Opatření ze dne 20.8.1998, kterým se mění postupy účtování pro pojišťovny

11.9.1998 | Sbírka:  282/55 977/1998 | Částka:  73/1998ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: V/2-25 430/1992
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
282/55 977/1998
Opatření,
kterým se mění postupy účtování pro pojišťovny1)
Referent:
JUDr. Huleš,
tel. 5704 3377
Ministerstvo financí stanoví podle § 4 odst. 2 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví:
Čl.I
Postupy účtování pro pojišťovny1) se mění takto:
V části A. Obecná ustanovení Čl. XII odst. 3 druhá věta zní:
"Dokončené technické zhodnocení, o které pojišťovna nezvýší výdaje na pořízení tohoto majetku se účtuje na příslušný účet nákladů."
V části B. Zvláštní ustanovení k účtovým třídám Účtová třída 2 - Nehmotný, hmotný a finanční majetek v Čl. I odst. 2 se věta ukončuje tečkou za slovem "příjmů" a zbývající text se vypouští.
V části B. Zvláštní ustanovení k účtovým třídám Účtová třída 2 - Nehmotný, hmotný a finanční majetek v Čl. I se vypouští odstavec 4.
1) Opatření FMF č.j. V/2-25430/1992 z 12.prosince 1992, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny, ve znění opatření MF č.j.282/5885é/1995 z 21.prosince 1995 a č.j.283/3 775/1996 ze 14. května 1996.
Čl.II
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení; použije se již za účetní období roku 1998.
Mgr. Ivo Svoboda, v.r.
Ministr financí České republiky