Opatření ze dne 9.12.1998 o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky od roku 1998

23.12.1998 | Sbírka:  282/87 740/1998 | Částka:  104/1998ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 282/64 050/1997
Pasivní derogace: 282/73 391/2001
282/87 740/1998
Opatření,
kterým se mění a doplňuje uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky od roku 1998
Ref.:
Ing. Rokosová
V Praze dne 9. prosince 1998
Ministerstvo financí České republiky podle § 4, odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen "zákon") stanoví:
Čl.I
Tímto opatřením se mění a doplňuje uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění z této závěrky pro účetní jednotky,1) které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro banky.2)
Změny a doplňky uspořádání a obsahového vymezení položek účetní závěrky a rozsahu údajů ke zveřejnění podle odstavce 1 vyplývají z přílohy tohoto opatření.
Čl.II
Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Podle tohoto opatření se sestaví účetní závěrka a údaje z ní se zveřejní za rok 1998.
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr financí České republiky
Mgr. Ivo Svoboda v. r.
Příloha
Uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky vydané MF ČR pod č.j. 282/64050/1997 ze dne 9. října 1997 se mění a doplňuje takto:
I. Příloha č. 1 - Obecná ustanovení
1. V Čl. I, odst. 4, písm.b) se slova "odborem informatiky ČNB" nahrazují slovy "sekcí statistiky ČNB".
V Čl. V odst. 3 se vypouští poslední věta.
II. Příloha č. 2 - Rozvaha
Aktiva - v položce 4 Pohledávky za klienty sl. 1 se v závorce za slova ""bez účtu 219" doplňuje " a debetní zůstatky z účtu 221".
Pasíva - v položce 10 Rezervní fondy v písm. a) se doplňují v závorce "§ 216a, § 217; písm. c) se ruší a písm.d) se mění na písm. c).
III. Příloha č. 3 - Výkaz zisků a ztrát
V bodě 4 Zvláštních ustanovení (vysvětlivek) k některým položkám výkazu zisků a ztrát se v závorce za slovem "položka" doplňují slova "5 a ".
Příloha č. 4 - Příloha
1. V bodě 3 za středníkem se mění věta, která zní:
"banka, která má majetkovou účast méně než 50 % na základním jmění účetní jednotky, která nezveřejňuje údaje rozvahy, nemusí uvádět údaje o základním jmění, fondech, zisku nebo ztrátě této účetní jednotky."
2. V bodě 5 se za slovy "podle druhu" udělá středník, vypouští se slovo "s" a slovo "uvedením" se nahrazuje slovem "uvedení".
3. Bod 7 se vypouští a další body se přečíslují.
4. Ve stávajícím bodě 8 se v písm. a) slovo "a" nahrazuje slovem "nebo".
5. Ve stávajícím bodě 12 se ve druhé větě za slova "pohledávek a závazků" doplňují slova "a v členění podle odstavce 8 písm. a) a písm. b).
6. Ve stávajícím bodě 10 se vypouští slovo "Samostatně".
1) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
2) Opatření MF ČR č.j. 282/41 410/1993 ze dne 9. července 1993, ve znění pozdějších změn a doplnění.