkládané k propuštění zboží do režimu volného oběhu v souvislosti s ukončením režimu pasivního zušlechťovacího styku, při kterém bylo dočasně vyvážené zboží podrobeno jiné zpracovatelské operaci než bezplatné opravě, je cenou obchodní parity součet ceny obchodní parity dočasně vyvezeného zboží, které bylo propuštěno do režimu pasivního zušlechťovacího styku, a zpracovatelských nákladů na zpět dovážené zušlechtěné výrobky.
(139) Při propouštění zboží do režimu vývozu, kdy za vyvážené zboží není inkasováno, ale naopak je placeno, se do tohoto odstavce uvádí částka převáděná za zboží tuzemským vývozcem na zahraničního dovozce, a to v celých korunách českých zaokrouhleně směrem nahoru, bez mínusového znaménka, bez desetinných míst a v rozsahu maximálně desetimístného čísla.
(140) Při dovozu zboží, za které není placeno do zahraničí, ale naopak je inkasováno, se do tohoto odstavce uvádí částka převáděná za zboží zahraničním vývozcem na tuzemského dovozce, a to v celých korunách českých zaokrouhleně směrem nahoru, bez mínusového znaménka, bez desetinných míst a v rozsahu maximálně desetimístného čísla.
(141) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.
Odstavec 47 Deklarace a Doplňkové deklarace
(142) Při dovozu, vznikne-li propuštěním zboží do volného oběhu nebo do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla celní dluh (§ 238 a § 323 odst.2 zákona), uvádí deklarant
a) do sloupce "Druh" kód příslušné platby podle bodu 146 a kód "CIG" při dovozu cigaret označených tabákovými nálepkami, jejichž odebráním vznikla daňová povinnost, 26)
b) do sloupce "Zákl. pro vyměř. popl."
1. prohlašovanou celní hodnotu, 27)
2. základ spotřební daně, 28) a to i v případech dovozu cigaret označených tabákovými nálepkami, u nichž daňová povinnost vznikla již jejich odebráním,
c) do sloupce "Sazba"
1. sazbu spotřební daně pro příslušný vybraný výrobek, 29)
2. sazbu daně z přidané hodnoty, 30)
d) do sloupce "ZP" kód způsobu placení dle bodu 149.
(143) Při dovozu, v případech jiných než uvedených v bodě 142, uvádí deklarant pouze prohlašovanou celní hodnotu deklarované položky zboží. Celní hodnota se uvádí do prvního řádku ve sloupci "Zákl. pro vyměř. popl.".
(144) Při vývozu, vznikl-li celní dluh dovozem zboží dle § 253 odst. 1 zákona nebo propuštěním zboží podléhajícímu dovoznímu clu do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla dle § 238 odst. 1 písm. b) zákona, deklarant uvádí v Deklaraci podané na ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo dočasného použití zpětným vývozem
a) do sloupce "Druh" kód příslušné platby dle bodu 146,
b) do sloupce "Zákl. pro vyměř. popl." prohlašovanou celní hodnotu zpět vyváženého zahraničního zboží, jehož dovozem nebo propuštěním do režimu dočasného použití vznikl celní dluh,
c) do sloupce "ZP" kód způsobu placení podle bodu 149.
(145) Celní úřad, který celní prohlášení přijal a deklarované zboží do navrženého režimu propouští, uvádí údaje, s výjimkou údajů uvedených v bodech 142 až 144, do sloupců "Sazba" a "Zákl. pro vyměř. popl." a údaje do sloupce "Částka".
(146) Pro jednotlivé platby vyměřované a vybírané celním úřadem se do sloupce "Druh" uvádějí ve stanoveném pořadí velkými tiskacími písmeny kódy
"CLO" - clo,
"CPA" - prozatímní antidumpingové clo 9),
"CKA" - konečné antidumpingové clo 10),
"CPV" - prozatímní vyrovnávací clo 11),
"CKV" - konečné vyrovnávací clo 12),
"CLR" - odvetné clo 13),
"SPD" - spotřební daň,
"DPH" - daň z přidané hodnoty,
"UAZ" - úrok dle § 172a zákona.
(147) Základ pro vyměření příslušné platby se uvádí do stejného řádku jako její kód ve sloupci "Druh". Základ pro vyměření příslušné platby, vyjma základu spotřebních daní, se uvádí v celých jednotkách a v rozsahu maximálně desetimístného čísla. Základ spotřební daně se v tomto odstavci uvádí vždy na dvě desetinná místa, včetně případných nul za desetinnou čárkou a k dalším místům za desetinnou čárkou se nepřihlíží.
(148) Výši celního dluhu vyměřeného deklarantovi za jednotlivou položku zboží, včetně částky odpovídající případnému úroku dle 172a zákona, nebo stanoveného při propuštění zboží do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od cla uvádí zaměstnanec celního úřadu do řádku "Celkem:" v Deklaraci, a je-li deklarováno více položek zboží, i do řádků "Celkem za první položku:", "Celkem za druhou položku:" a "Celkem za třetí položku:" Doplňkové deklarace. V poslední Doplňkové deklaraci uvádí zaměstnanec celního úřadu také celkovou výši celního dluhu do řádku "Celk. součet:" v části "CELKOVÝ SOUČET".
(149) Způsob placení v tomto odstavci vyznačuje deklarant do sloupce "ZP" uvedením kódu
"B" - při bezhotovostním převodu z účtu vedeného u banky na příslušný účet celního úřadu,
"H" - při platbě v hotovosti zaměstnancům celní správy, pověřeným celním úřadem,
"P" - při platbě v hotovosti poukázkou na příslušný účet celního úřadu, nebo
"O" - při platbě jiným způsobem.
(150) Kód způsobu placení může deklarant uvést pouze u první vyměřované platby.
(151) Při vývozu, s výjimkou údajů požadovaných v bodě 144, a při tranzitu deklarant nebo hlavní povinný tento odstavec nevyplňuje.
Odstavec 48 Deklarace
(152) Povolil-li při dovozu celní orgán dlužníkovi některý ze způsobů ulehčení platby uvedených v zákoně, uvádí celní úřad do tohoto odstavce kód
"U" - byl-li povolen odklad úhrady,
"P" - bylo-li povoleno posečkání, nebo
"S" - bylo-li povoleno zaplacení ve splátkách,
a datum posledního dne lhůty splatnosti cla, daní a poplatků vybíraných při dovozu.
(153) Při vývozu a při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.
Odstavec 49 Deklarace
(154) Označení skladu do tohoto odstavce uvádí deklarant pouze tehdy, vyžadují-li to celní orgány v povolení o provozování celního skladu, a to způsobem stanoveným v povolení.
Odstavec 50 Deklarace
(155) Při tranzitu se pod první řádek předtisku tohoto odstavce uvádí obchodní jméno a sídlo nebo jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu (bydliště) hlavního povinného a dále se za předtisk "č." uvádí
a) DIČ hlavního povinného nebo, nemá-li je přiděleno, jeho IČO, je-li hlavním povinným česká osoba,
b) rodné číslo hlavního povinného, je-li hlavním povinným česká fyzická osoba, která nemá přiděleno DIČ ani IČO,
c) kód státu dle Seznamu kódů států z části VI. této přílohy, ve kterém byl hlavnímu povinnému vydán cestovní doklad a číslo cestovního dokladu, je-li hlavním povinným zahraniční fyzická osoba, nebo
d) kód státu dle Seznamu kódů států z části VI. této přílohy, ve kterém má hlavní povinný sídlo, je-li jím zahraniční právnická osoba.
(156) Správnost údaje uvedeného za předtiskem "č." prokazuje hlavní povinný dokladem o přidělení DIČ nebo IČO. Správnost uvedeného rodného čísla se prokazuje předložením průkazu totožnosti s rodným číslem (např. občanského průkazu, cestovního pasu) nebo z něj úředně ověřeného výpisu. Doklady předkládané spolu s Deklarací celnímu úřadu ke kontrole údajů v tomto odstavci se vrací osobě, která je předložila.
(157) Za předtisk "Zastoupen kým" se uvádí obchodní jméno a sídlo nebo jméno, příjmení a adresa trvalého bydliště osoby zmocněné hlavním povinným k zastupování v celním řízení v zastoupení přímém.
(158) Na listu 1 Deklarace, který zůstává u celního úřadu odeslání, je hlavní povinný nebo jeho zástupce povinen vlastnoručně se podepsat za předtisk "Podpis:". Je-li hlavním povinným nebo jeho zástupcem právnická osoba, doplní ten, kdo Deklaraci podepsal, svoje jméno, příjmení a pracovní funkci, kterou ve vztahu k hlavnímu povinnému nebo jeho zástupci zastává a jehož jménem prohlášení podává.
(159) Za předtisk "Místo a datum:" hlavní povinný nebo jeho zástupce v zastoupení přímém uvádí datum podání Deklarace. Osoba, která celní prohlášení podává, zde také kódem uvede, zda činí celní prohlášení vlastním jménem ve svůj prospěch (kód "VJ/VP"), nebo vlastním jménem ve prospěch jiné osoby (kód "VJ/JP") nebo jménem jiné osoby ve prospěch jiné osoby (kód "JO/JP").
(160) Uvedením požadovaných náležitostí do tohoto odstavce potvrzuje hlavní povinný nebo jeho zástupce, že údaje uvedené v Deklaraci, případně Doplňkových deklaracích nebo Ložných listech, jsou správné, připojené doklady jsou pravé a zavazuje se k plnění povinností vyplývajících z propuštění zboží do režimu tranzitu.
(161) Při dovozu a při vývozu se tento odstavec nevyplňuje.
Odstavec 51 Deklarace
(162) Při dovozu, při vývozu a při národním tranzitu se nevyplňuje. Při společném tranzitu se uvádí vstupní celní úřad každé smluvní strany, jejímž územím bude zboží přepravováno, a přejde-li zboží při přepravě mimo území smluvních stran i výstupní celní úřad, přes který opustí zboží území smluvních stran. Za názvem celního úřadu se uvede kód příslušného státu podle Seznamu kódů států z části VI. této přílohy.
Odstavec 52 Deklarace
(163) Při tranzitu uvádí hlavní povinný do okénka s nadpisem "kód", vyznačeného vpravo v tomto odstavci, kód
"1" - při globálním zajištění celního dluhu,
"2" - při individuálním zajištění celního dluhu ručením,
"3" - při individuálním zajištění celního dluhu celní jistotou,
"4" - při paušálním zajištění celního dluhu,
"6" - při nezajištění celního dluhu v národním tranzitu dle ustanovení § 144 celního zákona nebo ve společném tranzitu dle ustanovení článku 33 přílohy I Úmluvy,
"7" - při nezajištění celního dluhu ve Společném tranzitu dle ustanovení článku 10 odstavce 2 Úmluvy, nebo
"8" - při nezajištění celního dluhu v národním tranzitu dle ustanovení § 254 celního zákona.
Při kumulaci kódů "6" a "8" se uvádí kód "6".
(164) Do levé části tohoto odstavce před vyznačené okénko uvádí hlavní povinný při globálním zajištění celního dluhu (kód "1") kód celního orgánu, který zajištění povolil, a to
"GRC" - bude-li celní dluh zajištěn zárukou přijatou Ministerstvem financí - Generálním ředitelstvím cel,
"CR" - bude-li celní dluh zajištěn zárukou přijatou celním ředitelstvím,
"OCU" nebo "CU" - bude-li celní dluh zajištěn dosud platnou zárukou, přijatou v souladu s dříve platnými právními předpisy oblastním celním úřadem nebo celním úřadem, nebo název zahraničního místa povolení globálního ručení a kód příslušného členského státu dle Seznamu kódů států z části VI. této přílohy, bude-li ve společném tranzitu celní dluh zajištěn zárukou přijatou zahraničním celním orgánem.
(165) Za označení celního orgánu, uvedené dle ustanovení bodu 164, vyznačí hlavní povinný číslo Osvědčení.
(166) Neplatí-li ve společném tranzitu globální záruka nebo individuální záruka pro všechny smluvní strany nebo vyloučí-li hlavní povinný určité smluvní strany z platnosti globální záruky, uvedou se do dolní části zleva odstavce 52 Deklarace kódy států, pro něž záruka neplatí, podle Seznamu kódů států z části VI. této přílohy.
(167) Je-li celní dluh v národním režimu tranzitu zajištěn složením hotovosti - celní jistoty (kód "3"), uvádí hlavní povinný do levé části tohoto odstavce kód "CJ-" a za něj částku celní jistoty v celých korunách českých. Pravá část tohoto odstavce je určena pro potřebu celních orgánů.
(168) Do levé části tohoto odstavce před vyznačené okénko uvádí hlavní povinný při paušálním zajištění celního dluhu (kód "4") v národním režimu tranzitu číslo záručního dokladu, resp. dokladů. Záruční doklady se přikládají k Deklaraci.
(169) Uvede-li hlavní povinný v národním tranzitu kód "8" do okénka v pravé části tohoto odstavce, uvádí zároveň do levé části číslo "Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh".
(170) Při dovozu a při vývozu se tento odstavec nevyplňuje.
Odstavec 53 Deklarace
(171) Při národním tranzitu hlavní povinný do tohoto odstavce zleva uvádí název navrhovaného celního úřadu určení a jeho kód, je-li mu při podání celního prohlášení znám. Při společném tranzitu uvede název celního úřadu určení a kód příslušného státu dle Seznamu kódů států z části VI. této přílohy.
(172) Při dovozu a při vývozu se tento odstavec nevyplňuje.
Odstavec 54 Deklarace
(173) Při dovozu a při vývozu potvrzuje deklarant nebo jeho zástupce v tomto odstavci, že dovoz nebo vývoz se uskutečňuje v souladu s platnými předpisy, údaje uvedené v Deklaraci a v Doplňkových deklaracích jsou správné, připojené doklady jsou pravé a zavazuje se k plnění povinností vyplývajících z propuštění zboží do navrženého režimu.
(174) Správnost údajů, pravost dokladů a odpovědnost za plnění povinností vyplývajících z propuštění zboží do navrženého režimu nebo ukončení režimu se potvrzuje uvedením obchodního jména nebo jména a příjmení deklaranta nebo jeho zástupce a podpisem oprávněné osoby. Osoba, která celní prohlášení podává, zde také kódem uvede, činí-li celní prohlášení vlastním jménem ve svůj prospěch (kód "VJ/VP"), nebo vlastním jménem ve prospěch jiné osoby (kód "VJ/JP") nebo jménem jiné osoby ve prospěch jiné osoby ("JO/JP").
(175) Je-li deklarantem nebo jeho zástupcem právnická osoba, doplní ten, kdo doklad podepsal, svoje jméno, příjmení a pracovní funkci, kterou ve vztahu k deklarantovi nebo jeho zástupci zastává a jehož jménem celní prohlášení podává.
(176) Za předtisk "Místo a datum:" se v tomto odstavci uvádí datum podání celního prohlášení.
(177) Při tranzitu se nevyplňuje.
Odstavec 55 Deklarace
(178) Při tranzitu, v případě nutné překládky zboží na jiný dopravní prostředek nebo do jiného kontejneru, uvádí dopravce do levé části tohoto odstavce Deklarace údaje o místu překládky, státní poznávací značce nového dopravního prostředku a státu jeho imatrikulace (použijí se přiměřeně ustanovení bodů 46 až 48) nebo značce nového kontejneru. Kódem "1" se v předtištěném okénku vyznačí, zda došlo k překládce do kontejneru a uvede se jeho značka, v ostatních případech se uvede kód "0". Při případné další překládce se údaje uvedou do pravé části odstavce 55 Deklarace.
(179) Dopravce bude informovat příslušné celní nebo jiné orgány o případné překládce, zejména bude-li nutné přiložit nové celní závěry nebo učinit zápis do Deklarace.
(180) Povolil-li celní orgán, aby byla překládka provedena bez jeho přítomnosti, učiní dopravce záznam o překládce v odstavci 56 Deklarace a následně si nechá tuto skutečnost tímto celním orgánem potvrdit v odstavci G Deklarace.
(181) Při dovozu a při vývozu se tento odstavec nevyplňuje.
Odstavec 56 Deklarace
(182) Při tranzitu se do tohoto odstavce Deklarace uvádějí informace o zničení, poškození nebo odcizení zboží v průběhu jeho dopravy od celního úřadu odeslání k celnímu úřadu určení, státní poznávací značka a stát imatrikulace jiného tažného zařízení, pokud bylo měněno, aniž by došlo k manipulaci nebo překládce zboží apod.
(183) Při dovozu a při vývozu se tento odstavec nevyplňuje.
Odstavec "Potvrzení o předložení" Deklarace
(184) Je-li při tranzitu požadováno potvrzení o ukončení režimu, uvede žadatel do tohoto odstavce před předložením zboží celnímu úřadu určení název celního úřadu odeslání, evidenční číslo Deklarace z odstavce C a mezi slova "vydaný" a "doklad" kód z pravé části odstavce 1 Deklarace.
(185) Vyplněné "Potvrzení o předložení" ověří zaměstnanec celního úřadu otiskem služebního razítka a vlastnoručním podpisem, vyznačí datum předložení zboží a předá je osobě, která je předložila.
(186) Při dovozu a při vývozu se tento odstavec nevyplňuje.
Odstavec A Deklarace a Doplňkové deklarace
(187) Tento odstavec je vyhrazen pro potřebu celních orgánů a do pravého dolního rohu tohoto odstavce uvádí zaměstnanec celního úřadu datum přijetí Deklarace s výjimkou případů, kdy při vývozu a při tranzitu je datum přijetí totožné s datem rozhodnutí o propuštění zboží do příslušného režimu.
(188) Požaduje-li deklarant potvrzení o datu přijetí celního prohlášení, musí tato žádost obsahovat alespoň údaje z odstavců 7, 14 nebo 50, 33, 35 a 46 Deklarace; žádost která neobsahuje tyto údaje musí být doložena kopií některého z listů Deklarace.
Odstavec B Deklarace
(189) Tento odstavec je vyhrazen pro poznámky celních orgánů a pro potvrzení celního úřadu o výstupu zboží do zahraničí. Na přidaných listech deklarant nebo hlavní povinný uvádí poznámku "Určeno pro deklaranta" podle § 39 odst. 9 této vyhlášky včetně uvedení data přestupu zboží přes státní hranice.
Odstavec C Deklarace a Doplňkové deklarace
(190) Při dovozu a vývozu je tento odstavec Deklarace vyhrazen pro poznámky celních orgánů anebo pro potvrzení celního úřadu o vstupu zboží do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu uvedením poznámky "Zboží umístěno" s připojeným otiskem služebního razítka a vlastnoručním podpisem zaměstnance celního úřadu.
(191) V Doplňkové deklaraci potvrzuje zaměstnanec celního úřadu otiskem služebního razítka v tomto odstavci propuštění zboží do navrženého režimu nebo ukončení příslušného režimu, a to při dovozu na list číslo 8, při vývozu na listy číslo 2 a 3.
(192) Při tranzitu uvádí zaměstnanec celního úřadu v tomto odstavci Deklarace datum a místo propuštění zboží do tohoto režimu a evidenční číslo, pod kterým celní úřad odeslání vede doklad ve své evidenci, otisk služebního razítka a vlastnoruční podpis s uvedením jména, příjmení a funkce; do Doplňkové deklarace uvádí zaměstnanec celního úřadu pouze otisk služebního razítka na listy číslo 4 a 5.
Odstavec D/J Deklarace
(193) Při dovozu a vývozu uvádí do tohoto odstavce zaměstnanec celního úřadu označení a počty přiložených celních závěr, datum a místo rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu nebo o jeho ukončení, případně údaje o povolení k nakládání se zbožím před jeho propuštěním. Zaměstnanec celního úřadu, který rozhodne o propuštění zboží do celního režimu nebo o jeho ukončení, uvede do tohoto odstavce otisk služebního razítka a vlastnoruční podpis s uvedením jména, příjmení a funkce.
(194) Je-li zboží propouštěno do režimu vývozu nebo pasivního zušlechťovacího styku v systému prosté výměny, vyznačuje zaměstnanec celního úřadu v tomto odstavci do řádku s předtištěným textem "Lhůta (poslední den)" datum, do kdy má zboží vystoupit do zahraničí.
(195) Při tranzitu uvádí zaměstnanec celního úřadu odeslání v tomto odstavci označení a počet celních závěr a do řádku s předtištěným textem "Lhůta (poslední den)" datum, do kdy musí být zboží předloženo celnímu úřadu určení. Uvedené údaje ověří otiskem služebního razítka a vlastnoručním podpisem s uvedením jména a příjmení.
Odstavec E/J Deklarace
(196) Po zkontrolování celního prohlášení a připojených dokladů a ukončení celní kontroly zboží, zaznamená pověřený zaměstnanec celního úřadu rozsah a výsledek celní kontroly a případné odebrání vzorků na zadní straně listu číslo 1 nebo 6 Deklarace nebo na přiloženém listu papíru. Byla-li provedena pouze částečná kontrola, uvede zde pověřený zaměstnanec celního úřadu, které zboží bylo zkontrolováno a které údaje v celním prohlášení nebo které doklady k němu připojené byly ověřovány. Pověřený zaměstnanec celního úřadu zde poznamená i nepřítomnost deklaranta nebo jeho zástupce nebo hlavního povinného nebo jeho zástupce při celní kontrole.
(197) Nesouhlasí-li výsledek kontroly celního prohlášení a připojených dokladů s výsledkem celní kontroly zboží, poznamená pověřený zaměstnanec celního úřadu na zadní straně listu číslo 1 a 6 Deklarace nebo na přiloženém listu papíru základní údaje potřebné pro vyměření cla, daní a poplatků z tohoto zboží, případně i jejich výpočet, pro uplatnění režimu, do kterého bylo zboží navrženo. Zjištění musí být opatřeno otiskem služebního razítka a vlastnoručním podpisem pověřeného zaměstnance celního úřadu.
(198) Nebylo-li celní prohlášení pověřeným zaměstnancem celního úřadu ověřováno a celní předpisy jsou uplatňovány na základě údajů uvedených v celním prohlášení, nemusí zde být uveden záznam podle bodu 196.
Odstavec F Deklarace
(199) Při vývozu a při dovozu se tento odstavec nevyplňuje. Při tranzitu zde zaměstnanec celního úřadu uvádí údaje o přiložení celních závěr.
Odstavec G Deklarace
(200) Při vývozu a při dovozu se tento odstavec nevyplňuje. Při tranzitu je tento odstavec vyhrazen pro potvrzení celního úřadu, policie anebo jiného správního úřadu o správnosti údajů uvedených v odstavci 56 Deklarace, o jejich skutkové podstatě a o přijatých opatřeních.
Odstavec I Deklarace
(201) Při vývozu a při dovozu se tento odstavec nevyplňuje. Při tranzitu zde zaměstnanec celního úřadu uvádí datum předložení zboží celnímu úřadu určení a výsledek celní kontroly, datum odeslání listu číslo 5 Deklarace a číslo, pod kterým vede doklad ve své evidenci. Uvedené skutečnosti ověří pověřený zaměstnanec celního úřadu otiskem služebního razítka a svým podpisem.
II.
VYKAZOVÁNÍ ÚDAJŮ V PÍSEMNÉM CELNÍM PROHLÁŠENÍ PODLE § 32 ODST. 4 VYHLÁŠKY
(202) V písemném celním prohlášení na propuštění zboží, které nemá obchodní charakter, do příslušného režimu s výjimkou režimu tranzitu, deklarant, který je fyzickou osobou, uvádí nebo zajišťuje vyplnění údajů
a) do odstavce 8 Deklarace údaje o příjemci nebo dovozci, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy,
b) do odstavce 9 Deklarace existující bankovní spojení a číslo účtu deklaranta související s případnou platbou cla, daní nebo jiných poplatků vybíraných celním úřadem, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy,
c) do odstavce 14 Deklarace obchodní jméno (název) a sídlo nebo jméno, příjmení a adresu trvalého bydliště deklaranta a jeho identifikační číslo nebo rodné číslo, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy,
d) do odstavce 31 Deklarace a Doplňkové deklarace název zboží, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy,
e) do odstavce 34a Deklarace a Doplňkové deklarace stát původu zboží, je-li požadována celní preference, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy,
f) do odstavce 35 Deklarace a Doplňkové deklarace hrubou hmotnost zboží nebo do odstavce 38 Deklarace a Doplňkové deklarace vlastní hmotnost zboží, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy,
g) do odstavce 36 Deklarace a Doplňkové deklarace nárok na přiznání celních preferencí, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy,
h) do levé části odstavce 37 Deklarace a Doplňkové deklarace celně schválené určení a do pravé části odstavce 37 Deklarace a Doplňkové deklarace požadované celní a daňové úlevy, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy,
i) do odstavce 44 Deklarace a Doplňkové deklarace záznamy o předkládaných dokladech, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy; dále do spodní části tohoto odstavce ke každé deklarované položce zboží způsob nabytí slovy "Koupě", je-li zboží do zahraničí prodáváno nebo ze zahraničí nakupováno, "Dar", je-li zboží do nebo ze zahraničí darováno, nebo "Jiný způsob", nejedná-li se o dar ani koupi; je-li způsob nabytí celé zásilky shodný, lze uvést způsob nabytí pouze k první deklarované položce zboží,
j) do odstavce 46 Deklarace a Doplňkové deklarace převodní hodnotu deklarované položky zboží v měně, kterou je placeno, tj. cenu skutečně placenou nebo která má být zaplacena za zboží prodané ze zahraničí do tuzemska nebo z tuzemska do zahraničí; částka převodní hodnoty se zaokrouhluje směrem nahoru na dvě desetinná místa a za tento údaj se uvádí kód měny dle seznamu uvedeného v části VIII. této přílohy; bude-li deklarantem požadováno vyměření cla podle jednotné celní sazby, lze převodní hodnotu do odstavce 46 Deklarace uvést za celou zásilku, podléhá-li zboží stejné sazbě daně; v případech, kdy se nejedná o nákup nebo prodej zboží, se tento odstavec nevyplňuje,
k) do odstavce 47 Deklarace do sloupce "ZP" způsob placení cla, daní nebo jiných poplatků vybíraných celním úřadem, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy; údaje o celní hodnotě, základu pro vyměření daní nebo jiných poplatků a údaje o zajištění celního dluhu uvádí způsobem uvedeným v části I. této přílohy do příslušných odstavců Deklarace zaměstnanec celního úřadu.
l) do odstavce 54 Deklarace obchodní jméno (název), nebo jméno a příjmení deklaranta nebo jeho zástupce, podpis oprávněné osoby, způsob zastupování a místo a datum podání celního prohlášení, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy.
III.
VYKAZOVÁNÍ ÚDAJŮ V PÍSEMNÉM CELNÍM PROHLÁŠENÍ PODLE § 32 ODST. 5 VYHLÁŠKY
(203) V písemném celním prohlášení na propuštění zboží, určeného pro potřebu ozbrojených sil, do národního tranzitu hlavní povinný uvádí nebo zajišťuje vyplnění údajů
a) do pravé části odstavce 1 Deklarace a Doplňkové deklarace kód
"ZA" - při tranzitu do vnitrozemí
"ZP" - při přímém tranzitu
"ZT" - při vnitrozemském tranzitu, nebo
"ZV" - při tranzitu z vnitrozemí;
levá a střední část tohoto odstavce se nevyplňuje,
b) do odstavce 8 Deklarace údaje způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy,
c) do odstavce 18 Deklarace údaje způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy,
d) do odstavce 31 Deklarace a Doplňkové deklarace název zboží způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy; bude-li namísto Doplňkových deklarací nebo Ložných listů použit Seznam zboží, uvede se do tohoto odstavce poznámka "Viz seznam",
e) do odstavce 44 Deklarace a Doplňkové deklarace údaje způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy,
f) do odstavce 50 Deklarace údaje způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy,
g) do odstavce 53 Deklarace údaje způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy.
IV.
VYKAZOVÁNÍ ÚDAJŮ V DOKLADU T2L PODLE § 37 ODST. 4 VYHLÁŠKY
(204) Na tiskopisu Deklarace, respektive Doplňkové deklarace, zúčastněný uvádí nebo zajišťuje vyplnění údajů
a) do pravé části odstavce 1 Deklarace kód "T2L", do pravé části odstavce 1 Doplňkové deklarace kód "T2Lbis", jako označení celního statutu Společenství; levá a střední část odstavce 1 Deklarace a Doplňkové deklarace se nevyplňují,
b) do odstavce 3 Deklarace a Doplňkové deklarace pořadové číslo předkládané sady listů Deklarace, respektive Doplňkových deklarací, s celkovým počtem použitých sad, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy,
c) do odstavce 4 Deklarace počet přiložených Ložných listů,
d) do odstavce 5 Deklarace celkový počet položek zboží uvedených v Deklaraci a v přiložených Doplňkových deklaracích nebo Ložných listech,
e) do odstavce 14 Deklarace obchodní jméno a sídlo nebo jméno, příjmení a adresu trvalého bydliště zúčastněného a jeho identifikační číslo, a to způsobem a v rozsahu stanoveném pro deklaranta v části I. této přílohy,
f) do odstavce 31 Deklarace a Doplňkové deklarace název zboží a údaje o značkách, číslech, počtech a druzích nákladových kusů, kontejnerů a obalů, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy,
g) do odstavce 32 Deklarace a Doplňkové deklarace pořadová čísla deklarovaných položek zboží, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy,
h) do odstavce 33 Deklarace a Doplňkové deklarace číselný kód podpoložky zboží dle celního sazebníku, který byl uveden v předchozím tranzitním dokladu označeném kódem T2 nebo dokladu T2L; není-li v předchozím tranzitním dokladu označeném kódem T2 nebo dokladu T2L tento kód uveden, odstavec 33 se proškrtává,
i) do odstavce 35 Deklarace a Doplňkové deklarace hrubou hmotnost zboží, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy,
j) do odstavce 38 Deklarace a Doplňkové deklarace vlastní hmotnost zboží, která byla uvedena v předchozím tranzitním dokladu označeném kódem T2 nebo dokladu T2L; není-li v předchozím tranzitním dokladu označeném kódem T2 nebo dokladu T2L vlastní hmotnost uvedena, odstavec 38 se proškrtává,
k) do odstavce 40 Deklarace a Doplňkové deklarace odkaz na předchozí celní doklad uvedením zkratky např. "TIR", " ATA" a uvedením čísla a data vystavení uvedeného dokladu,
l) do odstavce 44 Deklarace a Doplňkové deklarace veškeré odkazy, zvláštní záznamy a poznámky, které byly uvedeny v předchozím tranzitním dokladu označeném kódem T2 nebo dokladu T2L; nebyly-li v předchozím tranzitním dokladu označeném kódem T2 nebo dokladu T2L žádné odkazy, zvláštní záznamy nebo poznámky uvedeny, odstavec 44 se proškrtává,
m) do odstavce 54 Deklarace údaje způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy.
(205) Je-li použit Ložný list, zúčastněný proškrtává odstavce 31, 32, 33, 35, 38 a 44 na listu číslo 4 Deklarace, k němuž je Ložný list přiložen.
(206) Na tiskopisu Ložného listu, jehož sloupec "Země odeslání / vývozu" se nevyplňuje, zúčastněný uvádí
a) do horní části orámovaného prostoru vpravo nahoře kód "T2L" a za lomítko pořadové číslo příslušného listu,
b) do sloupce "Poř. číslo" pořadové číslo příslušné položky deklarovaného zboží,
c) do sloupce " Značky, čísla, množství a druh nákladových kusů, označení zboží" údaje uváděné do odstavců 31, 33 a 44 Deklarace ve smyslu bodu 200,
d) do sloupce "Hrubá hmotnost" pouze k první deklarované položce zboží údaj uváděný do odstavce 35 Deklarace, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy,
e) pod nadpis "Potvrzení (podpis):" podpis oprávněné osoby, která podepisuje odstavec 54 Deklarace.
(207) Ložný list se předkládá ve stejném počtu vyhotovení jako doklad T2L, se kterým je předkládán.
V.
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
(208) V souvislosti s ukončením režimu aktivního zušlechťovacího styku zpětným vývozem se zušlechtěné výrobky, které mohou obsahovat i přidané české zboží, deklarují v písemném celním prohlášení na propuštění do režimu tranzitu jako výrobek ve smyslu všeobecných pravidel pro interpretaci Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží 8) a podle stavu, které má toto zboží v okamžiku podání celního prohlášení. České zboží obsažené v zušlechtěném výrobku se v písemném celním prohlášení na propuštění do režimu vývozu deklaruje, jako by bylo vyváženo samostatně bez zahraničního zboží.
(209) Bude-li celní prohlášení podáno prostřednictvím zařízení pro zpracování a přenos údajů na nosičích informací, budou požadované údaje, není-li stanoveno jinak, uváděny v rozsahu a způsobem stanoveným touto přílohou s tím, že podpis oprávněné osoby bude nahrazen kódem stanoveným celním úřadem.
VI.
SEZNAM KÓDŮ STÁTŮ
(odstavce 11, 17a, 18, 21, 34a a 50 Deklarace)
Kód Název státu
---------------------------------
AF Afghánistán
DZ Alžírsko
AL Albánie
AS Americká Samoa
VI Americké Panenské ostrovy
AD Andorra
AO Angola
AI Anguilla
AQ Antarktida
AG Antigua a Barbuda
AR Argentina
AM Arménie
AW Aruba
AU Austrálie
AZ Ázerbájdžán
BS Bahamy
BH Bahrajn
BD Bangladéš
BB Barbados
BE Belgie
BZ Belize
BJ Benin
BM Bermudy
BT Bhútán
BO Bolívie
BA Bosna a Hercegovina
BW Botswana
BF Burkina Faso
BV Bouvetův ostrov
BR Brazílie
GB Velká Británie
IO Britské indickooceánské území
VG Britské Panenské ostrovy
BN Brunej Darussalam
BY Bělorusko
BG Bulharsko
BI Burundi
XC Ceuta
CK Cookovy ostrovy
TD Čad
CD Demokratická republika Kongo
CN Čína
CZ Česká republika
DJ Džibutsko
DK Dánsko
DO Dominikánská republika
DM Dominika
EG Egypt
EC Ekvádor
ER Eritrea
EE Estonsko
ET Etiopie
EU Evropská unie
FO Faerské ostrovy
FK Falklandy (Malvíny)
FJ Fidži
PH Filipíny
FI Finsko
FR Francie
PF Francouzská Polynésie
GF Francouzská Guayana
TF Francouzská jižní území
GA Gabon
GM Gambie
GH Ghana
GI Gibraltar
GL Grónsko
GD Grenada
GE Gruzie
GP Guadeloupe
GU Guam
GT Guatemala
GY Guayana
GG Guernsey, C.I.
GN Guinea
GW Guinea-Bissau
HT Haiti
HM Heardův ostrov a McDonaldovy ostrovy
HN Honduras
HK Hongkong
CL Chile
HR Chorvatsko
IN Indie
ID Indonésie
IR Írán
IQ Irák
IE Irsko
IS Island
IT Itálie
IL Izrael
JM Jamajka
JP Japonsko
YE Jemen
JE Jersey, C.I.
ZA Jižní Afrika
GS Jižní Georgia a Jižní Sandwichovy ostrovy
JO Jordánsko
YU Jugoslávie
KY Kajmanské ostrovy
KH Kambodža
CM Kamerun
CA Kanada
CV Kapverdy
QA Katar
KZ Kazachstán
KE Keňa
KG Kirgizstán
KI Kiribati
CC Kokosové ostrovy
CO Kolumbie
KM Komory
CG Kongo
KP Korejská lidově demokratická republika
KR Korejská republika
CR Kostarika
CU Kuba
KW Kuvajt
CY Kypr
LA Laos
LS Lesotho
LB Libanon
LY Libye
LR Libérie
LI Lichtenštejnsko
LT Litva
LV Lotyšsko
LU Lucembursko
MO Macao
MG Madagaskar
HU Maďarsko
MK Makedonie
MY Malajsie
MW Malawi
MV Maledivy
ML Mali
MT Malta
MA Maroko
MH Marshallovy ostrovy
MQ Martinik
MR Mauretánie
MU Mauritius
YT Mayotte
XL Melilla
UM Menší odlehlé ostrovy USA
MX Mexiko
FM Mikronésie
MD Moldávie
MC Monako
MN Mongolsko
MS Montserrat
MZ Mosambik
MM Myanmar
NA Namibie
NR Nauru
NP Nepál
UN neznámý
NE Niger
NG Nigérie
NI Nikaragua
NU Niue
NL Nizozemsko
AN Nizozemské Antily
NF Norfolk
NO Norsko
NC Nová Kaledonie
NZ Nový Zéland
PS Okupované území Palestiny
OM Omán
IM Ostrov Man
PK Pákistán
PW Palau
PA Panama
PG Papua - Nová Guinea
PY Paraguay
PE Peru
PN Pitcairn
CI Pobřeží slonoviny
PL Polsko
PR Portoriko
PT Portugalsko
AT Rakousko
GQ Rovníková Guinea
RO Rumunsko
RU Rusko
RW Rwanda
RE Réunion
GR Řecko
PM Saint Pierre a Miquelon
SV Salvador
SA Saúdská Arábie
SM San Marino
SN Senegal
MP Severní Mariany
SC Seychely
SY Sýrie
SL Sierra Leone
SG Singapur
SK Slovensko
SI Slovinsko
SD Súdán
SO Somálsko
AE Spojené arabské emiráty
US Spojené státy americké
DE Spolková republika Německo
LK Srí Lanka
SR Surinam
SH Svatá Helena
LC Svatá Lucie
KN Svatý Kryštof
ST Svatý Tomáš
VC Svatý Vincenc a Grenadiny
SZ Svazijsko
CF Středoafrická republika
SB Šalamounovy ostrovy
ES Španělsko
SJ Špicberky a Jan Mayen
CH Švýcarsko
SE Švédsko
TJ Tadžikistán
TZ Tanzanie
TH Thajsko
TW Tchaj - wan
TG Togo
TK Tokelau
TO Tonga
TT Trinidad a Tobago
TN Tunisko
TR Turecko
TM Turkmenistán
TC Turks a Caicos
TV Tuvalu
UG Uganda
UA Ukrajina
UY Uruguay
UZ Uzbekistán
CX Vánoční ostrov
VU Vanuatu
VA Vatikán
VE Venezuela
TP Východní Timor
VN Vietnam
WF Wallisovy ostrovy
EH Západní Sahara
WS Samoa
ZM Zambie
ZW Zimbabwe
VII.
SEZNAM KÓDŮ DODACÍCH PODMÍNEK
(odstavec 20 Deklarace)
Kód     Dodací podmínka      Označení místa
------------------------------------------------------------------

EXW   Ze závodu (Ex works)     Určení závodu

FAS   Vyplaceně k boku lodi     Dohodnutý přístav nalodění
    (Free Along side ship)

FOB   Vyplaceně na palubu      Dohodnutý přístav nalodění
    (Free on board)

CFR   Náklady a dopravné placeny   Dohodnutý přístav určení
    (Cost and Freight)

CIF   Náklady,pojištění a přepravné Dohodnutý přístav určení
    (Cost, Insurance and Freight)

DES   Z lodě (Delivered ex ship)   Dohodnutý přístav určení

DEQ   S dodáním z nábřeží      Dohodnutý přístav
    (Delivered ex Quay)

DAF   Dodáno na hranici       Dohodnuté místo dodání na
    (Delivered at Frontier)    hranici

DDP   S dodáním clo placeno     Dohodnuté místo určení v
    (Delivered duty paid)     zemi dovozu

FCA   Vyplaceně dopravci       Dohodnuté místo
    (Free Carrier)

CPT   Přeprava placena do      Dohodnuté místo určení
    (Carriage paid to)

CIP   Přeprava a pojištění      Dohodnuté místo určení
    placeno do
    (Carriage and Insurance
    paid to)

DDU   S dodáním clo neplaceno    Dohodnuté místo určení
    (Delivered duty unpaid)

XXX   Jiná dodací podmínka výše   Dohodnuté podmínky
    neuvedená
  
Poznámka:
S výjimkou dodací podmínky označované kódem "XXX" odpovídají ostatní dodací podmínky mezinárodním pravidlům pro výklad dodacích podmínek vydaným Mezinárodní obchodní komorou v Paříži - INCOTERMS 1990".
VIII.
SEZNAM KÓDŮ MĚN
(odstavec 22 Deklarace)
------------------------------------------------------------------
Kód   Název
------------------------------------------------------------------
ADP   Peseta andorská
AED   Dirham SAE
AFA   Afghán
ALL   Lek
AMD   Dram arménský
ANG   Zlatý Nizozemských Antil
AON   Kwanza nová
AOR   Kwanza reajustado
ARS   Peso argentinské
ATS   Šilink rakouský
AUD   Dolar australský
AWG   Zlatý arubský
AZM   Manat ázerbájdžánský
BAM   Konvertibilní marky
BBD   Dolar barbadoský
BDT   Taka
BEF   Frank belgický
BGL   Lev
BHD   Dinár bahrajnský
BIF   Frank burundský
BMD   Dolar bermudský
BND   Dolar brunejský
BOB   Boliviano
BRL   Real brazilský
BSD   Dolar bahamský
BTN   Ngultrum
BWP   Pula
BYB   Rubl běloruský
BZD   Dolar belizský
CAD   Dolar kanadský
CHF   Frank švýcarský
CLF   Unidades de fermento
CLP   Peso chilské
CNY   Yuan Renminbi
COP   Peso kolumbijské
CRC   Colón kostarický
CUP   Peso kubánské
CVE   Escudo kapverdské
CYP   Libra kyperská
CZK   Koruna česká
DEM   Marka SRN
DJF   Frank džibutský
DKK   Koruna dánská
DOP   Peso dominikánské
DZD   Dinár alžírský
ECS   Sucre
EEK   Kroona
EGP   Libra egyptská
ERN   Nakfa
ESP   Peseta španělská
ETB   Birr etiopský
EUR   Euro
FIM   Markka
FJD   Dolar Fidži
FKP   Libra falklandská islandská
FRF   Frank francouzský
GBP   Libra šterlinků
GEL   Lari
GHC   Cedi
GIP   Libra gibraltarská
GMD   Dalasi
GNF   Frank guinejský
GRD   Drachma
GTQ   Quetzal
GWP   Peso Guinea Bissau
GYD   Dolar guyanský
HKD   Dolar hongkongský
HNL   Lempira
HRK   Kuna
HTG   Gourde
HUF   Forint
IDR   Rupie
IEP   Libra irská
ILS   Šekel
INR   Rupie indická
IQD   Dinár irácký
IRR   Riál íránský
ISK   Koruna islandská
ITL   Lira italská
JMD   Dolar jamajský
JOD   Dinár jordánský
JPY   Yen
KES   Šilink keňský
KGS   Som
KHR   Riel
KMF   Frank komorský
KPW   Won severokorejský
KRW   Won
KWD   Dinár kuvajtský
KYD   Dolar Kajmanských ostrovů
KZT   Tenge
LAK   Kip
LBP   Libra libanonská
LKR   Rupie srílanská
LRD   Dolar liberijský
LSL   Loti
LTL   Litus litevský
LUF   Frank lucemburský
LVL   Lat lotyšský
LYD   Dinár libyjský
MAD   Dirham marokánský
MDL   Leu moldavský
MGF   Frank madagaskarský
MKD   Denar
MMK   Kyat
MNT   Tugrik
MOP   Pataca
MRO   Ouguiya
MTL   Lira maltská
MUR   Rupie mauricijská
MVR   Rufiyaa
MWK   Kwacha
MXN   Peso mexické nové
MXV   Mexican Unidad de Inversion (UDI)
MYR   Ringgit malajsijský
MZM   Metical
NAD   Dolar namibijský
NGN   Naira
NIO   Cordoba oro
NLG   Zlatý holandský
NOK   Koruna norská
NPR   Rupie nepálská
NZD   Dolar novozélandský
OMR   Riál ománský
PAB   Balboa
PEN   Nuevo sol
PGK   Kina
PHP   Peso filipínské
PKR   Rupie pákistánská
PLN   Zlotý
PTE   Escudo portugalské
PYG   Guarani
QAR   Riál katarský
ROL   Lei
RUB   Ruský rubl (nový)
RUR   Rubl
RWF   Frank rwandský
SAR   Riyal saúdský
SBD   Dolar Šalamounových ostrovů
SCR   Rupie seychelská
SDD   Dinár súdánský
SEK   Koruna švédská
SGD   Dolar singapurský
SHP   Libra ostrovů Svaté Heleny
SIT   Tolar
SKK   Koruna slovenská
SLL   Leone
SOS   Šilink somálský
SRG   Zlatý surinamský
STD   Dobra
SVC   Colón salvadorský
SYP   Libra syrská
SZL   Lilangeni
THB   Baht
TJR   Rubl tadžický
TMM   Manat
TND   Dinár tuniský
TOP   Pa'anga
TPE   Escudo timorské
TRL   Lira turecká
TTD   Dolar Trinidad a Tobago
TWD   Dolar nový tchajvanský
TZS   Šilink tanzánský
UAH   Hřivna
UGX   Šilink ugandský
USD   Dolar americký
USN   Dolar americký-next day funds
UYU   Peso uruguayské
UZS   Rubl uzbekistánský
VEB   Bolivar
VND   Dong
VUV   Vatu
WST   Tala
XAF   Frank BEAC/CFA
XAG   Stříbro
XAU   Zlato
XBA   EURCO - Evropská smíšená jednotka
XBB   EMU-6 - Evropská peněžní jednotka
XBC   EUA-9 - Evropská jednotka účtu 9
XBD   EUA-17 - Evropská jednotka účtu 17
XCA   Clearing Afghánistán
XCB   Clearing Bulharsko
XCD   Dolar východokaribský
XCE   Clearing Egypt-likvidační účet
XCG   Clearing Guinea-likvidační účet
XCH   Clearing Maďarsko
XCI   Clearing Írán
XCK   Clearing KLDR
XCL   Clearing ALSR
XCM   Clearing Kampučia
XCN   Clearing ČLR
XCO   Clearing LLDR
XCP   Clearing Polsko
XCQ   Clearing Slovensko
XCR   Clearing Rumunsko
XCS   Clearing SSSR
XCU   Clearing Kuba
XCV   Clearing Vietnam
XCX   Clearing Mongolsko
XCY   Clearing SFRJ
XCZ   Clearing NDR
XDR   IMF - Mezinárodní měnový fond
XFO   Frank zlatý
XFU   Frank UIC
XOF   Frank BCEAO/CFA
XPD   Palladium
XPF   Frank CFP
XPT   Platina
XTB   Převoditelný rubl Bulharsko
XTC   Převoditelný rubl Kuba
XTD   Převoditelný rubl NDR
XTH   Převoditelný rubl Maďarsko
XTK   Převoditelný rubl KLDR
XTM   Převoditelný rubl Mongolsko
XTO   Převoditelný rubl Rumunsko
XTP   Převoditelný rubl Polsko
XTR   Převoditelný rubl (clearing MBHS)
XTS   Převoditelný rubl SSSR
XTV   Převoditelný rubl Vietnam
XXA   Clearing Arménská republika
XXB   Clearing Běloruská republika
XXE   Clearing Estonská republika
XXG   Clearing Gruzínská republika
XXI   Clearing Kirgizská republika
XXJ   Clearing Ázerbájdžánská republika
XXK   Clearing Kazašská republika
XXL   Clearing Litevská republika
XXM   Clearing Moldavská republika
XXN   Clearing Turkmenská republika
XXO   Clearing Lotyšská republika
XXR   Clearing Ruská republika
XXT   Clearing Tádžická republika
XXU   Clearing Ukrajinská republika
XXX   Transakce bez měny
XXZ   Clearing Uzbecká republika
YER   Riál jemenský
YUM   Dinár nový
ZAL   Rand finanční
ZAR   Rand
ZMK   Kwacha
ZRN   Zair nový
ZWD   Dolar zimbabwský
IX.
SEZNAM KÓDŮ SLEDOVANÝCH OBCHODNÍCH OPERACÍ
(odstavec 24 Deklarace)
Kód Vysvětlivky
------------------------------------------------------------------
12 propuštění zboží do režimu vývozu, není-li za vyvážené zboží požadována žádná úhrada, ale naopak je dohodnuta úhrada do zahraničí
23 propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací je oprava prováděná za úplatu bez předchozího dovozu náhradního zboží v systému prosté výměny
24 propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací je oprava prováděná za úplatu s předchozím dovozem náhradního zboží v systému prosté výměny
25 propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací je oprava prováděná bezúplatně bez předchozího dovozu náhradního zboží v systému prosté výměny
26 propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací je oprava prováděná bezúplatně s předchozím dovozem náhradního zboží v systému prosté výměny
31 ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém zušlechtěné výrobky nejsou získány z náhradního zboží a zpracovatelskou operací nebyla oprava
32 ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém zušlechtěné výrobky jsou získány z náhradního zboží a zpracovatelskou operací nebyla oprava
33 ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací byla oprava prováděná za úplatu a zušlechtěné výrobky nejsou získány z náhradního zboží
34 ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací byla oprava prováděná za úplatu a zušlechtěné výrobky jsou získány z náhradního zboží
35 ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací byla oprava prováděná bezúplatně a zušlechtěné výrobky nejsou získány z náhradního zboží
36 ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací byla oprava prováděná bezúplatně a zušlechtěné výrobky jsou získány z náhradního zboží
37 ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém nebyla u zboží propuštěného do tohoto režimu provedena žádná zpracovatelská operace,
39 ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém výsledkem zpracovatelských operací nebyla požadovaná forma zušlechtěných výrobků (odpad),
42 propuštění zboží do režimu volného oběhu, není-li za dovážené zboží poskytována žádná úhrada, ale naopak je za takové dovozy dohodnuta úhrada ze zahraničí
51 propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém zušlechtěné výrobky nejsou získávány z náhradního zboží a zpracovatelskou operací nebyla oprava
52 propuštění zahraničního zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém zušlechtěné výrobky jsou získávány z náhradního zboží a zpracovatelskou operací nebyla oprava
53 propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací je oprava prováděná za úplatu a zušlechtěné výrobky nejsou získávány z náhradního zboží
54 propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací je oprava prováděná za úplatu a zušlechtěné výrobky jsou získávány z náhradního zboží
55 propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací je oprava prováděná bezúplatně a zušlechtěné výrobky nejsou získávány z náhradního zboží
56 propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací je oprava prováděná bezúplatně a zušlechtěné výrobky jsou získávány z náhradního zboží
61 propuštění zboží do režimu dočasného použití na dobu delší než 24 měsíců, nejedná-li se o placený pronájem s předem dohodnutým odkoupením pronajatého zboží
62 propuštění zboží do režimu dočasného použití k placenému pronájmu s předem dohodnutým odkoupením pronajatého zboží
65 ukončení režimu dočasného použití, do kterého bylo zboží propuštěno na dobu delší než 24 měsíců a nejednalo se o placený pronájem s předem dohodnutým odkoupením pronajatého zboží
66 ukončení režimu dočasného použití , do kterého bylo zboží propuštěno k placenému pronájmu s předem dohodnutým odkoupením pronajatého zboží
73 propuštění zboží do volného oběhu v souvislosti s ukončením režimu pasivního zušlechťovacího styku, prošlo-li zboží zpracovatelskou operací, kterou byla oprava prováděná za úplatu
74 propuštění náhradního zboží do volného oběhu při jeho předchozím dovozu v systému prosté výměny, je-li zpracovatelskou operací v režimu pasivního zušlechťovacího styku oprava prováděná za úplatu
75 propuštění zboží do volného oběhu v souvislosti s ukončením režimu pasivního zušlechťovacího styku, prošlo-li zboží zpracovatelskou operací, kterou byla oprava prováděná bezúplatně
76 propuštění náhradního zboží do volného oběhu při jeho předchozím dovozu v systému prosté výměny, je-li zpracovatelskou operací v režimu pasivního zušlechťovacího styku oprava prováděná bezúplatně
99 vyjádření jiné obchodní operace než výše uvedené
X.
SEZNAM KÓDŮ MĚRNÝCH JEDNOTEK
(odstavec 31 Deklarace)
Kód Název
BLL Barel (petrolej) - US (158,987 krychlových decimetrů)
BUI Bušl - UK (36,36874 krychlových decimetrů)
BUA Bušl - US (35,2391 krychlových decimetrů)
PGL Cejchovaný galon
CNT Cent GB (45,359237 kilogramu)
CWA Cent US (45,3592 kilogramů)
CLT Centilitr
CMT Centimetr
CMK Čtvereční centimetr
DMK Čtvereční decimetr
MTK Čtvereční metr
MMK Čtvereční milimetr
INK Čtvereční palec
FTK Čtvereční stopa
YDK Čtverečný yard
QTR Čtvrtcent GB (12,700586 kilogramů)
QTI Čtvrtgalon - quart UK (1,136523 krychlového decimetru)
GII Čtvrtka pinty - gill UK (0,142065 krychlových decimetrů)
GIA Čtvrtka pinty - gill US (11,8294 krychlových centimetrů)
DLT Decilitr
DMT Decimetr
DTN Decituna
TPR Deset párů
DRM Drachm GB (3,887935 gramů = 1/16 unce)
DRI Dram GB (1,771745 gramů)
DRA Dram US (3,887935 gramů)
DWT Dvacetina unce GB, US (1,555174 gramů)
GLI Galon - UK (4,546092 krychlových decimetrů)
GRM Gram
GRN Gran - grain GB, US (64,79891 miligramů =1/16 gramu)
HGM Hektogram
HLT Hektolitr
HPA Hektolitr čistého alkoholu
HMT Hektometr
JOU Joule
PTL Kapalná pinta (0,473176 krychlového decimetru)
OZI Kapalná unce - UK (28,413 krychlových centimetrů)
OZA Kapalná unce - US (29,5735 krychlových centimetrů)
GLL Kapalný galon US (3,78541 krychlových decimetrů)
QTL Kapalný čtvrtgalon - US (0,946353 krychlového decimetru)
CTM Karát (200 miligramů = 2.10E-4 kilogramů)
KGM Kilogram
KSD Kilogram 90% suché substance
KPP Kilogram anhydridu fosforu
KNI Kilogram dusíku
KPH Kilogram hydroxidu potaše
KSH Kilogram hydroxidu sody
KNS Kilogram jmenovité substance
KSH Kilogram leptavé sody
KPH Kilogram leptavého potaše
KMQ Kilogram na krychlový metr
KPO Kilogram oxidu potaše
KPP Kilogram pentoxidu fosforu
KUR Kilogram uranu
KJO Kilojoule
KLT Kilolitr (1 000 litrů)
KTN Kilotuna
KWT Kilowatt
STI Kámen GB - stone GB (6,350293 kilogramů = 14 liber)
SST Krátký standard (7200 zápalek)
FTQ Krychlová stopa
CMQ Krychlový centimetr
DMQ Krychlový decimetr
MTQ Krychlový metr
MMQ Krychlový milimetr
INQ Krychlový palec
YDQ Krychlový yard
LBR Libra (0,45359237 kilogramu)
LTR Litr (1 krychlový decimetr)
LPA Litr čistého alkoholu
SHT Lodní tuna
STN Malá tuna - short ton GB, US (0,90718474 tuny)
SMI Míle.-.(Statute).mile (1609,344 m)
MAL Megalitr
MAM Megametr
MAW Megawatt
MTR Metr
TNE Metrická tuna (1000 kilogramů)
DTN Metrický cent (100 kilogramů)
MGM Miligram
MLT Mililitr
MMT Milimetr
HMQ Milion krychlových metrů
MIU Milion mezinárodních jednotek
INH Palec (25,4 milimetrů)
PTI Pinta - UK (0,568262 krychlového decimetru)
NMP Počet balíků
NPL Počet balíčků
NBB Počet cívek
NPT Počet druhů
NAR Počet kusů
NIU Počet mezinárodních jednotek
NPR Počet párů
NRL Počet svitků
DTN Quintal, metric (100 kilogramů)
SCO Score (20)
WCD Sáh - cord (3,63 krychlových metrů)
SCR Skrupul - Scruple GB, US (1,295982 gramů)
SET Souprava
WSD Standard
CNP Sto balíků
HIU Sto mezinárodních jednotek
FOT Stopa (0,3048 metru)
PTD Suchá pinta - US (0,55061 krychlového decimetru)
BLD Suchý barel - US (115,627 krychlových decimetrů)
GLD Suchý galon - US (4,404884 krychlových decimetrů)
QTD Suchý čtvrtgalon - US (1,101221 krychlového decimetru)
LBT Trojská libra US (373,242 gramů)
DZN Tucet (12)
DZP Tucet balíků
DPR Tucet párů
DRL Tucet svitků
GGR Tucet veletuctů (12 x 144)
TNE Tuna (1000 kilogramů)
TSD Tuna 90% suché substance
ONZ Unce GB, US (28,349523 gramu)
APZ Unce GB, US (31,10348 gramů)
GRO Veletucet (144)
LTN Velká tuna GB, US (1,0160469 tuny)
CWI (Velký) cent GB (50,802345 kilogramů)
WTT Watt
YRD Yard (0,9144 metrů)
XI.
SEZNAM KÓDŮ CELNĚ SCHVÁLENÝCH URČENÍ
(odstavec 37 Deklarace - levá část)
Kód Vysvětlivky
------------------------------------------------------------------
10 propuštění zboží do režimu vývozu, jehož účelem je trvalé ponechání zboží v zahraničí
11 propuštění zboží do režimu vývozu, které je přidáváno ke zpět vyváženým zušlechtěným výrobkům z aktivního zušlechťovacího styku
21 propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku, není-li účelem zpracovatelské operace oprava dočasně vyváženého zboží
22 propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku, je- li účelem zpracovatelské operace oprava dočasně vyváženého zboží
23 propuštění zboží do režimu vývozu, jehož účelem není trvalé ponechání zboží v zahraničí a u něhož se předpokládá zpětný dovoz zboží v nezměněném stavu
32 ukončení režimu dočasného použití
33 ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému
34 ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení
40 propuštění zboží do režimu volného oběhu
41 propuštění zboží do volného oběhu v rámci režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení
51 propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému
53 propuštění zboží do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla
56 propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému, je-li zboží umístěno ve svobodném celním pásmu nebo svobodném celním skladu
59 propuštění zboží do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla
61 propuštění dříve českého zboží, které se ve lhůtě tří let po vývozu z tuzemska vrací zpět, do režimu volného oběhu s osvobozením od cla dle ustanovení § 234 zákona
71 propuštění zahraničního zboží do režimu uskladňování v celním skladu
72 propuštění českého zboží do režimu uskladňování v celním skladu
76 propuštění do režimu vývozu s umístěním do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu
77 propuštění do režimu pasivního zušlechťovacího styku s umístěním do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu
78 umístění zboží do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu, nejedná-li se o celně schválené určení označené kódem 76
91 propuštění zboží do režimu přepracování pod celním dohledem
96 propuštění českého zboží do režimu vývozu s umístěním do prodejny typu DUTY/TAX FREE
XII.
SEZNAM KÓDŮ NA PŘIZNÁNÍ CELNÍCH VÝHOD
(odstavec 37 Deklarace - pravá část)
Kód Vysvětlivky
------------------------------------------------------------------
01 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 204 zákona (opravené zboží)
02 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 234 zákona (vrácené zboží)
11 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 2 až 10 vyhlášky o osvobození od cla31) (osobní majetek fyzických osob dovážený při převedení jejich obvyklého místa pobytu v zahraničí do tuzemska)
12 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 11 až 14 vyhlášky o osvobození od cla31) (zboží dovážené při příležitosti sňatku)
13 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 15 až 18 vyhlášky o osvobození od cla31) (osobní majetek nabytý děděním)
14 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 19 až 23 vyhlášky o osvobození od cla31) (vybavení domácnosti určení k zařízení přechodného bydliště)
15 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 24 až 25 vyhlášky o osvobození od cla31) (studijní potřeby a vybavení domácnosti žáků nebo studentů)
16 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 26 až 28 vyhlášky o osvobození od cla31) (vybavení domácnosti dovážené v souvislosti s ukončením dočasného pobytu v zahraničí)
17 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 29 až 30 vyhlášky o osvobození od cla31) (zásilky nepatrné hodnoty)
18 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 31 až 33 vyhlášky o osvobození od cla31) (drobné zásilky zboží, které nemají obchodní charakter)
19 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 34 až 40 vyhlášky o osvobození od cla31) (obchodní majetek dovážený při přemístění podniku)
20 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 41 až 45 vyhlášky o osvobození od cla31) (zemědělské výrobky a zboží používané v zemědělské výrobě)
21 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 46 až 48 vyhlášky o osvobození od cla31) (zboží, které nemá obchodní charakter, dovážené cestujícím)
22 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 49 až 58 vyhlášky o osvobození od cla31) (zboží pro vzdělávací, vědecké a kulturní účely a vědecké nástroje a přístroje)
23 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 59 vyhlášky o osvobození od cla31) (laboratorní zvířata a biologické nebo chemické látky určené k výzkumu)
24 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 60 až 62 vyhlášky o osvobození od cla31) (léčebné látky lidského původu a činidla k určování krevní skupiny a tkání)
25 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 63 a 64 vyhlášky o osvobození od cla 31) (nástroje a přístroje určené k lékařskému výzkumu, lékařské diagnostice nebo k léčbě)
26 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 65 vyhlášky o osvobození od cla31) (referenční látky pro kontrolu kvality léčivých výrobků)
27 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 66 vyhlášky o osvobození od cla31) (farmaceutické výrobky používané při mezinárodních sportovních soutěžích)
28 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 67 až 71 vyhlášky o osvobození od cla 31) (zboží k charitativním účelům)
29 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 72 až 74 vyhlášky o osvobození od cla 31) (zboží dovážené ve prospěch postižených osob)
30 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 75 až 80 vyhlášky o osvobození od cla 31) (zboží dovážené ve prospěch obětí katastrof)
31 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 81 vyhlášky o osvobození od cla31) (čestná vyznamenání a odměny)
32 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 82 až 84 vyhlášky o osvobození od cla 31) (dary věnované v rámci mezinárodních vztahů)
33 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 85 vyhlášky o osvobození od cla 31) (zboží určené pro představitele států)
34 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 86 až 91 vyhlášky o osvobození od cla 31) (zboží požívající ochrany podle mezinárodního práva a zboží dovážené zahraničními osobami, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv)
35 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 92 a 93 vyhlášky o osvobození od cla 31) (zboží dovážené ozbrojenými silami, civilními složkami doprovázejícími ozbrojené síly a osobami závislými na příslušnících ozbrojených sil nebo civilní složky)
36 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 94 vyhlášky o osvobození od cla31) (zboží dovážené pro účely obchodní činnosti - vzorky nepatrné hodnoty)
37 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 95 až 97 vyhlášky o osvobození od cla 31) (zboží dovážené pro účely obchodní činnosti- tiskoviny a reklamní materiál)
38 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 98 až 102 vyhlášky o osvobození od cla 31) (zboží dovážené pro účely obchodní činnosti - výrobky užívané nebo spotřebované v průběhu výstavy nebo podobné akce)
39 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 103 až 106 vyhlášky o osvobození od cla 31) (zboží dovážené pro účely obchodní činnosti - zboží dovážené ke zkouškám analýzám nebo pokusům)
40 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 107 vyhlášky o osvobození od cla31) (zásilky určené osobám příslušným ve věcech ochrany autorských práv nebo průmyslového nebo obchodního vlastnictví)
41 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 108 vyhlášky o osvobození od cla31) (turistický a propagační materiál)
42 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 109 vyhlášky o osvobození od cla31) (různé dokumenty a zboží bez obchodní hodnoty)
43 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 110 vyhlášky o osvobození od cla31) (materiál k upevnění a ochraně zboží při dopravě)
44 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 111 vyhlášky o osvobození od cla31) (stelivo, píce a krmivo určené pro zvířata během jejich dopravy)
45 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 112 až 114 vyhlášky o osvobození od cla31) (pohonné hmoty a mazadla pro silniční motorová vozidla a speciální kontejnery)
46 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 115 vyhlášky o osvobození od cla31) (materiál určený na výstavbu, údržbu nebo výzdobu památníků nebo hřbitovů válečných obětí)
47 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 116 vyhlášky o osvobození od cla31) (rakve, urny a pohřební ozdoby)
48 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 117 vyhlášky o osvobození od cla31) (zboží poskytované cestujícím a členům posádky a zboží určené k zásobování cestujících a členů posádky během přepravy)
49 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 118 vyhlášky o osvobození od cla31) (liturgické předměty)
61 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 119 až 122 vyhlášky o osvobození od cla 31) (zboží určené k vystavení, předvedení nebo používání na výstavách a podobných akcích)
62 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 123 až 127 vyhlášky o osvobození od cla 31) (zařízení k výkonu povolání)
63 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 128 až 132 vyhlášky o osvobození od cla 31) (zboží dovážené v rámci obchodní operace)
64 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 133 až 139 vyhlášky o osvobození od cla 31) (zboží dovážené v rámci výrobní operace)
65 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 140 až 143 vyhlášky o osvobození od cla 31) (zboží dovážené pro pedagogické, vědecké nebo kulturní účely)
66 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 144 vyhlášky o osvobození od cla31) (lékařská, chirurgická a laboratorní zařízení)
67 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 145 až 148 vyhlášky o osvobození od cla31) (osobní svršky cestujících a zboží dovážené ke sportovním účelům)
68 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 149 vyhlášky o osvobození od cla31) (turistický propagační materiál)
69 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 150 až 152 vyhlášky o osvobození od cla 31) (zboží dovážené v pohraničním styku)
70 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 153 až 156 vyhlášky o osvobození od cla 31) (zboží dovážené k humanitárním účelům)
71 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 157 až 162 vyhlášky o osvobození od cla 31) (dopravní prostředky)
72 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 163 až 165 vyhlášky o osvobození od cla 31) (zvířata)
81 vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při dovozech zboží, které je určeno pro potřeby kulturních a informačních středisek a k prodeji v těchto střediscích, zřízených v tuzemsku na základě mezinárodní smlouvy
91 vyjadřuje nárok na uplatnění celní sazby stanovené zvláštním předpisem, jiné než je uvedena v celním sazebníku nebo vyplývá z ustanovení mezinárodních smluv
98 vyjadřuje požadavek na celní výhodu v jiných než výše uvedených případech (povinnost předložit žádost o přiznání výhody není uvedením tohoto kódu dotčena).
XIII.
SEZNAM KÓDŮ NA PŘIZNÁNÍ DAŇOVÝCH VÝHOD
(odstavec 37 Deklarace - pravá část)
Kód  Vysvětlivky
------------------------------------------------------------------
A vyjadřuje nárok na osvobození od daně z přidané hodnoty dle ustanovení § 43 odst. 5 zákona o DPH32)
D vyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona o SPD33)
E vyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona o SPD33) a současně i nárok na osvobození od daně z přidané hodnoty dle ustanovení § 43 odst. 5 zákona o DPH32)
F vyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 8 odst. l písm. b) zákona o SPD33)
G vyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 8 odst. l písm. b) zákona o SPD33) a současně i nárok na osvobození od daně z přidané hodnoty dle ustanovení § 43 odst. 5 zákona o DPH32)
H vyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 23 zákona o SPD33)
I vyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 23 zákona o SPD33) a současně i nárok na osvobození od daně z přidané hodnoty dle ustanovení § 43 odst. 5 zákona o DPH32)
J vyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 29 zákona o SPD33)
K vyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 29 zákona o SPD33) a současně i nárok na osvobození od daně z přidané hodnoty dle ustanovení § 43 odst. 5 zákona o DPH32).
Příl.16a
CELNÍ PROHLÁŠENÍ
na propuštění zboží, které je ve vlastnictví nebo je určeno pro armádu členského státu Severoatlantické smlouvy nebo Partnerství pro mír, do národního tranzitu
    


   
    


   
    


   
    


   
Příl.17
IX.
SEZNAM DOPLŇKOVÝCH KÓDŮ K ČÍSELNÝM KÓDŮM PODPOLOŽEK ZBOŽÍ
(odstavec 33 Deklarace)
 Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté
-----------------------------------------------------------------------
  Kód   Dopl.  MJ          Popis zboží
 celního   kód
 sazebníku
-----------------------------------------------------------------------
  1     2   3             4
-----------------------------------------------------------------------
0510 00 00  10   KGN Mukóza surová, mražená a sušená, pankreas
             vepřová
0510 00 00  91   KGN Žlázy a jiné látky živočišného původu
             používané k přípravě farmaceutických výrobků,
             čerstvé, chlazené, zmrazené nebo jinak
             prozatímně konzervované
0510 00 00  99   KGN Ostatní
0511 99 90  10   KGN Embrya hovězího dobytka
0511 99 90  90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------

Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané
         květiny a dekorativní listoví
-----------------------------------------------------------------------
  Kód   Dopl.  MJ          Popis zboží
 celního   kód
 sazebníku
-----------------------------------------------------------------------
   1     2   3             4
-----------------------------------------------------------------------
0603 10 10  10   KGN Od 1. ledna do 31. května
0603 10 10  20   KGN Od 1. června do 31. října
0603 10 10  30   KGN Od 1. listopadu do 31. prosince
-----------------------------------------------------------------------
0603 10 20  10   KGN Od 1. ledna do 31. května
0603 10 20  20   KGN Od 1. června do 31. října
0603 10 20  30   KGN Od 1. listopadu do 31. prosince
-----------------------------------------------------------------------
0603 10 40  10   KGN Od 1. ledna do 31. května
0603 10 40  20   KGN Od 1. června do 31. října
0603 10 40  30   KGN Od 1. listopadu do 31. prosince
-----------------------------------------------------------------------
0603 10 50  10   KGN Od 1. ledna do 31. května
0603 10 50  20   KGN Od 1. června do 31. října
0603 10 50  30   KGN Od 1. listopadu do 31. prosince
-----------------------------------------------------------------------
0603 10 80  10   KGN Od 1. ledna do 31. května
0603 10 80  20   KGN Od 1. června do 31. října
0603 10 80  30   KGN Od 1. listopadu do 31. prosince
-----------------------------------------------------------------------

      Jedlá zelenina a některé kořeny a hlízy
-----------------------------------------------------------------------
  Kód   Dopl.  MJ          Popis zboží
 celního   kód
 sazebníku
-----------------------------------------------------------------------
   1     2   3             4
-----------------------------------------------------------------------
0701 90 50  10   KGN Od 1. ledna do 15. května
0701 90 50  20   KGN Od 16. května do 30. června
-----------------------------------------------------------------------
0702 00 00  20   KGN Od 1. ledna do 14. května
0702 00 00  30   KGN Od 15. května do 31. května
0702 00 00  70   KGN Od 1. června do 31. října
0702 00 00  80   KGN Od 1. listopadu do 31. prosince
-----------------------------------------------------------------------
0704 10 00  11   KGN Květák od 1. ledna do 14. dubna
0704 10 00  12   KGN Brokolice od 1. ledna do 14. dubna
0704 10 00  21   KGN Květák od 15. dubna do 30. listopadu
0704 10 00  22   KGN Brokolice od 15. dubna do 30. listopadu
0704 10 00  31   KGN Květák od 1. prosince do 31. prosince
0704 10 00  32   KGN Brokolice od 1. prosince do 31. prosince
-----------------------------------------------------------------------
0704 90 90  10   KGN Zelí pekingské
0704 90 90  90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
0705 11 00  11   KGN Od 1. ledna do 31. března
0705 11 00  12   KGN Od 1. dubna do 30. listopadu
0705 11 00  13   KGN Od 1. prosince do 31. prosince
-----------------------------------------------------------------------
0706 90 10  11   KGN Od 1. ledna do 30. dubna
0706 90 10  12   KGN Od 1. května do 30. září
0706 90 10  13   KGN Od 1. října do 31. prosince
-----------------------------------------------------------------------
0707 00 05  10   KGN Od 1.ledna do 15.května
0707 00 05  20   KGN Od 16.května do 31.října
0707 00 05  90   KGN Od 1.listopadu do 31.prosince
-----------------------------------------------------------------------

  Jedlé ovoce a ořechy; kůra citrusových plodů nebo melounů
-----------------------------------------------------------------------
      Kód   Dopl.  MJ          Popis zboží
 celního   kód
 sazebníku
-----------------------------------------------------------------------
   1     2   3             4
-----------------------------------------------------------------------
0806 10 10  10   KGN Od 1. ledna do 14. července
0806 10 10  20   KGN Od 15. července do 31. října
0806 10 10  90   KGN Od 1. listopadu do 31. prosince
-----------------------------------------------------------------------
0808 10 20  10   KGN Od 1. ledna do 31. března
0808 10 20  20   KGN Od 1. dubna do 31. července
0808 10 20  90   KGN Od 1. srpna do 31. prosince
-----------------------------------------------------------------------
0808 10 50  10   KGN Od 1. ledna do 31. března
0808 10 50  20   KGN Od 1. dubna do 31. července
0808 10 50  90   KGN Od 1. srpna do 31. prosince
-----------------------------------------------------------------------
0808 10 90  10   KGN Od 1. ledna do 31. března
0808 10 90  20   KGN Od 1. dubna do 31. července
0808 10 90  90   KGN Od 1. srpna do 31. prosince
-----------------------------------------------------------------------
0808 20 50  10   KGN Od 1. ledna do 31. března
0808 20 50  21   KGN Od 1. dubna do 30. dubna
0808 20 50  22   KGN Od 1. května do 30. června
0808 20 50  23   KGN Od 1. července do 15. července
0808 20 50  90   KGN Od 16. července do 31. prosince
-----------------------------------------------------------------------
0809 20 05  10   KGN Od 1. ledna do 30. dubna
0809 20 05  20   KGN Od 1. května do 31. května
0809 20 05  30   KGN Od 1. června do 15. července
0809 20 05  40   KGN Od 16. července do 10. srpna
0809 20 05  90   KGN Od 11. srpna do 31. prosince
-----------------------------------------------------------------------
0809 20 95  10   KGN Od 1. ledna do 30. dubna
0809 20 95  20   KGN Od 1. května do 15. července
0809 20 95  90   KGN Od 16. července do 31. prosince
-----------------------------------------------------------------------
0809 30 10  10   KGN Od 1. ledna do 20. června
0809 30 10  20   KGN Od 21. června do 30. září
0809 30 10  90   KGN Od 1. října do 31. prosince
-----------------------------------------------------------------------
0809 30 90  10   KGN Od 1. ledna do 20. června
0809 30 90  20   KGN Od 21. června do 30. září
0809 30 90  90   KGN Od 1. října do 31. prosince
-----------------------------------------------------------------------
0809 40 05  10   KGN Od 1. ledna do 30. června
0809 40 05  20   KGN Od 1. července do 30.září
0809 40 05  90   KGN Od 1. října do 31.prosince
-----------------------------------------------------------------------
0810 10 00  11   KGN Od 1. ledna do 30. dubna
0810 10 00  12   KGN Od 1. května do 31. července
0810 10 00  13   KGN Od 1. srpna do 31. prosince
-----------------------------------------------------------------------

              Obiloviny
-----------------------------------------------------------------------
  Kód   Dopl.  MJ          Popis zboží
 celního  kód
 sazebníku
-----------------------------------------------------------------------
   1    2   3             4
-----------------------------------------------------------------------
1001 90 99 10   KGN Pšenice potravinářská
1001 90 99 20   KGN Pšenice krmná
1001 90 99 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
1003 00 90 10   KGN Ječmen sladovnický
1003 00 90 20   KGN Ječmen krmný
1003 00 90 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------

 Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody;
    průmyslové nebo léčivé rostliny; sláma a pícniny
-----------------------------------------------------------------------
  Kód   Dopl.  MJ          Popis zboží
 celního  kód
 sazebníku
-----------------------------------------------------------------------
   1    2   3             4
-----------------------------------------------------------------------
1211 90 98 10   KGN Konopí
1211 90 98 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------

  Šelak; gumy, pryskyřice a jiné rostlinné šťávy a výtažky
-----------------------------------------------------------------------
  Kód   Dopl.  MJ          Popis zboží
 celního  kód
 sazebníku
-----------------------------------------------------------------------
   1    2   3             4
-----------------------------------------------------------------------
1302 19 98 11   KGN Koncentrát z tobolek máku
1302 19 98 12   KGN Pryskyřice z konopí
1302 19 98 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------

            Cukr a cukrovinky
-----------------------------------------------------------------------
  Kód   Dopl.  MJ          Popis zboží
 celního  kód
 sazebníku
-----------------------------------------------------------------------
   1    2   3             4
-----------------------------------------------------------------------
1702 30 99 10   KGN Glukózový sirup s obsahem glukózy v sušině
             90% hmotnostních nebo větším
1702 30 99 20   KGN Glukózový sirup s obsahem glukózy v sušině
             menším než 90% hmotnostních
1702 30 99 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------

           Různé jedlé přípravky
-----------------------------------------------------------------------
  Kód   Dopl.  MJ          Popis zboží
 celního  kód
 sazebníku
-----------------------------------------------------------------------
   1    2   3             4
-----------------------------------------------------------------------
2106 90 30 10   KGN Ve skleněných lahvích o obsahu nepřesahujícím
             0,7 l
2106 90 30 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2106 90 59 10   KGN Ve skleněných lahvích o obsahu nepřesahujícím
             0,7 l
2106 90 59 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------

          Nápoje, lihoviny a ocet
-----------------------------------------------------------------------
  Kód   Dopl.  MJ          Popis zboží
 celního  kód
sazebníku
-----------------------------------------------------------------------
  1    2   3             4
-----------------------------------------------------------------------
2204 10 11 10   LTR  Obsahující celkově více než 22% objemových
             alkoholu
2204 10 11 90   LTR  Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2204 10 19 11   LTR  Vyrobené prvotním nebo druhotným kvašením vín
             anebo moštů, které při uzavřeném obsahu
             dosahují při teplotě 20 st. C přetlak nejméně
             0,3 MPa, obsahující celkově více než 22%
             objemových alkoholu
2204 10 19 12   LTR  Vyrobené prvotním nebo druhotným kvašením vín
             anebo moštů, které při uzavřeném obsahu
             dosahují při teplotě 20 st. C přetlak nejméně
             0,3 MPa, s obsahem alkoholu nepřesahujícím
             22% objemových
2204 10 19 91   LTR  Dosycované CO2, které při uzavřeném obsahu
             dosahují při teplotě 20 st. C přetlak větší
             než 0,1 MPa obsahující celkově více než 22%
             objemových alkoholu
2204 10 19 92   LTR  Dosycované CO2, které při uzavřeném obsahu
             dosahují při teplotě 20 st. C přetlak větší
             než 0,1 MPa, s obsahem alkoholu
             nepřesahujícím 22% objemových
-----------------------------------------------------------------------
2204 10 99 10   LTR  Vyrobené prvotním nebo druhotným kvašením vín
             anebo moštů, které při uzavřeném obsahu
             dosahují při teplotě 20 st. C přetlak nejméně
             0,3 MPa
2204 10 99 90   LTR  Dosycované CO2, které při uzavřeném obsahu
             dosahují při teplotě 20 st. C přetlak větší
             než 0,1 MPa
-----------------------------------------------------------------------
2204 21 10 10   LTR  Obsahující celkově více než 22% objemových
             alkoholu
2204 21 10 90   LTR  Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2204 29 10 10   LTR  Obsahující celkově více než 22% objemových
             alkoholu
2204 29 10 90   LTR  Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2205 10 90 10   LTR  Obsahující celkově více než 22% objemových
             alkoholu
2205 10 90 90   LTR  Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2205 90 90 10   LTR  Obsahující celkově více než 22% objemových
             alkoholu
2205 90 90 90   LTR  Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2206 00 10 01   LTR  Obsahující celkově více než 22% objemových
             alkoholu
2206 00 10 10   LTR  Vyrobené prvotním nebo druhotným kvašením vín
             anebo moštů, které při uzavřeném obsahu
             dosahují při teplotě 20 st. C přetlak nejméně
             0,3 MPa, s obsahem alkoholu nepřesahujícím
             22% objemových
2206 00 10 20   LTR  Dosycované CO2, které při uzavřeném obsahu
             dosahují při teplotě 20 st. C přetlak větší
             než 0,1 MPa, s obsahem     alkoholu
             nepřesahujícím 22% objemových
2206 00 10 30   LTR  Desertní a desertní kořeněná vína, t.j.
             nápoje vyrobené z vín s přísadou rafinovaného
             cukru anebo zahuštěného moštu, jemného
             rafinovaného lihu anebo vinného destilátu,
             případně koření, s obsahem alkoholu
             nepřesahujícím 22% objemových
2206 00 10 90   LTR  Ostatní výrobky podle § 35 písm. e) zákona o
             spotřebních daních, s obsahem alkoholu
             nepřesahujícím 22% objemových
-----------------------------------------------------------------------
2206 00 31 01   LTR  Obsahující celkově více než 22% objemových
             alkoholu
2206 00 31 10   LTR  Vyrobené prvotním nebo druhotným kvašením vín
             anebo moštů, které při uzavřeném obsahu
             dosahují při teplotě 20 st. C přetlak nejméně
             0,3 MPa,
             s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22%
             objemových alkoholu
2206 00 31 20   LTR  Dosycované CO2, které při uzavřeném obsahu
             dosahují při teplotě 20 st. C přetlak větší
             než 0,1 MPa, s obsahem alkoholu
             nepřesahujícím 22% objemových
2206 00 31 30   LTR  Desertní a desertní kořeněná vína, t.j.
             výrobky vyrobené z vín s přísadou
             rafinovaného cukru anebo zahuštěného moštu,
             jemného rafinovaného lihu anebo vinného
             destilátu, případně koření, s obsahem
             alkoholu nepřesahujícím 22% objemových
2206 00 31 40   LTR  Cidry a perry podle § 35 písm. f) zákona o
             spotřebních daních, které při uzavřeném
             obsahu a teplotě 20 st. C dosahují přetlak
             větší než 0,3 MPa, bez ohledu na obsah
             alkoholu
2206 00 31 50   LTR  Cidry a perry podle § 35 písm. f) zákona o
             spotřebních daních, které při uzavřeném
             obsahu a teplotě 20 st. C nedosahují přetlak
             větší než 0,3 MPa, při obsahu alkoholu do 7%
             objemu (včetně)
2206 00 31 60   LTR  Cidry a perry podle § 35 písm. f) zákona o
             spotřebních daních, které při uzavřeném
             obsahu a teplotě 20 st. C nedosahují přetlak
             větší než 0,3 MPa, při obsahu alkoholu větším
             než 7% objemových
2206 00 31 90   LTR  Ostatní výrobky podle § 35 písm. e) zákona o
             spotřebních daních, s obsahem alkoholu
             nepřesahujícím 22% objemových
-----------------------------------------------------------------------
2206 00 39 01   LTR  Obsahující celkově více než 22% objemových
             alkoholu
2206 00 39 10   LTR  Vyrobené prvotním nebo druhotným kvašením vín
             anebo moštů, které při uzavřeném obsahu
             dosahují při teplotě 20 st. C přetlak
             nejméně 0,3 MPa,
             s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22%
             objemových
2206 00 39 20   LTR  Dosycované CO2, které při uzavřeném obsahu
             dosahují při teplotě 20 st. C přetlak větší
             než 0,1 MPa, s obsahem alkoholu
             nepřesahujícím 22% objemových
2206 00 39 30   LTR  Desertní a desertní kořeněná vína, t.j.
             výrobky vyrobené z vín s přísadou
             rafinovaného cukru anebo zahuštěného moštu,
             jemného rafinovaného lihu nebo vinného
             destilátu, případně koření, s obsahem
             alkoholu nepřesahujícím 22% objemových
2206 00 39 90   LTR  Ostatní výrobky podle § 35 písm. e) zákona o
             spotřebních daních, s obsahem alkoholu
             nepřesahujícím 22% objemových
-----------------------------------------------------------------------
2206 00 51 01   LTR  Obsahující celkově více než 22% objemových
             alkoholu
2206 00 51 10   LTR  Desertní a desertní kořeněná vína, t.j.
             výrobky vyrobené z vín s přísadou
             rafinovaného cukru anebo zahuštěného moštu,
             jemného rafinovaného lihu anebo vinného
             destilátu, případně koření, s obsahem
             alkoholu nepřesahujícím 22% objemových
2206 00 51 20   LTR  Dosycované CO2, které při uzavřeném obsahu
             dosahují při teplotě 20 st. C přetlak větší
             než 0,1 MPa, s obsahem alkoholu
             nepřesahujícím 22% objemových
2206 00 51 50   LTR  Cidry a perry podle § 35 písm. f) zákona o
             spotřebních daních, které při uzavřeném
             obsahu a teplotě 20 st. C nedosahují přetlak
             větší než 0,3 MPa, při obsahu alkoholu do 7%
             objemu (včetně)
2206 00 51 60   LTR  Cidry a perry podle § 35 písm. f) zákona o
             spotřebních daních, které při uzavřeném
             obsahu a teplotě 20 st. C nedosahují přetlak
             větší než 0,3 MPa, při obsahu alkoholu větším
             než 7% objemových
2206 00 51 90   LTR  Ostatní výrobky podle § 35 písm. e) zákona o
             spotřebních daních, s obsahem alkoholu
             nepřesahujícím 22% objemových
-----------------------------------------------------------------------
2206 00 59 01   LTR Obsahující celkově více než 22% objemových
             alkoholu
2206 00 59 10   LTR Desertní a desertní kořeněná vína, t.j.
             výrobky vyrobené z vín s přísadou
             rafinovaného cukru anebo zahuštěného moštu,
             jemného rafinovaného lihu anebo vinného
             destilátu, případně koření, s obsahem
             alkoholu nepřesahujícím 22% objemových
2206 00 59 20   LTR Dosycované CO2, které při uzavřeném obsahu
             dosahují při teplotě 20 st. C přetlak větší
             než 0,1 MPa, s obsahem alkoholu
             nepřesahujícím 22% objemových
2206 00 59 30   LTR Směsi piva s nealkoholickými nápoji
2206 00 59 90   LTR Ostatní výrobky podle § 35 písm. e) zákona o
             spotřebních daních, s obsahem alkoholu
             nepřesahujícím 22% objemových
2206 00 59 99   LTR Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2206 00 81 01   LTR Obsahující celkově více než 22% objemových
             alkoholu
2206 00 81 10   LTR Desertní a desertní kořeněná vína, t.j.
             výrobky vyrobené z vín s přísadou
             rafinovaného cukru anebo zahuštěného moštu,
             jemného rafinovaného lihu anebo vinného
             destilátu, případně koření, s obsahem
             alkoholu nepřesahujícím 22% objemových
2206 00 81 20   LTR Dosycované CO2, které při uzavřeném obsahu
             dosahují při teplotě 20 st. C přetlak větší
             než 0,1 MPa, s obsahem alkoholu
             nepřesahujícím 22% objemových
2206 00 81 50   LTR Cidry a perry podle § 35 písm. f) zákona o
             spotřebních daních, které při uzavřeném
             obsahu a teplotě 20 st. C nedosahují přetlak
             větší než 0,3 MPa, při obsahu alkoholu do 7%
             objemu (včetně)
2206 00 81 60   LTR Cidry a perry podle § 35 písm. f) zákona o
             spotřebních daních, které při uzavřeném
             obsahu a teplotě 20 st. C nedosahují přetlak
             větší než 0,3 MPa, při obsahu alkoholu větším
             než 7%
2206 00 81 90   LTR Ostatní výrobky podle § 35 písm. e) zákona o
             spotřebních daních, s obsahem alkoholu
             nepřesahujícím 22% objemových
-----------------------------------------------------------------------
2206 00 89 01   LTR Obsahující celkově více než 22% objemových
             alkoholu
2206 00 89 10   LTR Desertní a desertní kořeněná vína, t.j.
             výrobky vyrobené     z vín s přísadou
             rafinovaného cukru anebo zahuštěného moštu,
             jemného rafinovaného lihu anebo vinného
             destilátu, případně koření, s obsahem
             alkoholu nepřesahujícím 22% objemových
2206 00 89 20   LTR Dosycované CO2, které při uzavřeném obsahu
             dosahují při teplotě 20 st. C přetlak větší
             než 0,1 MPa, s obsahem alkoholu
             nepřesahujícím 22% objemových
2206 00 89 30   LTR Směsi piva s nealkoholickými nápoji
2206 00 89 90   LTR Ostatní výrobky podle § 35 písm. e) zákona o
             spotřebních daních, s obsahem alkoholu
             nepřesahujícím 22% objemových
2206 00 89 99   LTR Ostatní
-----------------------------------------------------------------------

       Tabák a vyrobené tabákové náhražky
-----------------------------------------------------------------------
  Kód   Dopl.  MJ          Popis zboží
 celního  kód
 sazebníku
-----------------------------------------------------------------------
   1    2   3             4
-----------------------------------------------------------------------
2402 20 10 10   KGN Cigarety provazcové a cigarety filtrové délky
             do 70 mm včetně
2402 20 10 90   KGN Cigarety filtrové délky nad 70 mm
-----------------------------------------------------------------------
2402 20 90 10   KGN Cigarety provazcové a cigarety filtrové délky
             do 70 mm včetně
2402 20 90 90   KGN Cigarety filtrové délky nad 70 mm
-----------------------------------------------------------------------
2403 10 10 11   KGN Cigaretový tabák nařezaný pro výrobu cigaret
2403 10 10 12   KGN Tabákový odpad upravený pro kouření
2403 10 10 21   KGN Lulkový nebo dýmkový tabák
2403 10 10 30   KGN Tabákové vložky z cigaretového tabáku pro
             ruční výrobu cigaret
2403 10 10 80   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2403 10 90 11   KGN Cigaretový tabák nařezaný pro výrobu cigaret
2403 10 90 12   KGN Tabákový odpad upravený pro kouření
2403 10 90 21   KGN Lulkový nebo dýmkový tabák
2403 10 90 30   KGN Tabákové vložky z cigaretového tabáku pro
             ruční výrobu cigaret
2403 10 90 80   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2403 91 00 11   KGN Cigaretový tabák nařezaný pro výrobu cigaret
2403 91 00 12   KGN Tabákový odpad upravený pro kouření
2403 91 00 21   KGN Lulkový nebo dýmkový tabák
2403 91 00 30   KGN Tabákové vložky z cigaretového tabáku pro
             ruční výrobu cigaret
2403 91 00 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2403 99 90 10   KGN Ostatní tabákové výrobky v kusech
2403 99 90 20   KGN Ostatní tabákové výrobky v kg
2403 99 90 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------

 Sůl; síra; zeminy a kameny; sádrovcové materiály, vápno a
              cement
-----------------------------------------------------------------------
  Kód   Dopl.  MJ          Popis zboží
 celního  kód
sazebníku
-----------------------------------------------------------------------
  1    2    3             4
-----------------------------------------------------------------------
2501 00 91 10    KGN Kamenná sůl v 50 kg balení s označením
             zrnitosti 0,7 - 16 mm
2501 00 91 20    KGN Kamenná sůl s jodem v 50 kg balení s
             označením zrnitosti 0,7 - 16 mm
2501 00 91 30    KGN Kamenná sůl v 50 kg balení s označením
             zrnitosti 2,3 - 0,2 a 2,3 - 0,8 mm
2501 00 91 40    KGN Vakuová sůl s jodem v 1 kg balení s označením
             zrnitosti 0,6 - 0,13 mm
2501 00 91 90    KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2507 00 20 10    KGN Kaolin, kvalita Sedlec Ia
2507 00 20 90    KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2523 29 00 10    KGN Cement šedý
2523 29 00 90    KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2523 90 90 10    KGN Cement šedý
2523 90 90 90    KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2524 00 30 11    KGN Azbestová vlákna - krocidolit
2524 00 30 12    KGN Azbestová vlákna - amosit
2524 00 30 13    KGN Azbestová vlákna - anthofylit
2524 00 30 14    KGN Azbestová vlákna - aktinolit
2524 00 30 15    KGN Azbestová vlákna -tremot
2524 00 30 90    KGN Azbestová vlákna ostatní, vločky nebo prášek
-----------------------------------------------------------------------
2524 00 80 10    KGN Krocidolit ostatní
2524 00 80 90    KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------

 Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace;
        živičné látky; minerální vosky
-----------------------------------------------------------------------
  Kód   Dopl.  MJ          Popis zboží
 celního  kód
sazebníku
-----------------------------------------------------------------------
  1    2    3             4
-----------------------------------------------------------------------
2707 10 90 10    KGN Určené k použití, nabízené k prodeji nebo
             používané jako přísada nebo plnivo do
             benzinových paliv a maziv určených k použití,
             nabízených k prodeji nebo používaných pro
             pohon motorů.
2707 10 90 20    KGN Určené k použití, nabízené k prodeji nebo
             používané jako přísada nebo plnivo do paliv a
             maziv (středních a těžkých plynových olejů)
             určených k použití, nabízených k prodeji nebo
             používaných pro pohon motorů.
2707 10 90 90    KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2707 20 90 10    KGN Určené k použití, nabízené k prodeji nebo
             používané jako přísada nebo plnivo do
             benzinových paliv a maziv určených k použití,
             nabízených k prodeji nebo používaných pro
             pohon motorů.
2707 20 90 20    KGN Určené k použití, nabízené k prodeji nebo
             používané jako přísada nebo plnivo do paliv a
             maziv (středních a těžkých plynových olejů)
             určených k použití, nabízených k prodeji nebo
             používaných pro pohon motorů.
2707 20 90 90    KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2707 30 90 10    KGN Určené k použití, nabízené k prodeji nebo
             používané jako přísada nebo plnivo do
             benzinových paliv a maziv určených k použití,
             nabízených k prodeji nebo používaných pro
             pohon motorů.
2707 30 90 20    KGN Určené k použití, nabízené k prodeji nebo
             používané jako přísada nebo plnivo do paliv a
             maziv (středních a těžkých plynových olejů)
             určených k použití, nabízených k prodeji nebo
             používaných pro pohon motorů.
2707 30 90 90    KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2707 40 00 10    KGN Určené k použití, nabízené k prodeji nebo
             používané jako přísada nebo plnivo do
             benzinových paliv a maziv určených k použití,
             nabízených k prodeji nebo používaných pro
             pohon motorů.
2707 40 00 20    KGN Určené k použití, nabízené k prodeji nebo
             používané jako přísada nebo plnivo do paliv a
             maziv (středních a těžkých plynových olejů)
             určených k použití, nabízených k prodeji nebo
             používaných pro pohon motorů.
2707 40 00 90    KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2707 50 90 10    KGN Určené k použití, nabízené k prodeji nebo
             používané jako přísada nebo plnivo do
             benzinových paliv a maziv určených k použití,
             nabízených k prodeji nebo používaných pro
             pohon motorů.
2707 50 90 20    KGN Určené k použití, nabízené k prodeji nebo
             používané jako přísada nebo plnivo do paliv a
             maziv (středních a těžkých plynových olejů)
             určených k použití, nabízených k prodeji nebo
             používaných pro pohon motorů.
2707 50 90 90    KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2707 99 19 10    KGN Určené k použití, nabízené k prodeji nebo
             používané jako přísada nebo plnivo do
             benzinových paliv a maziv určených k použití,
             nabízených k prodeji nebo používaných pro
             pohon motorů.
2707 99 19 20    KGN Určené k použití, nabízené k prodeji nebo
             používané jako přísada nebo plnivo do paliv a
             maziv (středních a těžkých plynových olejů)
             určených k použití, nabízených k prodeji nebo
             používaných pro pohon motorů.
2707 99 19 90    KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2707 99 99     10    KGN Určené k použití, nabízené k prodeji nebo
             používané jako přísada nebo plnivo do
             benzinových paliv a maziv určených k použití,
             nabízených k prodeji nebo používaných pro
             pohon motorů.
2707 99 99 20    KGN Určené k použití, nabízené k prodeji nebo
             používané jako přísada nebo plnivo do paliv a
             maziv (středních a těžkých plynových olejů)
             určených k použití, nabízených k prodeji nebo
             používaných pro pohon motorů.
2707 99 99 90    KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2709 00 90 10    KGN Ropa
2709 00 90 90    KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2710 11 21 10    KGN Určené k použití, nabízené k prodeji nebo
             používané jako přísada nebo plnivo do
             benzinových paliv a maziv určených k použití,
             nabízených k prodeji nebo používaných pro
             pohon motorů
2710 11 21 20    KGN Určené k použití, nabízené k prodeji nebo
             používané jako přísada nebo plnivo do paliv a
             maziv (středních a těžkých plynových olejů)
             určených k použití, nabízených k prodeji nebo
             používaných pro pohon motorů
2710 11 21 90    KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2710 11 25 10    KGN Určené k použití, nabízené k prodeji nebo
             používané jako přísada nebo plnivo do
             benzinových paliv a maziv určených k použití,
             nabízených k prodeji nebo používaných pro
             pohon motorů
2710 11 25 20    KGN Určené k použití, nabízené k prodeji nebo
             používané jako přísada nebo plnivo do paliv a
             maziv (středních a těžkých plynových olejů)
             určených k použití, nabízených k prodeji nebo
             používaných pro pohon motorů
2710 11 25 90    KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2710 11 41 10    KGN S oktanovým číslem nižším než 95 bez
             funkčních přísad
2710 11 41 20    KGN S oktanovým číslem nižším než 95 s funkční
             přísadou proti zatloukání ventilů zážehových
             motorů (ČSN EN 228-65-65505, Změna Z 1)
-----------------------------------------------------------------------
2710 11 90 10    KGN Určené k použití, nabízené k prodeji nebo
             používané jako přísada nebo plnivo do
             benzinových paliv a maziv určených k použití,
             nabízených k prodeji nebo používaných pro
             pohon motorů
2710 11 90 20    KGN Určené k použití, nabízené k prodeji nebo
             používané jako přísada nebo plnivo do paliv a
             maziv (středních a těžkých plynových olejů)
             určených k použití, nabízených k prodeji nebo
             používaných pro pohon motorů
2710 11 90 90    KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2710 19 29 10    KGN Střední oleje určené k použití, nabízené k
             prodeji nebo používané pro pohon motorů nebo
             pro výrobu směsí podle § 19 odst. 2 písm.c)
             zákona
             č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb.
             a zákona č. 141/2001 Sb.
2710 19 29 20    KGN Střední oleje určené k použití, nabízené k
             prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez
             ohledu na způsob spotřeby tepla
2710 19 29 91    KGN Střední oleje jiné než petroleje s funkčními
             přísadami uvedené v příloze č. 4 vyhlášky č.
             186/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 
            348/2000
             Sb., užívané pro tváření a obrábění kovů,
             oleje formové (uvolňovací),oleje k
             antikorozní ochraně a nízkoviskozní oleje s
             obsahem min. 2% hm. přísad
2710 19 29 99    KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2710 19 41 30    KGN Plynové oleje určené k použití, nabízené k
             prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez
             ohledu na způsob spotřeby tepla
2710 19 41 51    KGN Plynové oleje určené k použití, nabízené k
             prodeji nebo používané pro pohon motorů nebo
             pro výrobu směsí podle § 19 odst. 2 písm.c)
             zákona
             č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb.
             a zákona č. 141/2001 Sb.
2710 19 41 91    KGN Plynové oleje s funkčními přísadami uvedené v
             příloze č. 4 vyhlášky
             č. 186/1996 Sb., ve znění vyhlášky č.
             348/2000 Sb., užívané pro tváření
             a obrábění kovů (honování a jiné speciální
             užití), k jemnému zpracování skla, pro
             hydraulické systémy, pro odbedňování
             betonových konstrukcí, k výrobě tiskových
             barev, jako změkčovadlo gumy a nízkoviskozní
             oleje s obsahem min. 2% hm. přísad
2710 19 41 99    KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2710 19 45 30    KGN Plynové oleje určené k použití, nabízené k
             prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez
             ohledu na způsob spotřeby tepla
2710 19 45 51    KGN Plynové oleje určené k použití, nabízené k
             prodeji nebo používané pro pohon motorů nebo
             pro výrobu směsí podle § 19 odst. 2 písm.c)
             zákona
             č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb.
             a zákona č. 141/2001 Sb.

2710 19 45 91    KGN Plynové oleje s funkčními přísadami uvedené v
             příloze č. 4 vyhlášky
             č. 186/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 348/2000
     Sb., užívané pro tváření
             a obrábění kovů (honování a jiné speciální
             užití), k jemnému zpracování skla, pro
             hydraulické systémy, pro odbedňování betonových
             konstrukcí, k výrobě tiskových barev, jako
             změkčovadlo gumy a nízkoviskozní oleje s obsahem
             min. 2% hm. přísad
2710 19 45 99    KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2710 19 49 30    KGN Plynové oleje určené k použití, nabízené k
             prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez
             ohledu na způsob spotřeby tepla
2710 19 49 51    KGN Plynové oleje určené k použití, nabízené k
             prodeji nebo používané pro pohon motorů nebo pro
             výrobu směsí podle § 19 odst. 2 písm.c) zákona
             č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb.a
             zákona č. 141/2001 Sb.
2710 19 49 91    KGN Plynové oleje s funkčními přísadami uvedené v
             příloze č. 4 vyhlášky
             č. 186/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 
            348/2000
             Sb., užívané pro tváření
             a obrábění kovů (honování a jiné speciální
             užití), k jemnému zpracování skla, pro
             hydraulické systémy, pro odbedňování betonových
                 konstrukcí, k výrobě tiskových barev, jako
             změkčovadlo gumy a nízkoviskozní oleje s obsahem
             min. 2% hm. přísad
2710 19 49 99    KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2710 19 61 11    KGN Těžké topné oleje destilující při 350 st. C v
             rozmezí 20% - 85% objemových, určené k použití,
             nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu
             tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla
2710 19 61 12    KGN Těžké topné oleje, t.j. destilační zbytky nebo
             jejich směsi s palivy a mazivy uvedených pod
             písmeny c) až e) § 19 odst. 1 zákona č. 587/1992
             Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb. s viskozitou
             větší než 10x10E-6 m2.s-1 při 100 st. C,
             popřípadě větší než 90x10E-6 m2.s-1 při 50 st. C
             určené k použití, nabízené k prodeji nebo
             používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob
             spotřeby tepla
2710 19 61 90    KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2710 19 63 11    KGN Těžké topné oleje destilující při 350 st. C v
             rozmezí 20% - 85% objemových, určené k použití,
             nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu
             tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla
2710 19 63 12    KGN Těžké topné oleje, t.j. destilační zbytky nebo
             jejich směsi s palivy a mazivy uvedených pod
             písmeny c) až e) § 19 odst. 1 zákona č. 587/1992
             Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb. s viskozitou
             větší než 10x10E-6 m2.s-1 při 100 st. C,
             popřípadě větší než 90x10E-6 m2.s-1 při 50 st. C
             určené k použití, nabízené k prodeji nebo
             používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob
             spotřeby tepla
2710 19 63 90    KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2710 19 65 11    KGN Těžké topné oleje destilující při 350 st. C v
             rozmezí 20% - 85% objemových, určené k použití,
             nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu
             tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla
2710 19 65 12    KGN Těžké topné oleje, t.j. destilační zbytky nebo
             jejich směsi s palivy a mazivy uvedených pod
             písmeny c) až e) § 19 odst. 1 zákona č. 587/1992
             Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb. s viskozitou
             větší než 10x10E-6 m2.s-1 při 100 st. C,
             popřípadě větší než 90x10E-6 m2.s-1 při 50 st. C
             určené k použití, nabízené k prodeji nebo
             používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob
             spotřeby tepla
2710 19 65 90    KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2710 19 69 11    KGN Těžké topné oleje destilující při 350 st. C v
             rozmezí 20% - 85% objemových, určené k použití,
             nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu
             tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla
2710 19 69 12    KGN Těžké topné oleje, t.j. destilační zbytky nebo
             jejich směsi s palivy a mazivy uvedených pod
             písmeny c) až e) § 19 odst. 1 zákona č. 587/1992
             Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb s viskozitou
             větší než 10x10EE-6 m2.s-1 při 100 st. C,
             popřípadě větší než 90x10E-6 m2.s-1 při 50 st. C
             určené k použití, nabízené k prodeji nebo
             používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob
             spotřeby tepla
2710 19 69 90    KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2710 19 71 01    KGN Mající tyto vlastnosti:
             1. viskozita při 40 st. C nižší než 12 mm2.s-1,
             2. bod vzplanutí podle metody Penskyho a
             Martense nebo metodou v otevřeném kelímku
             (Cleveland) max. 150 st. C,
             3. do max. 350 st. C musí být předestilováno
             min. 20% objemu včetně ztrát.
             Postačí, když takový olej splní vlastnost
             uvedenou v bodu 1 a alespoň jednu
             z vlastností uvedených v bodech 2 a 3.
2710 19 71 90    KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2710 19 75 01    KGN Mající tyto vlastnosti:
             1. viskozita při 40 st. C nižší než 12 mm2.s-1,
             2. bod vzplanutí podle metody Penskyho a
             Martense nebo metodou v otevřeném kelímku
             (Cleveland) max. 150 st. C,
             3. do max. 350 st. C musí být předestilováno
             min. 20% objemu včetně ztrát.
             Postačí, když takový olej splní vlastnost
             uvedenou v bodu 1 a alespoň jednu
             z vlastností uvedených v bodech 2 a 3.
2710 19 75 90    KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2710 19 81 01    KGN Mající tyto vlastnosti:
             1. viskozita při 40 st. C nižší než 12 mm2.s-1,
             2. bod vzplanutí podle metody Penskyho a
             Martense nebo metodou v otevřeném kelímku
             (Cleveland) max. 150 st. C,
             3. do max. 350 st. C musí být předestilováno
             min. 20% objemu včetně ztrát.
             Postačí, když takový olej splní vlastnost
             uvedenou v bodu 1 a alespoň jednu
             z vlastností uvedených v bodech 2 a 3.
2710 19 81 11    KGN Ostatní automobilové motorové oleje
2710 19 81 12    KGN Ostatní letecké motorové oleje
2710 19 81 20    KGN Ostatní motorové oleje
2710 19 81 30    KGN Ostatní oleje pro chladící kompresory
2710 19 81 40    KGN Ostatní oleje pro plynové a vzduchové kompresory
2710 19 81 50    KGN Ostatní turbínové oleje
2710 19 81 90    KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2710 19 83 01    KGN Mající tyto vlastnosti:
             1. viskozita při 40 st. C nižší než 12 mm2.s-1,
             2. bod vzplanutí podle metody Penskyho a
             Martense nebo metodou v otevřeném kelímku
             (Cleveland) max. 150 st. C,
             3. do max. 350 st. C musí být předestilováno
             min. 20% objemu včetně ztrát.
             Postačí, když takový olej splní vlastnost
             uvedenou v bodu 1 a alespoň jednu
             z vlastností uvedených v bodech 2 a 3.
2710 19 83 10    KGN Ostatní hydraulické oleje
2710 19 83 90    KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2710 19 85 01    KGN Mající tyto vlastnosti:
             1. viskozita při 40 st. C nižší než 12 mm2.s-1,
             2. bod vzplanutí podle metody Penskyho a
             Martense nebo metodou v otevřeném kelímku
             (Cleveland) max. 150 st. C,
             3. do max. 350 st. C musí být předestilováno
             min. 20% objemu včetně ztrát.
             Postačí, když takový olej splní vlastnost
             uvedenou v bodu 1 a alespoň jednu
             z vlastností uvedených v bodech 2 a 3.
2710 19 85 10    KGN Ostatní bílé oleje technické
2710 19 85 20    KGN Ostatní oleje mediciální (parrafinum liquidum)
-----------------------------------------------------------------------
2710 19 87 01   KGN Mající tyto vlastnosti:
             1. viskozita při 40 st. C nižší než 12 mm2.s-1,
             2. bod vzplanutí podle metody Penskyho a
             Martense nebo metodou v otevřeném kelímku
             (Cleveland) max. 150 st. C,
             3. do max. 350 st. C musí být předestilováno
             min. 20% objemu včetně ztrát.
             Postačí, když takový olej splní vlastnost
             uvedenou v bodu 1 a alespoň jednu
             z vlastností uvedených v bodech 2 a 3.
2710 19 87 11   KGN Ostatní automobilové převodové oleje
2710 19 87 12   KGN Ostatní letecké převodové oleje
2710 19 87 20   KGN Ostatní průmyslové převodové oleje
2710 19 87 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2710 19 91 01   KGN Mající tyto vlastnosti:
             1. viskozita při 40 st. C nižší než 12 mm2.s-1,
             2. bod vzplanutí     podle metody Penskyho a
             Martense nebo metodou v otevřeném kelímku
             (Cleveland) max. 150 st. C,
             3. do max. 350 st. C musí být předestilováno
             min. 20% objemu včetně ztrát.
             Postačí, když takový olej splní vlastnost
             uvedenou v bodu 1 a alespoň jednu
             z vlastností uvedených v bodech 2 a 3.
2710 19 91 10   KGN Ostatní oleje pro obrábění kovů
2710 19 91 20   KGN Ostatní oleje pro uvolňování odlitků z forem
2710 19 91 30   KGN Ostatní antikorozní oleje
-----------------------------------------------------------------------
2710 19 93 01   KGN Mající tyto vlastnosti:
             1. viskozita při 40 st. C nižší než 12 mm2.s-1,
             2. bod vzplanutí podle metody Penskyho a
             Martense nebo metodou v otevřeném kelímku
             (Cleveland) max. 150 st. C,
             3. do max. 350 st. C musí být předestilováno
             min. 20% objemu včetně ztrát.
             Postačí, když takový olej splní vlastnost
             uvedenou v bodu 1 a alespoň jednu
             z vlastností uvedených v bodech 2 a 3.
2710 19 93 10   KGN Ostatní transformátorové oleje
2710 19 93 20   KGN Ostatní elektroizolační oleje
-----------------------------------------------------------------------
2710 19 99 01   KGN Mající tyto vlastnosti:
             1. viskozita při 40 st. C nižší než 12 mm2.s-1,
             2. bod vzplanutí podle metody Penskyho a
             Martense nebo metodou v otevřeném kelímku
             (Cleveland) max. 150 st. C,
             3. do max. 350 st. C musí být předestilováno
             min. 20% objemu včetně ztrát.
             Postačí, když takový olej splní vlastnost
             uvedenou v bodu 1 a alespoň jednu
             z vlastností uvedených v bodech 2 a 3.
2710 19 99 10   KGN Ostatní oleje ložiskové
2710 19 99 20   KGN Ostatní oleje pro technologické účely
2710 19 99 30   KGN Ostatní oleje pro kalení a přenos tepla
2710 19 99 41   KGN Ostatní automobilová plastická maziva obsahující
             více než 70% minerálních olejů
2710 19 99 42   KGN Ostatní plastická maziva obsahující více než 70%
             minerálních olejů
2710 19 99 50   KGN Ostatní oleje textilní
2710 19 99 60   KGN Ostatní oleje postřikové
2710 19 99 70   KGN Ostatní oleje formové
2710 19 99 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2711 11 00 10   KGN Zemní plyn používaný jako pohonná hmota určený k
             použití, nabízený
             k prodeji nebo používaný pro pohon motorů
2711 11 00 20   KGN Zemní plyn dovážený do odpařovacích stanic
             zkapalněných plynů podle zákona č. 458/2000 Sb.
2711 11 00 90   KGN Zemní plyn ostatní - dovážený pro technologické
             zpracování nebo jiné konečné užití; určený pro
             vývoz
-----------------------------------------------------------------------
2711 12 19 10   KGN  Propan používaný jako pohonná hmota určený k
             použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro
             pohon motorů
2711 12 19 90   KGN  Propan používaný pro jiné účely
-----------------------------------------------------------------------
2711 12 94 10   KGN  Propan o čistotě převyšující 90% avšak menší než
             99% určený k použití, nabízený k prodeji nebo
             používaný pro pohon motorů používaný jako
             pohonná hmota
2711 12 94 90   KGN  Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2711 12 97 11   KGN  Směsi propanu a butanu s obsahem převyšujícím
             50%, ale nepřevyšujícím 70% propanu, používané
             jako pohonná hmota určené k použití, nabízené
             k prodeji nebo používané pro pohon motorů
2711 12 97 19   KGN  Ostatní směsi propanu používané jako pohonná
             hmota určené k použití, nabízené k prodeji nebo
             používané pro pohon motorů
2711 12 97 90   KGN  Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2711 13 91 10   KGN  Butan používaný jako pohonná hmota určený k
             použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro
             pohon motorů
2711 13 91 90   KGN  Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2711 13 97 11   KGN  Směsi butanu a propanu s obsahem převyšujícím
             50%, ale nepřevyšujícím 65% butanu, používané
             jako pohonná hmota určené k použití, nabízené
             k prodeji nebo používané pro pohon motorů
2711 13 97 19   KGN  Ostatní směsi butanu používané jako pohonná
             hmota určené k použití, nabízené k prodeji nebo
             používané pro pohon motorů
2711 13 97 90   KGN  Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2711 14 00 10   KGN  Ethylen, propylen, butylen a butadien používané
             jako pohonná hmota určené
             k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro
             pohon motorů
2711 14 00 90   KGN  Ethylen, propylen, butylen a butadien používané
             pro jiné účely
-----------------------------------------------------------------------
2711 19 00 10   KGN  Ostatní zkapalněné plyny používané jako pohonná
             hmota určené k použití, nabízené k prodeji nebo
             používané pro pohon motorů
2711 19 00 90   KGN  Ostatní produkty
-----------------------------------------------------------------------
2711 21 00 10   MTQ  Zemní plyn stlačený používaný jako pohonná hmota
             určený k použití, nabízený k prodeji nebo
             používaný pro pohon motorů
2711 21 00 90   MTQ  Zemní plyn ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2711 29 00 10   MTQ  Ostatní plyny stlačené používané jako pohonná
             hmota určené k použití, nabízené k prodeji nebo
             používané pro pohon motorů
2711 29 00 90   MTQ  Ostatní plyny
-----------------------------------------------------------------------
2713 20 00 10   KGN  Ropné asfalty silniční (pro stavbu silnic a
             úpravy vozovek)
2713 20 00 20   KGN  Ropné asfalty stavebně izolační (zálivky, nátěry
             apod.)
2713 20 00 30   KGN  Ropné asfalty průmyslové (pro výrobu lepenek,
             krytin apod.)
2713 20 00 40   KGN  Ropné asfalty modifikované (speciální, s
             polymery a kopolymery)
2713 20 00 90   KGN  Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2715 00 00 10   KGN  Asfaltové emulze (smíchané s vodou a emulgátory)
2715 00 00 20   KGN  Asfaltové výrobky s rozpustidlem (ředěné
             asfalty)
2715 00 00 90   KGN  Ostatní
-----------------------------------------------------------------------

 Anorganické chemikálie; anorganické nebo organické sloučeniny
 drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo
              izotopů
-----------------------------------------------------------------------
  Kód   Dopl. MJ           Popis zboží
 celního  kód
sazebníku
-----------------------------------------------------------------------
  1    2   3             4
-----------------------------------------------------------------------
2804 70 00 11   KGN Fosfor bílý
2804 70 00 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2806 10 00 10   KGN Chlorovodík
2806 10 00 20   KGN Kyselina chlorovodíková
-----------------------------------------------------------------------
2811 19 80 10   KGN Selenovodík
2811 19 80 20   KGN Sirovodík
2811 19 80 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2811 29 10 10   KGN Oxid arzenitý
2811 29 10 20   KGN Oxid sírový (anhydrid kyseliny sírové)
-----------------------------------------------------------------------
2811 29 30 10   KGN Oxid dusičitý
2811 29 30 20   KGN Oxid dusičitý - dimer
2811 29 30 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2811 29 90 10   KGN Oxid seleničitý
2811 29 90 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2812 10 18 10   KGN Chlorid boritý
2812 10 18 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2812 10 99 10   KGN Chloridy a chloridoxidy arzenu
2812 10 99 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2812 90 00 10   KGN Tetrajoddifosfan
2812 90 00 20   KGN Halogenové a sirné sloučeniny arzenu
2812 90 00 30   KGN Fluorid boritý
2812 90 00 40   KGN Bromid boritý
2812 90 00 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2813 90 10 10   KGN Fosforpentasulfid
2813 90 10 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2813 90 90 10   KGN Sulfidy arzenu
2813 90 90 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
    2825 90 80 10   KGN Hydroxid thalný
2825 90 80 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2827 39 80 10   KGN Chlorid rtuťnatý (kalomel)
2827 39 80 20   KGN Thalium monochlorid
2827 39 80 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2827 59 00 10   KGN Bromid thalitý
2827 59 00 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2830 90 80 10   KGN Sulfid thalný
2830 90 80 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2833 29 70 10   KGN Sírany olova
2833 29 70 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2833 29 90 10   KGN Síran thalný
2833 29 90 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2834 29 80 10   KGN Dusičnan thalný
2834 29 80 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2835 39 00 10   KGN Náplně do domácích přístrojů na úpravu vody
           (fosforečnany)
2835 39 00 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2837 19 00 10   KGN Kyanid kademnatý
2837 19 00 20   KGN Kyanid vápenatý
2837 19 00 90   KGN Kyanidy (s výjimkou komplexních kyanidů jako
           např. ferro- a ferrikyanidy
           a oxykyanidu rtuťnatého)
-----------------------------------------------------------------------
2838 00 00 10   KGN Thiokyanatan thalia
2838 00 00 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2841 30 00 10   KGN Dichroman sodný
2841 30 00 20   KGN Dichroman sodný, dihydrát
-----------------------------------------------------------------------
2841 50 00 10   KGN Dichroman amonný
2841 50 00 20   KGN Dichroman draselný
2841 50 00 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2842 90 10 11   KGN Seleničitan sodný
2842 90 10 12   KGN Teluričitan sodný
2842 90 10 13   KGN Selenid thalia
2842 90 10 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2842 90 90 10   KGN Selenan sodný
2842 90 90 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2843 90 90 10   KGN Oxid osmičelý
2843 90 90 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2844 40 10 10   KGN Používané v lékařství (radiofarmaka)
2844 40 10 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2844 40 20 10   KGN Používané v lékařství (radiofarmaka)
2844 40 20 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2844 40 30 10   KGN Používané v lékařství (radiofarmaka)
2844 40 30 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2844 40 80 10   KGN Používané v lékařství (radiofarmaka)
2844 40 80 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2845 90 10 10   KGN Tetradeuteromethanol
2845 90 10 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2848 00 00 11   KGN Fosfid hlinitý
2848 00 00 12   KGN Fosfid hořečnatý
2848 00 00 13   KGN Fosfid vápenatý
2848 00 00 14   KGN Fosfid zinečnatý
2848 00 00 15   KGN Fosforovodík
2848 00 00 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2850 00 20 11   KGN Arzenovodík
2850 00 20 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2850 00 50 10   KGN Azid sodný
2850 00 50 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2851 00 80 11   KGN Bromkyan
2851 00 80 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------


           Organické chemikálie
-----------------------------------------------------------------------
  Kód   Dopl. MJ           Popis zboží
 celního  kód
sazebníku
-----------------------------------------------------------------------
  1    2   3             4
-----------------------------------------------------------------------
2903 19 80 11   KGN 1,1,2,2-tetrachloretan
2903 19 80 13   KGN Hexachlorethan
2903 19 80 14   KGN Pentachlorethan
2903 19 80 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2903 29 00 10   KGN 1,1-dichlorethylen
2903 29 00 20   KGN 1,4-dichlorobut-2-en
2903 29 00 30   KGN 3-chlorpropen
2903 29 00 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2903 30 36 10   KGN 1,2-dibromethan
2903 30 36 90   KGN Vinylbromid
2903 30 36 99   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2903 30 80 10   KGN Methyljodid (jodmethan)
2903 30 80 20   KGN 1,1,2,2-Tetrabromethan
2903 30 80 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2903 51 00 11   KGN HCH obsahující méně než 99% gamaisomeru (Lindan)
2903 51 00 12   KGN Směs izomerů
2903 51 00 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2903 59 90 11   KGN Aldrin
2903 59 90 12   KGN Camphechlor (toxafen)
2903 59 90 13   KGN Heptachlor
2903 59 90 14   KGN Chlordan
2903 59 90 15   KGN Hexachlorcyklopenta-1,3-dien
2903 59 90 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2903 69 90 11   KGN Monomethyltetrachlordifenylmethan (obchodní
           název: Ugilec 141)
2903 69 90 12   KGN Monomethyldichlordifenylmethan (obchodní název:
           Ugilec 121)
2903 69 90 13   KGN Monomethyldibromdifenylmethan (obchodní název:
           DBBT)
2903 69 90 14   KGN Polybromované bifenyly (PBB)
2903 69 90 15   KGN Polychlorované bifenyly (PCB)
2903 69 90 16   KGN Polychlorované terfenyly (PTC)
2903 69 90 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2904 20 00 10   KGN 4-nitrobifenyl
2904 20 00 12   KGN Dinitrobenzen (směs izomerů)
2904 20 00 13   KGN Nitrobenzen
2904 20 00 14   KGN Trinitrobenzen
2904 20 00 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2904 90 85 11   KGN Quintozen-obsahující.více než 1 g.kgE-1
           hexachlorbenzenu nebo více než
           10 g.kgE-1 pentachlorbenzenu
2904 90 85 12   KGN Quintozen ostatní
2904 90 85 13   KGN Chlortrinitrobenzen (směs izomerů)
2904 90 85 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2905 19 00 10   KGN Pinakolylalkohol: 3,3-Dimethylbutan-2-ol
2905 19 00 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2905 44 11 10   KGN Sorbit pro diabetiky
2905 44 11 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2905 44 19 10   KGN Sorbit pro diabetiky
2905 44 19 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2905 44 91 10   KGN Sorbit pro diabetiky
2905 44 91 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2905 44 99 10   KGN Sorbit pro diabetiky
2905 44 99 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2906 29 00 11   KGN Dicofol obsahující méně než 78% p,p'dicofolu
           nebo více než 1g.kgE-1 DDT a jemu příbuzných
           sloučenin
2906 29 00 12   KGN Dicofol ostatní
2906 29 00 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2908 10 00 10   KGN Pentachlorfenol
2908 10 00 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2908 90 00 11   KGN Dinitrofenol
2908 90 00 12   KGN 2,4-dinitrofenolát sodný
2908 90 00 13   KGN 4,6-dinitro-o-kresol (DNOK)
2908 90 00 14   KGN Dinoseb
2908 90 00 15   KGN 4,6-Dinitro-o-kresolát amonný
2908 90 00 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2909 19 00 10   KGN Bis(chlormethyl)ether
2909 19 00 21   KGN Ethyltercbutylether (ETEB) a pod. k použití jako
           přísady do benzínů
2909 19 00 22   KGN Methyltercbutylether(MTEB) a pod. k použití jako
           přísady do benzínů
2909 19 00 23   KGN Teramylmethylether (TAME) a pod. k použití jako
           přísady do benzínů
2909 19 00 30   KGN Bis(2-chlorethyl)ether
2909 19 00 91   KGN Určené k použití, nabízené k prodeji nebo
           používané jako přísada nebo plnivo do
           benzinových paliv a maziv určených k použití,
           nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon
           motorů
2909 19 00 99   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2909 30 90 10   KGN Nitrofen
2909 30 90 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2910 90 00 11   KGN Dieldrin
2910 90 00 12   KGN Endrin
2910 90 00 13   KGN Isodrin
2910 90 00 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2912 19 00 10   KGN Akrylaldehyd
2912 19 00 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2913 00 00 10   KGN O-nitrobenzaldehyd
2913 00 00 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2914 39 00 10   KGN Difacinon
2914 39 00 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2914 70 90 10   KGN Chlorofacinon
2914 70 90 90       KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2915 12 00 10   KGN Thalium formiát
2915 12 00 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2915 29 00 10   KGN Thalium acetát
2915 29 00 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2915 39 90 10   KGN Dinoseb acetate
2915 39 90 20   KGN Fluenetil
2915 39 90 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2915 90 80 11   KGN Fluoroctan sodný
2915 90 80 12   KGN Kyselina fluoroctová, soli rozpustné ve vodě,
           fluoracetáty
2915 90 80 13   KGN Ethyl-bromacetát
2915 90 80 14   KGN Ethyl-chlorformiát
2915 90 80 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2916 19 80 10   KGN Binapacryl
2916 19 80 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2918 19 80 10   KGN Chlorbenzilat
2918 19 80 20   KGN GHB (kyselina 4-hydroxybutanová )
2918 19 80 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2918 90 90 10   KGN 2,4,5-T
2918 90 90 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2919 00 90 11   KGN Dichlorvos
2919 00 90 12   KGN Heptenophos
2919 00 90 13   KGN Mevinphos
2919 00 90 14   KGN Tris(o-kresyl)fosfát
2919 00 90 15   KGN Tris(2,3-dibrompropyl)fosfát
2919 00 90 16   KGN Chlorfenvinfos
2919 00 90 17   KGN Tetraethyl-difosfát
2919 00 90 18   KGN Dimethyl-[4-(methylsulfanyl)fenyl]-fosfát
2919 00 90 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2920 10 00 11   KGN Bromophos-ethyl
2920 10 00 12   KGN Parathion
2920 10 00 13   KGN Parathion-methyl
2920 10 00 14   KGN Sulfotep
2920 10 00 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2920 90 85 11   KGN Dimethylsulfát
2920 90 85 12   KGN Ethylen-dinitrát
2920 90 85 13   KGN Nitroglycerin
2920 90 85 14   KGN Diethylenglykol-dinitrát
2920 90 85 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2921 19 80 11   KGN Methylbis (2-chlorethyl) amin
2921 19 80 12   KGN N-nitrosodimethylamin
2921 19 80 14   KGN Dusíkaté yperity:HN1:N-Ethylbis(2-
           chlorethyl)amin
           HN2:N-Methylbis(2-chlorethyl)amin
           HN3:Tris(2-chlorethyl)amin
           N,N-Dialkyl(Me,Et, n-Pr nebo i-Pr)-2-
           chlorethylaminy a odpovídající protonizované
           soli
2921 19 80 15   KGN N,N-Dimethylsulfamoychlorid
2921 19 80 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2921 29 00 10   KGN Dipropylentriamin
2921 29 00 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2921 42 10 10   KGN 2,4-dinitroanilin
2921 42 10 20   KGN Chlornitroanilin
2921 42 10 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2921 44 00 10   KGN Bis (2,4,6-trinitrofenyl)amin
2921 44 00 20   KGN Dipikrylamin, amonná sůl
2921 44 00 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2921 45 00 10   KGN 2-naftylamin
2921 45 00 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2921 46 00 11   KGN Amfetamin (INN) a jeho soli
2921 46 00 12   KGN Benzfetamin (INN) a jeho soli
2921 46 00 13   KGN Dexamfetamin (INN) a jeho soli
2921 46 00 14   KGN Etilamfetamin (INN) a jeho soli
2921 46 00 15   KGN Fencamfamin (INN) a jeho soli
2921 46 00 16   KGN Fentermin (INN) a jeho soli
2921 46 00 17   KGN Lefetamin (INN) a jeho soli
2921 46 00 18   KGN Levamfetamin (INN) a jeho soli
2921 46 00 19   KGN Mefenorex (INN) a jeho soli
-----------------------------------------------------------------------
2921 49 80 11   KGN PCE (eticyklidin) a jeho soli
2921 49 80 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2921 59 90 11   KGN 3,3-dichlorbenziden
2921 59 90 12   KGN Benzidin a jeho deriváty
2921 59 90 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2922 19 80 11   KGN Acethylmethadol a jeho soli
2922 19 80 12   KGN Alfacethylmethadol a jeho soli
2922 19 80 13   KGN Alfamethadol a jeho soli
2922 19 80 14   KGN Betacetylmethadol a jeho soli
2922 19 80 15   KGN Betamethadol a jeho soli
2922 19 80 16   KGN Dimefeptanol a jeho soli
2922 19 80 17   KGN Noracymethadol a jeho soli
2922 19 80 20   KGN 2-(N,N-Dialkyl(Me,Et, n-Pr nebo i-
           Pr)amino)ethanoly a odpovídající protonizované
           soli
           2,2'-(Ethylimino)diethanol
           2,2'-(Methylimino)diethanol
2922 19 80 21   KGN Dimenoxadol a jeho soli
2922 19 80 22   KGN N,N-diisopropyl-beta-aminoethanol
2922 19 80 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2922 22 00 13   KGN 2-Methoxyanilin, o-anisidin
2922 22 00 14   KGN 4-Methoxyanilin, p-anisidin
2922 22 00 15   KGN 4-Methoxy-2-nitroanilin
2922 22 00 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2922 29 00 11   KGN DMA (2,5-dimethoxyamfetamin) a jeho soli
2922 29 00 12   KGN DOB (2,5-dimethoxy-4-bromamfetamin) a jeho soli
2922 29 00 13   KGN DOET (2,5-dimethoxy-4-ethylamfetamin) a jeho
           soli
2922 29 00 14   KGN PMA (para-methoxyamfetamin) a jeho soli
2922 29 00 15   KGN STP,DOM (2,5-dimethoxy-4-methylfenylamfetamin)
           (3) a jeho soli
2922 29 00 16   KGN TMA (3,4,5-trimethoxyamfetamin) a jeho soli
2922 29 00 17   KGN 2C-B (4-brom-2,5-dimethoxyfenethylamin )
2922 29 00 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2922 31 00 11   KGN Amfepramon (INN) a jeho soli
2922 31 00 12   KGN Methadon (INN) a jeho soli
2922 31 00 13   KGN Normethadon (INN) a jeho soli
-----------------------------------------------------------------------
2922 39 00 11   KGN Isomethadon (INN) a jeho soli
2922 39 00 13   KGN Methcathinon (INN) a jeho soli
2922 39 00 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2922 42 00 11   KGN Reakční produkt kyseliny glutamové a N-alkyl
           (C12-C14)propan-1,3diamin
2922 42 00 20   KGN Monohydrát L glutamanu monosodného (MSG)
2922 42 00 90   KGN Ostatní soli kyseliny glutamové
-----------------------------------------------------------------------
2922 43 00 10   KGN Kyselina anthranilová (2-aminobenzoová)
2922 43 00 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2923 90 00 10   KGN Benzyltrimethylamoniumchlorid
2923 90 00 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2924 19 00 11   KGN Amid kyseliny monojodoctové
2924 19 00 12   KGN Fluoracetamid
2924 19 00 13   KGN Monokrotofos
2924 19 00 14   KGN Fosfamidon
2924 19 00 15   KGN Dikrotofos
2924 19 00 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2924 29 95 11   KGN Aspartam
2924 29 95 12   KGN Diampromid a jeho soli
2924 29 95 13   KGN Mexakarbat
2924 29 95 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2925 19 95 10   KGN Captafol
2925 19 95 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2925 20 00 10   KGN Formetanat
2925 20 00 20   KGN Formetanat-hydrochlorid
2925 20 00 30   KGN Chlordimeform
2925 20 00 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2926 30 00 11   KGN Fenproporex (INN) a jeho soli
2926 30 00 12   KGN Methadon (INN) meziprodukt (4,4-difenyl-2-
           dimethylamino-4-kyanobutan)
-----------------------------------------------------------------------
2926 90 95 11   KGN 2-chlorbenzylidenmalononitril
2926 90 95 12   KGN 3-chlorakrylonitril
2926 90 95 13   KGN 3-chlorpropionitril
2926 90 95 14   KGN 4-chlorbutyronitril
2926 90 95 15   KGN Acetonkyanhydrin
2926 90 95 16   KGN Benzaldehydkyanhydrin
2926 90 95 17   KGN Brombenzylkyanid
2926 90 95 18   KGN Butyronitril
2926 90 95 19   KGN Ethylester kyseliny kyanmravenčí
2926 90 95 20   KGN Flucythrinate
2926 90 95 21   KGN Kyanacetamid
2926 90 95 22   KGN Malononitril
2926 90 95 23   KGN Methylester kyseliny kyanmravenčí
2926 90 95 24   KGN Propionitril
2926 90 95 25   KGN Tetrakyanoethylen
2926 90 95 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2927 00 00 10   KGN Diazomethan
2927 00 00 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2928 00 90 11   KGN Fenylhydrazin
2928 00 90 20   KGN 3-Chlor-6-kyanbicyklo[2.2.1]heptan-2-on-O-
           (methylkarbamoyl)oxim
2928 00 90 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
    2929 10 90 10   KGN 2-[3-(Prop-1-en-2yl)fenyl]prop-2-yl-isokyanát
2929 10 90 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2929 90 00 10   KGN Dialkyl(Me,Et,n-Pr nebo i-Pr)-dialkyl(Me,Et,n-Pr
           nebo i-Pr)fosforamidaty
2929 90 00 11   KGN Dimefox
2929 90 00 12   KGN Fosacetim
2929 90 00 13   KGN Mipafox
2929 90 00 14   KGN Schradan
2929 90 00 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2930 90 70 11   KGN 4 chlorfenyldiazothiomočovina
2930 90 70 12   KGN Aldicarb
2930 90 70 13   KGN Alfa-naftylthiomočovina
2930 90 70 14   KGN Benzylrhodanid
2930 90 70 15   KGN Bis(2chlorethyl)sulfit
2930 90 70 16   KGN Disulfoton
2930 90 70 17   KGN Ethylrhodanid
2930 90 70 18   KGN Fenamifos
2930 90 70 19   KGN Methamidofos
2930 90 70 20   KGN Methomyl
2930 90 70 21   KGN N-fenylthiomočovina
2930 90 70 22   KGN Omethoate
2930 90 70 23   KGN Oxamyl
2930 90 70 24   KGN Forat
2930 90 70 25   KGN Propetamphos
2930 90 70 26   KGN Tetramethylen-disulfotetramin
2930 90 70 27   KGN Thiofanox
2930 90 70 28   KGN Thiokarbonyl-tetrachlorid
2930 90 70 29   KGN Alkyl (H nebo =< C10, včetně cykloalkyl)-S-2-
           (dialkyl(Me,Et,n-Pr nebo i-Pr) ethyl-alkyl(Me,
           Et, n-Pr nebo i-Pr) fosfonothioaty a
           odpovídající alkylované a protonované soli
           např.VX:S-(2-(diisopropylamino)ethyl-O-ethyl-
           methylfosfonothioat
           Sirné yperity: 2-Chlorethyl(chlormethyl)sulfid
           Yperit: Bis(2-chlorethyl)sulfid
           Seskviyperit: 1,2-Bis((2-chlorethyl)thio)ethan
           1,3-Bis((2-chlorethyl)thio)propan
           1,4-Bis((2-chlorethyl)thio)butan
           Seskviyperit: 1,2-Bis((2-chlorethyl)thio)ethan
           1,3-Bis((2-chlorethyl)thio)propan
           1,4-Bis((2-chlorethyl)thio)butan
           1,5-Bis((2-chlorethyl)thio)pentan
           Bis(((2-chlorethyl)thio)methyl)ether
           Kyslíkatý yperit: Bis(((2-
           chlorethyl)thio)ethyl)ether
2930 90 70 30   KGN Dialkyl(Me, Et, n-Pr nebo i-
           Pr)fosforamidoyldihalogenidy
2930 90 70 31   KGN 2-(N,N-Dialkyl(Me,Et, n-Pr nebo i-
           Pr)amino)ethanthioly a odpovídající
           protonizované soli, Thiodiglykol :
           2,2'-Thiodiethanol
2930 90 70 32   KGN N,N-diizopropyl-beta-aminoethanol
2930 90 70 33   KGN Terbufos
2930 90 70 34   KGN Ethoprofos
2930 90 70 35   KGN S-[2-(Ethylsulfinyl)ethyl]-0,0-
           dimethylfosforodithioát
2930 90 70 36   KGN S-[(Ethylsulfinyl)methyl]-0,0-
           diisopropylfosforodithioát
2930 90 70 37   KGN Fensulfothion
2930 90 70 38   KGN Oxydisulfoton
2930 90 70 39   KGN Prothoat
2930 90 70 40   KGN Chlormefos
2930 90 70 41   KGN Chlorthiofos
2930 90 70 42   KGN Kyanthoat
2930 90 70 43   KGN Demefion-O
2930 90 70 44   KGN Demefion-S
2930 90 70 45   KGN Demeton
2930 90 70 46   KGN Demeton-S
2930 90 70 47   KGN Demeton-O
2930 90 70 48   KGN Dialifos
2930 90 70 49   KGN 1-(3,4-Dichloranilino)thiosemikarbazid
2930 90 70 50   KGN Demetion, směs izomerů (CAS 8065-62-1)
2930 90 70 51   KGN 4-MTA (2-amino-1-(4-methylthiofenyl)propan)
2930 90 70 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2931 00 95 11   KGN Rtuť, organické sloučeniny
2931 00 95 12   KGN Bis-tributylcinoxid
2931 00 95 13   KGN Cyhexatin
2931 00 95 14   KGN Fonofos
2931 00 95 15   KGN Fentinacetat
2931 00 95 16   KGN Rtuť, anorganické sloučeniny (s výjimkou sirníku
           rtuťnatého)
2931 00 95 17   KGN Pentakarbonyl železa
2931 00 95 18   KGN Dialkylhydrargyrium, dialkylrtuť
2931 00 95 19   KGN Tetraethylolovo
2931 00 95 20   KGN Tetraisopropyl-fosforamid
2931 00 95 21   KGN Tetrakarbonyl niklu
2931 00 95 22   KGN Tetramethylolovo
2931 00 95 23   KGN Trialkylolovičité soli
2931 00 95 24   KGN Alkyl(=<C10, včetně cykloalkyl)-alkyl(Me, Et, n-Pr
           nebo i-Pr)fosfonofluoridaty
           Např. Sarin : Isopropyl-methylfosfonofluoridat
           Soman: (3,3-Dimethyl-2-butyl)-methylfos-
           fonofluoridat
           Alkyl(=<C10, včetně cykloalkyl)-dialkyl(Me, Et, n-
           Pr nebo i-Pr)fosforamidokyanidaty
           např. Tabun: Ethyl-dimethylfosforamidokyanidat
           alfa-Lewisit: Dichlor(2-chlorvinyl)arsin
           beta-Lewisit: Chlorbis(2-chlorvinyl)arsin
           gama-Lewisit: Tris(2-chlorvinyl)arsin
           Chlorsarin: Isopropyl-methylfosfonochloriat
           Chlorsoman: (3,3-Dimethyl-2-butyl)-
           methylfosfonochloridat
2931 00 95 25   KGN Alkyl(ME, Et, n-Pr nebo i-Pr)fosfonyldifluoridy
           např. DF : Methylfosfonyldifluorid
           Alkyl(H nebo =< C10 včetně cykloalkyl)-(2-
           (dialkyl(Me, Et, n-Pr nebo i-Pr)amino)ethyl(Me,
           Et, n-Pr nebo i-Pr)fosfonity
           a odpovídající HN1:N-Ethylbis(2-chlorethyl)amin
           např. QL:(2-(Diisopropylamono)ethyl)-ethyl-
           methylfosfonit
           Amiton: O,O-Diethyl-S-(2-
           (diethylamino)ethyl)fosforothioat a odpovídající
           alkylované nebo protonované soli
2931 00 95 26   KGN Fentinhydroxid
2931 00 95 27   KGN Trimethylcín, sloučeniny
2931 00 95 28   KGN Triethylcín, sloučeniny
2931 00 95 29   KGN Dialkyl(C1-C5)plumbany a tetraalkyl (C1-
            C3)plumbany
2931 00 95 30   KGN O-Ethyl-O-(4-nitrofenyl)-fenyl-fosfonothioát
2931 00 95 31   KGN Trichloronat
2931 00 95 32   KGN Organické sloučeniny cínu (CAS 813-19-4; CAS
           4808-30-4; CAS 56573-85-4;
           CAS 688-73-3; CAS 1461-22-9)
2931 00 95 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2932 19 00 11   KGN Carbosulfan
2932 19 00 12   KGN Furathiocarb
2932 19 00 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2932 29 80 11   KGN Propano-3-lakton(Beta-propiolakton)
2932 29 80 12   KGN Brodifacoum
2932 29 80 13   KGN 0,0-Diethyl-O-(4-methyl-2(2H)-oxochromen-
           7yl)fosforothioát
2932 29 80 14   KGN Difenakum
2932 29 80 15   KGN Kumafos
2932 29 80 16   KGN Kumatetralyl
2932 29 80 17   KGN Warfarin a jeho soli
2932 29 80 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2932 99 70 11   KGN MDA (3,4-methylendioxyamfetamin) a jeho soli
2932 99 70 12   KGN MDMA (3,4-methylen-dioxymethamfetamin) a jeho
           soli
2932 99 70 13   KGN MMDA (5-methoxy-3,4-methylendioxyamin) a jeho
           soli
2932 99 70 14   KGN N-ethyl MDA a jeho soli
2932 99 70 15   KGN N-hydroxy MDA a jeho soli
2932 99 70 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2932 99 95 11   KGN 4,4,5,5-tetrachlor-1,3-dioxolan-2-on
2932 99 95 12   KGN Karbofuran
2932 99 95 13   KGN Dioxathion
2932 99 95 14   KGN DMHP(dimethylheptylpyren) a jeho soli
2932 99 95 15   KGN Isobenzan
2932 99 95 16   KGN Parahexyl a jeho soli
2932 99 95 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2933 19 90 10   KGN Isolan
2933 19 90 20   KGN Pyrazoxon
2933 19 90 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2933 29 90 10   KGN 1,3-Dichlor-5-ethyl-5-methylimidazolidin-2,4-
           dion
2933 29 90 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2933 33 00 11   KGN Alfentanil (INN) a jeho soli
2933 33 00 12   KGN Anileridin (INN) a jeho soli
2933 33 00 13   KGN Bezitramid (INN) a jeho soli
2933 33 00 14   KGN Bromazepam (INN) a jeho soli
2933 33 00 15   KGN Difenoxin (INN) a jeho soli
2933 33 00 16   KGN Difenoxylat (INN) a jeho soli
2933 33 00 17   KGN Dipipapon (INN) a jeho soli
2933 33 00 18   KGN Fencyklidin (INN) (PCP) a jeho soli
2933 33 00 19   KGN Fenoperidin (INN) a jeho soli
2933 33 00 20   KGN Fentanyl (INN) a jeho soli
2933 33 00 21   KGN Ketobemidon (INN) a jeho soli - mimo chloridové
           soli
2933 33 00 22   KGN Methylfenidat (INN) a jeho soli
2933 33 00 23   KGN Pentazocin (INN) a jeho soli
2933 33 00 24   KGN Pethidin(INN) a jeho soli
2933 33 00 25   KGN Pethidin- meziprodukt A (INN) a jeho soli
2933 33 00 26   KGN Pipradol (INN) a jeho soli
2933 33 00 27   KGN Piritramid (INN) a jeho soli
2933 33 00 28   KGN Propiram (INN) a jeho soli
2933 33 00 29   KGN Trimeperidin (INN) a jeho soli
-----------------------------------------------------------------------
2933 39 99 13   KGN 3-Chinuklidinil-difenylhydroxyacetat,
           Chinuklidin-3-ol
2933 39 99 14   KGN 3-methylfentanyl a jeho soli
2933 39 99 15   KGN Acetyl-alfa-methylfentanyl a jeho soli
2933 39 99 16   KGN Alfameprodin a jeho soli
2933 39 99 17   KGN Alfa-methylfentanyl a jeho soli
2933 39 99 18   KGN Allylprodin a jeho soli
2933 39 99 19   KGN Benzethidin a jeho soli
2933 39 99 20   KGN Betameprodin a jeho soli
2933 39 99 21   KGN Betaprodin a jeho soli
2933 39 99 22   KGN Etoxeridin a jeho soli
2933 39 99 23   KGN Fenampromid a jeho soli
2933 39 99 24   KGN Hydroxypethidin a jeho soli
2933 39 99 25   KGN MPPP a jeho soli
2933 39 99 26   KGN Norpipanon a jeho soli
2933 39 99 27   KGN PEPAP a jeho soli
2933 39 99 28   KGN Pethidin - meziprodukt     B
2933 39 99 29   KGN Pethidin - meziprodukt C
2933 39 99 30   KGN Piminodin a jeho soli
2933 39 99 31   KGN Properidin a jeho soli
2933 39 99 32   KGN Ramifentanil a jeho soli
2933 39 99 33   KGN Alfaprodin a jeho soli
2933 39 99 34   KGN Fenazocin a jeho soli
2933 39 99 35   KGN Metazocin a jeho soli
2933 39 99 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2933 49 90 10   KGN Levometorfan a jeho soli
2933 49 90 11   KGN Levofenacylmorfan a jeho soli
2933 49 90 12   KGN Racemethorfan a jeho soli
2933 49 90 13   KGN Drotebanol a jeho soli
2933 49 90 14   KGN Fenomorfan a jeho soli
2933 49 90 15   KGN Norlevorfanol a jeho soli
2933 49 90 16   KGN Racemorfan a jeho soli
2933 49 90 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2933 53 90 11   KGN Allobarbital (INN) a jeho soli
2933 53 90 12   KGN Amobarbital(INN) a jeho soli
2933 53 90 13   KGN Butalbital (INN) a jeho soli
2933 53 90 14   KGN Butobarbital (INN) a jeho soli
2933 53 90 15   KGN Cyklobarbital (INN) a jeho soli
2933 53 90 16   KGN Metylfenobarbital(INN) a jeho soli
2933 53 90 17   KGN Pentobarbital (INN) a jeho soli
2933 53 90 18   KGN Sekbutabarbital (INN) a jeho soli
2933 53 90 19   KGN Sekobarbital (INN) a jeho soli
2933 53 90 20   KGN Vinylbital (INN) a jeho soli
-----------------------------------------------------------------------
2933 55 00 11   KGN Loprazolam (INN) a jeho soli
2933 55 00 12   KGN Mecloqualon (INN) a jeho soli
2933 55 00 13   KGN Metaqualon (INN) a jeho soli
2933 55 00 14   KGN Zipeprol (INN) a jeho soli
-----------------------------------------------------------------------
2933 59 95 11   KGN Crimidine
2933 59 95 13   KGN Pirimiphos-ethyl
2933 59 95 14   KGN Pirimiphos-methyl
2933 59 95 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2933 72 00 10   KGN Clobazam (INN) a jeho soli
2933 72 00 20   KGN Methyprylon (INN) a jeho soli
-----------------------------------------------------------------------
2933 91 90 11   KGN Alprazolam (INN) a jeho soli
2933 91 90 12   KGN Camazepam (INN) a jeho soli
2933 91 90 13   KGN Clonazepam (INN) a jeho soli
2933 91 90 14   KGN Clorazepát (INN) a jeho soli
2933 91 90 15   KGN Delorazepam (INN) a jeho soli
2933 91 90 16   KGN Diazepam (INN) a jeho soli
2933 91 90 17   KGN Estazolam (INN) a jeho soli
2933 91 90 18   KGN Ethylloflazepát(INN) a jeho soli
2933 91 90 19   KGN Fludiazepam (INN) a jeho soli
2933 91 90 20   KGN Flunitrazepam (INN) a jeho soli
2933 91 90 21   KGN Flurazepam (INN) a jeho soli
2933 91 90 22   KGN Halazepam (INN) a jeho soli
2933 91 90 23   KGN Lorazepam(INN) a jeho soli
2933 91 90 24   KGN Lormetazepam (INN) a jeho soli
2933 91 90 25   KGN Mazindol (INN) a jeho soli
2933 91 90 26   KGN Medazepam (INN) a jeho soli
2933 91 90 27   KGN Midazolam (INN) a jeho soli
2933 91 90 28   KGN Nimetazepam (INN) a jeho soli
2933 91 90 29   KGN Nitrazepam (INN) a jeho soli
2933 91 90 30   KGN Nordazepam (INN) a jeho soli
2933 91 90 31   KGN Oxazepam (INN) a jeho soli
2933 91 90 32   KGN Pinazepam (INN) a jeho soli
2933 91 90 33   KGN Prazepam (INN) a jeho soli
2933 91 90 34   KGN Pyrovaleron (INN) a jeho soli
2933 91 90 35   KGN Temazepam (INN) a jeho soli
2933 91 90 36   KGN Tetrazepam (INN) a jeho soli
2933 91 90 37   KGN Triazolam (INN) a jeho soli
-----------------------------------------------------------------------
2933 99 90 11   KGN 2-Methylaziridin
2933 99 90 12   KGN Azinfos-ethyl
2933 99 90 13   KGN Azinfos-methyl
2933 99 90 14   KGN Aziridin
2933 99 90 15   KGN DET (N,N-diethyltriptamin) a jeho soli
2933 99 90 16   KGN DMT (N,N-dimethyltriptatmin) a jeho soli
2933 99 90 18   KGN Etonitazen a jeho soli
2933 99 90 19   KGN Etryptamin a jeho soli
2933 99 90 22   KGN Klonitazen a jeho soli
2933 99 90 23   KGN Maleinhydrazid a jeho soli
2933 99 90 24   KGN Mazindol a jeho soli
2933 99 90 26   KGN Moramid- meziprodukt
2933 99 90 30   KGN Proheptazin a jeho soli
2933 99 90 31   KGN Psilotsin a jeho soli
2933 99 90 33   KGN Rolicyklidin a jeho soli
2933 99 90 34   KGN Tris-aziridinyl-fosfinoxid (TEPA,
           triethylenfosforamid)
2933 99 90 35   KGN Zolpidem (N,N,6-trimethyl-2-(4-methylfenyl)
           imidazo[1,2-a]pyridin-3-acetamid) a jeho
           soli
2933 99 90 36   KGN Beta-Hydroxyfentanyl a jeho soli
2933 99 90 37   KGN Thionazin
2933 99 90 38   KGN Triamifos
2933 99 90 39   KGN Triazophos
2933 99 90 40   KGN Beta-Hydroxy-3-Methylfentanyl a jeho soli
2933 99 90 41   KGN Parafluorentanyl a jeho soli
2933 99 90 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2934 91 00 11   KGN Aminorex (INN); jeho soli
2934 91 00 12   KGN Brotizolam (INN) a jeho soli
2934 91 00 13   KGN Clotiazepam (INN) a jeho soli
2934 91 00 14   KGN Cloxazolam (INN) a jeho soli
2934 91 00 15   KGN Dextromoramid (INN) a jeho soli
2934 91 00 16   KGN Fendimetrazin (INN) a jeho soli
2934 91 00 17   KGN Fenmetrazin (INN) a jeho soli
2934 91 00 18   KGN Haloxazolam (INN) a jeho soli
2934 91 00 19   KGN Ketazolam (INN) a jeho soli
2934 91 00 20   KGN Mesocarb (INN) a jeho soli
2934 91 00 21   KGN Oxazolam (INN) a jeho soli
2934 91 00 22   KGN Pemolin (INN) a jeho soli
2934 91 00 23   KGN Sufentanil (INN) a jeho soli
-----------------------------------------------------------------------
2934 99 90 11   KGN 3-methylthiofentanyl a jeho soli
2934 99 90 12   KGN 4-methylaminorex a jeho soli
2934 99 90 13   KGN Alfa-methylthiofentanyl a jeho soli
2934 99 90 14   KGN Blasticidin-s a jeho soli
2934 99 90 15   KGN Diethylthiambuten a jeho soli
2934 99 90 16   KGN Dimethylthiambuten a jeho soli
2934 99 90 17   KGN Dioxafetylbutyrát a jeho soli
2934 99 90 18   KGN Ethylmethylthiambuten a jeho soli
2934 99 90 19   KGN Fenadoxon a jeho soli
2934 99 90 20   KGN Fosfolan
2934 99 90 21   KGN Fosthietan
2934 99 90 22   KGN Furethidin a jeho soli
2934 99 90 23   KGN Levomoramid a jeho soli
2934 99 90 24   KGN Mefosfolan a jeho soli
2934 99 90 25   KGN Methidathion a jeho soli
2934 99 90 26   KGN Morferidin a jeho soli
2934 99 90 27   KGN Pyrrolidindithiokarbamát sodný
2934 99 90 28   KGN Racemoramid a jeho soli
2934 99 90 29   KGN TCP tenocyklidin a jeho soli
2934 99 90 30   KGN Thiofentanyl a jeho soli
2934 99 90 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2936 29 90 10   KGN Aminopterin
2936 29 90 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2938 90 90 10   KGN Scilliroside
2938 90 90 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2939 11 00 01   KGN Koncentráty makové slámy
2939 11 00 11   KGN Buprenorfin (INN) a jeho soli
2939 11 00 12   KGN Kodein a jeho soli
2939 11 00 13   KGN Dihydrokodein (INN) a jeho soli
2939 11 00 14   KGN Ethylmorfin a jeho soli
2939 11 00 15   KGN Etorfin (INN) a jeho soli
2939 11 00 16   KGN Heroin a jeho soli
2939 11 00 17   KGN Hydrokodon (INN) a jeho soli
2939 11 00 18   KGN Hydromorfon (INN) a jeho soli
2939 11 00 19   KGN Morfin, jeho soli a jiné deriváty
2939 11 00 20   KGN Nikomorfin (INN) a jeho soli
2939 11 00 21   KGN Oxykodon (INN) a jeho soli
2939 11 00 22   KGN Oxymorfon (INN) a jeho soli
2939 11 00 23   KGN Folkodin (INN) a jeho soli
2939 11 00 24   KGN Thebacon (INN) a jeho soli
2939 11 00 25   KGN Thebain a jeho soli
-----------------------------------------------------------------------
2939 19 00 11   KGN Acetorfin a jeho soli
2939 19 00 12   KGN Acetyldihydrokodein a jeho soli
2939 19 00 13   KGN Benzylmorfin a jeho soli
2939 19 00 14   KGN Desomorfin a jeho soli
2939 19 00 15   KGN Dihydromorfin a jeho soli
2939 19 00 16   KGN Hydromorfinol a jeho soli
2939 19 00 17   KGN Kodoxim a jeho soli
2939 19 00 18   KGN Methyldesorfin a jeho soli
2939 19 00 19   KGN Methyldihydromorfin a jeho soli
2939 19 00 20   KGN Metopon a jeho     soli
2939 19 00 21   KGN Morfin methobromid a jeho soli
2939 19 00 22   KGN Morfin N-oxid a jeho soli
2939 19 00 23   KGN Myrofin a jeho soli
2939 19 00 24   KGN Nikodikodin a jeho soli
2939 19 00 25   KGN Nikokodin a jeho soli
2939 19 00 26   KGN Norkodein a jeho soli
2939 19 00 27   KGN Normorfin a jeho soli
2939 19 00 28   KGN Dihydroetorfin
2939 19 00 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2939 49 00 10   KGN Norefedrin (fenylpropanolamin)
2939 49 00 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2939 69 00 10   KGN LSD, LSD 25 ((+)Lysergid)
2939 69 00 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2939 91 90 11   KGN Ekgonin, jeho soli, estery a jiné deriváty
2939 91 90 12   KGN Levometamfetamin, jeho soli, estery a jiné
           deriváty
2939 91 90 13   KGN Metamfetamin (INN), jeho soli, estery a jiné
           deriváty
2939 91 90 14   KGN Racemát metamfetaminu, jeho soli, estery a jiné
           deriváty
2939 91 90 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2939 99 90 11   KGN Akonitin a jeho soli
2939 99 90 12   KGN Anabasin (2-/3-pyridyl/-piperidin)
2939 99 90 13   KGN Atropin a jeho soli
2939 99 90 14   KGN Brucin a jeho soli
2939 99 90 15   KGN Cathinon a jeho soli
2939 99 90 16   KGN Fysostigmin, eserin a jeho soli
2939 99 90 17   KGN Hyoscyamin a jeho soli
2939 99 90 18   KGN Kolchicin
2939 99 90 19   KGN Meskalin
2939 99 90 20   KGN Nikotin a jeho soli
2939 99 90 21   KGN Pilokarpin a jeho soli
2939 99 90 22   KGN Psilotsibin
2939 99 90 23   KGN Skopolamin a jeho soli
2939 99 90 24   KGN Strychnin a jeho soli
2939 99 90 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------

           Farmaceutické výrobky
------------------------------------------------------------------
  Kód   Dopl.  MJ         Popis zboží
 celního  kód
sazebníku
------------------------------------------------------------------
  1    2   3           4
------------------------------------------------------------------
3002 10 10 10   KGN Z lidské krve
3002 10 10 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
3002 10 91 10   KGN Hemoglobin, pouze z lidské krve
3002 10 91 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
3002 10 95 10   KGN Lidská krevní plasma
3002 10 95 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
3002 90 90 11   KGN Léčivé přípravky z lidské krve a
            jejich složek
3002 90 90 12   KGN Přípravky z lidské krve pro
            diagnostické účely
3002 90 90 21   KGN Lidská krev nebo její složky pro
            léčebné účely
3002 90 90 22   KGN Lidská krev nebo její složky pro
            diagnostické účely
3002 90 90 31   KGN Léčivé přípravky ze zvířecí krve a
            jejich složek
3002 90 90 32   KGN Přípravky ze zvířecí krve pro
            diagnostické účely
3002 90 90 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------

  Vonné silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické nebo
           toaletní přípravky
--------------------------------------------------------------
  Kód   Dopl.  MJ        Popis zboží
 celního  kód
sazebníku
------------------------------------------------------------------
  1    2   3           4
--------------------------------------------------------------
3304 91 00 10   KGN Ochranné přípravky pro stomiky ve formě
            pudru
3304 91 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
3304 99 00 10   KGN Ochranné přípravky pro stomiky ve formě
            krému, masti, gelu nebo v podobné
            konzistenci
3304 99 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
3307 90 00 10   KGN Ochranné přípravky pro stomiky ve formě
            papíru, vaty, plsti nebo netkané
            textilie impregnované, natřené nebo
            pokryté ochranným prostředkem
3307 90 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------

Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací a čisticí
 prostředky, mazací prostředky, umělé vosky, připravené vosky,
  leštící nebo cídící přípravky, svíčky a podobné výrobky,
 modelovací pasty, "dentální vosky" a dentální přípravky na
             bázi sádry
--------------------------------------------------------------
  Kód   Dopl.  MJ        Popis zboží
 celního  kód
sazebníku
------------------------------------------------------------------
  1    2   3           4
------------------------------------------------------------------
3401 11 00 10   KGN Odstraňovače náplastí a ochranných
            přípravků pro stomiky na bázi mýdla
            nebo ve formě papíru, vaty, plsti nebo
            netkané textilie natřené nebo pokryté
            mýdlem nebo detergentem
3401 11 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
3402 20 20 10   KGN Odstraňovače náplastí a ochranných
            přípravků pro stomiky na bázi povrchově
            aktivních látek
3402 20 20 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
3407 00 00 20   KGN Modelovací pasty (pouze upravené pro
            použití v zubním lékařství), přípravky
            známé jako dentální vosk nebo zubní
            otiskovací směsi, v sadách, v balení
            pro drobný prodej nebo v tabulkách, ve
            tvaru podkov, tyčinek nebo v podobných
            tvarech; jiné přípravky používané v
            zubním lékařství na bázi sádry
            (kalcinované sádry nebo síranu
            vápenatého)
3407 00 00 80   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------

  Albuminoidní látky; modifikované škroby; klihy; enzymy

------------------------------------------------------------------
  Kód   Dopl.  MJ        Popis zboží
 celního  kód
sazebníku
------------------------------------------------------------------
  1    2   3           4
------------------------------------------------------------------
3505 10 50 10   KGN Modifikované škroby E 1410 - fosfát
            škrobu
3505 10 50 20   KGN Modifikované škroby E 1412 - zesítěný
            fosfát škrobu
3505 10 50 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
3507 90 90 10   KGN Biologické přípravky k čištění
            odpadních vod na bázi bioenzymů
3507 90 90 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------

          Různé chemické výrobky
------------------------------------------------------------------
  Kód   Dopl. MJ         Popis zboží
 celního
sazebníku kód
------------------------------------------------------------------
  1    2   3            4
------------------------------------------------------------------
3811 21 00 10  KGN Určená pro mazací oleje podléhající
           spotřebním daním
3811 21 00 90  KGN Určená pro mazací oleje nepodléhající
           spotřebním daním
------------------------------------------------------------------
3811 29 00 10  KGN Určená pro mazací oleje podléhající
           spotřebním daním
3811 29 00 90  KGN Určená pro mazací oleje nepodléhající
           spotřebním daním
------------------------------------------------------------------
3811 90 00 10  KGN Určené na aditiva pro benzinová paliva s
           výjimkou výrobků, které absorbují vodu z
           paliv a maziv v nádržích a palivových
           systémech
3811 90 00 20  KGN Určené na aditiva pro paliva jiná než
           benzinová s výjimkou výrobků, které
           absorbují vodu z paliv a maziv v
           nádržích a palivových systémech
3811 90 00 90  KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
3822 00 00 10  KGN Reagenční papírky pro glukometry
3822 00 00 90  KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
3824 90 99 11  KGN Bioplyn
3824 90 99 12  KGN Metylesterřepkové oleje
3824 90 99 13  KGN Bionafta
3824 90 99 21  KGN Směsi paliv a maziv uvedených v § 19
           odstavci 1 písm. c), d) a e) zákona
           č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č.
           141/2001 Sb. určené jako palivo pro
           vznětové motory s metylestery řepkového
           oleje, přičemž podíl metylesteru
           řepkového oleje musí činit více než 30%
           hmotnostních všech látek ve směsi
           obsažených
3824 90 99 22  KGN Směsi paliv a maziv uvedených v § 19
           odstavci 1 zákona č. 587/1992 Sb.,     ve
           znění zákona č. 22/2000 Sb. a zákona č.
           262/2001 Sb., s látkami v odstavcích 1 a

           2 neuvedenými určené k použití, nabízené
           k prodeji nebo používané pro pohon
           motorů, s výjimkou směsí obsahujících
           benzin a směsí vzniklých podle odstavce
           6
3824 90 99 23  KGN Směsi vyrobené z látky neuvedené v § 19
           odstavci 1 zákona č. 587/1992 Sb., ve
           znění zákona č.22/2000 Sb. a zákona č.
           262/2001 Sb., a z metylesterů kyselin
           obsažených v různých tucích a olejích
           uvedených v kapitole 15 celního
           sazebníku, které jsou účelem použití
           rovnocenné palivu a mazivu uvedenému v §
           19 odstavci 1
3824 90 99 90  KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------

          Plasty a výrobky z nich
------------------------------------------------------------------
  Kód   Dopl.  MJ         Popis zboží
 celního  kód
sazebníku
------------------------------------------------------------------
  1    2   3            4
------------------------------------------------------------------
3914 00 00 10  KGN Náplně do domácích přístrojů na úpravu
           vody (ionoxové filtry)
3914 00 00 90  KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
3917 21 10 10  KGN Náplně do malých čistíren odpadních vod
           v podobě nařezaných trubiček
           z plastů
3917 21 10 90  KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
3917 21 99 10  KGN Náplně do malých čistíren odpadních vod
           v podobě nařezaných trubiček
           z plastů
3917 21 99 90  KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
3917 22 10 10  KGN Náplně do malých čistíren odpadních vod
           v podobě nařezaných trubiček
           z plastů
3917 22 10 90  KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
3917 22 99 10  KGN Náplně do malých čistíren odpadních vod
           v podobě nařezaných trubiček
           z plastů
3917 22 99 90  KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
3917 23 10 10  KGN Náplně do malých čistíren odpadních vod
           v podobě nařezaných trubiček
           z plastů
3917 23 10 90  KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
3917 23 99 10  KGN Náplně do malých čistíren odpadních vod
           v podobě nařezaných trubiček
           z plastů
3917 23 99 90  KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
3917 29 12 10  KGN Náplně do malých čistíren odpadních vod
           v podobě nařezaných trubiček
           z plastů
3917 29 12 90  KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
3917 29 15 10  KGN Náplně do malých čistíren odpadních vod
           v podobě nařezaných trubiček
           z plastů
3917 29 15 90  KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
3917 29 19 10  KGN Náplně do malých čistíren odpadních vod
           v podobě nařezaných trubiček
           z plastů
3917 29 19 90  KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
3917 32 10 10  KGN Náplně do malých čistíren odpadních vod
           v podobě nařezaných trubiček
           z plastů
3917 32 10 20  KGN Vytápěcí plastové trubky pro podlahová
           topení ohebné do max.vnějšího průměru 20
           mm a tloušťky stěny do 2 mm (nízkotlaké
           do 1,6 atm)
3917 32 10 90  KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
3917 32 31 10  KGN Náplně do malých čistíren odpadních vod
           v podobě nařezaných trubiček
           z plastů
3917 32 31 20  KGN Vytápěcí plastové trubky pro podlahová
           topení ohebné do max.vnějšího průměru 20
           mm a tloušťky stěny do 2 mm (nízkotlaké
           do 1,6 atm)
3917 32 31 90  KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
3917 32 35 10  KGN Náplně do malých čistíren odpadních vod
           v podobě nařezaných trubiček
           z plastů
3917 32 35 20  KGN Vytápěcí plastové trubky pro podlahová
           topení ohebné do max.vnějšího průměru 20
           mm a tloušťky stěny do 2 mm (nízkotlaké
           do 1,6 atm)
3917 32 35 90  KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
3917 32 39 10  KGN Náplně do malých čistíren odpadních vod
           v podobě nařezaných trubiček
           z plastů
3917 32 39 20  KGN Vytápěcí plastové trubky pro podlahová
           topení ohebné do max.vnějšího průměru 20
           mm a tloušťky stěny do 2 mm (nízkotlaké
           do 1,6 atm)
3917 32 39 90  KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
3917 32 99 10  KGN Náplně do malých čistíren odpadních vod
           v podobě nařezaných trubiček
           z plastů
3917 32 99 20  KGN Vytápěcí plastové trubky pro podlahová
           topení ohebné do max.vnějšího průměru 20
           mm a tloušťky stěny do 2 mm (nízkotlaké
           do 1,6 atm)
3917 32 99 90  KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
3917 33 90 10  KGN Náplně do malých čistíren odpadních vod
           v podobě nařezaných trubiček
           z plastů
3917 33 90 20  KGN Vytápěcí plastové trubky pro podlahová
           topení ohebné do max.vnějšího průměru 20
           mm a tloušťky stěny do 2 mm (nízkotlaké
           do 1,6 atm)
3917 33 90 90  KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
3917 39 12 10  KGN Náplně do malých čistíren odpadních vod
           v podobě nařezaných trubiček
           z plastů
3917 39 12 20  KGN Vytápěcí plastové trubky pro podlahová
           topení ohebné do max.vnějšího průměru 20
           mm a tloušťky stěny do 2 mm (nízkotlaké
           do 1,6 atm)
3917 39 12 90  KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
3917 39 15 10  KGN Náplně do malých čistíren odpadních vod
           v podobě nařezaných trubiček
           z plastů
3917 39 15 20  KGN Vytápěcí plastové trubky pro podlahová
           topení ohebné do max.vnějšího průměru 20
           mm a tloušťky stěny do 2 mm (nízkotlaké
           do 1,6 atm)
3917 39 15 90  KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
3917 39 19 10  KGN Náplně do malých čistíren odpadních vod
           v podobě nařezaných trubiček
           z plastů
3917 39 19 20  KGN Vytápěcí plastové trubky pro podlahová
           topení ohebné do max.vnějšího průměru 20
           mm a tloušťky stěny do 2 mm (nízkotlaké
           do 1,6 atm)
3917 39 19 90  KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
3917 39 99 10  KGN Náplně do malých čistíren odpadních vod
           v podobě nařezaných trubiček
           z plastů
3917 39 99 20  KGN Vytápěcí plastové trubky pro podlahová
           topení ohebné do max.vnějšího průměru 20
           mm a tloušťky stěny do 2 mm (nízkotlaké
           do 1,6 atm)
3917 39 99 90  KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
3920 99 55 10  KGN Foliový materiál z polyvinylalkoholu
3920 99 55 90  KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
3920 99 59 10  KGN Foliový materiál z polyvinylalkoholu
3920 99 59 90  KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
3920 99 90 10  KGN Foliový materiál z polyvinylalkoholu
3920 99 90 90  KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
3924 90 19 10  KGN Kolostomické, urostomické, ileostomické
           a podobné sběrné sáčky pro potřeby
           stomiků
3924 90 19 90  KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
3924 90 90 10  KGN Kolostomické, urostomické, ileostomické
           a podobné sběrné sáčky pro potřeby
           stomiků
3924 90 90 90  KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
3926 90 50 10  KGN Náplně do malých čistíren odpadních vod
           z umělých hmot - kompletní
3926 90 50 90  KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
3926 90 91 10  KGN Náplně do malých čistíren odpadních vod
           z umělých hmot - kompletní
3926 90 91 20  KGN Kolostomické, urostomické, ileostomické
           a podobné sběrné sáčky pro potřeby
           stomiků, jejich části a součásti a další
               výrobky z plastů pro stomiky
3926 90 91 90  KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
3926 90 99 10  KGN Náplně do malých čistíren odpadních vod
           z umělých hmot - kompletní
3926 90 99 20  KGN Kolostomické, urostomické, ileostomické
           a podobné sběrné sáčky pro potřeby
           stomiků, jejich části a součásti a další
           výrobky z plastů pro stomiky
3926 90 99 90  KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------

          Kaučuk a výrobky z něj
------------------------------------------------------------------
  Kód   Dopl.  MJ        Popis zboží
 celního  kód
sazebníku
------------------------------------------------------------------
  1    2   3           4
------------------------------------------------------------------
4006 90 00 10   KGN Ochranné kaučukové destičky pro potřeby
           stomiků určené k vyplňování tělesných
           prohlubní nebo pooperačních jizev
4006 90 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4012 20 90 10   NAR Použité pneumatiky,které jsou vhodné k
           dalšímu použití v silničním provozu,
           tj. splňují podmínky stanovené § 37
           odst.5 a 12 vyhlášky MD č. 102/1995 Sb.,
           o schvalování technické způsobilosti a
           technických podmínkách provozu
           silničních vozidel na pozemních
           komunikacích, t.j. minimální hloubka
           dezénové drážky 4 mm po celém obvodu a
           celé šíři činné plochy pláště
           a neporušený plášť pneumatiky bez trhlin
           a poškození
4012 20 90 90   NAR Ostatní
------------------------------------------------------------------
4015 19 90 10   KGN Vyšetřovací
4015 19 90 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------

  Kožené zboží; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní
 potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev (jiných
        než z housenek bource morušového)
---------------------------------
  Kód  Dopl. MJ Popis zboží
 celního  kód
sazebníku
---------------------------------
  1    2   3   4
---------------------------------
4203 10 00 10  KGN  Použité
4203 10 00 90  KGN  Ostatní
---------------------------------
4203 21 00 10  KGN  Použité
4203 21 00 90  KGN  Ostatní
---------------------------------
4203 29 10 10  KGN  Použité
4203 29 10 90  KGN  Ostatní
---------------------------------
4203 29 91 10  KGN  Použité
4203 29 91 90  KGN  Ostatní
---------------------------------
4203 29 99 10  KGN  Použité
4203 29 99 90  KGN  Ostatní
---------------------------------
4203 30 00 10  KGN  Použité
4203 30 00 90  KGN  Ostatní
---------------------------------
4203 40 00 10  KGN  Použité
4203 40 00 90  KGN  Ostatní
---------------------------------

Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nich
-------------------------------------
  Kód   Dopl. MJ   Popis zboží
 celního  kód
sazebníku
-------------------------------------
  1    2   3    4
-------------------------------------
4303 10 10 10   KGN  Použité
4303 10 10 90   KGN  Ostatní
---------------------------------
4303 10 90 10   KGN  Použité
4303 10 90 90   KGN  Ostatní
---------------------------------
4303 90 00 10   KGN  Použité
4303 90 00 90   KGN  Ostatní
-------------------------------------

       Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí
------------------------------------------------------------------
  Kód   Dopl.  MJ        Popis zboží
 celního  kód
sazebníku
------------------------------------------------------------------
  1    2   3           4
------------------------------------------------------------------
4403 20 19 11   MTQ Sloupy dřevěné surové; výřezy průmyslové
4403 20 19 19   MTQ Vlákninové a ostatní průmyslové dříví
4403 20 19 90   MTQ Ostatní
------------------------------------------------------------------
4403 20 39 11   MTQ Sloupy dřevěné surové; výřezy průmyslové
4403 20 39 19   MTQ Vlákninové a ostatní průmyslové dříví
4403 20 39 90   MTQ Ostatní
------------------------------------------------------------------
4403 20 99 11   MTQ Sloupy dřevěné surové; výřezy průmyslové
4403 20 99 19   MTQ Vlákninové a ostatní průmyslové dříví
4403 20 99 90   MTQ Ostatní
------------------------------------------------------------------
4403 91 90 11   MTQ Sloupy dřevěné surové; výřezy průmyslové
4403 91 90 19   MTQ Vlákninové a ostatní průmyslové dříví
4403 91 90 90   MTQ Ostatní
------------------------------------------------------------------
4403 92 90 11   MTQ Sloupy dřevěné surové; výřezy průmyslové
4403 92 90 19   MTQ Vlákninové a ostatní průmyslové dříví
4403 92 90 90   MTQ Ostatní
------------------------------------------------------------------
4403 99 10 11   MTQ Sloupy dřevěné surové; výřezy průmyslové
4403 99 10 19   MTQ Vlákninové a ostatní průmyslové dříví
4403 99 10 90   MTQ Ostatní
------------------------------------------------------------------
4403 99 59 10   MTQ Sloupy dřevěné surové; výřezy průmyslové
4403 99 59 90   MTQ Ostatní
------------------------------------------------------------------
4403 99 95 11   MTQ Sloupy dřevěné surové; výřezy průmyslové
4403 99 95 19   MTQ Vlákninové a ostatní průmyslové dříví
4403 99 95 90   MTQ Ostatní
------------------------------------------------------------------


  Buničina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin;
       sběrový papír, kartón nebo lepenka
           (též odpad a výmět)
------------------------------------------------------------------
  Kód   Dopl.  MJ        Popis zboží
 celního  kód
sazebníku
------------------------------------------------------------------
  1    2   3           4
------------------------------------------------------------------
4706 10 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4706 10 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4706 20 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4706 20 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4706 91 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4706 91 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4706 92 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4706 92 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4706 93 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením           vydaným pověřeným subjektem
4706 93 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------

  Papír, kartón a lepenka; výrobky z papírenských vláknin,
         papíru, kartónu nebo lepenky
------------------------------------------------------------------
 Kód   Dopl.  MJ        Popis zboží
 celního  kód
sazebníku
------------------------------------------------------------------
  1    2   3           4
------------------------------------------------------------------
4801 00 00 10   KGN Vyrobený z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložený osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4801 00 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4802 10 00 10   KGN Vyrobený z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4802 10 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4802 20 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4802 20 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4802 30 00 10   KGN Vyrobený z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4802 30 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4802 40 10 10   KGN Vyrobený z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4802 40 10 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4802 40 90 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené     osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4802 40 90 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4802 54 10 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4802 54 10 20   KGN Braille papír
4802 54 10 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4802 54 90 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4802 54 90 20   KGN Braille papír
4802 54 90 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4802 55 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4802 55 00 20   KGN Braille papír
4802 55 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4802 56 10 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4802 56 10 20   KGN Braille papír
4802 56 10 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4802 56 90 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4802 56 90 20   KGN Braille papír
4802 56 90 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4802 57 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4802 57 00 20   KGN Braille papír
4802 57 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4802 58 10 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4802 58 10 20   KGN Braille papír
4802 58 10 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4802 58 90 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4802 58 90 20   KGN Braille papír
4802 58 90 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4802 61 10 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4802 61 10 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4802 61 50 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4802 61 50 20   KGN Braille papír
4802 61 50 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4802 61 90 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4802 61 90 20   KGN Braille papír
4802 61 90 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4802 62 10 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4802 62 10 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4802 62 50 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4802 62 50 20   KGN Braille papír
4802 62 50 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4802 62 90 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4802 62 90 20   KGN Braille papír
4802 62 90 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4802 69 10 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4802 69 10 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4802 69 50 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4802 69 50 20   KGN Braille papír
4802 69 50 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4802 69 90 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4802 69 90 20   KGN Braille papír
4802 69 90 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4803 00 10 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4803 00 10 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4803 00 31 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4803 00 31 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4803 00 39 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4803 00 39 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4803 00 90 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4803 00 90 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4805 11 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4805 11 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4805 12 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4805 12 00 20   KGN Braille papír
4805 12 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4805 19 10 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4805 19 10 20   KGN Braille papír
4805 19 10 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4805 19 90 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4805 19 90 20   KGN Braille papír
4805 19 90 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4805 24 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4805 24 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4805 25 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného

           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4805 25 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4805 30 10 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4805 30 10 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4805 30 90 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4805 30 90 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4805 40 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
               papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4805 40 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4805 50 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4805 50 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4805 91 10 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4805 91 10 20   KGN Braille papír
4805 91 10 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4805 91 91 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4805 91 91 20   KGN Braille papír
4805 91 91 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4805 91 99 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4805 91 99 20   KGN Braille papír
4805 91 99 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4805 92 10 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4805 92 10 20   KGN Braille papír
4805 92 10 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4805 92 91 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4805 92 91 20   KGN Braille papír
4805 92 91 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4805 92 99 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4805 92 99 20   KGN Braille papír
4805 92 99 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4805 93 10 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4805 93 10 20   KGN Braille papír
4805 93 10 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4805 93 91 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4805 93 91 20   KGN Braille papír
4805 93 91 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4805 93 99 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4805 93 99 20   KGN Braille papír
4805 93 99 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4806 10 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4806 10 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4806 20 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4806 20 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4806 30 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4806 30 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4806 40 10 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4806 40 10 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4806 40 90 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4806 40 90 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4807 00 10 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4807 00 10 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4807 00 20 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4807 00 20 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4807 00 50 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4807 00 50 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4807 00 90 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4807 00 90 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4808 10 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4808 10 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4808 20 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4808 20 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4808 30 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4808 30 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4808 90 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4808 90 00 90   KGN Ostatní

------------------------------------------------------------------
4809 10 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4809 10 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4809 20 10 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4809 20 10 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4809 20 90 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4809 20 90 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4809 90 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4809 90 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4810 13 11 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4810 13 11 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4810 13 19 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4810 13 19 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4810 13 91 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4810     13 91 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4810 13 99 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4810 13 99 20   KGN Braille papír
4810 13 99 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4810 14 11 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4810 14 11 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4810 14 19 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4810 14 19 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4810 14 91 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4810 14 91 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4810 14 99 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4810 14 99 20   KGN Braille papír
4810 14 99 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4810 19 10 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4810 19 10 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4810 19 90 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4810 19 90 20   KGN Braille papír
4810 19 90 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4810 22 10 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4810 22 10 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4810 22 91 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4810 22 91 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4810 22 99 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4810 22 99 20   KGN Braille papír
4810 22 99 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4810 29 11 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4810 29 11 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4810 29 19 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4810 29 19 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4810 29 20 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4810 29 20 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4810 29 91 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4810 29 91 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4810 29 99 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4810 29 99 20   KGN Braille papír
4810 29 99 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4810 31 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4810 31 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4810 32 10 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4810 32 10 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4810 32 90 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4810 32 90 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4810 39 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4810 39 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4810 92 10 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4810 92 10 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4810 92 30 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4810 92 30 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4810 92 90 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4810 92 90 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4810 99 10 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4810 99 10 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4810 99 30 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4810 99 30 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4810 99 90 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4810 99 90 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4811 10 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4811 10 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4811 41 10 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4811 41 10 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4811 41 91 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4811 41 91 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4811 41 99 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4811 41 99 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4811 49 10 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4811 49 10 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4811 49 90 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
    4811 49 90 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4811 51 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4811 51 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4811 59 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4811 59 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4811 60 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4811 60 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4811 90 10 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4811 90 10 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4811 90 90 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4811 90 90 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4814 10 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4814 10 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4814 20 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4814 20 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4814 30 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4814 30 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4814 90 10 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4814 90 10 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4814 90 90 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4814 90 90 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4815 00 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4815 00 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4817 10 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4817 10 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4817 20 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4817 20 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4817 30 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4817 30 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4818 10 10 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4818 10 10 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4818 10 90 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4818 10 90 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4818 20 10 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4818 20 10 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4818 20 91 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4818 20 91 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4818 20 99 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4818 20 99 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4818 30 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4818 30 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4818 50 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4818 50 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4818 90 90 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4818 90 90 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4819 10 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4819 10 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4819 20 10 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4819 20 10 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4819 20 90 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4819 20 90 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4819 30 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4819 30 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4819 40 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4819 40 00 20   KGN Sáčky pro parní a plynovou sterilizaci
           lékařských nástrojů a potřeb
4819 40 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4819 50 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4819 50 00 20   KGN Obaly pro parní a plynovou sterilizaci
           lékařských nástrojů a potřeb
4819 50 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4819 60 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4819 60 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4820 10 10 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4820 10 10 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4820 10 30 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
               vydaným pověřeným subjektem
4820 10 30 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4820 10 50 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4820 10 50 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4820 10 90 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4820 10 90 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4820 20 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4820 20 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4820 30 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4820 30 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4820 40 10 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4820 40 10 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4820 40 90 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4820 40 90 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4820 50 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4820 50 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4820 90 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4820 90 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4821 10 10 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4821 10 10 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4821 10 90 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4821 10 90 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4821 90 10 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4821 90 10 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4821 90 90 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4821 90 90 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4822 10 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4822 10 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4822 90 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4822 90 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4823 12 10 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4823 12 10 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4823 12 90 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4823 12 90 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4823 19 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4823 19 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4823 20 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4823 20 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4823 40 00 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4823 40 00 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4823 60 10 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4823 60 10 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4823 60 90 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4823 60 90 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4823 70 10 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4823 70 10 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4823 70 90 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4823 70 90 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4823 90 10 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4823 90 10 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4823 90 12 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4823 90 12 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4823 90 14 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4823 90 14 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4823 90 15 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4823 90 15 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4823 90 20 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4823 90 20 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4823 90 30 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4823 90 30 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4823 90 50 10   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4823 90 50 90   KGN Ostatní
------------------------------------------------------------------
4823 90 90 20   KGN Vyrobené z více než 70% recyklovaného
           papíru nebo z jiných recyklovaných
           vláknitých surovin doložené osvědčením
           vydaným pověřeným subjektem
4823 90 90 30   KGN Celulózová tepelná izolace ze sběrového
           papíru
4823 90 90 90   KGN Ostatní
    ------------------------------------------------------------------

          Chemická střížová vlákna
-------------------------------------------------------
  Kód   Dopl.  MJ        Popis zboží
 celního  kód
sazebníku
-------------------------------------------------------
  1    2   3           4
-------------------------------------------------------
5515 13 11 10   KGN S obsahem vlny od 15 do 35%
5515 13 11 90   KGN Ostatní
-------------------------------------------------------
5515 13 19 10   KGN S obsahem vlny od 15 do 35%
5515 13 19 90   KGN Ostatní
-------------------------------------------------------
5515 13 91 10   KGN S obsahem vlny od 15 do 35%
5515 13 91 90   KGN Ostatní
-------------------------------------------------------
5515 13 99 10   KGN S obsahem vlny od 15 do 35%
5515 13 99 90   KGN Ostatní
-------------------------------------------------------
5515 19 10 10   KGN S obsahem vlny od 15 do 35%
5515 19 10 90   KGN Ostatní
-------------------------------------------------------
5515 19 30 10   KGN S obsahem vlny od 15 do 35%
5515 19 30 90   KGN Ostatní
-------------------------------------------------------
5515 19 90 10   KGN S obsahem vlny od 15 do 35%
5515 19 90 90   KGN Ostatní
-------------------------------------------------------
5515 22 11 10   KGN S obsahem vlny od 15 do 35%
5515 22 11 90   KGN Ostatní
-------------------------------------------------------
5515 22 19 10   KGN S obsahem vlny od 15 do 35%
5515 22 19 90   KGN Ostatní
-------------------------------------------------------
5515 22 91 10   KGN S obsahem vlny od 15 do 35%
5515 22 91 90   KGN Ostatní
-------------------------------------------------------
5515 22 99 10   KGN S obsahem vlny od 15 do 35%
5515 22 99 90   KGN Ostatní
-------------------------------------------------------
5515 92 11 10   KGN S obsahem vlny od 15 do 35%
5515 92 11 90   KGN Ostatní
-------------------------------------------------------
5515 92 19 10   KGN S obsahem vlny od 15 do 35%
5515 92 19 90   KGN Ostatní
-------------------------------------------------------
5515 92 91 10   KGN S obsahem vlny od 15 do 35%
5515 92 91 90   KGN Ostatní
-------------------------------------------------------
5515 92 99 10   KGN S obsahem vlny od 15 do 35%
5515 92 99 90   KGN Ostatní
-------------------------------------------------------

     Oděvy a oděvní doplňky pletené nebo háčkované
----------------------------------------------------------
  Kód   Dopl.  MJ        Popis zboží
 celního  kód
sazebníku
-----------------------------------------------------------
  1    2   3           4
-----------------------------------------------------------
6111 20 90 10   KGN Kojenecké pleny z bavlny
6111 20 90 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------
6115 11 00 10   KGN Punčochové kalhoty na křečové žíly
6115 11 00 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------
6115 12 00 10   KGN Punčochové kalhoty na křečové žíly
6115 12 00 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------
6115 19 00 10   KGN Punčochové kalhoty na křečové žíly
6115 19 00 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------
6115 20 19 10   KGN Punčochy na křečové žíly
6115 20 19 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------
6115 20 90 10   KGN Punčochy na křečové žíly
6115 20 90 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------
6115 91 00 10   KGN Punčochy na křečové žíly
6115 91 00 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------
6115 92 00 10   KGN Punčochy na křečové žíly
6115 92 00 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------


  Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované
--------------------------------------------------------------
  Kód   Dopl.  MJ        Popis zboží
 celního  kód
sazebníku
--------------------------------------------------------------
  1    2   3           4
--------------------------------------------------------------
6203 19 90 10   NAR S obsahem vlny 36% a více
6203 19 90 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6203 39 90 10   NAR S obsahem vlny 36% a více
6203 39 90 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6209 20 00 10   KGN Kojenecké pleny z bavlny
6209 20 00 90   KGN Ostatní
--------------------------------------------------------------
6212 90 00 10   KGN Zdravotní podpůrné a nápravní bandáže
            určené k prevenci či léčbě poranění
            kloubů, páteře nebo jiných částí těla
6212 90 00 90   KGN Ostatní
--------------------------------------------------------------
6217 10 00 10   KGN Zdravotní podpůrné a nápravní bandáže
            určené k prevenci či léčbě poranění
            kloubů, páteře nebo jiných částí těla
6217 10 00 90   KGN Ostatní
---------------------------------------------------------------

  Jiné zcela dokončené textilní výrobky; soupravy; obnošené
      oděvy a použité textilní výrobky; hadry
---------------------------------------------------------------
 Kód   Dopl.  MJ        Popis zboží
 celního  kód
sazebníku
--------------------------------------------------------------
  1    2   3           4
--------------------------------------------------------------
6309 00 00 01   KGN Použité pánské nebo chlapecké kabáty,
           pláště s kapucí, pláštěnky, větrovky,
           bundy a podobné výrobky, pletené nebo
           háčkované (číslo HS 6101);
           Použité pánské nebo chlapecké obleky,
           komplety, saka, blejzry, kalhoty,
           náprsníkové kalhoty se šlemi, Iýtkové a
           krátké kalhoty (jiné než plavky),
           pletené nebo háčkované (číslo HS 6103)
6309 00 00 02   KGN Použité dámské nebo dívčí kabáty,
           pláště, pláštěnky, větrovky, bundy
           (vč.lyžařských), a podobné výrobky,
           pletené nebo háčkované (číslo HS 6102);
           Použité dámské nebo dívčí kostýmy,
           komplety, kabátky, šaty, sukně,
           kalhotové sukně, kalhoty, náprsníkové
           kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a
           šortky (jiné než plavky), pletené nebo
           háčkované (číslo HS 6104)
6309 00 00 03   KGN Použité pánské nebo chlapecké košile,
           pletené nebo háčkované
           (číslo HS 6105);
           Použité dámské nebo dívčí halenky,
           košile a košilové halenky, pletené nebo
           háčkované (číslo HS 6106);
           Použité pánské nebo chlapecké slipy a
           spodky, noční košile, pyžama, koupací
           pláště, župany apod. výrobky, pletené
           nebo háčkované (číslo HS 6107);
           Použité dámské nebo dívčí kombiné,
           spodničky, kalhotky též dlouhé, noční
           košile, pyžama, nedbalky (negližé),
           koupací pláště, župany apod. výrobky,
           pletené nebo háčkované (číslo HS 6108)
6309 00 00 04   KGN Použitá vrchní trička a tílka
           (nátělníky), pletené nebo háčkované
           (číslo HS 6109);
           Použité svetry, pulovry, zapínací
           vesty, vesty apod. výrobky, pletené
           nebo háčkované (číslo HS 6110);
           Použité teplákové soupravy, tepláky
           (trainings), kombinezy, lyžařské
           komplety, trikoty, kalhoty a plavky pro
           sport, pletené nebo háčkované (číslo HS
           6112)
6309 00 00 05   KGN Použité kojenecké oděvy a oděvní
           doplňky, pletené nebo háčkované
           (číslo HS 6111);
           Použité oděvy zcela zhotovené z
           pletených nebo háčkovaných textilií
           čísel 5903, 5906, 5907 (číslo HS 6113);
           Použité ostatní oděvy, pletené nebo
           háčkované (číslo HS 6114);
           Použité punčochové kalhoty, punčochy,
           podkolenky, ponožky a jiné punčochové
           zboží, včetně punčoch na křečové žíly a
           obuvi bez podrážek, pletené nebo
           háčkované (číslo HS 6115);
           Použité rukavice prstové, palcové a
           rukavice bez prstů, pletené nebo
           háčkované (číslo HS 6116);
           Použité ostatní zcela zhotovené oděvní
           doplňky, pletené nebo háčkované;
           pletené nebo háčkované části oděvů nebo
           oděvních doplňků (číslo HS 6117)
6309 00 00 06   KGN Použité pánské nebo chlapecké kabáty,
           pláště s kapucí, pláštěnky, bundy,
           větrovky a podobné výrobky, jiné než
           pletené nebo háčkované
           (číslo HS 6201);
           Použité pánské nebo chlapecké obleky
           nebo komplety, saka, kalhoty, kalhoty s
           laclem se šlemi, krátké kalhoty a
           šortky (jiné než plavky), jiné než
           pletené nebo háčkované (číslo HS 6203)
6309 00 00 07   KGN Použité dámské nebo dívčí kabáty,
           pláště s kapucí, pláštěnky, bundy,
           větrovky a podobné výrobky, jiné než
           pletené nebo háčkované (číslo HS 6202);
           Použité dámské nebo dívčí kostýmy,
           komplety, kabátky,     šaty, sukně,
           kalhotové sukně, kalhoty, kalhoty
           s laclem se šlemi, krátké kalhoty a
           šortky (jiné než plavky), jiné než
           pletené nebo háčkované (číslo HS 6204)
6309 00 00 08   KGN Použité pánské nebo chlapecké košile,
           jiné než pletené nebo háčkované
           (číslo HS 6205);
           Použité dámské nebo dívčí halenky,
           košile a košilové halenky, jiné než
           pletené nebo háčkované (číslo HS 6206);
           Použité pánské nebo chlapecké
           nátělníky, slipy a spodky, noční
           košile, pyžama, koupací pláště, župany
           apod. výrobky, jiné než pletené nebo
           háčkované (číslo HS 6207);
           Použitá dámská nebo dívčí tílka,
           kombiné, spodničky, kalhotky též
           dlouhé, noční košile, pyžama,
           nedbalky(negliže), koupací pláště,
           župany apod. výrobky, jiné než pletené
           nebo háčkované (číslo HS 6208)
6309 00 00 09   KGN Použité ostatní oděvy a oděvní doplňky,
           jiné než pletené nebo háčkované (čísla
           HS 6209 - 6217);
           Použité přikrývky (číslo HS 6301);
           Použité prádlo ložní, stolní, toaletní
           a kuchyňské (číslo HS 6302);
           Použité vitrážky, záclony, vnitřní
           rolety, draperie a postelové draperie
           (číslo HS 6303);
           Jiné použité bytové textilie, vyjma
           výrobků čísla 9404 (číslo HS 6304);
           Použité soupravy sestávající z tkanin a
           z nití též s doplňky na výrobu
           koberečků, tapiserií apod. (číslo HS
           6308)
6309 00 00 10   KGN Použitá obuv (čísla HS 6401 - 6405)
6309 00 00 11   KGN Použité klobouky a jiné pokrývky hlavy
           (čísla HS 6503-6506)
--------------------------------------------------------------

  Obuv, kamaše a podobné výrobky; části a součásti těchto
              výrobků
--------------------------------------------------------------
  Kód   Dopl.  MJ        Popis zboží
 celního  kód
sazebníku
--------------------------------------------------------------
  1    2   3           4
--------------------------------------------------------------
6401 10 10 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6401 10 10 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6401 10 90 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6401 10 90 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6401 91 10 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6401 91 10 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6401 91 90 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6401 91 90 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6401 92 10 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6401 92 10 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6401 92 90 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6401 92 90 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6401 99 10 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6401 99 10 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6401 99 90 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6401 99 90 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6402 12 10 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6402 12 10 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6402 12 90 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6402 12 90 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6402 19 00 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6402 19 00 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6402 20 00 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6402 20 00 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6402 30 00 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6402 30 00 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6402 91 00 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6402 91 00 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6402 99 10 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6402 99 10 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6402 99 31 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6402 99 31 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6402 99 39 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6402 99 39 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6402 99 50 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6402 99 50 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6402 99 91 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6402 99 91 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6402 99 93 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6402 99 93 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6402 99 96 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6402 99 96 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6402 99 98 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6402 99 98 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6403 12 00 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 12 00 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6403 19 00 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 19 00 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6403 20 00 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 20 00 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6403 30 00 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 30 00 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6403 40 00 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 40 00 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6403 51 11 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 51 11 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6403 51 15 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 51 15 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6403 51 19 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 51 19 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6403 51 91 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 51 91 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6403 51 95 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 51 95 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6403 51 99 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 51 99 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6403 59 11 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 59 11 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6403 59 31 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 59 31 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6403 59 35 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 59 35 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6403 59 39 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 59 39 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6403 59 50 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 59 50 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6403 59 91 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 59 91 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6403 59 95 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 59 95 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6403 59 99 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 59 99 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6403 91 11 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 91 11 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6403 91 13 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 91 13 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6403 91 16 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 91 16 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6403 91 18 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 91 18 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6403 91 91 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 91 91 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6403 91 93 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 91 93 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6403 91 96 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 91 96 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6403 91 98 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 91 98 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6403 99 11 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 99 11 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6403 99 31 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 99 31 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6403 99 33 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 99 33 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
    6403 99 36 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 99 36 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6403 99 38 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 99 38 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6403 99 50 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 99 50 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6403 99 91 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 99 91 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6403 99 93 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 99 93 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6403 99 96 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 99 96 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6403 99 98 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 99 98 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6404 11 00 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6404 11 00 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6404 19 10 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6404 19 10 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6404 19 90 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6404 19 90 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6404 20 10 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6404 20 10 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6404 20 90 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6404 20 90 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6405 10 10 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6405 10 10 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6405 10 90 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6405 10 90 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6405 20 10 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6405 20 10 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6405 20 91 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6405 20 91 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6405 20 99 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6405 20 99 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6405 90 10 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6405 90 10 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6405 90 90 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6405 90 90 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
  Deštníky, slunečníky, vycházkové hole, sedací hole, biče,
      jezdecké bičíky a jejich části a součásti
--------------------------------------------------------------
  Kód   Dopl.  MJ        Popis zboží
 celního  kód
sazebníku
--------------------------------------------------------------
  1    2   3           4
--------------------------------------------------------------
6602 00 00 10   NAR Bílé hole pro nevidomé a částečně
            vidící osoby
6602 00 00 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------

 Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení; jejich
            části a součásti
--------------------------------------------------------------
  Kód   Dopl.  MJ        Popis zboží
 celního  kód
sazebníku
--------------------------------------------------------------
  1    2   3           4
--------------------------------------------------------------
8410 11 00 10   NAR Vodní turbíny o výkonu nepřesahujícím
            100 kW
8410 11 00 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8418 69 99 10   KGN Tepelná čerpadla jiná než absorpční
            tepelná čerpadla podpoložky 8418 69 91
8418 69 99 90   KGN Ostatní
--------------------------------------------------------------
8419 19 00 10   NAR Solární zařízení pro ohřev vody
8419 19 00 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8421 19 91 10   NAR Pro zpracování krve a krevních derivátů
8421 19 91 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8421 21 90 10   NAR Domácí přístroje na úpravu vody a malé
            čistírny odpadních vod
8421 21 90 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8421 29 90 10   NAR Dialyzéry pro přístroje pro dialýzu
            krve
8421 29 90 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8421 39 71 10   NAR Katalyzátory pro motorová vozidla
8421 39 71 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8421 99 00 10   KGN Části a součásti k domácím přístrojům
            na úpravu vody včetně přepínačů filtrů
            k baterii a k malým čistírnám odpadních
            vod
8421 99 00 90   KGN Ostatní
--------------------------------------------------------------
8423 10 10 10   NAR Kuchyňské váhy s hlasovým výstupem pro
            nevidomé a částečně vidící osoby
8423 10 10 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8423 10 90 10   NAR Osobní váhy s hlasovým výstupem pro
            nevidomé a částečně vidící osoby
8423 10 90 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8428 90 10 10   NAR Šikmá schodišťová plošina pro přepravu
            těžce zdravotně postižených osob
            upoutaných na vozíku
8428 90 10 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8428 90 98 10   NAR Šikmá schodišťová plošina pro přepravu
            těžce zdravotně postižených osob
            upoutaných na vozíku
8428 90 98 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8469 11 00 10   NAR Upravené pro používání nevidomými a
            částečně vidícími osobami nebo osobami
            s amputovanou nebo ochrnutou horní
            končetinou
8469 11 00 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8469 12 00 10   NAR Upravené pro používání nevidomými a
            částečně vidícími osobami nebo osobami
            s amputovanou nebo ochrnutou horní
            končetinou
8469 12 00 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8469 20 00 10   NAR Upravené pro používání nevidomými a
            částečně vidícími osobami nebo osobami
            s amputovanou nebo ochrnutou horní
            končetinou
8469 20 00 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8469 30 00 10   NAR Upravené pro používání nevidomými a
            částečně vidícími osobami nebo osobami
            s amputovanou nebo ochrnutou horní
            končetinou
8469 30 00 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8470 10 00 10   NAR Elektronické kalkulačky s hlasovým nebo
            hmatovým výstupem pro nevidomé
            a částečně vidící osoby
8470 10 00 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8470 21 00 10   NAR Elektronické počítací stroje s hlasovým
            nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a
            částečně vidící osoby
8470 21 00 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8470 29 00 10   NAR Elektronické počítací stroje s hlasovým
            nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a
            částečně vidící osoby
8470 29 00 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8471 41 10 10   NAR Počítače speciálně upravené pro
            nevidomé a částečně vidící osoby
            s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo
            hardwarovým adaptérem
            pro zvětšování písma a obrazu
8471 41 10 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8471 41 90 10   NAR Počítače speciálně upravené pro
            nevidomé a částečně vidící osoby
            s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo
            hardwarovým adaptérem
            pro zvětšování písma a obrazu
8471 41 90 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8471 49 10 10   NAR Počítače speciálně upravené pro
            nevidomé a částečně vidící osoby
            s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo
            hardwarovým adaptérem
            pro zvětšování písma a obrazu
8471 49 10 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8471 49 90 10   NAR Počítače speciálně upravené pro
            nevidomé a částečně vidící osoby
            s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo
            hardwarovým adaptérem
            pro zvětšování písma a obrazu
8471 49 90 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8471 60 40 10   NAR Braillská tiskárna pro nevidomé a
            částečně vidící osoby
8471 60 40 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8471 60 50 10   NAR Pro nevidomé a částečně vidící osoby
8471 60 50 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8471 60 90 10   NAR Pro zpracování hmatového písma
8471 60 90 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
    8471 80 00 10   NAR Zařízení speciálně určená pro nevidomé
            a částečně vidící osoby
8471 80 00 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8473 21 90 10   KGN Přídavná zařízení pro elektronické
            kalkulačky s hmatovým nebo hlasovým
            výstupem pro nevidomé a částečně vidící
            osoby, přídavná zařízení pro
            elektronické kalkulačky, umožňující
            jejich ovládání osobami se sníženou
            jemnou motorikou a amputovanými
            končetinami
8473 21 90 90   KGN Ostatní
--------------------------------------------------------------
8473 30 90 10   KGN Přídavná zařízení pro elektronické
            počítací stroje s hmatovým nebo
            hlasovým výstupem pro nevidomé a
            částečně vidící osoby, přídavná
            zařízení pro elektronické počítací
            stroje, umožňující jejich ovládání
            osobami se sníženou jemnou motorikou
            nebo amputovanými končetinami
8473 30 90 90   KGN Ostatní
--------------------------------------------------------------

  Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a
 součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje
 pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části,
     součásti a příslušenství k těmto přístrojům
--------------------------------------------------------------
  Kód   Dopl.  MJ        Popis zboží
 celního  kód
sazebníku
--------------------------------------------------------------
  1    2   3           4
--------------------------------------------------------------
8502 31 90 10   NAR Větrné turbíny pevně spojené s
            generátorem elektrické energie s
            výkonem nepřesahujícím 75 kVA
8502 31 90 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8506 60 10 10   NAR V provedení pro sluchadla pro sluchově
            postižené osoby
8506 60 10 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8506 60 30 10   NAR V provedení pro sluchadla pro sluchově
            postižené osoby
8506 60 30 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8506 60 90 10   NAR V provedení pro sluchadla pro sluchově
            postižené osoby
8506 60 90 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8517 11 00 10   NAR Psací telefony pro neslyšící osoby
8517 11 00 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8517 19 10 10   NAR Videotelefony pro neslyšící osoby
8517 19 10 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8517 19 90 10   NAR Psací telefony pro neslyšící osoby
8517 19 90 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8518 40 91 10   NAR Individuální nízkofrekvenční zesilovače
            pro nedoslýchavé osoby, nízkofrekvenční
            zesilovače pro indukční smyčky pro
            nedoslýchavé osoby, indukční smyčky pro
            nedoslýchavé osoby
8518 40 91 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8518 40 99 10   NAR Individuální nízkofrekvenční zesilovače
            pro nedoslýchavé osoby, nízkofrekvenční
            zesilovače pro indukční smyčky pro
            nedoslýchavé osoby, indukční smyčky pro
            nedoslýchavé osoby
8518 40 99 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8528 21 14 10   NAR Zvětšovače televizního obrazu pro
            nevidomé a částečně vidící osoby
8528 21 14 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8528 21 16 10   NAR Zvětšovače televizního obrazu pro
            nevidomé a částečně vidící osoby
8528 21 16 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8528 21 18 10   NAR Zvětšovače televizního obrazu pro
            nevidomé a částečně vidící osoby
8528 21 18 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8528 22 00 10   NAR Zvětšovače televizního obrazu pro
            nevidomé a částečně vidící osoby
8528 22 00 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8531 80 30 10   NAR Speciální akustické nebo vizuální
            přístroje pro neslyšící a částečně
            vidící osoby
8531 80 30 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8531 80 80 10   NAR Speciální akustické nebo vizuální
            přístroje pro neslyšící a částečně
            vidící osoby
8531 80 80 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8539 90 10 10   KGN Patice pro fluorescenční výbojky s
            horkou katodou a pro výbojky jiné než
            rtuťové, sodíkové, ultrafialové nebo
            infračervené
8539 90 10 90   KGN Ostatní
--------------------------------------------------------------
8539 90 90 10   KGN Části a součásti pro fluorescenční
            výbojky s horkou katodou a pro výbojky
            jiné než rtuťové, sodíkové,
            ultrafialové nebo infračervené
8539 90 90 90   KGN Ostatní
--------------------------------------------------------------

    Vozidla jiná než kolejová, jejich části, součásti
            a příslušenství
--------------------------------------------------------------
  Kód   Dopl.  MJ        Popis zboží
 celního  kód
sazebníku
--------------------------------------------------------------
  1    2   3           4
--------------------------------------------------------------
8703 21 10 10   NAR Vozy rychlé lékařské pomoci vybavené
            podle vyhlášky č.49/1993 Sb.,
            a to i v případě, že jejich výbava
            neobsahuje potřebný zdravotnický
            materiál
            a přenosné přístroje
8703 21 10 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8703 21 90 10   NAR Vozy rychlé lékařské pomoci vybavené
            podle vyhlášky č.49/1993 Sb.,
            a to i v případě, že jejich výbava
            neobsahuje potřebný zdravotnický
            materiál
            a přenosné přístroje
8703 21 90 20   NAR Určené k rozebrání na náhradní díly
8703 21 90 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8703 22 10 10   NAR Vozy rychlé lékařské pomoci vybavené
            podle vyhlášky č.49/1993 Sb.,
            a to i v případě, že jejich výbava
            neobsahuje potřebný zdravotnický
            materiál
            a přenosné přístroje
8703 22 10 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8703 22 90 10   NAR Vozy rychlé lékařské pomoci vybavené
            podle vyhlášky č.49/1993 Sb.,
            a to i v případě, že jejich výbava
            neobsahuje potřebný zdravotnický
            materiál
            a přenosné přístroje
8703 22 90 20   NAR Určené k rozebrání na náhradní díly
8703 22 90 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8703 23 19 10   NAR Vozy rychlé lékařské pomoci vybavené
            podle vyhlášky č.49/1993 Sb.,
            a to i v případě, že jejich výbava
            neobsahuje potřebný zdravotnický
            materiál
            a přenosné přístroje
8703 23 19 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8703 23 90 10   NAR Vozy rychlé lékařské pomoci vybavené
            podle vyhlášky č.49/1993 Sb.,
            a to i v případě, že jejich výbava
            neobsahuje potřebný zdravotnický
            materiál
            a přenosné přístroje
8703 23 90 20   NAR Určené k rozebrání na náhradní díly
8703 23 90 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8703 24 10 10   NAR Vozy rychlé lékařské pomoci vybavené
            podle vyhlášky č.49/1993 Sb.,
            a to i v případě, že jejich výbava
            neobsahuje potřebný zdravotnický
            materiál
            a přenosné přístroje
8703 24 10 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8703 24 90 10   NAR Vozy rychlé lékařské pomoci vybavené
            podle vyhlášky č.49/1993 Sb.,
            a to i v případě, že jejich výbava
            neobsahuje potřebný zdravotnický
            materiál
            a přenosné přístroje
8703 24 90 20   NAR Určené k rozebrání na náhradní díly
8703 24 90 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8703 31 10 10   NAR Vozy rychlé lékařské pomoci vybavené
            podle vyhlášky č.49/1993 Sb.,
            a to i v případě, že jejich výbava
                neobsahuje potřebný zdravotnický
            materiál
            a přenosné přístroje
8703 31 10 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8703 31 90 10   NAR Vozy rychlé lékařské pomoci vybavené
            podle vyhlášky č.49/1993 Sb.,
            a to i v případě, že jejich výbava
            neobsahuje potřebný zdravotnický
            materiál
            a přenosné přístroje
8703 31 90 20   NAR Určené k rozebrání na náhradní díly
8703 31 90 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8703 32 19 10   NAR Vozy rychlé lékařské pomoci vybavené
            podle vyhlášky č.49/1993 Sb.,
            a to i v případě, že jejich výbava
            neobsahuje potřebný zdravotnický
            materiál
            a přenosné přístroje
8703 32 19 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8703 32 90 10   NAR Vozy rychlé lékařské pomoci vybavené
            podle vyhlášky č.49/1993 Sb.,
            a to i v případě, že jejich výbava
            neobsahuje potřebný zdravotnický
            materiál
            a přenosné přístroje
8703 32 90 20   NAR Určené k rozebrání na náhradní díly
8703 32 90 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8703 33 19 10   NAR Vozy rychlé lékařské pomoci vybavené
            podle vyhlášky č.49/1993 Sb.,
            a to i v případě, že jejich výbava
            neobsahuje potřebný zdravotnický
            materiál
            a přenosné přístroje
8703 33 19 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8703 33 90 10   NAR Vozy rychlé lékařské pomoci vybavené
            podle vyhlášky č.49/1993 Sb.,
            a to i v případě, že jejich výbava
            neobsahuje potřebný zdravotnický
            materiál
            a přenosné přístroje
8703 33 90 20   NAR Určené k rozebrání na náhradní díly
8703 33 90 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8703 90 90 10   NAR Vozy rychlé lékařské pomoci vybavené
            podle vyhlášky č.49/1993 Sb.,
            a to i v případě, že jejich výbava
            neobsahuje potřebný zdravotnický
            materiál
            a přenosné přístroje
8703 90 90 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
8708 99 98 10   KGN Ruční ovládání nožních pedálů, ruční
            páky včetně řadící páky pro tělesně
            postižené osoby
8708 99 98 90   KGN Ostatní
--------------------------------------------------------------
8715 00 10 10   KGN Kočárky speciálně konstruované pro
            těžce postižené děti
8715 00 10 90   KGN Ostatní
--------------------------------------------------------------
8715 00 90 10   KGN Části a součásti kočárků speciálně
            konstruovaných pro těžce postižené děti
8715 00 90 90   KGN Ostatní
--------------------------------------------------------------

 Nástroje a přístroje optické, fotografické, kinematografické,
 měřící, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické; jejich
        části, součásti a příslušenství
--------------------------------------------------------------
  Kód   Dopl.  MJ        Popis zboží
 celního  kód
sazebníku
--------------------------------------------------------------
  1    2   3           4
--------------------------------------------------------------
9013 10 00 10   NAR Optické přístroje (např. zaměřovací
            dalekohledy) určené pro zbraně
            nevojenského charakteru
9013 10 00 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
9022 90 10 10   KGN Pro lékařské, chirurgické, zubolékařské
            nebo zvěrolékařské účely
9022 90 10 90   KGN Ostatní
--------------------------------------------------------------
9022 90 90 10   KGN Pro lékařské, chirurgické, zubolékařské
            nebo zvěrolékařské účely
9022 90 90 90   KGN Ostatní
--------------------------------------------------------------
9025 11 91 10   NAR Lékařské teploměry
9025 11 91 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
9025 19 91 10   NAR Lékařské teploměry a teploměry s
            hlasovým nebo hmatovým výstupem pro
            nevidomé a částečně vidoucí osoby
9025 19 91 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
9025 19 99 10   NAR Lékařské teploměry a teploměry s
            hlasovým nebo hmatovým výstupem pro
            nevidomé a částečně vidoucí osoby
9025 19 99 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
9026 10 10 10   NAR Průtokoměry
9026 10 10 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
9026 80 91 10   NAR Měřiče množství spotřebovaného tepla v
            domácnostech
9026 80 91 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
9026 80 99 10   NAR Měřiče množství spotřebovaného tepla v
            domácnostech
9026 80 99 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
9028 20 00 10   NAR Vodoměry na teplou a studenou vodu pro
            měření odběru vody
9028 20 00 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
9030 10 90 10   NAR Přístroje na měření a monitorování
            radonu
9030 10 90 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------

     Hodiny a hodinky a jejich části a součásti
--------------------------------------------------------------
  Kód   Dopl.  MJ        Popis zboží
 celního  kód
sazebníku
--------------------------------------------------------------
  1    2   3           4
--------------------------------------------------------------
9102 11 00 10   NAR Hodinky pro nevidomé a částečně vidící
            osoby s hmatovým nebo hlasovým výstupem
            s pouzdrem jiným než z drahých kovů a
            vibrační a světelné hodinky pro
            neslyšící osoby
9102 11 00 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
9102 12 00 10   NAR Hodinky pro nevidomé a částečně vidící
            osoby s hmatovým nebo hlasovým výstupem
            s pouzdrem jiným než z drahých kovů a
            vibrační a světelné hodinky pro
            neslyšící osoby
9102 12 00 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
9102 19 00 10   NAR Hodinky pro nevidomé a částečně vidící
            osoby s hmatovým nebo hlasovým výstupem
            s pouzdrem jiným než z drahých kovů a
            vibrační a světelné hodinky pro
            neslyšící osoby
9102 19 00 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
9102 21 00 10   NAR Hodinky pro nevidomé a částečně vidící
            osoby s hmatovým nebo hlasovým výstupem
            s pouzdrem jiným než z drahých kovů a
            vibrační a světelné hodinky pro
            neslyšící osoby
9102 21 00 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
9102 29 00 10   NAR Hodinky pro nevidomé a částečně vidící
            osoby s hmatovým nebo hlasovým výstupem
            s pouzdrem jiným než z drahých kovů a
            vibrační a světelné hodinky pro
            neslyšící osoby
9102 29 00 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
9102 91 00 10   NAR Hodinky pro nevidomé a částečně vidící
            osoby s hmatovým nebo hlasovým výstupem
            s pouzdrem jiným než z drahých kovů a
            vibrační a světelné hodinky pro
            neslyšící osoby
9102 91 00 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
9102 99 00 10   NAR Hodinky pro nevidomé a částečně vidící
            osoby s hmatovým nebo hlasovým výstupem
            s pouzdrem jiným než z drahých kovů a
            vibrační a světelné hodinky pro
            neslyšící osoby
9102 99 00 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
9103 10 00 10   NAR Vibrační a světelné budíky pro
            neslyšící osoby a budíky s hlasovým
            nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a
            částečně vidící osoby
9103 10 00 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
9103 90 00 10   NAR Vibrační a světelné budíky pro
            neslyšící osoby a budíky s hlasovým
            nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a
            částečně vidící osoby
9103 90 00 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------

  Zbraně a střelivo; jejich části, součásti a příslušenství
--------------------------------------------------------------
  Kód   Dopl.  MJ        Popis zboží
 celního  kód
sazebníku
--------------------------------------------------------------
      1    2   3           4
--------------------------------------------------------------
9304 00 00 10   NAR Ostatní zbraně využívající energii
            mechanickou nebo stlačeného plynu
            a zbraně pro vystřelování látek s
            dráždivým účinkem včt. obranných sprejů
            a elektrické paralyzátory
9304 00 00 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------

 Nábytek; lůžkoviny, matrace, vložky do postelí, polštáře a
  čalouněné výrobky; svítidla a osvětlovací zařízení, jinde
neuvedená ani nezahrnutá; světelné znaky, světelné ukazatele a
        podobné výrobky; montované stavby
--------------------------------------------------------------
  Kód   Dopl.  MJ        Popis zboží
 celního  kód
sazebníku
--------------------------------------------------------------
  1    2   3           4
--------------------------------------------------------------
9401 20 00 10   NAR Dětské sedačky do automobilů
9401 20 00 90   NAR Ostatní
--------------------------------------------------------------
9402 10 00 10   KGN Křesla pro holičství a kadeřnictví a
           podobná křesla s mechanickým,
           sklápěcím, otáčecím a zdvihacím
           zařízením a jejich části a součásti
9402 10 00 90   KGN Ostatní a jejich části a součásti
--------------------------------------------------------------
Příl.18
PRAVIDLA PRO VYHOTOVENÍ TISKOPISŮ DEKLARACE A DOPLŇKOVÉ DEKLARACE
A.
Deklarace osmilistá (listy 1 až 8);
§ 44 odst. 1 písm a) této vyhlášky
(1) Na listech Deklarace označených čísly 1, 4, 5 a 7, používaných pro režim tranzitu, jsou odstavce č. 1 (s výjimkou střední části), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (pouze první dílčí část vlevo), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 a 56 opatřeny zeleným podtiskem.
(2) Na pravém okraji jsou listy Deklarace označeny barevným pruhem, buď plným 3 mm širokým nebo přerušovaným, který se skládá z řady čtverců o délce strany 3 mm a z mezer mezi nimi v délce 3 mm. Jednotlivé listy se označují těmito barevnými pruhy
- list č. 1 plným červeným,
- list č. 2 plným zeleným,
- list č. 3 plným žlutým,
- list č. 4 přerušovaným modrým,
- list č. 5 plným modrým,
- list č. 6 přerušovaným červeným,
- list č. 7 přerušovaným zeleným,
- list č. 8 přerušovaným žlutým.
(3) Rozměry dělicích čar v odstavcích a mezi odstavci a typ a zvýraznění písma v předepsaném textu tiskopisu odpovídají vzoru Deklarace, který je uveden v příloze 11 této vyhlášky.
(4) Samopropisovací vrstva na jednotlivých listech Deklarace musí být nanesena tak, aby se údaje uváděné do jednotlivých odstavců Deklarace propsaly, s výjimkou třílistých sad, na tyto další listy Deklarace
        číslo odstavce     čísla listů
       -------------------------------------
         1 - (vyjma stř. část)  1 až 8
         1 - stř. část      1 až 3
         2            1 až 5
         3            1 až 8
         4            1 až 8
         5            1 až 8
         6            1 až 8
         7            1 až 3
         8            1 až 5
         9            1 až 3
         10            1 až 3
         11            1 až 3
         12             -
         13            1 až 3
         14            1 až 4
         15            1 až 8
         15a           1 až 3
         15b           1 až 3
         16            1 až 3, 6 až 8
         17            1 až 8
         17a           1 až 3
         17b           1 až 3
         18            1 až 5
         19            1 až 5
         20            1 až 3
         21            1 až 5
         22            1 až 3
         23            1 až 3
         24            1 až 3
         25            1 až 5
         26            1 až 3
         27            1 až 5
         28            1 až 3
         29            1 až 3
         30            1 až 3
         31            1 až 8
         32            1 až 8
         33 - první levá část   1 až 8
         33 - další části     1 až 3
         34            1 až 3
         35            1 až 8
         36             -
         37            1 až 3
         38            1 až 8
         39            1 až 3
         40            1 až 5
         41            1 až 3
         42             -
         43             -
         44            1 až 5
         45             -
         46            1 až 3
         47            1 až 3
         48            1 až 3
         49            1 až 3
         50            1 až 8
         51            1 až 8
         52            1 až 8
         53            1 až 8
         54            1 až 4
         55             -
         56             -
         A            1 až 4
         B            1 až 3
         C            1 až 8
         D            1 až 4
         E             -
         F             -
         G             -
         H             -
         I             -
         J             -
(5) V levém dolním rohu je uvedeno identifikační číslo tiskopisu, kterým je rozlišeno jeho provedení a složení listů v sadě
a) číslo 18800 pro úplný tiskopis (listy 1 až 8),
b) číslo 18320 pro sadu skládající se z listů 1, 2 a 3, s propsáním všech údajů na všechny listy,
c) číslo 18430 pro sadu skládající se z listů 1, 4, 5 a 7,
d) číslo 18310 pro sadu skládající se z listů 6, 7 a 8, s propsáním všech údajů na všechny listy,
e) číslo 18623 pro sadu skládající se z listů 1, 2, 3, 4, 5 a 7.
B.
Deklarace doplňková osmilistá (listy 1 až 8);
§ 44 odst. 1 písm a) této vyhlášky
(6) Na listech Doplňkové deklarace č.1, 4, 5 a 7, používaných pro režim tranzitu, jsou odstavce č. 1 (s výjimkou střední části), 2, 3, 31, 32, 33 (pouze první dílčí část vlevo), 35, 38, 40, a 44 opatřeny zeleným podtiskem.
(7) Na pravém okraji jsou listy Doplňkové deklarace označeny barevným pruhem, buď plným 3 mm širokým nebo přerušovaným, který se skládá z řady čtverců o délce strany 3 mm a z mezer mezi nimi v délce 3 mm. Jednotlivé listy se označují těmito barevnými pruhy
- list č. 1 plným červeným,
- list č. 2 plným zeleným,
- list č. 3 plným žlutým,
- list č. 4 přerušovaným modrým,
- list č. 5 plným modrým,
- list č. 6 přerušovaným červeným,
- list č. 7 přerušovaným zeleným,
- list č. 8 přerušovaným žlutým.
(8) Rozměry dělicích čar v odstavcích a mezi odstavci a typ a zvýraznění písma v předepsaném textu tiskopisu odpovídají vzoru Deklarace, který je uveden v příloze č.12 k této vyhlášce.
(9) Samopropisovací vrstva na jednotlivých listech Deklarace doplňkové musí být nanesena tak, aby se údaje uváděné do jednotlivých odstavců Deklarace doplňkové propsaly, s výjimkou třílistých sad, na tyto další listy Deklarace doplňkové
    číslo odstavce           čísla listů
   ------------------------------------------------
    1 (vyjma stř. část)          1 až 8
    1 - stř. část             1 až 3
    2                   1 až 5
    3                   1 až 8
    31                   1 až 8
    32                   1 až 8
    33 - první levá část          1 až 8
    33 - další části            1 až 3
    34                   1 až 3
    35                   1 až 8
    36                   -
    37                   1 až 3
    38                   1 až 8
    39                   1 až 3
    40                   1 až 5
    41                   1 až 3
    42                   -
    43                   -
    44                   1 až 5
    45                   -
    46                   1 až 3
    47                   1 až 3
    A                   1 až 4
    C                   1 až 8
(10) V levém dolním rohu je uvedeno identifikační číslo tiskopisu, kterým je rozlišeno jeho provedení a složení listů v sadě
a) číslo 28800 pro úplný tiskopis (listy 1 až 8),
b) číslo 28320 pro sadu skládající se z listů 1, 2 a 3, s propsáním všech údajů na všechny listy,
c) číslo 28430 pro sadu skládající se z listů 1, 4, 5 a 7,
d) číslo 28310 pro sadu skládající se z listů 6, 7 a 8, s propsáním všech údajů na všechny listy,
e) číslo 28623 pro sadu skládající se z listů 1, 2, 3, 4, 5 a 7.
C.
Deklarace čtyřlistá (listy 1/6, 2/7, 3/8, 4/5);
§ 44 odst. 1 písm. b) této vyhlášky
(11) Na listech Deklarace označených č. 1/6, 2/7 a 4/5 jsou odstavce č. 1 (s výjimkou střední části), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (pouze první dílčí část vlevo), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 a 56 opatřeny zeleným podtiskem.
(12) Na pravém okraji jsou jednotlivé listy Deklarace označeny plným barevným pruhem širokým 3 mm a ve vzdálenosti O,5 mm vpravo od tohoto pruhu jsou ještě označeny přerušovaným barevným pruhem, který se skládá z řady čtverců o délce strany 3 mm a z mezer mezi nimi v délce 3 mm. List č. 1/6 se označuje červenými, list č. 2/7 zelenými, list č. 3/8 žlutými a list č 4/5 modrými pruhy.
(13) Rozměry dělicích čar v odstavcích a mezi odstavci a typ a zvýraznění písma v předepsaném textu tiskopisu odpovídají vzoru Deklarace, který je uveden v příloze č.13 k této vyhlášce.
(14) Samopropisovací vrstva na jednotlivých listech Deklarace musí být nanesena tak, aby se údaje uváděné do jednotlivých odstavců Deklarace propsaly na tyto další listy Deklarace
        číslo odstavce     čísla listů
       ---------------------------------------
        1 (vyjma stř. část)   1/6 až 4/5
        1 - stř. část      1/6 až 3/8
        2            1/6 až 4/5
        3            1/6 až 4/5
        4            1/6 až 4/5
        5            1/6 až 4/5
        6            1/6 až 4/5
        7            1/6 až 3/8
        8            1/6 až 4/5
        9            1/6 až 3/8
       10            1/6 až 3/8
       11            1/6 až 3/8
       12            1/6 až 3/8
       13            1/6 až 3/8
       14            1/6 až 3/8
       15            1/6 až 4/5
       15a            1/6 až 3/8
       15b            1/6 až 3/8
       16            1/6 až 3/8
       17            1/6 až 4/5
       17a            1/6 až 3/8
       17b            1/6 až 3/8
       18            1/6 až 4/5
       19            1/6 až 4/5
       20            1/6 až 3/8
       21            1/6 až 4/5
       22            1/6 až 3/8
       23            1/6 až 3/8
       24            1/6 až 3/8
       25            1/6 až 4/5
       26            1/6 až 3/8
       27            1/6 až 4/5
       28            1/6 až 3/8
       29            1/6 až 3/8
       30            1/6 až 3/8
       31            1/6 až 4/5
       32            1/6 až 4/5
       33 - první levá část   1/6 až 4/5
       33 - další části     1/6 až 3/8
       34            1/6 až 3/8
       35            1/6 až 4/5
       36            1/6 až 3/8
       37            1/6 až 3/8
       38            1/6 až 4/5
       39            1/6 až 3/8
       40            1/6 až 4/5
       41            1/6 až 3/8
       42            1/6 až 3/8
       43            1/6 až 3/8
       44            1/6 až 4/5
       45            1/6 až 3/8
       46            1/6 až 3/8
       47            1/6 až 3/8
       48            1/6 až 3/8
       49            1/6 až 3/8
       50            1/6 až 4/5
       51            1/6 až 4/5
       52            1/6 až 4/5
       53            1/6 až 4/5
       54            1/6 až 4/5
       55               -
       56               -
        A            1/6 až 3/8
        B            1/6 až 3/8
        C            1/6 až 4/5
       D/J            1/6 až 4/5
       E/J              -
        F               -
        G               -
        H               -
        I               -
(15) V levém dolním rohu je uvedeno identifikační číslo tiskopisu, kterým je rozlišeno jeho provedení a složení listů v sadě
a) číslo 14400 pro úplný tiskopis (listy 1/6 až 4/5),
b) číslo 14312 pro sadu skládající se z listů 1/6, 2/7 a 3/8.
D.
Deklarace doplňková čtyřlistá (listy 1/6, 2/7, 3/8, 4/5);
§ 44 odst. 1 písm. b) této vyhlášky
(16) Na listech Doplňkové deklarace č. 1/6, 2/7 a 4/5, používaných pro režim tranzitu, jsou odstavce č. 1 (s výjimkou střední části), 2, 3, 31, 32, 33 (pouze první dílčí část vlevo), 35, 38, 40, a 44 opatřeny zeleným podtiskem.
(17) Na pravém okraji jsou listy Doplňkové deklarace označeny plným barevným pruhem a ve vzdálenosti O,5 mm vpravo od něho přerušovaným barevným pruhem. Plný pruh je 3 mm široký, přerušovaný pruh se skládá z řady čtverců o délce strany 3 mm a z mezer mezi nimi v délce 3 mm. List č. 1/6 se označuje červenými, list č. 2/7 zelenými, list č. 3/8 žlutými a list č 4/5 modrými pruhy.
(18) Rozměry dělicích čar v odstavcích a mezi odstavci a typ a zvýraznění písma v předepsaném textu tiskopisu odpovídají vzoru Deklarace doplňkové, který je uveden v příloze č.14 k této vyhlášce.
(19) Samopropisovací vrstva na jednotlivých listech Deklarace doplňkové musí být nanesena tak, aby se údaje uváděné do jednotlivých odstavců Deklarace doplňkové propsaly na tyto další listy Deklarace doplňkové
        číslo odstavce       čísla listů
       -----------------------------------------
        1 (vyjma stř. část)    1/6 až 4/5
        1 - střední část      1/6 až 3/8
        2             1/6 až 4/5
        3             1/6 až 4/5
        31             1/6 až 4/5
        32             1/6 až 4/5
        33 - první levá část    1/6 až 4/5
        33 - další části      1/6 až 3/8
        34             1/6 až 3/8
        35             1/6 až 4/5
        36             1/6 až 3/8
        37             1/6 až 3/8
        38             1/6 až 4/5
        39             1/6 až 3/8
            40             1/6 až 4/5
        41             1/6 až 3/8
        42             1/6 až 3/8
        43             1/6 až 3/8
        44             1/6 až 4/5
        45             1/6 až 3/8
        46             1/6 až 3/8
        47             1/6 až 3/8
        A             1/6 až 3/8
        C             1/6 až 4/5
(20) V levém dolním rohu je uvedeno identifikační číslo tiskopisu, kterým je rozlišeno jeho provedení a složení listů v sadě
a) číslo 24400 pro úplný tiskopis (listy 1/6 až 4/5),
b) číslo 24312 pro sadu skládající se z listů 1/6, 2/7 a 3/8.
Příl.19
Potvrzení o přestupu hranice
Příl.20
Potvrzení o dodání
Příl.21
1. Zelená nálepka se vyhotovuje v barvě černé na zeleném podkladě.
2. Zelená nálepka určená pro označení dokladů má formát formát 35 x 18 mm.
3. Zelená nálepka určená pro označení vagónů, velkých kontejnerů nebo jednotlivých nákladových kusů má formát 91 x 50 mm.
Příl.22
Seznam železničních stanic pro výdej zavazadel propuštěných do režimu tranzitu
+---------------------+-----------------------------+------------------------+
|Aš          | Jindřichův Hradec      | Prostějov       |
|Benešov u Prahy   | Kaplice           | Přerov         |
|Beroun        | Karlovy Vary        | Roudnice nad Labem   |
|Blansko       | Karviná           | Rožnov pod Radhoštěm  |
|Bohumín       | Kladno           | Rumburk        |
|Brno         | Klatovy           | Sokolov        |
|Bruntál       | Kolín            | Staré Město u Uherského|
|Břeclav       | Kopřivnice         | Hradiště        |
|Bylnice       | Krnov            | Strakonice       |
|Čáslav        | Kroměříž          | Sudoměřice nad     |
|Česká Lípa      | Lanžhot           | Moravou        |
|Česká Třebová    | Liberec           | Suchdol nad Odrou   |
|České Budějovice   | Lichkov           | Šumperk        |
|České Velenice    | Lovosice          | Tábor         |
|Český Krumlov    | Luhačovice         | Teplice v Čechách   |
|Český Těšín     | Mariánské Lázně       | Třebíč         |
|Děčín        | Meziměstí          | Třinec         |
|Domažlice      | Mělník           | Turnov         |
|Františkovy Lázně  | Mladá Boleslav       | Uherské Hradiště    |
|Frýdek Místek    | Most            | Ústí nad Labem     |
|Frýdlant v Čechách  | Mosty u Jablunkova     | Ústí nad Orlicí    |
|Havlíčkův Brod    | Nymburk           | Valašské Meziříčí   |
|Hodonín       | Olomouc           | Varnsdorf       |
|Horní Dvořiště    | Opava            | Veselí nad Moravou   |
|Horní Lideč     | Ostrava           | Vlárský průsmyk    |
|Hradec Králové    | Otrokovice         | Vojtanov        |
|Hrádek nad Nisou   | Pardubice          | Vsetín         |
|Hranice na Moravě  | Pelhřimov          | Vyškov na Moravě    |
|Cheb         | Petrovice u Karviné     | Zábřeh na Moravě    |
|Choceň        | Písek            | Zlín          |
|Chomutov       | Plzeň            | Znojmo         |
|Jeseník       | Poděbrady          | Žatec         |
|Jihlava       | Praha            | Žďár nad Sázavou    |
+---------------------+-----------------------------+------------------------+
Příl.23
Celní prohlášení o cestovních zavazadlech
1. PROHLAŠUJI,
(a) že níže uvedená zavazadla obsahují pouze předměty osobní potřeby, používané obvykle během cesty, jako ošacení, prádlo, toaletní potřeby, knihy a sportovní vybavení, a že tyto předměty nejsou dováženy k obchodním účelům;
(b) že zavazadla neobsahují:
- potraviny, tabák, alkoholické nápoje, anethol, střelné zbraně, bodné nebo sečné zbraně, munici, výbušniny, drogy, živá zvířata, rostliny, radiové vysílače nebo radiové vysílače - přijímače, devizy, živočišné a rostlinné druhy chráněné Washingtonskou úmluvou z 3. března 1973 o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin, a výrobky z nich; předměty, které zakazují zákony země určení z důvodů ochrany veřejné mravnosti.
- zboží určené k bezplatné distribuci nebo k distribuci za úplatu nebo zboží k výkonu povolání nebo k obchodním účelům,
- zboží, zakoupené nebo získané mimo celní území mé země a dosud ještě nepřihlášené celním úřadům země mého trvalého bydliště (toto omezení platí pouze při návratu do země trvalého bydliště).
2. ZMOCŇUJI železnici k vyřízení všech celních formalit.
3. JSEM SI VĚDOM(A) toho, že uvedením nepravdivých
údajů se
  vystavuji nebezpečí postihu a mé zboží může být zabaveno.

Země určení.................   Místo určení....................

Počet zavazadel     Počet osob, které doprovázejí cestujícího

TISKACÍMI PÍSMENY

 .....................        ........................
   Příjmení                 Jméno

Trvalé bydliště: ulice.............číslo.........................

         místo.............země..........................

Datové razítko stanice odeslání:

Zavazadlový lístek č.

Podpis cestujícího:
           ------------------------------
Informace pro cestujícího
Údaje cestujícího na pravdivě vyplněném a podepsaném zeleném tiskopise "Celní prohlášení" mají stejnou platnost a stejný účinek jako ústní prohlášení obvykle požadované celními orgány při přestupu hranic.
Z důvodu urychlení celního řízení budou cestovní zavazadla, podaná k přepravě spolu s "Celním prohlášením", vyplněným a podepsaným cestujícím, předložena celním orgánům pracovníky železnice.
Žádáme cestující, aby se před podepsáním "Celního prohlášení" přesvědčili, že zavazadla obsahují pouze předměty v souladu s prohlášením.
Příl.24
Seznam států, do kterých lze zasílat cestovní zavazadla doprovázená celním prohlášením
(Státy, které ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky přijaly Doporučení Rady pro celní spolupráci o propouštění cestovních zavazadel v železniční přepravě)
1. Belgie
2. Dánsko
3. Finsko
4. Francie
5. Itálie
6. Lucembursko
7. Německo
8. Nizozemí
9. Norsko
10. Portugalsko
11. Rakousko
12. Řecko
13. Španělsko
14. Švédsko
15. Švýcarsko
16. Pákistán
17. Pobřeží Slonoviny
18. Slovensko
19. Slovinsko
Příl.25
Seznam států, jejichž celní orgány jsou oprávněny schvalovat série kontejnerů pro přepravu zboží pod celní závěrou
Afghánistán
Albánie
Alžírsko
Austrálie
Belgie
Bělorusko
Bulharsko
Čína
Dánsko
Finsko
Francie
Chile
Irán
Irsko
Izrael
Jamajka
Japonsko
Jordánsko
Kambodža
Kamerun
Kanada
Korejská republika
Kuba
Kypr
Kuvajt
Lichtenštejnsko
Lucembursko
Maďarsko
Malawi
Malta
Maroko
Mauritius
Nizozemí
Norsko
Nový Zéland
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Rusko
Řecko
Sierra Leone
Spojené království
Velké Británie a
Severního Irska
Spojené státy americké
Spolková republika
Německo
Šalamounovy Ostrovy
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Trinidad a Tobago
Tunisko
Turecko
Ukrajina
Uruguay
Příl.26
Celní úřad.................................................

Celní výměr

 1. Karnet ATA č..........................................................

 2. Tranzitní/dovozní 1) útržkový list číslo..............................

  ......................................................................

 3. Datum přijetí útržkového listu........................................

 4. Držitel a jeho adresa.................................................

  ......................................................................

 5. Obchodní komora.......................................................

 6. Země původu...........................................................

 7. Datum uplynutí platnosti karnetu......................................

 8. Lhůta ke zpětnému vývozu..............................................

 9. Vstupní celní úřad....................................................

10. Celní úřad režimu dočasného použití...................................

11. Obchodní pojmenování zboží............................................

  ......................................................................

12 Podpoložka kombinované nomenklatury...................................

13. Počet kusů............................................................

14. Hmotnost nebo objem...................................................

15. Hodnota...............................................................

16. Výpočet poplatků......................................................

   Druh  Základ pro vyměření Sazba  Částka   Kurs devizového trhu

   CLO
   SPD
   DPH
   10 %
                     Celkem:

(slovy:...................................................................)

17. Celní úřad:...........................................................

 Místo a datum:...........................................................

   Podpis:

Bankovní spojení celního úřadu:...........................................

Číslo účtu:...............................................................

Variabilní symbol:........................................................


Doplňkový celní výměr

11. Obchodní pojmenování zboží............................................

  ......................................................................

12 Podpoložka kombinované nomenklatury...................................

13. Počet kusů............................................................

14. Hmotnost nebo objem...................................................

15. Hodnota...............................................................

16. Výpočet poplatků......................................................

   Druh  Základ pro vyměření Sazba  Částka   Kurs devizového trhu

   CLO
   SPD
   DPH
   10 %
                     Celkem:
(slovy:...................................................................)

11. Obchodní pojmenování zboží............................................

  ......................................................................

12. Podpoložka kombinované nomenklatury...................................

13. Počet kusů............................................................

14. Hmotnost nebo objem...................................................

15. Hodnota...............................................................

16. Výpočet poplatků......................................................

   Druh  Základ pro vyměření Sazba  Částka   Kurs devizového trhu

   CLO
   SPD
   DPH
   10 %
                     Celkem:

(slovy:...................................................................)

Rekapitulace

   Druh  Částka       Celní úřad

   CLO
   SPD
   DPH
   10 %
   Celkem:


(slovy:...................................................................)

------------------------------------------------------------------
1) Nehodící se škrtněte
Ustanovení týkající se údajů uváděných v tiskopise Celního výměru
I.
Všeobecné poznámky
Tiskopis Celního výměru musí být vyplněn čitelně ve všech odstavcích a sloupcích.
Odstavce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  8, 11, 13 a 14: vyznačte
       odpovídající údaje z  tranzitního nebo dovozního
       útržkového listu, případně ze spodní části vyhrazené
       pro celní úřad, z odstavců A, Ga), Gb), ze sloupce
       6 na rubu, z odstavců Gc), Hb), ze sloupců 1 až 4 na
       rubu. Jestliže je třeba místa pro uvedení více druhů
       zboží, bude uvedeno  na v tiskopise Doplňkového
       celního výměru podle těchto ustanovení.
Odstavec 9: vyznačte název celního úřadu, uvedeného v odstavci
       Ha)  až e)  tranzitního útržkového  listu, nebo
       uvedeného v odstavci H dovozního útržkového listu.
Odstavec 10: vyznačte název celního úřadu uvedeného v odstavci He)
       tranzitního  útržkového  listu  nebo  v odstavci
       H dovozního útržkového listu.
Odstavec 15: vyznačte částku celní hodnoty v korunách českých.
Odstavec 16: v tiskopisu  Celního  výměru  vyznačte  částky
       reklamovaného cla a daní. Částky vycházejí pro tento
       účel ze cla a daní uplatněním celního sazebníku
       a z příplatku podle ustanovení článku 6 Úmluvy ATA,,
       vyjádřený v číslicích a slovy. Částky musejí být
       uvedeny v korunách českých kódem CZK.
Odstavec 17: Uveďte název celního úřadu, datum vystavení Celního
       výměru  a  připojte  otisk  úředního  razítka
       a vlastnoruční podpis pověřeného zaměstnance celního
       úřadu s uvedením jména, příjmení a funkce.
II.
Poznámky k tiskopisu Doplňkového celního výměru
A. Tiskopis Doplňkového celního výměru může být použit jen v případě zahrnujícím více druhů zboží. Musí být předložen společně s Celním výměrem. Celková částka cla, daní a poplatků je uvedena v Doplňkovém celním výměru v odstavci Rekapitulace.
B. Všeobecné poznámky uvedené v části I se uplatní i na tiskopis Doplňkového celního výměru.
POUČENÍ
1. Clo a daně jsou splatné do 3 měsíců ode dne doručení Celního výměru.
2. Je-li platba uskutečněna jinak než v hotovosti, je celní výměr též dokladem o zaplacení cla a daní, ale jen ve spojení s dokladem o provedení platby.
3. Při bezhotovostní platbě je nutné uvést v dokladu o převodu cla a daní číslo variabilního symbolu celního úřadu.
Příl.27
ÚDAJE POTŘEBNÉ K CELNÍMU PROHLÁŠENÍ PODANÉMU NA LISTECH KARNETU ATA
(1) Je-li k podání celního prohlášení použit karnet ATA, skládá se z
a) předního a zadního obalového listu barvy zelené, případně dodatkového útržkového listu nebo dodatkových útržkových listů k přednímu obalovému listu,
b) Vývozního kmenového a útržkového listu barvy žluté, případně dodatkového útržkového listu nebo dodatkových útržkových listů k němu,
c) Dovozního kmenového a útržkového listu barvy bílé, případně dodatkového útržkového listu nebo dodatkových útržkových listů k němu,
d) Kmenového a útržkového listu pro zpětný vývoz barvy bílé, případně dodatkového útržkového listu nebo dodatkových útržkových listů k němu,
e) páru nebo párů Tranzitních kmenových a útržkových listů barvy modré, případně dodatkového útržkového listu nebo dodatkových útržkových listů k němu,
f) kmenového a útržkového listu pro zpětný dovoz barvy žluté, případně dodatkového útržkového listu nebo dodatkových útržkových listů k němu.
(2) Při dočasném vývozu se uvádí shodně v Souhrnném seznamu na rubu předního obalového listu a na rubu všech útržkových listů předloženého karnetu ATA ve sloupci
1. pořadové číslo,
2. obchodní pojmenování zboží a případně značky a čísla,
3. počet kusů,
4. hmotnost nebo objem,
5. hodnota (obchodní hodnota v zemi vystavení karnetu ATA, v její měně, pokud není stanoveno jinak),
6. země původu (uvede se země původu, je-li odlišná od země vystavení karnetu ATA, použitím kódu zemí ISO - viz příloha 16 k této vyhlášce),
7. celní úřad uvede znaky zajištění totožnosti zboží, je-li třeba.
(3) Při dočasném vývozu se ve vývozním útržkovém listu uvádí v odstavci
A. držitel a adresa,
B. zástupce držitele,
C. zamýšlené použití zboží,
D. dopravní prostředky (v případě potřeby),
E. údaje o balení (počet, druh, značky atd.),
F. Prohlášení držitele k dočasnému vývozu, místo a datum prohlášení, jméno držitele a jeho podpis.
(4) Při dočasném vývozu celní úřad provede tyto úkony:
a) ověří údaje uvedené v odstavcích A. až G. vývozního útržkového listu porovnáním se zbožím uvedeným v karnetu;
b) vyplní odstavec na přední straně předního obalového listu karnetu v části vyhrazené pro "Potvrzení celních orgánů";
c) vyplní vývozní kmenový list a odstavec H. vývozního útržkového listu;
d) vyplní název celního úřadu v odstavci H(b) útržkového listu pro zpětný dovoz;
e) ponechá si vývozní útržkový list.
(5) Pokud celní úřad, který rozhoduje o propuštění zboží k dočasnému vývozu, není výstupním celním úřadem, provede úkony uvedené v odstavci 4, ale nebude vyplňovat odstavce 4 až 7 vývozního kmenového listu, který je určen k potvrzení výstupním celním úřadem.
(6) Lhůta ke zpětnému dovozu stanovená celním úřadem v odstavci H(b) vývozního útržkového listu a v odstavci 2 vývozního kmenového listu nesmí přesáhnout dobu platnosti karnetu.
(7) Při zpětném dovozu se v útržkovém listu pro zpětný dovoz uvádějí v odstavcích A. až E. údaje uvedené v odstavci 3 této přílohy a v odstavci F. prohlášení ke zpětnému dovozu, místo a datum prohlášení, jméno držitele karnetu a jeho podpis.
(8) Při zpětném dovozu celní úřad provede tyto úkony:
a) ověří údaje uvedené v odstavcích A. až G. útržkového listu pro zpětný dovoz;
b) vyplní kmenový list pro zpětný dovoz a odstavec H. útržkového listu pro zpětný dovoz;
c) ponechá si útržkový list pro zpětný dovoz.
(9) Při propuštění do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla se v dovozním útržkovém listu uvádějí v odstavcích A. až E. údaje uvedené v odstavci 3 této přílohy a v odstavci F. prohlášení k dočasnému dovozu, místo a datum prohlášení, jméno držitele karnetu a jeho podpis.
(10) Při propuštění do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla celní úřad provede tyto úkony:
a) ověří údaje uvedené v odstavcích A. až G. dovozního útržkového listu;
b) vyplní dovozní kmenový list a odstavec H dovozního útržkového listu; datum zpětného vývozu zboží uvedené v odstavci H(b) nesmí být pozdější než datum, kdy uplyne platnost karnetu.
c) uvede název a adresu celního úřadu, který propustil zboží k dočasnému dovozu do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla v odstavci H(e) útržkového listu pro zpětný vývoz;
d) ponechá si dovozní útržkový list.
(11) Při zpětném vývozu se uvádějí v odstavcích A. až E. údaje uvedené v odstavci 3 této přílohy a v odstavci F. prohlášení ke zpětnému vývozu, místo a datum prohlášení, jméno držitele karnetu a jeho podpis.
(12) Při zpětném vývozu celní úřad vyplní kmenový list v odstavcích 1 až 4 odstavce H. (b) až f) útržkového listu pro zpětný vývoz.
(13) V případě uvedeném v odstavci 12 této přílohy výstupní celní úřad bude postupovat takto:
a) vyplní kmenový list v odstavcích 5 až 8 a odstavec H. útržkového listu pro zpětný vývoz;
b) ponechá si útržkový list pro zpětný vývoz a neprodleně jej zašle celnímu úřadu uvedenému v odstavci H(e).
(14) Při tranzitu se uvádí v odstavcích A. až E. tranzitního útržkového listu údaje uvedené v odstavci 3 této přílohy a v odstavci F. prohlášení k přepravě v tranzitu, místo a datum prohlášení, jméno držitele karnetu a jeho podpis.
(15) Při tranzitu celní úřad provede tyto úkony:
a) ověří údaje uvedené v odstavcích A až G prvního tranzitního útržkového listu;
b) vyplní průpisem horní část tranzitního kmenového listu a horní část odstavce H. tranzitního útržkového listu; datum lhůty pro zpětný vývoz nebo pro dodání zboží celnímu úřadu určení H(b) nesmí být pozdější než datum, kdy uplyne platnost karnetu.
c) uvede název a adresu celního úřadu, který propustil zboží do režimu tranzitu v odstavci H(e) tranzitního útržkového listu;
d) ponechá si první tranzitní útržkový list.
(16) Při zpětném vývozu nebo při dodání zboží celnímu úřadu určení se na druhém tranzitním útržkovém listu uvádějí v odstavcích A. až E. tranzitního útržkového listu údaje uvedené v odstavci 3 této přílohy a v odstavci F. prohlášení k přepravě při tranzitu, místo a datum prohlášení, jméno držitele karnetu a jeho podpis.
(17) Při zpětném vývozu nebo při dodání zboží celnímu úřadu určení celní úřad určení provede tyto úkony:
a) ověří údaje uvedené v odstavcích A. až G. druhého tranzitního útržkového listu;
b) vyplní spodní část druhého tranzitního kmenového listu a spodní část odstavce H. tranzitního útržkového listu;
c) ponechá si druhý tranzitní útržkový list a neprodleně jej zašle celnímu úřadu odeslání uvedenému v odstavci H(e).
(18) Při předložení následného karnetu ATA a původního karnetu ATA se v původním karnetu ATA uvádějí v útržkovém listu pro zpětný dovoz údaje uvedené v odstavci 3 této přílohy a v odstavci F. prohlášení ke zpětnému dovozu, místo a datum prohlášení, jméno držitele karnetu a jeho podpis; v následném karnetu ATA se ve vývozním útržkovém listu uvádějí v odstavcích A. až G. údaje uvedené v odstavci 3 této přílohy a v odstavci F. prohlášení k dočasnému vývozu, místo a datum prohlášení, jméno držitele karnetu a jeho podpis.
(19) Při předložení následného karnetu ATA a původního karnetu ATA celní úřad provede tyto úkony:
a) v původním karnetu ATA potvrdí útržkový list pro zpětný dovoz a neprodleně jej zašle celnímu úřadu, který zboží propustil k dočasnému vývozu;
b) přijme následný karnet ATA a ponechá si dovozní útržkový list poté, co v něm uvede konečnou lhůtu, která byla uvedena v původním karnetu ATA a případné prodloužení a číslo původního karnetu ATA.
Příl.28
Případy použití písemných celních prohlášení podle vyhlášky č. 89/1963 Sb. (karnetů ATA)
1. zařízení k výkonu povolání (§ 123 až 127 vyhlášky o osvobození od dovozního cla 1)),
2. zboží určené k vystavení, předvedení nebo používání na výstavách a podobných akcích (§ 119 až 122 vyhlášky o osvobození od dovozního cla 1)),
3. zboží dovážené pro výchovné, vědecké nebo kulturní účely (§ 140 až 143 vyhlášky o osvobození od dovozního cla 1)),
4. lékařské, chirurgické a laboratorní zařízení ( § 144 vyhlášky o osvobození od dovozního cla 1)),
5. zboží dovážené k humanitárním účelům (§ 153 až 156 vyhlášky o osvobození od dovozního cla 1)),
6. obaly (§ 128 až 132 vyhlášky o osvobození od dovozního cla 1)),
7. zboží dovážené k provádění zkoušek, analýz nebo pokusů s vyloučením zkoušek, analýz nebo pokusů k výdělečné činnosti (103 až 106 vyhlášky o osvobození od dovozního cla 1)),
8. vzorky (§ 128 až 132 vyhlášky o osvobození od dovozního cla 1)),
9. náhradní výrobní prostředky (§ 135 vyhlášky o osvobození od dovozního cla,1)
10. umělecká díla dovezená za účelem jejich vystavení, se záměrem jejich případného prodeje (§ 136 vyhlášky o osvobození od dovozního cla 1)),
11. pozitivy kinofilmů, vytisknutých a vyvolaných či jiných záznam obsahujících médií sloužících pro obrazový záznam, které mají být před komerčním využitím nejprve zhlédnuty,
12. filmy, magnetické pásky a dráty a jiné sloužící pro obrazový nebo zvukový záznam, ke kterým má být dotočena zvuková stopa nebo které mají být nadabovány či zkopírovány;
13. filmy demonstrující charakter činnosti zahraničních výrobků nebo zařízení za předpokladu, že tyto filmy nebudou promítány veřejně a za úplatu;
14. média obsahující údaje a zaslaná bezplatně za účelem použití při automatickém zpracování dat,
15. Zboží, (včetně vozidel), které vzhledem ke své povaze, nelze použít k jiným účelům, než k reklamě, specifického zboží nebo k propagaci pro specifické účely,
16. Živá zvířata nebo jiné druhy dovážené k výcviku, tréninku, nebo rozmnožování nebo k veterinární péči (§ 163 až 165 vyhlášky o osvobození od dovozního cla 1)),
17. Turistický propagační materiál (§ 149 vyhlášky o osvobození od dovozního cla 1)),
18. Různé zařízení používané pod přímým dohledem a odpovědností státních orgánů při výstavbě, opravách nebo údržbě infrastruktury v hraničním pásmu,
19. Materiál určený pro uspokojování námořníků.
Příl.29
ZVLÁŠTNÍ RAZÍTKO
1. Znak nebo jiné označení státu
2. Místo odeslání
3. Číslo tranzitního dokladu
4. Datum
5. Schválený odesilatel
6. Povolení
Příl.30
OSVĚDČENÍ O POVOLENÍ SCHVÁLENÉHO PŘÍJEMCE
Příl.31
Seznam druhů zboží, které může být propuštěno do režimu přepracování pod celním dohledem, a vymezení zpracovatelských operací, které mohou být u tohoto zboží provedeny
      Sloupec 1                    Sloupec 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. Zboží, jehož přepracování pod celním    Zpracovatelské operace, které mohou být provedeny
č.  dohledem  je povoleno
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1.  Všechny druhy zboží             Přepracování na vzorky představující toto zboží
                         samostatně anebo v soupravách

2.  Všechny druhy zboží             Přepracování na odpad nebo na zbytky nebo zničení
                         tohoto zboží

3.  Všechny druhy zboží             Denaturace

4.  Všechny druhy zboží             Přepracování částí a součástí

5.  Všechny druhy zboží             Oddělení nebo zničení vadných částí

6.  Všechny druhy zboží             Přepracování vadného zboží na bezvadné

7.  Všechny druhy zboží             Obvyklé formy nakládání povolené v celních skladech
                         nebo svobodných celních pásmech a svobodných
                         celních skladech
                         Přepracování na homogenizovaný nebo
8.  Tabák patřící do kapitoly 24 kombinované  rekonstituovaný tabák pařící do podpoložky 2403 91
   nomenklatury                00 kombinované nomenklatury nebo na ostatní tabák
                         patřící do podpoložky 2403 99 00 kombinované
                         nomenklatury, jiný než žvýkací a šňupací

9.  - Surový nebo nezpracovaný tabák      Přepracování na částečně nebo úplně odřapíkovaný
    neodřapíkovaný položky 2401 10      tabák patřící do položky 2401 20 kombinované
    kombinované nomenklatury         nomenklatury nebo na tabákový odpad patřící do
                         podpoložky 2401 30 00 kombinované nomenklatury
   - Surový nebo nezpracovaný tabák částečně
    odřapíkovaný patřící do položky 2401 20
    kombinované nomenklatury

10. Palmový olej patřící do podpoložky      Přepracování na:
   1511 10 10 kombinované nomenklatury
   nebo                    - Směsi mastných kyselin patřících do
                          podpoložek 3823 11 00, 3823 12 00,
   Pevné frakce palmového oleje patřící do    382319 10, 3823 19 30 a 3823 19 90
   podpoložky 1511 90 19 kombinované       kombinované nomenklatury
   nomenklatury  nebo

   Tekuté frakce palmového oleje patřící do  - Mastné kyseliny patřící do podpoložek
   podpoložky 1511 90 91 kombinované      2915 70 15,  2915 70 25, 2915 90 10,
   nomenklatury                 ex 2915 90 80, ex 291619, ex 2916 19 40
   nebo                     a ex 2916 19 kombinované nomenklatury

   Kokosový olej patřící do podpoložky     - Směsi methyl esterů mastných kyselin patřící
   1513 11 10 kombinované nomenklatury      do podpoložky ex 3824 90 95 kombinované
   nebo                     nomenklatury

   Tekuté frakce kokosového oleje podpolož-  - Methyl estery mastných kyselin patřící do
   ky ex 1513 19 30 kombinované nomenkla-    podpoložek kombinované nomenklatury
   tury                         ex 2915 70 20, ex 2915 0 80, ex 2915 90 80,
   nebo                     ex 2916 15 00 a ex 2916 19 40 a 2916 19 80

   Palmový olej podpoložky 1513 21 11     - Směsi mastných alkoholů patřící do
   nebo                     podpoložky 3823 70 00 kombinované
                          nomenklatury
   Tekuté frakce palmojádrového oleje
   podpoložky ex 1513 29 30 kombinované    - Mastné alkoholy patřící do podpoložek
   nomenklatury                 2905 16 90, 2905 17 00, 2905 19 10 a
   nebo                     2805 19 90 kombinované  nomenklatury

   Babassuový olej podpoložky 1513 21 19    - Glycerol patřící do podpoložky 2905 45 00
                          kombinované nomenklatury11. Výrobky podpoložek 2707 10, 2707 20,    Přepracování na výrobky patřící do podpoložky
   2707 30,  270750, 2707 91 00,       2710 00 71 nebo podpoložky 2710 00 72
   2707 99 30, 2707 99 91, 2707 99 99 a 2710 kombinované nomenklatury
   00 kombinované nomenklatury


12. Surový olej podpoložek 2707 99 11 a     Přepracování na výrobky patřící do podpoložky 2707
   2707 99 19 kombinované nomenklatury     10 90, 2707 20 90, 2707 30 90,
                         2707 50 91, 2707 50 99, 2707 99 30,
                         2707 99 99, 2902 20 90, 2902 30 90,
                         2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00
                         a 2902 44 90 kombinované nomenklatury


13. Oxid chromový podpoložky 2819 90 00    Přepracování na chrom patřící do podpoložky 8112
   kombinované nomenklatury          20 31 kombinované nomenklatury


14. Plynové oleje s obsahem síry přesahujícím Směs výrobků ve sloupci 1 nebo směs jednoho
   0,2% patřící do podpoložky         a/nebo druhého výrobku ve sloupci 1 s plynovým
   2710 00 69 kombinované nomenklatury     olejem s obsahem síry nepřesahujícím 0,2% patřící
                         do podpoložky 2710 00 69 kombinované nomenklatury k
   Kerosin patřící do podpoložky 2710 00 55  získání plynového oleje s obsahem síry
   kombinované nomenklatury          nepřesahujícím 0,2% patřící do podpoložky 2710 00
                         69 kombinované nomenklatury


                         Přepracování na:
15. Ricinový olej patřící do podpoložky 1515  -Hydrogenovaný ricinový olej (zvaný "Opalwax")
   30 90 kombinované nomenklatury       pařící do podpoložky 1516 20 10 kombinované
                         nomenklatury

                         - kyselinu 12 - hydroxystearovou (čistoty méně než
                         90%) patřící do podpoložky 3823 19 10 kombinované
                         nomenklatury

                         - kyselinu 12 - hydroxystearovou (čistoty nejméně
                         90%) patřící do podpoložky 2918 19 90 kombinované
                         nomenklatury

                         - Glycerol patřící do podpoložky 2905 45 00
                         kombinované nomenklatury

16. Bruslařská obuv, bez bruslí, patřící do   Přepracování na:
   podpoložky kombinované nomenklatury 6402
   19 00                   Brusle, včetně obuvi, k níž jsou brusle připevněny
                         patřící do podpoložky kombinované nomenklatury 9506
   Bruslařská obuv, bez bruslí, patřící do   70 10
   podpoložky kombinované nomenklatury 6403
   19 00                    Kolečkové brusle, patřící do podpoložky
                         kombinované nomenklatury 9506 70 30


17. Podvozek s kabinou patřící do podpoložky  Přepracování na hasičské vozidlo, vybavené úplným
   8704 2131kombinované nomenklatury      zařízením na zdolání požáru a/nebo úplným
                         zařízením pro záchranné akce patřící do podpoložky
                         8705 30 00 kombinované nomenklatury
+-----------------------------------------+-----------------------------------+
|18. Jakékoli elektronické součásti, díly,|Přepracování na výrobky informační |
|  sestavy (včetně podsestav) nebo   |technologie podpoložek kombinované |
|  materiály (též elektronické)     |nomenklatury s poznámkou "ITA" ve |
|  podstatné pro elektronické fungování |sloupci 7 celního sazebníku.    |
|  výrobku přepracovaného pod celním  |                  |
|  dohledem.              |                  |
+-----------------------------------------+-----------------------------------+
Příl.32
    


   
    


   
    


   
      +----------------------------------------+
      |   Vyhrazeno pro celní úřad      |
      |                    |
      |                    |
      |                    |
      |                    |
      |                    |
      |                    |
      |                    |
      |                    |
      |                    |
      |                    |
      |                    |
      +----------------------------------------+
POZNÁMKY O POUŽITÍ INFORMAČNÍHO LÍSTKU
1. Vývozce musí zajistit, aby celní orgány země dočasného dovozu, byli schopni, s výhradou jimi stanovených podmínek, zajistit totožnost zboží.
2. Uživatel je povinen předložit řádně vyplněný Informační lístek (dále jen "IL") celním orgánům při propouštění zboží.
3. Při zpětných dovozech v dílčích zásilkách se postupuje takto:
a) Dočasný vývoz:
Vývozce předkládá IL ve dvou vyhotoveních (originál a kopie). Celní úřad je viduje (část I) a vrátí je vývozci, který předá originál dovozci a ten jej uchová až do posledního zpětného vývozu. Vývozce uchová kopii.
b) Dočasný dovoz:
Dovozce předloží originál celnímu úřadu, který mu jej vrátí poté, co vidoval část II.
c) Dílčí zpětné vývozy:
Zpětný vývozce vyplní dodatkové vyhotovení části III, včetně odstavce G, a spolu s originálem jej předloží celnímu úřadu. Ten porovná tyto dva doklady a viduje dodatkové vyhotovení, které zpětný vývozce doručí zpětnému dovozci.
d) Dílčí zpětné dovozy:
Zpětný dovozce předloží dodatkové vyhotovení spolu s kopií celnímu úřadu, který porovná tyto dva doklady.
e) Poslední dílčí zpětný vývoz:
Zpětný vývozce vyplní část III originálu, včetně odstavce G. Celní úřad připojí své ověření a vrátí originál zpětnému vývozci, který jej doručí zpětnému dovozci.
f) Poslední dílčí zpětný dovoz:
Zpětný dovozce předloží celnímu úřadu originál a kopii IL.
Příl.33
NÁRODNÍ TRANZIT ZÁRUČNÍ LISTINA (systém globální záruky)
    


   
    


   
Příl.34
SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM / TRANZITNÍ REŽIM SPOLEČENSTVÍ ZÁRUČNÍ LISTINA
    


   
    


   
    


   
Příl.35
JINÉ OPERACE NEŽ REŽIM TRANZITU
ZÁRUČNÍ LISTINA (systém globální záruky)
    


   
    


   
Příl.36
SEZNAM ZBOŽÍ, U KTERÉHO JE VYŽADOVÁNA ZVÝŠENÁ ČÁSTKA PAUŠÁLNÍ ZÁRUKY
    


   
Příl.37
    


   
    


   
Příl.38
    


   
    


   
Příl.39
    


   
    


   
Příl.40
NÁRODNÍ TRANZIT (Systém globální záruky)
DODATEK K ZÁRUČNÍ LISTINĚ
přijaté Ministerstvem financí - Generálním ředitelstvím cel /
Celním     ředitelstvím     se     sídlem     1)

........................... dne ............ pod číslem...........

I. Prohlášení o změně zaručené částky
  Podepsaný  /á/(jméno  a  příjmení  nebo  obchodní .......

...................................identifikační číslo ...........

 bydliště (sídlo) v ..............................................

 zastoupený/á/ ...................................................

 zvyšuje - snižuje 1) původní zaručenou částku ve výši..........Kč

 na částku .................................... Kč
 a v souvislosti se zvýšením - snížením 1) zaručené částky
 poskytuje předložením tohoto dodatku, za podmínek uvedených
v záruční listině, která byla přijata
Ministerstvem  financí -  Generálním ředitelstvím  cel/Celním
ředitelstvím se sídlem
.........../Oblastním celním úřadem se sídlem ................1)
 dne ................... pod číslem ...........................,
 * Ministerstvu financí - Generálnímu ředitelství cel záruku všem

 celním úřadům v České republice ve výši.................... Kč 1)

 * Celnímu ředitelství se sídlem ......................... záruku

 celním úřadům v jeho územní působnosti ve výši............. Kč 1)
 a zavazuje se společně a nerozdílně s dlužníkem splnit až do výše
 zaručené částky každý jednotlivý celní dluh, který vznikne podle
 Hlavy třinácté, dílu prvního zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celní
 zákon, ve znění pozdějších předpisů, porušením celních předpisů
 v režimu tranzitu, do kterého bylo zboží propuštěno pro hlavního

 povinného........................................................

 .................................................................
 dnem přijetí tohoto dodatku nebo kdykoliv později, a který nebyl
 splněn v zákonné lhůtě. U jednotlivých tranzitních operací,
 zahájených přede dnem přijetí tohoto dodatku příslušným celním
 orgánem, je celní dluh zajištěn do částky zaručené přede dnem
 přijetí tohoto dodatku.
   Zjištěním a stanovením celního dluhu se rozumí zajištění
 a stanovení cla, daní a poplatků, vybíraných při dovozu, včetně
 jejich příslušenství.


Místo ........................ , dne ............

    ............................     ...............
         razítko             podpis 2)


II. Přijetí dodatku k záruční listině
Ministerstvo  financí  -  Generální  ředitelství  cel/Celní
ředitelství se sídlem
..............................................................
.............................................................1)
..............................................................
pod číslem
..............................................................
přijímá dodatek k záruční listině, kterou vystavil
..............................................................
        (osoba shodná s osobou
uvedenou v části I. Prohlášení o změně zaručené částky) a která
byla             přijata             dne
.......................................................
pod číslem ...................................................,
a souhlasí se zvýšením -- snížením1) původní nejvyšší zaručené
částky uvedené v záruční listině na částku
.............................................................. Kč.
V ..................... , dne ....................................

                    razítko a podpis
------------------------------------------------------------------
1) Nehodící se škrtněte
2) Před svůj podpis musí  podepisující napsat vlastní rukou
  poznámku   :   "Za   převzetí   záruky   ve   výši
  ............................................ ", přičemž částku
  musí uvést slovy.
Příl.41
SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM / TRANZITNÍ REŽIM SPOLEČENSTVÍ (Globální záruka pro několik tranzitních operací podle Úmluvy o společném tranzitním režimu / tranzitním režimu Společenství v rámci příslušných předpisů Společenství)
           DODATEK K ZÁRUČNÍ LISTINĚ

přijaté Ministerstvem financí - Generálním ředitelstvím cel dne

...................... pod číslem ....................

I. Prohlášení o změně zaručené částky

  Podepsaný (podepsaná) 1) .....................................

  ...............................................................

  bydlištěm (sídlem) v 2).......................................

  zvyšuje - snižuje 3) původní zaručenou částku ve výši........Kč

  na částku .................... Kč
  a v souvislosti se zvýšením - snížením 3) zaručené částky
  poskytuje předložením tohoto dodatku, za podmínek uvedených
  v bodech 2, 3 a 4 záruční listiny, kterou Ministerstvo financí
  - Generální ředitelství cel přijalo

  dne............... pod číslem.........., záruku, že společně
  a nerozdílně s dlužníkem splní celní dluh až do nejvyšší částky

  ............................................................ Kč
 Evropskému  společenství,  které  se  skládá  z Belgického
 království, Dánského království, Spolkové republiky Německo,
 Řecké republiky, Španělského království, Francouzské republiky,
 Irska,  Italské  republiky,  Velkoknížectví  Lucembursko,
 Nizozemského  království,  Rakouské  republiky,  Portugalské
 republiky, Finské republiky, Švédského království, Spojeného
 království Velké Británie a Severního Irska, jakož i Maďarské
 republice,  Republice Island,  Norskému království,  Polské
 republice, Slovenské republice, Švýcarské konfederaci a České
 republice 4)

 za částky, které hlavní povinný 5) .............................

 ................................................................

 bude dlužit výše uvedeným státům z důvodů porušení předpisů, ke
 kterým dojde v průběhu jím uskutečňované tranzitní operace podle
 Úmluvy  o  společném  tranzitním  režimu/tranzitním  režimu
 Společenství, která byla zahájena dnem přijetí tohoto prohlášení
 nebo kdykoliv později, na clech, daních a jiných poplatcích,
 s výjimkou peněžitých trestů, týká-li se dlužná částka hlavních
 nebo vedlejších závazků, nákladů a přirážek. U jednotlivých
 tranzitních operací, zahájených  přede dnem přijetí tohoto
 prohlášení celním orgánem, je celní dluh zajištěn do částky
 zaručené přede dnem přijetí tohoto dodatku.

 V ..................... , dne ...................

          ...............................
              (Razítko a podpis)


II. Přijetí dodatku k záruční listině

  Ministerstvo  financí  -  Generální  ředitelství  cel

  dne....................pod číslem.............přijímá dodatek

  k záruční listině, kterou vystavil .........................
  (povinný uvedený v části I. Prohlášení o změně zaručené
  částky) a která byla přijata

  dne.......................pod číslem..........................
  a souhlasí se zvýšením-snížením 1) původní zaručené částky

  uvedené v záruční listině na částku........................Kč.

               ....................................
                     (Razítko a podpis)

------------------------------------------------------------------
1) Příjmení a jméno nebo obchodní jméno shodné s údaji v záruční
  listině.
2) Úplná adresa.
3) Nehodící se škrtněte.
4) Název smluvní strany nebo smluvních stran, včetně jejich
  členských států, je nutno škrtnout shodně se záruční listinou.
5) Příjmení a jméno nebo obchodní jméno a úplná adresa hlavního
  povinného shodné s údaji v záruční listině.
Příl.42
JINÉ OPERACE NEŽ REŽIM TRANZITU (Systém globální záruky)
            DODATEK K ZÁRUČNÍ LISTINĚ

přijaté Ministerstvem financí - Generálním ředitelstvím cel /

Celním ředitelstvím) se sídlem...................................

...........................dne....... pod číslem..................

I. Prohlášení o změně zaručené částky


Podepsaný/á/ (jméno a příjmení nebo obchodní jméno)...............

..................................................................

identifikační číslo ..............................................

bydliště (sídlo) v ...............................................

zastoupený/á/ ....................................................

zvyšuje - snižuje 1) původní zaručenou částku ve výši ..........Kč

na částku ..................................................... Kč
a v souvislosti se zvýšením - snížením 1) zaručené částky
poskytuje předložením tohoto dodatku, za podmínek uvedených v bodě
2 záruční listiny,
která byla přijata Ministerstvem financí - Generálním ředitelstvím
cel/Celním ředitelstvím se sídlem1)
....................................." nahrazují slovy
"za podmínek uvedených v záruční listině, která byla přijata
Ministerstvem  financí -  Generálním ředitelstvím cel/Celním
ředitelstvím se sídlem
........./Oblastním celním úřadem se sídlem ..................1)
dne .................. pod číslem ................................
* Ministerstvu financí - Generálnímu ředitelství cel záruku všem

 celním úřadům v České republice ve výši ................. Kč 1)

* Celnímu ředitelství se sídlem .................................

záruku celním úřadům v jeho územní působnosti ve výši.......Kč 1)

a zavazuje se společně a nerozdílně s dlužníkem...................

..................................................................
splnit až do výše zaručené částky každý jednotlivý celní dluh,
který vznikne v souvislosti s operacemi zahájenými dnem přijetí
tohoto dodatku nebo kdykoliv  později a který nebyl splněn
v zákonné lhůtě nebo ve  lhůtě stanovené jiným rozhodnutím.
U jednotlivých operací, zahájených přede dnem přijetí tohoto
dodatku příslušným celním orgánem, je celní dluh zajištěn do
částky zaručené přede dnem přijetí tohoto dodatku. Operacemi se
pro účely tohoto dodatku rozumí propuštění zboží do celního režimu
jiného než tranzitu, používání povoleného režimu s ekonomickým
účinkem, provozování celního skladu, nakládání se zbožím, dočasné
uskladnění zboží nebo používání povoleného ulehčení platby.

Zajištěním a  stanovením celního dluhu  se rozumí zajištění
a stanovení cla, daní a poplatků, vybíraných při dovozu, včetně
jejich příslušenství s výjimkou peněžitých pokut.

Místo ........................... , dne ...............

    ...............................   ...............
           razítko          podpis 2)


II. Přijetí dodatku k záruční listině
Ministerstvo  financí  -  Generální  ředitelství  cel/Celní
ředitelství            se            sídlem
........................................................1)
dne ........................ pod číslem ..........................
přijímá dodatek k záruční listině,
kterou vystavil ..................................................
(osoba shodná s osobou uvedenou v části I. Prohlášení o změně
zaručené částky) a která byla přijata dne
................ pod číslem ....................................,
a souhlasí se zvýšením - snížením1) původní nejvyšší zaručené
částky uvedené v záruční listině na částku
.............................................................. Kč.
V ................... , dne ......................................

                    razítko a podpis
------------------------------------------------------------------                                               (Razítko a podpis)
1) Nehodící se škrtněte.
2) Před svůj podpis musí  podepisující napsat vlastní rukou
  poznámku : "Za převzetí záruky ve výši .................",
  přičemž částku musí uvést slovy.
Příl.43
NÁRODNÍ TRANZIT
ZÁRUČNÍ LISTINA (systém paušální záruky)
I. Prohlášení o záruce
1. Podepsaný/á/ (jméno a příjmení nebo obchodní jméno)............

  ...............................................

  identifikační číslo ...........................................

  bydliště (sídlo) v ............................................

  zastoupený/á/ .................................................
  (dále jen "ručitel")
  poskytuje předložením tohoto prohlášení
  * MF - Generálnímu ředitelství cel záruku všem celním úřadům
   v České republice 1)

  * Celnímu ředitelství se sídlem ...............................
  záruku celním úřadům v jeho územní působnosti 1)
  a zavazuje se společně a nerozdílně s dlužníkem splnit celní
  dluh, který vznikne podle Hlavy třinácté, dílu prvního zákona
  ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
  v režimu tranzitu porušením celních předpisů a za který
  ručitel převzal ručení vystavením záručního dokladu, a to až
  do částky uvedené v záručním dokladu nebo dokladech, které
  byly celním úřadem přijaty k zajištění celního dluhu.

  Zajištěním a stanovením celního dluhu se rozumí zajištění
  a stanovení cla, daní a poplatků, vybíraných při dovozu,
  včetně jejich příslušenství s výjimkou peněžitých pokut.
2. Toto prohlášení o záruce je závazné ode dne, kdy jej příslušný
  celní orgán přijal.

  Ručitelský vztah může být kdykoliv zrušen ručitelem nebo
  příslušným celním orgánem. Zrušení nabude účinnosti šestnáctý
  den ode dne přijetí oznámení o této skutečnosti druhou stranou.
  Ručitel však dále ručí za uhrazení celního dluhu, jestliže
  příslušná operace byla  zajištěna před pozbytím platnosti
  ručitelského vztahu, a to  platí i tehdy, je-li placení
  požadováno později.

  V ............................. , dne ................

      ..............................................
          razítko a podpis ručitele


II. Přijetí poskytnuté záruky

  * Ministerstvo financí - Generální ředitelství cel 1)

  Celní ředitelství se sídlem ................................1)

  dne..............přijímá prohlášení o záruce vydané...........

  ............................. (podepsaný v části I. Prohlášení
  o záruce),  kterou  se  paušálně  zajišťuje  celní  dluh
  k propuštění zboží do režimu tranzitu
  a podle § 260 odst. 2 zákona ČNR č.13/1993 Sb., celní zákon,
  ve   znění   pozdějších   předpisů,   povoluje,  aby
  se..............................(podepsaný  v  části  I.
  Prohlášení o záruce ) stal ručitelem vůči celním úřadům v jeho
  územní působnosti.

                Poučení:
  Proti tomuto rozhodnutí lze podat prostřednictvím celního
  orgánu, který ručení povolil, do patnácti dnů od jeho doručení
  rozklad / odvolání 1) k ministru financí / Ministerstvu
  financí - Generálnímu ředitelství cel. 1) Podle § 322 odst.1
  zákona ČNR č.13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších
  předpisů, nemá rozklad / odvolání 1) odkladný účinek.

   V .............................. , dne ...................

            ..........................
               razítko a podpis
------------------------------------------------------------------
1) Nehodící se škrtněte.
Příl.44
SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM/TRANZITNÍ REŽIM SPOLEČENSTVÍ ZÁRUČNÍ LISTINA (Systém paušální záruky)
I. Prohlášení o záruce

1. Podepsaný (podepsaná) 1) ......................................

  ...............................................................

  bydlištěm (sídlem) v 2) .......................................

  ...............................................................

  poskytuje tímto společně a nerozdílně s dlužníkem v místě

  poskytování záruky ............................................

  ...............................................................

  záruku  vůči  Evropskému  společenství,  které  se skládá
  z Belgického  království,  Dánského  království,  Spolkové
  republiky     Německo, Řecké republiky, Španělského království,
  Francouzské republiky, Irska, Italské republiky, Velkoknížectví
  Lucembursko,  Nizozemského království,  Rakouské republiky,
  Portugalské republiky, Finské republiky, Švédského království,
  Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, jakož
  i Maďarské republice, Republice Island, Norskému království,
  Polské republice, Slovenské republice, Švýcarské konfederaci
  a České republice za částky, které hlavní povinný bude dlužit
  výše uvedeným státům z důvodu porušení předpisů, ke kterým
  došlo v průběhu jím uskutečňované tranzitní operace podle
  Úmluvy o společném tranzitním režimu / tranzitním režimu
  Společenství na clech, daních, vyrovnávacích dávkách a jiných
  poplatcích, s výjimkou peněžitých trestů, týká-li se dlužná
  částka hlavních nebo vedlejších závazků, nákladů a přirážek, až
  po nejvyšší částku 7000 ECU za jeden záruční doklad.

2. Podepsaný (podepsaná) se zavazuje, že ve lhůtě třiceti dnů od
  první písemné výzvy příslušných úřadů bez odkladu zaplatí
  státům uvedeným v odstavci 1 požadované částky až po nejvyšší
  částku ve výši 7000 ECU za každý záruční doklad, pokud sám
  (sama) nebo jiný zúčastněný neprokáže příslušným úřadům před
  uplynutím této lhůty, že v průběhu tranzitní operace ve
  společném tranzitním režimu / v tranzitním režimu Společenství
  nedošlo k žádnému porušení předpisů ve smyslu odstavce 1.

  Z důvodů hodných zřetele mohou příslušné úřady na žádost
  podepsaného (podepsané) prodloužit třicetidenní lhůtu, ve které
  má požadovanou částku zaplatit.

  Náklady, které vznikly nedodržením nebo prodloužením lhůty
  k zaplacení, zejména úroky a penále, se stanoví tak, aby jejich
  výše  odpovídala částce,  které je  obvykle na  peněžním
  a kapitálovém trhu příslušného státu požadována.

3. Toto prohlášení o záruce je závazné počínaje dnem, kdy jej
  místo povolení ručení přijalo.

  Ručitelský  vztah  může  být  kdykoliv  zrušen podepsaným
  (podepsanou) nebo příslušným  celním orgánem státu, který
  poskytnutou záruku přijal. Zrušení nabude účinnosti šestnáctý
  den ode dne přijetí oznámení o této skutečnosti druhou stranou.

  Podepsaný (podepsaná) dále ručí za zaplacení částek, které jsou
  v rámci této povinnosti splatné v souvislosti s tranzitními
  operacemi podle  Úmluvy o společném  tranzitním režimu /
  tranzitním režimu Společenství, zahájenými před datem, kdy
  ručitelský vztah pozbyl platnosti; to platí také tehdy, je-li
  placení požadováno po tomto datu.

4. Pro účely  tohoto prohlášení o  záruce zřizuje podepsaný
  (podepsaná) jím zvolené místo placení3)

  v 2) ..........................................................

  jakož i ve všech ostatních státech, uvedených v odstavci 1:

  -----+-----------------------------------------------------
    |
  -----+-----------------------------------------------------
  Stát | Příjmení a jméno nebo obchodní jméno a úplná adresa
    |
  .....|.....................................................
    |
  .....|.....................................................
    |
  .....|.....................................................
    |
  .....|.....................................................
    |
  .....|.....................................................
    |
  .....|.....................................................
    |
  -----+-----------------------------------------------------

  Podepsaný  (podepsaná) uznává,  že veškerá  korespondence,
  informace, úřední postupy nebo opatření, týkající se tohoto
  prohlášení o záruce, doručená nebo písemně předaná na jedno ze
  zvolených míst placení, jsou pro podepsaného (podepsanou)
  stejně závazná, jako by byla doručena nebo písemně předána
  přímo podepsanému (podepsané).

  Podepsaný (podepsaná) uznává pravomoc soudu příslušného pro
  zvolené místo placení.
  Podepsaný (podepsaná) se zavazuje, že nebude zvolená místa
  placení měnit, nebo že  změní jedno nebo několik těchto
  zvolených míst placení pouze po předchozím informování místa
  poskytování záruky.


       V ................ , dne ....................

          ......................................
                 (podpis) 4)II. Přijetí poskytnuté záruky

  Ministerstvo financí - Generální ředitelství cel

  dne.....................................přijímá prohlášení

  o záruce vydané.........................

  ................... (podepsaný v části I. Prohlášení o záruce),
  kterou se paušálně zajišťuje celní dluh k propuštění zboží do
  režimu společného tranzitu
  a podle § 260 odst. 2 zákona ČNR č.13/1993 Sb., celní zákon,

  ve znění pozdějších předpisů, povoluje, aby se................

  ......................... (podepsaný v části I. Prohlášení o
  záruce ) stal ručitelem pro tranzitní operace ve společném
  tranzitním režimu.

              Poučení:

   Proti  tomuto  rozhodnutí  lze  podat  prostřednictvím
  Ministerstva financí- Generálního ředitelství cel do patnácti
  dnů od jeho doručení rozklad k ministru financí. Podle § 322
  odst.1 zákona ČNR č.13/1993 Sb., celní zákon, ve znění
  pozdějších předpisů, nemá rozklad odkladný účinek.

  V .................. , dne ............................

        ................................................
                 razítko a podpis

------------------------------------------------------------------
1) Příjmení a jméno nebo obchodní jméno
2) Úplná adresa
3) Jestliže právní  předpisy některého státu  neznají statut
  zvoleného místa placení, musí  ručitel jmenovat ve všech
  ostatních státech uvedených v odstavci 1 zmocněnce pro zasílání
  a doručování. Pro rozhodování o právních sporech týkajících se
  této záruky jsou příslušné soudy v místě bydliště (sídla)
  ručitele i v místě bydliště (sídla) zmocněnců pro zasílání
  a doručování. Závazky a  povinnosti ve smyslu pododstavců
  2 a 4 odstavce 4 musí být ve vzájemné shodě.
4) Před svůj podpis musí  podepisující napsat vlastní rukou
  poznámku: "Za převzetí záruky"
Příl.45
JINÉ OPERACE NEŽ REŽIM TRANZITU
ZÁRUČNÍ LISTINA (systém paušální záruky)
    


   
Příl.46
Záruční doklad (paušální záruka)
    


   
    


   
Příl.47
Záruční doklad (paušální záruka)
    


   
    


   
Příl.48
Záruční doklad (paušální záruka)
    


   
    


   
Příl.49
NÁRODNÍ TRANZIT
ZÁRUČNÍ LISTINA (individuální záruka)
    


   
    


   
Příl.50
SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM / TRANZITNÍ REŽIM SPOLEČENSTVÍ
ZÁRUČNÍ LISTINA
    


   
    


   
    


   
Příl.51
JINÉ OPERACE NEŽ REŽIM TRANZITU
ZÁRUČNÍ LISTINA (individuální záruka)
    


   
    


   
Příl.52
Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh
    


   
    


   
1) § 33 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
1) Zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
1) Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 57/1976 Sb., o Celní úmluvě o kontejnerech, 1972.
1) Vyhláška Min. financí č. 136/1998 Sb., o osvobození zboží od dovozního cla
1a) § 45 odst. 4 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
1b) § 43 odst. 6 zákona č. 588/1992 Sb.
2) § 21 a 22 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
2) Nařízení vlády č. 312/1997 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník).
3) § 23 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 2 odst. 1, 8 a 9 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech.
3a) Vyhláška č. 84/1997 Sb., kterou se upravuje registrace přípravků na ochranu rostlin a zacházení s nimi a technické a technologické požadavky na mechanizační prostředky na ochranu rostlin a jejich kontrolní testování.
Vyhláška č. 250/1998 Sb., o registraci chemických látek.
Vyhláška č. 302/1998 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky odborné způsobilosti a postup při jejím ověřování, postup prokazování zdravotní způsobilosti, postup při udělování a odnímání autorizace, seznam vybraných nebezpečných látek a přípravků, jejichž dovoz a vývoz je možný pouze se souhlasem Ministerstva životního prostředí, obsah žádosti o dovoz a vývoz a způsob a podrobnosti vedení evidence a oznamování nebezpečných chemických látek a přípravků.
3b) Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů.
Vyhláška č. 27/1999 Sb., o formě a obsahu bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku.
3c) Například zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.
3d) § 36 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 78/1989 Sb., o právech a povinnostech pošty a jejích uživatelů (poštovní řád).
4) § 93 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb.
4) Příloha 2 k vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 337/1997 Sb., kterou se vydává katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů).
5) Článek 10 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, vyhlášené pod č. 147/1947 Sb.
5) Příloha 4 k vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 337/1997 Sb., kterou se vydává katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů).
6) Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon.
Vyhláška č. 261/1995 Sb., kterou se stanoví lhůty a způsoby plnění oznamovací povinnosti.
6) Příloha 3 k vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 337/1997 Sb., kterou se vydává katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů).
7) § 46 až 48 vyhlášky č. 136/1998 Sb., o osvobození zboží od dovozního cla.
7) § 65 až 79 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
8) § 41 až 45 vyhlášky č. 136/1998 Sb.
8) Mezinárodní úmluva o Harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží (Brusel, 14. 6. 1983) a Protokol o její změně (Brusel, 29. 6. 1986) - vyhláška ministra zahraničních věcí č. 160/1988 Sb.
8) Mezinárodní úmluva o Harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží (Brusel, 14. 6. 1983) a Protokol o její změně (Brusel, 29. 6. 1986) - vyhláška ministra zahraničních věcí č. 160/1988 Sb.
9) § 145 až 148 vyhlášky č. 136/1998 Sb.
9) § 19 zákona č. 152/1997 Sb., na ochranu před dovozem dumpingových výrobků a o změně a doplnění některých zákonů.
9) § 19 zákona č. 152/1997 Sb., na ochranu před dovozem dumpingových výrobků a o změně a doplnění některých zákonů.
10) § 157 až 162 vyhlášky č. 136/1998 Sb.
10) § 25 zákona č. 152/1997 Sb.
10)§ 25 zákona č. 152/1997 Sb., na ochranu před dovozem dumpingových výrobků a o změně a doplnění některých zákonů.
11) § 128 až 132 vyhlášky č. 136/1998 Sb.
11) Článek 17 Dohody o subvencích a vyrovnávacích opatřeních - sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 191/1995 Sb.
§ 54 odst. 3 zákona č. 13/1993 Sb.
11)Článek 17 Dohody o subvencích a vyrovnávacích opatřeních - sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 191/1995 Sb.,
§ 54 odst. 3 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
12) § 4 písm. a) zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.
12) Článek 19 Dohody o subvencích a vyrovnávacích opatřeních - sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 191/1995 Sb.
§ 54 odst. 3 zákona č. 13/1993 Sb.
12)Článek 19 Dohody o subvencích a vyrovnávacích opatřeních - sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 191/1995 Sb.,
§ 54 odst. 3 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
13) § 7 zákona č. 119/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
13) § 54 odst. 4 zákona č. 13/1993 Sb.
13)§ 54 odst. 4 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
14) Dohoda mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil a Dodatkový protokol k této dohodě, vyhlášené sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 297/1996 Sb.
14) § 57 odst. 1 písm. g) zákona č. 13/1993 Sb.
15) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 179/1996 Sb.
15) § 57 odst. 1 písm. h) zákona č. 13/1993 Sb.
16) Článek 20 Přípojku A k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), vyhlášené pod č. 8/1985 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 61/1991 Sb.
16) Vyhláška č. 486/1991 Sb., o omezení obchodování s Iráckou republikou.
Zákon č. 78/1997 Sb., o opatřeních ve vztahu k Libyi.
16a) § 4 nařízení vlády č. 39/1999 Sb., kterým se provádí § 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.
16b) § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu).
17) Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), vyhlášená pod č. 8/1985 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 61/1991 Sb.
17) § 2 písm. r) zákona č. 13/1993 Sb.
17)Vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 69/1989 Sb., o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla, ve znění pozdějších předpisů.
18) Článek 12 Přípojku B k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) (vyhláška č. 8/1985 Sb., ve znění vyhlášky č. 61/1991 Sb.).
18)Např.: Všeobecná dohoda o clech a obchodu (vládní vyhláška č. 59/1948 Sb., kterou se uvádí v prozatímní platnost Všeobecná dohoda o clech a obchodu, ve znění pozdějších předpisů); sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 237/1993 Sb., o sjednání Smlouvy o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou; sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 229/1994 Sb., o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko; sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/1995 Sb., o sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé; sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 54/1995 Sb., o sjednání Středoevropské dohody o volném obchodu mezi Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou.
19) Úmluva o mezinárodním civilním letectví, vyhlášená pod č. 147/1947 Sb.
19)Zákon č. 21/1997 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole.
Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů.
19a) § 16 zákona č. 21/1997 Sb.
19b) Vyhláška č. 44/1997 Sb., kterou se vydává všeobecná dovozní licence pro kontrolované zboží.
20) Celní prohlášení Douane CN 22 a celní prohlášení Déclaration en douane CN 23.
20)§ 4 zákona č. 136/1994 Sb., zákon o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
21) Vyhláška č. 89/1963 Sb., o Celní úmluvě o karnetech E. C. S. pro obchodní vzorky a o Celní úmluvě o karnetu A. T. A. pro dovozní celní záznam zboží.
Vyhláška č. 144/1982 Sb., o Celní úmluvě o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR).
21)§ 5 zákona č. 136/1994 Sb., zákon o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
22) Článek 11 odst. 1 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluvy TIR), vyhláška č. 144/1982 Sb.
Článek 6 odst. 4 Celní úmluvy o karnetu ATA pro dovozní celní záznam zboží (Úmluvy ATA), vyhláška č. 89/1963 Sb.
22)§ 9 zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
23) Článek 11 odst. 2 Úmluvy TIR.
Článek 7 odst. 1 a 2 Úmluvy ATA.
23)§ 2 zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty.
24) § 123 až 127 vyhlášky č. 136/1998 Sb.
24)Např. § 123, 124 a 134 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
25) § 150 až 152 vyhlášky č. 136/1998 Sb.
26) § 153 až 156 vyhlášky č. 136/1998 Sb.
26)§ 5 odst. 1 písm. e) zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
27) § 163 až 165 vyhlášky č. 136/1998 Sb.
27)§ 66 až 79 zákona ČNR č.13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
27a) Článek III odst. 2 písm. b. Dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil, která byla zveřejněna sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 297/1996 Sb.
28) Zákon č. 472/1992 Sb., o Státním fondu tržní regulace v zemědělství, ve znění zákona č. 10/1993 Sb. a zákona č. 242/1995 Sb.
28)§ 6 zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
29) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 211/1996 Sb., ve znění č. 8/1998 Sb.
29)§ 7 zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
30) Vyhláška č. 57/1976 Sb., o Celní úmluvě o kontejnerech, 1972.
30)§ 16 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
31) § 254 odst. 4 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění zákona č. 113/1997 Sb.
31)Vyhláška Ministerstva financí č. /1998 Sb., o osvobození zboží od dovozního cla.
32) Vyhláška č. 61/1986 Sb., o prozatímní správě národního majetku.
32)Zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
33)Zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.