Opatření ze dne 30.11.1998, kterým se upravují postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace

14.12.1998 | Sbírka:  283/81 622/1998 | Částka:  102/1998ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: V/20 531/1992
Pasivní derogace: 283/76 102/2000
283/81 622/1998
Opatření
Ministerstva financí,
kterým se upravují postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace
Referent: Vladimír Tuček
tel. 5704/2672
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se mění odkazy uvedené k čl. I. opatření FMF čj. V/20 531/1992 ze dne 13.října 1992 ve znění pozdějších úprav a doplňků takto:
V odkazu 3) se odkaz na § 20 písm.f) a další občanského zákoníku opravuje na správné: "§ 20f a další ....".
(2) Tímto opatřením se upravují postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace.
(3) Úprava postupů účtování vyplývá z přílohy k tomuto opatření.
(4) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle Účtové osnovy a postupů účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace, vydané FMF čj. V/20 531/1992 ve znění pozdějších změn a doplňků.
Čl.II
(1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(2) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1.1.1999.
Ministr financí České republiky
Mgr. Ivo Svoboda, v. r.
Příloha
Účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace, vydaná FMF
čj. V/20 531/1992 ze dne 13.října 1992 ve znění pozdějších úprav vydaných
čj. 283/69 818/1993 ze dne 27. prosince 1993,
čj. 283/16 894/1994 ze dne 25. března 1994,
čj. 283/73 247/94 ze dne 28. prosince 1994,
čj. 283/47 771/1995 ze dne 27. července 1995,
čj. 283/74 780/1995 ze dne 7. prosince 1995,
čj. 283/71 765/1996 ze dne 11. listopadu 1996,
čj. 283/83 619/1997 ze dne 2. prosince 1997 a
čj. 283/50 992/1998 ze dne 20. srpna 1998
se mění a doplňuje takto:
POSTUPY ÚČTOVÁNÍ
Účtová třída 0 - Investiční majetek
1) Čl. IX odst. 4 - Věta: "Pokud v rozvaze není pro něj samostatný řádek, vykazuje se jako hmotný investiční majetek neodpisovaný společně s účtem 031 - Pozemky." se vypouští.
2) Čl. X odst. 4 písm. a) - na konec se doplní text: "popř. podle nájemní smlouvy jako úhradu závazku z pronájmu,"
3) Čl. X odst. 4 písm. b) - vypustí se konec "..účtové skupiny 08 - Oprávky k hmotnému investičnímu majetku" a nahradí textem "účtových skupin 60-67 - Výnosy(příjmy) z provozních činností organizace (analytická evidence: "ostatní výnosy"), popř. podle nájemní smlouvy jako úhradu pohledávky z pronájmu.".
4) Čl. XI odst. 2 - Poslední věta odstavce se nahrazuje takto: "U majetku, k němuž účetní jednotka nemá vlastnické právo, nebo u něhož vzniklo zástavní právo nebo věcné břemeno anebo na jehož pořízení byla poskytnuta dotace, se uvede vlastník majetku, zástavní věřitel, účastník věcného břemene, výše dotace a další skutečnosti prokazující úplnost účetního případu.".
Účtová třída 2
5) Čl. I. odst. 3 - zkratka "čs." se nahradí slovem "českých".
Účtová třída 4
6) Čl. II. odst. 2 písm. a) - druhá věta se nahrazuje větou: "Účtuje se sem i úplatné pořízení uměleckých děl, sbírek apod. pokud nejsou hmotným investičním majetkem nebo finančními investicemi.".
Účtová třída 6
7) Čl. II odst. 2 písm. a) - poslední věta o zdravotních pojišťovnách se vypouští.
Účtová třída 9
8) Čl. VIII - v obou případech se slova "civilní obrany" nahrazují slovy "civilní ochrany".