Vládní nařízení ze dne 14.9.1928 o stříbrných pětikorunách a desetikorunách

3.10.1928 | Sbírka:  167/1928 Sb. | Částka:  56/1928ASPI

Vztahy

Nadřazené: 103/1928 Sb.
Prováděcí: 94/1931 Sb., 129/1929 Sb.
Pasivní derogace: 101/1938 Sb.
167/1928 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 14. září 1928
o stříbrných pětikorunách a desetikorunách.
Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne 22. června 1928, č. 103 Sb. z. a n., o soustavě drobných mincí:
§ 1.
Stříbrná pětikoruna má 7 g hrubé váhy a průměr 27 mm. Okraj jest hladký s vlnovými a křížkovými rýhami do hloubky. Jinak jest zevní úprava této mince stejná jako u dosavadních pětikorun ze spěži (bronzu) niklové:
a) Na líci jest malý znak republiky Československé, kolem něho nápis "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" v jedné řádce a letopočet ražby.
b) Na rubu na vodorovně rýhované a jednou lomené pásce jest znázorněna vysoká pec s tovární budovou o dvou komínech vlevo a s věží těžní vpravo. Toto vyobrazení obepíná označení hodnoty "5 Kč". Pod obrazem jest značka původcova "G.".
c) Na líci i rubu jest perlovec a plochá obruba.
§ 2.
(1) Stříbrná desetikoruna obyčejná i jubilejní (§ 4, odst. 6., zák. č. 103/1928 Sb. z. a n.) má 10 g hrubé váhy a průměr 30 mm. Okraj obou jest vroubkovaný s plochou obrubou po obou stranách a s perlovcem k ní zevnitř přiléhajícím.
(2) Desetikoruna obyčejná má na jedné straně střední znak republiky Československé s nápisem dokola "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" a s letopočtem ražby. Na druhé straně této mince jest symbolická postava mladé republiky sedící nad siluetou Hradčan, z nichž vyrůstá desetilistá lipová ratolest. Vlevo dole jest motiv průmyslu (kolo s kladivem), vpravo motiv zemědělství (pluh a snop obilí), pod ním značka původcova "J. H.". V horní části jest vyznačena hodnota mince "10 Kč".
(3) Desetikoruna jubilejní má stejně jako obyčejná na jedné straně střední znak republiky Československé s nápisem dokola "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ", ale s desetiletím "1918 ? 28 ? X ? 1928". Kromě toho liší se tato jubilejní mince od obyčejné tím, že mezi štítem znaku a nápisem jest vyznačena hodnota mince "10 Kč" a že na druhé straně jest podobizna presidenta republiky s označením: "TOMÁŠ G. MASARYK". Dole jest značka původcova "O. Š.".
§ 3.
(1) Tyto stříbrné mince bude podle § 32 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb. z. a n., o akciové bance cedulové postupně Národní banka československá od státní správy přejímati a dávati do oběhu.
(2) Jubilejní desetikoruny budou dány do oběhu k 28. říjnu 1928 počtem 1.000.000 kusů; o vydání stříbrných pětikorun a desetikorun obyčejných uveřejněna bude zvláštní vyhláška ministra financí ve Sbírce zákonů a nařízení.
§ 4.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášení a provede je ministr financí.
Kresba
a) stříbrné pětikoruny
b) stříbrné desetikoruny obyčejné
c) stříbrné desetikoruny jubilejní.
Dr. Šrámek v. r.
Černý v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r.
Novák v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Udržal v. r.
Dr. Tiso v. r.
Dr. Nosek v. r.
Dr. Gažík v. r.